ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING+2011+ + + + + +"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 + 1.+Innledning Organisasjon Organisasjon Formål Rådet Styret Programkomité Valgkomité Innhold+og+fakta Arrangementer Åpningskonserten KammerCogorkesterkonserter Operaogmusikkteater Jazzogfolkemusikk Barnogunge Utstillinger,lydkunstoginstallasjoner Fagligearrangementer,samtalerogpaneldebatter Konsertserier Arne+Nordheims+komponistpris Statistikk Publikumstall Publikumsundersøkelse Kjønnsfordeling Samarbeidspartnere Ultima+takker Ultimas+medlemmer Internasjonale+relasjoner Kommunikasjon Design+og+foto Publikasjoner Dokumentasjon Lydopptak Filmopptak Presse+og+kringkasting Medieomtaleoganmeldelser Sendingerifjernsyn Sendingeriradio Annonser Mediepartner Annonsesalg Internett+og+sosiale+medier Nettsider Sosialemedier Applikasjon Publikumsutvikling Økonomi+og+regnskap Administrasjon+og+arbeidsmiljø Ansatte Heltidsansatte...31

3 7.1.2Festivalmedarbeidere Studenter Arbeidsmiljø Likestilling Ytremiljø Signaturer Regnskap+og+revisjonsberetning

4 1.#Innledning# UltimaOsloContemporaryMusicFestivalerNordensstørstefestivalforsamtidsmusikk. I2011blefestivalenarrangertitidsrommet8. 17.septemberogtittelenpåårets festivalvar Morph (omforming).historiskhardetalltidværtkomponistersomhar innehattposisjonensomkunstnerisklederforfestivalen.medåretstrefremragende, utøvendemusikere,trioenpoing,somenviktigdelavfestivalenskunstneriske lederskappåfire,vardetderforenrekke nye elementersombleformetom.årets festivalgaetsærligfintblikkpåutøverrollenssjangerovergripendeogmangefasetterte potensial.ogogsådenfjerdekunstneriskelederen denprofilerte,italienske komponistenlucafrancesconi løftetåretsfestivalprogrammedensværtinteressant internasjonalsignatur. Viharogsåforsøktåfåflerestemmerinnisamtalen.ÅinkludereNasjonaljazzscene somarena,åpnetforetnyttultimapublikum.avslutningsarrangementet,exit(på KunsthøgskoleniOslo,KHIO)bleetgedigentflettverkavetsamarbeidmellomNOTAM, Norgesmusikkhøgskole,KHIOogUltima,påtversavalletenkeligesjangre.OgfriC improvisasjonskonsertenepåcaféteateretpågrønlandvisteetinteressanttverrsnittav detnye,mangfoldigeoslo. Ultimahaddelikevelaldrihattdenposisjonenogtyngdenvihar,utenvåre18 medlemsorganisasjoner.deresbidrag fradestørsteinstitusjonenetildemindre aktørene ertilsammendemsomgirultimadenhelhet,posisjonogforankringsom festivalentilsammenrepresenterer.envesentligdelavproduksjonenevipresenterer haddealdriværtmuligeutenåspillepåogmeddensamarbeidsviljeogkvalitetsom våremedlemmerinnestår. Ultimasunikeposisjonisamtidskunstfeltetinnebæreratviharetsærligansvarforå utprøvekunstneriskrelevantoginteressantrisiko.idetteliggermyeavvårlegitimitet. Åtarisiko,kombinertmedengenuinkvalitetsforankring,erogsåenforutsetningforat vikantapulsenpå,løfteogbefesteultimasomdenvesentligstearenaenforden nyskapendeogeksperimentellemusikkeninorden.enstortakkderfortilvåre finansiellepilarer,ogisærdeleshetkulturdepartementetogoslokommune,fordentillit ogdetavgjørendespillerommetsomvårfestivalgis.knutepunktmandatetgiross nettoppmulighetentilåutspilledenspydspisscogarnestedsfunksjonenfor musikkmiljøetsomviheletidenharsomambisjonåinneha. 4

5 Motsluttenav2011gikkviigjennomenkonstruktivomstruktureringsprosessinternti vårorganisasjon,ogstyretmeneratvinåersværtgodtrustettilåarbeidemotvårt overordnedemål:ågjøreultimatilenaveuropasviktigstearenaerforsamtidsmusikk. Forålykkesmeddette,krevesetmålrettet,langsiktigogkvalitativtgodtarbeid,parallelt medenytterligereforsterkningavvåreøkonomiskeressurser. IngridRøynesdal, Styreleder # # # # # # # # # # # 5

6 2.#Organisasjon# 2.1#Organisasjon# StiftelsenUltimaOsloContemporaryMusicFestivalerlokalisertiOslo.Adressener Kongensgate4,0153Oslo.H.K.H.KronprinsHaakonerfestivalenshøyebeskytter #Formål# Ultimasformåleråarrangereenårlig,internasjonalfestivalforsamtidsmusikkog relatertekunstarterioslopåethøytkunstnerisknivå #Rådet# Rådetbeståravénrepresentantfrahveravstiftelsensmedlemsorganisasjoner.I2011 fantrådsmøtetsted10.mai.medlemmeneer: BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap,UniversitetetiOslo Kringkastingsorkestret(KORK) KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada 2.1.3#Styret# Ultimasstyrehaddevedutgangenav2011følgendesammensetning: IngridRøynesdal,leder(oppnevntavKulturdepartementet,ny2011) MartinRevheim,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) DonatellaDePaoli,styremedlem(valgtavRådet) HenrikHellstenius,styremedlem(valgtavRådet) AudunHasti,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) EvaFrederikkeDahr,1.varamedlem(oppnevntavKUD) EivindLorentzen,2.varamedlem(oppnevntavKUD,ny2011) JanneStangDahl,1.varamedlem(valgtavRådet) KlausSandvik,2.varamedlem(valgtavRådet) 6

7 StyrelederIngridRøynesdal,styremedlemmeneAudunHastiogMartinRevheimog varamedlemmeneevafrederikkedahrogeivindlorentzenblei2011alleoppnevntav KUDforfireår. StyremedlemmeneDonatellaDePaoliogHenrikHellsteniussamtvaramedlemmene JanneStangDahlogKlausSandvikblei2010valgtforfireår. StyrelederSteinOlavHenrichsenogstyremedlemMartinBiehlgikki2011utavstyret. Ultimatakkerforinnsatsen #Programkomité# Kunstneriskprogramfor2011bleutarbeidetavLucaFrancesconiogPOING. Programkomitévarikkeoppnevnti #Valgkomité# ValgkomitéenvalgtforfireåriRådsmøtet : HenrikCelius LeneGrenager HegeImerslund # # 7

8 3.#Innhold#og#fakta#2011# 3.1#Arrangementer# I2011omfattetUltima58arrangementer. Repeterendearrangementer,foreksempelenteaterforestillingmedflereoppsetninger, samtkonsertermedflereensemblerellerutøvereiseparatesettregnessomett arrangement. Arrangementenefantstedpå26forskjelligearenaer.SamtligeliggeriOslo,medunntak avhenieonstadkunstsenterpåhøvikoddenibærum #Åpningskonserten# Ultimafestivalen2011åpnetden8.septembermedPRIMA.Arrangementet,somble gjennomførtisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,tokibrukoperaenbådeute oginne. ÅPNINGISOL:EttavfemkorpssomspiltehversinnordiskenasjonalsangogmøttespåoperataketiLuca FrancesconisverkFresco(Allefoto:Ultima/ElisabethHøiberg) FrahversinkantkomfemkorpsmarsjerendeinnpåKirstenFlagstadsplassderverket FrescoavLucaFrancesconiblefremført.Dettevarstartskuddetforenåpningfyltav samtidskunstividforstand.eskilrønningsbakkenvistebalansekunstfraoperataket, FRIKARbidromedveggdansisamspillmedEivindNordsetLønningogHansKristian KjosSørensensimprovisasjoner.ProgrammetfortsatteinnendørsmedMariusHesbypå trombone,førhanskristiankjoscsørensenfremførteverketkassandrasammenmed barytonhalvormelien.war,sum,upovertoksåpåscene2(sepkt3.1.4)førkveldenble 8

9 avsluttetmedetspesieltmøtemellomtoulikefolkemusikktradisjoner,joikogaswansk vokaltradisjon. MESTERMØTE:DelegendariskenomadesangerneOleLarsenGainofraKautokeinoogAbuDarwishfraal JaafraiAswanmøttespåRiksscenen. OperaenvarogsåfyltmedinstallasjonerfrautstillingenI,Walk,The,LinekuratertavPetr SvarovskyogRossDalziel.Enstørreinstallasjoninneifoajeenvarogsåinkluderti inngangsbilletten;currentsavåsastjernaisamarbeidmednotam(sepkt3.1.7) #KammerG#og#orkesterkonserter# OsloCFilharmonienstradisjonelleUltimakonsertstartetmedJanErikMikalsensverk Ghouls,&,MoonsførIgorStravinskijVariationsfra1964blefremført.Konsertenrundet avmedverketsomnavngaarrangementet:arcanaavdenfranskekomponistenedgard Varèse. 16.septembervardetKringkastingsorkesteretskveldiStoreStudiopåMarienlyst. KonsertenstartetmedTristanMurailsverkDésintégrationsforensembleogelektronikk. Orkesterverk,IIblefremførtsomenhyllesttilogfeiringavkomponistJohnPerseni forbindelsemedhans70cårsdag.marinoformentivarsolistdakveldenbleavsluttet medgyörgyligetispiano,concerto. OsloSinfoniettameddirigentRenatoRivoltarettetblikketøstover.ØrjanMatreåpnet konsertenmedverdenspremiérepåverkethoffentlich,mussten,sie,nicht,an,der,grenze, lange,warten.farangisnurullackhoja,bosatticanada,menmedopprinnelsefra Tadsjikistan,haddeskrevetverketRavishi,NurmedRolfCErikNystrømsom saksofonsolist.kveldenstredjeverdenspremiérevarmorphekomponertavnystrøm., KveldenssistekonsertvarsisteverkvarNuit,de,Marsfra2009avogmedsangerog komponistjamiliajazylbekova., 9

10 EtgjennomgangstemaunderåretsfestivalvarLucianoBeriossequenzaer.Sequenzaser skrevetforforskjelligeinstrumenter,sompiano,trombone,cello,fløyteog kvinnestemme.tolvavdisseblefremførtunderfestivalen.detbleogsåarrangert workshoppånorgesmusikkhøgskolemedkunstnerisklederlucafrancesconi,tidligere elevavberio #Opera#og#musikkteater# OperaenWar,Sum,UpmediscenesettelseogproduksjonavHotelProFormablefremført påscene2ioperaen8.og9.september.latvijasradiokorisfremførteverketunder ledelseavkasparputninsiregiavkirstendehlholm,medscenografihentetfrajapansk manga.oppsetningenbleprodusertisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,og støttetavstatenskunstråd,kulturkontaktnordogbikubefonden. FINTBESØK:SjangereogkunstartermøttesiHotelProFormasnyutklekkedeWar,Sum,Up.Herservinoen avverdensbestekorsangerefralatviasradiokormedkostymeravhenrikvibskov. ToproduksjonerblespiltpåBlackBoxTeaterunderfestivalen. fractured,bones/,lets, get,lost kombinertefilm,musikkogskuespillkunstifemforestillinger.denkanadiske gruppenpmecartfremførtehospitality,5:,the,dj,who,gave,too,much,informationog Hospitality,3:,Individualism,was,a,mistake,hhv10.og11.september. PåGrusomhetensTeaterframførteEnsembleNINGogdanserenKristinaSøetorpOur, Picture,is,Continuous,Fractions,komponertavErikDæhlinogkoreografertavTherese Markhus. 10

11 3.1.5#Jazz#og#folkemusikk# FlereavUltimaskonserterundersøkteforholdetmellomulikemusikalskesjangre. TydeligstbledetteisamarbeidetmedNasjonaljazzscene.PåarenaeniKarlJohansgate bledetholdttrekonsertermedsjangermøterogbredtspekter. FørstekveldiserienUltimapåjazzscenenfantsted10.september.Samtidsensemblet BIT20stiltemedutvalgtemusikereietjugband,entypevaskebrettbandsomvar populærtisørstateneiusa.despilteverkeravperzanussi,øyvindtorvund,erlend SkomsvollogChristianWallumrød.BeriossequenzaforbratsjbleframførtavGarth Knox.DeretteravsluttetGjertrudssigøynerorkesterogNilsHenrikAsheimmedsine spellemannprisbelønteomskrivningeravchopinsmusikkiformavmazurkaer. 14.septemberstilteToneÅsemedenlydnovelleavsangogelektronikk,mensKarin HellqvistogHeloisaAmaralpåhenholdsvisfiolinogpianoserverteverkeravBerioog IannisXenakis.KveldenbleavsluttetmedetsjangermøtemellomPOING, vokalisten/gitaristenlarslillocstenbergogstøycogelektronikaartistenlassemarhaug. SJANGERMØTE:StøymusikerenLasseMarhaug,deLillosCvokalistenLarsLilloCStenbergogPoingsprengte musikalskegrenserpånasjonaljazzscene. SistekveldpåNasjonaljazzscene15.septemberbleinnledetmedetprogramav slagverkerenperoddvarjohansen.sopranengurieggeframførteberiossequenzafor kvinnestemme.støyduoenmohavarsistepostpåprogrammet. Folkemusikkenfikkgodplassunderfestivalen,bådeiopprinneligformogisamspill medandremusikalskeuttrykk.joikemesterenjohansarajr.varisamarbeidmeden gruppenomaderfrasørcegyptendelavåpningsforestillingenprimapåoperataket8. september.desammeutøvernestiltemedfolkemusikkpånachspielspektakelpå Riksscenendagenetter. EnavlunsjkonserteneiserienUltimadugurd,nærmerebestemt16.september,ga publikum"contemporaryfolkmusic"medgjermundlarsenpåfeleogfrodehaltlipå 11

12 trekkspill.detovarogsåendelavkonsertensamtidsbalkanfeleflamencopåcaféteatret sammekveld,derethøydepunktvarspansketrioarbós samtidsflamenco. TrioArbósstilteogsåpåavslutningsarrangementetEXITpåKunsthøgskolen17. september,medetverkavmauriciosotelo.idenstorekunstlabyrintenfikkpublikum blantannetstiftebekjentskapmedzengxiaogangogdetkinesiskestrengeinstrumentet qin,isamspillmedtanjaorningpåcello.tidligeresammedagbleverkeravto kvinneligekomponisterfratadsjikistanogkasakhstan,farangisnurullackhojaog JamiliaJazylbekova,framførtunderkonsertenSilkeveieniKulturkirkenJakob.Ørjan MatresHoffentlig,mussen,sie,nicht,an,der,Grenze,lange,wartenbleuroppførtpåsamme konsert. SILKEVEIEN:KomponistJamiliaJazylbekovafraKasakhstanogkunstnerisklederRolfCErikNystrømien internasjonalkonsertikulturkirkenjakob #Barn#og#unge# # Høyt,oppe,i,fjelletavMajaRatkjeogChristinaLindgrenerenoperafordeyngste.Iløpet avseksforestillingerietteltifoajeenpånationaltheatretfikkungeneoppleveen eventyrreisegjennommusikk,lyderogbevegelse. 12

13 VELKOMMENINN:MedmunnharpespillblebarnalokketinniteltettilforestillingenHøyt,oppe,i,fjellet. 17.septembervardetBlårollingerogUltimaiskjønnforeningmeddensvenske legendenjojjewadenius.låtsnekkerenoggitaristenbl.a.kjentfrabandsomblood, SweatandTearsogmusikkentilbarneCtvCserienKalles,klatretre,underholdt,etterfulgt avauduneriksenogthefour,somspiltepåpublikumsneser,gulrøtterogandre tilgjengelige instrumenter. SamarbeidetmedDrivhusetogTekniskmuseumfortsattei2011.Iutstillingen Musikkmaskinerfårskoleklasserselvkomponereogspilleflereavinstrumentene gjennomfestivalperioden.lørdag10.septemberblemusikkverkstedetåpnetforalle.på nettstedetultimaskinen.nokunnemanselvmikselyderfrafestivalen #Utstillinger,#lydkunst#og#installasjoner# UnderåpningsforestillingenPRIMApåDenNorskeOpera&Ballett8.septemberfikk publikumoppleveflereinstallasjoneroglydkunst. SvenskeÅsaStjernabidromedinstallasjonenCurrents,etsamarbeidmedforskerefra MeteorologiskinstituttvedUniversitetetiStockholm,ingeniørfirmaetManfredFoxog NOTAM.Installasjonenformidletinformasjondirektefraetforskningsprosjektpå FærøyenesomundersøkerinnstrømmingenavvarmtvanniNordsjøen. I,Walk,The,Linevardelvisinstallasjonogdelvisperformance,kuratertavRossDalzielog PetrSvarovsky.BlantverkenevarMr,SaturnavGlennBoulter,hvorrollespillet EarthboundmøterverkenetildentyskeforfatterenW.G.Sebald,ogKristofferMyskjas motorcogvanndrevneinstallasjonercentrifugal,sound,deviceoggiving,back,to,the, Reservoir.DeandreverkenesomblepresentertvarBut,ListenavSerinaErfjordog 13

14 MagnusOledal,SparkleavSerinaErfjord,Past,SignalavBobLevene,UntitledavHans ChristianSkovholt,UN,SPACEavMarkusSoukup,Hello...,ThereavTrudeSolvangVevatne ogsarachristensen,arctic,tacticsavmagalidaniauxogcédricpigotogwashing, MachineavGilArnaudNgolé. EtteråpningsfesteniOperaenfortsatteI,Walk,The,LineCprogrammetpåBlackBoxTeater meddenfranskeliveclydkunstnerencédricpigot,elektrometalbanetnextlifeogdet eklektiske,didgeridoocstyrteprosjektetlao. InstallasjonervarogsåendelavEXITpåKunsthøgskoleniOslo17.september.Etekko avåpningsforestillingenkunnesesoghøresipetrsvarovskysinstallasjoni,walk,the, Line.AsbjørnBlokkumFløsRAGNAROKblebeskrevetsom"etforsøkpååkomprimere EuropashistorieogWagnersRingennedtilenmusikalskelementærpartikkel".I10.000, Peacock,Feathers,in,Foaming,AcidavhviterussiskeEvelinaDomnitsjogamerikanske DmitryGelfandblefargespekteretisåpeboblerprojisertpåveggenmedlaserlys. EnanneninstallasjonvartilgjengeligforpublikummestepartenavUltimaCperioden: KvartettenSPUNKfyltesittREIR,foranledningeniSagenekulturhus,medgjenstander defantellerfikkunderveis.underoslokulturnattholdtdekonsertilokalenesine, omgittavogmedbidragfratingenedehaddesamletinn #Faglige#arrangementer,#samtaler#og#paneldebatter# EnheldagunderfestivalenvarvietNorgesmusikkhøgskole(NMH).13.september startetmedenworkshopkonsentrertomlucianoberiossequenzaer,et gjennomgangstemaunderfestivalen.herdeltokkunstnerisklederlucafrancesconi, musikerefraensemblerechercheogdoktorgradsstudenterfranmh. SeneresammedagblelunsjkonsertenUltimadugurdIIarrangert,derstudentensemblet AksiomspilteverkeravWitoldLutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardog MartinRaneBauck.Detosistnevnteermedgrunnleggereavensemblet.Etterkonserten ledetrolfceriknystrømoghåkonthelinenpaneldiskusjonrundttemaet"musikereni verket",medflereutøvereogkomponistersamtlucafrancesconiipanelet. DendanskekomponistenHansAbrahamsensverkSchneebleforførstegangfremførti Norgeavdettyskeensemblerecherche.IforkantavkonsertenhaddeAbrahamsenen samtalemedforfatterenerlandkiøsterudomverket,påbakgrunnavetessayskrevet spesieltforultimasfestivalmagasin.kveldensandrehovedkonsertvaron,and,off,and,to, and,fro,ettavverkenetildendanskekomponistensimonsteencandersenfremførtav ensembletasamisimasa.nyetalenterfranmhfikkogsåvistsegfremimusikkbaren. 14

15 PORTRETT:DendanskekomponistenSimonSteenCAndersenfikksineverkerframførtpåflereUltimaC konserter.hermedtanjaorningfraasamisimasa,somhaddeenportrettkonsertmedsteencandersens musikkpånorgesmusikkhøgskole. 14.septemberarrangerteNorskkritikerlagogUltimaendebattunderoverskriften Kritikersalongen.IdaHabbestadvarordstyreriGamleLogenogstilteblantannet spørsmålomihvilkengradsamtidsmusikkentaropp,ogbørtaopp,politiskeog samfunnsmessigespørsmål.paneldeltakernevarlucafrancesconi(kunstneriskleder Ultima2011),AlwynnePritchard(kunstnerisklederBorealis),ArildPedersen(filosof), ogmarinoformenti(kunstner). 15

16 MUSIKKRITIKK:HåkonThelinogRolfCErikNystrømfradenkunstneriskeledelsenbidromusikalsktil paneldebattenomsamtidsmusikksomblearrangertisamarbeidmednorskkritikerlagigamlelogen #Konsertserier# BaknavnetUltimadugurdstoenseriemedlunsjkonserter. I:9.september/Universitetsbiblioteket:TrombonistenMariusHesbyogpianistenEinar HenningSmebyespilteverkeravBentSørensenogMarkAdderley. II:13.September/Norgesmusikkhøgskole:EnsembleAksiomspilteverkeravWitold Lutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardogMartinRaneBauck. III:14.september/NyMusikk:MedlemmeravensemblerecherchespilteBerios sequenzaerforoboogfløyteoghylletennyligavdød,kjærsamarbeidspartner,den italienskekomponistenaldoclementi. IV:15.september/NyMusikk:ThomasKjekstadspilteBeriosgitarCsequenzasamt urframføringenavjørgenkarlstrømsverkanonymous,post.denpolskeakkordeonisten GrzegorzMiszczyszynavsluttetmedBeriossequenzafortrekkspill. V:6.september/Universitetsbiblioteket:Samtidsfolkemusikk(sepkt3.1.5). VI:17.september/Oslodomkirke.OrganistenKåreNordstogaogtrompetistenSava StoianovspilteverkeravBartolomeodeSelmaySalaverde,GiacintoScelsiogHerbert Grassl. 16

17 ElektroakustiskloungeblekuratertavRolfCErikNystrømogAsbjørnBlokkumFløogvar etsamarbeidmellomnotamogultima.serienbødpåavslappetstemningog bevertningledsagetavpresentasjonerogframføringeravelektroakustiskmusikk. I.Funnedelydobjekter:9.september/Riksscenen:KomponistenogslagverkerenKjell Samkopfmedegneverker.Serveringavnorsknaturmat. II.ArneNordheim:11.september/Riksscenen.EksemplerbådepåNordheims elektroniskeogakustiskemusikk,framførtaveldbjørghemsing,matsclaesson,hans JosefGroh,SverreRiiseogAsbjørnBlokkumFlø.Serveringavbouillabaisseogsnitter. III.Elektriskcafé:17.september/TaxiTakeAway.IannisXenakis'elektroniskemusikk, introdusertavasbjørnblokkumflø.vafler,kaffeogølbleservertsammenmedtørket fruktogpersiskte.desistnevnteutgjordeenovergangtilpanelsamtalenførkonserten SilkeveieniKulturkirkenJakob(sepkt3.1.5). # 3.2#Arne#Nordheims#komponistpris# Fredag16.septemberbleTrondReinholdtsentildeltArneNordheimskomponistprisav juryenslederasbjørnschaathununderenkonsertistorestudiopåmarienlyst. Prisvinnerenfår125000kronerogetdiplom. PrisenbleopprettetavKulturdepartementetijuni2001iforbindelsemedNordheims 70Cårsdag.PrisendelesuthvertårunderUltimafestivalen. IjuryensitterkomponistogstyrelederiNorskKomponistforeningAsbjørnSchaathun (leder),skribentogmusikkviterhildborchgrevinkogførsteamanuensisvednorges musikkhøgskolepetertornquist. Tidligereprisvinnere: 2010RubenSverreGjertsen 2009MagnarÅm 2008RagnhildBerstad 2007NilsHenrikAsheim 2006OleCHenrikMoe 2005SvenLyderKahrs 2004CecilieOre 2003LarsPetterHagen 2002KåreKolberg 2001MajaSolveigKjelstrupRatkje 3.3#Statistikk# 3.3.1#Publikumstall# Totaltfant9300publikummereveientilUltimasarrangementerover10dageri 2011.Talletfor2010var11000forenfestivalperiodepå11dager. 17

18 Ultimafortsattei2011strategienmedågjørefestivalenmertilgjengeligforetstørre publikumfrainncogutland,bl.a.vedåkonsentreredenoverfærredagerenntidligere. Strategienerbasertpåtilbakemeldingerfrapublikumsundersøkelsen. Fordelingenavbesøkendepåuliketyperarrangementervarnoenlundeliki2011som åretfør.ennoestørreandelavtotalprogrammetvarkammercogorkesterkonserterfor voksne,49prosenti2011mot45prosenti2010. Ultimas18medlemmererviktigebidragsyteretilfestivalensstørrelseogkvalitet.I2011 varultimasmedlemmerdelaktigeiprosjektersomtilsammenhaddeetpublikumpå #Publikumsundersøkelse# ForfjerdeårpåradharUltimaspurtpublikumomenrekkeforholdrundtfestivalen. Ultimaspublikumerhøytutdannet,85prosentoppgiråhautdanningpå universitetsnivå.snittalderenerpå39år,noehøyereenni2009og2010. Antalletspurtesomoppgiratdeermegetellerganskefornøydemedfestivalen,er82 prosent.dettegårinniengodtrendmedscorepå80ellerhøyere,noesomharvært tilfellesidenundersøkelsenstarteti2008. Original,intelligentogenergiskerdetremestbrukteadjektiveneomUltimablantde spurte #Kjønnsfordeling# AvkomponistersombidromedverkerpåUltimai2011var14,3prosentkvinnerog 85,7prosentmenn.Andelenkvinnerblantopphavspersonergenerelt,detvilallesom harlevertkunstneriskebidragtilfestivalenmedegetåndsverkellerkuratering,var19,1 prosent. Blantde683utøvernevar35prosentkvinnerog65prosentmenn.Herersamtlige utøveremedregnet,medunntakavmedlemmeneidetnorskekammerorkester, KringkastingsorkesteretogOsloCFilharmonien. # # # # 18

19 4.#Samarbeidspartnere# 4.1#Ultima#takker# Ultimavilgjernetakkevåremedlemmerogstøttespilleresomhargjortfestivalenmulig. Takkogsåtilallekomponisterogutøveresombidroogtilpublikumpåarrangementene. 19

20 CentreCulturelFrançais DetKongeligeSlott DetNorskeKomponistfond DenNyeOpera Dramatikkenshus Drivhuset GamleLogen GoetheInstitut GrønlandKirke InstitusjonenFrittOrd KafeFalsen Kirkeligkulturverksted Kulturdepartementet KunsthøgskoleniOslo Mnemosyne MusicExportNorway Nasjonalmuseetforkunst,arkitektur ogdesign Nationaltheatret Norskkulturfond Norskkulturråd Oslokommune OsloKonserthus OsloKunstforening Parkteatret Riksscenen ScandicHotels Sceneweb TekniskMuseum Utenriksdepartementet Ultimas#medlemmer# BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NRK,Kringkastingsorkestret NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada

21 4.2#Internasjonale#relasjoner# Foråværeeninternasjonalfestivalmedethøytkunstnerisknivå,erdet nødvendigforultimaåholdeløpendekontaktmedutøvereogfagmiljøerover heleverden.forutendennekontaktenvilvitrekkeframfølgendenettverkog prosjekter: RéseauVarèsehareksistertsiden1999,medUltimasomenavgrunnleggerne. Nettverketerensammenslutningavfestivalerogarrangementerinnenmoderne musikkmed23medlemmerfra17land.blantfestivaleneogorganisasjonene somermedermärzmusikiberlin,wienmodern,southbankcentreilondonog IrcamiParis. I2009fikknettverketstøttefraEUskulturprogramframtil2014påtilsammen 20,3millionernorskekroner.GjennomstøttefraRéseauVarèse,viaEUs kulturprogram,bleforestillingenfreizeitspektakelframførtmedneue VocalsolistenStuttgartfredag9.septemberpåRiksscenen. SPEKTAKELCÆRT:Hverdagshendelserbleskildretgjennomvideoogsangavdetvelrennomerte ensembletneuevocalsolistenstuttgartifreizeitspektakel.

22 NYKLANG:KunstnerisklederHåkonThelinvarblantaktørenesomsørgetfortokonserteri EmanuelVigelandsmausoleumunderOsloKulturnatt. 22

23 5.#Kommunikasjon# 5.1#Design#og#foto# FortredjeårpåradsamarbeidetUltimameddetprisbeløntedesignstudioetNODEOslo. NODElevertesamtligedesigntjenester,ogi2011bledetblantannetutvikletennylogo. 5.2#Publikasjoner# Ultimagautenlanseringsavisijuni(24sider)ogetmagasinibegynnelsenav september(104sider).aviseninneholdtkortereintervjuerogreportasjermed programstoff.itillegginneholdtmagasinetprogramtekster,lengreessaysog kommentarstoff. Avisenhaddeetopplagpå38.000eksemplarer,hvoravetstortantallbledistribuert sammenmedmorgenbladet17.juni.opplagetformagasinetvar6000.magasinetble distribuertpåspillesteder,læringsinstitusjonerogkaféeriosloogomegn.itilleggkom etminiprogramutenukeførfestivalstart.programmetvarilommeformatoggjenga tider,stederogmedvirkendeforallearrangementene.plakaterforfestivalenblehengt opppåspillestederogplakatvegger. 5.3#Dokumentasjon## 5.3.1#Lydopptak# UltimaengasjerteMortenBrekketilågjøreopptakavfølgendekonserter: 10.september:UltimapåJazzscenenICNasjonaljazzscene 11.september:EnsembleCourtCCircuitCRiksscenen 13.september:On,and,Off,and,To,and,Fro,CNorgesmusikkhøgskole 14.september:UltimapåJazzscenenIICNasjonaljazzscene 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 23

24 SISTEDANS:Kunsthøgskolensstudenterinnendansogkoreografibidromedettavmangeinnslagi avslutningsforestillingenexit. # DetbleogsågjortopptakavForspill,,NaturlydogOrenAmbarchiogEnsembleneoNs opptredenerpåhenieonstadkunstsentersamtbeggelunsjkonserteneiregiavny Musikk.NyMusikkstoselvforopptakeneavdisse.DetbleogsågjortopptakavCome, Back,to,the,Old,Spicemen16.september.CikadaEnsemblestodforopptakene #Filmopptak# UltimaengasjerteBodilFuruforfilmdokumentasjonunderåretsfestival.Hungjorde opptakfrafølgendearrangementer: 10.september:UltimapåJazzscenenI 14.september:UltimapåJazzscenenII 15.september:UltimapåJazzscenenIII 17.september:SoloppgangCUtepåFrysja 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 24

25 GODMORGEN:FrodeAndersen(t.v.,trekkspill),TorbenSnekkestad(saksofon)ogkunstneriskleder FrodeHaltli(trekkspill)varpåplassvedFrysjavedsoloppgangforåspilleblantannetOorts,cloudav JexperHolmen. # 5.4#Presse#og#kringkasting# 5.4.1#Medieomtale#og#anmeldelser# Ultimahari2011bruktRetrieverforåovervåkepressedekningen,forutenomtalei utenlandskemedier,tilsendteutklippogmålrettedesøketterblogginnleggogannen omtalepåinternett.hererdeviktigstefunneneiåretsmedieovervåking,sammenliknet meddetreforegåendeårene: SnittetpåRetrieverCtreffunderfestivalenvar5,1perdag.Tilsvarendetallfor årenefør:2,95i2008,4,45i2009og5,6i2010. Iriksdekkendemedier,herunderetermedier,fikkUltima15anmeldelserpå10 dager.tilsvarendetallvar20anmeldelserpå11dageri2010,14anmeldelserpå 11dageri2009og18anmeldelserpå20dageri #Sendinger#i#fjernsyn# EndokumentarfilmomUltimafestivalenblesendt1.septemberpåNRK2,medflere repriserpåbådenrk2ognrk1.nrksdokumentarcogsamfunnsavdelingpresenterte "Ultima lokomotivetfornymusikk",hvorklippfrafestivalensførste20årble presentert.somfestivalenskunstneriskeledelsepresentertetrioenpoingsmakebiter fraåretsprogram. NRKgjordeogsåopptakfraåpningsforestillingenpåOperaen.JohanSarajr.oghansjoik imøtemedegyptiskfolkemusikk(sepkt3.1.5)blevistidokumentarfilmen"musikk kodentilfellesskap"pånrk215.desember.itilleggtoktvcteametopp veggdansforestillingentilfrikardancecompanyunderprimatidligeresammekveld. 25

26 KringkastingsorkesterettokoppåretsUltimakonsertmedverkeravJohnPersen,György LigetiogTristanMurail.Konsertenblestreametdirekte16.september,ogdener fremdelesåseinettctvpånrk.no #Sendinger#i#radio# NRKP2haddeialtåtteradiosendingerfraUltimafestivalen2011. Onsdag21.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:LightavHåkonThelin,It,is, Pain,Flowing,Down,Slowly,on,a,White,WallavBentSørensen,Sinfonia,nr,2,i,B_dur,, Wq,182avCarlPhilipEmanuelBachogStudy,#,1avSimonSteenAndersen. FramførtavPOINGogTelemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)i Grønlandkirke10.september. Torsdag29.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:Kringkastingsorkestereti StoreStudio16.september.MedverkeravTristanMurail,JohnPersenogGyörgy LigetisamtMarinoFormentisomklaversolist. Onsdag5.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav RagnhildBerstadstelaiKulturkirkenJakob12.septembermedCikada strykekvartettogthomaskjekstadsomsolist.cikadastrykekvartettframførte ogsåetverkavgeorgfr.haas.itilleggetopptakavsimonsteencandersens Study,#,1forstrykeorkesterfraGrønlandkirke10.september. Onsdag12.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav Vertigo,RoomavKnutOlafSunde.FramførtavCikadastrykekvartetti KulturkirkenJakob12.september. Onsdag2.novemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav verkeravolavantonthommessenogbentsørensen.framførtavpoingog Telemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)iGrønlandkirke10. september. Onsdag7.desemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Hoffentlich,mussen, sie,nicht,an,der,grenze,lange,wartenavørjanmatre. Onsdag1.februar2012kl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Verkerav FarangisNurullaCKhoja(Tadsjikistan)ogJamiliaJazylbekova(Kazakhstan) framførtikulturkirkenjakob17.september,medrolfceriknystrømsomsolist. 26

27 URPREMIERER:KnutOlafSundes VertigoRoom varettavtreverkersombleurframførtikulturkirken Jakobmandag12.september. ForutendissesendingeneanmeldteNRKshovedanmelderforklassiskmusikk,Ragnhild Veire,åpningenPRIMAiKulturnytt(NRKP2)fredag9.septemberogenoppsummering avfestivalensålangtikulturnytt(nrkp2)tirsdag13.september. 5.5#Annonser## Ultimasatsetpåfærre,menstørreannonsermedhelsideroghalvsider. AnnonsekanalenevarAftenposten,Klassekampen,ballade.noogNatt&Dag.Detble rykketinnflereannonser,entenkjøpteplasserelleribytteavtaler,ipublikasjonenetil andrekulturarrangementerogcinstitusjoner.særligstorvareksponeringeni festivalpublikasjonenetiloslojazzfestival,medflerehelsider.itilleggkomenannonsei detinternasjonalemusikktidsskriftetthewire.tilbakemeldingenepåsynlighetenav annonsenevarsværtgode #Mediepartner# FlerestørreannonserblerykketinniMorgenbladetsomleddietomfattendesamarbeid somultimasmediepartner.detbleogsåtrykkettreannonsermedspesialtilbudpå UltimaskonsertertilMorgenbladetslesere,ogavisenbledeltutpåenkelteav festivalenskonserter #Annonsesalg# AnnonsøreneiUltimasaviserkunnevelgemellomenkeltannonserellerpakkeløsningeri avisenogmagasinettilgunstigpris.deflestevalgtedetsistealternativet.kulturaktører ogorganisasjonerdominerteblantannonsørene.inoentilfellerbyttetultima annonseplassermedandrekulturarrangører,somfolkelarmogblackboxteater. 27

28 5.6#Internett#og#sosiale#medier# 5.6.1#Nettsider# Denyenettsidene(fra2009)beholdthovedsakeligsammestruktursomfør,menfikk sommeren2011etoppdatertdesignitrådmedfestivalensøvrigegrafiskeprofilav NODEOslo.Herbleogsådennyelogoenintegrert. Hovedhensiktenmeddetnyedesignetvarågjøreprogrammetog bakgrunnsinformasjonenoversiktligogletttilgjengeligforpublikumfør,underogetter festivalen.i2011bleetnyttsøkefeltopprettet,ogkoplingenetilsosialemedierble tydeligereennfør #Sosiale#medier# Sosialemediererenviktigplattformifestivalenskommunikasjonsstrategi.Både statistikkenfortreffpånettsideneogpublikumsundersøkelsenunderstrekerdette. UltimabrukerkanaleneFacebook,Underskog,TwitterogFlickrsværtaktivt.Disse nettstedeneersværtviktigeforsynliggjøringnasjonaltoginternasjonalt.antall tilhengereavbådefacebookogtwitterharøktmyeogjevntdesisteårene.ved utgangenav2011haddefacebookcsidenioverkantav2100tilhengere,mens Twitterkontoenblefulgtavsnaut1200. Flickrblirbrukttilbildeframvisningognedlastingavpressebilder.Arbeidetfra2010 medenbedreintegreringavbildevisningherfrablevidereførti2011.hvermorgenble detlagtutbilderfraarrangementenekveldenfør #Applikasjon# I2011utvikletUltimaisamarbeidmedJPGogNODEBerlinOsloenapplikasjonfor iphone.applikasjoneninneholdtfulltoppdatertprogram,kartoverspillesteder,omtale avkomponisterogutøvere,oglenketilspillelistermedmusikkfraårets festivaldeltakere. # 28

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer