Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventar ei klar betring i regeletterlevinga"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader opp tross hard konkurranse 3. Anskaffelsesloven gjelder for leie av lokaler 4. Fire innkjøpstiltak blant 68 klimaforslag 5. Årskonferanse, lærlinger og konkurransepreget dialog 6. Klage på avrop skaper hodebry 7. EU-prosess årsak til interesse-konflikt 8. Tordnar mot miljørapport Ventar ei klar betring i regeletterlevinga I staten er det ikkje noka god orsaking for alle brota på reglane om offentlege innkjøp. Verksemdene har hatt tid til å skaffe seg kunnskap. Men suget etter kunnskap og hjelp er til stades, og det ber bod om ei klar betring på dette området i året som kjem. Slik kommenterer direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) merknadene som nylig kom frå Riksrevisjonen om manglande etterleving av desse reglane. Brot på innkjøpsregelverket er framleis eit gjennomgåande problem i staten. Dette går fram av merknadene frå Riksrevisjonen til statsrekneskapen for 2008 som no er lagd fram. Statlige verksemder har kjent til problemet i mange år, og dei har hatt tid til å skaffe seg kompetanse på innkjøp. Det finst inga gode orsakingar for regelbrot frå staten sjølv. Eg meiner vi bør kunne vente ei klar betring på dette området i året som kjem, seier Holte i Difi (Direktoratet for forvalting og IKT). Viktige tiltak Difi har det siste året arbeidd på fleire frontar for å gjere det offentlege betre på å følgje innkjøpsregelverket. Opplæring, etablering av kompetansenettverk for departementer og verksemder og utvikling av portalen er dei viktigaste tiltaka. Difi har som oppgåve å fremje kunnskap og kompetanse innanfor offentlege innkjøp. Vi kjenner suget etter kunnskap og hjelp på feltet, seier Holte. Det gjev meg tru på at viljen til å gjere noko med problemet er tilstades i statlige verksemder. Men verksemdene må arbeide aktivt for å byggje kompetanse på feltet, og leiinga må ta

2 ansvar dersom vi skal få til ei betring. Dette er ikkje eit problem du kan konsulenthandle deg ut av. Alvorleg med regelbrot Følgjene av at innkjøpsreglane ikkje vert følgde, er alvorlege. Pengane som det offentlege har fått til rådvelde, vert ikkje nytta på best mogeleg måte, og den beste leverandøren vert kanskje ikkje vald. I rapporten sin til Stortinget skriv Riksrevisjonen at han i fleire år har meldt om brot på innkjøpsregelverket i staten. Det vert framleis funne feil og manglar på dette området under fleire departement. Riksrevisjonen har med bakgrunn i dei mange brota på innkjøpsregelverket over fleire år sett i gang ein eigen forvaltingsrevisjon på dette området. Resultatet av denne revisjonen skal etter planen liggje føre neste år. Blant dei som får kritikk frå Riksrevisjonen er det statlege vegstellet. Mellom anna peikar revisjonen på at det er stor kostnadsauke samanlikna med avtalte kontraktar. Av 45 kontrollerte kontraktar har 22 av dei, dvs. nesten halvparten, store overskridingar. Også Forsvarsbygg får merknader frå Riksrevisjonen. Det er funne manglande sporing mellom faktura og innkjøpsdokumentasjon. Ved kontroll av drifts- og vedlikehaldsinnkjøp mangla fullnøyande dokumentasjon på 73 prosent av dei kontrollerte fakturaene. Buss-kostnader opp tross hard konkurranse Kostnadene for norske fylkeskommuner går ned når de innfører anbudskonkurranser i rutebiltrafikken, men så stiger de igjen i en takt som minner om prisstigningen for innsatsfaktorene. Dette viser en studie av bruken av anbud i den kollektive persontransport i de 15 årene fylkeskommunene har hatt anledning til å benytte anbud ved kontrakttildeling på dettet området. Å finne konkrete, bevislige årsaker til at kostnadsutviklingen er slik, er ikke enkelt, fremgår det av studierapporten. Konkurransen er nemlig blitt hardere med årene. TØI-rapporten (TØI-rapport 1031/2009) er basert på Jørgen Aarhaugs masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo våren Datamaterialet er stilt tilgjengelig av TØI, og informasjon samlet inn på vegne av TØI i forbindelse med rapporten. I Norge har fylkeskommunene hatt anledning til å benytte anbud for fordeling av kontrakter i lokal rutebiltransport siden Funnene i rapporten tyder på at kostnadene for fylkene har gått ned ved innføringen av bruk av anbudskonkurranser, mens tiger igjen i en takt som ikke er veldig ulik prisutviklingen på innsatsfaktorene, heter det. Det er i tråd med tilsvarende registreringer i Sverige. Strukturendringer I drøftingen av årsakene til denne utviklingen pekes det på mulige forklaringer, blant annet på konkurranseforholdene mellom selskapene som deltar i anbudskonkurransene i perioden Den overordnede trenden er at antall selskap går ned, mens enkelte selskap blir større. Dette fører imidlertid ikke til, slik rapportforfatteren konkluderer, at antallet selskap i en anbudskonkurranse går ned. Mange oppkjøp har Side 2

3 funnet sted, men han finner ikke hold for at krysseierskap i selskapene i betydelig grad bidrar til å svekke konkurransen. Bedriftsstrukturen har endret seg over disse på årene fra små selskaper med lokale monopoler til færre, større selskap som konkurrerer med hverandre både regionalt, nasjonalt og delvis også internasjonalt. Enkelte utenlandske aktører er også kommet inn i markedet ved å kjøpe norske selskaper, påpeker forfatteren av rapporten, og dette fører til at konkurransen er blitt hardere. Konkurranseforhold og miljø - Jeg finner ingen direkte støtte til at endrede konkurranseforhold bidrar til å presse prisene fylkene betaler, oppover, fremholder han. Utviklingen i forholdet mellom beste og nest-beste tilbud i anbudskonkurransene tyder også på at konkurransen er hard og at operatørselskapene presser prisene mot sine kostnader. Et funn er imidlertid at det er trolig at økt miljøfokus, sammen med bedret kvalitet, fører til at kostnadene ved kollektivtrafikken øker, men Aarhaug har ikke klart å isolere noen miljøeffekt fra de dataene han har hatt tilgang til. Når det gjelder konsekvensene for produksjonseffektivitet, konstateres det i rapporten at bruk av anbud påvirker denne på en direkte måte. Så er ikke tilfelle når det gjelder organisatoriske endringer, men: - Organisatoriske endringer som blir assosiert med anbud, som opprettelse av innkjøpselskaper og en tydeliggjøring av kollektivtrafikkens situasjon og potensial, kan godt tenkes å ha blitt positivt påvirket gjennom bruk av anbud. Anskaffelsesloven gjelder for leie av lokaler Leie av lokaler er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Dette har vært oppe flere ganger i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og nemnda har i stadig sterkere grad kommet til at denne loven gjelder for leie av lokaler. En ting er å vurdere hvorvidt det dreier seg om en leiekontrakt eller en bygg- og anleggskontrakt. Den store juridiske uklarheten var hvilke regler som gjelder der det dreier seg om en leiekontrakt. Leiekontrakter har vært diskutert flere ganger i KOFA. Det har rådet usikkerhet i nemnda om lov om offentlige anskaffelser gjelder når en anskaffelse er unntatt forskrift om offentlige anskaffelsers nedslagsfelt, slik som for leie lokaler. Nemnda har nå kommet til at lov om offentlig anskaffelser gjelder for leie av lokaler, men tar forbehold, som alltid, om at det ikke har vært noen rettspraksis på området og en eventuell dom vil kunne endre dette. Begrunnelsen for at leie av lokaler er unntatt forskriftens nedslagsområde, er at leie er veldig geografisk betinget, slik at anskaffelsen ikke egner seg for grenseoverskridende handel. Tre KOFA-saker kan illustrere. Side 3

4 KOFA-sak 2007/20 I KOFA-sak 2007/20 heter det at klagenemnda har vært i tvil om dette spørsmålet. Lovens generelle saksbehandlingskrav går på den ene side kortere enn forskriften ved at det ikke gjelder noe uttrykkelig krav til protokollføring og ved at opplysningsplikt og krav til kunngjøring og begrunnelser for beslutninger ikke kan bygges på forskriftens 3-8. De grunnleggende krav som stilles opp i lovens 5 går på den annen side noe lenger enn de som ville gjeldt etter alminnelige forvaltningsrettslige regler og kan derfor passe for anskaffelser som etter sin art ligger nær de som faller inn under forskriftens virkeområde, så som at visse tjenesteanskaffelser bør undergis krav til forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Veiledningen av 2006 tar et forbehold om loven som hovedregel skal anvendes og kan derfor forstås dit hen at man må se på hvert av unntakene i forskriftens 1-3 (2) for å avgjøre om loven passer. Nemnda antar etter dette at innhenting av tilbud på leie av eiendom til offentlige formål ligger så nær tradisjonelle tjenestekjøp at det faller naturlig å anvende lovens 5 på slike kontrakter. KOFA-sak 2007/112 og 2007/124 I en annen sak, KOFA 2007/112, skriver nemnda at selv om forskriften ikke kan legges til grunn, vil loven gjelde for anskaffelsen. Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider uten de begrensninger i virkeområdet som gjelder for forskriften etter 1-3 (2) bokstav b. Klagenemnda viser til sak 2007/20 (se ovenfor) og konkluderer her med at loven skal legges til grunn selv om forskriften ikke kan. - Klagerens øvrige anførsler i denne saken vil derfor bli vurdert ut fra lovens bestemmelser, heter det. Endelig er KOFA 2007/124 aktuell. Hensynet bak unntaket i forskriftens 1-3 (2) bokstav b, nemlig at anskaffelser av denne typen er avhengige av geografisk plassering og at anskaffelsen derfor ikke berører grenseoverskridende handel, taler for at ordlyden tolkes til å omfatte bygg som oppføres for senere bruk av oppdragsgiver. Leieformålet er det sentrale ved anskaffelsen i denne saken, hvilket tilsier at forskrift om offentlige anskaffelser ikke kommer til anvendelse, slik klagenemndas allerede har lagt til grunn i sak 2007/112 i et tilfelle der bare deler av bygget skulle oppføres før tiltredelse av leieforholdet (arealutvidelse foretatt for å innfri oppdragsgivers totale behov). Klagenemnda legger etter dette til grunn at den aktuelle leiekontrakten omfattes av unntaket i forskriftens 1-3 (2) bokstav b, slik at forskriften ikke legges til grunn. Selv om forskriften ikke legges til grunn, vil lov om offentlige anskaffelser gjelde for anskaffelsen. Fire innkjøpstiltak blant 68 klimaforslag Fire av de 68 forslagene om miljøtiltak som nå ligger på kommunestyrets bord i Bærum kommune, dreier seg om strategi, kompetanse og krav myntet på selve innkjøpsprosessen. Det fremgår av en innstilling fra rådmannen i kommunen. Bakgrunnen er en tiltakspakke som kommunens klimapanel har lagt fram. Også kjøp av el-biler er ett mulig tiltak, likeledes et s amarbeidsprosjekt med næringslivet om bl.a. innkjøp. Side 4

5 Siktemålet med tiltakene er å redusere energiforbruk og klimagassutslipp innenfor fem områder: transport, stasjonær virksomhet, anskaffelse, klimatilpasninger og dialog med innbyggere og næringsliv. Kommunen er allerede i gang med enkelte energi- og klimatiltak, og disse tiltakene er tatt med i planen. Strategi, krav og kompetanse Fire av tiltakene gjelder selve innkjøpsprosessen: Fremme forslag til revidert anskaffelsesstrategi som vektlegger miljø inkludert energi- og klimahensyn. Deltagelse på kompetansehevende kurs med formål å innarbeide miljø- og klimahensyn ved innkjøp. Inkludere vedtatte miljøkrav i anskaffelsesprosessen. Prioritere produkter som det skal utarbeides miljøkrav for, ref. regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Også andre av de 64 tiltakene har føringer for innkjøpsvirksomheten. Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at energi- og klimatiltak for nye og eksisterende kommunale bygg prioriteres i tillegg til kommunale elbiler. Når det gjelder bruk av el- Eventuelle biler, heter det i forslaget til vedtak at hvis rådmannen finner det hensiktsmessig, iverksettes en ordning med bruk av elbiler til kommunal tjenestekjøring. anskaffelser skal gjøres innenfor vedtatte budsjettrammer. Inn i handlingsprogram? Forutsetningen er at dersom den fremlagte tiltaksplanen (energi- og klimaplanen) blir vedtatt, skal det vurderes om den skal arbeides i kommunens handlingsprogram i forbindelse med rulleringen av dette. Det legges opp til årlig rapportering av gjennomføring av tiltak og resultater og revisjon av planen i lys av ny viten, skriver rådmannen. Effekten av de foreslåtte tiltak er en gradvis overgang til mer miljøgunstige energikilder og reduserte utslipp av klimagasser, men det er vanskelig å tallfeste betydningen av hvert tiltak som er foreslått i planen, heter det. Et par av tiltakene handler for øvrig om samarbeid med næringslivet, og ett av disse tiltakene er å etablere et samarbeidsprogram med minst tre bedrifter pr. år. Temaet for samarbeidet skal være miljø- og klimavennlige innkjøp, miljø- og klimavennlige arbeidsog tjenestereiser og energi- og klimatiltak i næringsbygg. Årskonferanse, lærlinger og konkurransepreget dialog Over 420 har hittil meldt seg på til årskonferansen for offentlige innkjøpere og andre interesserte, der også den nye innkjøpsstatsråden, Rigmor Aasrud, kommer. Oslo kommune har laget en orientering om bruk av lærlingklausul i offentlige kontrakter, og Statens vegvesen har tildelt kontrakt etter bruk av konkurransepreget dialog. Dette er noen av det som for tiden foregår på den offentlige innkjøpsarenaen, der vi også finner NIMA-kurs, tildeling av rehabiliterings-kontrakter i helse Midt-Norge, OPS-lesestoff fra Danmark og Side 5

6 statlige rammeavtalekjøp for 7,5 mrd i Sverige. Ny innkjøpsstatsråd og over 420 påmeldte! Interessen for årskonferansen for offentlige innkjøpere og andre interesserte i Difi-regi 4. november er stor, og det er fortsatt mulighet for å melde seg på. Riksrevisjonenes fremleggelse av merknader for statsregnskapet 2008 viser med all tydelighet at kunnskapsbygging er viktig. Offentlig anskaffelser representerer store økonomiske verdier. At offentlige innkjøp blir gjennomført på en profesjonell og effektiv måte betyr derfor mye for økonomien i virksomhetene og for kvaliteten på tjenestene de leverer. Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud kommer. De over 420 påmeldte vil få nyttig kunnskap og en god anledning til å bygge viktige nettverk. Kontrakt etter konkurransepreget dialog NCC Construction gikk seirende ut av kampen om å bygge betongtunnel gjennom løsmassene på Møllenberg i Trondheim. E6-kontrakten er på 554 millioner kroner, og Statens vegvesen er oppdragsgiver. Å finne en entreprenør til byggejobben har ikke vært en enkel og rask prosess, skriver Statens vegvesen i en melding. Entreprisen har vært et pilotprosjekt for konkurransepreget dialog. Siden i vinter har prosjektledelsen i vegvesenet hatt dialogmøter med tre forskjellige entreprenørgrupperinger. I sommer fikk de tre deltakerne utarbeide tilbudene sine, og i september var det tilbudsåpning. To av de tre valgte å levere tilbud. NCC Construction kom med det laveste tilbudet. Orientering om bruk av lærlingklausul Forskrift om offentlige anskaffelser 3-11 (3) åpner for at det kan stilles krav om lærlingordning i konkrete anskaffelser. Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune har på sine nettsider lagt ut en orientering om bruken av denne lærlingklausulen. NIMA-kurs i offentlige anskaffelser NIMA gjennomfører kurset "offentlige anskaffelser i praksis, trinn I", november Det grunnleggende kurset gjennomgår regelverket og gir en operativ kompetanse i innkjøp. Kurset er rettet både til klassisk og forsyningssektoren. Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser, og etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å gjennomføre en innkjøpsfaglig korrekt anskaffelse i henhold til gjeldende regelverk. Det legges vekt på opplæring i bruk av praktiske verktøy. Tildeling av kontrakter spesialisert rehabilitering Helse Midt-Norge har tildelt nye kontrakter for spesialisert rehabilitering. Det er i alt åtte private virksomheter som nå tilbys fireårige avtaler fra 2010 av. Anskaffelsen er et supplement til rehabiliterings- og etterbehandlingstilbudene i sykehus og i kommunehelsetjenesten. For å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud til befolkningen i regionen har Helse Midt-Norge RHF valgt å inngå avtaler med flere leverandører. Tilbudene er vurdert i forhold til kostnader, kvalitet og løsning. Side 6

7 Rammeavtalekjøp for 7,5 mrd I 2008 var omsetningen på de rammeavtalene som den svenske staten har gjort innenfor sin innkjøpssamordning, på 7,5 milliarder kroner. Det er noe lavere enn året før, og årsakene tilskrives dels at vesentlige avtaleområder var uten avtale, at virksomheten kjøper selv utenfor avtalene, begrensninger på investeringene og lavkonjunkturen. Kjøpene over disse rammeavtalene utgjør om lag åtte prosent av den svenske stats totale årlige innkjøp. Det er Ekonomistyrningsverket som har kartlagt det statlige innkjøpsmønsteret for Nytt dansk OPS-materiale I Danmark er interessen for offentlig-privat samarbeid (OPS) og andre partnerskapsløsninger stor. BDO, Kommunernes Revisions tenketank, har for eksempel utgitt en ny publikasjon om konkurranseutsetting. Den handler om at man nå står ved en korsvei, og at myndighetene nå må beslutte hor veien går videre. Udbudsportalen (udbudsportalen.dk) utgir dessuten nyhetsbrev om OPS, og i den nyeste utgave kan den interesserte finne fem artikler om OPS, skrevet av eksperter på området. Klage på avrop skaper hodebry En avgjørelse i en svensk klageinstans har ført til hevede øyenbryn i innkjøpsmiljøene: Er det slik at det ikke nytter å klage på avrop etter at klagefristen for selve rammeavtalen er utløpt? Selv om avropet kanskje representerer et vesentlig avvik fra det som avtalen gjelder? Klageinstansen, kammarrätten, avviste en klage på et avrop med den begrunnelse at klagefristen for rammeavtalen var løpt ut. Klagen gjaldt en påstand om at det ikke var avrop, men et ulovlig direktekjøp. På juridisk hold mener man at avgjørelsen kan gi merkelige konsekvenser. Bakgrunnen er en dom i Kammarrätten i Sundsvall i Sverige (mål ) som gjaldt en kommune som i 2008 gjorde en rammeavtale for løpende drift- og vedlikeholdsarbeid og ombygning. Året etter vedtok kommunen å bygge om en skole til en verdi av 1,5 millioner kroner, og at det var leverandørene på rammeavtalen som skulle få oppdrag. Dette førte med seg en klage, som blant annet pekte på at det i anbudsinnbydelsen til rammeavtalen sto at den skulle gjelde mindre arbeider. I tillegg var det på samme sted gjort oppmerksom på at større oppgaver kunne anskaffes utenom avtalen. Klageren mente at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse, men fikk ikke medhold verken i første klageinstans, länsrätten, eller i andre, kammarrätten. Länsrätten la til grunn dagens svenske lovgivning og kunne ikke finne noe grunnlag for at det ikke skulle dreie seg om et avrop på rammeavtalen. Kammarrätten mente at det var den tidligere lovgivningen som skulle gjelde, og i så fall var fristen for å klage løpt ut, og klagen skulle ha vært avvist. Avrop eller ny anskaffelse? Avgjørelsen er i Sverige omfattet av en viss interesse, fordi det berører spørsmålet om klagemulighetene for avrop. Det var jo avropet klageren i nevnte sak egentlig var opptatt av, og ikke selve rammeavtalen. Spørsmålet er om et avrop på en rammeavtale kan Side 7

8 regnes som en del av selve rammeavtale-kontrakten eller ei. Her hjemme er regelen at en klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) må sendes seks måneder etter at kontrakt er gjort. Det er med andre ord avrop som gjøres etter seks måneder, som i vår sammenheng da blir interessante. Spørsmålet har, som kommentator, advokat Olof Larsberger i Linklater advoktabyrå skriver i Anbudsjournalen, flere sider. Hvis avropet betraktes som en del av rammeavtale-kontrakten, er det ikke snakk om en ny anskaffelse. Det er det derimot hvis det aktuelle kjøpet på et vesentlig vis avviker fra rammeavtalen. I så fall er det snakk om en ulovlig direkteanskaffelse. Merkelige konsekvenser Kammarrättens avgjørelse om at klagefristen er ute, åpner, etter Larsbergers oppfatning, for merkelige konsekvenser: - Det ville i ytterste konsekvens kunne føre til at innkjøpere i praksis kunne omgå regelverket og med henvisning til en rammeavtale, avrope varer eller tjenester som ikke hørte hjemme i rammeavtalen. Klage på dette ville ikke kunne inngis, fordi fristen var ute. Slik kan det, etter min mening, ikke være. Dersom imidlertid klageinstansen hadde kommet til at det dreide seg om en ny anskaffelse, og ikke et avrop, ville klagefristen begynt å løpe på nytt, og således åpne for en klage. Da ville det ikke ha betydning om fristen for klage på selve rammeavtalen var løpt ut eller om rammeavtale-anskaffelsen var gjennomført etter regelverket eller ikke. Innkjøpsregler og lokalt selvstyre EU-prosess årsak til interesse-konflikt Hensynet til lokale og regionale institusjoner må komme sterkere og tidligere inn i EUs lovgivningsprosess. Utviklingen er positiv, men fremdeles kommer viktige hensyn i betraktning altfor sent inn i prosessen. Dette fremgår av en fersk europeisk studie, der bl.a. Norge er med. Et eksempel er innkjøpsreglene, som legger begrensninger på den lokale frihet til selv å velge hvorledes man vil organisere sin tjenesteproduksjon. Det ble slått alarm om dette tidlig, men det er først nå, heter det, etter år med diskusjon og påvirkning, at EF-domstolen synes å åpne rom for økt frihet for kontrakttildeling uten kunngjøring først. Det er forskningsinstitusjonen EIPA (European Institute of Public Administration) som har gjennomført studien, og siktemålet har vært å se nærmere på den institusjonelle virkningen som EU-lovgivningen har på regionalt og lokalt nivå. Ett av de direktivene som studien befatter seg med, gjelder offentlige innkjøp. Studien har hentet sitt materiale fra seks land, Frankrike, Nederland, Sverige, Storbritannia alle EU- og EFTA-statene Island og medlemmer, Norge. En sentral problemstilling for offentlige innkjøp er spørsmålet om når en kommune/fylkeskommune kan la en annen kommune eller et interkommunalt selskap utføre en tjeneste uten å gå veien om konkurranse i markedet først. Her har EFdomstolen gjennom en rekke avgjørelser fylt ut direktivets tekst. Resultatet er at der dels er krevende å avgjøre hva som er rett i det enkelte tilfelle, dels at innkjøpsreglene avgrenser den lokale friheten til å disponere sine ressurser. Side 8

9 Forbedringer i EU En av konklusjonene i studien er at hensynet til offentlige institusjoner i lovutviklingsprosessen fremdeles kommer sent inn i bildet. Rett nok er det blitt bedre etter at EU fikk sin Better Regulation -strategi, men, heter det, det ble tidlig reist betenkeligheter knyttet til det nye innkjøpsdirektivet, men disse ble ikke fulgt konkret opp av de som utformet og forhandlet fram det nye direktivet. Beslutningen av Bette Regulation -strategien falt for øvrig sammen med forberedelsene til innkjøpsdirektivet. I år er det dessuten kommet retningslinjer fra EU-kommisjonen for hvorledes påvirkning av denne typen skal håndteres, men det er for tidlig å ha noen formening om effekten av denne veiledningen ennå. Forbedringer er skjedd når det gjelder medlemslandenes arbeid med å nedfelle EUreglene i egen lovgivning. Imidlertid er det vanskelig å forutse hva konsekvensene kan bli, men utveksling av synspunkter mellom offentlige tjenestemenn i de berørte institusjonene på tvers av medlemsstatenes grenser, kan øke mulighetene for enhetlige fortolkninger. Tidligere har løsningene helt vært avhengige av bl.a. den legale kulturen som eksisterer i de ulike landene. Lysende eksempel Et lysende eksempel på hva man kan oppnå gjennom en slik grenseløs utveksling av synspunkter, er innkjøpsreglenes generelle forbud mot å tildele oppdrag til interkommunale virksomheter uten kunngjøring. Forbudet har direkte påvirket det lokale selvstyret, som er en sterkt forankret praksis i noen av de statene studien omfatter. Det uheldige ved et slikt generelt forbud ble tatt opp på et svært tidlig tidspunkt av representanter for lokale og regionale organisasjoner, men lovmakerne tok ingen åpenbar notis av henvendelsene. Men, etter årelange, intense drøftelser og tallrike domstolsavgjørelser, kan vi, heter det, i 2009 se en kursendring i avgjørelsene fra EFdomstolen. I noen tilfeller er det nå åpnet for tildeling av denne typen tjenesteoppdrag uten kunngjøring på forhånd. Tordnar mot miljørapport Svenske NHO, Svenskt Näringsliv, tordnar mot utgreiinga i ein fersk miljørapport: Ein vanleg innkjøpar kan ut i frå det som står her, kome til å få inntrykk av han kan stille fleire og annleis miljøkrav enn det lova opnar for. Det er heller ikkje å vente at ein vanleg kommunal innkjøpar skal kunne greie å trekkje dei korrekte linene mellom det som er juridisk tillete og det som ikkje er det. Kriterium som det vert gjort framlegg om, må vere tydelege, vel avgrensa og juridisk haldbare. Dersom det ikkje er slik, risikerer styresmaktene unødige rettspressar o g leverandørane unødige tilbodskostnader. I ein rapport har Miljöstyrningsrådet drøfta samanhengen mellom viktige innkjøpsprinsipp og tilsvarande miljøprinsipp. Rådet har sett på korleis ein innkjøpar kan ta omsyn til prinsippet om å syne varsemd når varer og tenester skal kjøpast, slik at dei minst mogeleg grad er til skade for miljøet. Like eins gjeld det prinsippet om å søkje etter alternative, meir miljøvenlege produkt. Innkjøpslovgjevinga krev på si side like vilkår for alle leverandørane og at dei krava som vert stilte er i nokolunde samsvar med storleiken på oppdraget. Side 9

10 Utydeleg, tvitydig Svenskt Näringsliv reagerer kraftig i si høyringsfråsegn til rapporten: - Ein kan ikkje vente at ein innkjøpar i ein vanleg svensk kommune skal kunne gjere dei naudsynte avgrensingane mellom det som ein på politisk hald mogeleg kan ønskje seg og det som faktisk er mogeleg etter reglane. Vi veit ut frå røynslene våre i samband med rådgjeving til føretak at denne typen utydeleg, tvitydig og ufullkomen informasjon ofte fører til ulukkelege eksperiment, skriv foreininga, som meiner at rapporten slik han no ligg føre, vil føre til mangelfulle tevlingsunderlag, vanskar for tilbodsgjevarane med å levere eigna tilbod som så lett kan gje unødige rettsprosessar. Rapporten gjev, etter det ein meiner i det svenske NHO, eit inntrykk av at andre eller fleire miljøkrav enn de som normalt kan nyttast i offentleg verksemd, må takast med ved offentlege innkjøp. Noko slikt vil gjere tilhøvet mellom miljølovgjevinga og innkjøpslovgjevinga endå vanskelegare å skjøne. Svenskt Näringsliv meiner at ein i staden bør syte for at innkjøparane burde få meir kunnskap og kompetanse i det å lage juridisk korrekte kravspesifikasjonar i tevlingsunderlaga og på den måten få eit best mogeleg resultat av innkjøpsprosessane. Ein reinhaldar? - Det er ein tydeleg politisk utvikling dei seinaste åra til å ville nytte offentlege innkjøp som ein slags reinhaldar for ei stor mengd opplevde og påståtte mishøve. For næringslivet finst det berre ein ting å halde seg til når det skal tilpasse verksemda si til politiske omstende, og et der gjeldande lover, held Svenskt Näringsliv fram. Organisasjonen trekkjer òg fram omgrepet berekraftige innkjøp, som Miljöstyrningsrådet nyttar i rapporten sin: - Det vert gjort ein, etter vår meining, glidande overgang frå omgrepet berekraftig utvikling til berekraftig innkjøp. Det sistnemnde saknar heilt grunnlag i lovverket og kan setjast inn i rubrikken politiske slagord. Men når utgreiinga av omgrepet gjev inntrykk av at det er snakk om eit logisk steg, som opnar for krav av alle slag, kjem det utan tvil til å gje den ikkje jussutdanna praktikarane eit inntrykk av at mykje av det som avgjort ikkje er tillete, faktisk er det. Side 10

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier Med sine godt 1200 innbyggarar

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer