ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Mongstad Skule sektoren Den okonomiske utviklinga Konklusjon Tabellar Industriområder

2 2. FORORD Styret i Nordhordland Tiltakskontor legg med dette fram si årsmelding for 1978 som er det 17~ driftsåret. Meldinga inneheld eit generelt oversyn over utviklinga i distriktet på ymse felt og som er provd illustrert i det rullerande statistiske materiale og med kommentarer. Elles gjev.meldinga oversyn over arbeidet ved kontoret i året. Det er ikkje gjeve presentasjon av dei einskilde saker, då det ikkje.er av interesse for oppdragsgjevarane. Dette med unnatak av dei saker som er av ålmen karakter, og såleis har serleg offentleg interesse. Det er å vona at ~eldinga vil vera til nytte for dei næringsdrivande og dei folkevaide som er opptekne av samfunnssporsmåla i Nordhordland. S T Y R E T

3 3. MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim kommune Fedje kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radoy kommune Alver Hotel Alversund Sparebank Bergen Bank Bergensmeieriet Bergens Sparebank Bergen-Nordhordland Rutelag AlS Bjorsvik, Olav J. Bloms Oppmåling Bruknapp, Andreas Bo, Johan Duesund Mekaniske Verksted AlS Eknes, Georg, Metallindustri AlS Erstad Trevarefabrikk Ff ske red skap Fjellstrand MobelverkstadA/S Frank Mohn Flatoy AlS Fosse Bruk Frekhaug Metallstoperi AlS Frekhaug Trevarefabrikk. Giertsen, T., Plastindustri Hansen, Johs. Sletten, AlS Haugsvær Auto Bil & Mek. Verksted Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk AlS Hoyland Autoverkstad Haaland, Wilhelm Jotungruppen AlS Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge Mobelverkstad AlS Lindås Sparebank

4 Lt-. Manger Fiskemat Manger Sparebank Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Myhren, l. Jernindustri Myking, Håkon Metallindustri Mobelproduksjon AlS Nordhordland Forlag AlS Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Vaskeri AlS Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Aluminiumvarefabrik AlS Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy-& Sandeigarlag AlL Prahl, Håkon Glatved Radoy Mekaniske Verks tad AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL Sellevold, L.K. Plastindustri Signa Plast AlS Skogen Mobelfabrikk AlS Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene, Karstein Strilen Theodor Olsen's Eftf. Vestlandsbanken Vikebo Strikkevarefabrikk AlS Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aase, Gun~ar Solvvarefabrikk Aasgard Mobelfabrikk AlS Forutan dei 6 medlemskommunane, hadde kontoret i medlemar. Av desse var 5 bankar, 59 verksemder og 1 privatperson

5 REPRESENTASJON, STYRE, ADMINISTRASJON 5. Representas,jon: Desse er kommunevalde representantar til års~otet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1976/1979: Austrheim kommune: Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Alf An. Utkilen, Fonnes Magne Hope, Fonnes Idar Kaland, Fonnes Fedje kommune: Svein Tangen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Arne Aarland, Fedje Olav Kongest~l, Fedje Karl Storhaug, Fedje Lindås kommune: Ivar Veland, Ostereidet Arnvald Kolås, Lindås Marta Husdal, Hjelmås Malvin Kvalheim, Lindås Kåre Soltveit, Alversund Johs. Haaland, Alversund Liv Eikanger, Hjelm3.s Solveig Seim Johansen,Myking Torunn Dyrkollbotn, Romarheim Lars Pad~y, Vikanes Peder Tysse, Dalsgrend KåreWiik, Vågseidet John Syslak,Lindås Olav Jordal, Alversund Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Åsmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Hallstein Guldbrands~y, Eikangervåg Masfiorden kommune: Oscar Ingebrigtsen, Matredal Trygve Kvingedal, Masfjordnes Arne A. Hope, Hogsvær Ingvald Sandnes, Risnes Johs. R. Mjanger, Masfjordnes Meland kommune: Arne I. Sakstad, Frekhaug Bj~rn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Kent Gullaksen, Frekhaug Mathias Fl~ysand, Rossland Margrethe Kårb~, Rossland Rad~y kommune: Normann Villanger, B~vågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Sæb~vågen Meinert Helland, Manger Mons Mar~y, Bovågen Else Jordal, Manger Bjarne Storheim, Sæb~vågen Konrad Sylta, B~vågen Nils Gjerde, Sletta

6 6. Styre: Til årsmotet for 1977 som vart halde på Masfjordnes den 29. april 1978, stod folgjande styremedlemer og varamenn på val: Styremedlem: Varamann: Frå Austrheim kommune Arnt Brandtun Idar Kaland " Lindås " Olav Jordal Bjarne Foss It Ra doy " Nils Gjerde Bj. Fjæreide " " " Konrad Sylta Bj. Storheim It verksemdene Ivar Fivelsdal P.F. Hillestad. Arn t Tsr-and tun hadde fråsagt seg attval. Styre i 1978 har vore: Representant frå: Styremedlem: Varamann: Austrheim kommune Fedje " Lindås " " " " " Masfjorden " " " Meland " Radoy " " " Verksemdene Knut Risnes v Erling Kleppe ~ J. Sletten Hansen Olav Jordal f Olav Ro I Leif S. Kvinge c Jon Hope v Bjorn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Syl ta Ivar Fivelsdal Idar Kaland Karl Storhaug Nils Holmås Bjarne Foss Mons Veland Hans G. Dåe Magnus Stordal Olav Flatoy Bj. Fjæreide Bj. Storheim P.F. Hillestad Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1978 og styret valde seinare Jon Hope til varaformann. Kjell Sellevold har vore revisor. Det har i 1978 vore halde 4 styremoter og 25 styresaker er blitt handsama.

7 7. Administrasjon: Tiltakssjef Per Fr. Hillestad hadde permisjon til 30. september 1978, og i permisjonstida hans var Magne Jordal konstituert i stillinga. Frå 1. oktober har Per Fr. Hillestad vore tiltakssjef og Magne Jordal sekretær, båe i heil stilling. Fru Kjellaug Fjell har vore kontorfullmektig og kasserar, forst i heil stilling, men frå 1. april i 2/3 stilling. ARBEIDET VED KONTORET Årsmotet vedtok folgjande arbeidsplan for 1978: a) Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med planlegging, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontakter med det fore~ålet å få igang tiltak i området. d) Utarbeida og legg ja tilrette nærare oppgjevne utbygglng sprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, ~lik at ein m.a. i tid~ sikrar seg og klårgjer hovelege industri- og bustadtomter for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Kontoret har fylgt opp arbeidsplanen så langt det har makta, og det har vore arbeidt med saker innan alle sektorar som er nemnde i arbeidsplanen. Det vart i 1978 teke opp 36 nye saker til handsaming, og dette er 2 meir enn året for. Ved inngangen av året hadde kontoret 30 saker under arbeid, slik at total saksmengde i året var 66 saker, eller 9 fleir enn året for. Av sakene vart 27 avslutta med positivt resultat, 8 med negativt resultat, og 31 saker vart ikkje avslutta.

8 8. Saksmengda ved kontoret dei siste 5 åra har vore: Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året Saker under arbeid i året Avslutta m/pose resultat " m/neg. " Ikkje avslutta SUM ~ Z 66 Sakene som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: Nyetableringar 9 saker Utviding, rasjonalisering m.v. 9 Il Anna 9 " SUM: 27 saker Desse 27 sakene representerer eit kapitalbehov på kr som vart finansiert såleis: Investeringstilskot og anna statstilskot Lån i Distriktenes Utbyggingsfond 11 "s tatsbankar " 11 sparebankar forretningsbankar " 11 andre kredittinstitusjonar Eigenkapital Kr. 11 Il " Kr Dei9 sakene som gjeld nyetableringar representerer tilsaman ca. 30 nye arbeidsplassar i distriktet.

9 9. Arbeidet med dei sakene som ikkje vart avslutta i 1978 var ved årsskiftet koma så langt at det var utarbeidt finansieringsplanar for ein del av dei. Dei utarbeidde finansieringsplanane var på tilsaman ca. 10 mill. kroner. I tillegg til arbeidet med dei sakene som er registrerte, har det vore arbeidt med mindre ekspedisjonssaker, og med å gjeutgreiingar om ymse emner. Det har også vore arbeidt med oppfylgjing av tidlegare avslutta saker og med prosjekt som kan aktualisera seg seinare. Kontoret har også i 1978 vore sekretariat for Nordhordland Handverk- og Industrilag og for bompengestyret. Den geografiske fordelinga av sakene var i 1978: Avslutta Avslutta Ikkje SUM positivt negativt avslutta Austrheim O Fedje O O 1 1 Lindås Masfjorden Meland 3 O 2 5 Hadcy '2 2 2' 6 Distriktet 4 O Oppsettet ovanfor viser at det i året va~t arbeidt med 7 saker som gjeld heile kontordistriktet eller fleire kommunar. Tiltakskontoret har engasjert seg sterkt i desse sakene, og dei omfattar: Bru over Fosenstraumen, Snoggbåtsamband Bergen-Nordhordland, Veg langs Austfjorden, Regional transportstotie for'distriktet, Analyse av næringslivet i distriktet og Opplæringssenter for brannvernpersonell i olje sektoren.

10 10. Dei ~ sakene som er avslutta gjeld bru over Fosenstraumen, snoggbåtsamband, veg langs Austfjorden og transportstotte. Dei 3 forste av desse vert nærare omtala under avsnittet om kommunikasjonar. Regional transportstotte: Ordninga med regional transportstotte gjeld berre for kommunane Fedje og Masfjorden. Hausten 1977 vart tiltakskontoret gjort kjend med at kommunaldepartementet skulle ta ordninga opp til revisjon. Med sikte på å få heile området inn under ordninga, vart det foreteke ei undersoking for å finna fram til eit anslag overdei stotteberettiga transportkostnadene distriktet har. Resultatet av undersokinga saman med eit skriv der tiltakskontoret la fram sine argument, for å få heile distriktet inn under ordninga, vart sendt Hordaland fylkeskommune. Ein er seinare gjort.kjerid med at departementet si.innstilling går ut på at ordninga med regional transportstotte skal gjelda i Austrheim, Lindås, Meland og Radoy frå Verna bedrift: Den:ne saka vart drofta på styremote den 17. november Fylkesarbeidskontoret i Hordaland hadde kalla inn til eit mote den 30. november for å drofta eit slikt prosjekt. Styret gjorde vsdtak om å gå inn for å få etablert ei sjolvstendig verna bedrift i Nordhordland,og styreformannen og.tiltakssjefen vart pålagde å representera tiltakskontoret på nemnde mote. Opplæringssenter for brannvernpersonell: Kyrkje- og Undervisningsdepartementet har i tillegg nr. 23 til St.prp. nt. 1 ( ) foreslått at det vert oppretta ~it ovingssenter ~ Hordaland med tanke påverksemda på Statfjordfeltet. I samband med Austrheim og Lindås kommunar vart arbeidet teke opp med å få detts senteret lagt til industriområdet på Mongstad. Det vart teke kontakt med Norsk Hydro AlS om å stella ein del av industriområdet, og ein del av sine installasjonar til disposisjon for foremålet.

11 11 Analyseprosjektet: Arbeidet med dette prosjektet var meir omfattande enn ein hadde rekna med, på grunn av den store datamassen. Det er rekna med at ein rapport frå prosjektet vil foreliggja våren Forebels kan det såleis ikkje leggjast fram noyaktige tal, men det kan likevel seiast folgjande: Av d~i 462 verksemdene som er handsama, er det bortimot ein tredel som driv med noko formell form for planlegging, men mange fleir~verksemder har likevel planar. Planane går ut på auka produksjon, utviding av lokala, auke i sysselsetjinga 0.1., eller ein vil halde seg på same nivå. Svært få verksemder har planar om å innskrenka. Mange verksemder manglar resursar, og her ser det ut til at det serleg er kapital og faglærd arbeidskraft det er vanskeleg å få tak i for ein del verksemder. Hovedtyngda av verksemdene er eigne foretak. Nær halvparteh.samarbeider, og mange påfleire måtar. Over halvparten av verksemdene baserer seg på den lokale marknaden eller har Nordhordland som viktigaste marknadsområde. Nokre få har utlandet som viktigaste marknaden sin. Relativt få verksemder har i regelen ledig kapasitet, men ein del har sesongmessig ledig kapasitet. Dei forebels ~esultata tyder på at analysen vil verta til stor hjelp i arbeidet ved kontoret, serleg ved at den oppsokjande verksemda kan bli utvida og gjort meir effektiv.

12 12. KOMMUNIKASJONAR Salhusbruprosjektet: Fylkestinget gjorde i desember 1977 vedtak om at flytebrualternativet vert vald for kryssing av Salhusfjorden. I vedtaket vart det også sagt at det burde arbeidast vidare med saka med sikte på at den kan Ieggjast fram for fylkestinget i 1979 i samband med Norsk Vegplan for , og at brua skal vera ferdig i Fylkestinget rådde også til at noverande bompengeordning held fram til Salhusbrua er ferdig. Den 30. juni vart det halde eit mote i Vegdirektoratet i Oslo, der representantar frå Fiskeridepartementet, Kystdirektoratet og Vegdirektoratet motte representantar frå Lindås og Meland kommunar, tiltakskontoret og Frank Mohn Flatoy A/S. Vegsjefen og fylkesrådmannen var også med på mo tet, som vart leia av statssekretær Anfinn Lund. Prosjektet vart grundig drofta og ymsesporsmål vart avklåra. Det var semje om at det skulle setjast fart i planarbeidet og at nærare granskingar som er turvande skulle utforastsnarast. Hausten 1978 var det fleire moter om saka mellom ymse faginstansar, og det vert arb~idt hardt for å fremja saka for Stortinget våren I forprosjektet som vart framlagt i 1966 var det rekna med bruopning i Det var rekna med at trafikken over brua ville vera koyrety forste året, og koyrety andre året ~tter opninga. Av trafikkstatistikken lengre bak i årsmeldinga ser ein at det i 1978 vart frakta over 1,O mill. koyrety over Salhusfjorden. Det er no utarbeidt kostnadsoverslag for fastlandssambandet

13 13. over Salhusfjorden, og for flytebrualternativet er dette: (Tala er i millionar kroner). Fly tebru Flatoy-Klauvskallen Hogbru Klauvskallen-Klauneset Tilknyting Flatoy og Klauneset 205,2 39,3 8,5 250,0 Utsprenging av Bognestraumen Kanal på Flatoy Ny veg Klauneset-Grovle Ny veg Mjåtveit-Frekhaug-Fosse SUM: 35,0 2,0 27,0 1 0,5 37,0 38,5 325,5 Hengebrualternativet er kostnadsrekna såleis: Hengebru Salhus-Holsnoy Tilknyting i Salhus Ny veg Mjåtveit-Frekhaug-Fosse 423,5 10,1 433,6 10,5 444,1 I tillegg kjem kostnadene med ny veg mellom Salhus og Nyborg dersom hengebrualternativet vert vald. Planarbeidet med hengebrualternativet er ikkje kome så langt som for flytebrualternativet, og kostnadsoverslaget er såleis meir usikkert. Det har heile tida vare tverrpolitisk semje om at det trengst fastlandssamband, og prosjektet har vor e med i ei rekkje fylkes- og kommunepolitiske program. Distriktet har ikkje hatt noko,imot hengjebru,men kostnadene med ei slik bru var heilt frå forprosjektetvart utarbeidt sett på som så hoge at prosjektet ville vera ugjennomforleg. Det gjeld her å få eit fast samband i den mest trafikkerte ferjestrekninga i landet. Salhusbruprosjektet er ikkje berre eit sterkt lokalt distriktskrav, men eit prosjekt som har sterke interesser og krav frå næringslivet i heile landsdelen som omfattar Nord-vestlandet. Det er registrert innlegg i pressa frå personar og grupper som er imot flytebru,og også imot bru i det heile. Derimot har dei folkevalde frå interessekommunane bekrefta sitt standpunkt i skriv av 14. mars d.å. til Samferdselsdepartementet, og som fylgjer vedlagt som bilag - side 35.

14 14. Veg langs Austfjorden: På oppmoding frå Masfjorden kommune vart denne saka drafta i styr emo te den 23. august. Styret har tidtega-r-e-vedfleire have peika på at denne vegen er viktig for distriktet, og gjorde slikt vedtak: "Styret i Nordhordland Tiltakskontor ser Austfjordvegen som eit sers viktig prosjekt for distriktet. Det vert å ta kontakt med Masfjorden kommune og Vegkontoret snarast for å få utarbeidt turvande prognosar, med sikte på å få dette prosjektet fremja." Sparsmålet vart drafta med vegsjefen, utbyggingsavdelinga og Transportakonomisk Institutt i Oslo, og i samarbeid med Bergen-Nordhordland Rutelag A/S komein på grunnlag av selskapet sine prognosar fram til tal for innsparing i form av statstilskot til ferjedrifta bygging av vegen vil medfara. Dette, saman med andre moment, vart samanfatta i eit notat som vart sendt Masfjorden og Lindås kommunar, fylkeskommunen, vegkontoret m.fl. Hovedplan for Austfjordvegen er no utarbeidd, og det er god von om å få prosjektet med i vegplanane. Bru over Fosenstraumen: Bruprosjektet har vore arbeidt fram av Raday kommune og., Hordaland Vegkontor. Det fareligg godkjenning frå Kystdirektoratet med siglingshagd på 24 m i 50 m breidd. Kos tnadsoverslaget vil truleg ligg ja på ca e ' 25 mill. kroner. I tillegg kjem turvande vegar. I samband med r'u.l LerIng av Norsk Vegplan for perioden har Raday og Austrheim kommunar gjeve bru over Fosenstraumen hagste prioritet. Det er teke opp tingingar med Norsk Hydro om å få overfart forskotsmidlar på 4 mill. kroner til prosjektet. Styret i Nordhordland Tiltakskontor har ved fleire have påpeika trongen for dette brusambandet, og det er å vona at det no kan koma med i prioriteringa

15 1 5. i Norsk Vegplan, og såleis kunna bli realisert innan rimeleg tid. Andre veganlegg: I 1978 vart det brukt ca. 4-4,0 mill. kr oner på riksveganlegg i området. Det vart arbeidt på Flatoy bruer, riksveg 14- Knarvik-Ostereidet og Ostereidet-Vikanes, riksveg 564 Frekhaug-Rossland, riksveg 565 Isdalsto-Rossnes og riksveg 568 Vågseidet-Toftegård. Som tidlegare nemnt starta arbeidet med fundamenta for Hagelsundet bru seint på haus ten. Gjervik viadukt på strekninga Knarvik-Ostereidet vart ferdig ut på sommaren, og i desember var det gjennomslag i den knapt 5 km lange tunnellen mellom Andås og Eikefet. På fylkesveganlegg i området vart det brukt vel 12,6 mill. kroner i Av Masfjordvegen, Mollandseid-Krossleitet, som har ei lengd på m, vart det i året planert m. Pr var det ferdigplanert i alt ca meter, og av dette fekk ca. 6 km fast dekke. Anleggsdrifta held fram, og etter planen skal anlegget opnast for trafikk mot slutten av I Masfjorden vart det elles utfort utbetringsarbeid på fylkesveg 377 Haugsdal-fylkesgrensa. I Lind&svart arbeidet starta på fylkesveg 396 Åsgard- Eidsheim. Lengda av denne vegen er 3,7 km, og pr var ca. 1,2 km' ferdig planert. Vegen skal etter planen takast i bruk hausten På dei to anlegga i Meland, Dalstovegen-Holme og Sætre- Espetveit, heldt arbeidet fram i Vegen Sætre-Espetveit vert fullford med fast dekke i I Meland vart også 800 m av fylkesvegen Frekhaug-Litlebergen utbetra. I Radoy var det arbeid på vegen Manger Sentrum/Manger Kai. Arbeida omfatta utbetring, bygging av fortau og trafikksikring.

16 1 6. TRAFIKKUTVIKLINGA Frå Bergen-Nordhordland Rutelag A/S har vi fått oppgåver over trafikken med ferjene og rutebåtane i Passasjertrafikken med rutebåtane var mindre enn året for, medan trafikken med ferjene auka sterkt. Nedanfor er vist utviklinga på dei ymse samband: Koyrety Auke Passasjerar Auke Steinesto-Knarvik Salhus-Frekhaug Over Salhusfjorden Auken var 10 prosent for koyrety over Steinesto-Knarvik og 15,3 prosent på Salhus-Frekhaug. For passasjertrafikken var tilsvarande tal 7,1 og 6,1 p:!:,osent.samla trafikkauke med ferjene over Salhusfjorden var 11,1 prosent for koyrety og 6,9 prosent for passasjerar. Gjennomsnittleg dogntrafikk var i 1978: Koyrety Passasjerar Steinesto-Knarvik Saihus-Frekhaug Over Salhusfjorden Med rutebåtane mellom Bergen og Nordhordland vart det i 1978 frakta 226.1~5 passasjerar. Dette er ein nedgang frå året for på passasjerar eller 6,5 prosent. Ferjesambandet Sævråsvåg/Masfjorden: Trafikken oversævråsvåg har dei siste 5 åra vore: Motorkoyrety Passasjerar Det var auke i 1978 på koyrety (6,6 prosent) og ein

17 17. nedgang i passasjertalet på (0,3 prosent). Gjennomsnittleg dogntrafikk var 411 koyrety og passasjerar. Ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik: På dette sambandet vart det i 1978 frakta koyrety og passasjerar. Dette er ein auke frå året for på koyrety tilsvarande 15,2 prosent, og passasjera~ tilsvarande 4,4 prosent. Ferjesambandet Fedje-Hoplandsjoen-Rossnes: Her vart det i 1978 frakta koyrety og passasjerar. Auken frå året for er koyrety (10,6 prosent) og passasjerar (3,2 prosent). UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN Folkemengda i området auka i 1978 med 486 personar, tilsvarande 2,18 prosent. Folkemengda har auka kvart år sidan 19-?O,. og: utviklinga dei siste 5 åra har vore: "974 1W '978 Innflytta Fodde Tilgang Utflytta Dode Frågang Netto innflytta Fodselsoverskot Netto auke

18 18. Området har i tida hatt innflyttarover~kot på 1.77~ og fbdselsoverskot på 662, som tilsaman gjev ein netto folkeauke på 2.440personar eller 12,0 prosent. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane har dei siste åra vore: Austrheim + 8,1 + 5,7 + 4,4 + 1,9 + 0,2 Fedje + 2,0 + 1, 0,8 0,6 0,6 Lindås + 6,8 + 1,7 + 1,6 + 1,7 + 3,0 Masfjorden + 0,8 + 0,8-0,2 + 0,2 + 0,3 Meland + 3,4 + 3,5 + 2,6 + 2,5 + 4,1 Radby + 0,1 + 0,4 + 0,2 + 0,9 + 1,4 Området + 4,3 + 2,0 + 1,5 + 1,5 + 2,2 Som vist i tabellen ovanfor hadde Meland den stbrste folkeauken i 1978, r-ekna i prosent. Det same var også tilfelle i I Fedje har det vore nedgang i folketalet dei 3 siste åra. Endringane i dei einskilde kommunane framkjem slik (prosent): Innf'Ly t ta r, Fbdsels- Endring ove rskot overskot Austrheim 0,2 + 0,4 + 0,2 Fedje 1,6 + 0,7 0,9 Lindås + 2,2 + 0,8 + 3,0 Masfjorden + 0,0 + 0,3 + 0,3 Meland + "3,4 + 0,7 + 4,1 Radby + 1,4 ± 0,0 + 1,4 Kontorområdet + 1,64 + 0,54 + 2,18 Tabell III bak i årsmeldinga viser grupperinga av folketalet etter kjbnn og alder. Det har berre voresmå endringar i aldersfordelinga frå året fbr.

19 19. NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT For jordbruket var 1978 eit godt år med bra avlingar. Talet på mjolkekyr gjekk noko ned frå året for, men talet på ungdyr auka, slik at storfetalet var hogre. Interessa for sauehald er stigande, og det same er interessa for å senda dyra på fjellbeite om sornrnaren. Mjolkeproduksjonen var litt mindre enn året for, medan kjotproduksjonen var sto.r re s Utviklinga i husdyrtalet og m jo'lkelever-ans e til Bergensmeieriet dei siste 5 åra er vist nedanfor: Talet på husdyr (pr. 2. februar) : Mjolkekyr Ungdyr Sau Gris Fjorfe Mjolkeleveranse til Bergensmeieriet: o Ar Liter I 1978 vart det fulldyrka 173 dekar og overflatedyrka 21 dekar. Jordbruksarealet held seg oppe trass i at ein del vert teke i bruk til andre formål. I tidsromet va~t det fulldyrka 524,2 dekar og overflatedyrka 127,1 dekar. Kostnadene med dette var sett til kr Vidare vart omattgrofta 255 dekar tidlegare graf ta jord. Kostnadene med dette var rekna til kr

20 20. I same tidsromet vart detfullfort 205 siloanlegg til ein.kostnad på kr Det vart også investert i nye driftsbygningar og foreteke utbetringar av andre, og det vart foreteke luknings- og senkningsarbeid. Interessa for å investera i jordbruket er aukande, men det er vanskeleg å skaffa turvande kapital. o Arleg siste hogst i kubikkmeter fast mål og tilplanta areal dei 5 åra har vore: _19'1-3/ / /7? 1976/ /78 HogstkvantlliIi234d';n m m m m Tilplanta 2057 da 2086 da 1670 da 2428 da 2308 da Kostnadene med skogkulturarbeidet var i 1978 kr , avgift medrekna, og statstilskot til skogkultur var kr Skogane i området er ein stor resurs som burde utnyttast betre. I 1978 var det nedgang både i hogstkvantum og tilplanta areal. Dette er ei negativ utvikling, som ikkje gjev gode voner for etablering av foredlingsindustri. Ved inngangen av året rådde det ei viss optimisme i næringslivet, men ut på sommaren måtte fleire industriverksemder gå til innskrenkingar. Situasjonen forverra seg ut over hausten for einskilde bransjar. Her var likevel også lyspunkt ved at fleire verksemder etablerer seg og at det vart foreteke utvidingar. Sektorane bygg og anlegg og servicenæringane har greidd seg bra og dei har hatt aukande sysselsetjing. Bankane i området auka omsetnaden sin i På neste side er vist innskot og utlån pr og Tala er i heile kr

21 ~ Innskot Utlån. Innskot -Utlån Alversund & Meland Sp.b Austrheim & Fedje Il Hosanger Sparebank Lindås Sparebank Manger Sparebank Masfjordens Sparebank Sum sparebankane Bergen Bank, Lindås Vestlandsbanken, Knarvik og Frekhaug SUM Arbeidskraftsituasjonen: Ved inngangen av året var det ein del arbeidsledige i området, men talet på desse gjekk ned utover våren. Ut på sommaren vart situasjonen verre, og ved årsskiftet var den urovekkjande. Nedanfor er vist kor mykje som er utbetalt i arbeidsloysetrygd dei siste 5 åra. Tala er i heile kr _._. rr& Austrheim 1,6 223,3 532,4-296,8 253,8 Fedje 18, 6 251,9 163,5 138,9 67,7. Lindås 23,7 738, ,5 702,8 1353,7 Masfjorden 79,0 130,6 181,1 231,3 180,7 Meland 57,6 92,8 228,9 91,1 57,8 Radoy ,1 570,6 316,6 221,2 Kontorområdet 188, ,8 3091,O 1777, ,9 Fylket 4-098, , , , ,9 Området i % av fylket 4-,6 12,5 10,0 9,8 8,1

22 22. Arbeidsloysa var noko hogre i 1978 enn året for i distriktet, og det vart utbetalt omlag 20 prosent meir i arbeidsloysetrygd. Dette på trass av statlege stottetiltak. Fylket sett under eitt har vore hardare ramma enn området. vårt. Det må likevel peikast på at området har ein relativt låg yrkesfrekvens, og at talet på pendlarar er hogt. Sysselsetjinga i utanriks sjofart er det ikkje oppgåver over for Fylkesskattestyret oppgjev at det i 1977 var registrert 665 skatteytarar med sjomannsskatt heimehoyrande i distriktet. Dette er 33 fleir enn året for. Desse skatteytaranefordelte seg slik kommunevis: Endring Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy MONGSTAD Det er no bestemt at det i tilknyting til oljeraffineriet skal byggjast eit energiattvinningsanlegg. Anlegget vil produsera gass, hovedsakeleg propan og butan. Anlegget vil også medfora reduksjon av gassutslepp. Prosjektet er kostnadsrekna til ca. 80 mill kroner. Anleggsarbeida skal starta opp i 1979, og anlegget skal vera ferdig i Anlegget vil ikkje gje nemnande fleire arbeidsplassar når det er kome i drift, men det vil gje ein del sysselsetjing i anleggs tida. Det vert teke sikte på storst mogeleg lokalt engasjement i samband med dei entrepriser som vert tildelt. Norsk Hydro A/S har sagt seg villig til å vurdera forslag om prosjekt frå andre selskap dersom desse kan realiserast

23 23. for Hydro sjolv har aktuelle utbyggingsplanar. Dette inneber at industriareala på Mongstad kan marknadsforast til andre, og vi peikar på at gjeldande område ligg hoveleg til for aktivitetar i samband med oljeutvinninga på Statfjordfeltet. SKULE SEKTOREN Talet på elevar som gjekk ut or ungdomskulen i 1978 var 409 elevar, og dette er ein auke på 16 frå året for. Desse erungdomar som skal ut i arbeidslivet eller ha vidare utdaning. Talet på avgangselevar frå ungdomskulen og opptak av elevar i barneskulen i kvar kommune dei siste 5 åra er vist nedanfor: Avgangselevar frå ungdomsskulen: ~ Z. l2.21. l2z. Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy ~ ~ -.Z.L 2L -..2lL Kontorområdet Opptak av elevar i barneskulen:.tm: 1.m.1..2l Aus trheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy ~ -IL 2L...2SL...2SL Kontorområdet

24 24 Frå Nordhordland Yrkesskule gjekk det i 1978 ut 167 elevar. Dette er same talet som året for. Dei fordelte seg slik på dei ulike liner: Grunnleggjande opplæring (1.års kurs): Maskin- og mekanikar 55 Elektro sterkstraum 12 Kjeml-prosess 23 Saum 24 Husstell 23 Tilsaman 137 Vidaregåande opplæring: Mekanikar Eletrikar..Saum I 1978.kom det igang vidaregåande skule i AustrheimCder det vart oppretta 5 nye klassar. Desse er: 30 Maskin og mekanikar 12. elevar 11 Elektro felles opplæring 12 It Teikning, form og farge 11 Almen teori (2 kllassar) n elevar Samstundes vart det oppretta 2 nye klassar ved yrkesskulen i Knarvik, medan 1 klasse (kjemi-prosess) vart nedlagd~dei nye klassane er ei klasse for tomrarar med 12 elevar. og forebuande mekanikar med 9 elevar. Der er no i alt 182 elevar ved yrkesskulen i Knarvik.

25 DEN OKONOMISKE UTVIKLINGA Kommunane i kontorområdet hadde ved utgangen av 1978 ei samla lånegjeld på ca. 125,6 mill. kroner, og dette var einauke på 4,3 mill. kroner frå året for. For 3 av kommunane vart gjelda redusert med tilsaman vel 3,3 mill. kroner, medan dei tre andre hadde ein auke i gjelda si på tilsaman meir enn 7,6 mill. kroner. Lånegjelda pr. ibuar i medlemskommunane var pr. 31. desember 1978: Austrheim kommune ca. kr Fedje 11 fl fl Lindås Il fl II Masfjorden " fl 11 tt.ooo fl Meland " " Radoy " " Gjennomsnitt pr. ibuar i kontorområdet var kr Meir enn tre-parten av totallånegjeld er lån til inntektsgjevande verksemd. Budsjettert skatteinnkome for kommunane var i 1978 ca. 59,8 mill. kroner, medan skatteinngangen var ver 56,8 mill., eller omlag 3,0 mill. kroner mindre enn budsjettert. Dette skaper alvorlege vanskar for kommunane, som kan bli noydde til å utsetja viktige investeringsoppgåver, og det vil medfora negative verknader på sysselsetjinga. Det er varsla innstramingar når det gjeld bruk av verkemidlane i distriktsutbygginga for delar av området, og at Meland kommune skal justerast ned til sona for 15 prosent.investeringstilskot og setjast i sone I for arbeidsgjevaravgift frå Dette kan verka hemmande på nyetablering i dei områder restriksjonane vert gjort gjeldande alt i 1979.

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side --

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side -- NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1972 INNHALD Forord Medlemsliste Styre og administrasjon, representantar til årsmote Arbeidet ved kontoret Salhusbruprosjektet Mongstadprosjektet Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970 INNHALD Side Medlemsliste 1 Styre, administrasjon 2 KommunevaIde representantar til årsmotet 3 Arbeidet ved kontoret 4 Salhusbruprosjektet 7 Mongstadprosjektet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidsplan Arbeidet ved kontoret Inko-tenesta Sekretariattenesta Kommunikasjonar

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 22.01.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0001/08 08/00041 A VURDERING AV LÆREVERK I SAMBAND MED INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

anger Olav Jordal Mons Aasgard " Georg Eknes

anger Olav Jordal Mons Aasgard  Georg Eknes N O R D H O R D L A N D T I L T A K S K O N T O R Å r s m e l d i n g 1967. Oversyn over arbeidet ved Nordhordland Tiltakskontor i tida frå forrige årsm6te som vart hal de 29. april 1967. I meldinga vil

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

" " " " " " " " " " " ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2

           ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer