Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008

2 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side

3 1 Leder 2008 har vært et meget turbulent år for verdens finansmarkeder, og Norge har på ingen måte sluppet unna den svake utviklingen. Vi legger også bak oss et svakt år for eiendomsmarkedet, og Storebrand Eiendomsfond har hatt en negativ avkastning gjennom året. Oslo børs falt ca. 54 prosent i 2008, og store deler av norsk økonomi har blitt påvirket av konjunkturnedgangen. Året ble preget av negative nyheter så vel internasjonalt som nasjonalt, og en rekke større finansselskaper måtte i utlandet reddes fra konkurs ved bruk av statlige støtteordninger. Statlige tiltaksplaner fra en rekke land har blitt offentliggjort gjennom året, og det er forventet at flere vil bli lansert i løpet av For eiendomsmarkedet har den økonomiske utviklingen gitt utslag i økte finansieringskostnader, fallende eiendomsverdier og leiepriser, samt et kraftig fall i antall transaksjoner. Særlig de økte finansieringskostnadene har bidratt til reduksjon i eiendomsverdiene, da eiendomskjøp i stor grad tradisjonelt er lånefinansiert. For et eiendomsprodukt som Storebrand Eiendomsfond (Fondet) blir effekten av fall i eiendomsverdier forsterket grunnet belåningsgraden. Dette resulterte i at eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA fikk en negativ avkastningen på 43 prosent for året. Dette er det første året med negativ avkastning siden oppstart i UNION Eiendomskapital (Forvalter) har jobbet svært aktivt med Fondets lånegivere gjennom det siste året, og dette har resultert i ytterligere fleksibilitet rundt de forpliktelsene som låneavtalene setter. Dette er en fordel i dagens vanskelige marked, selv om det øker finansieringskostnadene for Fondet. Det ble gjennomført salg av to eiendommer i løpet av Bakgrunnen for salget var at Forvalter ønsket å redusere belåningsgraden for Fondet, samt et ønske om en noe høyere likviditetsbuffer i dagens vanskelige market. Salget ble gjennomført til verdier tilnærmet lik siste verdivurdering. Det er også høy aktivitet på de ulike eiendommene i Fondet, og Forvalter jobber målrettet for å hente ut mest mulig potensial fra eiendomsporteføljen. Forvalter har et team dedikert til forvaltningen av Fondet, og det jobbes kontinuerlig med utviklingsprosjekter, rehabiliteringer, reforhandlinger, og andre tiltak som kan øke verdien av Fondets eiendommer. Det er for eksempel signert over 120 leiekontrakter med en årlig leie på ca. NOK 65 millioner i løpet av Det er å forvente at verdiene vil bli bedre synliggjort når man igjen returnerer til et normalmarked. Inneværende år vil utvilsomt by på utfordringer i eiendomsmarkedet. Det er å forvente at det kan bli flere konkurser blant Fondets leietakere, noe som igjen kan føre til økt ledighet og reduserte inntekter. For Fondet betyr dette at det kan komme ytterligere kvartaler med negativ avkastning, men det er forventet at takten vil avta, og at markedet for næringseiendom etter hvert vil bedre seg i takt med den generelle økonomien. Det derfor viktig å understreke den langsiktige tidshorisonten man må ha med eiendomsinvesteringer, og at Fondet ikke skal realiseres i det nåværende markedet. På lang sikt er Forvalter positiv til den videre utviklingen for Fondet, og jobber med en rekke spennende prosjekter som vil være med på å skape verdier for aksjonærene i årene som kommer. Tor Pedersen, Fund Manager

4 2 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Eiendomsfondet har hatt en svak utvikling gjennom 2008, og avkastningen i 4. kvartal ble 20,8 prosent. Dette er et resultat av fortsatt fallende eiendomspriser, samt et relativt kraftig fall i verdien av Fondets rentebytteavtaler. Fondets kontant strøm er derimot økende, og direkteavkastningen i kvartalet var ca. 1 prosent. Avkastning pr. aksje Q Direkteavkastning 1,0 % Verdiendring -21,8 % Totalt -20,8 % Verdijustert egenkapital pr. aksje Verdijustert egenkapital pr. aksje (VEK) beregnes ved å ta utgangspunkt i bokført egenkapital pr. aksje med tillegg/ fradrag for avvik mellom eiendoms porteføljens bokførte verdi vs. markedsverdi, samt overkurs/underkurs for Fondets gjeld. Tegnet egenkapital Akkumulert, og antall investorer Mill. NOK J J J Aksjekurs og avkastning Kurs J J H2-05 H1-06 H2-06 H1-07 H2-07 J 801 Akkumulert Antall investorer Antall Avkastning Oppstart 9,04 - Q4 05 9,07 0,4 % Q1 06 9,78 7,9 % Q ,70 9,4 % Q ,36 6,2 % Q ,15 7,0 % Q ,35 9,5 % 1 Q ,73 3,0 % Q ,36 5,0 % Q ,47 0,8 % Q ,15-5,0 % 2 Q ,04-9,1 % Q3 08 8,86-19,8 % Q4 08 7,01-20,8 0 Avkastning i 4. kvartal 2008 Avkastning i eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA (SPI ASA) ble -20,8 prosent i 4. kvartal. Pr. 31. desember 2008 var verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje NOK 7,01. Ligningsverdien pr. aksje var NOK 0,00. Hvordan beregnes avkastningen? Egenkapitalavkastningen for en eiendomsinvestering inkluderer i hovedsak to elementer: 1. Direkteavkastning 2. Verdiendring Direkteavkastning Direkteavkastning kalkuleres ved å ta brutto leieinntekter for kvartalet fratrukket eierkostnader 1, dividert på vektet verdijustert egenkapital for perioden. Direkteavkastning for Fondet i 4. kvartal ble 1,0 prosent, hvilket er lavere enn direkteavkastningsmålet pr. kvartal på ca. 1,5 prosent. I mars 2008 ble det utbetalt NOK 0,68 pr. aksje, tilsvarende 5 prosent av VEK pr. 31. desember Det vil ikke bli utbetalt utbytte for regnskapsåret Fondets utbetalinger i 2008 er ikke skattemessig å regne som utbytte, men som tilbakebetaling av innbetalt egenkapital. Det betyr at det ikke skal skattes av utbetalingen i 2008, men at inngangsverdien pr. aksje reduseres, og at eventuell skatteberegning blir utsatt. Direkteavkastning for Fondet ble 1 prosent pr. aksje i 4. kvartal. Verdiendring Verdiendringen på eksisterende eiendomsmasse utgjorde -1,6 prosent i 4. kvartal. Hans Nilsen Hauges vei hadde størst prosentvis verdifall med -15 prosent, mens Kirkegaten 32 hadde størst prosentvis verdiøkning med 24 prosent. Samlet sett resulterte verdiendringene i en nedgang i aksjekursen på -21,8 prosent. Endringer i den underliggende eiendomsmassen medfører en større endring i aksjekursen som et resultat av Fondets finansiering (også kalt «gearing» effekten). I 4. kvartal ble denne gearing effekten ytterligere forsterket som følge av negativ utvikling i verdien av Fondets rentebytteavtaler. Skatteeffekter bidro positivt til kvartalets resultat. Avkastning siden oppstart Fondet har levert en akkumulert avkastning på - 12,0 prosent siden oppstart 2. Forvalter opprettholder det langsiktige avkastningsmålet for Fondet. Avkastningen i 2008 har vært særdeles svak, og det er i så måte viktig å poengtere den langsiktige profilen på denne type fondsinvesteringer. Forvalter opprettholder det langsiktige avkastningsmålet for Fondet, og jobber målrettet med videreutviklingen av eiendomsmassen. Videreutviklingen er en sentral del av verdiskapningen i Fondet, og vil fortsette i de kommende årene. Aksjonærer som er interessert i å kjøpe eller selge aksjer i annenhåndsmarkedet bes kontakte Storebrand Markets på telefon Akkumulert -12,0 % 1 Inkl. utbytte på NOK 0,875 pr. aksje. 2 Inkl. utbytte på NOK 0,68 pr. aksje. Noter 1 Eierkostnader inkluderer driftskostnader, avsetninger, skatt, rentekostnader, forvaltningshonorarer m.m. 2 Det presiseres at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

5 3 Eiendomsporteføljen Selv med et meget urolig finansmarked er det fortsatt høy aktivitet på eiendomsporteføljen. I løpet av 2008 inngikk forvalter over 120 leiekontrakter med en årlig leie på over NOK 65 millioner. Fondets leieinntekter ved utgangen av året var NOK 506 millioner, hvilket resulterer i en netto-yield på ca. 7,2 prosent. Fondets levetid Fondets levetid er delt inn i tre ulike faser: Investering, forvaltning, og avvikling. Etter ca. tre år i investeringsmodus, er nå Fondet inne i en forvaltningsfase hvor fokus er maksimering av verdien av de ervervede eiendommene. Denne fasen er planlagt å vare frem til slutten av 2012, hvorpå en treårig avviklingsfase vil starte. Det er også mulighet for en ytterligere treårig forlengelse av forvaltningsfasen dersom aksjonærene i Fondet ønsker dette. Det vil i så tilfelle bety at avviklingsfasen forskyves til begynnelsen av Forvalter er meget tilfreds med den eksisterende eiendomsporteføljen. Solid eiendomsportefølje Pr. 31 desember 2008 bestod eiendomsporteføljen av 64 eiendommer med en samlet markedsverdi på NOK millioner. Porteføljen har et samlet areal på over m 2 som ved utgangen av kvartalet genererte leieinntekter på ca. NOK 506 millioner pr. år. Gjennomsnittlig yield 1, basert på siste verdivurdering av porteføljen var ca. 7,2 prosent. Siste verdivurdering ble gjennomført den 15. desember Inkludert Fondets eiendomskjøp som overtas i tiden fremover har Fondet en eiendomsportefølje på 65 eiendommer med en samlet markedsverdi på ca. NOK millioner. Pr. 31. desember hadde eiendomsporteføljen totalt ca. 395 ulike leietakere. Leieforhold Pr. 31. desember 2008 hadde eiendomsporteføljen totalt 395 ulike leietakere. De tre største leietakerne i porteføljen er Hafslund ASA, Maske Gruppen AS og Plantasjen ASA. De største og mest solide leietakerne er ansvarlige for store deler av leien i porteføljen. Eksempelvis var de 30 største leietakerne pr. 31. desember 2008 ansvarlige for ca. 50 prosent av de samlede leieinntektene i porteføljen. I et tøffere økonomisk klima er det økt risiko for flere konkurser blant Fondets leietakere. Så langt har ikke Fondet hatt store tap som følge av dette, men det er ventet tap som følge av at leietakere går konkurs i Forvalter har sterkt fokus på å minimere slike tap, og kredittovervåker de største leietakerne i porteføljen, kombinert med en tettere dialog med leietakerne. Av de totale leieinntektene stammer i underkant av 20 prosent fra leietakere som enten er heleller deleiet av staten eller kommuner. Porteføljen har et samlet areal på over m 2 med årlige leieinntekter på ca. NOK 506 millioner. Salg av eiendom Forvalter gjennomførte salg av to eiendommer i 4. kvartal: Bogstadveien 29 i Oslo, og Spannaveien 148 i Haugesund. Salgene ble gjennomført grunnet ønske om å redusere gjeldsgraden i Fondet, samt for å øke likviditetsreservene i et særdeles vanskelig marked. Salgene ble gjennomført til 0,7 prosent under siste verdivurdering, og representerer en netto-yield på ca. 7,2 prosent med dagens leie. Samlet salgssum var ca. NOK 249 millioner. Salget resulterte i et nettotap Noter 1 Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket eierkostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket eierkostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill). 43% Eiendomsfondets levetid Eksempel på en portefølje på NOK 7,0 mrd. Mill. NOK Oppbygging Forvaltning Avvikling Fordeling investorer Basert på fylke 7% Oslo Akershus Sør-Trøndelag Topp 10 investorer Portefølje av eiendommer 9% 16% 11% 14% Rogaland Møre og Romsdal Andre % andel av aksjene 1 Storebrand Liv 8,7 % 2 Henderson Indirect Property (B) 3,1 % 3 UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen 1,1 % 4 Lørenskog Kommune 0,8 % 5 State Street Nominees Ltd. All 0,6 % 6 Hedalm AS 0,6 % 7 AS Backe 0,6 % 8 Scheiblers Legat 0,6 % 9 Haslelund Bygg AS 0,6 % 10 Bjørn Bergvall AS 0,5 % Andre ulike investorer 82,8 % Totalt 100%

6 4 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Eiendomsporteføljen (forts) 20% Fordeling eiendomstype 3% 3% 2% 1% 28% Kontor Butikk Lager Garantier 0% Fordeling geografi 2 20% 1 10% 22,9% 43,9% Oslo Akershus Sør-Trøndelag Hordaland Annet Parkering Servering Bolig 8,8% Rogaland Østfold Nordland Telemark Vestfold Vest-Agder Reforhandlingspotensial Andel leiekontrakter som utløper 5,0% 43% 4,4% 1,6% 3,9% 2, 2,3% 1,9% 1,3% 1,0% 0,2% 0,2% Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Troms for Fondet på ca NOK 23,3 millioner i forhold til opprinnelig kjøpesum, hvilket medfører en egenkapitalavkastning på ca prosent. Verdivurderinger I oppbygningsfasen har Fondet gjennomført uavhengige verdivurderinger av eiendomsporteføljen hvert kvartal. Dette var en nødvendighet grunnet de kvartalsvise emisjonene. Når Fondet nå går over i en ren forvaltningsfase er det besluttet å gå over til halvårlige verdivurderinger av eiendomsporteføljen. Dette vil medføre reduserte kostnader for Fondet, og er mer hensiktsmessig i den fasen Fondet nå er inne i. Verdivurdererne søker å estimere markedsverdien av eiendommene om de skulle omsettes i markedet på det aktuelle tidspunktet. I den forbindelse blir en rekke forhold rundt eiendommene hensyntatt. Det være seg blant annet leietakerprofil, gjenværende løpetid på eksisterende leiekontrakter, behov for rehabilitering/ oppussing, vedlikeholdskostnader, eiendommens beliggenhet, samt den generelle bygningstekniske standarden. I tillegg vurderes andre sammenlignbare transaksjoner som er gjennomført i nærområdet, finansieringskostnader, tilgjenglighet av ledige lokaler i nærområdet, markedsnivået for nye leiekontrakter, og de generelle makroøkonomiske utsiktene for de kommende årene. I sum gir dette et realistisk bilde av prisnivået som kan oppnås om eiendommen skulle omsettes fritt i markedet på verdivurderingstidspunktet. Fondet har en rekke eiendommer hvor det er betydelig potensial for verdiskapning gjennom videreutvikling av eksisterende bygningsmasse. Økning av leie Gjennom året har Forvalter jobbet aktivt med å øke leien på Fondets eiendommer. Sett opp mot 31. desember 2007, har leien økt med ca. ni prosent ved utløpet av Dette tilsvarer en økning på ca. NOK 42 millioner. Av økningen på NOK 42 millioner, utgjør KPI justering av leien ca. 14 millioner, mens tegning av nye kontrakter utgjør den resterende andelen på ca. NOK 28 millioner. Dette viser viktigheten av å ha et aktivt forhold til forvaltningen av Fondets eiendommer, selv om et svakere leiemarked kan forhindre en videre leieøkning i % Kontor Annet Butikk Parkering År For verdivurdering av Fondets eiendommer benyttes NEWSEC Eiendoms- Consult og Akershus Eiendom, som er to av de ledende aktørene innenfor dette området. Lager Garantier Servering Bolig

7 5 Finansiering Fondet reduserte sin langsiktige belåning med NOK 187 millioner i 4. kvartal, og har pr. 31. desember 2008 en samlet gjeld på ca. NOK millioner. Dette tilsvarer ca. 75 prosent av verdien av eiendomsporteføljen ved utgangen av kvartalet. Tilnærmet 100 prosent av Fondets belåning var rentesikret ved utgangen av året, og samlet rentekostnad var ca. 5,7 prosent. Belåningsgrad Fondet reduserte sin belåning med NOK 187 millioner i 4. kvartal. Dette ble gjort i forbindelse med salg av to eiendommer, som følge av ønske om å redusere gjeldsgraden i Fondet. Pr. 31. desember 2008 hadde Fondet totalt NOK millioner i langsiktig gjeld. På samme tidspunkt var verdien av eiendomsporteføljen totalt NOK millioner (inkludert fremtidige overtagelser). Dermed var Fondets samlede belåningsgrad ca. 75 prosent ved utgangen av kvartalet, en økning på ca. ett prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal. Dette er et resultat av fallende eiendomspriser gjennom kvartalet. Verdifallet er imidlertid mindre enn tidligere kvartaler i 2008, og Fondet benyttet videre anledningen til å nedbetale gjeld etter salg av to eiendommer i 4. kvartal. Fondet har som målsetning å ha en gjennomsnittlig belåningsgrad på 70 prosent over Fondets levetid, men har anledning til å ha en belåningsgrad på mellom 60 og 80 prosent. Rentekostnader Den gjennomsnittlige årlige rentekostnaden for Fondet pr. 31.desember 2008 var 5,68 prosent inklusiv lånemargin. Dette var en reduksjon på 81 rentepunkter fra utgangen av 3. kvartal. Den gjennomsnittlige renten på Fondets fastrentelån økte med syv rentepunkter i perioden som følge av endrede rentemarginer, mens Fondets flytende rente falt med 367 rentepunkter. Fondet reduserte sin belåning med ca. NOK 187 millioner i 4. kvartal. Postivt yield gap Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. 31. desember 2008 var lavere enn den gjennomsnittlige yielden 1 på eiendomsporteføljen på samme tidspunkt. Den gjennomsnittlige yielden på eiendomsporteføljen pr. 31. desember 2008 var 7,2 prosent. Dermed var det et positivt yield gap 2 på 152 rentepunkter mellom Fondets netto leieinntekter og Fondets rentekostnader. Høy rentesikring Pr. 31. desember 2008 var ca. 99 prosent av Fondets langsiktige gjeld rentesikret. Dette tilsvarer en økning på 40 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal. Den kraftige økningen skyldes Forvalters ønske om å kontraktsfeste en lavere rente gjennom 2009 sammenlignet med Minimum 50 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret iht. Fondets prospekt. Tilnærmet 100 prosent av Fondets belåning var rentesikret ved utgangen av 4. kvartal. Fondet benytter seg av ulike rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i langsiktig gjeld. Det vanligste instrumentet er rentebytteavtaler. Fondet inngikk 18 nye rentebytteavtaler i 4. kvartal. Pr. 31. desember 2008 hadde Fondet inngått 41 ulike rentebytteavtaler. Den gjennomsnittlige rentekostnaden på disse avtalene var 5,69 prosent inklusiv lånemargin, og avtalene hadde en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4,3 år ned fra 6,4 år ved utgangen av 3. kvartal. Topp 10 Leietaker % andel av porteføljen 1 Hafslund Eiendom AS 3,6 % 2 Maske Gruppen AS 3,2 % 3 Plantasjen ASA 2,8 % 4 Forsvarsbygg 2,6 % 5 Skanem Moss AS 2,5 % 6 Trondheim Kommune - Helse og velferdstejensten 2,2 % 7 Carlsen Fritzøe Handel AS 2,1 % 8 Expert Norge AS 2,1 % 9 Universitetet i Oslo 2,1 % 10 ICA Detalj AS 2,0 % Andre 385 ulike leietagere 74,8 % Totalt 100% Utløpsprofil Leieinntekter Mill. NOK Arealledighet 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Oslo Østfold Sør-Trøndelag Andre Kontor Lager År Noter 1 Fondets gjennomsnittlige yield er et nøkkeltall som beskriver den gjennomsnittlige direkteavkastning på Fondets eiendommer. Se definisjonen av «yield» i fotnote 1 på side 4. 2 Differansen mellom Fondets netto leieinntekter og Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. 4. kvartal Butikk

8 6 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Finansiering (forts) Belåning Det legges opp til at Fondet skal ha en belåningsgrad på prosent, og at belåningsgraden i snitt skal være 70 prosent i Fondets levetid. Pantelån Eiendomsfondet vil i oppbyggingsfasen være finansiert med pantelån med en rammekreditt på NOK millioner. Dette setter Fondet i stand til å finansiere 70 prosent av eiendomskjøpene ved trekk på denne rammen, mot pant i den enkelte eiendom eller eiendomsselskap. Obligasjonslån Eiendomsfondet vil søke å legge ut obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen. Fondet vil legge ut obligasjonslån fortløpende når Fondet kan oppnå konkurransedyktig prising i obligasjonsmarkedet. Rentesikring Minimum 50 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret, som beskrevet i Fondets prospekt. Eiendoms- Fondet vil benytte seg av rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i markedet. Dette gjøres ved å benytte rentebytteavtaler, hvor flytende renter blir byttet mot faste renter med ulike kontraktslengder. Fondets rentesikringsstrategi god kjennes hvert år av investeringskomiteen i Fondet. Yield gap 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% Forklaring av rentesikring Rentesikringsavtaler blir som nevnt benyttet for å øke forutsigbarheten av rentekostnader over en gitt periode. Fondet minimerer således risikoen for at rentene skulle stige kraftig og at den løpende kontantstrømmen ikke vil dekke rentekostnadene. De aller fleste aktører innen næringseiendom benytter ulike rentesikringsinstrumenter i varierende grad ved finansiering av eiendom. I et marked hvor rentene faller, vil derimot rentekostnadene ikke falle i den sikrede perioden, og investor betaler derfor en høyere rente i denne perioden. Rentesikringen medfører dermed en ekstrakostnad for Fondet. Denne ekstrakostnaden beregnes over avtalens levetid, og må føres som en verdiendring i Fondets regnskaper. Med høy grad av rentesikring i et fallende rentemarked vil derfor denne verdiendringen bidra negativt til Fondets avkastning. Det er dette som har skjedd gjennom 2008, og Fondets avkastning er derfor isolert sett svakere enn om rentesikringsgraden hadde vært lavere. I et normalmarked vil vanligvis eiendomsprisene stige som følge av fallende renter, grunnet rimeligere finansiering. Dette vil dermed kansellere et eventuelt verdifall av rentesikringsavtalene. Dette skjedde ikke i Både eiendomsverdier og verdien av rentesikringsavtaler falt og medførte dermed en svak utvikling for 2008 sett under ett. Endrede lånevilkår Forvalter har jobbet en lengre tid med å reforhandle vilkårene med Fondets lånegivere. Dette har sammenheng med det svake eiendomsmarkedet og Forvalters ønske om å ha ytterligere sikkerhetsmargin. Forhandlingene har ført frem, og Fondet har nå ytterligere margin relatert til lånevilkårene i et særdeles tøft marked. I bytte mot dette betaler Fondet en økt lånemargin over en periode, men betingelsene ansees fortsatt å være bedre enn hva man kan oppnå i dagens marked. Ved årets slutt er ikke Fondet i brudd med sine låneforpliktelser. Avdragsstruktur Fondets langsiktige gjeld har ingen signifikante avdrag før % Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Yield Rentekostnader Yield gap Kilde: Storebrand Eiendomsfond

9 7 Kvartalets eiendom Kvartalets eiendom er Sontumgården, en vernet handels og kontoreiendom i Oslo sentrum. Eiendommen ble kjøpt av Fondet i 1. kvartal 2006 på bakgrunn av sin gode beliggenhet og oppside potensial. Forvalter har nå fremforhandlet en ny leieavtale med Finn.no. hvilket gir eiendommen en betydelig verdiøkning. Eiendomsbeskrivelse Sontumgården er en handels- og kontoreiendom beliggende i Oslo sentrum. Gården er oppført i 1901 og står på Byantikvarens Gule Liste med status Verneverdig. Sontumgården har en interessant historie og har blant annet fungert som fengsel. Gården består av seks etasjer, samt underetasje. Underetasjen og 1. etasje benyttes i dag til handel, mens 2. til 6. etasje er kontorarealer. Totalt er gården på ca m 2, hvorav ca m 2 er kontorareal og ca m 2 er handelsareal. Beliggenhet Eiendommen ligger i Grensen i Oslo sentrum. Grensen er et sterkt og godt etablert handelsområde i aksen mellom Oslo Domkirke og Akersgata. Eiendommen har god og sentral beliggenhet i forhold til øvrig handel, spisesteder, offentlig kommunikasjon og p-hus. Bygget vil fremstå som en moderne kontoreiendom som tilfredsstiller dagens standard både når det gjelder tekniske anlegg og utforming. Leietakere De største handelsleietakerne er Sportshuset og Lindex. Ved overtagelse av eiendommen var det en rekke ulike leietakere på kontorarealene. Her har imidlertid Forvalter jobbet med en konsolidering av flere arealer, og har redusert antall leietakere blant annet gjennom en økning av arealene til Finn.no. Færre og større leietakere betyr enklere forvaltning og bedre forutsigbarhet, noe som igjen gjør eiendommen mer verdifull. Utviklingsprosjekt Før eiendommen ble kjøpt la Forvalter en klar strategi for hvilke tiltak som kunne gjennomføres på eiendommen. Dette omfattet både endringer på leietakersiden, samt byggtekniske endringer for å heve standarden på eiendommen. Det ble avdekket et betydelig potensial på eiendommen gjennom videreutvikling av både handels- og kontorarealene. Forvalter har i en tid arbeidet med omstrukturering av eiendommen på kontorsiden. Ny leiekontrakt med Finn.no er blant annet et resultat av dette arbeidet, og prosessen med å oppgradere eiendommen til et moderne kontorbygg er godt i gang. Bygget vil fremstå som en moderne kontoreiendom som tilfredsstiller dagens standard både når det gjelder tekniske anlegg og utforming. Reforhandlingen er basert på markedsmessige betingelser, og medfører en betydelig leieøkning for eiendommen. Gitt den sterke beliggenheten, blir det også evaluert hvorvidt en videre utvidelse av handelsarealer kan bidra positiv til verdien av eiendommen. Arealet vil være attraktivt for flere store kjeder innen for eksempel tekstil. Verdiutvikling Siden kjøpet 1. kvartal 2006 har eiendommen hatt en meget sterk verdiutvikling. Til tross for et meget vanskelig år i 2008 er eiendommens verdi i dag økt med ca. 40 prosent siden kjøp.

10 8 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Markedskommentar Den negative utviklingen i eiendomsmarkedet fortsatte inn i 4. kvartal, samtidig som det er få lyspunkter i den generelle økonomien i løpet av perioden. Finansieringsmulighetene for næringseiendom er fortsatt meget begrensede og dette bidrar til at den samlede omsetningen av næringseiendom i 2008 ble meget lav sammenlignet med rekordårene 2006 og Totalomsetning i Norge Mrd. NOK Kilde: DnB NOR Næringsmegling 53 Totalomsetning i Norge 2008 Fordelt på ulike investorer 7% 49% 4% 11% Utenlandske investorer Eiendomsselskap Syndikeringsaktører 27 24% Eiendomsfond Livselskap Andre Kilde: UNION Gruppen / DnB NOR Næringsmegling Totalomsetning i Norge 2008 Fordelt på type eiendom 50% 40% Boligprosjekter Kontor Lager Handel 2009 blir et utfordrende år Fra kvartal til kvartal er utsiktene for de internasjonale konjunkturene og for næringslivet her hjemme blitt forverret, noe som selvsagt påvirker de løpende vurderinger av markedet for næringseiendom i Norge. Prognosene fra SSB, Norges Bank og de private bankene er stadig blitt nedjusterte, og mediene tegner et dystert bilde av de kommende årene vil utvilsomt bli et utfordrende år for mange innenfor næringseiendom, og ferske prognoser for økonomien viser at nedgangen blir mer langvarig enn antatt i fjor høst. Det er likevel grunn til å nyansere. For det første er det ventet at den økonomiske veksten snur fra negativ til positiv ved kommende årsskifte, og at Norge når et normalt vekstnivå (trendvekst) i Befolkningsfremskrivningene fra SSB tyder på befolkningsvekst, særlig i byene. Tilflyttingen vil igjen ta seg opp når konjunkturene normaliseres. Butikkhandelen er ventet å holde seg oppe i år og har gode utsikter for 2010 og Videre vil de fleste gårdeiere få økte inntekter med bakgrunn i at de fleste leiekontrakter reforhandles på høyere leienivåer. Data fra Eiendomsverdi Næring tyder på at snittkontrakten for kontorbygg er ca. fem år i Oslo, og det er nå er om lag fem år siden forrige leieprisbunn. Justert for inflasjon er snittprisen pr. kvadratmeter i nye kontrakter for kontor i Oslo ca. 35 prosent over bunnnivåene. I tilegg til reforhandlinger på høyere nivåer, nyter de fleste gårdeiere godt av årlige KPI-justeringer som for øvrig var hhv. 5,5 prosent pr. oktober 2008 og 3,2 prosent pr. november Rentemarkedet Ved utgangen av 2008 var Norges Banks styringsrente 3 prosent, hvilket er en kraftig nedgang fra toppen på 5,75 prosent i Etter årsslutt er renten senket ytterligere og er i skrivende stund to prosent. Det er forventet ytterligere kutt i styringsrenten i løpet av året, med en mulig rentebunn antydet fra Norges Bank på mellom 1,5-2,0 prosent i løpet av året. 10 års swap-renter (som kjøp av næringseiendom typisk knyttes opp til) falt fra 5,37 prosent ved utgangen av 3. kvartal, til 4,64 prosent ved utgangen av året. Siden utgangen av året har dette fallet bremset opp og 10 års swap-renter er i skrivende stund ca. 4,5 prosent. Det siste året har antallet omsetninger av næringseiendom gradvis gått ned i tråd med at finansieringsvilkårene er blitt forverret. Transaksjonsmarkedet Fratrukket salget av Steen & Strøm, er det fra og med andre halvår i fjor og frem til årsslutt kun blitt omsatt næringseiendom for ca. NOK millioner (i transaksjoner over NOK 50 millioner). Om lag 60 prosent av omsetningsvolumet har vært kontoreiendommer. Det siste året har antallet omsetninger av næringseiendom gradvis gått ned i tråd med at finansieringsvilkårene er blitt forverret. Kjøpergrupper som eiendoms fond og livselskaper har kraftig redusert sin etterspørsel, private investorer har satt seg på gjerdet i påvente av reprising av næringseiendom, makroutsiktene er stadig blitt forverret, og nedadgående leiepriser har skapt usikkerhet knyttet til investeringene. Kilde: Akershus Eiendom AS

11 9 Finansiering Undersøkelser mot bankene viser at minimumskravet til egenkapital i dag varierer mellom 25 og 35 prosent i gode prosjekter. Videre møter investor i dag en lånerente inkl. bankmargin på ca. 6,2 prosent (10 år) i prosjekt med sikker og god kontantstrøm. Enkelte banker er imidlertid restriktive i forhold til å yte lån utover 3-5 år, fordi det er vanskelig for bankene selv å oppdrive attraktiv langsiktig finansiering. Blant andre blir kjøpere som typiske syndikater rammet. Videre vil økt vekting i lange lån til næringseiendom kunne forverre bankenes langsiktige kredittrating. Bankene er i større grad opptatt av å få kontroll på egen portefølje og ser ingen snarlige endringer i finansieringsvilkårene. Finansdepartementet venter at det nyetablerte Statens Finansfond kan bidra til økt kjernekapital og dermed økt sikkerhet og lavere innlånskostnader for de norske bankene. Bankene på sin side har inntatt en mer avventende holdning, og UNION Gruppen er enige i at lånevilkårene ikke blir normalisert på denne siden av sommeren. Prognosene til Nordea antyder at kredittmarkedene normaliseres på ett års sikt, men at den 10-årige statsobligasjonsrenten stiger og vil smitte over på 10-års swaprente, som blir anslagsvis 4,85 prosent om ett år. Bankene er samstemte i at de ikke vil presse frem noen eiendomssalg fra egen portefølje, så det kan tyde på at det blir få røverkjøp i tiden fremover. Yield-nivå Prime-yield i Oslo vurderes til å være 6,5 prosent pr. første kvartal. Prisnedgangen justert for KPI-endringer på leien har vært på 15 prosent for de høyest prisede eiendommene siden pristoppen for to år siden. Det er potensial for etterspørselsvekst mot næringseiendom, med påfølgende yield-nedgang, når kredittmarkedene igjen normaliseres. Prime-yield i Oslo vurderes til å være 6,5 prosent pr. første kvartal. Kontorleiemarkedet i Oslo Kontorleieprisene på nye kontrakter viser fortsatt gode nivåer, men leieprisene på de mest sentrale kontoreiendommene i Oslo har allerede falt i ca. ett år, og resten av Oslo har fulgt etter. Data fra Eiendomsverdi Næring viser at snittprisene i nye kontrakter falt syv prosent fra 3. til 4. kvartal. Bare fra november til februar økte arealledigheten fra 5,0 til 5,9 prosent. UNION Norsk Næringsmegling forventer at 2009 vil gi negativ arealabsorpsjon på ca m 2 og at tilførselen fra nybygg blir m 2. Gitt deres forutsetninger, ventes det at arealledigheten stiger til 7,7 prosent på ett års sikt og at leieprisene derfor faller ytterligere. Konkurransen om leietagerne blir sterkere, bedriftene er kostnadsbevisste, og gårdeiere strekker seg for å unngå tomme lokaler. Det er imidlertid nyanser i utviklingen avhengig av den enkeltes eiendomskvalitet, størrelse og lokasjon blir et utfordrende år, med blant annet fallende leienivåer. De fleste reforhandlingene vil likevel innebære en klar vekst i leienivået. Transaksjonsmarkedet er ikke dødt, men det ventes ingen betydelig bedring i lånevilkårene på denne siden av sommeren. Renteutvikling 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 0% Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q1-08 Q2-08 Q4-08 Yield gap 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 0% Markedsleie og utleiegrad NOK års swap-rente 3-måneders NIBOR-rente Kilde: Bloomberg Yield 10-års swap-rente Yield gap Kilde: Storebrand Eiendomsfond Utleiegrad kontor (%) Markedsleie pr. kvm. prestisje 08-Q1 08-Q2 08-Q3 08-Q4 Utleiegrad 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84%

12 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Filipstad Brygge 2, Postboks 1715 Vika, N-0121 Oslo, Telefon , nr B

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2012 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Kvartalets eiendom Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q1 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2013 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q3 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 09.02.2018 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. KVARTAL 2016

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. KVARTAL 2016 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. KVARTAL 2016 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Markedskommentar 11 Kontakt 16 Klikk for å hoppe til ønsket

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 203 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 20.04.2018 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Markedskommentar 11 Kontakt 16 Klikk for å hoppe til ønsket

Detaljer