ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING+2011+ + + + + +"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 + 1.+Innledning Organisasjon Organisasjon Formål Rådet Styret Programkomité Valgkomité Innhold+og+fakta Arrangementer Åpningskonserten KammerCogorkesterkonserter Operaogmusikkteater Jazzogfolkemusikk Barnogunge Utstillinger,lydkunstoginstallasjoner Fagligearrangementer,samtalerogpaneldebatter Konsertserier Arne+Nordheims+komponistpris Statistikk Publikumstall Publikumsundersøkelse Kjønnsfordeling Samarbeidspartnere Ultima+takker Ultimas+medlemmer Internasjonale+relasjoner Kommunikasjon Design+og+foto Publikasjoner Dokumentasjon Lydopptak Filmopptak Presse+og+kringkasting Medieomtaleoganmeldelser Sendingerifjernsyn Sendingeriradio Annonser Mediepartner Annonsesalg Internett+og+sosiale+medier Nettsider Sosialemedier Applikasjon Publikumsutvikling Økonomi+og+regnskap Administrasjon+og+arbeidsmiljø Ansatte Heltidsansatte...31

3 7.1.2Festivalmedarbeidere Studenter Arbeidsmiljø Likestilling Ytremiljø Signaturer Regnskap+og+revisjonsberetning

4 1.#Innledning# UltimaOsloContemporaryMusicFestivalerNordensstørstefestivalforsamtidsmusikk. I2011blefestivalenarrangertitidsrommet8. 17.septemberogtittelenpåårets festivalvar Morph (omforming).historiskhardetalltidværtkomponistersomhar innehattposisjonensomkunstnerisklederforfestivalen.medåretstrefremragende, utøvendemusikere,trioenpoing,somenviktigdelavfestivalenskunstneriske lederskappåfire,vardetderforenrekke nye elementersombleformetom.årets festivalgaetsærligfintblikkpåutøverrollenssjangerovergripendeogmangefasetterte potensial.ogogsådenfjerdekunstneriskelederen denprofilerte,italienske komponistenlucafrancesconi løftetåretsfestivalprogrammedensværtinteressant internasjonalsignatur. Viharogsåforsøktåfåflerestemmerinnisamtalen.ÅinkludereNasjonaljazzscene somarena,åpnetforetnyttultimapublikum.avslutningsarrangementet,exit(på KunsthøgskoleniOslo,KHIO)bleetgedigentflettverkavetsamarbeidmellomNOTAM, Norgesmusikkhøgskole,KHIOogUltima,påtversavalletenkeligesjangre.OgfriC improvisasjonskonsertenepåcaféteateretpågrønlandvisteetinteressanttverrsnittav detnye,mangfoldigeoslo. Ultimahaddelikevelaldrihattdenposisjonenogtyngdenvihar,utenvåre18 medlemsorganisasjoner.deresbidrag fradestørsteinstitusjonenetildemindre aktørene ertilsammendemsomgirultimadenhelhet,posisjonogforankringsom festivalentilsammenrepresenterer.envesentligdelavproduksjonenevipresenterer haddealdriværtmuligeutenåspillepåogmeddensamarbeidsviljeogkvalitetsom våremedlemmerinnestår. Ultimasunikeposisjonisamtidskunstfeltetinnebæreratviharetsærligansvarforå utprøvekunstneriskrelevantoginteressantrisiko.idetteliggermyeavvårlegitimitet. Åtarisiko,kombinertmedengenuinkvalitetsforankring,erogsåenforutsetningforat vikantapulsenpå,løfteogbefesteultimasomdenvesentligstearenaenforden nyskapendeogeksperimentellemusikkeninorden.enstortakkderfortilvåre finansiellepilarer,ogisærdeleshetkulturdepartementetogoslokommune,fordentillit ogdetavgjørendespillerommetsomvårfestivalgis.knutepunktmandatetgiross nettoppmulighetentilåutspilledenspydspisscogarnestedsfunksjonenfor musikkmiljøetsomviheletidenharsomambisjonåinneha. 4

5 Motsluttenav2011gikkviigjennomenkonstruktivomstruktureringsprosessinternti vårorganisasjon,ogstyretmeneratvinåersværtgodtrustettilåarbeidemotvårt overordnedemål:ågjøreultimatilenaveuropasviktigstearenaerforsamtidsmusikk. Forålykkesmeddette,krevesetmålrettet,langsiktigogkvalitativtgodtarbeid,parallelt medenytterligereforsterkningavvåreøkonomiskeressurser. IngridRøynesdal, Styreleder # # # # # # # # # # # 5

6 2.#Organisasjon# 2.1#Organisasjon# StiftelsenUltimaOsloContemporaryMusicFestivalerlokalisertiOslo.Adressener Kongensgate4,0153Oslo.H.K.H.KronprinsHaakonerfestivalenshøyebeskytter #Formål# Ultimasformåleråarrangereenårlig,internasjonalfestivalforsamtidsmusikkog relatertekunstarterioslopåethøytkunstnerisknivå #Rådet# Rådetbeståravénrepresentantfrahveravstiftelsensmedlemsorganisasjoner.I2011 fantrådsmøtetsted10.mai.medlemmeneer: BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap,UniversitetetiOslo Kringkastingsorkestret(KORK) KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada 2.1.3#Styret# Ultimasstyrehaddevedutgangenav2011følgendesammensetning: IngridRøynesdal,leder(oppnevntavKulturdepartementet,ny2011) MartinRevheim,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) DonatellaDePaoli,styremedlem(valgtavRådet) HenrikHellstenius,styremedlem(valgtavRådet) AudunHasti,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) EvaFrederikkeDahr,1.varamedlem(oppnevntavKUD) EivindLorentzen,2.varamedlem(oppnevntavKUD,ny2011) JanneStangDahl,1.varamedlem(valgtavRådet) KlausSandvik,2.varamedlem(valgtavRådet) 6

7 StyrelederIngridRøynesdal,styremedlemmeneAudunHastiogMartinRevheimog varamedlemmeneevafrederikkedahrogeivindlorentzenblei2011alleoppnevntav KUDforfireår. StyremedlemmeneDonatellaDePaoliogHenrikHellsteniussamtvaramedlemmene JanneStangDahlogKlausSandvikblei2010valgtforfireår. StyrelederSteinOlavHenrichsenogstyremedlemMartinBiehlgikki2011utavstyret. Ultimatakkerforinnsatsen #Programkomité# Kunstneriskprogramfor2011bleutarbeidetavLucaFrancesconiogPOING. Programkomitévarikkeoppnevnti #Valgkomité# ValgkomitéenvalgtforfireåriRådsmøtet : HenrikCelius LeneGrenager HegeImerslund # # 7

8 3.#Innhold#og#fakta#2011# 3.1#Arrangementer# I2011omfattetUltima58arrangementer. Repeterendearrangementer,foreksempelenteaterforestillingmedflereoppsetninger, samtkonsertermedflereensemblerellerutøvereiseparatesettregnessomett arrangement. Arrangementenefantstedpå26forskjelligearenaer.SamtligeliggeriOslo,medunntak avhenieonstadkunstsenterpåhøvikoddenibærum #Åpningskonserten# Ultimafestivalen2011åpnetden8.septembermedPRIMA.Arrangementet,somble gjennomførtisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,tokibrukoperaenbådeute oginne. ÅPNINGISOL:EttavfemkorpssomspiltehversinnordiskenasjonalsangogmøttespåoperataketiLuca FrancesconisverkFresco(Allefoto:Ultima/ElisabethHøiberg) FrahversinkantkomfemkorpsmarsjerendeinnpåKirstenFlagstadsplassderverket FrescoavLucaFrancesconiblefremført.Dettevarstartskuddetforenåpningfyltav samtidskunstividforstand.eskilrønningsbakkenvistebalansekunstfraoperataket, FRIKARbidromedveggdansisamspillmedEivindNordsetLønningogHansKristian KjosSørensensimprovisasjoner.ProgrammetfortsatteinnendørsmedMariusHesbypå trombone,førhanskristiankjoscsørensenfremførteverketkassandrasammenmed barytonhalvormelien.war,sum,upovertoksåpåscene2(sepkt3.1.4)førkveldenble 8

9 avsluttetmedetspesieltmøtemellomtoulikefolkemusikktradisjoner,joikogaswansk vokaltradisjon. MESTERMØTE:DelegendariskenomadesangerneOleLarsenGainofraKautokeinoogAbuDarwishfraal JaafraiAswanmøttespåRiksscenen. OperaenvarogsåfyltmedinstallasjonerfrautstillingenI,Walk,The,LinekuratertavPetr SvarovskyogRossDalziel.Enstørreinstallasjoninneifoajeenvarogsåinkluderti inngangsbilletten;currentsavåsastjernaisamarbeidmednotam(sepkt3.1.7) #KammerG#og#orkesterkonserter# OsloCFilharmonienstradisjonelleUltimakonsertstartetmedJanErikMikalsensverk Ghouls,&,MoonsførIgorStravinskijVariationsfra1964blefremført.Konsertenrundet avmedverketsomnavngaarrangementet:arcanaavdenfranskekomponistenedgard Varèse. 16.septembervardetKringkastingsorkesteretskveldiStoreStudiopåMarienlyst. KonsertenstartetmedTristanMurailsverkDésintégrationsforensembleogelektronikk. Orkesterverk,IIblefremførtsomenhyllesttilogfeiringavkomponistJohnPerseni forbindelsemedhans70cårsdag.marinoformentivarsolistdakveldenbleavsluttet medgyörgyligetispiano,concerto. OsloSinfoniettameddirigentRenatoRivoltarettetblikketøstover.ØrjanMatreåpnet konsertenmedverdenspremiérepåverkethoffentlich,mussten,sie,nicht,an,der,grenze, lange,warten.farangisnurullackhoja,bosatticanada,menmedopprinnelsefra Tadsjikistan,haddeskrevetverketRavishi,NurmedRolfCErikNystrømsom saksofonsolist.kveldenstredjeverdenspremiérevarmorphekomponertavnystrøm., KveldenssistekonsertvarsisteverkvarNuit,de,Marsfra2009avogmedsangerog komponistjamiliajazylbekova., 9

10 EtgjennomgangstemaunderåretsfestivalvarLucianoBeriossequenzaer.Sequenzaser skrevetforforskjelligeinstrumenter,sompiano,trombone,cello,fløyteog kvinnestemme.tolvavdisseblefremførtunderfestivalen.detbleogsåarrangert workshoppånorgesmusikkhøgskolemedkunstnerisklederlucafrancesconi,tidligere elevavberio #Opera#og#musikkteater# OperaenWar,Sum,UpmediscenesettelseogproduksjonavHotelProFormablefremført påscene2ioperaen8.og9.september.latvijasradiokorisfremførteverketunder ledelseavkasparputninsiregiavkirstendehlholm,medscenografihentetfrajapansk manga.oppsetningenbleprodusertisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,og støttetavstatenskunstråd,kulturkontaktnordogbikubefonden. FINTBESØK:SjangereogkunstartermøttesiHotelProFormasnyutklekkedeWar,Sum,Up.Herservinoen avverdensbestekorsangerefralatviasradiokormedkostymeravhenrikvibskov. ToproduksjonerblespiltpåBlackBoxTeaterunderfestivalen. fractured,bones/,lets, get,lost kombinertefilm,musikkogskuespillkunstifemforestillinger.denkanadiske gruppenpmecartfremførtehospitality,5:,the,dj,who,gave,too,much,informationog Hospitality,3:,Individualism,was,a,mistake,hhv10.og11.september. PåGrusomhetensTeaterframførteEnsembleNINGogdanserenKristinaSøetorpOur, Picture,is,Continuous,Fractions,komponertavErikDæhlinogkoreografertavTherese Markhus. 10

11 3.1.5#Jazz#og#folkemusikk# FlereavUltimaskonserterundersøkteforholdetmellomulikemusikalskesjangre. TydeligstbledetteisamarbeidetmedNasjonaljazzscene.PåarenaeniKarlJohansgate bledetholdttrekonsertermedsjangermøterogbredtspekter. FørstekveldiserienUltimapåjazzscenenfantsted10.september.Samtidsensemblet BIT20stiltemedutvalgtemusikereietjugband,entypevaskebrettbandsomvar populærtisørstateneiusa.despilteverkeravperzanussi,øyvindtorvund,erlend SkomsvollogChristianWallumrød.BeriossequenzaforbratsjbleframførtavGarth Knox.DeretteravsluttetGjertrudssigøynerorkesterogNilsHenrikAsheimmedsine spellemannprisbelønteomskrivningeravchopinsmusikkiformavmazurkaer. 14.septemberstilteToneÅsemedenlydnovelleavsangogelektronikk,mensKarin HellqvistogHeloisaAmaralpåhenholdsvisfiolinogpianoserverteverkeravBerioog IannisXenakis.KveldenbleavsluttetmedetsjangermøtemellomPOING, vokalisten/gitaristenlarslillocstenbergogstøycogelektronikaartistenlassemarhaug. SJANGERMØTE:StøymusikerenLasseMarhaug,deLillosCvokalistenLarsLilloCStenbergogPoingsprengte musikalskegrenserpånasjonaljazzscene. SistekveldpåNasjonaljazzscene15.septemberbleinnledetmedetprogramav slagverkerenperoddvarjohansen.sopranengurieggeframførteberiossequenzafor kvinnestemme.støyduoenmohavarsistepostpåprogrammet. Folkemusikkenfikkgodplassunderfestivalen,bådeiopprinneligformogisamspill medandremusikalskeuttrykk.joikemesterenjohansarajr.varisamarbeidmeden gruppenomaderfrasørcegyptendelavåpningsforestillingenprimapåoperataket8. september.desammeutøvernestiltemedfolkemusikkpånachspielspektakelpå Riksscenendagenetter. EnavlunsjkonserteneiserienUltimadugurd,nærmerebestemt16.september,ga publikum"contemporaryfolkmusic"medgjermundlarsenpåfeleogfrodehaltlipå 11

12 trekkspill.detovarogsåendelavkonsertensamtidsbalkanfeleflamencopåcaféteatret sammekveld,derethøydepunktvarspansketrioarbós samtidsflamenco. TrioArbósstilteogsåpåavslutningsarrangementetEXITpåKunsthøgskolen17. september,medetverkavmauriciosotelo.idenstorekunstlabyrintenfikkpublikum blantannetstiftebekjentskapmedzengxiaogangogdetkinesiskestrengeinstrumentet qin,isamspillmedtanjaorningpåcello.tidligeresammedagbleverkeravto kvinneligekomponisterfratadsjikistanogkasakhstan,farangisnurullackhojaog JamiliaJazylbekova,framførtunderkonsertenSilkeveieniKulturkirkenJakob.Ørjan MatresHoffentlig,mussen,sie,nicht,an,der,Grenze,lange,wartenbleuroppførtpåsamme konsert. SILKEVEIEN:KomponistJamiliaJazylbekovafraKasakhstanogkunstnerisklederRolfCErikNystrømien internasjonalkonsertikulturkirkenjakob #Barn#og#unge# # Høyt,oppe,i,fjelletavMajaRatkjeogChristinaLindgrenerenoperafordeyngste.Iløpet avseksforestillingerietteltifoajeenpånationaltheatretfikkungeneoppleveen eventyrreisegjennommusikk,lyderogbevegelse. 12

13 VELKOMMENINN:MedmunnharpespillblebarnalokketinniteltettilforestillingenHøyt,oppe,i,fjellet. 17.septembervardetBlårollingerogUltimaiskjønnforeningmeddensvenske legendenjojjewadenius.låtsnekkerenoggitaristenbl.a.kjentfrabandsomblood, SweatandTearsogmusikkentilbarneCtvCserienKalles,klatretre,underholdt,etterfulgt avauduneriksenogthefour,somspiltepåpublikumsneser,gulrøtterogandre tilgjengelige instrumenter. SamarbeidetmedDrivhusetogTekniskmuseumfortsattei2011.Iutstillingen Musikkmaskinerfårskoleklasserselvkomponereogspilleflereavinstrumentene gjennomfestivalperioden.lørdag10.septemberblemusikkverkstedetåpnetforalle.på nettstedetultimaskinen.nokunnemanselvmikselyderfrafestivalen #Utstillinger,#lydkunst#og#installasjoner# UnderåpningsforestillingenPRIMApåDenNorskeOpera&Ballett8.septemberfikk publikumoppleveflereinstallasjoneroglydkunst. SvenskeÅsaStjernabidromedinstallasjonenCurrents,etsamarbeidmedforskerefra MeteorologiskinstituttvedUniversitetetiStockholm,ingeniørfirmaetManfredFoxog NOTAM.Installasjonenformidletinformasjondirektefraetforskningsprosjektpå FærøyenesomundersøkerinnstrømmingenavvarmtvanniNordsjøen. I,Walk,The,Linevardelvisinstallasjonogdelvisperformance,kuratertavRossDalzielog PetrSvarovsky.BlantverkenevarMr,SaturnavGlennBoulter,hvorrollespillet EarthboundmøterverkenetildentyskeforfatterenW.G.Sebald,ogKristofferMyskjas motorcogvanndrevneinstallasjonercentrifugal,sound,deviceoggiving,back,to,the, Reservoir.DeandreverkenesomblepresentertvarBut,ListenavSerinaErfjordog 13

14 MagnusOledal,SparkleavSerinaErfjord,Past,SignalavBobLevene,UntitledavHans ChristianSkovholt,UN,SPACEavMarkusSoukup,Hello...,ThereavTrudeSolvangVevatne ogsarachristensen,arctic,tacticsavmagalidaniauxogcédricpigotogwashing, MachineavGilArnaudNgolé. EtteråpningsfesteniOperaenfortsatteI,Walk,The,LineCprogrammetpåBlackBoxTeater meddenfranskeliveclydkunstnerencédricpigot,elektrometalbanetnextlifeogdet eklektiske,didgeridoocstyrteprosjektetlao. InstallasjonervarogsåendelavEXITpåKunsthøgskoleniOslo17.september.Etekko avåpningsforestillingenkunnesesoghøresipetrsvarovskysinstallasjoni,walk,the, Line.AsbjørnBlokkumFløsRAGNAROKblebeskrevetsom"etforsøkpååkomprimere EuropashistorieogWagnersRingennedtilenmusikalskelementærpartikkel".I10.000, Peacock,Feathers,in,Foaming,AcidavhviterussiskeEvelinaDomnitsjogamerikanske DmitryGelfandblefargespekteretisåpeboblerprojisertpåveggenmedlaserlys. EnanneninstallasjonvartilgjengeligforpublikummestepartenavUltimaCperioden: KvartettenSPUNKfyltesittREIR,foranledningeniSagenekulturhus,medgjenstander defantellerfikkunderveis.underoslokulturnattholdtdekonsertilokalenesine, omgittavogmedbidragfratingenedehaddesamletinn #Faglige#arrangementer,#samtaler#og#paneldebatter# EnheldagunderfestivalenvarvietNorgesmusikkhøgskole(NMH).13.september startetmedenworkshopkonsentrertomlucianoberiossequenzaer,et gjennomgangstemaunderfestivalen.herdeltokkunstnerisklederlucafrancesconi, musikerefraensemblerechercheogdoktorgradsstudenterfranmh. SeneresammedagblelunsjkonsertenUltimadugurdIIarrangert,derstudentensemblet AksiomspilteverkeravWitoldLutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardog MartinRaneBauck.Detosistnevnteermedgrunnleggereavensemblet.Etterkonserten ledetrolfceriknystrømoghåkonthelinenpaneldiskusjonrundttemaet"musikereni verket",medflereutøvereogkomponistersamtlucafrancesconiipanelet. DendanskekomponistenHansAbrahamsensverkSchneebleforførstegangfremførti Norgeavdettyskeensemblerecherche.IforkantavkonsertenhaddeAbrahamsenen samtalemedforfatterenerlandkiøsterudomverket,påbakgrunnavetessayskrevet spesieltforultimasfestivalmagasin.kveldensandrehovedkonsertvaron,and,off,and,to, and,fro,ettavverkenetildendanskekomponistensimonsteencandersenfremførtav ensembletasamisimasa.nyetalenterfranmhfikkogsåvistsegfremimusikkbaren. 14

15 PORTRETT:DendanskekomponistenSimonSteenCAndersenfikksineverkerframførtpåflereUltimaC konserter.hermedtanjaorningfraasamisimasa,somhaddeenportrettkonsertmedsteencandersens musikkpånorgesmusikkhøgskole. 14.septemberarrangerteNorskkritikerlagogUltimaendebattunderoverskriften Kritikersalongen.IdaHabbestadvarordstyreriGamleLogenogstilteblantannet spørsmålomihvilkengradsamtidsmusikkentaropp,ogbørtaopp,politiskeog samfunnsmessigespørsmål.paneldeltakernevarlucafrancesconi(kunstneriskleder Ultima2011),AlwynnePritchard(kunstnerisklederBorealis),ArildPedersen(filosof), ogmarinoformenti(kunstner). 15

16 MUSIKKRITIKK:HåkonThelinogRolfCErikNystrømfradenkunstneriskeledelsenbidromusikalsktil paneldebattenomsamtidsmusikksomblearrangertisamarbeidmednorskkritikerlagigamlelogen #Konsertserier# BaknavnetUltimadugurdstoenseriemedlunsjkonserter. I:9.september/Universitetsbiblioteket:TrombonistenMariusHesbyogpianistenEinar HenningSmebyespilteverkeravBentSørensenogMarkAdderley. II:13.September/Norgesmusikkhøgskole:EnsembleAksiomspilteverkeravWitold Lutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardogMartinRaneBauck. III:14.september/NyMusikk:MedlemmeravensemblerecherchespilteBerios sequenzaerforoboogfløyteoghylletennyligavdød,kjærsamarbeidspartner,den italienskekomponistenaldoclementi. IV:15.september/NyMusikk:ThomasKjekstadspilteBeriosgitarCsequenzasamt urframføringenavjørgenkarlstrømsverkanonymous,post.denpolskeakkordeonisten GrzegorzMiszczyszynavsluttetmedBeriossequenzafortrekkspill. V:6.september/Universitetsbiblioteket:Samtidsfolkemusikk(sepkt3.1.5). VI:17.september/Oslodomkirke.OrganistenKåreNordstogaogtrompetistenSava StoianovspilteverkeravBartolomeodeSelmaySalaverde,GiacintoScelsiogHerbert Grassl. 16

17 ElektroakustiskloungeblekuratertavRolfCErikNystrømogAsbjørnBlokkumFløogvar etsamarbeidmellomnotamogultima.serienbødpåavslappetstemningog bevertningledsagetavpresentasjonerogframføringeravelektroakustiskmusikk. I.Funnedelydobjekter:9.september/Riksscenen:KomponistenogslagverkerenKjell Samkopfmedegneverker.Serveringavnorsknaturmat. II.ArneNordheim:11.september/Riksscenen.EksemplerbådepåNordheims elektroniskeogakustiskemusikk,framførtaveldbjørghemsing,matsclaesson,hans JosefGroh,SverreRiiseogAsbjørnBlokkumFlø.Serveringavbouillabaisseogsnitter. III.Elektriskcafé:17.september/TaxiTakeAway.IannisXenakis'elektroniskemusikk, introdusertavasbjørnblokkumflø.vafler,kaffeogølbleservertsammenmedtørket fruktogpersiskte.desistnevnteutgjordeenovergangtilpanelsamtalenførkonserten SilkeveieniKulturkirkenJakob(sepkt3.1.5). # 3.2#Arne#Nordheims#komponistpris# Fredag16.septemberbleTrondReinholdtsentildeltArneNordheimskomponistprisav juryenslederasbjørnschaathununderenkonsertistorestudiopåmarienlyst. Prisvinnerenfår125000kronerogetdiplom. PrisenbleopprettetavKulturdepartementetijuni2001iforbindelsemedNordheims 70Cårsdag.PrisendelesuthvertårunderUltimafestivalen. IjuryensitterkomponistogstyrelederiNorskKomponistforeningAsbjørnSchaathun (leder),skribentogmusikkviterhildborchgrevinkogførsteamanuensisvednorges musikkhøgskolepetertornquist. Tidligereprisvinnere: 2010RubenSverreGjertsen 2009MagnarÅm 2008RagnhildBerstad 2007NilsHenrikAsheim 2006OleCHenrikMoe 2005SvenLyderKahrs 2004CecilieOre 2003LarsPetterHagen 2002KåreKolberg 2001MajaSolveigKjelstrupRatkje 3.3#Statistikk# 3.3.1#Publikumstall# Totaltfant9300publikummereveientilUltimasarrangementerover10dageri 2011.Talletfor2010var11000forenfestivalperiodepå11dager. 17

18 Ultimafortsattei2011strategienmedågjørefestivalenmertilgjengeligforetstørre publikumfrainncogutland,bl.a.vedåkonsentreredenoverfærredagerenntidligere. Strategienerbasertpåtilbakemeldingerfrapublikumsundersøkelsen. Fordelingenavbesøkendepåuliketyperarrangementervarnoenlundeliki2011som åretfør.ennoestørreandelavtotalprogrammetvarkammercogorkesterkonserterfor voksne,49prosenti2011mot45prosenti2010. Ultimas18medlemmererviktigebidragsyteretilfestivalensstørrelseogkvalitet.I2011 varultimasmedlemmerdelaktigeiprosjektersomtilsammenhaddeetpublikumpå #Publikumsundersøkelse# ForfjerdeårpåradharUltimaspurtpublikumomenrekkeforholdrundtfestivalen. Ultimaspublikumerhøytutdannet,85prosentoppgiråhautdanningpå universitetsnivå.snittalderenerpå39år,noehøyereenni2009og2010. Antalletspurtesomoppgiratdeermegetellerganskefornøydemedfestivalen,er82 prosent.dettegårinniengodtrendmedscorepå80ellerhøyere,noesomharvært tilfellesidenundersøkelsenstarteti2008. Original,intelligentogenergiskerdetremestbrukteadjektiveneomUltimablantde spurte #Kjønnsfordeling# AvkomponistersombidromedverkerpåUltimai2011var14,3prosentkvinnerog 85,7prosentmenn.Andelenkvinnerblantopphavspersonergenerelt,detvilallesom harlevertkunstneriskebidragtilfestivalenmedegetåndsverkellerkuratering,var19,1 prosent. Blantde683utøvernevar35prosentkvinnerog65prosentmenn.Herersamtlige utøveremedregnet,medunntakavmedlemmeneidetnorskekammerorkester, KringkastingsorkesteretogOsloCFilharmonien. # # # # 18

19 4.#Samarbeidspartnere# 4.1#Ultima#takker# Ultimavilgjernetakkevåremedlemmerogstøttespilleresomhargjortfestivalenmulig. Takkogsåtilallekomponisterogutøveresombidroogtilpublikumpåarrangementene. 19

20 CentreCulturelFrançais DetKongeligeSlott DetNorskeKomponistfond DenNyeOpera Dramatikkenshus Drivhuset GamleLogen GoetheInstitut GrønlandKirke InstitusjonenFrittOrd KafeFalsen Kirkeligkulturverksted Kulturdepartementet KunsthøgskoleniOslo Mnemosyne MusicExportNorway Nasjonalmuseetforkunst,arkitektur ogdesign Nationaltheatret Norskkulturfond Norskkulturråd Oslokommune OsloKonserthus OsloKunstforening Parkteatret Riksscenen ScandicHotels Sceneweb TekniskMuseum Utenriksdepartementet Ultimas#medlemmer# BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NRK,Kringkastingsorkestret NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada

21 4.2#Internasjonale#relasjoner# Foråværeeninternasjonalfestivalmedethøytkunstnerisknivå,erdet nødvendigforultimaåholdeløpendekontaktmedutøvereogfagmiljøerover heleverden.forutendennekontaktenvilvitrekkeframfølgendenettverkog prosjekter: RéseauVarèsehareksistertsiden1999,medUltimasomenavgrunnleggerne. Nettverketerensammenslutningavfestivalerogarrangementerinnenmoderne musikkmed23medlemmerfra17land.blantfestivaleneogorganisasjonene somermedermärzmusikiberlin,wienmodern,southbankcentreilondonog IrcamiParis. I2009fikknettverketstøttefraEUskulturprogramframtil2014påtilsammen 20,3millionernorskekroner.GjennomstøttefraRéseauVarèse,viaEUs kulturprogram,bleforestillingenfreizeitspektakelframførtmedneue VocalsolistenStuttgartfredag9.septemberpåRiksscenen. SPEKTAKELCÆRT:Hverdagshendelserbleskildretgjennomvideoogsangavdetvelrennomerte ensembletneuevocalsolistenstuttgartifreizeitspektakel.

22 NYKLANG:KunstnerisklederHåkonThelinvarblantaktørenesomsørgetfortokonserteri EmanuelVigelandsmausoleumunderOsloKulturnatt. 22

23 5.#Kommunikasjon# 5.1#Design#og#foto# FortredjeårpåradsamarbeidetUltimameddetprisbeløntedesignstudioetNODEOslo. NODElevertesamtligedesigntjenester,ogi2011bledetblantannetutvikletennylogo. 5.2#Publikasjoner# Ultimagautenlanseringsavisijuni(24sider)ogetmagasinibegynnelsenav september(104sider).aviseninneholdtkortereintervjuerogreportasjermed programstoff.itillegginneholdtmagasinetprogramtekster,lengreessaysog kommentarstoff. Avisenhaddeetopplagpå38.000eksemplarer,hvoravetstortantallbledistribuert sammenmedmorgenbladet17.juni.opplagetformagasinetvar6000.magasinetble distribuertpåspillesteder,læringsinstitusjonerogkaféeriosloogomegn.itilleggkom etminiprogramutenukeførfestivalstart.programmetvarilommeformatoggjenga tider,stederogmedvirkendeforallearrangementene.plakaterforfestivalenblehengt opppåspillestederogplakatvegger. 5.3#Dokumentasjon## 5.3.1#Lydopptak# UltimaengasjerteMortenBrekketilågjøreopptakavfølgendekonserter: 10.september:UltimapåJazzscenenICNasjonaljazzscene 11.september:EnsembleCourtCCircuitCRiksscenen 13.september:On,and,Off,and,To,and,Fro,CNorgesmusikkhøgskole 14.september:UltimapåJazzscenenIICNasjonaljazzscene 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 23

24 SISTEDANS:Kunsthøgskolensstudenterinnendansogkoreografibidromedettavmangeinnslagi avslutningsforestillingenexit. # DetbleogsågjortopptakavForspill,,NaturlydogOrenAmbarchiogEnsembleneoNs opptredenerpåhenieonstadkunstsentersamtbeggelunsjkonserteneiregiavny Musikk.NyMusikkstoselvforopptakeneavdisse.DetbleogsågjortopptakavCome, Back,to,the,Old,Spicemen16.september.CikadaEnsemblestodforopptakene #Filmopptak# UltimaengasjerteBodilFuruforfilmdokumentasjonunderåretsfestival.Hungjorde opptakfrafølgendearrangementer: 10.september:UltimapåJazzscenenI 14.september:UltimapåJazzscenenII 15.september:UltimapåJazzscenenIII 17.september:SoloppgangCUtepåFrysja 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 24

25 GODMORGEN:FrodeAndersen(t.v.,trekkspill),TorbenSnekkestad(saksofon)ogkunstneriskleder FrodeHaltli(trekkspill)varpåplassvedFrysjavedsoloppgangforåspilleblantannetOorts,cloudav JexperHolmen. # 5.4#Presse#og#kringkasting# 5.4.1#Medieomtale#og#anmeldelser# Ultimahari2011bruktRetrieverforåovervåkepressedekningen,forutenomtalei utenlandskemedier,tilsendteutklippogmålrettedesøketterblogginnleggogannen omtalepåinternett.hererdeviktigstefunneneiåretsmedieovervåking,sammenliknet meddetreforegåendeårene: SnittetpåRetrieverCtreffunderfestivalenvar5,1perdag.Tilsvarendetallfor årenefør:2,95i2008,4,45i2009og5,6i2010. Iriksdekkendemedier,herunderetermedier,fikkUltima15anmeldelserpå10 dager.tilsvarendetallvar20anmeldelserpå11dageri2010,14anmeldelserpå 11dageri2009og18anmeldelserpå20dageri #Sendinger#i#fjernsyn# EndokumentarfilmomUltimafestivalenblesendt1.septemberpåNRK2,medflere repriserpåbådenrk2ognrk1.nrksdokumentarcogsamfunnsavdelingpresenterte "Ultima lokomotivetfornymusikk",hvorklippfrafestivalensførste20årble presentert.somfestivalenskunstneriskeledelsepresentertetrioenpoingsmakebiter fraåretsprogram. NRKgjordeogsåopptakfraåpningsforestillingenpåOperaen.JohanSarajr.oghansjoik imøtemedegyptiskfolkemusikk(sepkt3.1.5)blevistidokumentarfilmen"musikk kodentilfellesskap"pånrk215.desember.itilleggtoktvcteametopp veggdansforestillingentilfrikardancecompanyunderprimatidligeresammekveld. 25

26 KringkastingsorkesterettokoppåretsUltimakonsertmedverkeravJohnPersen,György LigetiogTristanMurail.Konsertenblestreametdirekte16.september,ogdener fremdelesåseinettctvpånrk.no #Sendinger#i#radio# NRKP2haddeialtåtteradiosendingerfraUltimafestivalen2011. Onsdag21.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:LightavHåkonThelin,It,is, Pain,Flowing,Down,Slowly,on,a,White,WallavBentSørensen,Sinfonia,nr,2,i,B_dur,, Wq,182avCarlPhilipEmanuelBachogStudy,#,1avSimonSteenAndersen. FramførtavPOINGogTelemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)i Grønlandkirke10.september. Torsdag29.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:Kringkastingsorkestereti StoreStudio16.september.MedverkeravTristanMurail,JohnPersenogGyörgy LigetisamtMarinoFormentisomklaversolist. Onsdag5.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav RagnhildBerstadstelaiKulturkirkenJakob12.septembermedCikada strykekvartettogthomaskjekstadsomsolist.cikadastrykekvartettframførte ogsåetverkavgeorgfr.haas.itilleggetopptakavsimonsteencandersens Study,#,1forstrykeorkesterfraGrønlandkirke10.september. Onsdag12.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav Vertigo,RoomavKnutOlafSunde.FramførtavCikadastrykekvartetti KulturkirkenJakob12.september. Onsdag2.novemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav verkeravolavantonthommessenogbentsørensen.framførtavpoingog Telemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)iGrønlandkirke10. september. Onsdag7.desemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Hoffentlich,mussen, sie,nicht,an,der,grenze,lange,wartenavørjanmatre. Onsdag1.februar2012kl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Verkerav FarangisNurullaCKhoja(Tadsjikistan)ogJamiliaJazylbekova(Kazakhstan) framførtikulturkirkenjakob17.september,medrolfceriknystrømsomsolist. 26

27 URPREMIERER:KnutOlafSundes VertigoRoom varettavtreverkersombleurframførtikulturkirken Jakobmandag12.september. ForutendissesendingeneanmeldteNRKshovedanmelderforklassiskmusikk,Ragnhild Veire,åpningenPRIMAiKulturnytt(NRKP2)fredag9.septemberogenoppsummering avfestivalensålangtikulturnytt(nrkp2)tirsdag13.september. 5.5#Annonser## Ultimasatsetpåfærre,menstørreannonsermedhelsideroghalvsider. AnnonsekanalenevarAftenposten,Klassekampen,ballade.noogNatt&Dag.Detble rykketinnflereannonser,entenkjøpteplasserelleribytteavtaler,ipublikasjonenetil andrekulturarrangementerogcinstitusjoner.særligstorvareksponeringeni festivalpublikasjonenetiloslojazzfestival,medflerehelsider.itilleggkomenannonsei detinternasjonalemusikktidsskriftetthewire.tilbakemeldingenepåsynlighetenav annonsenevarsværtgode #Mediepartner# FlerestørreannonserblerykketinniMorgenbladetsomleddietomfattendesamarbeid somultimasmediepartner.detbleogsåtrykkettreannonsermedspesialtilbudpå UltimaskonsertertilMorgenbladetslesere,ogavisenbledeltutpåenkelteav festivalenskonserter #Annonsesalg# AnnonsøreneiUltimasaviserkunnevelgemellomenkeltannonserellerpakkeløsningeri avisenogmagasinettilgunstigpris.deflestevalgtedetsistealternativet.kulturaktører ogorganisasjonerdominerteblantannonsørene.inoentilfellerbyttetultima annonseplassermedandrekulturarrangører,somfolkelarmogblackboxteater. 27

28 5.6#Internett#og#sosiale#medier# 5.6.1#Nettsider# Denyenettsidene(fra2009)beholdthovedsakeligsammestruktursomfør,menfikk sommeren2011etoppdatertdesignitrådmedfestivalensøvrigegrafiskeprofilav NODEOslo.Herbleogsådennyelogoenintegrert. Hovedhensiktenmeddetnyedesignetvarågjøreprogrammetog bakgrunnsinformasjonenoversiktligogletttilgjengeligforpublikumfør,underogetter festivalen.i2011bleetnyttsøkefeltopprettet,ogkoplingenetilsosialemedierble tydeligereennfør #Sosiale#medier# Sosialemediererenviktigplattformifestivalenskommunikasjonsstrategi.Både statistikkenfortreffpånettsideneogpublikumsundersøkelsenunderstrekerdette. UltimabrukerkanaleneFacebook,Underskog,TwitterogFlickrsværtaktivt.Disse nettstedeneersværtviktigeforsynliggjøringnasjonaltoginternasjonalt.antall tilhengereavbådefacebookogtwitterharøktmyeogjevntdesisteårene.ved utgangenav2011haddefacebookcsidenioverkantav2100tilhengere,mens Twitterkontoenblefulgtavsnaut1200. Flickrblirbrukttilbildeframvisningognedlastingavpressebilder.Arbeidetfra2010 medenbedreintegreringavbildevisningherfrablevidereførti2011.hvermorgenble detlagtutbilderfraarrangementenekveldenfør #Applikasjon# I2011utvikletUltimaisamarbeidmedJPGogNODEBerlinOsloenapplikasjonfor iphone.applikasjoneninneholdtfulltoppdatertprogram,kartoverspillesteder,omtale avkomponisterogutøvere,oglenketilspillelistermedmusikkfraårets festivaldeltakere. # 28

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer