Gunn Anita Vang, sign

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunn Anita Vang, sign"

Transkript

1 Søknadsfrist: Søknaden sendes til: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor selvhjelp 2006 DEL 1 SAMLESKJEMA Elektronisk utgave av søknaden sendes til: 1. SØKER (Hovedorganisasjon) Ansvarlig Organisasjon/ /kontor: Stiftelsen Angstringen Norge Postadresse: Morells vei 9 Organisasjonsnummer: Postnr/sted: 0487 Oslo Kontonummer: Tlf/fax/ / Sigmund e-postadresse Revisor: Forfang 2. OVERSIKT OVER OG PRIORITERING AV PROSJEKTER (Maks beløp pr. prosjekt ) Prioritet: Tiltak: Totalkostnad Søknadssum 1 2 Prosjekt: Link Lyngen senter for selvhjelp og mestring UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av statstilskudd. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Lyngseidet, 7.april 2006 Gunn Anita Vang, sign Sted / dato Ansvarlig

2 DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR DET ENKELTE PROSJEKT PROSJEKT: Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Sosial- og helsedirektoratet, tilskudd Andre statlige tilskudd (spesifiser) Andre finansieringskilder (spesifiser) Tilskudd,selvhjelpsprosjekter Lyngen kommune, delfinansiering BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (spesifiser) Lønnsmidler Utstyr (spesifiser) Driftsutgifter (spesifiser) Ev. andre utgifter (spesifiser Prosjektadministrasjon PC/skriver/internett/telefon Leie av lokaler (inkl inventar) Tlfmøter/reiseutg, info/trykking/distribuering/annonser, sluttrapport (skriving og kopiering) Sum: Skriv inn spesifisert budsjett: Lønnsmidler: Lønnsmidler inkl sosiale utgifter Driftsutgifter: Prosjektadministrasjon inkl regnskap og revisjon PC/skriver/internett og telefon Leie av lokaler inkl inventar (kontorutstyr,møbler osv) Andre utgifter: Telefonmøter Reiseutgifter Info/kopi//trykking/distribuering /annonser Sluttrapport /skriving/kopiering Sum

3 Kort sammendrag av prosjektet: (Ikke bruk mer en denne siden i skriftstørrelse 12) Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper mer tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer. med bakgrunn i erfaringer som er gjort i Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo. Prosjektet er begrenset til en pilot i Lyngen kommune, for å prøve ut om modellen Link Oslo Senter for selvhjelp og mestring er mulig å overføre til en liten kommune. Prosjektet drives av Stiftelsen Angstringen Norge i samarbeid med Lyngen kommune ved rådmann og folkehelsekoordinator og Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. Metodedelen ivaretas av Norsk selvhjelpsforum. Modellen vi har valgt er den eneste i slitt slag i Norge. Denne sentermodellen tar utgangspunkt i en clearingshousemodell dvs. et treffsted for mennesker som arbeider med selvhjelp helt uavhengig av hvilken diagnose eller livsproblem vedkommende har. Gjennomføringen av prosjektet: 1) Finne egnede lokaler for treffstedet og tilrettelegge for prosjektet i samarbeid med Lyngen kommune. 2) Informasjon og markedsføring: Produsere, trykke og sende ut brosjyrer til Annonsering i avisene Nordlys og Framtid i Nord Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og i møter i frivillig sektor. Invitere seg inn på fagmøter for å informere om pilotprosjektet. Benytte kommunens hjemmesider og e-post som spredningsvei. Samarbeide om reportasjer og intervjuer i Framtid i Nord 3) Arrangere kurs/seminar for fagfolk og åpne møter for befolkningen 4) Arrangere åpne møter i både ytre og indre Lyngen 5) Produksjon av rapport Prosjektperioden er beregnet fra 1.august juli 2007 Budsjett: Lønnsmidler : Driftsutgifter : Andre utgifter: Sum: Finansieringsplan: Total kostnader: Sosial- og helse direktoratet: Lyngen kommune

4 DEL 3 BESKRIVELSE AV DET ENKELTE PROSJEKT A. Identifikasjon og oversikt Prosjektets navn/tittel: Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring, etter modell av Senter selvhjelp og mestring - Link Oslo Ansvarlig institusjon/organisasjon (org.nr)/kontor: Stiftelsen Angstringen Norge Org.nr Kontaktperson: Gunn Anita Vang, styreleder i stiftelsen Angstringen Norge Faglig kompetanse: Allmennlærer, 1.avd. spes.ped. (uføretrygdet) I tillegg til faglig kompetanse har prosjektleder 10 års erfaringsbasert kunnskap fra selvhjelpsarbeid i Angstringen. Den metodiske delen blir også ivaretatt av Norsk selvhjelpsforum, som er et nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp i Norge. Solbjørg Talseth er personlig veileder for prosjektleder. Kontaktadresse: Mellemjord, 9060 Lyngseidet Telefonnummer: / Faks: E-post: Nettadresse: Oppstart; planlagt dato: 1. august 2006 Varighet/tidsramme, planlagt: 1. august juli Tidsrammen på 1 år er en forutsetning for å kunne gjennomføre dette pilotprosjektet.

5 B. Prosjektets mål og forventede resultater 1. Hovedmål (mest mulig konkrete, evaluerbare målformuleringer): Målsettingen med dette pilotprosjektet er å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon og igangsetting av selvhjelpsgrupper tilgjengelig for menneskene i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer. Etableringen av et senter for selvhjelp og mestring i Lyngen kommune vil være både nybrotts- og utviklingsabrbeid. Sentrets oppgave vil være en naturlig del av Lyngen kommunes helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid, i form av holdnings- og handlingsendring. Dette er i tråd med folkehelsepolitikken i St. meld. nr.16 Resept for et sunnere Norge s. 57 og Nasjonal plan for selvhjelp (Shdir Rapport IS 1212), som er et virkemiddel for Opptrappingsplanen for psykisk helse. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge til rette for selvhjepsvirksomhet, som en del av sitt psykiske helsearbeid. Veileder (Shdir IS 1332). 2. Forventede resultater: Etablering av Senter for selvhjelp og mestring - Link Lyngen i et nøytralt lokale i kommunesentret, med et informasjonskontor og lokaler til selvhjelpsgrupper. Invitere målgruppene inn i de ønskede lokalene for informasjon og kunnskap om selvhjelp og hvordan bruke det kan brukes. Bidra til opprettelse av 2 selvhjelpsgrupper, på tvers av diagnoser og problemer, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Utvikle Link Lyngen i samarbeid med Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp, som modell for andre mindre kommuner i Norge. Resultatet av prosjektarbeidet skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp.

6 3. Egenvurdering av gjennomforbarheten i forhold til de aktuelle målet: Vi vil prøve ut om modellen Link Oslo, et senter for selvhjelp og mestringe i storbyen Oslo, er mulig å overføre til en liten kommune som Lyngen, og for å få kunnskap om hvilke faktorer som må endres i en liten kommune, med et helt annet kulturgrunnlag enn storbykommunen Oslo. Samarbeidet med Norsk selvhjelpsforum( NSF) gjør at vi har direkte tilgang på de erfaringene og metodikken som er gjort i prosjektet Link Oslo siden Prosjektleder har 10 års erfaringsbasert kunnskap med selvhjelparbeid i Angstringen, har lokal kunnskap og et nødvendig nettverk gjennom Stiftelsen Angstringen Norge. Rådmann i Lyngen kommune, Birger Hellan, uttrykker at utviklingen av selvhjelpsgrupper kan være et godt supplement til de ordinære tjenestene for mange brukergrupper og ser positivt på at prosjektleders engasjement kan gjøre Lyngen til en pilotkommune i dette arbeidet. Lyngen kommune støtter opp om søknaden, selv om det har vært for liten tid til ordentlig forankring i de aktuelle tjenestene og konkretisering av kommunens deltakelse. Dette ønsker kommunen å komme tilbake til dersom søknaden blir innvilget.

7 C. Gjennomføring av prosjektet (kan gjerne utdypes; bruk ev. eget ark) 1. Beskriv de konkrete elementene i prosjektet: 1) Finne fram til anonyme lokaler for treffstedet Link Lyngen, og tilrettelegge lokalene for pilotprosjektet i samarbeid med Lyngen kommune Lage en leieavtale Etablering i lokalene og skaffe til veie nødvendig inventar/møbler m.m 2) Informasjon og markedsføring: Lage en enkel presentasjonsbrosjyre, som sendes ut i forbindelse med åpningen av Link Lyngen, med informasjon om pilotprosjektet og muligheten for selvhjelpsgrupper med bistand fra Link Lyngen. Presentasjonsbrosjyren trykkes som A5 folder og sendes i pakker på ca. 30 til: Leger (5), psykistriske sykepleiere(2), DPS (2), sosialkontor(1), trygdekontor (1), Aetat (1), bibliotek (1). Pluss reserve for ettersending og utdeling ved forespørsel. Trykkes av Lyngenfjord ASVO ( 500 stk ) En info folder trykkes og distribueres av til alle husstandene i Lyngen kommune av Lyngenfjord ASVO ( ca 1200 stk ) Annonser Nordlys og Framtid i Nord i forkant av informasjonsmøter. Informasjon om pilotprosjektet på fagmøter på ulike nivå i kommunen og i møter med frivillig sektor. (små annonsedrypp over flere uker) Presentasjon av prosjektet på kommunens hjemmesider. Benytte e-post som spedningskanal for informasjon om selvhjelpsgrupper til frivillige organisasjoner som har medlemmer i Lyngen. Samarbeide med lokalavisa Framtid i Nord om reportasjer og intervjuer. 3) Arrangere 1 dagskurs/seminar for fagfolk og 2 åpne informasjonsmøte for allmennheten i forbindelse med oppstart av Link Lyngen. Møter (Telefonmøter) for planlegging, gjennomføring og evaluering Sende ut brev med invitasjon til å delta på seminar, med påmeldingsfrist direkte til fagfolk som er knyttet opp mot befolkningen i Lyngen kommune. Innhenting av ekstern kursholder fra Knutepunkt for selvhjelp for å presentere modellen og sette i gang prosjektet. Gjennomføring av kurset/seminaret med bistand fra frivillige og gratis lokaler i Lyngen kommunen. 4) Arrangere 2 åpne informasjonsmøter, ett i indre og ett i ytre Lyngen for allmennbefolkningen, hvor målet er å informere om selvhjelp og selvhjelpsgrupper med tanke oppstart og drift av selvhjelpsgrupper. Små annonsedrypp i lokalavisene Nordlys og Framtid i Nord Betjent informasjonstelefon for kontinuerlig informasjon for allmennheten. Utsending av informasjonsbrosjyre til de som ønsker det tilsendt. Oppstart og drift av selvhjelpsgruppene med bistand fra Link Lyngen. Fellesmøter ved link Lyngen for deltakerne i selvhjelpsgruppene for veiledning og erfaringsutveksling fra arbeidet i selvhjelpsgruppene. 5) Produksjon av prosjektrapport

8 2. Ev. planlagt samarbeid For å styrke dette pilotprosjekt er innhentet kompetanse fra Knutepunkt for selvhjelp i Norge, Norsk selvhjelpsforum som vil være ansvarlig for metodedelen i Link Lyngen. Norsk selvhjelpsforum administrerer også Senter for selvhjelp - Link Oslo og har dermed førstehåndskjennskap til modellen vi har valgt å utprøve. Angstringen Nord er allerede etablert i lokalmiljøet og kan bistå med erfaringer og kunnskap fra oppstart, igangsetting og drift av selvhjelpsgrupper. I prosjektperioden er det nødvendig med et administrasjons- og prosjektkontor, noe som kan ivaretas av Stiftelsen Angstringen Norge, ved styreleder som bor i Lyngen og har tilgengelig regnskapskontor, revisor og bankforbindelse. Lyngen kommune ser på seg selv som en sentral samarbeidspartner i pilotprosjektet og Rådmann Birger Hellan har i møte med prosjektleder klart uttrykt at Lyngen kommune ønsker å legge til rette for at prosjektet skal kunne gjennomføres og at de vil bistå med gratis lokaler og nødvendig kontorutstyr. Lyngen er en FYSAK kommune og deltar i et partnerskap for folkehelse sammen med 8 andre kommuner i Troms fylke. Jfr St.meld.nr. 16 Resept for et sunnere Norge. Folkehelsekoordinator Magnhild Grønnvoll har sagt seg villig til å delta som samarbeidspartner i pilotprosjektet. Prosjektet skal stimulere til samarbeid mellom organisasjoner, og mellom organisasjoner og offentlig sektor og fagmiljøer. I tillegg vil prosjektet også stimulere til utviklingsarbeid mht. innhold i selvhjelp og måter å organisere arbeidet på. I dette samarbeidet blir både kjennskapen til folkehelsearbeidet i kommunen, kunnskap om kommunestrukturen, kunnskap om lokalmiljøet og erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp som metode ivaretatt, slik at både det organisatoriske og innholdsmessige aspektet ved pilotprosjektet blir kvalitetssikret. 3. Ev. begrunnelse for valg av virkemidler og metoder. I Lyngen kommune finnes det allerede selvhjelpsvirksomhet knyttet til Angstringen Nord. Angstringen Nord har i flere år arbeidet med å etablere selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer i kommunen. Arbeidet har møtt stor interesse, men behovet for anonymitet hos enkeltpersoner har vært med på å vanskeliggjøre arbeidet. Vi ønsker derfor å etablere og utprøve en modell for et Senter for selvhjelp og mestring fra en storby, for å se om det er mulig å tilpasse modellen til en liten kommune. Denne sentermodellen tar utgangspunkt i en clearingshousemodell dvs. et treffsted for mennesker som arbeider med selvhjelp helt uavhengig av hvilken diagnose eller livsproblem vedkommende har.

9 Vi prøve om det er mulig å bygge opp en selvhjelpskultur i et lite lokalmiljø som innehar mange av storbyens problemer, men i en helt annen skala og sammensetning, og i tillegg her sine særegne kulturelle trekk. Vi vil prøve ut et nøytralt treffsted forankret i en selvhjelpskultur, hvor anonymiteten ivaretas maksimalt, og senke terskelen for å komme inn og ta imot informasjon og våge å gå i en selvhjelpsgrupper sammen med andre på Modellen vi har valgt er Link Oslo, senter for selvhjelp og frivillighet, den eneste i sitt slag i Norge. Administrert som et prosjekt av Norsk selvhjelpsforum, som også har fått prosjektansvar for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp. Denne unike sammenhengen og nasjonale kompetansen ønsker vi å benytte oss av for å kvalitetssikre både organiseringen og innholdet i Link Lyngen. 4. Andre forhold : Geografiske og samfunnsmessige utfordringer. Lyngen kommune ligger på 70`nord og er en av 6 kommuner i Nord-Troms regionen. Kommunen har 3124 innbyggere fordelt på ca 1150 husstander, hvorav ca 800 bor på kommunesentret Lyngseidet. Det finnes over 40 ulike lag og foreninger og et ukjent antall frivillige organisasjoner, som er representert ved enkelmedlemmer eller lokallag. Men kun et fåtall mennesker er tilknyttet brukerorganisasjoner innen psykisk helse. Lyngen kommune er fra gammelt av en flerkulturell kommune, både språklig, etnisk og religiøst, på lik linje med nabokommunene. I tillegg har vi for tiden 30 flyktinger med og uten familie fra Somalia og Afghanistan bosatt på Lyngseidet. Det er også store utfordringer knyttet til spredt bosetting, lange avstander og vanskelig klimatiske forhold vinterhalvåret. Lyngen kommune er 810 km i omkrets og det er for eksempel 5 mil fra kommunesentret til ytre Lyngen. Lange avstander, mørketid og rasfare gjør det vanskelig å møtes fysisk særlig om vinteren. Kollektiv trafikken er ofte kombinert med skoleruter og mange er avhengig av privat bil for å til og fra utenom busstidene. Vi har mørketid fra 18.nov 25.januar, noe som gjør vinteren ekstra tyngende fra mange.

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango

Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango Ånund Brottveit Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango NOTAT 2014:104 Tittel: Forfatter: Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango Ånund Brottveit ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-8309-021-5

Detaljer

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 Nasjonal plan for selvhjelp Heftets tittel: Nasjonal plan for selvhjelp Utgitt: 10/2004 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1212 Sosial- og helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet To notater fra et forskningsprosjekt om selvhjelpsvirksomhet Marte Feiring Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 1 Opplag trykkes etter behov, aldri

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer