NORGE RETAILRAPPORT H Accelerating success.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE RETAILRAPPORT H2 2012. Accelerating success."

Transkript

1 NORGE RETAILRAPPORT H2 212 Accelerating success.

2 H2 212 RETAILRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makroøkonomi 4-5 Norske retailmarkedet 6-8 Handelstrender 9-1 Nordiske retailmarkedet Colliers i Norge 14 Kilder 15

3 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Oppsummering TRENDER Makro: Økning i privat konsum, men enda større vekst i spareraten. Årsaken til lav forbrukertillit og økning i spareraten begrunnes med uro for utviklingen i Europa Norske markedet: Stabile leiepriser for kjøpesenter og big box. High Street markedet noe mer volatilt for øyeblikket, men stabile toppleier for Karl Johans Gate Konstruksjon: Flere store kjøpesenterutviklinger blir ferdigstillt inneærende år og årene som kommer. Stadig økende andel kjøpesenter av handelsareal Omsetning: Stabil vekst i retail markedet, men enkelte sektorer har slitt med omsetningen det siste året og sitter igjen med overskuddslagre Markedsindikatorer Nordiske markedet: Det svenske markedet går sterkest, danske markedet på det jevne mens det finske viser enkelte sykdomstegn og usikker fremtid på kort sikt (e') BNP vekst Arbeidsledighet Lønnsvekst KPI vekst Retail leier Prime yield Real inntekt PROGNOSE Makro: Usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i Europa. En levedyktig løsning vil kunne gi grunnlag for en forløsende effekt der vi kan se bred oppgang i det europeiske markedene Norske markedet: Vi forventer stabile leiepriser på kort sikt. Det blir spennende å følge leieprisene i spesielt Bogstadveien når utbedringene som finner sted blir fullført, og også i nedre delen av Torggata som skal utbedres Konstruksjon: Utviklingen med større andel utvikling av kjøpesentere ser ut til å fortsette i tiden fremover Omsetning: Vi forventer fortsatt stabil vekst i detaljhandelomsetningen. Får vi en stabilisering i Europa, kan vi forvente en kortsiktig sterk vekst i Norge før en kraftig renteøkning vil moderere veksten igjen Nordiske markedet: Det svenske markedet virker sterkt og har tiltrukket seg flere sterke merkenavn den siste tiden og dette markedet vil fortsette å være sterkt i tiden fremover. København har fremdeles de høyeste leienivåene i norden, men sliter i større grad med svekket forbrukertillit 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Økonomiske utsikter 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Husholdningenes disponible realinntekt De økonomiske utsiktene for Norge er isolert sett positive. Det er ventet fremgang i flere viktige makroøkonomiske indikatorer. På den annen side skaper store uroligheter i Europa bekymring for norske forbrukere, og vi antar at dette er hovedårsaken bak enkelte verdier i nøkkelfaktorer for det norske retailmarkedet. Stor vekst i real inntekt De seneste makrotallene viser en antatt økning i real inntekt for 212 på 5 %, noe som vil være opp,8 % fra 211. Økningen skyldes primært tre hovedfaktorer: 1,%,% Kilde: SSB Husholdningenes sparerate (nivå) 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Svært lav vekst i inflasjonen. KPI veksten for 212 er nå antatt å være,9 % etter veldig lav vekst så langt i år. Verdien er også ned,3 % fra 211. Forventet vekst i arbeidsinntekten forventes å være på 4,2 %. En økning i sosiale stønader, hovedsakelig i alderspensjonen på 6,2 %. Inflasjonsraten i Norge var i 211 den nest laveste i Europa. Kun Sveitserne hadde en lavere KPI vekst. Den Europeiske Union hadde en kombinert økning i inflasjonen på 3,2 % i tilsvarende år. Lønnsveksten har vært veldig stabil i de siste årene, noe som er forventet å holde seg de neste årene. Tatt den høye økningen i real inntekten i betraktning, er det også naturlig at vi har en god økning i holdningenes konsum. For 212 er denne veksten estimert til 3,6 %, noe som i utgangspunktet vil være gode nyheter for innenlands handel..men også i sparingen Kilde: SSB 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% KPI På den annen side ser vi også at husholdningenes sparerate samtidig stiger. For 212 er denne antatt å ligge på hele 9,5 %, noe som er nesten tre ganger så høyt som nivået vi hadde i 28. Det er nærliggende å tro at denne høye spareraten i stor grad skyldes den økonomiske usikkerheten i store deler av verden, og Europa spesielt. I utgangpunktet tilsier de fleste makroøkonomiske forhold i Norge at sparearten skulle ha vært langt lavere Nå som spareraten er så høy, vil dette også kunne bidra til å holde styringsrenten lav i den nærmeste tiden fremover. Publikums gjeldsvekst Mot slutten av 211 besluttet Finanstilsynet blant annet å øke egenkapitalkravet ved lånefinansiering av bolig fra 1 % til 15 % av kjøpesum. Dette som et av flere ledd i en prosess for å få ned gjeldsveksten blant publikum (K2). Kilde: SSB 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 okt.1 des.1 feb.11 apr.11 jun.11 aug.11 okt.11 des.11 feb.12 apr.12 jun.12 aug.12 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE 4,% 3,% 2,% 1,% BNP Når vi nå ser at spareraten har gått såpass kraftig opp som den har de siste årene, vil man anta at man også ser en nedgang i K2 veksten. De siste tallene for samlet gjeldsvekst fra SSB viser derimot en oppgang på,1 % fra juni til juli. Tallene viser en økning totalt sett på voksne 7,2 %. Isolert sett vil en slik økning i K2 i kombinasjon med spareraten og den relativt moderate økningen i privat konsum som vi ser, antyde at mesteparten av gjeldsøkningen begrunnes ved andre faktorer enn forbruksfinansiering, som for eksempel til boligkjøp. Med andre ord har vi enda til gode å se noen særlig forandring etter implementeringen av 15% egenkapitalkrav.,% Import og eksport -1,% -2,% Kilde: SSB 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Arbeidsledighet Det er enkelte forhold ute som fører til favoriserende forhold for Norge når det gjelder import av varer for øyeblikket. Norske Kroner rekordsterkt og veksten i importprisene er lav, noe som betyr at vi får mer igjen når vi importerer isolert sett. Grunnet blant annet tørke i USA og regn i Brasil, har FNs matvareindeks steget med over 8% så langt i år, og store deler av verden opplever for øyeblikket stor økning i matvareprisene. På den annen side har økningen fra Juli i fjor til Juli i år kun vært på 1.2% ifølge tall fra NILF, noe som er lavere enn inflasjonen som har ligget på 1,5 % i samme tidsperiode. Flere og flere peker på at den norske eksportnæringen i stadig økende grad er todelt mellom petroleum og eksportnæringen. Tall fra SSB fra Juli måned viser en nedgang på 4,9 % fra Juli i fjor for eksportnæringen ikke medregnet olje og gass. Uten petroleumsindustrien er handelsbalansen til Norge ovenfor utlandet negativ. Inkludert olje og gass vil Norge ha et overskudd på handelsbalansen på ca NOK 4 mrd i 212. Makroøkonomiske nøkkeltall Kilde: SSB Økonomiske nøkkeltall Vekst % Utsikter 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% Prosentvis endring siste 2 år mot NOK Kilde: Norges Bank EUR GBP SEK USD BNP vekst 3,5 % Stabil Arbeidsledighet 3,1 % Stabil Inflasjon,9 % Vekst Import 2 % Kraftig vekst Eksport 1,8 % Nedgang Pengemarkedsrente 2.% Stabil Lønnsvekst 4,2 % Stabil Prognose Norge har for øyeblikket relativt stabile makroøkonomiske fremtids utsikter på kort sikt. Det som blir viktig fremover er å opprettholde forbrukertilliten blant forbrukerne, slik at ikke spareraten blir for høy. Blant de viktigste faktorene i forhold til dette, blir den stadig usikre utviklingen i Europa. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Retailmarkedet Retail leier LEIEPRISER ,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% Yield Kategori A Kategori B Kategori C Vår oppfatning er at leieprisene i områdene rundt hovedstaden har vært relativt stabile i den siste tiden. Den nåværende stabiliteten etterfølger en periode der vi har opplevd stor volatilitet både i forhold til yield og leieprisnivå. High Street For øyeblikket finner vi leieprisene for gode lokaler i Karl Johans Gate på rundt NOK 15,-. Vi har registrert enkelte leiepriser også over dette, men da for små lokaler med den aller beste beliggenhet. De beste lokalene i sidearmene til Karl Johans gate som Øvre Slottsgate og Akersgata ligger på nivåer som ligger nær hovedgaten. I Bogstadveien er det tydelig at leieprisene har hatt et større fall siden finanskrisen. For øyeblikket finner vi få eksempler på inngåtte leieavtaler for over NOK 1,-, og for større lokaler ser vi at leieprisene er det ikke unormalt med snittpriser på NOK 5,- pr kvm. Kjøpesenter og big box Leieprisene for kjøpesenter er noe mer sammensatt enn i et bysentrum. De største kjøpesentrene er i seg selv lagt opp som et lite bysentrum, og har derfor sterke føringer i forhold til produktmiksen i senteret. Eksempelvis gjør dette at store aktører innenfor sport og elektronikkbransjen i større grad enn high-street ligger på et annet leieprisnivå. 5,% 4,5% (e') High Street Kjøpesenter Big Box For kjøpesentersegmentet ser vi for øyeblikket leienivåer opp mot NOK 9,- pr kvm som toppnivå for mindre, gode lokaler. Gode big box lokaler med en sterk leietager blir stadig mer populært, noe som vi også ser reflekteres i yield nivåene Transaksjoner Yield Vi har den siste tiden sett en viss stabilisering i yield nivåene for handelseiendom etter bratt oppgang under finanskrisen, med påfølgende fall i ettertid. Sentral retaileiendom er ettertraktet i dagens marked og oppleves som trygge investeringer. Yieldnivåene for big box segmentet har jevnt over sunket med et helt prosentpoeng siden toppen, og dette understreker etterspørselen etter gode enheter med gode leietagere som for eksempel Rema 1, Norgesgruppen og tilsvarende Etterspørselen etter handelseiendommer er for tiden gode, og vi ser flere handler som blir gjennomført med forholdsvis lavt avkastningskrav fra investorene Andel retail Total volum /RCAnalytics. Transaksjoner I Mrd 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 27M1 27M5 27M9 28M1 28M5 28M9 29M1 29M5 29M9 21M1 21M5 21M9 211M1 211M5 211M9 212M1 212M5 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE EKSEMPLER NYLIGE TRANSAKSJONER juni 212: Kallerud Handelspark på 162 kvm ble kjøpt av AKA Holding for MNOK 23,-. mars 212: Løkketangen Senter på 18 kvm ble kjøpt av Oslo Areal fra Aberdeen for antatt pris MNOK 3,-. januar 212: Torget Vest på 1286 kvm ble kjøpt av Sektor fra Oslo Areal for MNOK 189,- og en yield på 6,3 %. januar 212: Strandtorget Shopping på 277 kvm ble kjøpt av Sektor fra Oslo Areal for MNOK 46,- og en yield på 6,3 %. desember 211: Rortunet Senter på 125 kvm ble kjøpt av Salto Eiendom fra AKA Invest for Mnok 257,- og en yield på 7,2 % Terminvis detaljhandelomsetning På grunnlag av en relativt kraftig vekst i reell inntekt og husholdningers konsum den siste tiden, ville man isolert sett antatt en tilsvarende økning også i detaljhandelen. På den annen side har vi også registrert en høy økning i forbrukernes årlige sparerate, noe som naturligvis stagger veksten. I de siste årene har også unormalt klima ført til utfordringer for noen av handelssegmentene, i særdeleshet for sportsbransjen som pr september 212 gjennomgående sliter med store overskuddslagre. Her forventes rabatterte priser i tiden som kommer. Nye tall fra Kvaarud Analyse peker på at omsetningen i økende grad finner sted utenfor sentrum i Oslo og Akershus, der vi i de tre siste månedene har hatt en nedgang på,3 % i forhold til en oppgang på 1,5 % i kjøpesentrene utenfor. Hovedorganisasjonen Virke kom tidligere i år med følgende prognose for detaljhanden: Bransje * Dagligvare 2,2 % 3,4 % 4, % Sport 6,3 % -2, % 4, % Klær 1,2 %,8 % 3, % Sko 3,7 % 1,9 % 3, % Møbler 4,1 % 4,2 % 5, % El. husholdingsapp., radio, TV 3,1 % -1,5 % 4, % 6 Byggevarehus 4,4 % 4,7 % 7, % 58 Detaljhandel i alt 2,7 % 2,8 % 4, % Kilde: SSB (6 mnd glidende gjennomsnitt. Tall I Mio) Detaljhandelsindeks, ex salg av motorvogner Kilde: Virke * : Prosjektert I 2.termin av 212 omsatte detaljhandelen for om lag NOK 65,- Mrd. I 211 var tilsvarende tall i underkant av NOK 63,- Mrd. noe som gir en økning på 3,4 %. Med tanke på at julehandelen i fjor ikke var spesielt sterk, gir dette, samt muligheter for en mer «normal» vinter, grunnlag til å anta at detaljhandelen som helhet for 212 vil kunne ligge på i overkant av 4 %, Kilde: SSB 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Oslo & Akershus Godkjent bruksareal Igangsatt bruksareal Fullført bruksareal Kilde: SSB (4. kvartals glidende gjennomsnitt) KONSTRUKSJON AV HANDELSEIENDOMMER Data hentet fra SSB viser at det har vært en nedgang spesielt i Oslo og Akershus når det kommer til bygging av kjøpesenter og butikkeiendom den siste tiden. Dette etterfølger dog en periode med svært høy ferdigstillelse av handelseiendom i regionen. Noe som er interessant er å følge fullført bruksareal i forhold til godkjent bruksareal i resten av landet. I Oslo og Akershus ser vi at fullførelsen i stor grad følger kurven til godkjent bruksareal et par kvartaler senere, noe som indikerer normal byggetid og at godkjente prosjekter i stor grad blir fullført. I resten av landet ser vi imidlertid langt mindre samsvar mellom disse grafene. Istedenfor er det større igjen større samsvar mellom påbegynte og fullført bruksareal, og dette alene kan tyde på at godkjente prosjekter i mindre grad blir påbegynt og fullført etter godkjenning av planer, enn i hovedstadsregionen Resten av landet Godkjent bruksareal Igangsatt bruksareal Ferdigstilt bruksareal Økende andel kjøpesenter Ikke bare tar landets kjøpesenter en stadig større del av detaljhandel omsetningen, men den øker også merkbart når det kommer til andel areal: I Oslo og Akershus har det siden 2 blitt bygget kvm handelsareal. Av dette er i overkant av 65% kjøpesenter og varehus. Den langvarige trenden med økt fokus på bygging av kjøpesenter, forklares blant annet av mangel på tilgang til gode butikklokaler, klima utfordringene som finnes i Norge i form av svært variabelt vær, bekvemmeligheten ved å finne «alt» på et sted og tilgjengeligheten kjøpesentrene gir i form av tilgang med bil. Kilde: SSB (4.kvartals glidende gjennomsnitt) Eksempler på store kjøpesenter utviklinger i Osloregionen: Ferdigstillelse Oslo & Akershus Adresse Type Str kvm Ferdigstillelse Eier Strømmen Storsenter Påbygg Olav Thon Gruppen Nordiske Vestby Storsenter Nyutvikling Handelsparker Vinterbro Senter Påbygg Steen & Strøm Fornebu S Nyutvikling KLP Økern Senter Nyutvikling Steen & Strøm Ferdigstillelse senter / varehus Ferdistillelse butikk Kilde: SSB (4.kvartals glidende gjennomsnitt) 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Handelstrender PPP. EU = 1 ØKENDE INTERNASJONAL INTERESSE EU (27 countries) Euro area (17 countries) Denmark Germany Finland Sweden United Kingdom Norway United States Kilde: Eurostat Årlig sparerate Som en konsekvens av de urolige markedene i Europa opplever vi flere internasjonale aktører som er åpne for Norden og Norge som marked. Hos Colliers opplever vi en stadig økende pågang fra internasjonale klienter som søker etableringer i det norske markedet. Det vi erfarer som de vanligste årsakene til ønsket om etablering i Norge er blant annet; Stabile makroøkonomiske utsikter Jevn vekst i detaljhandelen Kapitalsterke kunder Egen, sterk valuta Eksempelvis ser vi nå den globale tyske kjeden NewYorker som åpner sin første butikk i Norge i Tønsberg, for så å åpne flere enheter i løpet av kort tid, blant annet på Strømmen Storsenter. Av andre navn vi vet er på vei inn, eller vurderer etablering på det norske markedet innen kort tid er blant annet; Britiske Superdry Amerikanske Abercrombie & Fitch Britiske Pret A Manger Svenske COS, en del av Hennes & Mauritz konsernet EU Eurosonen Norge Kilde: Eurostat/SSB Sammenlignbart prisnivå EU (27 countries) Euro area (16 countries) På sikt så ser vi muligheten for at etableringene fra blant annet Britiske og Amerikanske kjeder kan kunne bidra til å drive opp prisene i typiske high-street områder som Bogstadveien og Karl Johan. Dette på bakgrunn av at de oppleves som konkurransedyktige og solide leietagere, som også er populære merkevarer og vil være ettertraktet i forhold til produktmiks. I Norden for øvrig ser vi blant annet etableringer av globale ikoner i Stockholm av blant annet Apple og Disney som er med på å styrke trenden av store internasjonale merker med fokus på Norden. STYRKET HIGH-END MARKED Det norske High End markedet skiller seg for tiden ut i forhold til mesteparten av Europa. Bakenforliggende er realiteten av at konsumenter ellers i Europa sett under ett, for Denmark Finland United Kingdom Germany Sweden Norway Kilde: Eurostat United States 9 COLLIERS INTERNATIONAL

10 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Varekonsum indeks øyeblikket ikke tar seg råd til luksusvarer i samme grad som tidligere. I Norge er vi slik sett i en helt annen situasjon. Som en illustrasjon på dette har vi sett har vi nylig sett en ekspansjon ved High End senteret Eger Karl Johan på 1kvm, samt registrert planlagte renoveringer av både Paleet og Steen & Strøm Magasin som er andre kjente senter innenfor dette segmentet Ettersom leieprisene har gått ned og flere lav og mellompris kjeder har inntatt Bogstadveien, ser vi en forsterkning av luksussegmentet i området rundt Egertorget og øvre delen av Karl Johan, med sidegatene Akersgata, samt Øvre og Nedre Slottsgate som områdene der High-End butikkene i økende grad ønsker tilstedeværelse. Det vil være spennende å se om Hegdehaugsveien/Bogstadveien igjen vil se økte leiepriser og større innslag av high-end kjeder når byggingsarbeidet etter planen skal stå ferdig 1 november 213. Kilde: SSB Tall i millioner Senter Sted Omsetning Omsetning (inkl. mva) (inkl. mva) Sandvika Storsenter Sandvika 3,177 3,15 Lagunen Storsenter Bergen 3,1 2,878 AMFI Moa Ålesund 2,394 2,37 Kvadrat Sandnes 2,26 2,247 Ski Storsenter Ski 2,65 2,45 City Syd Trondheim 2,25 1,962 Strømmen Storsenter Strømmen 1,894 2,66 CC Vest Oslo 1,876 1,719 Sartor Storsenter Bergen 1,849 1,843 ALNA Senter Oslo 1,843 1,829 Kilde: Virke / Kvarud Analyse (Kjøpesenteromsetning) 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Privat konsum Økning i automobilsalget En god indikasjon på temperaturen i high-end markedet vil være å se på omsetningen i til kapitaltunge markeder som bilsalget. I de seneste tallene fra SSB kan vi lese at automobilsalget økte med 35% fra 29 til 211 og at det nå nærmer seg nivåer som vi så før finanskrisen. I August 212 ble det solgt hele 1179 personbiler, noe som er en økning på 326 enheter, eller 2,8 % fra tilsvarende måned i 211. Tallene viser også at spesielt kapitalintensive merker som Porsche, Mercedez og BMW som leder an i salgsøkningstakten. Videre ser vi også at aktører som Fisker, en amerikansk luksusbil produsent i disse dager søker å etablere seg i Norge. Økning i grensehandelen Når det gjelder grensehandelen med Sverige viser både omsetning i NOK og antall bilpasseringer økt trafikk over grensen. Tallene viser en høyere relativ økning i omsetning (21.2%) i forhold til flere bilpasseringer (3.63%) mellom K1 21 til K Dette indikerer økt forbruk pr handel over grensen, noe som kan sees i sammenheng med utbygging/påbygging av flere store senter over grensen. Kilde: SSB 1 COLLIERS INTERNATIONAL

11 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Nordiske retailmarkedet Det nordiske handelsmarkedet følger i store trekk de sammen mønstrene. Det er likevel ikke til å komme vekk i fra at det også finnes forskjeller mellom markedene. Utviklingen i den generelle økonomien har vært forskjellig de seneste årene, og det er liten tvil om at den svenske og norske økonomien, i langt høyere grad har innhentet seg etter finanskrisen. Blant annet har Danmark opplevd en sprekk i boligmarkedet, samtidig som landet har den høyeste gjeldsgraden i Europa, noe som har vært sterkt bidragende til svak forbrukertillit til markedet. Finnene på sin side har benyttet euroen siden 22 og har hatt problemer med sviktende industri og høy arbeidsløshet sett i et nordisk perspektiv. DANMARK Markedsleie Norden ( ) Ledighetsraten i Danmark er i følge de siste tallene fra Oline-ED statistikken på 6,3 %. Dette er det høyeste volumet siden de startet sine målinger i 23. Det er fremdeles sekundære lokaler som står bak mesteparten av ledigheten og det er for tiden svært få primærlokaler å få oppdrevet i de mest populære handlegatene. I gode handelsområder finner vi at leieprisene holder seg stabile, mens de er under press i områder som befinner seg noe utenfor. Dette betyr at det finnes gode muligheter for nyetableringer å finne gode lokaler i sekundærområder. Presset på prisene gjør også at det åpner seg rom for forhandlingsmuligheter knyttet til overtagelsen av lokalet. 1 5 Det er de største butikk-kjedene, både danske og utenlandske, som etterspør de beste lokalene i de mest populære handlegatene. Butikk-kjeder som fører eksklusive merker har også et sterkt fokus på lokaler i områder der gjennomsnittlig inntekt er høy. Overdragelse av enheter ser vi for tiden kun i de mest attraktive områdene hvis det er fordelaktige vilkår som kan ble tatt over av kjøper og eiendommen ellers også har de riktige egenskapene Markedsbarometer Retail Danmark By Markedsleie Yield Ledighetsrate København % 4.6% Århus % 6.6% Odense % 4.9% Ålborg % 7.8% Vejle % 9.4% -1 Denmark Finland *Euro pr. kvm. pr. år og Oline-Lokalebørs Statistikken Kilde: Eurostat Sweden Norway 11 COLLIERS INTERNATIONAL

12 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE SVERIGE The svenske retailmarkedet kunne vise til positive tall I det første halve året av 212, og i mai i år registrerte vi den sterkeste veksten på over et år. Trenden så langt i år tyder på en vekst salget på om lag 2,5 %. Hverdagsartikler som så langt har hatt et veldig godt år, falt overraskende i juni. Kapitaltunge artikler, som så langt i år har gjort det svakt, kunne derimot vise til en god vekst i den samme måneden. Den moderate, men stabile økningen i salget er forventet å fortsette i tiden fremover, i tråd med at tilliten blant forbrukere kommer tilbake i det svenske markedet. Spareraten i det svenske markedet er imidlertid høy og SCB forventer at den vil ligge på nivåer på over 1% for inneværende år. 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 35 3 Yield Norden BNP pr innbygger På tross av relativt stabile tall i det svenske retailmarkedet, er det fremdeles bekymring knyttet til Euro krisen og investorer er stadig på utkikk etter sikre investeringsmuligheter. Investorene er i økende grad interesserte i core produkter i de mest populære områdene. Som en konsekvens kan vi forvente svakt stigende leiepriser og fallende yield nivå for de beste eiendommene i de store byene. På den andre siden, ser vi i flere mindre attraktive handelsområder at leieprisene har sunket med så mye som 4 %. Yield nivåene for de beste lokalene ligger stabilt på i underkant av 5 % i Stockholm og på i Gøteborg. Markesbarometer Retail Sverige By Markedsleie* Yield Ledighetsrate Stockholm % 4% Gøteborg % 3% Malmø % 2% * Euro pr. kvm. pr. år Kilde: Eurostat Denmark Sweden Finland Norway 12 COLLIERS INTERNATIONAL

13 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE FINLAND Forbrukertilliten I Finland sank kraftig I løpet av 211, men har steget jevnt så langt I 212. I tråd med dette har vi også sett en salgsøkning så langt i inneværende år. Prognosen i tiden som kommer er imidlertid svært usikker. Av de to store retailkjedene i Finland har Kesko annonsert at de ønsker å roe ned sitt investeringsvolum betydelig, mens den andre store gruppen, S-Group, ønsker å fremholde investeringstakten som tidligere. 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Ledighetsrate Norden Sterk etterspørsel etter de beste lokalene har vedvart så langt i 212. Det er flere globale merker som er i en prosess for å komme inn på det finske markedet, og mange av disse ønsker seg til de beste eiendommene. Ledighetsraten i Helsinki har holdt seg på lave nivåer på rundt 3 % og i «high street områder» er ledighet i realiteten helt fraværende. For øyeblikket er det dog flere pågående kjøpesenter utviklinger, både under planlegging og konstruksjon i Helsinki og andre byer. Yield nivået for de beste handelseiendommene gikk noe ned I 211, og for øyeblikket ser vi en yield på 5,25 % i markedet. Markesbarometer Retail Finland By Markedsleie* Retail yield Ledighetsrate Helsinki % 3.% Tampere % 3.% Turku % 2.5% Oulu % 3.% Percent Arbeidsledighet * Euro pr kvm pr år PROGNOSE Denmark Finland Sweden Norway For øyeblikket er det nok finnene som har de mest usikre fremtids utsiktene av de nordiske landene, mye i kraft av deres deltagelse i Eurosonen. Dette, sammen med sviktende eksport gjør at Danmark og spesielt Sverige befinner seg i en mer positiv situasjon. Colliers tror på en positiv utvikling i Sverige, der situasjonen med utenlandsk interesse for nyetableringer er sterk. Vi håper videre på en stabilisering av boligmarkedet i Danmark, med konsekvens om at forbrukertilliten i sterkere grad kommer tilbake. 2 Kilde: Eurostat 13 COLLIERS INTERNATIONAL

14 RETAILRAPPORT H2 212 NORGE Colliers i Norge Colliers globalt: 522 kontorer i 62 land på 6 kontinent USA: 147 Canada: 37 Latin Amerika: 19 Asia Pacific: 21 EMEA: 118 Etablert i 1993 og har 29 ansatte. Fullsortiments rådgiverhus innen næringseiendom. Bred kompetanse og strenge kvalitetskrav er kjernen i Colliers forretningsdrift. Kompetansen er rendyrket i tre separate datterselskaper: $1.8 mrd i årlige inntekter 116 millioner kvm under forvaltning Over 12,5 ansatte NORGE: Colliers International Colliers International Holding - NORGE Hegdehaugsveien Oslo Norge TEL FAX Colliers Asset Management Colliers International Colliers Property Management Investeringsforvaltning Næringsmegling Eiendomsforvaltning i Norge Aleksander Gukild Analytiker Colliers International Mobil All informasjon innhentet i forbindelse med denne rapporten er fra kilder som er oppfattet som troverdige. Vi har brukt alle rimelige fremgangsmåter for å kvalitetssikre validiteten i kildene, men kan ikke garantere for den. Intet ansvar tas for eventuelle unøyaktigheter. Lesere er oppmuntret til å kontakte profesjonelle rådgivere før man handler på bakgrunn av informasjon i denne rapporten. 14 COLLIERS INTERNATIONAL

15 Kilder Definisjoner Statistisk Sentralbyrå - Norsk institutt for landsbruksøkonomisk forskning - Eurostat - NOK Norske Kroner K2 Publikums gjeld EU Europeiske Union PPP Kjøpekraftsparitet KPI Konsumprisindeksen Statistiska Centralbyrån - Hovedorganisasjonen Virke - Norges Bank - RCAnalytics - Oslo Handelsstands Forening - Andhøy - Oslo Kommune - Experian - Accelerating success.

16 Accelerating success.

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2011 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 1 Tidsperioder 1950 og -60 årene: Friere varehandel. «Financial Repression». 1970 og inn på -80 årene: «The Great Inflation». 1980 årene: Disinflasjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer