ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Mongstad Skule sektoren Den okonomiske utviklinga Konklusjon Tabellar Industriområder

2 2. FORORD Styret i Nordhordland Tiltakskontor legg med dette fram si årsmelding for 1978 som er det 17~ driftsåret. Meldinga inneheld eit generelt oversyn over utviklinga i distriktet på ymse felt og som er provd illustrert i det rullerande statistiske materiale og med kommentarer. Elles gjev.meldinga oversyn over arbeidet ved kontoret i året. Det er ikkje gjeve presentasjon av dei einskilde saker, då det ikkje.er av interesse for oppdragsgjevarane. Dette med unnatak av dei saker som er av ålmen karakter, og såleis har serleg offentleg interesse. Det er å vona at ~eldinga vil vera til nytte for dei næringsdrivande og dei folkevaide som er opptekne av samfunnssporsmåla i Nordhordland. S T Y R E T

3 3. MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim kommune Fedje kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radoy kommune Alver Hotel Alversund Sparebank Bergen Bank Bergensmeieriet Bergens Sparebank Bergen-Nordhordland Rutelag AlS Bjorsvik, Olav J. Bloms Oppmåling Bruknapp, Andreas Bo, Johan Duesund Mekaniske Verksted AlS Eknes, Georg, Metallindustri AlS Erstad Trevarefabrikk Ff ske red skap Fjellstrand MobelverkstadA/S Frank Mohn Flatoy AlS Fosse Bruk Frekhaug Metallstoperi AlS Frekhaug Trevarefabrikk. Giertsen, T., Plastindustri Hansen, Johs. Sletten, AlS Haugsvær Auto Bil & Mek. Verksted Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk AlS Hoyland Autoverkstad Haaland, Wilhelm Jotungruppen AlS Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge Mobelverkstad AlS Lindås Sparebank

4 Lt-. Manger Fiskemat Manger Sparebank Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Myhren, l. Jernindustri Myking, Håkon Metallindustri Mobelproduksjon AlS Nordhordland Forlag AlS Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Vaskeri AlS Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Aluminiumvarefabrik AlS Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy-& Sandeigarlag AlL Prahl, Håkon Glatved Radoy Mekaniske Verks tad AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL Sellevold, L.K. Plastindustri Signa Plast AlS Skogen Mobelfabrikk AlS Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene, Karstein Strilen Theodor Olsen's Eftf. Vestlandsbanken Vikebo Strikkevarefabrikk AlS Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aase, Gun~ar Solvvarefabrikk Aasgard Mobelfabrikk AlS Forutan dei 6 medlemskommunane, hadde kontoret i medlemar. Av desse var 5 bankar, 59 verksemder og 1 privatperson

5 REPRESENTASJON, STYRE, ADMINISTRASJON 5. Representas,jon: Desse er kommunevalde representantar til års~otet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1976/1979: Austrheim kommune: Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Alf An. Utkilen, Fonnes Magne Hope, Fonnes Idar Kaland, Fonnes Fedje kommune: Svein Tangen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Arne Aarland, Fedje Olav Kongest~l, Fedje Karl Storhaug, Fedje Lindås kommune: Ivar Veland, Ostereidet Arnvald Kolås, Lindås Marta Husdal, Hjelmås Malvin Kvalheim, Lindås Kåre Soltveit, Alversund Johs. Haaland, Alversund Liv Eikanger, Hjelm3.s Solveig Seim Johansen,Myking Torunn Dyrkollbotn, Romarheim Lars Pad~y, Vikanes Peder Tysse, Dalsgrend KåreWiik, Vågseidet John Syslak,Lindås Olav Jordal, Alversund Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Åsmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Hallstein Guldbrands~y, Eikangervåg Masfiorden kommune: Oscar Ingebrigtsen, Matredal Trygve Kvingedal, Masfjordnes Arne A. Hope, Hogsvær Ingvald Sandnes, Risnes Johs. R. Mjanger, Masfjordnes Meland kommune: Arne I. Sakstad, Frekhaug Bj~rn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Kent Gullaksen, Frekhaug Mathias Fl~ysand, Rossland Margrethe Kårb~, Rossland Rad~y kommune: Normann Villanger, B~vågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Sæb~vågen Meinert Helland, Manger Mons Mar~y, Bovågen Else Jordal, Manger Bjarne Storheim, Sæb~vågen Konrad Sylta, B~vågen Nils Gjerde, Sletta

6 6. Styre: Til årsmotet for 1977 som vart halde på Masfjordnes den 29. april 1978, stod folgjande styremedlemer og varamenn på val: Styremedlem: Varamann: Frå Austrheim kommune Arnt Brandtun Idar Kaland " Lindås " Olav Jordal Bjarne Foss It Ra doy " Nils Gjerde Bj. Fjæreide " " " Konrad Sylta Bj. Storheim It verksemdene Ivar Fivelsdal P.F. Hillestad. Arn t Tsr-and tun hadde fråsagt seg attval. Styre i 1978 har vore: Representant frå: Styremedlem: Varamann: Austrheim kommune Fedje " Lindås " " " " " Masfjorden " " " Meland " Radoy " " " Verksemdene Knut Risnes v Erling Kleppe ~ J. Sletten Hansen Olav Jordal f Olav Ro I Leif S. Kvinge c Jon Hope v Bjorn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Syl ta Ivar Fivelsdal Idar Kaland Karl Storhaug Nils Holmås Bjarne Foss Mons Veland Hans G. Dåe Magnus Stordal Olav Flatoy Bj. Fjæreide Bj. Storheim P.F. Hillestad Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1978 og styret valde seinare Jon Hope til varaformann. Kjell Sellevold har vore revisor. Det har i 1978 vore halde 4 styremoter og 25 styresaker er blitt handsama.

7 7. Administrasjon: Tiltakssjef Per Fr. Hillestad hadde permisjon til 30. september 1978, og i permisjonstida hans var Magne Jordal konstituert i stillinga. Frå 1. oktober har Per Fr. Hillestad vore tiltakssjef og Magne Jordal sekretær, båe i heil stilling. Fru Kjellaug Fjell har vore kontorfullmektig og kasserar, forst i heil stilling, men frå 1. april i 2/3 stilling. ARBEIDET VED KONTORET Årsmotet vedtok folgjande arbeidsplan for 1978: a) Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med planlegging, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontakter med det fore~ålet å få igang tiltak i området. d) Utarbeida og legg ja tilrette nærare oppgjevne utbygglng sprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, ~lik at ein m.a. i tid~ sikrar seg og klårgjer hovelege industri- og bustadtomter for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Kontoret har fylgt opp arbeidsplanen så langt det har makta, og det har vore arbeidt med saker innan alle sektorar som er nemnde i arbeidsplanen. Det vart i 1978 teke opp 36 nye saker til handsaming, og dette er 2 meir enn året for. Ved inngangen av året hadde kontoret 30 saker under arbeid, slik at total saksmengde i året var 66 saker, eller 9 fleir enn året for. Av sakene vart 27 avslutta med positivt resultat, 8 med negativt resultat, og 31 saker vart ikkje avslutta.

8 8. Saksmengda ved kontoret dei siste 5 åra har vore: Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året Saker under arbeid i året Avslutta m/pose resultat " m/neg. " Ikkje avslutta SUM ~ Z 66 Sakene som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: Nyetableringar 9 saker Utviding, rasjonalisering m.v. 9 Il Anna 9 " SUM: 27 saker Desse 27 sakene representerer eit kapitalbehov på kr som vart finansiert såleis: Investeringstilskot og anna statstilskot Lån i Distriktenes Utbyggingsfond 11 "s tatsbankar " 11 sparebankar forretningsbankar " 11 andre kredittinstitusjonar Eigenkapital Kr. 11 Il " Kr Dei9 sakene som gjeld nyetableringar representerer tilsaman ca. 30 nye arbeidsplassar i distriktet.

9 9. Arbeidet med dei sakene som ikkje vart avslutta i 1978 var ved årsskiftet koma så langt at det var utarbeidt finansieringsplanar for ein del av dei. Dei utarbeidde finansieringsplanane var på tilsaman ca. 10 mill. kroner. I tillegg til arbeidet med dei sakene som er registrerte, har det vore arbeidt med mindre ekspedisjonssaker, og med å gjeutgreiingar om ymse emner. Det har også vore arbeidt med oppfylgjing av tidlegare avslutta saker og med prosjekt som kan aktualisera seg seinare. Kontoret har også i 1978 vore sekretariat for Nordhordland Handverk- og Industrilag og for bompengestyret. Den geografiske fordelinga av sakene var i 1978: Avslutta Avslutta Ikkje SUM positivt negativt avslutta Austrheim O Fedje O O 1 1 Lindås Masfjorden Meland 3 O 2 5 Hadcy '2 2 2' 6 Distriktet 4 O Oppsettet ovanfor viser at det i året va~t arbeidt med 7 saker som gjeld heile kontordistriktet eller fleire kommunar. Tiltakskontoret har engasjert seg sterkt i desse sakene, og dei omfattar: Bru over Fosenstraumen, Snoggbåtsamband Bergen-Nordhordland, Veg langs Austfjorden, Regional transportstotie for'distriktet, Analyse av næringslivet i distriktet og Opplæringssenter for brannvernpersonell i olje sektoren.

10 10. Dei ~ sakene som er avslutta gjeld bru over Fosenstraumen, snoggbåtsamband, veg langs Austfjorden og transportstotte. Dei 3 forste av desse vert nærare omtala under avsnittet om kommunikasjonar. Regional transportstotte: Ordninga med regional transportstotte gjeld berre for kommunane Fedje og Masfjorden. Hausten 1977 vart tiltakskontoret gjort kjend med at kommunaldepartementet skulle ta ordninga opp til revisjon. Med sikte på å få heile området inn under ordninga, vart det foreteke ei undersoking for å finna fram til eit anslag overdei stotteberettiga transportkostnadene distriktet har. Resultatet av undersokinga saman med eit skriv der tiltakskontoret la fram sine argument, for å få heile distriktet inn under ordninga, vart sendt Hordaland fylkeskommune. Ein er seinare gjort.kjerid med at departementet si.innstilling går ut på at ordninga med regional transportstotte skal gjelda i Austrheim, Lindås, Meland og Radoy frå Verna bedrift: Den:ne saka vart drofta på styremote den 17. november Fylkesarbeidskontoret i Hordaland hadde kalla inn til eit mote den 30. november for å drofta eit slikt prosjekt. Styret gjorde vsdtak om å gå inn for å få etablert ei sjolvstendig verna bedrift i Nordhordland,og styreformannen og.tiltakssjefen vart pålagde å representera tiltakskontoret på nemnde mote. Opplæringssenter for brannvernpersonell: Kyrkje- og Undervisningsdepartementet har i tillegg nr. 23 til St.prp. nt. 1 ( ) foreslått at det vert oppretta ~it ovingssenter ~ Hordaland med tanke påverksemda på Statfjordfeltet. I samband med Austrheim og Lindås kommunar vart arbeidet teke opp med å få detts senteret lagt til industriområdet på Mongstad. Det vart teke kontakt med Norsk Hydro AlS om å stella ein del av industriområdet, og ein del av sine installasjonar til disposisjon for foremålet.

11 11 Analyseprosjektet: Arbeidet med dette prosjektet var meir omfattande enn ein hadde rekna med, på grunn av den store datamassen. Det er rekna med at ein rapport frå prosjektet vil foreliggja våren Forebels kan det såleis ikkje leggjast fram noyaktige tal, men det kan likevel seiast folgjande: Av d~i 462 verksemdene som er handsama, er det bortimot ein tredel som driv med noko formell form for planlegging, men mange fleir~verksemder har likevel planar. Planane går ut på auka produksjon, utviding av lokala, auke i sysselsetjinga 0.1., eller ein vil halde seg på same nivå. Svært få verksemder har planar om å innskrenka. Mange verksemder manglar resursar, og her ser det ut til at det serleg er kapital og faglærd arbeidskraft det er vanskeleg å få tak i for ein del verksemder. Hovedtyngda av verksemdene er eigne foretak. Nær halvparteh.samarbeider, og mange påfleire måtar. Over halvparten av verksemdene baserer seg på den lokale marknaden eller har Nordhordland som viktigaste marknadsområde. Nokre få har utlandet som viktigaste marknaden sin. Relativt få verksemder har i regelen ledig kapasitet, men ein del har sesongmessig ledig kapasitet. Dei forebels ~esultata tyder på at analysen vil verta til stor hjelp i arbeidet ved kontoret, serleg ved at den oppsokjande verksemda kan bli utvida og gjort meir effektiv.

12 12. KOMMUNIKASJONAR Salhusbruprosjektet: Fylkestinget gjorde i desember 1977 vedtak om at flytebrualternativet vert vald for kryssing av Salhusfjorden. I vedtaket vart det også sagt at det burde arbeidast vidare med saka med sikte på at den kan Ieggjast fram for fylkestinget i 1979 i samband med Norsk Vegplan for , og at brua skal vera ferdig i Fylkestinget rådde også til at noverande bompengeordning held fram til Salhusbrua er ferdig. Den 30. juni vart det halde eit mote i Vegdirektoratet i Oslo, der representantar frå Fiskeridepartementet, Kystdirektoratet og Vegdirektoratet motte representantar frå Lindås og Meland kommunar, tiltakskontoret og Frank Mohn Flatoy A/S. Vegsjefen og fylkesrådmannen var også med på mo tet, som vart leia av statssekretær Anfinn Lund. Prosjektet vart grundig drofta og ymsesporsmål vart avklåra. Det var semje om at det skulle setjast fart i planarbeidet og at nærare granskingar som er turvande skulle utforastsnarast. Hausten 1978 var det fleire moter om saka mellom ymse faginstansar, og det vert arb~idt hardt for å fremja saka for Stortinget våren I forprosjektet som vart framlagt i 1966 var det rekna med bruopning i Det var rekna med at trafikken over brua ville vera koyrety forste året, og koyrety andre året ~tter opninga. Av trafikkstatistikken lengre bak i årsmeldinga ser ein at det i 1978 vart frakta over 1,O mill. koyrety over Salhusfjorden. Det er no utarbeidt kostnadsoverslag for fastlandssambandet

13 13. over Salhusfjorden, og for flytebrualternativet er dette: (Tala er i millionar kroner). Fly tebru Flatoy-Klauvskallen Hogbru Klauvskallen-Klauneset Tilknyting Flatoy og Klauneset 205,2 39,3 8,5 250,0 Utsprenging av Bognestraumen Kanal på Flatoy Ny veg Klauneset-Grovle Ny veg Mjåtveit-Frekhaug-Fosse SUM: 35,0 2,0 27,0 1 0,5 37,0 38,5 325,5 Hengebrualternativet er kostnadsrekna såleis: Hengebru Salhus-Holsnoy Tilknyting i Salhus Ny veg Mjåtveit-Frekhaug-Fosse 423,5 10,1 433,6 10,5 444,1 I tillegg kjem kostnadene med ny veg mellom Salhus og Nyborg dersom hengebrualternativet vert vald. Planarbeidet med hengebrualternativet er ikkje kome så langt som for flytebrualternativet, og kostnadsoverslaget er såleis meir usikkert. Det har heile tida vare tverrpolitisk semje om at det trengst fastlandssamband, og prosjektet har vor e med i ei rekkje fylkes- og kommunepolitiske program. Distriktet har ikkje hatt noko,imot hengjebru,men kostnadene med ei slik bru var heilt frå forprosjektetvart utarbeidt sett på som så hoge at prosjektet ville vera ugjennomforleg. Det gjeld her å få eit fast samband i den mest trafikkerte ferjestrekninga i landet. Salhusbruprosjektet er ikkje berre eit sterkt lokalt distriktskrav, men eit prosjekt som har sterke interesser og krav frå næringslivet i heile landsdelen som omfattar Nord-vestlandet. Det er registrert innlegg i pressa frå personar og grupper som er imot flytebru,og også imot bru i det heile. Derimot har dei folkevalde frå interessekommunane bekrefta sitt standpunkt i skriv av 14. mars d.å. til Samferdselsdepartementet, og som fylgjer vedlagt som bilag - side 35.

14 14. Veg langs Austfjorden: På oppmoding frå Masfjorden kommune vart denne saka drafta i styr emo te den 23. august. Styret har tidtega-r-e-vedfleire have peika på at denne vegen er viktig for distriktet, og gjorde slikt vedtak: "Styret i Nordhordland Tiltakskontor ser Austfjordvegen som eit sers viktig prosjekt for distriktet. Det vert å ta kontakt med Masfjorden kommune og Vegkontoret snarast for å få utarbeidt turvande prognosar, med sikte på å få dette prosjektet fremja." Sparsmålet vart drafta med vegsjefen, utbyggingsavdelinga og Transportakonomisk Institutt i Oslo, og i samarbeid med Bergen-Nordhordland Rutelag A/S komein på grunnlag av selskapet sine prognosar fram til tal for innsparing i form av statstilskot til ferjedrifta bygging av vegen vil medfara. Dette, saman med andre moment, vart samanfatta i eit notat som vart sendt Masfjorden og Lindås kommunar, fylkeskommunen, vegkontoret m.fl. Hovedplan for Austfjordvegen er no utarbeidd, og det er god von om å få prosjektet med i vegplanane. Bru over Fosenstraumen: Bruprosjektet har vore arbeidt fram av Raday kommune og., Hordaland Vegkontor. Det fareligg godkjenning frå Kystdirektoratet med siglingshagd på 24 m i 50 m breidd. Kos tnadsoverslaget vil truleg ligg ja på ca e ' 25 mill. kroner. I tillegg kjem turvande vegar. I samband med r'u.l LerIng av Norsk Vegplan for perioden har Raday og Austrheim kommunar gjeve bru over Fosenstraumen hagste prioritet. Det er teke opp tingingar med Norsk Hydro om å få overfart forskotsmidlar på 4 mill. kroner til prosjektet. Styret i Nordhordland Tiltakskontor har ved fleire have påpeika trongen for dette brusambandet, og det er å vona at det no kan koma med i prioriteringa

15 1 5. i Norsk Vegplan, og såleis kunna bli realisert innan rimeleg tid. Andre veganlegg: I 1978 vart det brukt ca. 4-4,0 mill. kr oner på riksveganlegg i området. Det vart arbeidt på Flatoy bruer, riksveg 14- Knarvik-Ostereidet og Ostereidet-Vikanes, riksveg 564 Frekhaug-Rossland, riksveg 565 Isdalsto-Rossnes og riksveg 568 Vågseidet-Toftegård. Som tidlegare nemnt starta arbeidet med fundamenta for Hagelsundet bru seint på haus ten. Gjervik viadukt på strekninga Knarvik-Ostereidet vart ferdig ut på sommaren, og i desember var det gjennomslag i den knapt 5 km lange tunnellen mellom Andås og Eikefet. På fylkesveganlegg i området vart det brukt vel 12,6 mill. kroner i Av Masfjordvegen, Mollandseid-Krossleitet, som har ei lengd på m, vart det i året planert m. Pr var det ferdigplanert i alt ca meter, og av dette fekk ca. 6 km fast dekke. Anleggsdrifta held fram, og etter planen skal anlegget opnast for trafikk mot slutten av I Masfjorden vart det elles utfort utbetringsarbeid på fylkesveg 377 Haugsdal-fylkesgrensa. I Lind&svart arbeidet starta på fylkesveg 396 Åsgard- Eidsheim. Lengda av denne vegen er 3,7 km, og pr var ca. 1,2 km' ferdig planert. Vegen skal etter planen takast i bruk hausten På dei to anlegga i Meland, Dalstovegen-Holme og Sætre- Espetveit, heldt arbeidet fram i Vegen Sætre-Espetveit vert fullford med fast dekke i I Meland vart også 800 m av fylkesvegen Frekhaug-Litlebergen utbetra. I Radoy var det arbeid på vegen Manger Sentrum/Manger Kai. Arbeida omfatta utbetring, bygging av fortau og trafikksikring.

16 1 6. TRAFIKKUTVIKLINGA Frå Bergen-Nordhordland Rutelag A/S har vi fått oppgåver over trafikken med ferjene og rutebåtane i Passasjertrafikken med rutebåtane var mindre enn året for, medan trafikken med ferjene auka sterkt. Nedanfor er vist utviklinga på dei ymse samband: Koyrety Auke Passasjerar Auke Steinesto-Knarvik Salhus-Frekhaug Over Salhusfjorden Auken var 10 prosent for koyrety over Steinesto-Knarvik og 15,3 prosent på Salhus-Frekhaug. For passasjertrafikken var tilsvarande tal 7,1 og 6,1 p:!:,osent.samla trafikkauke med ferjene over Salhusfjorden var 11,1 prosent for koyrety og 6,9 prosent for passasjerar. Gjennomsnittleg dogntrafikk var i 1978: Koyrety Passasjerar Steinesto-Knarvik Saihus-Frekhaug Over Salhusfjorden Med rutebåtane mellom Bergen og Nordhordland vart det i 1978 frakta 226.1~5 passasjerar. Dette er ein nedgang frå året for på passasjerar eller 6,5 prosent. Ferjesambandet Sævråsvåg/Masfjorden: Trafikken oversævråsvåg har dei siste 5 åra vore: Motorkoyrety Passasjerar Det var auke i 1978 på koyrety (6,6 prosent) og ein

17 17. nedgang i passasjertalet på (0,3 prosent). Gjennomsnittleg dogntrafikk var 411 koyrety og passasjerar. Ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik: På dette sambandet vart det i 1978 frakta koyrety og passasjerar. Dette er ein auke frå året for på koyrety tilsvarande 15,2 prosent, og passasjera~ tilsvarande 4,4 prosent. Ferjesambandet Fedje-Hoplandsjoen-Rossnes: Her vart det i 1978 frakta koyrety og passasjerar. Auken frå året for er koyrety (10,6 prosent) og passasjerar (3,2 prosent). UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN Folkemengda i området auka i 1978 med 486 personar, tilsvarande 2,18 prosent. Folkemengda har auka kvart år sidan 19-?O,. og: utviklinga dei siste 5 åra har vore: "974 1W '978 Innflytta Fodde Tilgang Utflytta Dode Frågang Netto innflytta Fodselsoverskot Netto auke

18 18. Området har i tida hatt innflyttarover~kot på 1.77~ og fbdselsoverskot på 662, som tilsaman gjev ein netto folkeauke på 2.440personar eller 12,0 prosent. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane har dei siste åra vore: Austrheim + 8,1 + 5,7 + 4,4 + 1,9 + 0,2 Fedje + 2,0 + 1, 0,8 0,6 0,6 Lindås + 6,8 + 1,7 + 1,6 + 1,7 + 3,0 Masfjorden + 0,8 + 0,8-0,2 + 0,2 + 0,3 Meland + 3,4 + 3,5 + 2,6 + 2,5 + 4,1 Radby + 0,1 + 0,4 + 0,2 + 0,9 + 1,4 Området + 4,3 + 2,0 + 1,5 + 1,5 + 2,2 Som vist i tabellen ovanfor hadde Meland den stbrste folkeauken i 1978, r-ekna i prosent. Det same var også tilfelle i I Fedje har det vore nedgang i folketalet dei 3 siste åra. Endringane i dei einskilde kommunane framkjem slik (prosent): Innf'Ly t ta r, Fbdsels- Endring ove rskot overskot Austrheim 0,2 + 0,4 + 0,2 Fedje 1,6 + 0,7 0,9 Lindås + 2,2 + 0,8 + 3,0 Masfjorden + 0,0 + 0,3 + 0,3 Meland + "3,4 + 0,7 + 4,1 Radby + 1,4 ± 0,0 + 1,4 Kontorområdet + 1,64 + 0,54 + 2,18 Tabell III bak i årsmeldinga viser grupperinga av folketalet etter kjbnn og alder. Det har berre voresmå endringar i aldersfordelinga frå året fbr.

19 19. NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT For jordbruket var 1978 eit godt år med bra avlingar. Talet på mjolkekyr gjekk noko ned frå året for, men talet på ungdyr auka, slik at storfetalet var hogre. Interessa for sauehald er stigande, og det same er interessa for å senda dyra på fjellbeite om sornrnaren. Mjolkeproduksjonen var litt mindre enn året for, medan kjotproduksjonen var sto.r re s Utviklinga i husdyrtalet og m jo'lkelever-ans e til Bergensmeieriet dei siste 5 åra er vist nedanfor: Talet på husdyr (pr. 2. februar) : Mjolkekyr Ungdyr Sau Gris Fjorfe Mjolkeleveranse til Bergensmeieriet: o Ar Liter I 1978 vart det fulldyrka 173 dekar og overflatedyrka 21 dekar. Jordbruksarealet held seg oppe trass i at ein del vert teke i bruk til andre formål. I tidsromet va~t det fulldyrka 524,2 dekar og overflatedyrka 127,1 dekar. Kostnadene med dette var sett til kr Vidare vart omattgrofta 255 dekar tidlegare graf ta jord. Kostnadene med dette var rekna til kr

20 20. I same tidsromet vart detfullfort 205 siloanlegg til ein.kostnad på kr Det vart også investert i nye driftsbygningar og foreteke utbetringar av andre, og det vart foreteke luknings- og senkningsarbeid. Interessa for å investera i jordbruket er aukande, men det er vanskeleg å skaffa turvande kapital. o Arleg siste hogst i kubikkmeter fast mål og tilplanta areal dei 5 åra har vore: _19'1-3/ / /7? 1976/ /78 HogstkvantlliIi234d';n m m m m Tilplanta 2057 da 2086 da 1670 da 2428 da 2308 da Kostnadene med skogkulturarbeidet var i 1978 kr , avgift medrekna, og statstilskot til skogkultur var kr Skogane i området er ein stor resurs som burde utnyttast betre. I 1978 var det nedgang både i hogstkvantum og tilplanta areal. Dette er ei negativ utvikling, som ikkje gjev gode voner for etablering av foredlingsindustri. Ved inngangen av året rådde det ei viss optimisme i næringslivet, men ut på sommaren måtte fleire industriverksemder gå til innskrenkingar. Situasjonen forverra seg ut over hausten for einskilde bransjar. Her var likevel også lyspunkt ved at fleire verksemder etablerer seg og at det vart foreteke utvidingar. Sektorane bygg og anlegg og servicenæringane har greidd seg bra og dei har hatt aukande sysselsetjing. Bankane i området auka omsetnaden sin i På neste side er vist innskot og utlån pr og Tala er i heile kr

21 ~ Innskot Utlån. Innskot -Utlån Alversund & Meland Sp.b Austrheim & Fedje Il Hosanger Sparebank Lindås Sparebank Manger Sparebank Masfjordens Sparebank Sum sparebankane Bergen Bank, Lindås Vestlandsbanken, Knarvik og Frekhaug SUM Arbeidskraftsituasjonen: Ved inngangen av året var det ein del arbeidsledige i området, men talet på desse gjekk ned utover våren. Ut på sommaren vart situasjonen verre, og ved årsskiftet var den urovekkjande. Nedanfor er vist kor mykje som er utbetalt i arbeidsloysetrygd dei siste 5 åra. Tala er i heile kr _._. rr& Austrheim 1,6 223,3 532,4-296,8 253,8 Fedje 18, 6 251,9 163,5 138,9 67,7. Lindås 23,7 738, ,5 702,8 1353,7 Masfjorden 79,0 130,6 181,1 231,3 180,7 Meland 57,6 92,8 228,9 91,1 57,8 Radoy ,1 570,6 316,6 221,2 Kontorområdet 188, ,8 3091,O 1777, ,9 Fylket 4-098, , , , ,9 Området i % av fylket 4-,6 12,5 10,0 9,8 8,1

22 22. Arbeidsloysa var noko hogre i 1978 enn året for i distriktet, og det vart utbetalt omlag 20 prosent meir i arbeidsloysetrygd. Dette på trass av statlege stottetiltak. Fylket sett under eitt har vore hardare ramma enn området. vårt. Det må likevel peikast på at området har ein relativt låg yrkesfrekvens, og at talet på pendlarar er hogt. Sysselsetjinga i utanriks sjofart er det ikkje oppgåver over for Fylkesskattestyret oppgjev at det i 1977 var registrert 665 skatteytarar med sjomannsskatt heimehoyrande i distriktet. Dette er 33 fleir enn året for. Desse skatteytaranefordelte seg slik kommunevis: Endring Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy MONGSTAD Det er no bestemt at det i tilknyting til oljeraffineriet skal byggjast eit energiattvinningsanlegg. Anlegget vil produsera gass, hovedsakeleg propan og butan. Anlegget vil også medfora reduksjon av gassutslepp. Prosjektet er kostnadsrekna til ca. 80 mill kroner. Anleggsarbeida skal starta opp i 1979, og anlegget skal vera ferdig i Anlegget vil ikkje gje nemnande fleire arbeidsplassar når det er kome i drift, men det vil gje ein del sysselsetjing i anleggs tida. Det vert teke sikte på storst mogeleg lokalt engasjement i samband med dei entrepriser som vert tildelt. Norsk Hydro A/S har sagt seg villig til å vurdera forslag om prosjekt frå andre selskap dersom desse kan realiserast

23 23. for Hydro sjolv har aktuelle utbyggingsplanar. Dette inneber at industriareala på Mongstad kan marknadsforast til andre, og vi peikar på at gjeldande område ligg hoveleg til for aktivitetar i samband med oljeutvinninga på Statfjordfeltet. SKULE SEKTOREN Talet på elevar som gjekk ut or ungdomskulen i 1978 var 409 elevar, og dette er ein auke på 16 frå året for. Desse erungdomar som skal ut i arbeidslivet eller ha vidare utdaning. Talet på avgangselevar frå ungdomskulen og opptak av elevar i barneskulen i kvar kommune dei siste 5 åra er vist nedanfor: Avgangselevar frå ungdomsskulen: ~ Z. l2.21. l2z. Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy ~ ~ -.Z.L 2L -..2lL Kontorområdet Opptak av elevar i barneskulen:.tm: 1.m.1..2l Aus trheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy ~ -IL 2L...2SL...2SL Kontorområdet

24 24 Frå Nordhordland Yrkesskule gjekk det i 1978 ut 167 elevar. Dette er same talet som året for. Dei fordelte seg slik på dei ulike liner: Grunnleggjande opplæring (1.års kurs): Maskin- og mekanikar 55 Elektro sterkstraum 12 Kjeml-prosess 23 Saum 24 Husstell 23 Tilsaman 137 Vidaregåande opplæring: Mekanikar Eletrikar..Saum I 1978.kom det igang vidaregåande skule i AustrheimCder det vart oppretta 5 nye klassar. Desse er: 30 Maskin og mekanikar 12. elevar 11 Elektro felles opplæring 12 It Teikning, form og farge 11 Almen teori (2 kllassar) n elevar Samstundes vart det oppretta 2 nye klassar ved yrkesskulen i Knarvik, medan 1 klasse (kjemi-prosess) vart nedlagd~dei nye klassane er ei klasse for tomrarar med 12 elevar. og forebuande mekanikar med 9 elevar. Der er no i alt 182 elevar ved yrkesskulen i Knarvik.

25 DEN OKONOMISKE UTVIKLINGA Kommunane i kontorområdet hadde ved utgangen av 1978 ei samla lånegjeld på ca. 125,6 mill. kroner, og dette var einauke på 4,3 mill. kroner frå året for. For 3 av kommunane vart gjelda redusert med tilsaman vel 3,3 mill. kroner, medan dei tre andre hadde ein auke i gjelda si på tilsaman meir enn 7,6 mill. kroner. Lånegjelda pr. ibuar i medlemskommunane var pr. 31. desember 1978: Austrheim kommune ca. kr Fedje 11 fl fl Lindås Il fl II Masfjorden " fl 11 tt.ooo fl Meland " " Radoy " " Gjennomsnitt pr. ibuar i kontorområdet var kr Meir enn tre-parten av totallånegjeld er lån til inntektsgjevande verksemd. Budsjettert skatteinnkome for kommunane var i 1978 ca. 59,8 mill. kroner, medan skatteinngangen var ver 56,8 mill., eller omlag 3,0 mill. kroner mindre enn budsjettert. Dette skaper alvorlege vanskar for kommunane, som kan bli noydde til å utsetja viktige investeringsoppgåver, og det vil medfora negative verknader på sysselsetjinga. Det er varsla innstramingar når det gjeld bruk av verkemidlane i distriktsutbygginga for delar av området, og at Meland kommune skal justerast ned til sona for 15 prosent.investeringstilskot og setjast i sone I for arbeidsgjevaravgift frå Dette kan verka hemmande på nyetablering i dei områder restriksjonane vert gjort gjeldande alt i 1979.

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

" 17 " 22 " 24 " 26 " 28 " 31 " 32 " 33 " 34 " 37-42

 17  22  24  26  28  31  32  33  34  37-42 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1983 22. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret II\IKO-tenesta Sekretariattenesta KOrnrOCJnikasjonar.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer