ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING+2011+ + + + + +"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 + 1.+Innledning Organisasjon Organisasjon Formål Rådet Styret Programkomité Valgkomité Innhold+og+fakta Arrangementer Åpningskonserten KammerCogorkesterkonserter Operaogmusikkteater Jazzogfolkemusikk Barnogunge Utstillinger,lydkunstoginstallasjoner Fagligearrangementer,samtalerogpaneldebatter Konsertserier Arne+Nordheims+komponistpris Statistikk Publikumstall Publikumsundersøkelse Kjønnsfordeling Samarbeidspartnere Ultima+takker Ultimas+medlemmer Internasjonale+relasjoner Kommunikasjon Design+og+foto Publikasjoner Dokumentasjon Lydopptak Filmopptak Presse+og+kringkasting Medieomtaleoganmeldelser Sendingerifjernsyn Sendingeriradio Annonser Mediepartner Annonsesalg Internett+og+sosiale+medier Nettsider Sosialemedier Applikasjon Publikumsutvikling Økonomi+og+regnskap Administrasjon+og+arbeidsmiljø Ansatte Heltidsansatte...31

3 7.1.2Festivalmedarbeidere Studenter Arbeidsmiljø Likestilling Ytremiljø Signaturer Regnskap+og+revisjonsberetning

4 1.#Innledning# UltimaOsloContemporaryMusicFestivalerNordensstørstefestivalforsamtidsmusikk. I2011blefestivalenarrangertitidsrommet8. 17.septemberogtittelenpåårets festivalvar Morph (omforming).historiskhardetalltidværtkomponistersomhar innehattposisjonensomkunstnerisklederforfestivalen.medåretstrefremragende, utøvendemusikere,trioenpoing,somenviktigdelavfestivalenskunstneriske lederskappåfire,vardetderforenrekke nye elementersombleformetom.årets festivalgaetsærligfintblikkpåutøverrollenssjangerovergripendeogmangefasetterte potensial.ogogsådenfjerdekunstneriskelederen denprofilerte,italienske komponistenlucafrancesconi løftetåretsfestivalprogrammedensværtinteressant internasjonalsignatur. Viharogsåforsøktåfåflerestemmerinnisamtalen.ÅinkludereNasjonaljazzscene somarena,åpnetforetnyttultimapublikum.avslutningsarrangementet,exit(på KunsthøgskoleniOslo,KHIO)bleetgedigentflettverkavetsamarbeidmellomNOTAM, Norgesmusikkhøgskole,KHIOogUltima,påtversavalletenkeligesjangre.OgfriC improvisasjonskonsertenepåcaféteateretpågrønlandvisteetinteressanttverrsnittav detnye,mangfoldigeoslo. Ultimahaddelikevelaldrihattdenposisjonenogtyngdenvihar,utenvåre18 medlemsorganisasjoner.deresbidrag fradestørsteinstitusjonenetildemindre aktørene ertilsammendemsomgirultimadenhelhet,posisjonogforankringsom festivalentilsammenrepresenterer.envesentligdelavproduksjonenevipresenterer haddealdriværtmuligeutenåspillepåogmeddensamarbeidsviljeogkvalitetsom våremedlemmerinnestår. Ultimasunikeposisjonisamtidskunstfeltetinnebæreratviharetsærligansvarforå utprøvekunstneriskrelevantoginteressantrisiko.idetteliggermyeavvårlegitimitet. Åtarisiko,kombinertmedengenuinkvalitetsforankring,erogsåenforutsetningforat vikantapulsenpå,løfteogbefesteultimasomdenvesentligstearenaenforden nyskapendeogeksperimentellemusikkeninorden.enstortakkderfortilvåre finansiellepilarer,ogisærdeleshetkulturdepartementetogoslokommune,fordentillit ogdetavgjørendespillerommetsomvårfestivalgis.knutepunktmandatetgiross nettoppmulighetentilåutspilledenspydspisscogarnestedsfunksjonenfor musikkmiljøetsomviheletidenharsomambisjonåinneha. 4

5 Motsluttenav2011gikkviigjennomenkonstruktivomstruktureringsprosessinternti vårorganisasjon,ogstyretmeneratvinåersværtgodtrustettilåarbeidemotvårt overordnedemål:ågjøreultimatilenaveuropasviktigstearenaerforsamtidsmusikk. Forålykkesmeddette,krevesetmålrettet,langsiktigogkvalitativtgodtarbeid,parallelt medenytterligereforsterkningavvåreøkonomiskeressurser. IngridRøynesdal, Styreleder # # # # # # # # # # # 5

6 2.#Organisasjon# 2.1#Organisasjon# StiftelsenUltimaOsloContemporaryMusicFestivalerlokalisertiOslo.Adressener Kongensgate4,0153Oslo.H.K.H.KronprinsHaakonerfestivalenshøyebeskytter #Formål# Ultimasformåleråarrangereenårlig,internasjonalfestivalforsamtidsmusikkog relatertekunstarterioslopåethøytkunstnerisknivå #Rådet# Rådetbeståravénrepresentantfrahveravstiftelsensmedlemsorganisasjoner.I2011 fantrådsmøtetsted10.mai.medlemmeneer: BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap,UniversitetetiOslo Kringkastingsorkestret(KORK) KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada 2.1.3#Styret# Ultimasstyrehaddevedutgangenav2011følgendesammensetning: IngridRøynesdal,leder(oppnevntavKulturdepartementet,ny2011) MartinRevheim,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) DonatellaDePaoli,styremedlem(valgtavRådet) HenrikHellstenius,styremedlem(valgtavRådet) AudunHasti,styremedlem(oppnevntavKUD,ny2011) EvaFrederikkeDahr,1.varamedlem(oppnevntavKUD) EivindLorentzen,2.varamedlem(oppnevntavKUD,ny2011) JanneStangDahl,1.varamedlem(valgtavRådet) KlausSandvik,2.varamedlem(valgtavRådet) 6

7 StyrelederIngridRøynesdal,styremedlemmeneAudunHastiogMartinRevheimog varamedlemmeneevafrederikkedahrogeivindlorentzenblei2011alleoppnevntav KUDforfireår. StyremedlemmeneDonatellaDePaoliogHenrikHellsteniussamtvaramedlemmene JanneStangDahlogKlausSandvikblei2010valgtforfireår. StyrelederSteinOlavHenrichsenogstyremedlemMartinBiehlgikki2011utavstyret. Ultimatakkerforinnsatsen #Programkomité# Kunstneriskprogramfor2011bleutarbeidetavLucaFrancesconiogPOING. Programkomitévarikkeoppnevnti #Valgkomité# ValgkomitéenvalgtforfireåriRådsmøtet : HenrikCelius LeneGrenager HegeImerslund # # 7

8 3.#Innhold#og#fakta#2011# 3.1#Arrangementer# I2011omfattetUltima58arrangementer. Repeterendearrangementer,foreksempelenteaterforestillingmedflereoppsetninger, samtkonsertermedflereensemblerellerutøvereiseparatesettregnessomett arrangement. Arrangementenefantstedpå26forskjelligearenaer.SamtligeliggeriOslo,medunntak avhenieonstadkunstsenterpåhøvikoddenibærum #Åpningskonserten# Ultimafestivalen2011åpnetden8.septembermedPRIMA.Arrangementet,somble gjennomførtisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,tokibrukoperaenbådeute oginne. ÅPNINGISOL:EttavfemkorpssomspiltehversinnordiskenasjonalsangogmøttespåoperataketiLuca FrancesconisverkFresco(Allefoto:Ultima/ElisabethHøiberg) FrahversinkantkomfemkorpsmarsjerendeinnpåKirstenFlagstadsplassderverket FrescoavLucaFrancesconiblefremført.Dettevarstartskuddetforenåpningfyltav samtidskunstividforstand.eskilrønningsbakkenvistebalansekunstfraoperataket, FRIKARbidromedveggdansisamspillmedEivindNordsetLønningogHansKristian KjosSørensensimprovisasjoner.ProgrammetfortsatteinnendørsmedMariusHesbypå trombone,førhanskristiankjoscsørensenfremførteverketkassandrasammenmed barytonhalvormelien.war,sum,upovertoksåpåscene2(sepkt3.1.4)førkveldenble 8

9 avsluttetmedetspesieltmøtemellomtoulikefolkemusikktradisjoner,joikogaswansk vokaltradisjon. MESTERMØTE:DelegendariskenomadesangerneOleLarsenGainofraKautokeinoogAbuDarwishfraal JaafraiAswanmøttespåRiksscenen. OperaenvarogsåfyltmedinstallasjonerfrautstillingenI,Walk,The,LinekuratertavPetr SvarovskyogRossDalziel.Enstørreinstallasjoninneifoajeenvarogsåinkluderti inngangsbilletten;currentsavåsastjernaisamarbeidmednotam(sepkt3.1.7) #KammerG#og#orkesterkonserter# OsloCFilharmonienstradisjonelleUltimakonsertstartetmedJanErikMikalsensverk Ghouls,&,MoonsførIgorStravinskijVariationsfra1964blefremført.Konsertenrundet avmedverketsomnavngaarrangementet:arcanaavdenfranskekomponistenedgard Varèse. 16.septembervardetKringkastingsorkesteretskveldiStoreStudiopåMarienlyst. KonsertenstartetmedTristanMurailsverkDésintégrationsforensembleogelektronikk. Orkesterverk,IIblefremførtsomenhyllesttilogfeiringavkomponistJohnPerseni forbindelsemedhans70cårsdag.marinoformentivarsolistdakveldenbleavsluttet medgyörgyligetispiano,concerto. OsloSinfoniettameddirigentRenatoRivoltarettetblikketøstover.ØrjanMatreåpnet konsertenmedverdenspremiérepåverkethoffentlich,mussten,sie,nicht,an,der,grenze, lange,warten.farangisnurullackhoja,bosatticanada,menmedopprinnelsefra Tadsjikistan,haddeskrevetverketRavishi,NurmedRolfCErikNystrømsom saksofonsolist.kveldenstredjeverdenspremiérevarmorphekomponertavnystrøm., KveldenssistekonsertvarsisteverkvarNuit,de,Marsfra2009avogmedsangerog komponistjamiliajazylbekova., 9

10 EtgjennomgangstemaunderåretsfestivalvarLucianoBeriossequenzaer.Sequenzaser skrevetforforskjelligeinstrumenter,sompiano,trombone,cello,fløyteog kvinnestemme.tolvavdisseblefremførtunderfestivalen.detbleogsåarrangert workshoppånorgesmusikkhøgskolemedkunstnerisklederlucafrancesconi,tidligere elevavberio #Opera#og#musikkteater# OperaenWar,Sum,UpmediscenesettelseogproduksjonavHotelProFormablefremført påscene2ioperaen8.og9.september.latvijasradiokorisfremførteverketunder ledelseavkasparputninsiregiavkirstendehlholm,medscenografihentetfrajapansk manga.oppsetningenbleprodusertisamarbeidmeddennorskeopera&ballett,og støttetavstatenskunstråd,kulturkontaktnordogbikubefonden. FINTBESØK:SjangereogkunstartermøttesiHotelProFormasnyutklekkedeWar,Sum,Up.Herservinoen avverdensbestekorsangerefralatviasradiokormedkostymeravhenrikvibskov. ToproduksjonerblespiltpåBlackBoxTeaterunderfestivalen. fractured,bones/,lets, get,lost kombinertefilm,musikkogskuespillkunstifemforestillinger.denkanadiske gruppenpmecartfremførtehospitality,5:,the,dj,who,gave,too,much,informationog Hospitality,3:,Individualism,was,a,mistake,hhv10.og11.september. PåGrusomhetensTeaterframførteEnsembleNINGogdanserenKristinaSøetorpOur, Picture,is,Continuous,Fractions,komponertavErikDæhlinogkoreografertavTherese Markhus. 10

11 3.1.5#Jazz#og#folkemusikk# FlereavUltimaskonserterundersøkteforholdetmellomulikemusikalskesjangre. TydeligstbledetteisamarbeidetmedNasjonaljazzscene.PåarenaeniKarlJohansgate bledetholdttrekonsertermedsjangermøterogbredtspekter. FørstekveldiserienUltimapåjazzscenenfantsted10.september.Samtidsensemblet BIT20stiltemedutvalgtemusikereietjugband,entypevaskebrettbandsomvar populærtisørstateneiusa.despilteverkeravperzanussi,øyvindtorvund,erlend SkomsvollogChristianWallumrød.BeriossequenzaforbratsjbleframførtavGarth Knox.DeretteravsluttetGjertrudssigøynerorkesterogNilsHenrikAsheimmedsine spellemannprisbelønteomskrivningeravchopinsmusikkiformavmazurkaer. 14.septemberstilteToneÅsemedenlydnovelleavsangogelektronikk,mensKarin HellqvistogHeloisaAmaralpåhenholdsvisfiolinogpianoserverteverkeravBerioog IannisXenakis.KveldenbleavsluttetmedetsjangermøtemellomPOING, vokalisten/gitaristenlarslillocstenbergogstøycogelektronikaartistenlassemarhaug. SJANGERMØTE:StøymusikerenLasseMarhaug,deLillosCvokalistenLarsLilloCStenbergogPoingsprengte musikalskegrenserpånasjonaljazzscene. SistekveldpåNasjonaljazzscene15.septemberbleinnledetmedetprogramav slagverkerenperoddvarjohansen.sopranengurieggeframførteberiossequenzafor kvinnestemme.støyduoenmohavarsistepostpåprogrammet. Folkemusikkenfikkgodplassunderfestivalen,bådeiopprinneligformogisamspill medandremusikalskeuttrykk.joikemesterenjohansarajr.varisamarbeidmeden gruppenomaderfrasørcegyptendelavåpningsforestillingenprimapåoperataket8. september.desammeutøvernestiltemedfolkemusikkpånachspielspektakelpå Riksscenendagenetter. EnavlunsjkonserteneiserienUltimadugurd,nærmerebestemt16.september,ga publikum"contemporaryfolkmusic"medgjermundlarsenpåfeleogfrodehaltlipå 11

12 trekkspill.detovarogsåendelavkonsertensamtidsbalkanfeleflamencopåcaféteatret sammekveld,derethøydepunktvarspansketrioarbós samtidsflamenco. TrioArbósstilteogsåpåavslutningsarrangementetEXITpåKunsthøgskolen17. september,medetverkavmauriciosotelo.idenstorekunstlabyrintenfikkpublikum blantannetstiftebekjentskapmedzengxiaogangogdetkinesiskestrengeinstrumentet qin,isamspillmedtanjaorningpåcello.tidligeresammedagbleverkeravto kvinneligekomponisterfratadsjikistanogkasakhstan,farangisnurullackhojaog JamiliaJazylbekova,framførtunderkonsertenSilkeveieniKulturkirkenJakob.Ørjan MatresHoffentlig,mussen,sie,nicht,an,der,Grenze,lange,wartenbleuroppførtpåsamme konsert. SILKEVEIEN:KomponistJamiliaJazylbekovafraKasakhstanogkunstnerisklederRolfCErikNystrømien internasjonalkonsertikulturkirkenjakob #Barn#og#unge# # Høyt,oppe,i,fjelletavMajaRatkjeogChristinaLindgrenerenoperafordeyngste.Iløpet avseksforestillingerietteltifoajeenpånationaltheatretfikkungeneoppleveen eventyrreisegjennommusikk,lyderogbevegelse. 12

13 VELKOMMENINN:MedmunnharpespillblebarnalokketinniteltettilforestillingenHøyt,oppe,i,fjellet. 17.septembervardetBlårollingerogUltimaiskjønnforeningmeddensvenske legendenjojjewadenius.låtsnekkerenoggitaristenbl.a.kjentfrabandsomblood, SweatandTearsogmusikkentilbarneCtvCserienKalles,klatretre,underholdt,etterfulgt avauduneriksenogthefour,somspiltepåpublikumsneser,gulrøtterogandre tilgjengelige instrumenter. SamarbeidetmedDrivhusetogTekniskmuseumfortsattei2011.Iutstillingen Musikkmaskinerfårskoleklasserselvkomponereogspilleflereavinstrumentene gjennomfestivalperioden.lørdag10.septemberblemusikkverkstedetåpnetforalle.på nettstedetultimaskinen.nokunnemanselvmikselyderfrafestivalen #Utstillinger,#lydkunst#og#installasjoner# UnderåpningsforestillingenPRIMApåDenNorskeOpera&Ballett8.septemberfikk publikumoppleveflereinstallasjoneroglydkunst. SvenskeÅsaStjernabidromedinstallasjonenCurrents,etsamarbeidmedforskerefra MeteorologiskinstituttvedUniversitetetiStockholm,ingeniørfirmaetManfredFoxog NOTAM.Installasjonenformidletinformasjondirektefraetforskningsprosjektpå FærøyenesomundersøkerinnstrømmingenavvarmtvanniNordsjøen. I,Walk,The,Linevardelvisinstallasjonogdelvisperformance,kuratertavRossDalzielog PetrSvarovsky.BlantverkenevarMr,SaturnavGlennBoulter,hvorrollespillet EarthboundmøterverkenetildentyskeforfatterenW.G.Sebald,ogKristofferMyskjas motorcogvanndrevneinstallasjonercentrifugal,sound,deviceoggiving,back,to,the, Reservoir.DeandreverkenesomblepresentertvarBut,ListenavSerinaErfjordog 13

14 MagnusOledal,SparkleavSerinaErfjord,Past,SignalavBobLevene,UntitledavHans ChristianSkovholt,UN,SPACEavMarkusSoukup,Hello...,ThereavTrudeSolvangVevatne ogsarachristensen,arctic,tacticsavmagalidaniauxogcédricpigotogwashing, MachineavGilArnaudNgolé. EtteråpningsfesteniOperaenfortsatteI,Walk,The,LineCprogrammetpåBlackBoxTeater meddenfranskeliveclydkunstnerencédricpigot,elektrometalbanetnextlifeogdet eklektiske,didgeridoocstyrteprosjektetlao. InstallasjonervarogsåendelavEXITpåKunsthøgskoleniOslo17.september.Etekko avåpningsforestillingenkunnesesoghøresipetrsvarovskysinstallasjoni,walk,the, Line.AsbjørnBlokkumFløsRAGNAROKblebeskrevetsom"etforsøkpååkomprimere EuropashistorieogWagnersRingennedtilenmusikalskelementærpartikkel".I10.000, Peacock,Feathers,in,Foaming,AcidavhviterussiskeEvelinaDomnitsjogamerikanske DmitryGelfandblefargespekteretisåpeboblerprojisertpåveggenmedlaserlys. EnanneninstallasjonvartilgjengeligforpublikummestepartenavUltimaCperioden: KvartettenSPUNKfyltesittREIR,foranledningeniSagenekulturhus,medgjenstander defantellerfikkunderveis.underoslokulturnattholdtdekonsertilokalenesine, omgittavogmedbidragfratingenedehaddesamletinn #Faglige#arrangementer,#samtaler#og#paneldebatter# EnheldagunderfestivalenvarvietNorgesmusikkhøgskole(NMH).13.september startetmedenworkshopkonsentrertomlucianoberiossequenzaer,et gjennomgangstemaunderfestivalen.herdeltokkunstnerisklederlucafrancesconi, musikerefraensemblerechercheogdoktorgradsstudenterfranmh. SeneresammedagblelunsjkonsertenUltimadugurdIIarrangert,derstudentensemblet AksiomspilteverkeravWitoldLutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardog MartinRaneBauck.Detosistnevnteermedgrunnleggereavensemblet.Etterkonserten ledetrolfceriknystrømoghåkonthelinenpaneldiskusjonrundttemaet"musikereni verket",medflereutøvereogkomponistersamtlucafrancesconiipanelet. DendanskekomponistenHansAbrahamsensverkSchneebleforførstegangfremførti Norgeavdettyskeensemblerecherche.IforkantavkonsertenhaddeAbrahamsenen samtalemedforfatterenerlandkiøsterudomverket,påbakgrunnavetessayskrevet spesieltforultimasfestivalmagasin.kveldensandrehovedkonsertvaron,and,off,and,to, and,fro,ettavverkenetildendanskekomponistensimonsteencandersenfremførtav ensembletasamisimasa.nyetalenterfranmhfikkogsåvistsegfremimusikkbaren. 14

15 PORTRETT:DendanskekomponistenSimonSteenCAndersenfikksineverkerframførtpåflereUltimaC konserter.hermedtanjaorningfraasamisimasa,somhaddeenportrettkonsertmedsteencandersens musikkpånorgesmusikkhøgskole. 14.septemberarrangerteNorskkritikerlagogUltimaendebattunderoverskriften Kritikersalongen.IdaHabbestadvarordstyreriGamleLogenogstilteblantannet spørsmålomihvilkengradsamtidsmusikkentaropp,ogbørtaopp,politiskeog samfunnsmessigespørsmål.paneldeltakernevarlucafrancesconi(kunstneriskleder Ultima2011),AlwynnePritchard(kunstnerisklederBorealis),ArildPedersen(filosof), ogmarinoformenti(kunstner). 15

16 MUSIKKRITIKK:HåkonThelinogRolfCErikNystrømfradenkunstneriskeledelsenbidromusikalsktil paneldebattenomsamtidsmusikksomblearrangertisamarbeidmednorskkritikerlagigamlelogen #Konsertserier# BaknavnetUltimadugurdstoenseriemedlunsjkonserter. I:9.september/Universitetsbiblioteket:TrombonistenMariusHesbyogpianistenEinar HenningSmebyespilteverkeravBentSørensenogMarkAdderley. II:13.September/Norgesmusikkhøgskole:EnsembleAksiomspilteverkeravWitold Lutoslawski,SimonSteenCAndersen,MartinØdegaardogMartinRaneBauck. III:14.september/NyMusikk:MedlemmeravensemblerecherchespilteBerios sequenzaerforoboogfløyteoghylletennyligavdød,kjærsamarbeidspartner,den italienskekomponistenaldoclementi. IV:15.september/NyMusikk:ThomasKjekstadspilteBeriosgitarCsequenzasamt urframføringenavjørgenkarlstrømsverkanonymous,post.denpolskeakkordeonisten GrzegorzMiszczyszynavsluttetmedBeriossequenzafortrekkspill. V:6.september/Universitetsbiblioteket:Samtidsfolkemusikk(sepkt3.1.5). VI:17.september/Oslodomkirke.OrganistenKåreNordstogaogtrompetistenSava StoianovspilteverkeravBartolomeodeSelmaySalaverde,GiacintoScelsiogHerbert Grassl. 16

17 ElektroakustiskloungeblekuratertavRolfCErikNystrømogAsbjørnBlokkumFløogvar etsamarbeidmellomnotamogultima.serienbødpåavslappetstemningog bevertningledsagetavpresentasjonerogframføringeravelektroakustiskmusikk. I.Funnedelydobjekter:9.september/Riksscenen:KomponistenogslagverkerenKjell Samkopfmedegneverker.Serveringavnorsknaturmat. II.ArneNordheim:11.september/Riksscenen.EksemplerbådepåNordheims elektroniskeogakustiskemusikk,framførtaveldbjørghemsing,matsclaesson,hans JosefGroh,SverreRiiseogAsbjørnBlokkumFlø.Serveringavbouillabaisseogsnitter. III.Elektriskcafé:17.september/TaxiTakeAway.IannisXenakis'elektroniskemusikk, introdusertavasbjørnblokkumflø.vafler,kaffeogølbleservertsammenmedtørket fruktogpersiskte.desistnevnteutgjordeenovergangtilpanelsamtalenførkonserten SilkeveieniKulturkirkenJakob(sepkt3.1.5). # 3.2#Arne#Nordheims#komponistpris# Fredag16.septemberbleTrondReinholdtsentildeltArneNordheimskomponistprisav juryenslederasbjørnschaathununderenkonsertistorestudiopåmarienlyst. Prisvinnerenfår125000kronerogetdiplom. PrisenbleopprettetavKulturdepartementetijuni2001iforbindelsemedNordheims 70Cårsdag.PrisendelesuthvertårunderUltimafestivalen. IjuryensitterkomponistogstyrelederiNorskKomponistforeningAsbjørnSchaathun (leder),skribentogmusikkviterhildborchgrevinkogførsteamanuensisvednorges musikkhøgskolepetertornquist. Tidligereprisvinnere: 2010RubenSverreGjertsen 2009MagnarÅm 2008RagnhildBerstad 2007NilsHenrikAsheim 2006OleCHenrikMoe 2005SvenLyderKahrs 2004CecilieOre 2003LarsPetterHagen 2002KåreKolberg 2001MajaSolveigKjelstrupRatkje 3.3#Statistikk# 3.3.1#Publikumstall# Totaltfant9300publikummereveientilUltimasarrangementerover10dageri 2011.Talletfor2010var11000forenfestivalperiodepå11dager. 17

18 Ultimafortsattei2011strategienmedågjørefestivalenmertilgjengeligforetstørre publikumfrainncogutland,bl.a.vedåkonsentreredenoverfærredagerenntidligere. Strategienerbasertpåtilbakemeldingerfrapublikumsundersøkelsen. Fordelingenavbesøkendepåuliketyperarrangementervarnoenlundeliki2011som åretfør.ennoestørreandelavtotalprogrammetvarkammercogorkesterkonserterfor voksne,49prosenti2011mot45prosenti2010. Ultimas18medlemmererviktigebidragsyteretilfestivalensstørrelseogkvalitet.I2011 varultimasmedlemmerdelaktigeiprosjektersomtilsammenhaddeetpublikumpå #Publikumsundersøkelse# ForfjerdeårpåradharUltimaspurtpublikumomenrekkeforholdrundtfestivalen. Ultimaspublikumerhøytutdannet,85prosentoppgiråhautdanningpå universitetsnivå.snittalderenerpå39år,noehøyereenni2009og2010. Antalletspurtesomoppgiratdeermegetellerganskefornøydemedfestivalen,er82 prosent.dettegårinniengodtrendmedscorepå80ellerhøyere,noesomharvært tilfellesidenundersøkelsenstarteti2008. Original,intelligentogenergiskerdetremestbrukteadjektiveneomUltimablantde spurte #Kjønnsfordeling# AvkomponistersombidromedverkerpåUltimai2011var14,3prosentkvinnerog 85,7prosentmenn.Andelenkvinnerblantopphavspersonergenerelt,detvilallesom harlevertkunstneriskebidragtilfestivalenmedegetåndsverkellerkuratering,var19,1 prosent. Blantde683utøvernevar35prosentkvinnerog65prosentmenn.Herersamtlige utøveremedregnet,medunntakavmedlemmeneidetnorskekammerorkester, KringkastingsorkesteretogOsloCFilharmonien. # # # # 18

19 4.#Samarbeidspartnere# 4.1#Ultima#takker# Ultimavilgjernetakkevåremedlemmerogstøttespilleresomhargjortfestivalenmulig. Takkogsåtilallekomponisterogutøveresombidroogtilpublikumpåarrangementene. 19

20 CentreCulturelFrançais DetKongeligeSlott DetNorskeKomponistfond DenNyeOpera Dramatikkenshus Drivhuset GamleLogen GoetheInstitut GrønlandKirke InstitusjonenFrittOrd KafeFalsen Kirkeligkulturverksted Kulturdepartementet KunsthøgskoleniOslo Mnemosyne MusicExportNorway Nasjonalmuseetforkunst,arkitektur ogdesign Nationaltheatret Norskkulturfond Norskkulturråd Oslokommune OsloKonserthus OsloKunstforening Parkteatret Riksscenen ScandicHotels Sceneweb TekniskMuseum Utenriksdepartementet Ultimas#medlemmer# BIT20Ensemble BlackBoxTeater DenNorskeOpera&Ballett DetNorskeKammerorkester DetNorskeSolistkor HenieOnstadKunstsenter Instituttformusikkvitenskap KunsthøgskoleniOslo MICNorskmusikkinformasjon NICEM Norgesmusikkhøgskole NorskKomponistforening NOTAM NRK,Kringkastingsorkestret NyMusikk OsloDomkor OsloCFilharmonien OsloSinfoniettaogCikada

21 4.2#Internasjonale#relasjoner# Foråværeeninternasjonalfestivalmedethøytkunstnerisknivå,erdet nødvendigforultimaåholdeløpendekontaktmedutøvereogfagmiljøerover heleverden.forutendennekontaktenvilvitrekkeframfølgendenettverkog prosjekter: RéseauVarèsehareksistertsiden1999,medUltimasomenavgrunnleggerne. Nettverketerensammenslutningavfestivalerogarrangementerinnenmoderne musikkmed23medlemmerfra17land.blantfestivaleneogorganisasjonene somermedermärzmusikiberlin,wienmodern,southbankcentreilondonog IrcamiParis. I2009fikknettverketstøttefraEUskulturprogramframtil2014påtilsammen 20,3millionernorskekroner.GjennomstøttefraRéseauVarèse,viaEUs kulturprogram,bleforestillingenfreizeitspektakelframførtmedneue VocalsolistenStuttgartfredag9.septemberpåRiksscenen. SPEKTAKELCÆRT:Hverdagshendelserbleskildretgjennomvideoogsangavdetvelrennomerte ensembletneuevocalsolistenstuttgartifreizeitspektakel.

22 NYKLANG:KunstnerisklederHåkonThelinvarblantaktørenesomsørgetfortokonserteri EmanuelVigelandsmausoleumunderOsloKulturnatt. 22

23 5.#Kommunikasjon# 5.1#Design#og#foto# FortredjeårpåradsamarbeidetUltimameddetprisbeløntedesignstudioetNODEOslo. NODElevertesamtligedesigntjenester,ogi2011bledetblantannetutvikletennylogo. 5.2#Publikasjoner# Ultimagautenlanseringsavisijuni(24sider)ogetmagasinibegynnelsenav september(104sider).aviseninneholdtkortereintervjuerogreportasjermed programstoff.itillegginneholdtmagasinetprogramtekster,lengreessaysog kommentarstoff. Avisenhaddeetopplagpå38.000eksemplarer,hvoravetstortantallbledistribuert sammenmedmorgenbladet17.juni.opplagetformagasinetvar6000.magasinetble distribuertpåspillesteder,læringsinstitusjonerogkaféeriosloogomegn.itilleggkom etminiprogramutenukeførfestivalstart.programmetvarilommeformatoggjenga tider,stederogmedvirkendeforallearrangementene.plakaterforfestivalenblehengt opppåspillestederogplakatvegger. 5.3#Dokumentasjon## 5.3.1#Lydopptak# UltimaengasjerteMortenBrekketilågjøreopptakavfølgendekonserter: 10.september:UltimapåJazzscenenICNasjonaljazzscene 11.september:EnsembleCourtCCircuitCRiksscenen 13.september:On,and,Off,and,To,and,Fro,CNorgesmusikkhøgskole 14.september:UltimapåJazzscenenIICNasjonaljazzscene 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 23

24 SISTEDANS:Kunsthøgskolensstudenterinnendansogkoreografibidromedettavmangeinnslagi avslutningsforestillingenexit. # DetbleogsågjortopptakavForspill,,NaturlydogOrenAmbarchiogEnsembleneoNs opptredenerpåhenieonstadkunstsentersamtbeggelunsjkonserteneiregiavny Musikk.NyMusikkstoselvforopptakeneavdisse.DetbleogsågjortopptakavCome, Back,to,the,Old,Spicemen16.september.CikadaEnsemblestodforopptakene #Filmopptak# UltimaengasjerteBodilFuruforfilmdokumentasjonunderåretsfestival.Hungjorde opptakfrafølgendearrangementer: 10.september:UltimapåJazzscenenI 14.september:UltimapåJazzscenenII 15.september:UltimapåJazzscenenIII 17.september:SoloppgangCUtepåFrysja 17.september:EXITCKunsthøgskoleniOslo 24

25 GODMORGEN:FrodeAndersen(t.v.,trekkspill),TorbenSnekkestad(saksofon)ogkunstneriskleder FrodeHaltli(trekkspill)varpåplassvedFrysjavedsoloppgangforåspilleblantannetOorts,cloudav JexperHolmen. # 5.4#Presse#og#kringkasting# 5.4.1#Medieomtale#og#anmeldelser# Ultimahari2011bruktRetrieverforåovervåkepressedekningen,forutenomtalei utenlandskemedier,tilsendteutklippogmålrettedesøketterblogginnleggogannen omtalepåinternett.hererdeviktigstefunneneiåretsmedieovervåking,sammenliknet meddetreforegåendeårene: SnittetpåRetrieverCtreffunderfestivalenvar5,1perdag.Tilsvarendetallfor årenefør:2,95i2008,4,45i2009og5,6i2010. Iriksdekkendemedier,herunderetermedier,fikkUltima15anmeldelserpå10 dager.tilsvarendetallvar20anmeldelserpå11dageri2010,14anmeldelserpå 11dageri2009og18anmeldelserpå20dageri #Sendinger#i#fjernsyn# EndokumentarfilmomUltimafestivalenblesendt1.septemberpåNRK2,medflere repriserpåbådenrk2ognrk1.nrksdokumentarcogsamfunnsavdelingpresenterte "Ultima lokomotivetfornymusikk",hvorklippfrafestivalensførste20årble presentert.somfestivalenskunstneriskeledelsepresentertetrioenpoingsmakebiter fraåretsprogram. NRKgjordeogsåopptakfraåpningsforestillingenpåOperaen.JohanSarajr.oghansjoik imøtemedegyptiskfolkemusikk(sepkt3.1.5)blevistidokumentarfilmen"musikk kodentilfellesskap"pånrk215.desember.itilleggtoktvcteametopp veggdansforestillingentilfrikardancecompanyunderprimatidligeresammekveld. 25

26 KringkastingsorkesterettokoppåretsUltimakonsertmedverkeravJohnPersen,György LigetiogTristanMurail.Konsertenblestreametdirekte16.september,ogdener fremdelesåseinettctvpånrk.no #Sendinger#i#radio# NRKP2haddeialtåtteradiosendingerfraUltimafestivalen2011. Onsdag21.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:LightavHåkonThelin,It,is, Pain,Flowing,Down,Slowly,on,a,White,WallavBentSørensen,Sinfonia,nr,2,i,B_dur,, Wq,182avCarlPhilipEmanuelBachogStudy,#,1avSimonSteenAndersen. FramførtavPOINGogTelemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)i Grønlandkirke10.september. Torsdag29.septemberkl19.30,MusikkiP2,NRKP2:Kringkastingsorkestereti StoreStudio16.september.MedverkeravTristanMurail,JohnPersenogGyörgy LigetisamtMarinoFormentisomklaversolist. Onsdag5.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav RagnhildBerstadstelaiKulturkirkenJakob12.septembermedCikada strykekvartettogthomaskjekstadsomsolist.cikadastrykekvartettframførte ogsåetverkavgeorgfr.haas.itilleggetopptakavsimonsteencandersens Study,#,1forstrykeorkesterfraGrønlandkirke10.september. Onsdag12.oktoberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav Vertigo,RoomavKnutOlafSunde.FramførtavCikadastrykekvartetti KulturkirkenJakob12.september. Onsdag2.novemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Urframføringav verkeravolavantonthommessenogbentsørensen.framførtavpoingog Telemarkkammerorkester(dir.LarsCErikterJung)iGrønlandkirke10. september. Onsdag7.desemberkl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Hoffentlich,mussen, sie,nicht,an,der,grenze,lange,wartenavørjanmatre. Onsdag1.februar2012kl21.03,Musikkibrennpunktet,NRKP2:Verkerav FarangisNurullaCKhoja(Tadsjikistan)ogJamiliaJazylbekova(Kazakhstan) framførtikulturkirkenjakob17.september,medrolfceriknystrømsomsolist. 26

27 URPREMIERER:KnutOlafSundes VertigoRoom varettavtreverkersombleurframførtikulturkirken Jakobmandag12.september. ForutendissesendingeneanmeldteNRKshovedanmelderforklassiskmusikk,Ragnhild Veire,åpningenPRIMAiKulturnytt(NRKP2)fredag9.septemberogenoppsummering avfestivalensålangtikulturnytt(nrkp2)tirsdag13.september. 5.5#Annonser## Ultimasatsetpåfærre,menstørreannonsermedhelsideroghalvsider. AnnonsekanalenevarAftenposten,Klassekampen,ballade.noogNatt&Dag.Detble rykketinnflereannonser,entenkjøpteplasserelleribytteavtaler,ipublikasjonenetil andrekulturarrangementerogcinstitusjoner.særligstorvareksponeringeni festivalpublikasjonenetiloslojazzfestival,medflerehelsider.itilleggkomenannonsei detinternasjonalemusikktidsskriftetthewire.tilbakemeldingenepåsynlighetenav annonsenevarsværtgode #Mediepartner# FlerestørreannonserblerykketinniMorgenbladetsomleddietomfattendesamarbeid somultimasmediepartner.detbleogsåtrykkettreannonsermedspesialtilbudpå UltimaskonsertertilMorgenbladetslesere,ogavisenbledeltutpåenkelteav festivalenskonserter #Annonsesalg# AnnonsøreneiUltimasaviserkunnevelgemellomenkeltannonserellerpakkeløsningeri avisenogmagasinettilgunstigpris.deflestevalgtedetsistealternativet.kulturaktører ogorganisasjonerdominerteblantannonsørene.inoentilfellerbyttetultima annonseplassermedandrekulturarrangører,somfolkelarmogblackboxteater. 27

28 5.6#Internett#og#sosiale#medier# 5.6.1#Nettsider# Denyenettsidene(fra2009)beholdthovedsakeligsammestruktursomfør,menfikk sommeren2011etoppdatertdesignitrådmedfestivalensøvrigegrafiskeprofilav NODEOslo.Herbleogsådennyelogoenintegrert. Hovedhensiktenmeddetnyedesignetvarågjøreprogrammetog bakgrunnsinformasjonenoversiktligogletttilgjengeligforpublikumfør,underogetter festivalen.i2011bleetnyttsøkefeltopprettet,ogkoplingenetilsosialemedierble tydeligereennfør #Sosiale#medier# Sosialemediererenviktigplattformifestivalenskommunikasjonsstrategi.Både statistikkenfortreffpånettsideneogpublikumsundersøkelsenunderstrekerdette. UltimabrukerkanaleneFacebook,Underskog,TwitterogFlickrsværtaktivt.Disse nettstedeneersværtviktigeforsynliggjøringnasjonaltoginternasjonalt.antall tilhengereavbådefacebookogtwitterharøktmyeogjevntdesisteårene.ved utgangenav2011haddefacebookcsidenioverkantav2100tilhengere,mens Twitterkontoenblefulgtavsnaut1200. Flickrblirbrukttilbildeframvisningognedlastingavpressebilder.Arbeidetfra2010 medenbedreintegreringavbildevisningherfrablevidereførti2011.hvermorgenble detlagtutbilderfraarrangementenekveldenfør #Applikasjon# I2011utvikletUltimaisamarbeidmedJPGogNODEBerlinOsloenapplikasjonfor iphone.applikasjoneninneholdtfulltoppdatertprogram,kartoverspillesteder,omtale avkomponisterogutøvere,oglenketilspillelistermedmusikkfraårets festivaldeltakere. # 28

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer