PROTOKOLL Fra årsmøte i Karmøy Næringsråd, avholdt på Park Inn Hotel, Helganesv. 24, Avaldsnes 28. mars 2011 kl frammøtte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL Fra årsmøte i Karmøy Næringsråd, avholdt på Park Inn Hotel, Helganesv. 24, Avaldsnes 28. mars 2011 kl 19.00. 30 frammøtte."

Transkript

1 PROTOKOLL Fra årsmøte i Karmøy Næringsråd, avholdt på Park Inn Hotel, Helganesv. 24, Avaldsnes 28. mars 2011 kl frammøtte. (Bra frammøte) Adm. direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank var invitert til å orientere om næringslivet har behov for en sterk og regional forankret bank? Styreleder Anders Rundhaug ønsker velkommen til årsmøtet. For 2 år siden, våren 2009, var Austreid sin forgjenger Terje Vareberg invitert til årsmøtet for å orientere om finanskrisen, sviktende ordretilgang, prosjekter som stopper opp, andre som ikke igangsettes, over 1000 arbeidsplasser som blir borte. Finansnæringen er viktig i både med- og motgangstider. Uro omkring soliditeten i næringen, midler til utlån forferdelig dyre. Heldigvis gikk finanskrisen av seg i likeste laget. Han ønsker spesielt velkommen til Arne Austreid, første adm. direktør i SR- Bank fra Kopervik og Karmøy. Kan banken være en god aktør i næringslivet? SAK 1. Har næringslivet behov for en sterk og regional forankret bank? Orientering/synspunkter v.adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid. Austreid synes det er kjekt å treffe Næringsrådet. Han er oppvokst i en bankfamilie, og trodde aldri at han skulle havne i bankvesenet, som han i sin oppvekst fant heller kjedelig. Etter 29 år i næringslivet kunne han ikke tenke seg bankvirksomhet. Han fikk en henvendelse fra SR- bank, men avviste dette som uaktuelt. Etter ca et halvt år kom en ny henvendelse, og etter litt betenkningstid ble svaret positivt. En kjekk og trivelig arbeidsplass. Lokal tilhørighet og kompetanse samt lokal beslutningsmyndighet er essensielle verdier for banken. Den har nå 54 kontorer, inkludert den nylig tilslutta Kvinnheradbanken, har 135 mrd kr i forvaltningskapital, kunder fra Grimstad i sør til Åsane i nord. 26 kommuner og fylkeskommuner er kunder, og banken har ca 1200 medarbeidere. Banken har lagt bak seg et godt år, med årsresultat på ca 1,6 mrd, det beste noensinne. Rentemarginen er ikke det viktigste for resultatet, den ligger på ca 1,35%, men viktigere er eiendomsmegling og kapitalmarkedet. De har fått nye kunder. Det er meget viktig med lokal forankring og lokal beslutningskraft. Nevner eksempel fra en stor kunde, som ikke ville være kunde i en bank uten ansikt. Dette forklarte kunden med at han ønsket/ville se beslutningstakeren(e) han skulle ha med å gjøre. Det har SR-Bank (et ansikt), og det er meget viktig. BRICS landene (Brasil, Russland, India, China, Sør- Afrika) blir stadig viktigere og betydningsfulle i verdensøkonomien. PIIGS landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas (Grekenland) og Spania) er motstykket. Landene har bl.a. en stor og kostbar off. sektor, lav pensjonsalder, godt lønnet og livslang ansettelse i det offentlige. Dette måtte gå galt. Hellas og Venezuela er vurdert som de mest risikofylte landene å investere i. Portugal vurderes som verre enn Irak, det sier ganske mye. Økonomisk akse/tyngdepunkt vil gradvis flyttes østover, fra USA og Europa mot Kina og India. Norge er i en særstilling, med klare utsikter til konjunkturoppgang. (NIBOR 2,6%) Han antar

2 renteoppgang. Boligprisene steg med 8% i 2010, og det antas at de vil fortsette å stige, om enn ikke like raskt. Det antas lønnsvekst, øket sysselsetting og avtakende ledighetstall. Det er uttrykt frykt for at vi låner for mye. ROGALAND er kanskje på den grønneste gren? Rekordinvesteringer på norsk sokkel er positivt for fylket. Lakseprisen er høy det samme er oljeprisen. Dette betyr mye for leverandørene til næringslivet. Viktig med bedre kommunikasjoner- både mot nord og sør. På den måten kan etableres et sammenhengende cluster fra Bergen til Stavanger. Karmøy kom på andre plass i Kapital sin kåring av næringsutviklingsvennlige kommuner i Norge. Ingen av topp 3 kommunene var på Østlandet! GULLKYSTEN. Karmøy har underdekning på arbeidsplasser, det bør det gripes fatt i. Han har selv aldri hatt en ordentlig jobb på Karmøy. Ingen av de han studerte sammen med fra Karmøy har fått seg jobb her. Han viser til at på Gassco er det en del som er kommet tilbake, etter mange år i utlendighet. Det er faktisk tyngre å pendle i dag enn tidligere, da vi hadde gode båtforbindelser til/fra Stavanger. Det ble etablert et miljø blant båtpendlerne. Tar lengre tid i dag, med veg/ferje. Båtforbindelsene er ikke lenger hyppige og attraktive. Rogfast vil bedre dette noe, men fortsatt ikke like bra som før for Karmøys befolkning. Vi har miste mye av de pendlingsmulighetene vi hadde. Dette fører til utflytting. Kommunen har miste mye kompetanse og folk de siste åra. Det er for lite arbeidsplasser for de som tar høyere utdanning, og de må flytte ut. Han nevner utviklingen i næringsområdet på Bygnes, der det er etablert i størrelsesorden 1500 arbeidsplasser på år. Det er da noe, men ikke særlig imponerende. En må være opptatt av kompetanse og lokal tilhørighet! SR-Bank må på grunn av sterk vekst omdannes til aksjesparebank, og noteres da på børsen. Det er helt nødvendig for sikring av tilstrekkelig kapitaltilgang. Finanstilsynet har anbefalt slik omdanning, og det forventes godkjennelse i relativt nær framtid. Ved slik omdanning kan det hentes inn kapital/penger fra hele Europa, og en blir forhåpentligvis også interessante for folketrygdfondet, som er negative med nåværende status (kan bare tilby egenkapitalbevis, ukjent for de fleste). SR-Bank er stor på personmarkedet. Banken er med i hele verdikjeden. Næringslivet er viktig, og banken vil vokse i dette segmentet. Banken driver fullstendig kapitalmarked, det er ikke bare lån og innskudd, virksomheten favner mye bredere. Banken har en visjon: Anbefalt av kunden. Vi skal være Sør og Vestlandets mest attraktive leverandør av finansielle tjenester: Gode kundeopplevelser Sterk lagfølelse og profesjonalitet Lokal forankring og beslutningskraft Soliditet, lønnsomhet og tillit i markedet Banken har vært her i 170 år, og skal bli her også de neste 100 åra. Spørsmål og kommentarer. Vil/kan situasjonen i Japan påvirke konjunkturutviklingen?

3 Austreid. Japan hadde problemer før naturkatastrofen, bl.a. med aldrende befolkning og lav folketilvekst. De store nasjonale bedriftene er i det vesentlige intakt. Han tror faktisk på et oppsving i forbindelse med gjenreisingen, antar at det vil virke positivt. Hvordan kan SR-Bank sikre seg mot oppkjøp, når de går på børs? Austreid. Lokalt eierskap er vedtektsfestet, og stiftelsen vil være sikret store nok eierandeler til å hindre oppkjøp som kan true dette. Optimistiske vyer for utviklingen i nær framtid. Vil det kunne skape problemer for eksportnæringen, med økende renter og en styrket krone? Austreid. Viktig med en god balansegang, noe han mener så vel finansdepartementet som sentralbanksjefen er oppmerksomme på. Tror neppe oppgangen vil gi store endringer for eksportnæringene. Allsidigheten i næringslivet er viktig. Hvordan kan vi sikre at den beholdes? Austreid. Det har vokst opp en del IT- bedrifter, maskinentreprenører og serviceindustri som klarer seg bra, og absorberer mye av de tapte arbeidsplassene. Samarbeid og gode kommunikasjoner er helt sentrale elementer for en positiv utvikling. Utflyttede folk vil gjerne tilbake, men vil ha noe ordentlig å flytte tilbake til. Her er kommunikasjonene essensielle. Stavanger har ingen næringsarealer. Gode kommunikasjoner kan føre til lokaliseringer her, vi har arealer, og kompetansen kan beholdes, når arbeidsplassene kommer. Han tror Rogfast vil bli veldig positivt, og snu opp ned på fylket. Avstandene vil da bli så korte at det også går greit å arbeide i Stavanger, og bo på Karmøy. Hvordan trekke til oss investorer? Austreid. Karmøys pre er arealer til næring, boliger, en flyplass, arealer til en fornuftig pris. Dette er kvaliteter han ikke kan se andre er i stand til å tilby med samme attraktive beliggenhet, heller ikke på sørsida av Boknafjorden. E39 ordnes av Bergen og Stavanger. Men vi må også satse på E134, og legge forholda til rette for bruk av flyplass og havn. Austreid. Aksen flyplassen- Hydro-Gismarvik-Kårstø blir meget viktig i framtida. Attraktiv. Han mener ellers at det f.t. er tungt å komme til/fra Karmøy med fly, fra utlandet spesielt. For få ruter, og lav frekvens. Rundhaug takker for et interessant foredrag, og for at Austreid ville besøke oss, og overrekker blomster som takk. Rundhaug viser til Rapport om Næringsarbeidet i Karmøy kommune, som er utlagt på alle bordene. Denne anbefales lest, den er god og dekkende. Han viser også til diskusjonene om Karmøys deltakelse i regionale fora for næringsutvikling, og gir ordet til rådmann Arnt Mogstad, for en kort orientering om siste nytt angående dette. Mogstad Det har vært kritikk vedrørende Karmøy sin rolle i regionale fora for næringsutvikling. En prosess har pågått i lang tid, angående manglende deltakelse i Haugaland Vekst. Vi har hatt møte med Haugaland Vekst, som orienterte om hva de har gjort/gjør. På et møte i februar ble angitt kostnader for deltakelse (3,6 mill kr), som ga bakoversveis for politikerne. Det har vært møte med alle gruppelederne i kommunestyret, som er enige, og det sendes nå ut en pressemelding, om Karmøy kommune sitt syn/vurdering. Reorganisering/nyorganisering av næringsarbeidet i regionen vurderes som nødvendig og hensiktsmessig. Karmøy kommune

4 innbyr i skriv til alle ordførerne i regionen til sonderingsmøte, der temaet er organisering på et bredere grunnlag/reorganisering. Haugaland Vekst omfatter 4 kommuner, de utenforstående er større. J. Nilsen. Karmøy vil ikke delta i HV på eksisterende premisser. Vi er invitert til å bli medlem, men føler at vi ikke blir hørt m.h.t. premissene. Ønsker å bli tatt på alvor. Rundhaug. Næringsarbeidet må skje på næringslivets premisser. Litt for mange aktører mener Næringsrådet. Vår arbeidsmetodikk er å drive konkret, målretta med aktuelle saker næringslivet tar opp. Vår virksomhet er dugnadsarbeid, til næringslivets beste. Han støtter kommunens syn. Sak 2 Årsmelding. Rundhaug går raskt gjennom årsmeldingen, og kommenterer enkelte punkter. Vi viet ett styremøte hovedsakelig til drøfting om Næringsrådets oppgaver. Hvem er vi? Hvordan bør vi jobbe? Hva slags oppgaver bør prioriteres? Det jobbes konkret, med oppgaver/henvendelser vi får. Styremøtene ambulerer, som før, for å bli bedre kjent med bedriftene. Ofte oppstår oppgaver i en slik sammenheng. Vi har et godt samarbeid med andre foreninger, og styreleder deltar i Næringspolitisk Utvalg i HN, nyttig og kontaktskapende. Vi har en god dialog med Åkrehamn Vekst og Byen Vår Kopervik, lokale næringsforeninger som jobber godt. Vi tar nå, i neste styremøte, et initiativ for å trekke Skudeneshavn Handelsstandsforening sterkere med. Neste styremøte blir derfor holdt i Skudeneshavn. Av enkeltsaker kan nevnes omkjøringsvegen på Åkra, der vi skrev til alle fylkesutvalgets medlemmer. Sluttresultatet ble positivt vedtak for vårt syn, fylkesrådmannens forslag falt. Rundkjøring Bygnes går sin gang. Har hatt møte med kommunen. Bøkrysset. Skriv om dette og krav om undergang sendes ut i disse dager. Sanering av Fryseritomta i Kopervik har vi hatt et positivt møte med kommunen om. Åkrehamn Sementstøperi har fått pålegg om parkbelte inne på sin eiendom, som skaper store driftsproblemer. Vi har vært på møte med kommunen om dette, håper på en hensiktsmessig løsning Detaljhandelsomsetning i næringsområdene i kommunen (Å Trålbøteri) er et annet tema vi har hatt møte med kommunen om. Flyplassutvalget er vi og involvert i. Det går en trailer med laks fra Norge hvert 8. minutt. Kan noe av dette overføres til flytransport, er spørsmål som vurderes. Næringsrådet var og betydelig engasjert i stiftelsen av Karmøy Omstillingsselskap. Vi har etablert egen nettside, benytt den. Ellers synes han det har gått greit å være leder i Næringsrådet, og nevner godt samarbeid med nestleder og sekretær. Netland nevner Karmsund havn, parallell til flyplassen, vi må stå på, og sørge for øket aktivitet. Rundhaug anmoder om innspill, som han kan ta opp i styret og følge opp videre. Med disse opplysninger og kommentarer ble gjort følgende Vedtak: Årsmeldingen for 2010 godkjennes

5 SAK 3. Regnskap for Styreleder kommenterte kort regnskapet, som viser et meget beskjedent underskudd. Vi har en solid økonomi, med god egenkapital. Med underskudd som i 2010 kan vi drive på i over 100 år! Regnskapet viser et underskudd på kr og en egenkapital på kr Regnskapet ble godkjent gjennom et enstemmig Vedtak: Regnskapet for 2010 godkjennes. Det viser et underskudd på kr og en egenkapital på kr SAK 4. Budsjett Det ble framlagt nedenstående budsjettforslag, der kostnader og inntekter balanserer med kr Det ble opplyst at budsjettet er basert på uendra aktivitetsnivå. Kostnader Budsjett 2010 Budsjett 2011 Lønn/godtgjørelse formann: Arb.giveravg. : Lønn/godtgj. Sekretariat: Telefon,porto,bilgodtgj. : Diverse kontingenter: Honorar regnskap, revisjon: Kontorrekvisita: Møter, kurs, oppdateringer etc: Gaver, blomster: Diverse utgifter: Sum driftskostnader Inntekter Kontingenter: (regnsk.) Renteinntekter: (regnsk.) Sum inntekter: Det er antatt noen flere medlemmer, stå på!! Ellers går vi i underskudd på budsjettet. Det ble fatta følgende enstemmige Vedtak: Framlagt budsjettforslag for 2011 vedtas som retningsgivende for virksomheten i Styret anmodes om innsats for flere medlemsbedrifter. SAK 5 Valg. Kattrine Vikingstad ledet denne delen av møtet, og la fram valgkomiteens forslag. Disse har ett år igjen av sin valgperiode, og stod følgelig ikke på valg: Kjell Netland, Sveinung

6 By, Didrik Vea. Dette gjelder også Rune Kristiansen, utpekt av LO Haugesund og omland. Følgende ble valgt som styremedlemmer for 2 år: Anders Rundhaug, Egil Magne Mortensen, Lars Birger Hansen, Odd Erik Salvesen, Jarle Salomonsen. Disse ble valgt som personlige varamedlemmer for 2 år: Ann Eline Eng for Anders Rundhaug Merete Albertsen for Egil Magne Mortensen Tove Storesund Gaard for Lars Birger Hansen Jan Sundfør for Odd Erik Salvesen Per Kristian Melhus for Jarle Salomonsen Valg av styreleder/formann og nestleder/nestformann: Anders Rundhaug ble valgt til styreleder (for ett år) Kjell Netland ble valgt til nestleder (for ett år) Disse ble valgt til valgkomite for ett år: Katrine Vikingstad(leder) Asbjørn Utne Per Inge Eriksen Valg av revisor Didrik Torkellsen ble valgt som revisor (for ett år) Grini Johansen spurte om det stod noe i vedtektene om valgkomiteens sammensetning. Han har erfaringer med bestemmelser om at en av uttredende styremedlemmer skal delta i valgkomiteen. Rundhaug. Vi har ingen slik bestemmelse i våre vedtekter. Vil vurdere vedtektsendring til neste årsmøte, finner forslaget interessant. Rundhaug takker avslutningsvis Asbjørn Utne, som nå trer ut av styret, for mangeårig (er litt usikker på hvor lenge han har vært med, det samme er Utne selv) og positiv innsats for Næringsrådet, og overrekker blomster. Han takker også Tove Storesund Gaard, som nå trer ut av styret (er fortsatt med som vararepresentant), for innsatsen, og overrekker blomster. Rundhaug takker for frammøtet, og ønsker vel hjem. Kopervik 30. mars 2011

7 Hans Foldal sekretær

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tom Tvedt tar grep! Rosenkilden. . Side 22, 23 og 24. .Side 34, 35 og 36. .Side 20 og 21

Tom Tvedt tar grep! Rosenkilden. . Side 22, 23 og 24. .Side 34, 35 og 36. .Side 20 og 21 Fylket tar ansvaret for den regionale næringsutviklingen. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 1-2009 ÅRGANG 16 Tom Tvedt tar grep! Foto: Kim Laland/BITMAP... men møter sterk motstand. Side 3, 7, 8,

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6 Nr. 4-2013 - 96. årgang Hallingbanker fusjonerer Side 6 Minneord Kjell Remvik er gått bort Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kjell Remvik, gikk bort 21. mars. Remvik var tidligere styreleder i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer