Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventar ei klar betring i regeletterlevinga"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader opp tross hard konkurranse 3. Anskaffelsesloven gjelder for leie av lokaler 4. Fire innkjøpstiltak blant 68 klimaforslag 5. Årskonferanse, lærlinger og konkurransepreget dialog 6. Klage på avrop skaper hodebry 7. EU-prosess årsak til interesse-konflikt 8. Tordnar mot miljørapport Ventar ei klar betring i regeletterlevinga I staten er det ikkje noka god orsaking for alle brota på reglane om offentlege innkjøp. Verksemdene har hatt tid til å skaffe seg kunnskap. Men suget etter kunnskap og hjelp er til stades, og det ber bod om ei klar betring på dette området i året som kjem. Slik kommenterer direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) merknadene som nylig kom frå Riksrevisjonen om manglande etterleving av desse reglane. Brot på innkjøpsregelverket er framleis eit gjennomgåande problem i staten. Dette går fram av merknadene frå Riksrevisjonen til statsrekneskapen for 2008 som no er lagd fram. Statlige verksemder har kjent til problemet i mange år, og dei har hatt tid til å skaffe seg kompetanse på innkjøp. Det finst inga gode orsakingar for regelbrot frå staten sjølv. Eg meiner vi bør kunne vente ei klar betring på dette området i året som kjem, seier Holte i Difi (Direktoratet for forvalting og IKT). Viktige tiltak Difi har det siste året arbeidd på fleire frontar for å gjere det offentlege betre på å følgje innkjøpsregelverket. Opplæring, etablering av kompetansenettverk for departementer og verksemder og utvikling av portalen er dei viktigaste tiltaka. Difi har som oppgåve å fremje kunnskap og kompetanse innanfor offentlege innkjøp. Vi kjenner suget etter kunnskap og hjelp på feltet, seier Holte. Det gjev meg tru på at viljen til å gjere noko med problemet er tilstades i statlige verksemder. Men verksemdene må arbeide aktivt for å byggje kompetanse på feltet, og leiinga må ta

2 ansvar dersom vi skal få til ei betring. Dette er ikkje eit problem du kan konsulenthandle deg ut av. Alvorleg med regelbrot Følgjene av at innkjøpsreglane ikkje vert følgde, er alvorlege. Pengane som det offentlege har fått til rådvelde, vert ikkje nytta på best mogeleg måte, og den beste leverandøren vert kanskje ikkje vald. I rapporten sin til Stortinget skriv Riksrevisjonen at han i fleire år har meldt om brot på innkjøpsregelverket i staten. Det vert framleis funne feil og manglar på dette området under fleire departement. Riksrevisjonen har med bakgrunn i dei mange brota på innkjøpsregelverket over fleire år sett i gang ein eigen forvaltingsrevisjon på dette området. Resultatet av denne revisjonen skal etter planen liggje føre neste år. Blant dei som får kritikk frå Riksrevisjonen er det statlege vegstellet. Mellom anna peikar revisjonen på at det er stor kostnadsauke samanlikna med avtalte kontraktar. Av 45 kontrollerte kontraktar har 22 av dei, dvs. nesten halvparten, store overskridingar. Også Forsvarsbygg får merknader frå Riksrevisjonen. Det er funne manglande sporing mellom faktura og innkjøpsdokumentasjon. Ved kontroll av drifts- og vedlikehaldsinnkjøp mangla fullnøyande dokumentasjon på 73 prosent av dei kontrollerte fakturaene. Buss-kostnader opp tross hard konkurranse Kostnadene for norske fylkeskommuner går ned når de innfører anbudskonkurranser i rutebiltrafikken, men så stiger de igjen i en takt som minner om prisstigningen for innsatsfaktorene. Dette viser en studie av bruken av anbud i den kollektive persontransport i de 15 årene fylkeskommunene har hatt anledning til å benytte anbud ved kontrakttildeling på dettet området. Å finne konkrete, bevislige årsaker til at kostnadsutviklingen er slik, er ikke enkelt, fremgår det av studierapporten. Konkurransen er nemlig blitt hardere med årene. TØI-rapporten (TØI-rapport 1031/2009) er basert på Jørgen Aarhaugs masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo våren Datamaterialet er stilt tilgjengelig av TØI, og informasjon samlet inn på vegne av TØI i forbindelse med rapporten. I Norge har fylkeskommunene hatt anledning til å benytte anbud for fordeling av kontrakter i lokal rutebiltransport siden Funnene i rapporten tyder på at kostnadene for fylkene har gått ned ved innføringen av bruk av anbudskonkurranser, mens tiger igjen i en takt som ikke er veldig ulik prisutviklingen på innsatsfaktorene, heter det. Det er i tråd med tilsvarende registreringer i Sverige. Strukturendringer I drøftingen av årsakene til denne utviklingen pekes det på mulige forklaringer, blant annet på konkurranseforholdene mellom selskapene som deltar i anbudskonkurransene i perioden Den overordnede trenden er at antall selskap går ned, mens enkelte selskap blir større. Dette fører imidlertid ikke til, slik rapportforfatteren konkluderer, at antallet selskap i en anbudskonkurranse går ned. Mange oppkjøp har Side 2

3 funnet sted, men han finner ikke hold for at krysseierskap i selskapene i betydelig grad bidrar til å svekke konkurransen. Bedriftsstrukturen har endret seg over disse på årene fra små selskaper med lokale monopoler til færre, større selskap som konkurrerer med hverandre både regionalt, nasjonalt og delvis også internasjonalt. Enkelte utenlandske aktører er også kommet inn i markedet ved å kjøpe norske selskaper, påpeker forfatteren av rapporten, og dette fører til at konkurransen er blitt hardere. Konkurranseforhold og miljø - Jeg finner ingen direkte støtte til at endrede konkurranseforhold bidrar til å presse prisene fylkene betaler, oppover, fremholder han. Utviklingen i forholdet mellom beste og nest-beste tilbud i anbudskonkurransene tyder også på at konkurransen er hard og at operatørselskapene presser prisene mot sine kostnader. Et funn er imidlertid at det er trolig at økt miljøfokus, sammen med bedret kvalitet, fører til at kostnadene ved kollektivtrafikken øker, men Aarhaug har ikke klart å isolere noen miljøeffekt fra de dataene han har hatt tilgang til. Når det gjelder konsekvensene for produksjonseffektivitet, konstateres det i rapporten at bruk av anbud påvirker denne på en direkte måte. Så er ikke tilfelle når det gjelder organisatoriske endringer, men: - Organisatoriske endringer som blir assosiert med anbud, som opprettelse av innkjøpselskaper og en tydeliggjøring av kollektivtrafikkens situasjon og potensial, kan godt tenkes å ha blitt positivt påvirket gjennom bruk av anbud. Anskaffelsesloven gjelder for leie av lokaler Leie av lokaler er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Dette har vært oppe flere ganger i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og nemnda har i stadig sterkere grad kommet til at denne loven gjelder for leie av lokaler. En ting er å vurdere hvorvidt det dreier seg om en leiekontrakt eller en bygg- og anleggskontrakt. Den store juridiske uklarheten var hvilke regler som gjelder der det dreier seg om en leiekontrakt. Leiekontrakter har vært diskutert flere ganger i KOFA. Det har rådet usikkerhet i nemnda om lov om offentlige anskaffelser gjelder når en anskaffelse er unntatt forskrift om offentlige anskaffelsers nedslagsfelt, slik som for leie lokaler. Nemnda har nå kommet til at lov om offentlig anskaffelser gjelder for leie av lokaler, men tar forbehold, som alltid, om at det ikke har vært noen rettspraksis på området og en eventuell dom vil kunne endre dette. Begrunnelsen for at leie av lokaler er unntatt forskriftens nedslagsområde, er at leie er veldig geografisk betinget, slik at anskaffelsen ikke egner seg for grenseoverskridende handel. Tre KOFA-saker kan illustrere. Side 3

4 KOFA-sak 2007/20 I KOFA-sak 2007/20 heter det at klagenemnda har vært i tvil om dette spørsmålet. Lovens generelle saksbehandlingskrav går på den ene side kortere enn forskriften ved at det ikke gjelder noe uttrykkelig krav til protokollføring og ved at opplysningsplikt og krav til kunngjøring og begrunnelser for beslutninger ikke kan bygges på forskriftens 3-8. De grunnleggende krav som stilles opp i lovens 5 går på den annen side noe lenger enn de som ville gjeldt etter alminnelige forvaltningsrettslige regler og kan derfor passe for anskaffelser som etter sin art ligger nær de som faller inn under forskriftens virkeområde, så som at visse tjenesteanskaffelser bør undergis krav til forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Veiledningen av 2006 tar et forbehold om loven som hovedregel skal anvendes og kan derfor forstås dit hen at man må se på hvert av unntakene i forskriftens 1-3 (2) for å avgjøre om loven passer. Nemnda antar etter dette at innhenting av tilbud på leie av eiendom til offentlige formål ligger så nær tradisjonelle tjenestekjøp at det faller naturlig å anvende lovens 5 på slike kontrakter. KOFA-sak 2007/112 og 2007/124 I en annen sak, KOFA 2007/112, skriver nemnda at selv om forskriften ikke kan legges til grunn, vil loven gjelde for anskaffelsen. Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider uten de begrensninger i virkeområdet som gjelder for forskriften etter 1-3 (2) bokstav b. Klagenemnda viser til sak 2007/20 (se ovenfor) og konkluderer her med at loven skal legges til grunn selv om forskriften ikke kan. - Klagerens øvrige anførsler i denne saken vil derfor bli vurdert ut fra lovens bestemmelser, heter det. Endelig er KOFA 2007/124 aktuell. Hensynet bak unntaket i forskriftens 1-3 (2) bokstav b, nemlig at anskaffelser av denne typen er avhengige av geografisk plassering og at anskaffelsen derfor ikke berører grenseoverskridende handel, taler for at ordlyden tolkes til å omfatte bygg som oppføres for senere bruk av oppdragsgiver. Leieformålet er det sentrale ved anskaffelsen i denne saken, hvilket tilsier at forskrift om offentlige anskaffelser ikke kommer til anvendelse, slik klagenemndas allerede har lagt til grunn i sak 2007/112 i et tilfelle der bare deler av bygget skulle oppføres før tiltredelse av leieforholdet (arealutvidelse foretatt for å innfri oppdragsgivers totale behov). Klagenemnda legger etter dette til grunn at den aktuelle leiekontrakten omfattes av unntaket i forskriftens 1-3 (2) bokstav b, slik at forskriften ikke legges til grunn. Selv om forskriften ikke legges til grunn, vil lov om offentlige anskaffelser gjelde for anskaffelsen. Fire innkjøpstiltak blant 68 klimaforslag Fire av de 68 forslagene om miljøtiltak som nå ligger på kommunestyrets bord i Bærum kommune, dreier seg om strategi, kompetanse og krav myntet på selve innkjøpsprosessen. Det fremgår av en innstilling fra rådmannen i kommunen. Bakgrunnen er en tiltakspakke som kommunens klimapanel har lagt fram. Også kjøp av el-biler er ett mulig tiltak, likeledes et s amarbeidsprosjekt med næringslivet om bl.a. innkjøp. Side 4

5 Siktemålet med tiltakene er å redusere energiforbruk og klimagassutslipp innenfor fem områder: transport, stasjonær virksomhet, anskaffelse, klimatilpasninger og dialog med innbyggere og næringsliv. Kommunen er allerede i gang med enkelte energi- og klimatiltak, og disse tiltakene er tatt med i planen. Strategi, krav og kompetanse Fire av tiltakene gjelder selve innkjøpsprosessen: Fremme forslag til revidert anskaffelsesstrategi som vektlegger miljø inkludert energi- og klimahensyn. Deltagelse på kompetansehevende kurs med formål å innarbeide miljø- og klimahensyn ved innkjøp. Inkludere vedtatte miljøkrav i anskaffelsesprosessen. Prioritere produkter som det skal utarbeides miljøkrav for, ref. regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Også andre av de 64 tiltakene har føringer for innkjøpsvirksomheten. Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at energi- og klimatiltak for nye og eksisterende kommunale bygg prioriteres i tillegg til kommunale elbiler. Når det gjelder bruk av el- Eventuelle biler, heter det i forslaget til vedtak at hvis rådmannen finner det hensiktsmessig, iverksettes en ordning med bruk av elbiler til kommunal tjenestekjøring. anskaffelser skal gjøres innenfor vedtatte budsjettrammer. Inn i handlingsprogram? Forutsetningen er at dersom den fremlagte tiltaksplanen (energi- og klimaplanen) blir vedtatt, skal det vurderes om den skal arbeides i kommunens handlingsprogram i forbindelse med rulleringen av dette. Det legges opp til årlig rapportering av gjennomføring av tiltak og resultater og revisjon av planen i lys av ny viten, skriver rådmannen. Effekten av de foreslåtte tiltak er en gradvis overgang til mer miljøgunstige energikilder og reduserte utslipp av klimagasser, men det er vanskelig å tallfeste betydningen av hvert tiltak som er foreslått i planen, heter det. Et par av tiltakene handler for øvrig om samarbeid med næringslivet, og ett av disse tiltakene er å etablere et samarbeidsprogram med minst tre bedrifter pr. år. Temaet for samarbeidet skal være miljø- og klimavennlige innkjøp, miljø- og klimavennlige arbeidsog tjenestereiser og energi- og klimatiltak i næringsbygg. Årskonferanse, lærlinger og konkurransepreget dialog Over 420 har hittil meldt seg på til årskonferansen for offentlige innkjøpere og andre interesserte, der også den nye innkjøpsstatsråden, Rigmor Aasrud, kommer. Oslo kommune har laget en orientering om bruk av lærlingklausul i offentlige kontrakter, og Statens vegvesen har tildelt kontrakt etter bruk av konkurransepreget dialog. Dette er noen av det som for tiden foregår på den offentlige innkjøpsarenaen, der vi også finner NIMA-kurs, tildeling av rehabiliterings-kontrakter i helse Midt-Norge, OPS-lesestoff fra Danmark og Side 5

6 statlige rammeavtalekjøp for 7,5 mrd i Sverige. Ny innkjøpsstatsråd og over 420 påmeldte! Interessen for årskonferansen for offentlige innkjøpere og andre interesserte i Difi-regi 4. november er stor, og det er fortsatt mulighet for å melde seg på. Riksrevisjonenes fremleggelse av merknader for statsregnskapet 2008 viser med all tydelighet at kunnskapsbygging er viktig. Offentlig anskaffelser representerer store økonomiske verdier. At offentlige innkjøp blir gjennomført på en profesjonell og effektiv måte betyr derfor mye for økonomien i virksomhetene og for kvaliteten på tjenestene de leverer. Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud kommer. De over 420 påmeldte vil få nyttig kunnskap og en god anledning til å bygge viktige nettverk. Kontrakt etter konkurransepreget dialog NCC Construction gikk seirende ut av kampen om å bygge betongtunnel gjennom løsmassene på Møllenberg i Trondheim. E6-kontrakten er på 554 millioner kroner, og Statens vegvesen er oppdragsgiver. Å finne en entreprenør til byggejobben har ikke vært en enkel og rask prosess, skriver Statens vegvesen i en melding. Entreprisen har vært et pilotprosjekt for konkurransepreget dialog. Siden i vinter har prosjektledelsen i vegvesenet hatt dialogmøter med tre forskjellige entreprenørgrupperinger. I sommer fikk de tre deltakerne utarbeide tilbudene sine, og i september var det tilbudsåpning. To av de tre valgte å levere tilbud. NCC Construction kom med det laveste tilbudet. Orientering om bruk av lærlingklausul Forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (3) åpner for at det kan stilles krav om lærlingordning i konkrete anskaffelser. Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune har på sine nettsider lagt ut en orientering om bruken av denne lærlingklausulen. NIMA-kurs i offentlige anskaffelser NIMA gjennomfører kurset "offentlige anskaffelser i praksis, trinn I", november Det grunnleggende kurset gjennomgår regelverket og gir en operativ kompetanse i innkjøp. Kurset er rettet både til klassisk og forsyningssektoren. Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser, og etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å gjennomføre en innkjøpsfaglig korrekt anskaffelse i henhold til gjeldende regelverk. Det legges vekt på opplæring i bruk av praktiske verktøy. Tildeling av kontrakter spesialisert rehabilitering Helse Midt-Norge har tildelt nye kontrakter for spesialisert rehabilitering. Det er i alt åtte private virksomheter som nå tilbys fireårige avtaler fra 2010 av. Anskaffelsen er et supplement til rehabiliterings- og etterbehandlingstilbudene i sykehus og i kommunehelsetjenesten. For å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud til befolkningen i regionen har Helse Midt-Norge RHF valgt å inngå avtaler med flere leverandører. Tilbudene er vurdert i forhold til kostnader, kvalitet og løsning. Side 6

7 Rammeavtalekjøp for 7,5 mrd I 2008 var omsetningen på de rammeavtalene som den svenske staten har gjort innenfor sin innkjøpssamordning, på 7,5 milliarder kroner. Det er noe lavere enn året før, og årsakene tilskrives dels at vesentlige avtaleområder var uten avtale, at virksomheten kjøper selv utenfor avtalene, begrensninger på investeringene og lavkonjunkturen. Kjøpene over disse rammeavtalene utgjør om lag åtte prosent av den svenske stats totale årlige innkjøp. Det er Ekonomistyrningsverket som har kartlagt det statlige innkjøpsmønsteret for Nytt dansk OPS-materiale I Danmark er interessen for offentlig-privat samarbeid (OPS) og andre partnerskapsløsninger stor. BDO, Kommunernes Revisions tenketank, har for eksempel utgitt en ny publikasjon om konkurranseutsetting. Den handler om at man nå står ved en korsvei, og at myndighetene nå må beslutte hor veien går videre. Udbudsportalen (udbudsportalen.dk) utgir dessuten nyhetsbrev om OPS, og i den nyeste utgave kan den interesserte finne fem artikler om OPS, skrevet av eksperter på området. Klage på avrop skaper hodebry En avgjørelse i en svensk klageinstans har ført til hevede øyenbryn i innkjøpsmiljøene: Er det slik at det ikke nytter å klage på avrop etter at klagefristen for selve rammeavtalen er utløpt? Selv om avropet kanskje representerer et vesentlig avvik fra det som avtalen gjelder? Klageinstansen, kammarrätten, avviste en klage på et avrop med den begrunnelse at klagefristen for rammeavtalen var løpt ut. Klagen gjaldt en påstand om at det ikke var avrop, men et ulovlig direktekjøp. På juridisk hold mener man at avgjørelsen kan gi merkelige konsekvenser. Bakgrunnen er en dom i Kammarrätten i Sundsvall i Sverige (mål ) som gjaldt en kommune som i 2008 gjorde en rammeavtale for løpende drift- og vedlikeholdsarbeid og ombygning. Året etter vedtok kommunen å bygge om en skole til en verdi av 1,5 millioner kroner, og at det var leverandørene på rammeavtalen som skulle få oppdrag. Dette førte med seg en klage, som blant annet pekte på at det i anbudsinnbydelsen til rammeavtalen sto at den skulle gjelde mindre arbeider. I tillegg var det på samme sted gjort oppmerksom på at større oppgaver kunne anskaffes utenom avtalen. Klageren mente at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse, men fikk ikke medhold verken i første klageinstans, länsrätten, eller i andre, kammarrätten. Länsrätten la til grunn dagens svenske lovgivning og kunne ikke finne noe grunnlag for at det ikke skulle dreie seg om et avrop på rammeavtalen. Kammarrätten mente at det var den tidligere lovgivningen som skulle gjelde, og i så fall var fristen for å klage løpt ut, og klagen skulle ha vært avvist. Avrop eller ny anskaffelse? Avgjørelsen er i Sverige omfattet av en viss interesse, fordi det berører spørsmålet om klagemulighetene for avrop. Det var jo avropet klageren i nevnte sak egentlig var opptatt av, og ikke selve rammeavtalen. Spørsmålet er om et avrop på en rammeavtale kan Side 7

8 regnes som en del av selve rammeavtale-kontrakten eller ei. Her hjemme er regelen at en klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) må sendes seks måneder etter at kontrakt er gjort. Det er med andre ord avrop som gjøres etter seks måneder, som i vår sammenheng da blir interessante. Spørsmålet har, som kommentator, advokat Olof Larsberger i Linklater advoktabyrå skriver i Anbudsjournalen, flere sider. Hvis avropet betraktes som en del av rammeavtale-kontrakten, er det ikke snakk om en ny anskaffelse. Det er det derimot hvis det aktuelle kjøpet på et vesentlig vis avviker fra rammeavtalen. I så fall er det snakk om en ulovlig direkteanskaffelse. Merkelige konsekvenser Kammarrättens avgjørelse om at klagefristen er ute, åpner, etter Larsbergers oppfatning, for merkelige konsekvenser: - Det ville i ytterste konsekvens kunne føre til at innkjøpere i praksis kunne omgå regelverket og med henvisning til en rammeavtale, avrope varer eller tjenester som ikke hørte hjemme i rammeavtalen. Klage på dette ville ikke kunne inngis, fordi fristen var ute. Slik kan det, etter min mening, ikke være. Dersom imidlertid klageinstansen hadde kommet til at det dreide seg om en ny anskaffelse, og ikke et avrop, ville klagefristen begynt å løpe på nytt, og således åpne for en klage. Da ville det ikke ha betydning om fristen for klage på selve rammeavtalen var løpt ut eller om rammeavtale-anskaffelsen var gjennomført etter regelverket eller ikke. Innkjøpsregler og lokalt selvstyre EU-prosess årsak til interesse-konflikt Hensynet til lokale og regionale institusjoner må komme sterkere og tidligere inn i EUs lovgivningsprosess. Utviklingen er positiv, men fremdeles kommer viktige hensyn i betraktning altfor sent inn i prosessen. Dette fremgår av en fersk europeisk studie, der bl.a. Norge er med. Et eksempel er innkjøpsreglene, som legger begrensninger på den lokale frihet til selv å velge hvorledes man vil organisere sin tjenesteproduksjon. Det ble slått alarm om dette tidlig, men det er først nå, heter det, etter år med diskusjon og påvirkning, at EF-domstolen synes å åpne rom for økt frihet for kontrakttildeling uten kunngjøring først. Det er forskningsinstitusjonen EIPA (European Institute of Public Administration) som har gjennomført studien, og siktemålet har vært å se nærmere på den institusjonelle virkningen som EU-lovgivningen har på regionalt og lokalt nivå. Ett av de direktivene som studien befatter seg med, gjelder offentlige innkjøp. Studien har hentet sitt materiale fra seks land, Frankrike, Nederland, Sverige, Storbritannia alle EU- og EFTA-statene Island og medlemmer, Norge. En sentral problemstilling for offentlige innkjøp er spørsmålet om når en kommune/fylkeskommune kan la en annen kommune eller et interkommunalt selskap utføre en tjeneste uten å gå veien om konkurranse i markedet først. Her har EFdomstolen gjennom en rekke avgjørelser fylt ut direktivets tekst. Resultatet er at der dels er krevende å avgjøre hva som er rett i det enkelte tilfelle, dels at innkjøpsreglene avgrenser den lokale friheten til å disponere sine ressurser. Side 8

9 Forbedringer i EU En av konklusjonene i studien er at hensynet til offentlige institusjoner i lovutviklingsprosessen fremdeles kommer sent inn i bildet. Rett nok er det blitt bedre etter at EU fikk sin Better Regulation -strategi, men, heter det, det ble tidlig reist betenkeligheter knyttet til det nye innkjøpsdirektivet, men disse ble ikke fulgt konkret opp av de som utformet og forhandlet fram det nye direktivet. Beslutningen av Bette Regulation -strategien falt for øvrig sammen med forberedelsene til innkjøpsdirektivet. I år er det dessuten kommet retningslinjer fra EU-kommisjonen for hvorledes påvirkning av denne typen skal håndteres, men det er for tidlig å ha noen formening om effekten av denne veiledningen ennå. Forbedringer er skjedd når det gjelder medlemslandenes arbeid med å nedfelle EUreglene i egen lovgivning. Imidlertid er det vanskelig å forutse hva konsekvensene kan bli, men utveksling av synspunkter mellom offentlige tjenestemenn i de berørte institusjonene på tvers av medlemsstatenes grenser, kan øke mulighetene for enhetlige fortolkninger. Tidligere har løsningene helt vært avhengige av bl.a. den legale kulturen som eksisterer i de ulike landene. Lysende eksempel Et lysende eksempel på hva man kan oppnå gjennom en slik grenseløs utveksling av synspunkter, er innkjøpsreglenes generelle forbud mot å tildele oppdrag til interkommunale virksomheter uten kunngjøring. Forbudet har direkte påvirket det lokale selvstyret, som er en sterkt forankret praksis i noen av de statene studien omfatter. Det uheldige ved et slikt generelt forbud ble tatt opp på et svært tidlig tidspunkt av representanter for lokale og regionale organisasjoner, men lovmakerne tok ingen åpenbar notis av henvendelsene. Men, etter årelange, intense drøftelser og tallrike domstolsavgjørelser, kan vi, heter det, i 2009 se en kursendring i avgjørelsene fra EFdomstolen. I noen tilfeller er det nå åpnet for tildeling av denne typen tjenesteoppdrag uten kunngjøring på forhånd. Tordnar mot miljørapport Svenske NHO, Svenskt Näringsliv, tordnar mot utgreiinga i ein fersk miljørapport: Ein vanleg innkjøpar kan ut i frå det som står her, kome til å få inntrykk av han kan stille fleire og annleis miljøkrav enn det lova opnar for. Det er heller ikkje å vente at ein vanleg kommunal innkjøpar skal kunne greie å trekkje dei korrekte linene mellom det som er juridisk tillete og det som ikkje er det. Kriterium som det vert gjort framlegg om, må vere tydelege, vel avgrensa og juridisk haldbare. Dersom det ikkje er slik, risikerer styresmaktene unødige rettspressar o g leverandørane unødige tilbodskostnader. I ein rapport har Miljöstyrningsrådet drøfta samanhengen mellom viktige innkjøpsprinsipp og tilsvarande miljøprinsipp. Rådet har sett på korleis ein innkjøpar kan ta omsyn til prinsippet om å syne varsemd når varer og tenester skal kjøpast, slik at dei minst mogeleg grad er til skade for miljøet. Like eins gjeld det prinsippet om å søkje etter alternative, meir miljøvenlege produkt. Innkjøpslovgjevinga krev på si side like vilkår for alle leverandørane og at dei krava som vert stilte er i nokolunde samsvar med storleiken på oppdraget. Side 9

10 Utydeleg, tvitydig Svenskt Näringsliv reagerer kraftig i si høyringsfråsegn til rapporten: - Ein kan ikkje vente at ein innkjøpar i ein vanleg svensk kommune skal kunne gjere dei naudsynte avgrensingane mellom det som ein på politisk hald mogeleg kan ønskje seg og det som faktisk er mogeleg etter reglane. Vi veit ut frå røynslene våre i samband med rådgjeving til føretak at denne typen utydeleg, tvitydig og ufullkomen informasjon ofte fører til ulukkelege eksperiment, skriv foreininga, som meiner at rapporten slik han no ligg føre, vil føre til mangelfulle tevlingsunderlag, vanskar for tilbodsgjevarane med å levere eigna tilbod som så lett kan gje unødige rettsprosessar. Rapporten gjev, etter det ein meiner i det svenske NHO, eit inntrykk av at andre eller fleire miljøkrav enn de som normalt kan nyttast i offentleg verksemd, må takast med ved offentlege innkjøp. Noko slikt vil gjere tilhøvet mellom miljølovgjevinga og innkjøpslovgjevinga endå vanskelegare å skjøne. Svenskt Näringsliv meiner at ein i staden bør syte for at innkjøparane burde få meir kunnskap og kompetanse i det å lage juridisk korrekte kravspesifikasjonar i tevlingsunderlaga og på den måten få eit best mogeleg resultat av innkjøpsprosessane. Ein reinhaldar? - Det er ein tydeleg politisk utvikling dei seinaste åra til å ville nytte offentlege innkjøp som ein slags reinhaldar for ei stor mengd opplevde og påståtte mishøve. For næringslivet finst det berre ein ting å halde seg til når det skal tilpasse verksemda si til politiske omstende, og et der gjeldande lover, held Svenskt Näringsliv fram. Organisasjonen trekkjer òg fram omgrepet berekraftige innkjøp, som Miljöstyrningsrådet nyttar i rapporten sin: - Det vert gjort ein, etter vår meining, glidande overgang frå omgrepet berekraftig utvikling til berekraftig innkjøp. Det sistnemnde saknar heilt grunnlag i lovverket og kan setjast inn i rubrikken politiske slagord. Men når utgreiinga av omgrepet gjev inntrykk av at det er snakk om eit logisk steg, som opnar for krav av alle slag, kjem det utan tvil til å gje den ikkje jussutdanna praktikarane eit inntrykk av at mykje av det som avgjort ikkje er tillete, faktisk er det. Side 10

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Side 1 av 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Fylkeshuset, Prinsens g. 100, +47 75650444 Oppdragsgivers nettadresse (URL): http://www.nfk.no Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 Parter AS Miljøbygg Oppland fylkeskommune Saken gjelder Kan en gå over fra anbudskonkurranse til konkurranse med

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad SAKA GJELD: Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav

Detaljer

Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Økonomi Innkjøp Nærings- og fiskeridepartementet Dato: 10.02.2017 Postboks 8090 Dep Saksnummer: 16/29612-5 0032 OSLO Deres ref.: Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker.

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker. KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØST 2009 Fra høsten 2009 innfører vi en sertifiseringsordning for våre kursdeltakere. Når du deltar på kurs hos oss, blir du sertifisert fra og med første kurs. Hvert kurs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/66 Klager: Brødrene Bjerkli AS Innklagede: Malvik kommune Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg

Detaljer