DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014"

Transkript

1 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl Lørdag 3. Mai 2014 kl Søndag 4. Mai 2014 kl TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir Nestleder Studentrepresentant i Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Studentrepresentant i Seksjonsrådet for sosionomer Studentrepresentant i Seksjonsrådet for vernepleiere Studentrepresentant i seksjonsråd for velferdsvitere Kristine Sylte Levin Pipilos Solvor Alvestad Monica Hauglien Anne Mari Hansen Fra FO Studentkonsulent Kyle Tsigakis

2 SAKER AU - sak 49/14 Konstituering a. Møteleder Aysel Øzdemir b. Referent Kyle Tsigakis AU - sak 50/14 Godkjenninger a. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes b. Godkjenning av tidsplan for møtet Tiden tas i bruk der det er behov. Tidsplanen godkjennes c. Godkjenning av protokoll AU-Møte Februar AU-Møte April AU - sak 51/14 Orienteringer a. Fra seksjonsrådene I. Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger Ingenting å orientere om. II. Seksjonsrådet for sosionomer Ingenting å orientere om. III. Seksjonsrådet for vernepleiere Ingenting å orientere om. IV. Velferdsviterutvalget Ikke til stede. b. Fag/studentkonsulent Kyle Tsigakis c. Leder/Nestleder Aysel Øzdemir/Kristine Sylte Tas til orientering

3 AU - sak 52/14 Evaluering av Lokallagskonferansen Vi foretar en internevaluering av planlegging, gjennomføring og etterbehandling av Lokallagskonferansen. I tillegg gjennomgår vi evalueringen fra deltakerne på lokallagskonferansen og ser på hvilke føringer vi skal legge for neste år. Det trekkes også under dette punktet en vinner av en toalettmappe med FO-stæsj, som lovet ved utsendingen av QuestBacken. Forslag til saksbehandling: Hva er påvirkningstorg? Eks. Fredag: så har en et «torg» som har vegger nok til å henge opp de aktuelle sakspapirene på. Post 1: lokallagshåndboka, post 2: FO anno 2015, post 3: uttalelser osv. Dette er åpent for delegater og observatører en viss tid. Der diskuterer en med de en ønsker, fremmer endringsforslag, skriver ned mening på post it lapper osv. for at alle skal kunne se hvilke argumenter som er kommet frem osv. 30 min før torget stenger, så er fristen for å komme med endringsforslag stengt. For at alle skal ta seg tid til å se over forslagene som har kommet inn osv. Det er lurt om AU og studentkonsulenten står på hver sin post og kommer med oppklarende svar og hjelper delegater og observatører får gjort det de ønsker osv. Alle endringsforslag blir deretter skrevet inn og printet ut til alle delegasjonene så de kan forberede seg. Fredag/ lørdag: plenumsdebatt. Foregår på vanlig måte, bortsett fra at forslagsfristen er stengt. Ergo. Det fremmes ikke forslag fra talerstolen. Lørdag/natt til søndag: redaksjonskomiteen skriver ned forslagene, og kommer med innstillig, utformer nye forslag som enten har bedre formuleringer, slår sammen forslag osv. Søndag: en stemmer over sakene, (ingen debatt) valg av au osv., etterpå. Det må settes fokus på alkoholkultur- og inntak på konferanser og samlinger i starten av arrangementet. Det må diskuteres og settes en forventning til hverandre. I forkant av arrangementet foretas en ansvarsfordeling av ansvaret overfor kvelden og overfor deltakerne. o Hovedansvaret: Studentkonsulenten Alvorlig o Nestansvar: Arbeidsutvalget Trivsel o Ansvaret for underh: Lokallaget Gjennomføring

4 Arbeidsutvalget ser på muligheten for å implementere alternative måter å behandle saker på under landstinget. Jf. innkommet forslag om «påvirkningstorg» fra Ingrid (UiS). Arbeidsutvalget er rollemodeller på alle FO-Studentenes arrangementer. Dermed har vi et særskilt ansvar for å følge med på hva som foregår fremme, under debatt eller under innlegg. Det tydeliggjøres i innkallinger at hver enkelt deltaker selv har ansvar for å informere om allergier og tilretteleggingsbehov i god tid før arrangementet starter. Det må være større fokus på introduksjon mellom deltakerne og på diskusjon og erfaringsutveksling mellom lokallagene. Lokallagskonferansen burde neste år ha et større fokus på Lokallagsdrift. Det sees på løsninger for å lette programmet i fremtiden. Både på LLK og øvrige arrangement. Svar nummer 12 vant en toalettmappe med FO-Stæsj. Nummer 12 var Tone Gjørtz fra Lokallaget i Sogndal. AU - sak 53/14 Semesterstart, høsten 2014 Semesterstart er rett rundt hjørne. Arbeidsutvalget må allerede nå ta kontakt med lokallagene og avdelingene for å gi dem muligheten til å invitere representanter til å støtte opp om studentvervingen lokalt. Det må også påminnes lokallagene at det er lurt å ha «full lokallagskonto» når man kommer tilbake fra ferien. Det diskuteres også FO-Studentenes nye roll-ups, vervehefte og tillitsvalgtbrosjyre som i disse dager er under utforming. Vervekampanjen må også legges føringer for. Det er kommet et tilbud fra Sunniva Roumimper på 3000,- for to bilder av FO-Studenter som kan brukes fritt av FO-Studentene. Det utformes en felles mal som Arbeidsutvalget bruker til å kontakte sine avdelinger og lokallag. Kristine skriver denne malen og oversender resten av AU. Den skal inneholde en spesifikk henvendelse til hver enkelt avdeling og inneholde henstilling om å kontakte AU så tidlig som mulig for at AU og Studentkonsulenten skal kunne sette av tid til besøk. Det kjøpes to bilder av Sunniva Roumimper for kr 3000,- Monica støtter Kyle i utformingen av verveheftene. De har en plan, seg imellom, som skal følges.

5 AU - sak 54/14 Leder og Nestledersamling, #FOLEN Det er vedtatt å holde FOLEN i Trøndelag, helgen September. Studentkonsulenten oppdaterer AU på hva han har fått gjort siden sist og samlingen planlegges ytterligere. Viktige punkt å få ferdig før sommeren er: Booke overnattings- og konferanselokaler Kontakte innledere og starte programutformingen Fordele øvrige oppgaver til medlemmene i AU og Studentkonsulenten Gjesteliste: - Christina Beck Jørgensen Samarbeid mellom FF og FO - Ingrid Rostad Samarbeid - Nils Karlsholm God rollemodell - Martin Skogrand Skolering av lokallag - Global Dignity Mini Global Dignity Day? - SKV-S Solidaritetsprosjektet Formål: Skolering av lokallagenes lederteam. Fokus på deres verv som leder- og nestleder. Ansvaret for lokallaget og deres ansvar opp mot Landsting. Det sees på muligheten for å booke en hytte med tilknyttet «leirplass» som kan brukes for teambuilding og å bli kjent med hverandre. Dersom dette kan imøtekommes vurderes også å bestille kursholdere for teambuilding. Gjestene kontaktes og inviteres. AU - sak 55/14 Representasjon og konferanser Det må diskuteres om det er konferanser, møter eller annet som krever Arbeidsutvalgets tilstedeværelse og se dette opp mot budsjettet. Vi vet allerede om: Fagforbundets Sommerkonferanse LO Stat NSSK styremøte (Samarb. Søsterorg.) Juni Oktober Oktober Aysel reiser til Fagforbundets Sommerkonferanse. Ved forfall reiser Kristine Sylte. Monica er Kristines vara. Datoene for øvrig markeres i kalenderen og det forberedes til ytterligere representasjonsvedtak når invitasjon til disse kommer.

6 AU - sak 56/14 Handlingsplanen Handlingsplanen gjennomgås for oppdatering av hverandres arbeid og for å vedta prioriterte satsinger nå før og i løpet av sommerferien. Målet bør være å komme «halvveis» innen utgangen av juni. Anne Mari Rumold Hansen har laget et spørreskjema rettet mot Universitetene og Høgskolene om Universell utforming. Denne godkjennes av Arbeidsutvalget og organisasjonen stiller seg bak dette dokumentet. Aysel skal sende ut Meld. St. 13 til alle lokallagene. Med i mailen skal det foreligge link til Stortingsmeldingen og FO-Studentenes sammendrag. AU - sak 57/14 Budsjett Det foreløpige regnskapet for 2014 gjennomgås og vi ser hvor mye rom vi har for videre aktivitet på hver post. Estimerte reiseutgifter ved 50 reisende: Estimert utgifter til mat for 65 pers: Estimert utgifter til overnatting for 5 pers: Estimerte utgifter til underholdning: Estimerte utgifter for lokaler/leie: Buffer: FO-Studentenes Landsstyrerepresentanter søker Landsstyret om et beløp, pålydende ,- for å kunne gjennomføre 15-års jubileumssamling for FO- Studentene. Den øvrige diskusjonen rundt regnskap og budsjett tas til orientering. AU - sak 58/14 Solidaritetsprosjektet Det oppdateres om solidaritetsprosjektet. Innkomne forslag fra Landstinget gjennomgås og det legges føringer for det videre arbeidet. I tillegg må det vurderes om det skal søkes om midler fra solidaritetsmidlene ang. reise og besøk av de okkuperte områdene i Vest-Sahara. Aysel kontakter Rune Soma angående søknad om midler til å reise til Vest-Sahara. Svaret blir oversendt resten av AU for videre vurdering om representasjon til Vest- Sahara. Kristine utformer et skriv om Vest-Sahara som sendes ut til lokallagene.

7 AU - sak 59/14 Samarbeid med våre skandinaviske søsterforbund Kyle har siden sist vært i kontakt med våre søsterforbund i Sverige og Danmark. Det orienteres fra møtet og samarbeidserklæringen vurderes underskrevet. Vedlegg: Samarbeidserklæring mellom Akademikerförbundet Student SSR, FO-Studentene og Sammenslutning af Danske Socialrådgiverstuderende. Samarbeidet med Akademikerförbundet Student SSR og Sammenslutning af Danske Socialrådgiverstuderende inngås av FO-Studentene med de forpliktelsene det medfører. AU - sak 60/14 Velferdsviterstudentrepresentant i Arbeidsutvalget Det oppdateres om fremgangen i prosessen om å finne en ny velferdsviterrepresentant. Prosessen har vært tung og har ført lite med seg. Det må sees på alternative måter som kan lette prosessen for valgkomiteen samt vurdere alternativer for veien videre. Kristine kan reise to uker fra nå. Kyle kan reise halvannen uke fra nå. FO-Studentene gir Valgkomiteen muligheten til å reise til Fredrikstad og Kristiansand for å prøve å finne en velferdsviterrepresentant til AU. En fra arbeidsutvalget blir med til Fredrikstad og studentkonsulenten blir med til Kristiansand for å få frem både valgkomiteens og arbeidsutvalgets perspektiv på et verv i AU. AU - sak 61/14 Søknad om lokallagsmidler Lokallaget i Volda har sendt inn søknad om lokallagsmidler. Denne var litt mangelfull så dokumentasjon vil forhåpentligvis bli ettersendt ila uken. Søknaden om lokallagsmidler pålydende 5722,- fra Volda innvilges, med en advarsel; Lokallaget må følge retningslinjene i Lokallagshåndboken grundigere neste gang det søkes om midler.

8 AU - sak 62/14 1. Juli 2014: FO-Studentene fyller 15 år Arbeidsutvalget jobber for og planlegger en samling for studenttillitsvalgte den 1. Juli Dagssamling i Oslo med innledninger fra det første Arbeidsutvalget til FO- Studentene og middag for alle gjestene. Muligheter for å også nyte solen(?). o Kyle: sjekker opp lokaler/parker og undersøker muligheten for å bestille opp mat og Kake. Sjekker arkivet om det er gamle styringsdokumenter å oppdrive. Finner også ut av hvem som har vært Studentkonsulent opp igjennom årene. Logolansering. o Aysel: Snakker med Tone Faugli om det første arbeidsutvalget og deres kontaktinformasjon (for varsel og informasjon), om det er noen i gamle AU som spiller instrument og invitere disse når alt evt. er bekreftet fra LS. Kontakter Fontene. Gjester fra LO? o Monica: 1. Juni informeres Lokallagene om MULIGHETEN for et arrangement for å feire 15 års dagen til FO-Studentene. Dekorasjon. o Kristine: Kontakter Kenneth Stuve om han kunne tenke seg å snakke litt om Kongressen 2010 og FO-Studentenes seiere der. AU - sak 63/14 Eventuelt FO-Studentene på sosiale medier Pr. dags dato har kun Kristine Sylte mulighet til å poste på FO-Studentenes Facebook, da uten administrasjonsrettigheter til å gi denne muligheten videre til andre. Det er vanskelig å vite hva som skal publiseres av informasjon på Facebook. Det ble tatt en diskusjon rundt dette under saken.

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer