Områdep. J:uni "ffi :. -.,: ' a.{.*. '.4::*, gt,y. vwi) -.,4r- l!!åff:, t,,:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdep. J:uni 2000. "ffi :. -.,: ' a.{.*. '.4::*, gt,y. vwi) -.,4r- l!!åff:, t,,:

Transkript

1 I : r,itlr: :.:.,::}-: '?&,i;...: Områdep n : "":,...r* :,++1, t,,:<rg "a.t:7a4.:,::-;,i ' a.{.*. '.4::*, gt,y,,..::1, i i :t;:.;,i;t,.....e.: /*.11..,"i '?i;t:i;,.' -,?*if -- atut -.. 1:..' :3r;4.!:ra.:'.: tz::."!,er,.-- ;':ry:j Eå r;i; ;4W' -.,4r- "ffi l!!åff:, vwi) ;\ J:uni 2000 :. -.,:

2 Forord Samarbeid og områderettet innsats omtales i flere sentrale overordnede planer og dokumenter, blant annet i Stortingsmelding nr.14 (Om levekar og boforhold i storbyene), Oslo kommuneplan (Strategi for utjevning av levekår), Handlingsprogram for Oslo indre øst og Strategisk plan for bydel Gamle Oslo Politisk styringsgruppe for Miljøbyen Gamle Oslo ba i Melding 1998 om at Miljøbyen skulle sette i gang arbeid med områderettet innsats. Miljøbyen Gamle Oslo.inviterte i januar 1999 en rekke instanser til å delta i arbeidet med å utvikle et områdeprogram fur-det geografiske området TøyenNedre Kampen. De fleste sa ja, og styringsgruppen for Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram ble konstituert i mars Hovedmålsettingen med Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram har'vært å bringe beboere, næringsdrivende, kommunale etater og andre kommunale instanser i dialog om utfordringer og muligheter for området, hvilke målsettinger som er ønskelige å nå og hvilke tiltak som kan bidra til å nå disse målsettingene. Resultatet er samlet i denne rapporten, og meningen er at den kan være en inspirasjonskilde og en rettesnor for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen av området. Gjennom innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å bringe frem en bredest mulig forståelse av områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å involvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større og bredere lokalt engasjement for eget nærmiljø. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av TøyenNedre Kampen Vel ved Roger Lee og Bjarne Brenna, T øy en senterforening ved Arne Sømhovd, Bydelsutvalget ved Tore Vigerust (Høyre), Plan- og bygningsetaten ved Eivind Hartmann, Samferdselsetaten ved Roar Oliver, Boligbedriften ved Aina Mansrud, Bydelsadmirristrasjonen ved Terttu Kaikumo og Øyvind Eide, Gamle Oslo Aktivitetshus ved Ishfaque Mohammed, Tøyen sosialsenter ved Lisbeth Brunstad og Miljøbyen Gamle Oslo ved Aud Tennøy. De enkelte deltakere i styringsgruppen har sittet der i kraft av sin kompetanse, og ikke som representant fra sin etat eller instans. Dette betyr at det personer fra etatene har sagt i styringsgruppen ikke er bindende for etatene på noen måte. Alle styringsgruppens medlemmel står heller ikke nødvendigvis inne for alle forslagene i dokumentet. Innhenting av kvalitative data som er brukt som grunnlag for Områdeprogrammet er gjort av NORGIT senteret ved Pål Rosland, som også har skrevet områdeanalysen (vedlegg 1 og 3). Selve Områdeprogrammet, med målhierarki og forslag til tiltak, er diskutert frem av styringsgrupp"n og ført i pennen av Aud Tennøy, planlegger i Miljøbyen Gamle Oslo. Aud Tennøy har også vært ansvarlig for redigering av rapporten. Oslo, juni 2000

3 lnnholdsfortegnelse Forord Innholdsfortegnelse ii)ffi-#it**#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::::.::.:..::.:...'...i...'...'...1å Mål og visjoner for Tøyen Nedre Kampen VrsJoN FoR TØYENNEDRE KAMPEN...l2 2.2 HoVEDMÅL oc DELMÅL BEFoLKNTNG, HELSEocsosIALEFoRHoLD NÆRMTLJØocoppvEKST Vedlegg L : Områdeanalyse... Vedlegg 2: Metode og organisering Vedlegg 3: Mer om barnas beskrivelse av oppvekstmiljøet... Vedlegg 4: Deltagere 57...'

4 Sammendrag I Tøyen Nedre *"Tl^",1 o*rådeprogram(tønkom) har befolkningen, næringsdrivende, Iokalpolitikere, skoleelever, kommunale eiater og nyåetsaaministras]onen diskirtert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen innenfo-r fårskjellige politikkområder. En bredt sammensatt styringsgruppe har vurdert fakta, meninger og ønsker, og utarbeidet forslag til tiltak for å utvikle Tøye'n-Nedre Kampen i ønsket ""tn-ing-' Målsetting Hovedmålsettingen med TøNKOM har vært år.utarbeide et gjennomdiskutert forslag til tiltak innenfor forskjellige politikkområder, som til samm.en kan være en iispi.as;onskilde og ",.En".ror for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen for områdei. 'Gi.nrro, innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å biinge frem en u.eaest mulig r"^ta"ij. * områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å invjlvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større lokalt engasjement for nærmiljøet. Prosess og organisering Arbeidet med TøNKoM har vært ledet av en styringsgruppe sammensatt av beboere, næringsliv, Bydelsutvalget, kommunale.etater og bydelens uo*irlrt ugon og denestesteder, med Miljøbyen Gamle Oslo som leder og sekretariat. Innhenting av informasjon har foregått på flere måter. Det ble utarbeidet en Faktarapport med statistikk over tilstand og^utvikling på Tøyen Nedre Kampen. Etater og kommunale instanser deltok i gruppeintervjuer innefor forskjellige poliiikkområder, og det ble gjennom ført frekveldsseminarer der beboerne og de lokale organisasjonene diskutert" p.o6låo.rådei og mulige lr."i;g;. skoleelever på Hersleb og Tøyen skoler- laget tegninger og skriv dikt og stiler om sitt nærmiljø. på bakgrunn av kunnskap, meninger og ønsker so.lo- f."m-, utarbeidet sfiringsgruppen rapporten kalt TøyenNedre Kampen områdeprogram. Det bør videre vurderes om Bydålsaimlnistras.yor"n og lokale aktører skal etablere et forum som blant annet skal følge opp de tiltakene som er foresjått i om-rådeprogrammet. Beskrivelse av Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram Rapporten er inndelt i politikkområdene Befolkning, helse og sosiale forhold, Nærmiljø og oppvekst, Boliger, samferdsel og Næring. Innenfor hvert poliiikkområåe er det definert en hovedmålsetting, som er splittet opp i delmålsettinger. For hver delmå-lsetting er det gitt en rekke tiltak som skal bidra til å nå delmålsettingene, og derigjennom hovedmålsettingenl H.ovedvekten er lagt på tiltak som bidrar til å bedre nærmiljøet og å styrke de lokale nettverkene. Tilbud til barn og unge har vært et sentralt tema. Det etterllses blant annet lokaler som kan utvikles til møtesteder på tvers ay 1Jd.er, kulturbakgrunn og interesser. Her har fremtidig disponering av ubebygde arealer vært en sentral diskusjon. Det er flere utbyggingsprosjekter under pllnlejging i området, mens beboerne ønsker de få ubebygde arealene aisponårtiit ;*k og til andre r,ntslonl?,i,i;;g;; i '-"" området' Trafikkbelastningen i deler av området oppleves,oå ", barriere rnåt,to." grøntområder, i tillegg til at trafikkfare, støy og forurensing!u bitiranken oppleves som forringende på bomiljøet. Det er foreslått tiltak for å redusere trafikkbelastningen. Tiltal for å bedre befol[ningens helse, å hindre at ungdom dropper ut av skolen og å forhindie at den store andelen kommuna-le boliger i området skaper problemer er også foreslått. I vedlegg I finnes områdeanalysen, som oppsummerer de kvalitative og kvalitative data som er samlet inn giennom forskjellige prosesser. I vedlegg 2.er metode og organisering beskrevet, og i vedlegg tre har vi tatt med en del av skoleelevenes bidrag til arbeidet. I iediegg fire innes en oversikt over de som har deltatt i arbeidet.

5 1 lnnledning 1.1 Bakgrunn I Kommuneplan Strategier for utjevning av levekår, i Handlingsprogram for Oslo indre øst og i Boligprogram'for Gamle Oslo etterspørres områderettet planlegging innenfor mindre områder enn bydeler. I Miljøbyen Gamle Oslos (MGO) Melding 98 er det presisert at MGO skal arbeide med områderettet inn'sats, og at det for ett eller flere områder skal utvikles områdeprogrammer. I 1998 startet MGO arbeidet med Grønland Områdeprogram, og i 1999 tok MGO initiativ til oppstart av Tøyen Nedre Kampen Områdeprogram (TøNKOM) og Gamlebyen Områdeprogram. 1.2 Målsetting Hovedmålsettingen med TøNKOM har vært å. frembringe et gjennomdiskutert forslag til tiltak innenfor forskjellige politikkområder, som til sammen kan være en inspirasjonskilde og en rettesnor for dem som planlegger og styrer den videre utviklingen for området. Gjennom innhenting av informasjon fra et bredt spekter av kilder har man forsøkt å bringe frem en bredest mulig forståelse av områdets utfordringer og utviklingsmuligheter. Ved å involvere lokale aktører i en dialog med kommunale instanser har det vært meningen å skape et større og bredere lokalt engasjement for eget nærmiljø. Områdereffet planlegging har vært etterspurt som virkemiddel i flere sammenhenger. Ved å gjennomføre tre områdeprogrammer med forskjellig organisering og opplegg har Miljøbyen Gamle Oslo (MGO) hatt som målsetting å bidra med kunnskaper om og erfaringer med områderettet planlegging. 1.3 Prosess og organisering I januar 1999 inviterte MGO den lokale beboerforeningen og handelsstandsforeningen, lokalpolitikerne, sentrale kommunale etater og bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo til å delta i styringsgruppen for TøNKOM. De fleste sa seg interessert, og i det første møtet i mars 1999 ble styringsgruppen konstituert med representanter utnevnt av Tøyen Nedre Kampen Vel, Tøyen' Senterforening, Bydelsutvalget, Samferdselsetaten, Plan- og bygningsetaten, Boligbedriften, Bydel Gamle Oslos administrasjon og tjenestesteder og Miljøbyen Gamle Oslo, til sammen l2 personer. Styringsgruppen har ledet TøNKOM, med MGO som sekretariat og leder av styringsgruppen. Styringsgruppens første oppgave var å bli enige om en prosjektbeskrivelse, som skulle definere prosjektets målsetting, oppgaver og organisering. Utarbeidelse av prosjektbeskivelsen tok lengre tid enn forventet. Dette s ldtes at det var svært åpent hva styringsgruppen skulle arbeide med, at ingen hadde erfaring med en slik arbeidsform og at det var mange oppfatninger om hvordan dette burde organiseres. Etter hvert ble det besluttet at innleide konsulenter skulle gjennomføre gruppeintervjuer innenfor fem forskjellige politikkområder, som var Bolig, befolkningssammensetning og nærmiljø, Helse og sosial, Næring, Samferdsel og Kultur, fritid og utdanning. I gruppeintervjuene har deltakerne, som har vært etater med forskjellig ekspertise innenfor politikkområdet og medlemmer av styringsgruppen med kompetanse eller interesse for politikkområdet, diskutert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen generelt for problemstillingen og spesifikt for områder. Skoleelever har laget tegninger, skrevet dikt og stiler og latt seg intervjue om hvordan de opplever eget nærmilj ø.det ble også gjennomført fire kveldsseminarer der engasjerte beboere, lag og foreninger diskuterte utfordringer,

6 muligheter, behov og ønsker for området. Ett av kveldsseminarene var viet fremtidig arealbruk i området. Med utgangspunkt i informasjonen fra gruppeintervjuene, kveldsseminarene og skoleelevene, og en kvantitativ faktarapport utarbeidet spesielt for dette arbeidet, har styringsgruppen diskutert utfordringer og muligheter for Tøyen Nedre Kampen. På bakgrunn av dette har styringsgruppen utarbeidet et målhierarki og forslag til tiltak for å nå målsettingene innenfor områdeno Befolkning, helse og sosiale forhold, Nærmiljø og oppvekst, Boliger, Samferdsel og Næring. 1.4 Tøyen Nedre Kampen Tøyen Nedre Kampen er et lokalom.åd"i'l bydel Gamle Oslo. Området avgrenses av : ølberggata, Åkebergveien, Tøyengata, Botanisk hage og Tøyenparken. Fra Tøyen Nedre Kampen til Oslo sentrum er det 15 til20 minutters gange, og fra TøyenNedre Kampen til Grønland er det 5 til 10 minutters gange. Tøyen Nedre Kampen er i hovedsak et boligområde. I området bor det ca 6900 personer, de fleste bor i området mellom Åkebergveien og Jens Bjelkes gate. TøyenNedre Kampen er det mest befolkningsrike lokalområdet i Gamle Oslo. Det lokale næringslivet er i stor grad lokalisert til Tøyensenteret. Her ligger det flere større forvaltningsbedrifter, kommunale etater, butikker og service. Det finnes en del nærbutikker og verksteder spredt omkring påtøyen Nedre Kampen. På Tøyen Nedre Kampen er 35 oå av bebyggelse eldre enn Siden l9l0 har det vært flere feltutbygginger. Særlig kjent er rivingen av de gamle bygningene på Enerhaugen for å gi plass til bygging av høyblokker. Tøyensenteret ble bygd mellom 1967 og 1977 og lokalisert til Tøyen T-banestasjon som ble bygd samtidig. Id6en var å lokalisere flere større offentlige virksomheter med omfattende publikumsservice til T-banestasjonen. I dag fungerer Tøyensenteret som et lokalt senter for Tøyen Nedre Kampen og tilliggende områder, med blant annet postkontor, bank, apotek, bokhandel, bibliotek og matbutikker. Senteret har jevn tilstrømning av folk hele dagen. Etter kl stenges de fleste forretningene med unntak av matbutikken. Iløpet av 1990-tallet var det en betydelig befolkningsvekst i området. Befolkningsveksten var langt større enn gjennomsnittet for sentrumsbydelene. Den totale nettoveksten skjedde blant de ikke-vestlige innvandrerne. Flyttefrekvensen var på nivå med gjennomsnittet for bydel Gamle Oslo. I dag har Tøyen Nedre Kampen en relativt ung befolkning. Sammenlignet med hele Oslo har området en høy andel barn på 0-4 hr, en meget høy andel personer ph25-39 år og andel barn og unge for øvrig likt med Oslosnittet. Andel personer over 40 år er lavere enn i Oslo for øvrig. Dette gjelder spesielt kvinner mellom 40 og70 år og menn mellom 55 og 80 år. Andelen som bare har grunnskole er den høyeste i bydel Gamle Oslo, andelen med inntekt over kroner er den laveste i bydel Gamle Oslo. 10

7 Ring 2 (Kirkeveiringen) og Økernveien går langs og gjennom TøyenNedre Kampen. Begge veiene fører betydelig bilhafikh særlig Økernveien. Trafikken i Økernveien danner en barriere mot Botanisk hage og Tøyenparken (OlaNar). Tøyenbarneskole, som ligger rett vest for Tøyensenteret, danner en naturlig møteplass for barna på TøyenNedre Kampen. De mest brukte lekeområdene i området er skolegården og lekeområdene langs Sørligata utenfor Tøyen barneskole. TøyenNedre Kampens lokalisering i nærheten av Botanisk hage, Tøyenparken og handlegaten Grønland gir området ekstra kvaliteter.. u

8 2 Mål og visjoner for Tøyen Nedre Kampen 2.1 Visjon for Tøyen Nedre Kampen TøyenNedre Kampen skal være et sted der barn, ungdom og voksne ønsker å bli boende. Området skal gi tilhørighet og skape stolthet for dem som bor og arbeider der. Tøyen Nedre Kampens identitet skal bygges på det flerkulturglle og varierte miljøet som finnes i området. 2.2 Hovedmål og delmål Befolkning, helse og sosiale forhold Hovedmål På Tøyen Nedre Kampen skal det legges til rette for et høyt beboerengasjement. Samholdet i befolkningen skal styrkes. Gjennomtrekk av beboere skal reduseres til Oslo- snittet. Helsetilstanden og de sosiale forhold skal bedres Delmål o Beboerne på Tøyen Nedre Kampen skal ha betydelig påvirkning på utvikling av eget nærmiljø. o Kontakten og kommunikasjonen mellom befolkningsguppene må bedres o Rasisme og fremmedfrykt må aktivt motvirkes. o Forholdene bør legges til rette for at vanskeligstiltel skal oppnå en større grad av selvstendighet. r Kommunen må ivareta sine forpliktelser overfor personer med lav boevne2.. Høy dødelighet skal reduseres og helsetilstanden skal forbedres Nærmiljø og oppvekst Hovedmål Tøyennedre Kampen skal tilby et godt nærmiljø som er tilrettelagt for alle, med trygge og varierte leke- og uteområder, flere sosiale og kulturelle møteplasser, og gode aktivitets- og ungdomstilbud. Forsøpling og slitasje skal reduseres. I Vanskeligstilte er personer som av økonomiske, sosiale ogl eller medisinske årsaker har problemer med å anskaffe seg og beholde egen bolig, og som derfor må ha hjelp av kommunen. ' Personer med lav boevne: De som har problemer med å forholde seg til vanlige husordensregler, og derfor Eenger oppfølging. 12

9 Delmål o Tilgangen på gode parker og uteområder må bedres. o Forsøpling og hærverk skal reduseres, spesielt på friområdene. o På Tøyen Nedre Kampen skal estetiske kvaliteter vektlegges o Det må skapes møteplasser, slik at mennesker av ulik alder og etnisitet kan utvikle et lokalt fellesskap og en identitet forankret til Tøyen Nedre Kampen. o Det må utvikles flere og bedre fritidstilbud for barn og ungdom. o Antall skoledroppere måieduseres Boliger Hovedmål Tøyen nedre Kampen skal tilby et variert boligtilbud som gir muligheter for en lokal boligkarriere. Langsiktige og stabile leieforhold skal etterstrebes Delmål o Andelen store familieleiligheter må økes. r Det bør drives en aktiv forvaltning av de kommunale leilighetene og boligblokkene for å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet, og for å stimulere leietakerne til å ta et større ansvar for eget bomiljø Samferdsel Hovedmål Trafikkbelastningen i og rundt området skal reduseres, slik at støy, forurensing og trafikkfare og barrierevirkning reduseres. Trafikkarealerbør rustes opp og omfordeles til mer lek og opphold. Kollektiv-, gang- og sykkeltrafikken skal styrkes slik at de kan ta en større del av persontransporten Delmål. Gjennomgangstrafikken i og rundt området skal reduseres.. Nedslitte trafikkarealerbør rustes opp. o Trafikkarealer i boliggater bør omfordeles fra kjøring og parkering til lek og opphold. o Trafikksikkerheten for gangtrafikken må styrkes, spesielt på skolevei. o Kollekti'rtrafikken bør styrkes, slik at den blir et enda bedre transporttilbud. o Det bør tilrettelegges bedre for sykkeltrafikken, slik at det blir mer attraktivt å sykle. o Det bør gjennomføres byomfattende tiltak for redusert støy- og luftforurensing. 13

10 2.2.5 Næring Hovedmål TøyenNedre Kampen har, og skal fortsatt ha, et stort antall arbeidsplasser. Tøyennedre Kampen skal ha et godt og variert handels- og servicetilbud Delmål. Tøyensenteret bør være et tjenlig handelssenter med kulturelle og sosiale tilbud for de som arbeider og bor på Tøyen nedre Kampen. o Næringslivet i området bør ikke bidra til dårligere bomiljø' o Det bør tilrettelegges for flere nærbutikker og serveringssteder, gierne med en alternativ vri, i en akse fra Grønland via Borggata, Jens Bjelkes gate og Sigurds gate til Tøyensenteret' t4

11 3 Forslag til tiltak 3.1 Befolkning, helse og sos iale forhold Hovedmål for befolkning, helse og sosiale forhold på Tøyen Nedre Kampen skal det legges til rette for et høyt beboerengasjement. Samholdet i befolkningen skal styikes. Flyttehyppigheten skal reduseres til Oslo-snittet. Helsetilstanden og de sosiale forhold skal bedres Delmål og tiltak for befolkning, helse og sosiale forhold Beboerne på Tøyen Nedre Kømpen skal hø betydelig påvirkning på utvikling av eget nærmiljø. Tiltak Initiativ' Utførende* a) B.b*.fo*ntrrger og andre demokratiske, frivillige organisasjoner i ' 86o m.fl. nærmiljøet Vøifatilstrekkelig økonomisk støtte til å kunne arbeide på en nøktern men effektiv måte, uten å måtte bruke for mye av innsatsen på å skaffe midler til opprettholdelse av driften. b) p"t Uø. nettverk mellom foreninger etc som arbeider Frivillige "taut.res "t c) frivillig og lokalt (velforeninger, idrettsforeninger, religiøse sammåslutninger etc), slik at disse bedre kan samarbeide og utveksle erfaringer. Det bø. etabt"res et kontaktforum der lokale al<tører som skolene, bydelsadministrasjonen, lokale foreninger, barnevernet, politiet med mer møtes jevnlig for å diskutere problemstillinger og utveksle møter mellom bydelsadministrasjonen og beboerforeningenfor å sørge for giensidig informasjon og samarbeid. området. asjon om de foreninger etc som finnes i organsisasjoner, 86 Bibliotek Info-senter f) D"t bør glbres fo*øk med å involvere beboerne i planlegging og Kommunale etater gj ennomføring av opprustingsprosj ekter i området' -, Initiativ: De som styringsgruppen mener bør være pådriver for igangsetting og giennomføring av prosjektet' a Utførende : Ansvarlig instans for endelig opp&lling av målet med prosjektev initiativet. s : TøyenNedre Kampen Vel, lokal beboerforening' u 86 = Bydel6 Gamle Oslo, bydelsadministrasjonen. l5

12 Kontakten og kommunikasjonen mellom befolkningsgruppene må bedres a) Alle som ønsker det bør ffi plass på norsk- kurs med høy kvalitet på undervisningen. Klassene på norsk- kursene bør deles opp etter hvilke forutsetninger folk har til å til6gne seg et nytt språk. b) De forskjellige norskkursene bør samordnes i et lettfattelig system, og kvalitetssikres. c) Informasjon om de forskjellige norsk- kursene (og andre tilbud) bøi samles på ett sted, med sbntral lokalisering i bydelen. d) Det bør opprettholdes og utvikles tilbud, som kombinerer språkundervisning med relevant arbeidsopplæring. e) Mulighetene for barnepass for kvinner som ønsker å gå på norskkurs eller delta i andre organiserte aktiviteter må fortsatt sikres., sosialavdelingen, sosialavdelingen, sosialavdelingen, sosialavdelingen KOU' KOU KOU KOU KOU 0 Organisasjonen "Flerkulturelt vennskap" bør trekkes inn i og delta i aktiviteter som foregår. Alle som driver med aktiviteter s) Det bør opprettes flere egne jente- og kvinnetilbud, som, dataundervisning for jenter og himgrupper for kvinner, for å ffi oppvekst muslimske kvinner og jenter til å delta i aktiviteter utenfor hjemmet i og helse større grad enn i dag. h) Det bør stimuleres til etablering av nye aktiviteter og møteplasser som 86 og fremmer kontakt mellom befolkningsgruppene, spesielt de uformelle frivillige med "lav terskel". organis., sosialavdelingen Flerkulturelt vennskap, Bymisjon, Urtehagen m.fl. 86 og frivillige organis. i) Eksisterende ordninger med hjelp ved innflytting og bo-oppfølging,, sosial, bør utvides til også å omfatte private utleiere som bydelen har avtaler Boligbedriften med. j) Videoer på forskjellige språk som veileder om husordensregler etc, og som finnes hos Bydelsadministrasjonen, bør utplasseres hos. k) Alle, mens spesielt innvandrerorganisasjonene, bør understreke verdien av å tilegne seg det norske språket. Spesielt innvandrer organisasj. Spesielt innvandrer organisasj Rasisme ogfremmedfrykt må aktivt motvirkes. a) Detbør være synlig politi og flere natteravner i gatene nattetid. Politi Natteravner b) Informasjonen om økonomisk støtte til organisasjoner og tiltak som 86 og bidrar til integrering og til reduksjon av fremmedfrykt og rasisme, bør bedres. c) Det bør være flere artikler om og mot rasisme, fremmedfrykt etc i de lokale avisene. de som forvalter midlene 86 og de som forvalter midlene Avisene 'KOU = Byrådsavdeling for kultur og utdanning. t6

13 d) Det bør arrangeres flere fler-religiøse sammenkomster 86, Kirkeforum e) Det bør arrangeres flere flerkulturelle sammenkomster, frivillig arbeid, IKMS, Friv.org. Religiøse organisasj., frivillig arbeid, IKM, Friv.org. 3.1,2.4 Forholdene bør legges til rettefor at vanskeligstiltee skal oppnå en større grad øv selvstendighet' a) Kommunen bør ha miljøarbeidere som kan gi boveiledning ute i miljøet. b) Det lokale sosialkontoret bør bli mer synlig i nærmiljøet. Sosialsente ret Sosialsente ret c) I kommunale leiligheter/ gårder bør det arbeides for en avtalefestet minimumsstandard for innvendig og utvendig vedlikehold. Kommunen bør sette minstestandard for boliger ved ny utleie. Det bør arbeides for tilsvarende standard i private utleieforhold. d) De vanskeligstilte bør motiveres til å delta i arbeidet for å skape og vedlikeholde trivelige bo- omgivelser. Boligbedr. e) Dagtilbudet, med fritidsaktiviteter og sysselsetting, bør utvides., sos.kont., 0 Det bør opprettes et system for godkjenning av standard, pris etc for leiligheter som leies med økonomisk støtte fra sosialkontoret. DPSIO 86, boligkoord. miljø og plan, Leieb.for. Boligbedr., sos.kont. DPS Byrådsa. for EOB 3.1,2.5 Kommunen må ivøreta sineforptiktelser overfor personer med lav boevnett. a) Bo-oppfølging for personer med lav boevne bør utvikles og intensiveres. b) Det bør opprettes flere stillinger som bomiljøvaktmestere, som kan ha daglig kontakt med hver bolig. Boligbedriften bør sammen med bydelen etablere gode rutiner for bo-oppfølging der det er nødvendig. 86, helse og sosial 86 og Boligbedriften 86, helse og sosial 86 og Boligbedriften NBBL'2 c) Det bør etableres et fond for midler til renhold og reparasjon av kommunale boliger (fellesarealene). Boligbedriften Boligbedriften 8 IKM = Internasjonalt Kultursenter og Museum. e Vanskeligstilte er personer som av økonomiske, sosiale ogl eller medisinske årsaker har problemer med å anskaffe seg og beholde egen bolig, og som derfor må ha hjelp av kommunen. to DPS (Distriktspsykologisk Senter) t' Personer med lav boevne: De som har problemer med å forholde seg til vanlige husordensregler, og derfor trenger oppfølging. 12 NBBL = Norsk Boligbyggelag. 17

14 Høy dødelighet skal reduseres og helsetilstanden skar forbedres. Tiltak lnitiativ Utførende a) Tøyen Distriktspsykiatriske senter bør styrkes. Byrådsavd HOSI3 b) Detbør etableres et tilbud som gjør det rimeligere for familier å, helse Byrådsavd vaksinere seg før de drar til land hvor det er fare for at de blir smittet HOS av sykdommer som er kostbare å kurere i Norge. c) Det bør opprettes flere stillinger som hjemmesykepleiere, slik at de får bedre tid til hver klient. d) Det må settes i gang kampanjer og etableres tilbud (lav terskel) som bidrar til at en større del av bydelens befolkning bedriver ffsisk aktivitet. e) Det bør etableres flere trimtilbud, tilpasset kravene/ behovene til muslimske kvinner (mht klesdrakt, ingen menn etc.) Detbør vurderes om det skal bygges idrettshall i området. 0 Det bør gjennomføres en 40- årsundersøkelse av befolkningen i GåmG Oslo. 86, helse, helse 86, helse Idrettslag, i samarb. med., helse, Friv.org, Bymisjon, Urtehagen m.fl., helse 86, helse g) Det bør satses på en mer oppsøkende helsetjeneste. 86, helse, helse h) Detbør tilbys sunn skolemat gjennom skolene, med ernæringsveiledning., helse Skolene i) Det bør gjennomføres forebyggende tiltak for å bidra til sunt kosthold og mer mosjon i befolkningen. helse 86 helse 3.2 Nærmiljø og oppvekst Hovedmål for nærmiljø og oppvekst Tøyen nedre Kampen skal tilby et godt nærmiljø som er tilrettelagt for alle, med trygge og varierte leke- og uteområder, flere sosiale og kulturelle møteplasser, og gode aktivitets- og ungdomstilbud. Forsøpling og slitasje skal reduseres Delmål og tiltak for nærmiljø og oppvekst Tilgangen på gode parker og uteområder må bedres. a) Det bør etableres minst ett nytt friområde/ park, sentralt påtøyen Nedre Kampen. FR['* t3 HOS : Byrådsavdeling for Helse og sosial. '- FRI = Friluftsetaten, Oslo kommune. 18

15 b) Trafikkbelastningen på og barrierevirkningen av Tøyenlenkabøt reduseres, slik at Tøyenparken og Kampen park blir mer tilgjengelige som leke- og rekreasjonsområder for de som bor på TøyenNedre Kampen. c) Gårdsrom og fellesarealer som ikke er opparbeidet for lek og opphold bør kartlegges, utredes og rusfes opp. d) Utearealene til den kommunale blokken Kolstadgata 7 bør rustes opp og gjøres mer attraktivt, til glede for beboerne i den kommunale blokken og i resten av området.., Borettslag Boligbedriften 86, svor6 BOE,, Boligbedriften e) Tøyen skolegård bør.utvides mot Kolstadgata. SKE'O, SKE 0 Tøyen skolegård bør giøres tilgiengelig etter skoletid. 86, SKC Skolen Forsøpling og hærverk skøl reduseres, spesielt påfriområdene. a) Skoleungdom bør mobiliseres til å delta i renhold og vedlikehold av området, for eksempel giennom Miljøpahuljen i regi av bydelsadmini strasj onen. b) TøyenNedre Kampen har lite leke- og rekreasjonsområde pr FRI Fzu innbygger, og en må derfor forvente en økt slitasje på de områdene som finnes. Friluftsetaten bør derfor sette inn ekstra ressurser for drift og vedlikehold av friområdene i dette området. c) Det bør utvikles tiltak for å redusere fugle- og rotteplagene. 86, FRI d) Det må innføres tiltak for å fi slutt på hærverk på friområdene, for eksempel bedre tilsyn, utvidet Natteravn- ordning, naboskapsvaktordning 86, FRI Mange i samarbeid eller lignende e) Det bør utplasseres langt flere søppelbøtter på offentlige steder, og disse må tømmes ofte og regelmessig. FRI, 0 Det bør gjennomføres aksjoner og tiltak mot tagging og ulovlig plakatklistring., Politiet g) Returapircontainerne må tømmes oftere og mer regelmessig. 86, RE' RE Utførende firma tt : Samferdselsetaten, Oslo kommune. tu SVO: Statens Vegvesen, Oslo Vegkontor. " BOE: Bolig- og eiendomsetaten, Oslo kommune. tt SkE: Skoleetaten, Oslo kommune. re RF = Renholdsetaten, Oslo kommune. l9

16 På Tøyen Nedre Kampen bør estetiske kvaliteter vektlegges. a) Ved nybygg og fornyelser bør utbyggere giennom.egule.ingsplan". og byggetillatelser pålegges å bygge i en skala og form som styrkir de forskj ellige strøks særpreg. PBE'", PBE b) Det bør utarbeides en treplantningsplan for området. FRI c) skilwedtekter (fasadeskilt) i henhold til plan- og uygningsloven bø. overholdes. PBE d) Ved utbedring av gatenetlet,bør bygateform tilstrebes., PBE 3,2.2,4 Det må skapes møteplasser, stik at mennesker av ulik alder og etnisitet kan utvikle et lokaltfellesskøp og en identitetforønkret til røyen Nedre Kampen. s) Det bør etableres et forsamlingshus på TNK, der forskjelrige aktiviteter kan finne sted. Det bør etableres en aula./ flerbrukssal med plass til minst 200 personer i områdefr. h) Det bør opprettes ordninger som gjør det enklere og rimeligere for lokale beboere å leie større forsamlingslokale her eller i nærheten (Jordal, DÅT, konferansesenteret på Tøyensentereil Tøyen samfunnshus...). Det må informeres bedre om de tilbud som eksisterer. i) Bibliotekets tilbud bør utvides, blant annet med leseplasser, kaf6 og lignende. i) Trafikk og parkering i gatene bør reduseres, slik at gatene (fortauene) i større grad kan fungere som uformelle møteplasser. og andre frivillige organisasj., frivillige organisasj., frivillige organisasj. Bibliotek k) Det bør utplasseres flere benker i gatene i området. l) Tøyen Eldresenter bør videreutvikles som møtested for eldre påtøyen Nedre Kampen. Tøyen eldresenter m) Ved reguleringssaker og byggesakerbør PBEs krav om vurderinger av PBE PBE prosjektenes virkninger holdes høyt, med tanke på områdets behov for møteplasser og lignende. Beboerne i området bør trekkes inn på et tidlig tidspunkt. n) Befolkningenbør få større kunnskaper om kommunale, frivillige 86, og kommersielle tilbud påtøyennedre Kampen og i tilliggende områder, ved at bydelsadministrasjonens formidling av disse tilbudene styrkes. DELTA 20 PBE : Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. '' Det finnes muligheter for å søke statlige midler til etablering av kulturbygg, statstilskudd til lokale kulturbygg. Søking av milder bør gå giennom bydelen. 20

17 Det må utviklesflere og bedrefritidstilbudfor barn og ungdom. a) GOA22 bør skaffes nye lokale med plass for utendørs aktiviteter, og hvor normale støynivåer ikke er til sjenanse for naboene. b) Det bør etableres et aktivitetssenter med variert tilbud som er spesielt tilrettelagt for muslimske j enter. c) Tøyen og Hersleb skolers rolle som kulturbærere, identitetsskapere og Skolene aktivitetshus må styrkes. d) Det bør etableres varierte, uformelle tilbud med lav grad av forpliktelse, der ungdom får en lett inngangsport til mer strukturerte aktiviteter Antall skoledroppere må reduseres. Tiltak lnitiativ Utførende a) PP- tjenesten og skolehelsetjenesten må styrkes, og informasjonen om tilbudene må bedres. b) Det bør etableres videregående skole i eller i nærheten av området. Ske c) Barnevernet bør drive aktiv informasjon om sitt arbeid. d) Det må informeres bedre om nødvendigheten av å ha gode norskkunnskaper og gode skole- karakterer for å kunne skaffe seg videre utdannelse. Skolene Andre e) Det bør gjennomføres hyppigere kontroller av bedriftene for å avdekke Flere ulovlige arbeidsforhold. 0 Det bør arbeides for at skoleungdom og skoledroppere tilbys kompetansegivende jobber. SKE Skolene Andre Arbeidstilsynet 3.3 Boliger Hovedmål for boliger TøyenNedre Kampen skal tilby et variert boligtilbud som gir muligheter for en lokal bo li gkarriere. Langsiktige o g stabile leieforhold skal etterstrebes. 22 GOA: Gamle Oslo Allivitetshus 21

18 3.3.2 Delmål og tiltak for boliger Andelen storefømilieleiligheter må økes. a) ved nye boligprosjekter på Tøyen Nedre Kampen -a a"t stllt"s k uv om at de skal ha en srgr an{el store leiligheter (fire rom og større). b) ved videre byfornyelse bør det stimuleres til at små ieitigheter stås BOE qoe sammen til større leiligheter. oppdeling av store leiligheter til små leiligheter bør ikke tillates. PBE PBE c) Kommunen bør slå sammen en del av sine små leiligheter tii færre og større leiligheter. d) Det kan, dersom Borggata 7-kvartaletog Jens Bjelkes gare 7u 7z br"- regulert i henhold til TøNKOMs anbefalinger, bygges nye, store boliger på tomtene Åkebergveien 8 og 14, Gunhilds gate llborggata 5, Åkebergveien 40 og Håkons gate 14 og 16. PBE Boligbedriften Boligbedriften Entreprenører Det bør drives en aktivfomaltning av de kommunale leilighetene og botigblokkenefor å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet, ogfor å stimulere leietakerne til å ta et støne ansv ar for e g et b o milj ø. a) Andelen kommunale leiligheter i området bør reduseres. BOE b) Det bør vurderes om vedtaksreglene for tildeling av kommun.at bolfu BOE Bystyret bør endres slik at bydelene disponerer boliger i egne bydeler i større grad enn i dag. c) Oslo kommune bør nedtone den forretningsmessige siden av sin Boligbedr. Byrådet boligforvaltning for å få til en aktiv boligforvaltning. d) De kommunale leilighetene, gårdene og deres utearealer bør Boligbedr. vedlikeholdes bedre. 86, helse Boligbedr. Beboere e) Det bør arbeides for et bedre samarbeid mellom de kommunale etatene, Boligbedr. slik at utearealene til de kommunale gårdene kommer beboerne i disse gårdene og i, helse resten av området, til gode. Beboere 0 Det bør ansettes flere miljøvaktmestere i kommunale gårder. 86, boligkoordin. Boligbedr. Boligbedr. Friluftset. Boligbedr. BOE 22

19 3.4 Samferdsel Hovedmål for samferdsel Trafikkbelastningen i og rundt området skal reduseres, slik at støy, forurensing og trafikkfare og barrierevirkning reduseres. Trafikkarealer bør rustes opp og omfordeles til mer lek og opphold. Kollektiv-, gang- og syl(kpltrafikken bør styrkes slik at de kan ta en større del av persontransporten Delmål og tiltak for samferdsel GjennomgangstroJikken i og rundt området skal reduseres. a) Den midlertidige stengningen av Sigurds gate gjøres permanent, ved omregulering og ombygging. b) Kapasiteten på Tøyenlenka reduseres, slik at bilhafikken presses bort fra lenka. Dette forutsetter at trafikken ikke presses over på andre, like følsomme lenker. c) Jens Bjelkes gatebør enveiskjøres østover på strekningen Sverres gate - Kjølberggata. d) Åkebergveien bør bygges om med lavere kapasitet, bredere fortau, parkering i lommer og smalere ørefelt. Politiet Nedslitte traftkkareøler bør rustes opp. a) Kolstadgata frem til Sigurdsgate bør bygges om i hht reguleringsplan som er under utarbeiding, med parkering i lommer, smalere kjørefelt og beplantning. b) Kjølberggata bør bygges om med færrekjørefelt, flere trær og sykkelfelt, som planlagt. c) Sigurds gate, mellom Jens Bjelkes gate og Hagegata, bør bygges om med trær, parkering i lommer og smalere kjørefelt. / SKE SVO SVO d) Tøyengatabør bygges om og rustes opp i hht varsel om mindre vesentlig endring som er ute på høring. 23

20 Tralikkarealer i boliggater bør omfordelesfrø kjøring og parkering til lek og opphold. Tiltak lnitiativ Utførende a) Håkons gatebør bygges om til gatetun, som den er regulert til. b) Tilbud om parkering på Tøyensenteret og i parkeringskjellere for beboere og arbeidstakere i området, kan markedsføres bedre enn i dag. c) Borggata bør bygges om med bredere fortau, beplantning og mindre parkering, i henhold til eksisterende forprosjekt. d) Ringgata bør bygges om med mindre arealer til kjøring og parkering og mer arealer til lek og opphold, i henhold til eksisterende forprosjekt. e) Jens Bjelkes gate, fratøyengatatil Sørli plass, bør rustes opp til å bli en perle påtøyen., Scan Park23 Borettslag 0 Det bør gjennomføres forsøk med boligsoneparkering eller lignende. TE." TE s) Bilkollektivet Oslo, som har base i området,bør markedsføres bedre, i samarbeid med. Det kan føre til at færre trenger egen bil, og dermed til mindre parkeringspress i gatene. Tøyen senterforening Bilkollektivet h) Gruegata bør bygges om med mindre arealer til kjøring og parkering og mer arealer til lek og opphold, i hht nylig vedtaff reguleringsplan Trøfikksikkerhetenfor gangtrøjikken må styrkes, spesielt på skolevei. a) Krysset Kolstadgata x Økernveien må bygges om i hht reguleringsplan som er under utarbeidelse, med fartsreduserende utforming, færre kjørefelt og en mer oversiktlig trafikksituasjon. SAN,{/ Skoleetaten b) Det bør etableres fartshumper og bredere fortau i Jens Bjelkes gate. c) Fotgjengersignalene i Åkebergveien og Kjølberggatabør gøres brukerstyrte. SVO SVO d) Det bør gjennomføres flere fartskontroller i området. Politiet " Scan Park driver parkeringshuset på Tøyensenteret. 'o TE: Trafikketaten, Oslo kommune. 24

Vedlegg 4: Deltagere. Styringsgruppen. Beboerseminarer. Navn. Seminar 1,2, ogleller 3. Boligbedriften ved Aina Mansrud

Vedlegg 4: Deltagere. Styringsgruppen. Beboerseminarer. Navn. Seminar 1,2, ogleller 3. Boligbedriften ved Aina Mansrud Vedlegg 4: Deltagere Styringsgruppen i Gamle-Oslo_ved Tore Vigerust ved Tøyen Nedre Kampen Vel ved Bjarne Brenna Tøyen Senterforening ved Arne Sømhovd Plan- og bygningsetaten ved Eivind Hartmann ved Roar

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK

FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK Forslaget går ut på: Kolstadgata sperres for gjennomgangstrafikk i nordvest. Gateparkering kuttes. Deler av gaten brukes til en utvidelse for Tøyen skoles

Detaljer

HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN?

HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN? HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN? Eierskap eierskap eierskap Eierskap befolkningen Eierskap bydelen

Detaljer

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 04. juni 2008 kl. 17.00 Fra kl. 18.00 blir det felles

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Bolig og folkehelse hva er sammenhengen? Marit K. Helgesen Foredrag Husbanken Bodø

Bolig og folkehelse hva er sammenhengen? Marit K. Helgesen Foredrag Husbanken Bodø Bolig og folkehelse hva er sammenhengen? Marit K. Helgesen Foredrag Husbanken Bodø 02.12.15 Litteraturstudie Påvirker bolig og boligområder individuell helse og folkehelse? NIBR-rapport 2014:16 kan lastes

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Antall nye bergensere pr år frem til 2030

Antall nye bergensere pr år frem til 2030 Antall nye bergensere pr år frem til 2030 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet for

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Se mottakerliste Dato: 06.01.2014 Deres ref.: Vår ref.: 13/00723-45 Saksbeh.: Kajsa Wiull-Gundersen Org. enhet: Samferdsel og miljøseksjonen Arkivkode: 121 BYMILJØETATENS VURDERING

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Overordnede føringer for byomforming

Overordnede føringer for byomforming Overordnede føringer for byomforming Per Erik Fonkalsrud Arkitekt i Regionalenheten Odysseen: Odyssevs møter Sirenene som vil lokke ham ut i grunnstøting og død, og han velger å la seg binde seg til masten,

Detaljer

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 09.30 Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA 1. Innledning Oslo kommune utarbeidet en folkehelseplan for perioden 2004-2007 med målsettinger som forutsatte tiltak i bydelene. Målsettingene ble i hovedsak videreført

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger.

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. HB 8.E.12 09.2017 Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. Kommune Prosjekt navn Saksnummer 1. er om beboerne: Eventuelle kommentarer

Detaljer

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B Post: 7491 Trondheim Telefon: E-post: Web: samforsk.no

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B Post: 7491 Trondheim Telefon: E-post: Web: samforsk.no Disposisjon Bakgrunn for «Boligen som integreringsarena for flyktninger» Boligen og nærmiljøets rolle for trivsel og integrering, eksemplet «Stolt beboer» (forløper til dette prosjektet) Bosetting: Politikk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud Medvirkning erfaringer fra Romsås Mette Mannsåker - Bydel Grorud Bydelene i Oslo Ansvar for: Helse- og sosialtjenester Barnehager Barnevern Barne- og ungdomsarbeid Eget politisk nivå Ikke planmyndighet

Detaljer

Tiltaksplan mot tagging 2011 2018

Tiltaksplan mot tagging 2011 2018 Tiltaksplan mot tagging 2011 2018 1. FOREBYGGENDE VIRKSOMHET MOT BARN OG UNGE Delmål Strategi og tiltak Ansvar/Samarbeid 1.1 Holdningsskapende aktiviteter må inn i skolen tidligere enn i dag, for å gi

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Bakgrunn for områdesatsningen Boområde på Slettebakken med opphoping av lave levekår og bomiljøproblematikk. 470 kommunale utleieboliger relativt konsentrert

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger 30. april 2014 Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger En historisk satsing på kommunale boliger Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner.

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg Fjell 2020 - Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg v/parminder Kaur Bisal - 8. april 2014 Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 06/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 06/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 06/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand 17.10.2017 Groruddalssatsingen 2007-2016 Spleiselag stat kommune om bærekraftig

Detaljer

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01 1 av 13 27.04.2017, 17:38 Osloby Emne annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR.2017 17:04 PUBLISERT: 27.APR.2017 12:01 2 av 13 27.04.2017, 17:38 594 eneboliger ligger i områdene byrådet ønsker å fortette

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 18. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

1 Befolknin(tr, helse og sosiale forhold

1 Befolknin(tr, helse og sosiale forhold Vedlegg 1 : Områdeanalyse Beskrivelsene bygger på opplysninger innhentet fra Styringsgruppen, Faktabeskrivelsen, gruppeinterujuer, beboerseminarer og elever på Hersleb og Tøyen skoler. 1 Befolknin(tr,

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

Dato: 21.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/385 Camilla Skjerve-Nielssen 614.1

Dato: 21.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/385 Camilla Skjerve-Nielssen 614.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/385 Camilla Skjerve-Nielssen 614.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

Å leve i te( by. Øystein Bull- Hansen byplanlegger

Å leve i te( by. Øystein Bull- Hansen byplanlegger Å leve i te( by Øystein Bull- Hansen byplanlegger Sentrum er lite definert, selvgrodd og glissent, men med muligheter for forte=ng... Mange av fasadene oppleves som stengte og som om de vender ryggen @l.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Eva Hurtig, fagsjef Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Utbyggingsplan for helsehus og

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 14. oktober 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø Eldre 10 år etter 9. 10. september 2008 Solvår I. Wågø Eldre -10 år etter Et forskningsprosjekt om bokvalitet og hverdagsliv for eldre NBBL Husbanken Statens seniorråd: Eldre og bolig Trondheim 09. og

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer