FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016"

Transkript

1 L SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 011/13 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN Vedlegg: Søknad Sammendrag: I forbindelse med behandling av sak om Alkoholpolitisk handlingsplan gjorde Kommunestyret i Fauske kommune det mulig med flere utslag for alkohol. Det foreligger nå søknad om beviling om salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol for perioden fra I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht: 3. Selskapet som søker bevilingen 4. Salgslokale Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vudere vandelskravene for de involverte. Alkohollovens 1 ~ 7 setter krav om dokumenterte kunskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. Det stiles krav om at slik dokumentasjon må foreligge innen 3 måleder etter at beviling er gitt. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til Fauske kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan, samt alkohollovens bestemmelser og innstiler positivt i denne saken INNSTILLING: Søknad fra ICA supermarked Fauske om beviling for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: ICA Norge AS, org.nr ICA supermarked Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan

2 Omfang: Styrer: Stedfortreder: øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Stig Allan Salemonsen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Greta Olsen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til Even Ediassen Rådman

3 ~~ Saksbeh. Klasserlng ~. Fauske k~mmune Li \ 0i ~~l'l-/~ 'i~ 12;:183 _!ili 'ì18;; Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden c2d2l o?./6 Firma: /tllý!j 12 Side O av 9

4 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 1. Bevillingssøker: bl Dersom søker er et foretak oppgis: Side 1 av 9

5 Søknad om bevillng til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis: :Na'yl!;",...~~~ f1':.~ ~~iì~.~-i~ ~~~~ -.~--..-;~ Eierandel I" %.lostnr/.!tej,,~.c",' e',agrts~e,,,,..._~,;ig,..,,\:,~~ ~~-_3~f.,iU~~~~ ""~;;- ~' ;, ',,!.' ;'!'ti *~".Ie1e,fQ! dag~, -" Mobil:. n;e.w"o; ro ~~~ -~- ritt'. Ilka 5i_i-"~ Personnr,.' (11 siffer): l b) Hvis foretak har eierinteresser oppgis (bruk eget ark hvis flere):,t, J'avn:_ ) ri E' dl' o/ ;j", 'i' ~i Î':t!!l m-~~.w~ '. '3 ") 'llfx1llf i&..~--~,jeran e 4L, O_~~'~" æ"" I () U;(/J/ í 4f /õzfø ~~ei_ 'LV -.'': lf(1/3 &/t A r Teiero,J!4!gtlff F;l'.1i~~~\S: "'tl.- " Il_.~~~J!i.""~_,,,,_,,-- c" ",c..., " '.;,. o,'"~ "" :JJtdl S;.. *"r&\- ~ MoJ~l!:LL_,;",,,.._,-i,,,elefa,3:,; - Ui~.li'l!l ~ óólty~ 7fNf? ;Organisasjonsnr: co, Aksjonærer/deltakere Adresse, ".,tf " Personnr: Eierandel: (Bruk om nødvendig eget ark i tilegg) Side 2 av 9

6 Søknad om bevilling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 3. Eier/utleier av skjenkestedet Navnlirmallavn ;Fødselsnr (llsiffer) N. il, %1,JelefoßedagtidJmobiltlf rovl Telefax, b) Partene i leiekontrakten:, N'" avil!fm fl al,p!~!b,.~_~~,,./ '''..' 'i', 'f' = ".'"v=.,'"..rgt!1,r.llersoyirjuj!ffs.rx..,. "".... ',,.r " ;~t4\ ~uir!!~p n9.ilr:'~;... j,.~~~.,._it._':~...sl. ff.i _.' ~g~íírjpersoiiiiijlliffer)': c) Aksjonærer med eierinteresser i den faste eiendommen: ~ ~~'..~ ~!J'Persônnr (111 siffer \,~, ~a~n;.":r.: ~~~~!:\f!~4d:;'~~ B ~~~~~,,t~~ ~ii:ïl;,... '''in :1# i!~,.,." 'Ji~~'lt-G " "''". ".,. it,. ~.lr"4~ ai~dm~'- r 'PIl ~!i_~~~ P '(11,. "fi' )1 'q Side 3 av 9

7 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 'i 4. Styrer for salgsbevillingen: s. Stedfortreder for styrer: Side 4 av 9

8 Søknad om bevillng til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 6. Utsalgsstedet: ~~!l,~.-..~ iill...~~~:~._';.,j --II..~ ~ ~..,.T r 7-S y' láom~""id~ I' n d td'. '";,M b'i'" Tlf," y.,..w.._. ag.l'i.j er!!~f"';(ij iiui"..it~.,...~ N'luiln.ei~' ~t#hi fl N ~...ß~~,~_,~~~~~ 7. Utsalgsstedets varesortiment: (fuv mj ~ltjj~í1w Utsalgsstedets størrèlse: ~, 't 'Aunin2stid,', ~. f ';, " "") " \" ';;/ ~1 g; 1f m2 Fra kl tjtj I! til kl. oi.lø ~&) Plantegning over arealet vedlegges søknaden. \. Side 5 av 9

9 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk Vedlegg: Følgende dokumentasjon skal følge søknaden: Følger vedlagt (kryss av):.ll 1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet Rolleutskrift fra Brønnøysundsregistrene Plantegning over utsalgsstedets areal. (I 4. Kopi av husleieavtale (hvis salg i leide lokaler)!x 5. Kopi av aksjebok (dersom aksjeselskap) II 6. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet. D 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. i: 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i drift/varesortiment, jfr. forskrft av 19. desember 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 5-1 om forbud mot ølomsetning blant annet i kiosk. Jeg forplikter meg til å sende Fauske kommune årlig oppgave over omsatt volum av alkoholholdig drikk i utsalgsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over utsalgsstedets innkjøp av alkoholholdig drikk fra leverandører med tilvirknings-, engrosbeviling, til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. ~den ~d/1r Søker underskrift (~ l 4 L ç;a NOrge. AS ~~~~:::~::~~::L ww4~:i:::~~~~:=:=~~::~ Side 6 av 9

10

11

12 I l:l Bolagsverket e-registreringsbevis.. AKTIEBOLAG OrganlsaUonsnummer Objektets regislreringsdatum. Nuvarande finnas registreringsdatum ~ Dokumentet skapa! Sida : 20 1 (2) Org. nummer: Firma: Adress : ICA Detalj AS Svetsarvägen SOLNA. Sate: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun :iiv (\: \.0,' ~(;i"j'.. Detta år BILDAT DATUM t; S..V i: ù t~. ~ C~ t"~.t._~ r~\ to. e il-,'"- ~= SAMSTÄLLNING AV AkTIEKAITAL \-;0 "" c) ~. ~. Aktiekapital....: loe.ooo SEK în JN.."". Antal aktier...: (~) STYRLSELEDAMOT,VERKSTKtLAE DIREKTÖR, ORDFÖRAE Bengt.sson,Pe~t."'Erik Kenneth, Söderby Villa, VÄSTERHÁN~NGE 4 Jit,ṅ l t;'i STYRLSELEOAMÖTER 'I J 1'''' ", \.' SEK SEK Behm, Per Svante, RöSV~9~ S B, Fi 7~' 5~"i ÉKERÖ Burman Olsson, Sonat, Valhallavägen 17, REVISOR (ER) Deloitte AB, STOCKHOLM Representeras av: HtANSVARIG REVISOR Cí ",- /~. '..- " t,:-.. (~~ '\ "~*;~ LIDINGÖ Peters, Bengt Anders Richard, Beritta Gurrisgatan 30, MALMÖ FIRMTECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Sehm, Per Svante Bengtssoni Per-Erik Kenneth LL, 4~ () Dl'a

13 il I' Bolagsverket e-registreringsbevis AKTIEBOLAG Organisalionsnummar Objaktats ragistranngsdatum Nuvaranda fias registreringsdatum Dokumentet skapat Sida : 20 2 (2). Burman Olsson, Sonat Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsatgärder FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRLSELEDAMÖTER/ STYRLSE SUPPLEANTER Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med högst io suppleanter. BOLAGSORDNING \. l~, ~ Datum för senaste ändringen: ~JaJ SV E :) t) L:., FÖRBEHÄL/ AWlIæLSER/VILLKOR ~~) BOLAGSORDNINGEN Hembudsförbehåll "!- ~~'.l..., f;",,!~ ir VERKSAMT Bolaget skall förvalta t../i RÄNSKAsAR ~l~:~ tlì KALELSE CJ,li. Kallelse s ker genom~rev med posten. FIRMISTORIK " Aktiebola~t Grundstenen 9 ****Ovanstående (") eie ktrbnis ka ().''t- Bolagsverket L Sundsvall bolagsverket0bolagsverket. se ijr2~~ "'1 Ai. It I t.~ r.. r;.:.;:;- (~~ '\ H E. '.,0' et. L,l~ i~r~j. L) \"l.: ü. Ll, (~) f:~~l utfärdat av~dlagsverket.**** tl'c..t, ' '\., C.,,cl,,"'. o la

14 ----'--_ ~--_._----~---~~-----_.~ ~--~-~._---~-----~" ~,,-----, _..ii._- Brønnøysundregistrene Rolleoversikt Fødselsdato: Navn: Adresse: Thorbjørn Theie Stallmannsvingen 51 E 3716 SKIEN Brønnysundregistrene i BrønnøysUndregistrene Postadresse: 8910 Brønnsund Telefoner: Opplysningstelefonen Telefaks E-post: firtapost0jbrreg.no Internett: ww.brreg.no Orimnisasionsriummer:

15 _1I -- Brønnøysundregistrene Rolleoversikt ROLLEOVERSIKT Navn: Fødselsdato : Adresse: Thorbjørn Theie 19Ö159 Stallmansvingen 51 E 3716 SKIEN Oversikt over inørte roller i Foretaksregisteret og inførte roller i tilkyting til næringsvirksomhet i Enhetsregisteret pr Rolle: N avn/foretaksiiavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Kommune: Postadresse: Signatu i fellesskap ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO Rolle: Navnforetaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse:. Kommune: Postadresse: Daglig leder! adm. ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO diektør Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO Rolle: Navnforetaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Kommune: Postadresse: Prokura hver for seg ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO Postboks 6500 Rodeløkk 0501 OSLO Rolle: Navn/foretaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Styemedlem ICA EIENDOM NORGE AS Sinsenveien OSLO -, kl 07:57 Brønnøysundregistrene Side 1 av 2

16 Brønnøysundregistrene Rolleoversikt Kommune: Postadresse: OSLO Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO ii kl 07:57 Brønnøysundregistrene Side 2 av2

17 :; 8,.5! ;jjii! ~ ~ l ~ J'" '-; :; "=!!!. ~ æ i - - L i _~.. 1 ~~gg ã!ili_ I "6 ~HnH~II~H ~I l.~. :: l l l I : Ë il!! ;;_=..~ 1:= '". ~! ~ l! = l E.'" i i ~... ~ ä ~j -" l! = ~ I J I J I i n.h. ~ i-l-. -I -I ~íf Il ~ "l" H " I., -i ~ ~lilll n æ 0 i wj ~i.1 ~~. ~~ H 8~ L -l

18 I _._-_.~ ,-_._ r_::,_. T_,l ICA iea Eiendom Norge AS LEIEKONTRAKT FOR LOKALER DATERT MELLOM ICA EIENDOM NORGE AS (som "UTLEIER") OG ICA DETAUAS (som "LEIER") i! l I tl

19 I~-- i INNHOLDSFORTEGNELSE L. LOKALENE. HVA LEIEFORHOLDET OMFATTER LOKALENE...,...~...~ LOKALENES TILSTAND...: PARKERING...;..., LEI EFORHOLDETS VARIGHET... s 2.1 LEIEFORHOLDETS VARIGHET...;,...;; FORLENGELSE AV KONTRAKTEN LEJ-EiI...iI...~...ii~~..." it...~~!'...~ ÅRLIG LEIE......~~.~.~~...~.~~~...~..~~~5 3.2 MERVERDIAVGIFT...,...; AVGRENSNING AV LEIESUMMEN...; REGULERING AV LEIESUMMEN...: DRIFTSKOSTNADER...;...;;...~ GENERELT AVGRENSNING MELLOM UTSKIFTNING OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGG I EIENDOMMEN BETALING AV LEIESUM OG DRIFTSKOSTNADER BETALING AV LEIESUMMEN BETALING AV DRIFTSKOSTNADER BETALINGSMATE...,..., RENTER VED FORSINKET BETALING..." LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER...:..., LEIERS BRUK AV LOKALENE......;.: VEDLIKEHOLD..." REKl.ME1.PROEILERING...:...:...~ END~INGER...;...:...; KONTROLL...;...;...~; O 7. OFFENTLIGE PÅBUD :MV..., UTLEIERS. PLIKTER OG RETTIGHETER...: LEIERSRETT TIL Å KREVE UTViDELSER UTLEIERENS RETTTIL Å FORETA BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER MV FORSiKRINGER KONKURS. MV BRANN ELLER ANNEN HENDELIG BEGiVENHET LEIEFORHOLDETS OPPHØR. FRAFLyTTING Utleier.::(l,...,., Leier: _..._ o _,._._.. ~_..._._.....,.-'_.,._ _0."..._

20 15. MISLIGHOLD OG IRREGULÆRT OPPHØR...d...;; BETALINGSMiSLIGHOLD MISLIGHOLD AV PLiKTTILÀ FLmE...~ ANNET MISLIGHOLD..., KONSEKVENSER AV LEIERENS MISLIGHOLD...;...,...~ UTLEIERS MiSLIGHOLD...,...~ MOTKRAV OG LIGNENDE FRA LEIEREN FORRETNINGSOVERDRAGELSE. FREMLEIE - PANTSETTELSE. EiERSKIFTE...~ SÆRLIGE BESTEMMELSER...15 PRAKTISERING AV AVTALEN...,...;...15 ENDRINGER I AVTALEN...15 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN OG UFRAVIKELIGE LOVBESTEMMELSER...15 TINGLYSING OG. PRioRitET...i...ti...11:...~i LOVVALG.OG VERNETING...~...16 BILAG: Firmaattester Situasjonsplan Ut. it,."".", kler.j..."., -._'.,......_ '-._ _.... o... _' _

21 , _....- _.._....._._ _.- ---_._--..._.._---_.._ _.._._-_.._._. _ "_._ _._- _._._ _ _._--_._--- _...._..._~..._--_..._ ~ 4- Mellom: iea Eiendom Norge AS, Sinsenveien 45, Postboks 6500 Rodeløkka, , organisasjonsnummer , (heretter benevnt DUtleierO) og iea Detalj AS, Sinsenveien 45, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo~. organisasjonsnummer , (heretter benevnt JlLeierD) er det i dag inngått fø/gendelelekontrakt vedrørende loka/er I eiendommen fca Supermarked Fauske, Gnr.103 bnr.624/1434 i Fauske kommune, adresse: Sjøgata 62 og 64, 8201 Fauske (heretter benevnt OAvtalenD): 1. LOKALENE. HVA LEIEFORHOLDET OMFATTER 1.1 Loka/ene Leieforholdet omfatteri475 m2 BTA forretningslokaler inklusive andel av fellesarealer. Med til leieforholdet hører ca. 70 parkeringsplasser. eventuelle Skisse over lokalene med varelevering og eventuelle parkeringsplasser er vedlagt under Bilag B til Avtalen (InkL. andel felles areal i eiendommen). Lokalene ertiltenkt brukt til salg av dagligvarer og andre varer med høy omløpshastighet. Dersom tilstøtende arealer til lokalet blir ledige, skal leieren ha fortrinnsrett til leie av disse arealene og skal ha skriftlig varsel. Utleier har ikke. adgang til å leie ut andre lokaler i eiendommen til dagligvarevirksomhet. Dersom kioskvirksomhet skal etableres i eiendommen, har leier eller den leier måtte utpeke fortrinnsrett til å leie. 1.2 Lokalenes tilstand Lökållime overtas I den stand de er på Avtaletidspunktet, Jf husleieloven 2.5. Dersom Partene har avtalt noe utbedring eller Istandsetting før Overtakelsesdato.. er dette beskrevet I eget bilag til Avtalen. Leieren har nøye besiktiget Eiendommen og Lokalene, og har herunder stillet Utleieren de spørsmål ()m lokalene som han har funnet nødvendige og slike spørsmål er besvart. Leieren er oppfordret til å gjøre seg kjent med offentlige reguleringer og planer som berører disse, og har gjort seg kjent med slike reguleringer og planer som han har funnet hensiktsmessig og nødvendig og Leieren har etter de undersøkelser han har gjort, funnet at Lokalene passer for det formål som er beskrevet I punkt 1. ovenfor. Utleier., t,..." ~er.lß...

22 -. i I Parkering Tlf leieforholdet hører også fri kundeparkering I henhold til vedlagte tegninger I bilag B. Dersom det er andre leiere til eiendommen, skal kundeparkeringen benyttes I fellesskap med disse. 2. LEIEFORHOLDETS VARIGHET 2.1 Leieforholdets varighet Eksisterende leiekontrakt datert og addendum til leiekontrakt datert som begge utløper , forlenges på samme vilkår frem tll Deretter gjelder ny leiekontrakt. De nye lokalene overtas av LeIer den (heretter benevnt OvertakeJsesdatoen) og plikten til å betale leie og felleskostnader løper fra denne dato. Leiekontrakten er bindende for begge parter frem til og utløper ved denne dato uten oppsigelse og flytteoppfordring. Dersom denne dato ikke er en virkedag, skal lokalene være stillet til utleiers rådighet første virkedag forut for denne dato. 2.2 Forlenge/se av kontrakten Ved utløp av leieperioden kan kontrakten av leierforlenges fors :. S år på samme leiebetingelser og øvrige vilkår. Leier har deretter retttil videre leie. Ønsker leier å benytte seg av retten til forlengelse av leiekontrakten, skal dette meddeles Utleier skriftlig senest 12 måneder før utløpet av de erikelte periodene. 3. LEIE' 3.1 Arlig leie For lokalene skal leier betale et årlig beløp som tilsvarer 3 % av netto omsetning (brutto omsetning fratrukket mva). Inntekter fra kommisjons- og provisjonssalg Inngår i beregningsgrunnlag for husleie. Husleien skal likevel minimum utgjøre 1,85 MNOK pr. år. Dersom oppgitt areal viser seg å ikke være korrekt, gir dette ikke Leieren rett tilå kreve Leiesummen endret eller justert 3.2 Merverdiavgift Utleier er frivillig registrert for merverdiavgift for de àrealer leieforholdet omfatter. Husleie og felleskostnader tillegges derfor merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende merverdiavgiftsregler. Dersom Utleier piikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftsreglene, som følge av Lelers forandring av virksomhet, skal Leier fullt ut dekke tilbakeføringsbeløpet. Leier skal videre dekke merkostnader som Utleier påføres som Utleier ;.~,eiers reduserte fradragsret forlnngaende merverdlavglft~~~s~ _.._---_.._-----~, '-

23 ~ 6. følge av Lelers handlemåte. Dette gjelder bare hvis Leier Ikke har fått Utleiers skriftlige samtykke tri forandring av virksomhet. Ved fremleie plikter Leier, etter skriftlig pålegg fra Utleier, å søke frivillig registrering etter merverdiavgiftslovens regler. På denne bakgrunn tillegges husleien og. driftskostnadene merverdiavgift etter de tri enhver tid gjeldende regler. Leier plikter å forbli frivillig registrert så lenge fremleieforholdet løper. Eventuelle kostnader forbundet med en frivillig registrering bæres av Leier. TIlbakeføringsbeløp forfaller til betaling ved påkrav. For betaling av eventuellè merkostnader gjelder tilsvarende regler som ved betaling av husleie og felleskostnader. Dersom det gjøres endringer i merverdiavgiftsregelverket, skal denne bestemmelsen tilpasses endringene. 3.3 Avgrensning uttømmende: av Leiesummen. I Leiesummen inngår ikke leiers egne kostnader til drift I lokalet, herunder, men Ikke (a) kostnader til eget energiforbruk, herunder strøm, oppvarming og varmtvann mv for lokalene; og vinduer; og. (b) kostnader til rengjøring og drift av Lokalene, Inkludert innvendig vask av (c) vaktmestertjenester for egen bruk; og (d) egen drift av leieareal; og Ce) egen renovasjon. Disse kostnadene skal betales direkte av Leieren, utenom leie og felleskostnader, der dette erpråktisk mulig. Dersom dette ikke er praktisk mulig betales en forholdsmessig eindel av disse kostnadene. 3.4 Regulering av Leiesummen Husleien kan reguleres pr hvert år med 100 % av endringen i konsumprisindeksen M første gang pr.01.0l08. Dog skal leien Ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Basis for reguleringen er indeks pr og indeks for hvert senere år.. Dersom offentlige myndigheter skulle forby leiereguleringen i perioden, skal Utleieren etter at forbudet oppheves være berettiget til å regulere leien opp så snart som mulig, til det nivå den ville ha hatt ved normal kontrakt leieregulering etter denne ua-,.1f... u~, _ ;--_..;.._ ;- -_ "'-...._ _._._ ':----_.._ "' '-'--.."'--._._---_...

24 -7 ~ 4. DRIFTSKOSTNADER 4.1 Generelt I tillegg til leien betales driftskostnader som relaterer seg til drift av eiendommen, og berører ikke leiers egne kostnader til drift av lokalet. Disse driftskostnadene omfatter blant annet kostnader til driftsadministrasjon,. vaktmester-tjenester, vakttjenester, brannverntjenester, avfallshåndtering utvendige anlegg, løpende drift og vedlikehold av tekniske anlegg, forretningsførsel, samt avgifter pålagt av det offentlige. I tillegg betaler Leieren energi og forsyninger som. strøm, oppvarming, vann, og energiforbruk til utvendige anlegg, samt vedlikehold, snørydding og sandstrøing, rengjøring og oppmerking avveier og plasser. Utleier kan beslutte at driften eller deler av denne besørges av et eget driftsselskap som også besørger Inndrivelse og fordellngavdriftskostnader.ved eventuell opphør av avtale med driftsselskap, faller ansvar for eiendommens drift tilbake til Utleier. Disse driftskostnadene kan også påløpe i medhold av partenes vedlikeholdsplikt. I den utstrekning Utleieren blir belastet medikke-fradragsberettigetmerverdiavgjft på noen del av driftskostnadene, skal denne merverdiavgiften anses som en del av driftskostnadene Avgrensning mellom ut~kiftning og vedlikehold av anlegg i eiendommen Utleier er ansvarlig Eiendommen. for å installere nødvendige anlegg for en forskriftsmessig bruk av Kostnader til drift av Eiendommens tekniske anlegg, herunder serviceavtaler, utskiftning av defekte/slitte deler etc, er åanse som driftskostnader. Kun hovedutskiftninger av hele anlegg er Utleierens ansvar.. 5. BETALING AV LEIESUM OG DRIFTSKOSTNADER I 5.1 Betaling av Leiesummen Husleie skal betales uoppfordret forskuddsvis. den 1. hvert kvartal, første gangoi Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på Utleieren sin konto. Leier skal hvert år innen uoppfordret innsende omsetningsoppgave for det: foregående år slik at endelig årsleie kan utregnes. Eventuelt restoppgjør eller for mye innbetalt husleie skal gjøres opp innen RevIsorbekreftet omsetningsoppgave skal videre være innsendt innen og eventuelt avvik skal uoppfordret være oppgjort Innen samme år Betaling av Driftskostnader Budsjetterte driftskostnader faktureres forskuddsvis à konto fire ganger i året med forfall per 1. januar, 1. april, 1. JUli og L oktober. Arlig avregning foretas per 31. desember, og forfaller til betaling I henhold til faktura fra UtleIer. Avregningen skal være spesifisert og angi hvilke varer og tjenester som er levert. ~rj Utleier:... rl... Lc~.il,.,., ~ I ~.:--~: :.-, ~

25 r--- I I ' I -- I - 8 ~ 5.3 Betalingsmåte Betaling av Leiesummen og Driftskostnader skal skje uoppfordret til Utleierens konto nummer , eller til en annen konto som Utleieren anviser. 5.4 Renter ved forsinket betaling Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente r henhold til lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til betaling skjer. 6. LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER 6.1 Leiers bruk av Lokalene Leier plikter å behandle Lokalene og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leier er erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk I hans tjeneste, faste eller tilfeldige, eller andre som han har gitt adgang til Lokalene, Lokalene må kun benyttes til formål som beskrevet i punkt L Skifte av bransje er Ikke tillatt uten etter Utleierens forutgående samtykke. Medfører Virksomheten forhøyelse av Eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter Leieren selv å betale forhøyelsen.. Lokalene må ikke brukes på en måte som nedsetter Eiendommens omdømme eller som ved rystelse, støy, lukt og lignende sjenerer andre leiere ellernaboer. Kostnader forbundet ried utbedring av slike forhold, samt eventuell erstatning, herunder etter krav fra tredjemann, er Leietakers ansvar. I den utstrekning Utleier har dekket noen del av silke kostnader eller erstatninger, erleietakeren senest 14 - fjorten - dager etter at skriftlig påkrav fra Utleieren er kommet frem, forpliktet til årefundere Utleierenslike utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente per påbegynt måned I henhold til lov om renter ved forsinket betaling, ref. pkt Leier plikter å Innhente alle nødvendige tl1atelser for sin bruk av eiendommen. Leieren plikter å følge de instrukser for tekniske anlegg så vel som instrukser for.. øvrlgsom.tllenhvertldgjelder i eller for Eiendommen. Herunder presiseres at knuste ruter, dørerog porter som omfattes av leieforholdet, av Leier omgående för egen regning må erstattes med nye. Leieren plikter likeledes å holde de rom der det er vannledningsrør og avløpsrør tilstrekkelig oppvarmetslik at frostskader unngås. Leier plikter å gl Utleier adgang til Lokalene for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, Inspeksjon.. taksering etc. I alle tilfeller der det er nødvendig for å forebygge eller begrense skade på EIendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til Lokalene. Leieren plikter å holde arealet i og omkring Lokalene fritt for avfall, mellomlagring av varer mv til enhver tid. Eventuell ominnredning, nyinnredning eller annen forandring J eller av de leide lokaler skal utføres for Leierens regning og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. Dersom Leier ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp eller lignende enn hva Lokalene på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen var utstyrt med, er LeIer Ud_,..tl... ~.,.~...

26 r--- I i ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og er også ansvarlig for alle kostnader som måtte påløpe som følge av tiltak eller lignende som Iverksettes. Dersom Leier har krav om å registrere virksomheten knyttet til leieforholdet hos Arbeidsmyndighetene mv, skal kopi av slik melding sendes til Utleier innen 14 (fjorten) dager. Tilfeldige avbrudd I forsyninger av vann, strøm, luft, varme, kjøling, ventilasjon etc plikter LeIeren å tåle uten erstatning eller lelereduksjon~ Leier plikter å holde virksomheten åpen og i vanlig daglig drift, unntatt når midlertidig stengning er nødvendig. Leier plikter å følge de husordensregler som Utleier til enhver tid har fastsatt for Eiendommen. Dersom husordensregler er fastsatt på Avtaletidspunktet, er disse vedlagt under Bilag Dtll Avtalen Vedlikehold Det påhviler Leier å vedlikeholde Lokalene innvendig, herunder også ut- og InnvendIg vedlikehold og utskiftning av Inngangsdører og porter samt vedlikehold av vinduer med omrammlng, slik at Lokalene mv til enhver tid er I håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger som Leier har anbrakt i lokalene. Vedlikeholdsplikten omfatter dessuten fornyelse av tapeter og gulvbelegg og annen oppussing og Istandsetting Innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak. Videre omfatter vedlikeholdsplikten Innenfor leiers lokaler ledninger og innretninger som hørertil forsyning med avløp for vann, gass, avløp, trykkluft, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons~ og kjøleanlegg, samt alt øvrig sedvanemessig Indre vedlikehold, herunder vedlikehold av låser, nøkler, ruter, vannklosettskåler med sete, lòkk og sisterner... Oppfyller ikke Leier Alt vedlikeholdsarbeid som Leier plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold~og på en håndverksritessig god måte. sin vedlikeholdsplikt i vesentlig grad, er Utleier berettiget til etter skriftlig vars.el å la vedlikeholdsarbeidet utføre for Leiers regning. 63. Reklame / profilering Eventuell skilting skal skje r henhold til Utleier sin skiltplan. Skilt, markiser, radio- og TV-anlegg, uthengsskap, automater mv, må ikke settes opp uten at UtleIeren på forhånd skriftlig har godkjent utseendet og plasseringen av disse. ForutsetnIngen er videre at nødvendige offentlige tillatelser er innhentet og at skiltingen Ikke er i strid med regler og pålegg gitt av offentiige myndigheter. Ved fraflytting; uansett årsak, plikter Leietakeren å fjerne alle ovenfor nevnte Installasjoner, samt for egen regning utbedre de skader monteringen! demonteringen har medført Utlcior..1...",. ùm:.jl,..

27 Endringer Leier har rett tit på egen bekostning. å foreta endringer med hensyn til Innredning av lokalene. Enhver endring av tekniske Installasjoner og bygning mågodkjennes av Utleier. Dersom leierens tilpassing av lokalene nødvendiggjør særskilte tillatelser fra offentlige myndlgheter, plikter leier å Innhente disse før istandsettelse eller endringsarbeider Igangsettes. Dersom partene Ikke skriftlig avtaler noe annet på tidspunktet for når endringsarbeider finner sted, har leieren ikke rett til kompensasjon fra UtlelerJor forbedringer /forandringer. 6.5 Kontroll Utleieren har rett til, med rimelig varsel til Leieren, å gjennomføre kontroll av Leierens oppfyllelse av dennes plikter etter denne bestemmelse. 7. OFFENTLIGE PÅBUD MV Utbedringer eller bygningsmessige endringer som på grunn av lelers virksomhet blir påbudt av offentligmyndighet, skalleier bekoste. I den utstrekning Utleier har dekket noen del av slike utbedringer eller bygningsmessige endringer, er Leier senest 14 - fjorten - dager etterat skriftlig påkrav fra Utleieren eller offentlige myndigheter er kommet frem, forpliktet til å refundere Utleieren silke utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente per påbegynt måned I henhold til lov om renter ved forsinket betaling. a.utleiers PLIKTER OG RETTIGHETER Det påhviler Utleier å bekoste utvendig og bygningsmessig vedlikehold i den grad dette vedlikehold Ikke faller Inn under Lelers vedlikeholdsplikt slik den fremkommer av avtalen. Ukelede.s påhviler det Utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg etc, når disse Ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. UtleIer plikter å sørge for at lokalene står til rådighet forleieren Ileìetiden.Ved overtakelse av lokalet skal disse ha en standard som beskrevet i denne avtale. Utleier har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse før overtakelse ogfor at lokalene tilfredsstiller. alle gjeldende offentiige myndigheters krav. 9. LEIERS REIT Til  KREVE UTVIDELSER Leier harrett til å kreve at det foretas utvidelse av eiendommen på Utleiers vegne innenfor rammen av tillatt utnyttelse i henhold til gjeldende offentligrettslige krav. Leier skall så fall prosjektere og administrere utvidelsen. Leier skal betale kostnadene ved utvidelsen frem til midlertidig brukstllatelse for utvidelsen foreligger. På det tidspunkt rnldlertidig brukstillatelse foreligger skal Utleier refundere Leier de dokumenterte kostnader ved utvidelsen. Leier skal bekoste og fremskaffe ferdigattest..ja Utleier:."./"!i " " ".".0 Lc~...l.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer