Områdep. J:uni "ffi :. -.,: ' a.{.*. '.4::*, gt,y. vwi) -.,4r- l!!åff:, t,,:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdep. J:uni 2000. "ffi :. -.,: ' a.{.*. '.4::*, gt,y. vwi) -.,4r- l!!åff:, t,,:

Transkript

1 I : r,itlr: :.:.,::}-: '?&,i;...: Områdep n : "":,...r* :,++1, t,,:<rg "a.t:7a4.:,::-;,i ' a.{.*. '.4::*, gt,y,,..::1, i i :t;:.;,i;t,.....e.: /*.11..,"i '?i;t:i;,.' -,?*if -- atut -.. 1:..' :3r;4.!:ra.:'.: tz::."!,er,.-- ;':ry:j Eå r;i; ;4W' -.,4r- "ffi l!!åff:, vwi) ;\ J:uni 2000 :. -.,:

2 Forord Samarbeid og områderettet innsats omtales i flere sentrale overordnede planer og dokumenter, blant annet i Stortingsmelding nr.14 (Om levekar og boforhold i storbyene), Oslo kommuneplan (Strategi for utjevning av levekår), Handlingsprogram for Oslo indre øst og Strategisk plan for bydel Gamle Oslo Politisk styringsgruppe for Miljøbyen Gamle Oslo ba i Melding 1998 om at Miljøbyen skulle sette i gang arbeid med områderettet innsats. Miljøbyen Gamle Oslo.inviterte i januar 1999 en rekke instanser til å delta i arbeidet med å utvikle et områdeprogram fur-det geografiske området TøyenNedre Kampen. De fleste sa ja, og styringsgruppen for Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram ble konstituert i mars Hovedmålsettingen med Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram har'vært å bringe beboere, næringsdrivende, kommunale etater og andre kommunale instanser i dialog om utfordringer og muligheter for området, hvilke målsettinger som er ønskelige å nå og hvilke tiltak som kan bidra til å nå disse målsettingene. Resultatet er samlet i denne rapporten, og meningen er at den kan være en inspirasjonskilde og en rettesnor for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen av området. Gjennom innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å bringe frem en bredest mulig forståelse av områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å involvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større og bredere lokalt engasjement for eget nærmiljø. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av TøyenNedre Kampen Vel ved Roger Lee og Bjarne Brenna, T øy en senterforening ved Arne Sømhovd, Bydelsutvalget ved Tore Vigerust (Høyre), Plan- og bygningsetaten ved Eivind Hartmann, Samferdselsetaten ved Roar Oliver, Boligbedriften ved Aina Mansrud, Bydelsadmirristrasjonen ved Terttu Kaikumo og Øyvind Eide, Gamle Oslo Aktivitetshus ved Ishfaque Mohammed, Tøyen sosialsenter ved Lisbeth Brunstad og Miljøbyen Gamle Oslo ved Aud Tennøy. De enkelte deltakere i styringsgruppen har sittet der i kraft av sin kompetanse, og ikke som representant fra sin etat eller instans. Dette betyr at det personer fra etatene har sagt i styringsgruppen ikke er bindende for etatene på noen måte. Alle styringsgruppens medlemmel står heller ikke nødvendigvis inne for alle forslagene i dokumentet. Innhenting av kvalitative data som er brukt som grunnlag for Områdeprogrammet er gjort av NORGIT senteret ved Pål Rosland, som også har skrevet områdeanalysen (vedlegg 1 og 3). Selve Områdeprogrammet, med målhierarki og forslag til tiltak, er diskutert frem av styringsgrupp"n og ført i pennen av Aud Tennøy, planlegger i Miljøbyen Gamle Oslo. Aud Tennøy har også vært ansvarlig for redigering av rapporten. Oslo, juni 2000

3 lnnholdsfortegnelse Forord Innholdsfortegnelse ii)ffi-#it**#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::::.::.:..::.:...'...i...'...'...1å Mål og visjoner for Tøyen Nedre Kampen VrsJoN FoR TØYENNEDRE KAMPEN...l2 2.2 HoVEDMÅL oc DELMÅL BEFoLKNTNG, HELSEocsosIALEFoRHoLD NÆRMTLJØocoppvEKST Vedlegg L : Områdeanalyse... Vedlegg 2: Metode og organisering Vedlegg 3: Mer om barnas beskrivelse av oppvekstmiljøet... Vedlegg 4: Deltagere 57...'

4 Sammendrag I Tøyen Nedre *"Tl^",1 o*rådeprogram(tønkom) har befolkningen, næringsdrivende, Iokalpolitikere, skoleelever, kommunale eiater og nyåetsaaministras]onen diskirtert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen innenfo-r fårskjellige politikkområder. En bredt sammensatt styringsgruppe har vurdert fakta, meninger og ønsker, og utarbeidet forslag til tiltak for å utvikle Tøye'n-Nedre Kampen i ønsket ""tn-ing-' Målsetting Hovedmålsettingen med TøNKOM har vært år.utarbeide et gjennomdiskutert forslag til tiltak innenfor forskjellige politikkområder, som til samm.en kan være en iispi.as;onskilde og ",.En".ror for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen for områdei. 'Gi.nrro, innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å biinge frem en u.eaest mulig r"^ta"ij. * områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å invjlvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større lokalt engasjement for nærmiljøet. Prosess og organisering Arbeidet med TøNKoM har vært ledet av en styringsgruppe sammensatt av beboere, næringsliv, Bydelsutvalget, kommunale.etater og bydelens uo*irlrt ugon og denestesteder, med Miljøbyen Gamle Oslo som leder og sekretariat. Innhenting av informasjon har foregått på flere måter. Det ble utarbeidet en Faktarapport med statistikk over tilstand og^utvikling på Tøyen Nedre Kampen. Etater og kommunale instanser deltok i gruppeintervjuer innefor forskjellige poliiikkområder, og det ble gjennom ført frekveldsseminarer der beboerne og de lokale organisasjonene diskutert" p.o6låo.rådei og mulige lr."i;g;. skoleelever på Hersleb og Tøyen skoler- laget tegninger og skriv dikt og stiler om sitt nærmiljø. på bakgrunn av kunnskap, meninger og ønsker so.lo- f."m-, utarbeidet sfiringsgruppen rapporten kalt TøyenNedre Kampen områdeprogram. Det bør videre vurderes om Bydålsaimlnistras.yor"n og lokale aktører skal etablere et forum som blant annet skal følge opp de tiltakene som er foresjått i om-rådeprogrammet. Beskrivelse av Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram Rapporten er inndelt i politikkområdene Befolkning, helse og sosiale forhold, Nærmiljø og oppvekst, Boliger, samferdsel og Næring. Innenfor hvert poliiikkområåe er det definert en hovedmålsetting, som er splittet opp i delmålsettinger. For hver delmå-lsetting er det gitt en rekke tiltak som skal bidra til å nå delmålsettingene, og derigjennom hovedmålsettingenl H.ovedvekten er lagt på tiltak som bidrar til å bedre nærmiljøet og å styrke de lokale nettverkene. Tilbud til barn og unge har vært et sentralt tema. Det etterllses blant annet lokaler som kan utvikles til møtesteder på tvers ay 1Jd.er, kulturbakgrunn og interesser. Her har fremtidig disponering av ubebygde arealer vært en sentral diskusjon. Det er flere utbyggingsprosjekter under pllnlejging i området, mens beboerne ønsker de få ubebygde arealene aisponårtiit ;*k og til andre r,ntslonl?,i,i;;g;; i '-"" området' Trafikkbelastningen i deler av området oppleves,oå ", barriere rnåt,to." grøntområder, i tillegg til at trafikkfare, støy og forurensing!u bitiranken oppleves som forringende på bomiljøet. Det er foreslått tiltak for å redusere trafikkbelastningen. Tiltal for å bedre befol[ningens helse, å hindre at ungdom dropper ut av skolen og å forhindie at den store andelen kommuna-le boliger i området skaper problemer er også foreslått. I vedlegg I finnes områdeanalysen, som oppsummerer de kvalitative og kvalitative data som er samlet inn giennom forskjellige prosesser. I vedlegg 2.er metode og organisering beskrevet, og i vedlegg tre har vi tatt med en del av skoleelevenes bidrag til arbeidet. I iediegg fire innes en oversikt over de som har deltatt i arbeidet.

5 1 lnnledning 1.1 Bakgrunn I Kommuneplan Strategier for utjevning av levekår, i Handlingsprogram for Oslo indre øst og i Boligprogram'for Gamle Oslo etterspørres områderettet planlegging innenfor mindre områder enn bydeler. I Miljøbyen Gamle Oslos (MGO) Melding 98 er det presisert at MGO skal arbeide med områderettet inn'sats, og at det for ett eller flere områder skal utvikles områdeprogrammer. I 1998 startet MGO arbeidet med Grønland Områdeprogram, og i 1999 tok MGO initiativ til oppstart av Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram (TøNKOM) og Gamlebyen Områdeprogram. 1.2 Målsetting Hovedmålsettingen med TøNKOM har vært å. frembringe et gjennomdiskutert forslag til tiltak innenfor forskjellige politikkområder, som til sammen kan være en inspirasjonskilde og en rettesnor for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen for området. Gjennom innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å bringe frem en bredest mulig forståelse av områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å involvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større og bredere lokalt engasjement for eget nærmiljø. Områdereffet planlegging har vært etterspurt som virkemiddel i flere sammenhenger. Ved å gjennomføre tre områdeprogrammer med forskjellig organisering og opplegg har Miljøbyen Gamle Oslo (MGO) hatt som målsetting å bidra med kunnskaper om og erfaringer med områderettet planlegging. 1.3 Prosess og organisering I januar 1999 inviterte MGO den lokale beboerforeningen og handelsstandsforeningen, lokalpolitikerne, sentrale kommunale etater og bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo til å delta i styringsgruppen for TøNKOM. De fleste sa seg interessert, og i det første møtet i mars 1999 ble styringsgruppen konstituert med representanter utnevnt av Tøyen Nedre Kampen Vel, Tøyen' Senterforening, Bydelsutvalget, Samferdselsetaten, Plan- og bygningsetaten, Boligbedriften, Bydel Gamle Oslos administrasjon og tjenestesteder og Miljøbyen Gamle Oslo, til sammen l2 personer. Styringsgruppen har ledet TøNKOM, med MGO som sekretariat og leder av styringsgruppen. Styringsgruppens første oppgave var å bli enige om en prosjektbeskrivelse, som skulle definere prosjektets målsetting, oppgaver og organisering. Utarbeidelse av prosjektbeskivelsen tok lengre tid enn forventet. Dette s ldtes at det var svært åpent hva styringsgruppen skulle arbeide med, at ingen hadde erfaring med en slik arbeidsform og at det var mange oppfatninger om hvordan dette burde organiseres. Etter hvert ble det besluttet at innleide konsulenter skulle gjennomføre gruppeintervjuer innenfor fem forskjellige politikkområder, som var Bolig, befolkningssammensetning og nærmiljø, Helse og sosial, Næring, Samferdsel og Kultur, fritid og utdanning. I gruppeintervjuene har deltakerne, som har vært etater med forskjellig ekspertise innenfor politikkområdet og medlemmer av styringsgruppen med kompetanse eller interesse for politikkområdet, diskutert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen generelt for problemstillingen og spesifikt for områder. Skoleelever har laget tegninger, skrevet dikt og stiler og latt seg intervjue om hvordan de opplever eget nærmilj ø.det ble også gjennomført fire kveldsseminarer der engasjerte beboere, lag og foreninger diskuterte utfordringer,

6 muligheter, behov og ønsker for området. Ett av kveldsseminarene var viet fremtidig arealbruk i området. Med utgangspunkt i informasjonen fra gruppeintervjuene, kveldsseminarene og skoleelevene, og en kvantitativ faktarapport utarbeidet spesielt for dette arbeidet, har styringsgruppen diskutert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen. På bakgrunn av dette har styringsgruppen utarbeidet et målhierarki og forslag til tiltak for å nå målsettingene innenfor områdeno Befolkning, helse og sosiale forhold, Nærmiljø og oppvekst, Boliger, Samferdsel og Næring. 1.4 Tøyen Nedre Kampen Tøyen Nedre Kampen er et lokalom.åd"i'l bydel Gamle Oslo. Området avgrenses av : ølberggata, Åkebergveien, Tøyengata, Botanisk hage og Tøyenparken. Fra Tøyen Nedre Kampen til Oslo sentrum er det 15 til20 minutters gange, og fra TøyenNedre Kampen til Grønland er det 5 til 10 minutters gange. Tøyen Nedre Kampen er i hovedsak et boligområde. I området bor det ca 6900 personer, de fleste bor i området mellom Åkebergveien og Jens Bjelkes gate. TøyenNedre Kampen er det mest befolkningsrike lokalområdet i Gamle Oslo. Det lokale næringslivet er i stor grad lokalisert til Tøyensenteret. Her ligger det flere større forvaltningsbedrifter, kommunale etater, butikker og service. Det finnes en del nærbutikker og verksteder spredt omkring påtøyen Nedre Kampen. På Tøyen Nedre Kampen er 35 oå av bebyggelse eldre enn Siden l9l0 har det vært flere feltutbygginger. Særlig kjent er rivingen av de gamle bygningene på Enerhaugen for å gi plass til bygging av høyblokker. Tøyensenteret ble bygd mellom 1967 og 1977 og lokalisert til Tøyen T-banestasjon som ble bygd samtidig. Id6en var å lokalisere flere større offentlige virksomheter med omfattende publikumsservice til T-banestasjonen. I dag fungerer Tøyensenteret som et lokalt senter for Tøyen Nedre Kampen og tilliggende områder, med blant annet postkontor, bank, apotek, bokhandel, bibliotek og matbutikker. Senteret har jevn tilstrømning av folk hele dagen. Etter kl stenges de fleste forretningene med unntak av matbutikken. Iløpet av 1990-tallet var det en betydelig befolkningsvekst i området. Befolkningsveksten var langt større enn gjennomsnittet for sentrumsbydelene. Den totale nettoveksten skjedde blant de ikke-vestlige innvandrerne. Flyttefrekvensen var på nivå med gjennomsnittet for bydel Gamle Oslo. I dag har Tøyen Nedre Kampen en relativt ung befolkning. Sammenlignet med hele Oslo har området en høy andel barn på 0-4 hr, en meget høy andel personer ph25-39 år og andel barn og unge for øvrig likt med Oslosnittet. Andel personer over 40 år er lavere enn i Oslo for øvrig. Dette gjelder spesielt kvinner mellom 40 og70 år og menn mellom 55 og 80 år. Andelen som bare har grunnskole er den høyeste i bydel Gamle Oslo, andelen med inntekt over kroner er den laveste i bydel Gamle Oslo. 10

7 Ring 2 (Kirkeveiringen) og Økernveien går langs og gjennom TøyenNedre Kampen. Begge veiene fører betydelig bilhafikh særlig Økernveien. Trafikken i Økernveien danner en barriere mot Botanisk hage og Tøyenparken (OlaNar). Tøyenbarneskole, som ligger rett vest for Tøyensenteret, danner en naturlig møteplass for barna på TøyenNedre Kampen. De mest brukte lekeområdene i området er skolegården og lekeområdene langs Sørligata utenfor Tøyen barneskole. TøyenNedre Kampens lokalisering i nærheten av Botanisk hage, Tøyenparken og handlegaten Grønland gir området ekstra kvaliteter.. u

8 2 Mål og visjoner for Tøyen Nedre Kampen 2.1 Visjon for Tøyen Nedre Kampen TøyenNedre Kampen skal være et sted der barn, ungdom og voksne ønsker å bli boende. Området skal gi tilhørighet og skape stolthet for dem som bor og arbeider der. Tøyen Nedre Kampens identitet skal bygges på det flerkulturglle og varierte miljøet som finnes i området. 2.2 Hovedmål og delmål Befolkning, helse og sosiale forhold Hovedmål På Tøyen Nedre Kampen skal det legges til rette for et høyt beboerengasjement. Samholdet i befolkningen skal styrkes. Gjennomtrekk av beboere skal reduseres til Oslo- snittet. Helsetilstanden og de sosiale forhold skal bedres Delmål o Beboerne på Tøyen Nedre Kampen skal ha betydelig påvirkning på utvikling av eget nærmiljø. o Kontakten og kommunikasjonen mellom befolkningsguppene må bedres o Rasisme og fremmedfrykt må aktivt motvirkes. o Forholdene bør legges til rette for at vanskeligstiltel skal oppnå en større grad av selvstendighet. r Kommunen må ivareta sine forpliktelser overfor personer med lav boevne2.. Høy dødelighet skal reduseres og helsetilstanden skal forbedres Nærmiljø og oppvekst Hovedmål Tøyennedre Kampen skal tilby et godt nærmiljø som er tilrettelagt for alle, med trygge og varierte leke- og uteområder, flere sosiale og kulturelle møteplasser, og gode aktivitets- og ungdomstilbud. Forsøpling og slitasje skal reduseres. I Vanskeligstilte er personer som av økonomiske, sosiale ogl eller medisinske årsaker har problemer med å anskaffe seg og beholde egen bolig, og som derfor må ha hjelp av kommunen. ' Personer med lav boevne: De som har problemer med å forholde seg til vanlige husordensregler, og derfor Eenger oppfølging. 12

9 Delmål o Tilgangen på gode parker og uteområder må bedres. o Forsøpling og hærverk skal reduseres, spesielt på friområdene. o På Tøyen Nedre Kampen skal estetiske kvaliteter vektlegges o Det må skapes møteplasser, slik at mennesker av ulik alder og etnisitet kan utvikle et lokalt fellesskap og en identitet forankret til Tøyen Nedre Kampen. o Det må utvikles flere og bedre fritidstilbud for barn og ungdom. o Antall skoledroppere måieduseres Boliger Hovedmål Tøyen nedre Kampen skal tilby et variert boligtilbud som gir muligheter for en lokal boligkarriere. Langsiktige og stabile leieforhold skal etterstrebes Delmål o Andelen store familieleiligheter må økes. r Det bør drives en aktiv forvaltning av de kommunale leilighetene og boligblokkene for å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet, og for å stimulere leietakerne til å ta et større ansvar for eget bomiljø Samferdsel Hovedmål Trafikkbelastningen i og rundt området skal reduseres, slik at støy, forurensing og trafikkfare og barrierevirkning reduseres. Trafikkarealerbør rustes opp og omfordeles til mer lek og opphold. Kollektiv-, gang- og sykkeltrafikken skal styrkes slik at de kan ta en større del av persontransporten Delmål. Gjennomgangstrafikken i og rundt området skal reduseres.. Nedslitte trafikkarealerbør rustes opp. o Trafikkarealer i boliggater bør omfordeles fra kjøring og parkering til lek og opphold. o Trafikksikkerheten for gangtrafikken må styrkes, spesielt på skolevei. o Kollekti'rtrafikken bør styrkes, slik at den blir et enda bedre transporttilbud. o Det bør tilrettelegges bedre for sykkeltrafikken, slik at det blir mer attraktivt å sykle. o Det bør gjennomføres byomfattende tiltak for redusert støy- og luftforurensing. 13

10 2.2.5 Næring Hovedmål TøyenNedre Kampen har, og skal fortsatt ha, et stort antall arbeidsplasser. Tøyennedre Kampen skal ha et godt og variert handels- og servicetilbud Delmål. Tøyensenteret bør være et tjenlig handelssenter med kulturelle og sosiale tilbud for de som arbeider og bor på Tøyen nedre Kampen. o Næringslivet i området bør ikke bidra til dårligere bomiljø' o Det bør tilrettelegges for flere nærbutikker og serveringssteder, gierne med en alternativ vri, i en akse fra Grønland via Borggata, Jens Bjelkes gate og Sigurds gate til Tøyensenteret' t4

11 3 Forslag til tiltak 3.1 Befolkning, helse og sos iale forhold Hovedmål for befolkning, helse og sosiale forhold på Tøyen Nedre Kampen skal det legges til rette for et høyt beboerengasjement. Samholdet i befolkningen skal styikes. Flyttehyppigheten skal reduseres til Oslo-snittet. Helsetilstanden og de sosiale forhold skal bedres Delmål og tiltak for befolkning, helse og sosiale forhold Beboerne på Tøyen Nedre Kømpen skal hø betydelig påvirkning på utvikling av eget nærmiljø. Tiltak Initiativ' Utførende* a) B.b*.fo*ntrrger og andre demokratiske, frivillige organisasjoner i ' 86o m.fl. nærmiljøet Vøifatilstrekkelig økonomisk støtte til å kunne arbeide på en nøktern men effektiv måte, uten å måtte bruke for mye av innsatsen på å skaffe midler til opprettholdelse av driften. b) p"t Uø. nettverk mellom foreninger etc som arbeider Frivillige "taut.res "t c) frivillig og lokalt (velforeninger, idrettsforeninger, religiøse sammåslutninger etc), slik at disse bedre kan samarbeide og utveksle erfaringer. Det bø. etabt"res et kontaktforum der lokale al<tører som skolene, bydelsadministrasjonen, lokale foreninger, barnevernet, politiet med mer møtes jevnlig for å diskutere problemstillinger og utveksle møter mellom bydelsadministrasjonen og beboerforeningenfor å sørge for giensidig informasjon og samarbeid. området. asjon om de foreninger etc som finnes i organsisasjoner, 86 Bibliotek Info-senter f) D"t bør glbres fo*øk med å involvere beboerne i planlegging og Kommunale etater gj ennomføring av opprustingsprosj ekter i området' -, Initiativ: De som styringsgruppen mener bør være pådriver for igangsetting og giennomføring av prosjektet' a Utførende : Ansvarlig instans for endelig opp&lling av målet med prosjektev initiativet. s : TøyenNedre Kampen Vel, lokal beboerforening' u 86 = Bydel6 Gamle Oslo, bydelsadministrasjonen. l5

12 Kontakten og kommunikasjonen mellom befolkningsgruppene må bedres a) Alle som ønsker det bør ffi plass på norsk- kurs med høy kvalitet på undervisningen. Klassene på norsk- kursene bør deles opp etter hvilke forutsetninger folk har til å til6gne seg et nytt språk. b) De forskjellige norskkursene bør samordnes i et lettfattelig system, og kvalitetssikres. c) Informasjon om de forskjellige norsk- kursene (og andre tilbud) bøi samles på ett sted, med sbntral lokalisering i bydelen. d) Det bør opprettholdes og utvikles tilbud, som kombinerer språkundervisning med relevant arbeidsopplæring. e) Mulighetene for barnepass for kvinner som ønsker å gå på norskkurs eller delta i andre organiserte aktiviteter må fortsatt sikres., sosialavdelingen, sosialavdelingen, sosialavdelingen, sosialavdelingen KOU' KOU KOU KOU KOU 0 Organisasjonen "Flerkulturelt vennskap" bør trekkes inn i og delta i aktiviteter som foregår. Alle som driver med aktiviteter s) Det bør opprettes flere egne jente- og kvinnetilbud, som, dataundervisning for jenter og himgrupper for kvinner, for å ffi oppvekst muslimske kvinner og jenter til å delta i aktiviteter utenfor hjemmet i og helse større grad enn i dag. h) Det bør stimuleres til etablering av nye aktiviteter og møteplasser som 86 og fremmer kontakt mellom befolkningsgruppene, spesielt de uformelle frivillige med "lav terskel". organis., sosialavdelingen Flerkulturelt vennskap, Bymisjon, Urtehagen m.fl. 86 og frivillige organis. i) Eksisterende ordninger med hjelp ved innflytting og bo-oppfølging,, sosial, bør utvides til også å omfatte private utleiere som bydelen har avtaler Boligbedriften med. j) Videoer på forskjellige språk som veileder om husordensregler etc, og som finnes hos Bydelsadministrasjonen, bør utplasseres hos. k) Alle, mens spesielt innvandrerorganisasjonene, bør understreke verdien av å tilegne seg det norske språket. Spesielt innvandrer organisasj. Spesielt innvandrer organisasj Rasisme ogfremmedfrykt må aktivt motvirkes. a) Detbør være synlig politi og flere natteravner i gatene nattetid. Politi Natteravner b) Informasjonen om økonomisk støtte til organisasjoner og tiltak som 86 og bidrar til integrering og til reduksjon av fremmedfrykt og rasisme, bør bedres. c) Det bør være flere artikler om og mot rasisme, fremmedfrykt etc i de lokale avisene. de som forvalter midlene 86 og de som forvalter midlene Avisene 'KOU = Byrådsavdeling for kultur og utdanning. t6

13 d) Det bør arrangeres flere fler-religiøse sammenkomster 86, Kirkeforum e) Det bør arrangeres flere flerkulturelle sammenkomster, frivillig arbeid, IKMS, Friv.org. Religiøse organisasj., frivillig arbeid, IKM, Friv.org. 3.1,2.4 Forholdene bør legges til rettefor at vanskeligstiltee skal oppnå en større grad øv selvstendighet' a) Kommunen bør ha miljøarbeidere som kan gi boveiledning ute i miljøet. b) Det lokale sosialkontoret bør bli mer synlig i nærmiljøet. Sosialsente ret Sosialsente ret c) I kommunale leiligheter/ gårder bør det arbeides for en avtalefestet minimumsstandard for innvendig og utvendig vedlikehold. Kommunen bør sette minstestandard for boliger ved ny utleie. Det bør arbeides for tilsvarende standard i private utleieforhold. d) De vanskeligstilte bør motiveres til å delta i arbeidet for å skape og vedlikeholde trivelige bo- omgivelser. Boligbedr. e) Dagtilbudet, med fritidsaktiviteter og sysselsetting, bør utvides., sos.kont., 0 Det bør opprettes et system for godkjenning av standard, pris etc for leiligheter som leies med økonomisk støtte fra sosialkontoret. DPSIO 86, boligkoord. miljø og plan, Leieb.for. Boligbedr., sos.kont. DPS Byrådsa. for EOB 3.1,2.5 Kommunen må ivøreta sineforptiktelser overfor personer med lav boevnett. a) Bo-oppfølging for personer med lav boevne bør utvikles og intensiveres. b) Det bør opprettes flere stillinger som bomiljøvaktmestere, som kan ha daglig kontakt med hver bolig. Boligbedriften bør sammen med bydelen etablere gode rutiner for bo-oppfølging der det er nødvendig. 86, helse og sosial 86 og Boligbedriften 86, helse og sosial 86 og Boligbedriften NBBL'2 c) Det bør etableres et fond for midler til renhold og reparasjon av kommunale boliger (fellesarealene). Boligbedriften Boligbedriften 8 IKM = Internasjonalt Kultursenter og Museum. e Vanskeligstilte er personer som av økonomiske, sosiale ogl eller medisinske årsaker har problemer med å anskaffe seg og beholde egen bolig, og som derfor må ha hjelp av kommunen. to DPS (Distriktspsykologisk Senter) t' Personer med lav boevne: De som har problemer med å forholde seg til vanlige husordensregler, og derfor trenger oppfølging. 12 NBBL = Norsk Boligbyggelag. 17

14 Høy dødelighet skal reduseres og helsetilstanden skar forbedres. Tiltak lnitiativ Utførende a) Tøyen Distriktspsykiatriske senter bør styrkes. Byrådsavd HOSI3 b) Detbør etableres et tilbud som gjør det rimeligere for familier å, helse Byrådsavd vaksinere seg før de drar til land hvor det er fare for at de blir smittet HOS av sykdommer som er kostbare å kurere i Norge. c) Det bør opprettes flere stillinger som hjemmesykepleiere, slik at de får bedre tid til hver klient. d) Det må settes i gang kampanjer og etableres tilbud (lav terskel) som bidrar til at en større del av bydelens befolkning bedriver ffsisk aktivitet. e) Det bør etableres flere trimtilbud, tilpasset kravene/ behovene til muslimske kvinner (mht klesdrakt, ingen menn etc.) Detbør vurderes om det skal bygges idrettshall i området. 0 Det bør gjennomføres en 40- årsundersøkelse av befolkningen i GåmG Oslo. 86, helse, helse 86, helse Idrettslag, i samarb. med., helse, Friv.org, Bymisjon, Urtehagen m.fl., helse 86, helse g) Det bør satses på en mer oppsøkende helsetjeneste. 86, helse, helse h) Detbør tilbys sunn skolemat gjennom skolene, med ernæringsveiledning., helse Skolene i) Det bør gjennomføres forebyggende tiltak for å bidra til sunt kosthold og mer mosjon i befolkningen. helse 86 helse 3.2 Nærmiljø og oppvekst Hovedmål for nærmiljø og oppvekst Tøyen nedre Kampen skal tilby et godt nærmiljø som er tilrettelagt for alle, med trygge og varierte leke- og uteområder, flere sosiale og kulturelle møteplasser, og gode aktivitets- og ungdomstilbud. Forsøpling og slitasje skal reduseres Delmål og tiltak for nærmiljø og oppvekst Tilgangen på gode parker og uteområder må bedres. a) Det bør etableres minst ett nytt friområde/ park, sentralt påtøyen Nedre Kampen. FR['* t3 HOS : Byrådsavdeling for Helse og sosial. '- FRI = Friluftsetaten, Oslo kommune. 18

15 b) Trafikkbelastningen på og barrierevirkningen av Tøyenlenkabøt reduseres, slik at Tøyenparken og Kampen park blir mer tilgjengelige som leke- og rekreasjonsområder for de som bor på TøyenNedre Kampen. c) Gårdsrom og fellesarealer som ikke er opparbeidet for lek og opphold bør kartlegges, utredes og rusfes opp. d) Utearealene til den kommunale blokken Kolstadgata 7 bør rustes opp og gjøres mer attraktivt, til glede for beboerne i den kommunale blokken og i resten av området.., Borettslag Boligbedriften 86, svor6 BOE,, Boligbedriften e) Tøyen skolegård bør.utvides mot Kolstadgata. SKE'O, SKE 0 Tøyen skolegård bør giøres tilgiengelig etter skoletid. 86, SKC Skolen Forsøpling og hærverk skøl reduseres, spesielt påfriområdene. a) Skoleungdom bør mobiliseres til å delta i renhold og vedlikehold av området, for eksempel giennom Miljøpahuljen i regi av bydelsadmini strasj onen. b) TøyenNedre Kampen har lite leke- og rekreasjonsområde pr FRI Fzu innbygger, og en må derfor forvente en økt slitasje på de områdene som finnes. Friluftsetaten bør derfor sette inn ekstra ressurser for drift og vedlikehold av friområdene i dette området. c) Det bør utvikles tiltak for å redusere fugle- og rotteplagene. 86, FRI d) Det må innføres tiltak for å fi slutt på hærverk på friområdene, for eksempel bedre tilsyn, utvidet Natteravn- ordning, naboskapsvaktordning 86, FRI Mange i samarbeid eller lignende e) Det bør utplasseres langt flere søppelbøtter på offentlige steder, og disse må tømmes ofte og regelmessig. FRI, 0 Det bør gjennomføres aksjoner og tiltak mot tagging og ulovlig plakatklistring., Politiet g) Returapircontainerne må tømmes oftere og mer regelmessig. 86, RE' RE Utførende firma tt : Samferdselsetaten, Oslo kommune. tu SVO: Statens Vegvesen, Oslo Vegkontor. " BOE: Bolig- og eiendomsetaten, Oslo kommune. tt SkE: Skoleetaten, Oslo kommune. re RF = Renholdsetaten, Oslo kommune. l9

16 På Tøyen Nedre Kampen bør estetiske kvaliteter vektlegges. a) Ved nybygg og fornyelser bør utbyggere giennom.egule.ingsplan". og byggetillatelser pålegges å bygge i en skala og form som styrkir de forskj ellige strøks særpreg. PBE'", PBE b) Det bør utarbeides en treplantningsplan for området. FRI c) skilwedtekter (fasadeskilt) i henhold til plan- og uygningsloven bø. overholdes. PBE d) Ved utbedring av gatenetlet,bør bygateform tilstrebes., PBE 3,2.2,4 Det må skapes møteplasser, stik at mennesker av ulik alder og etnisitet kan utvikle et lokaltfellesskøp og en identitetforønkret til røyen Nedre Kampen. s) Det bør etableres et forsamlingshus på TNK, der forskjelrige aktiviteter kan finne sted. Det bør etableres en aula./ flerbrukssal med plass til minst 200 personer i områdefr. h) Det bør opprettes ordninger som gjør det enklere og rimeligere for lokale beboere å leie større forsamlingslokale her eller i nærheten (Jordal, DÅT, konferansesenteret på Tøyensentereil Tøyen samfunnshus...). Det må informeres bedre om de tilbud som eksisterer. i) Bibliotekets tilbud bør utvides, blant annet med leseplasser, kaf6 og lignende. i) Trafikk og parkering i gatene bør reduseres, slik at gatene (fortauene) i større grad kan fungere som uformelle møteplasser. og andre frivillige organisasj., frivillige organisasj., frivillige organisasj. Bibliotek k) Det bør utplasseres flere benker i gatene i området. l) Tøyen Eldresenter bør videreutvikles som møtested for eldre påtøyen Nedre Kampen. Tøyen eldresenter m) Ved reguleringssaker og byggesakerbør PBEs krav om vurderinger av PBE PBE prosjektenes virkninger holdes høyt, med tanke på områdets behov for møteplasser og lignende. Beboerne i området bør trekkes inn på et tidlig tidspunkt. n) Befolkningenbør få større kunnskaper om kommunale, frivillige 86, og kommersielle tilbud påtøyennedre Kampen og i tilliggende områder, ved at bydelsadministrasjonens formidling av disse tilbudene styrkes. DELTA 20 PBE : Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. '' Det finnes muligheter for å søke statlige midler til etablering av kulturbygg, statstilskudd til lokale kulturbygg. Søking av milder bør gå giennom bydelen. 20

17 Det må utviklesflere og bedrefritidstilbudfor barn og ungdom. a) GOA22 bør skaffes nye lokale med plass for utendørs aktiviteter, og hvor normale støynivåer ikke er til sjenanse for naboene. b) Det bør etableres et aktivitetssenter med variert tilbud som er spesielt tilrettelagt for muslimske j enter. c) Tøyen og Hersleb skolers rolle som kulturbærere, identitetsskapere og Skolene aktivitetshus må styrkes. d) Det bør etableres varierte, uformelle tilbud med lav grad av forpliktelse, der ungdom får en lett inngangsport til mer strukturerte aktiviteter Antall skoledroppere må reduseres. Tiltak lnitiativ Utførende a) PP- tjenesten og skolehelsetjenesten må styrkes, og informasjonen om tilbudene må bedres. b) Det bør etableres videregående skole i eller i nærheten av området. Ske c) Barnevernet bør drive aktiv informasjon om sitt arbeid. d) Det må informeres bedre om nødvendigheten av å ha gode norskkunnskaper og gode skole- karakterer for å kunne skaffe seg videre utdannelse. Skolene Andre e) Det bør gjennomføres hyppigere kontroller av bedriftene for å avdekke Flere ulovlige arbeidsforhold. 0 Det bør arbeides for at skoleungdom og skoledroppere tilbys kompetansegivende jobber. SKE Skolene Andre Arbeidstilsynet 3.3 Boliger Hovedmål for boliger TøyenNedre Kampen skal tilby et variert boligtilbud som gir muligheter for en lokal bo li gkarriere. Langsiktige o g stabile leieforhold skal etterstrebes. 22 GOA: Gamle Oslo Allivitetshus 21

18 3.3.2 Delmål og tiltak for boliger Andelen storefømilieleiligheter må økes. a) ved nye boligprosjekter på Tøyen Nedre Kampen -a a"t stllt"s k uv om at de skal ha en srgr an{el store leiligheter (fire rom og større). b) ved videre byfornyelse bør det stimuleres til at små ieitigheter stås BOE qoe sammen til større leiligheter. oppdeling av store leiligheter til små leiligheter bør ikke tillates. PBE PBE c) Kommunen bør slå sammen en del av sine små leiligheter tii færre og større leiligheter. d) Det kan, dersom Borggata 7-kvartaletog Jens Bjelkes gare 7u 7z br"- regulert i henhold til TøNKOMs anbefalinger, bygges nye, store boliger på tomtene Åkebergveien 8 og 14, Gunhilds gate llborggata 5, Åkebergveien 40 og Håkons gate 14 og 16. PBE Boligbedriften Boligbedriften Entreprenører Det bør drives en aktivfomaltning av de kommunale leilighetene og botigblokkenefor å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet, ogfor å stimulere leietakerne til å ta et støne ansv ar for e g et b o milj ø. a) Andelen kommunale leiligheter i området bør reduseres. BOE b) Det bør vurderes om vedtaksreglene for tildeling av kommun.at bolfu BOE Bystyret bør endres slik at bydelene disponerer boliger i egne bydeler i større grad enn i dag. c) Oslo kommune bør nedtone den forretningsmessige siden av sin Boligbedr. Byrådet boligforvaltning for å få til en aktiv boligforvaltning. d) De kommunale leilighetene, gårdene og deres utearealer bør Boligbedr. vedlikeholdes bedre. 86, helse Boligbedr. Beboere e) Det bør arbeides for et bedre samarbeid mellom de kommunale etatene, Boligbedr. slik at utearealene til de kommunale gårdene kommer beboerne i disse gårdene og i, helse resten av området, til gode. Beboere 0 Det bør ansettes flere miljøvaktmestere i kommunale gårder. 86, boligkoordin. Boligbedr. Boligbedr. Friluftset. Boligbedr. BOE 22

19 3.4 Samferdsel Hovedmål for samferdsel Trafikkbelastningen i og rundt området skal reduseres, slik at støy, forurensing og trafikkfare og barrierevirkning reduseres. Trafikkarealer bør rustes opp og omfordeles til mer lek og opphold. Kollektiv-, gang- og syl(kpltrafikken bør styrkes slik at de kan ta en større del av persontransporten Delmål og tiltak for samferdsel GjennomgangstroJikken i og rundt området skal reduseres. a) Den midlertidige stengningen av Sigurds gate gjøres permanent, ved omregulering og ombygging. b) Kapasiteten på Tøyenlenka reduseres, slik at bilhafikken presses bort fra lenka. Dette forutsetter at trafikken ikke presses over på andre, like følsomme lenker. c) Jens Bjelkes gatebør enveiskjøres østover på strekningen Sverres gate - Kjølberggata. d) Åkebergveien bør bygges om med lavere kapasitet, bredere fortau, parkering i lommer og smalere ørefelt. Politiet Nedslitte traftkkareøler bør rustes opp. a) Kolstadgata frem til Sigurdsgate bør bygges om i hht reguleringsplan som er under utarbeiding, med parkering i lommer, smalere kjørefelt og beplantning. b) Kjølberggata bør bygges om med færrekjørefelt, flere trær og sykkelfelt, som planlagt. c) Sigurds gate, mellom Jens Bjelkes gate og Hagegata, bør bygges om med trær, parkering i lommer og smalere kjørefelt. / SKE SVO SVO d) Tøyengatabør bygges om og rustes opp i hht varsel om mindre vesentlig endring som er ute på høring. 23

20 Tralikkarealer i boliggater bør omfordelesfrø kjøring og parkering til lek og opphold. Tiltak lnitiativ Utførende a) Håkons gatebør bygges om til gatetun, som den er regulert til. b) Tilbud om parkering på Tøyensenteret og i parkeringskjellere for beboere og arbeidstakere i området, kan markedsføres bedre enn i dag. c) Borggata bør bygges om med bredere fortau, beplantning og mindre parkering, i henhold til eksisterende forprosjekt. d) Ringgata bør bygges om med mindre arealer til kjøring og parkering og mer arealer til lek og opphold, i henhold til eksisterende forprosjekt. e) Jens Bjelkes gate, fratøyengatatil Sørli plass, bør rustes opp til å bli en perle påtøyen., Scan Park23 Borettslag 0 Det bør gjennomføres forsøk med boligsoneparkering eller lignende. TE." TE s) Bilkollektivet Oslo, som har base i området,bør markedsføres bedre, i samarbeid med. Det kan føre til at færre trenger egen bil, og dermed til mindre parkeringspress i gatene. Tøyen senterforening Bilkollektivet h) Gruegata bør bygges om med mindre arealer til kjøring og parkering og mer arealer til lek og opphold, i hht nylig vedtaff reguleringsplan Trøfikksikkerhetenfor gangtrøjikken må styrkes, spesielt på skolevei. a) Krysset Kolstadgata x Økernveien må bygges om i hht reguleringsplan som er under utarbeidelse, med fartsreduserende utforming, færre kjørefelt og en mer oversiktlig trafikksituasjon. SAN,{/ Skoleetaten b) Det bør etableres fartshumper og bredere fortau i Jens Bjelkes gate. c) Fotgjengersignalene i Åkebergveien og Kjølberggatabør gøres brukerstyrte. SVO SVO d) Det bør gjennomføres flere fartskontroller i området. Politiet " Scan Park driver parkeringshuset på Tøyensenteret. 'o TE: Trafikketaten, Oslo kommune. 24

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen Ingar Brattbakk, Ivar Brevik, Jon Guttu, Per-Øystein Lund, Marit Ekne Ruud og Lene Schmidt TILTAK I TIDE Muligheter og utfordringer for Groruddalen Utarbeidet i samarbeid mellom forskere på Byggforsk og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer