Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / Kommunalstyret for byutvikling / Stavanger bystyre / PLAN 2543P - REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 59/120. BYBERGSTYKKET I BJERGSTED - EIGANES OG VÅLAND BYDEL Forslag til vedtak: Privat forslag til plan 2543 for gnr/bnr 59/120 Bybergstykket i Bjergsted, med 2 alternativer til plankart, begge datert Helen og Hard , og 2 alternativer til reguleringsbestemmelser, datert Helen og Hard , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Sammendrag Reguleringsplanen skal tilrettelegge for nytt hovedkontor for SpareBank 1 SR-Bank. Hovedmålet for prosjektet er å sikre lokaliteter som styrker konsernets organisasjon og verdiskaping i årene fremover. Det ble arrangert en invitert arkitektkonkurranse vinteren 2013/2014. Det er innlevert et bearbeidet vinnerutkast som legges til grunn for detaljreguleringen. Det er illustrert et bygg med et høyt ambisjonsnivå. To sentrale problemstillinger ved planen er høyder på bygget, og hvilke konsekvenser dette gir for skygge på nabobebyggelse, og hvor mange parkeringsplasser som skal etableres. Byplan laget i 2012 et mulighetsstudie. Forslaget er holdt opp mot dette. 1

2 PLAN 2543P - REGULERINGSPLAN FOR FINANSPARKEN BJERGSTED - GNR/BNR 59/120 BYBERGSTYKKET EIGANES OG VÅLAND BYDEL 1. Bakgrunn for saken Bakgrunn for reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt hovedkontor for SpareBank 1 SR-Bank, der banken skal samle alle sine sentrale funksjoner. Bygget skal gi arbeidsplass for rundt 620 ansatte. Byggeprosjektet organiseres gjennom Finansparken Bjergsted AS, som er bankens heleide datterselskap. Hovedmålet for prosjektet er å sikre lokaliteter som styrker konsernets organisasjon og verdiskaping i årene fremover. Planen leveres inn med 2 adkomstalternativer. Dette fører til to alternativer til plankart og bestemmelser. Endelig avklaring på denne adkomstsituasjonen skal på plass før planen fremmes til 2.gangsbehandling. Mulighetsstudie Det er tidligere laget et mulighetsstudie, utført av byplan, datert Mulighetsstudiet er ikke forankret i et formelt vedtak, men det har vært førende for faglige tilbakemeldinger gitt i prosessen. Konsekvenser der prosjektet avviker fra mulighetsstudie på bl.a. størrelse og høyder er belyst i planvurdering. Arkitektkonkurranse Det ble arrangert en invitert arkitektkonkurranse vinteren 2013/2014, og det er et revidert og videre bearbeidet vinnerutkast som legges til grunn for detaljreguleringen. 2. Gjeldende planer Kommuneplanen , vedtatt Tomten er i kommuneplanen regulert til næringsbebyggelse. Borgermester Middelthons gate er vist som hovedrute for sykkel. Christen Tranes Gate er vist som hovedturvei. Reguleringsplaner Største delen av planområdet er i dag uregulert. Mot sør er det regulert inn et parkareal på ca. 695m 2 (plan 1196). Dette arealet fikk i 2013 navnet Peder S. Krøyers plass. Borgermester Middelthons gate er regulert som miljøgate i gatebruksplan 1950G. 2

3 Forslagets forhold til gjeldende planer Kommuneplan : Tomten reguleres til næringsformål (kontor), som er i tråd med gjeldende kommuneplan. Reguleringsplaner Største delen av planområdet er per i dag uregulert. Plan 1196; Reguleringsplan for nedre del av Rosenberggata: Planen justeres noe. Avgrensning av parkområdet endres, og utvides fra ca. 695 m 2 til ca. 755 m 2. (ca. 60 m 2 økning av areal). Plan 1950G; Gatebruksplan for Borgermester Middelthons gate: Veiarealer beholdes tilnærmet uforandret. Det reguleres inn holdeplass for buss og taxi på vestsiden av Borgermester Middelthons gate. Krysset mellom Borgermester Middelthons gate og Christen Tranes gate utbedres med dråpeøy. Mulighetsstudie Det er laget en mulighetsstudie for området. Tegningene viser nå et bygg som i hovedsak er plassert slik det er gjort i mulighetsstudiet. Men det er lagt opp til en langt høyere utnyttelse, og økte høyder, enn det som er anbefalt i mulighetsstudiet. Planforslaget er sammenlignet med mulighetsstudiet i avsnittet planvurdering. 3. Varsel om planoppstart Kunngjøring oppstart av planarbeid Planforslaget er varslet iht Varsling om oppstart ble 6. juni 2014 sendt til naboer, offentlige og private instanser, samt annonsering i Stavanger Aftenblad og offentliggjøring på Stavanger kommunes nettsider. Merknadsfrist ble satt til 18. juli Det var innen fristen kommet inn 11 merknader. 4 merknader var fra private, og 7 merknader var fra offentlige instanser. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller i eget vedlegg. 3

4 Hovedpunkter i merknadene De innkomne merknadene fra naboer, går først og fremst på høyder og bygningsvolum (bekymret for å miste sol og utsikt, få mer innsyn), økt trafikkstøy, parkeringssituasjonen i området, samt frykt for støv og støy i langvarig byggeperiode. Fylkesmannen vil legge mer vekt på uteområder og barn og unges interesser. Fylkesrådmannen påpeker at man skal ta hensyn til eksisterende kulturmiljø, redusere bilparkering, tilrettelegge for bruk av sykkel. Renovasjon viser til at det skal undersøkes for forurensing i grunn, og tilrettelegges for tilkomst for renovasjonskjøretøy. Oppvekst og levekår videreformidler merknad fra barnehagen. De er bekymret for sol, lysforhold og støy i anleggsperioden, og ønsker 4 p-plasser per avdeling. Lyse Elnett viser til behov for ny nettstasjon på bakkeplan m/adkomst. Vegvesenet forutsetter at det utarbeides trafikkanalyse, og at det kreves 20 meter fra kryss i Borgermester Middelthon/ Christen Tranes gate til adkomst til parkeringsanlegg, samt 15 meter byggelinje fra senter veg. I tillegg påpekes at det må redegjøres for støy. Kommentarer For konsekvenser for eksisterende bebyggelse, vises det til illustrasjoner, sol- skygge analyser, beskrivelse og planvurdering. Parken er gjort større enn i gjeldende reguleringsplan. Det vises til saksframstilling for tilpasning til eksisterende bebyggelse. Parkering er iht. norm, og det planlegges for godt tilgjengelige sykkelparkeringsplasser ved hovedinngang. Bestemmelser sikrer at det skal gjøres undersøkelser i grunn. Planen sikrer tilkomst for renovasjonskjøretøy. Støy i anleggsperioden skal tilfredsstille krav gitt i T Det reguleres inn nettstasjon. Det er utarbeidet en trafikkanalyse som grunnlag for trafikkløsninger og behov for parkeringsplasser. Adkomst til p- kjeller ligger 20 meter i fra kryss. Byggelinje fra vei er redusert til 12 meter i samråd med Vegvesenet. Begrenset varsel om utvidet planområde I forbindelse med utredning av alternativ tilkomst til parkeringskjeller, ble det planområdet utvidet. Varsel om utvidet planområde ble sendt til Statens Vegvesen, Stavanger konserthus og sameiet Bjergsted Terrasse, samt varslet med avisannonse i Stavanger Aftenblad 8. oktober Merknadsfrist ble satt til 28. oktober Det var innen fristen kommet inn 2 merknader: Statens Vegvesen er positiv til den skisserte tverrforbindelsen mellom nytt kontorbygg og Sandvigå (under Bjergsted Terrasse). Boligeierne i Bjergsted Terrasse mener alternativ innkjøring til parkeringsanlegg (gjennom sameiets fellesareal) er uønsket. Alle merknader er referert og kommentert i eget vedlegg. Det er avholdt møter med offentlige instanser og berørte i prosessen mot førstegangsbehandling. 4. Beskrivelse av planområdet Forslagstiller har beskrevet planforslaget mht. innhold og kvaliteter som følger, vist i kursiv, redigert og supplert. Beliggenhet, tilgrensende bebyggelse og arealbruk Tomten ligger sentralt i sørenden av Bjergstedparken. Planområdet ligger i en kontrastfull situasjon mellom Bjergstedparkens mer monumentale anslag og klyngen av små, eldre trehus i en mer urban situasjon i sør. Samtidig er området en slags overgangssituasjon mellom mer spredt, lav bebyggelse nordover, og tettere sentrumskvartaler i sør. Vest for planområdet ligger Bjergsted Barnehage, som har 8 avdelinger, og store grønne uteområder. Barnehagen benytter også parken som ligger nord for barnehagen, som sitt uteareal. I sør ligger den verneverdige småhusbebyggelsen i Rosenberggata, i øst ligger næring og bolig blokkene Bjergsted terrasse. 4

5 Planområdet inklusiv vegareal er på ca. 9,6 daa (10,1 daa i alternativ 2). Området er i dag brukt som parkeringsplass, og er avgrenset av Christen Tranes gate, Borgermester Middelthons gate, samt Rosenberggata og verneverdig bebyggelse mot sør. Terrengforhold, grøntområder og vegetasjon Planområdet skråner mot nordøst, og har et terrengfall på ca. 8 meter fra krysset Christen Tranes gate / Borgermester Middelthons gate, på ca. kote +19, til krysset Christen Tranes gate / Rosenberggata, på ca. kote 27. Området har gode solforhold. Tomten ligger i utkanten av det store grønt- og rekreasjonsområdet Bjergstedparken. Området har et grønt preg, med beplantning langs gatene og store løvtrær i parkområdene. Eksisterende trær langs Borgermester Middelthons gate og langs Rosenberggata Inne på tomten står det 12 store trær. De fleste trærne er beskårne, gamle asketrær. I tillegg står det et par store grantrær i indre kant av dagens parkeringsplass. Parkarealet fikk i gatenavnsutvalget den 19.nov 2013 fikk navnet Peder S. Krøyers plass. Eierforhold Stavanger kommune er i dag eier av eiendommen Bybergstykket (gnr 59, bnr 120). Det foreligger en opsjonsavtale mellom Stavanger Kommune og SpareBank 1 SR-Bank ASA. 5

6 Teknisk infrastruktur - Vegsystem og atkomstforhold Tomten brukes i dag til parkeringsplass med ca. 120 p-plasser. Adkomsten er fra nedre del av Christen Tranes gate, nært krysset med Borgermester Middelthons gate. Det er også forbindelse mellom parkeringsplass og Rosenberggata. Borgermester Middelthons gate er fylkesvei (fv411), busstrasé og del av overordnet sykkelvegnett. Gaten er opparbeidet med sykkelfelt på begge sider av gaten. Renovasjonsløsning Det er plassert en miljøstasjon for avfall på dagens parkeringsplass, (glass-, metall- og plastemballasje). Kollektivtilbud og avstand til sentrum Gangavstand til sentrum er ca. 800 meter. Planområdet har middels god kollektivtilgjengelighet, med 3 bussruter som har stopp innen en radius på 150 meter. Rute 8 og N87 stopper på holdeplassene Bjergsted og Hertervigs plass, mens rute 28 stopper på Christen Tranes Plass. Morgen og ettermiddag har bussforbindelsen til sentrum 5-6 avganger i timen. Vann/avløp Det er under utførelse et nytt kommunalt VA-anlegg fra nordre ende av tomten, mot Kuppelhallen. Kommunal avløpsledning AF800 ligger tvers over tomten. Under tomten ligger det en kommunal avløpstunell (ca. 17 meter under bakken) Tunnelen er fullprofilboret med en diameter på 3,25 m. Sålen ved Bjergsted ligger på ca. kote -1,3, dvs. at taket i tunellen ligger på i underkant av kote +2. Spesielle miljø- og risikoforhold Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser på Bybergstykket, der det er påvist forurensning over normverdi i flere av prøvepunkter. Det er ikke påvist forurensning over grenseverdi for farlig avfall. Det finnes også gassledninger i området rundt Bybergstykket. 5. Beskrivelse av planforslaget og virkninger Formål Areal Tillat BRA 1825 Kontor m m Kjøreveg m Fortau m Torg 438 m Sykkelfelt 586 m Annen veggrunn - grønt 228 m Kollektivholdeplass 334 m Parkering 127 m Park 755 m 2 Planområdet totalt: m 2 *Arealoppgave alternativ 1 Plangrep Parken er lagt til sørsiden av bygget, slik at man også skaper en overgang og avstand til den tilgrensende vernet trehusbebyggelsen. Det nye bygget vil ligge i grønne omgivelser. 6

7 Tomten ligger også i en kontrastfull situasjon mellom Bjergstedsparkens mer monumentale bygg og klyngen av små, eldre trehus i en mer urban situasjon i sør. Det er derfor valgt å utnytte disse spenningsforhold som et potensial for arkitektonisk utforming ved at bygningen forandrer karakter og skala mot de ulike bysituasjoner den vender mot. I sør trappes bygget ned i høyde og skala brytes opp gjennom kileutforming og et mer oppbrutt volum, der det terrasserte midtpartiet får en grønn karakter som en utvidelse av parkdraget. Mot inngangen til Bjergstedparken reiser bygget seg i høyden på det smaleste, og får en høyreist og monumental karakter. Langs Borgermester Middelthons gate utformes en overdekket gangsone som gir tak ved bussholdeplassen og visuelt åpner banken mot gaten. Konseptet/hovedgrepet kan oppsummeres slik: Introdusere et parkdrag inn på tomten i sør, og etablere trerekke på østsiden av Christen Tranes gate. Det er forsøkt å lage en grønn ramme rundt bygget. Klart definert volum som spiller sammen med de andre større bygningene i Bjergstedparken. Skape en bygning som forandrer karakter og skala mot de ulike bysituasjonene den henvender seg mot 7

8 8

9 Utforming av bygget Fasadesjiktet mot de to gatene foldes inn som avslutning mot tak og over fortau på gateplan. Fasaden kan oppfattet som et volum mer enn en flate og gir bygget mykere overganger og avslutninger. I øverste etasje vil det bli integrert en eller flere takterrasser mot sør. Organisering av byggets funksjoner: Første etasje av bygget skal henvende seg mot Borgermester Middelthons gate, og ha en åpen karakter. Store deler av denne etasjen består av et dobbelhøyt rom og skal være tilgjengelig for publikum. 9

10 Vertikalt er bygget organisert rundt en glassgård/atrium, som knytter sammen alle etasjer. Her finner vi også byggets hovedtrapp og sosiale soner og møtesteder. Kontorplassene er organisert langs fasadene som vender ut mot gatene, og er i stor grad tenkt som åpne kontorlandskap. Parkering alternativ 1 Ved bygging av nytt kontorbygg på Bybergstykket, skal det etableres både parkering for bygget, og offentlige plasser som erstatning for dagens parkeringsplasser på tomten. Under bygget planlegges det inntil 3 underetasjer, for å romme denne parkeringen, samt rom for tekniske installasjoner, lager osv. Det tillates at disse underetasjene kan bygges inn under omkringliggende fortau. Parkering i planutkast Alternativ 2 I planutkast alternativ 2 vil innkjøring til parkering i nybygg være fra Sandvigå. Det vil da være positivt om de offentlig tilgjengelige plassene kan etableres i det eksisterende parkeringsanlegget i dette bygget (parkering for næring i Bjergsted Terrasse), siden den da vil ha en større nærhet til kulturinstitusjonene i området (Konserthuset, Kuppelhallen med flere). Eksisterende parkering som videreføres i ny plan Korttidsparkering i Borgermester Middelthons gate og privat parkering i Rosengerggata (for 27A og 27B) videreføres i ny plan. Antall parkeringsplasser Parkeringsnormen tillater 0,9 parkeringsplasser pr 100 m 2 BRA, og planen tillater maks utnyttelse på m 2. Dette betyr at det vil være mulighet for å etablere maksimalt 119 parkeringsplasser for bygget. Det nye bankbygget er blitt et effektivt bygg med 4,7 ansatte pr 100 m 2 BRA. Siden parkeringsnormen i kommuneplanen stiller krav i forhold til areal, vil et effektivt bygg gi færre parkeringsplasser per ansatt. Banken vil også ha behov for en bil-pool på inntil 30 biler som vil oppta plasser i parkeringsanlegget, slik at antallet plasser bankens ansatte faktisk kan bruke er kun 0,67 pr 100 m 2. ( = 89 plasser) Dersom man fordeler dette på ca. 620 ansatte ser man at det vil bli ca. 7 ansatte pr parkeringsplass. 10

11 Om man forutsetter en tilstedeværelse på 80% av de ansatte, vil dette tilsvarer en bilbruk på arbeidsreiser på ca %, noe som er svært lavt, og egentlig for lite for å kunne fremstå som en attraktiv arbeidsplass og å beholde arbeidskraft i det felles arbeidsmarkedet i regionen. (Til sammenligning legger nylig vedtatt områdeprogram for Hillevåg opp til at andelen bilbruk skal ned på 36%, dette området har en mye bedre kollektivtilgjengelighet en det Bjergsted har). Bankens behov for parkering på ettermiddag, kveld & natt Bankens behov for parkeringsplasser er størst på dagtid, men banken har stor aktivitet også etter vanlig arbeidstid. Blant annet har den et stort kundesenter som har åpent fram til kl 21, og som trolig i nær fremtid vil ha åpent døgnet rundt, (slik som konkurrentene allerede har). Dette er også den virksomheten hos banken som forventes å ha størst vekst i antall årsverk. Bankens vurdering i dag er at parkeringsbehovet på kvelds/nattetid, kan bli stor også ved samlokalisering i nytt bygg. Dette på grunn av dårligere kollektivtilbud på denne tiden av døgnet, og at man derfor må forvente at en større andel av de ansatte vil måtte kjøre privatbil på kvelden. (Finansparken ligger helt i ytterkant av området med god kollektivtilgjengelighet, og i stor grad har overgangsbehov og /eller gangtid til de fleste destinasjoner). Dette betyr igjen at bankens behov for parkering i de periodene som kulturinstitusjonene også har størst behov er vurdert til å være så stort at sambruk av parkering kun i mindre grad vil være aktuelt. Erstatning for bortfall av parkeringsplasser på Bybergstykket I dag er det ca. 120 parkeringsplasser på Bybergstykket. Det er gjort en vurdering av parkeringsbehovet i området, som anbefaler at det ved bygging på tomten fremskaffes 85 plasser som kan være offentlig tilgjengelig på kveldstid, (se utredning og anbefaling i vedlagt mobilitetsplan). Disse skal først og fremst dekke behovet for parkering i forbindelse med parallelle arrangementer i Konserthuset og i Kuppelhallen. Offentlig tilgjengelig parkering På bakgrunn av kommunens krav legges det inn i planen at det skal etableres 85 plasser som er offentlig tilgjengelige på kveldstid. At det etableres offentlige parkeringsplasser i bygget, vil være positivt blant annet for barnehagen på naboeiendommen, som har problemer med parkering. Barnehageansatte vil da kunne ha mulighet til å benytte disse plassene på dagtid. Det vil være utgang fra parkeringskjeller til offentlig torg, på sørsiden ved hovedadkomsten til bygget. I alternativ 2 vil eksisterende parkeringsplasser for næring i Bjergsted terasse (i øst) kunne omgjøres til offentlige, og disse vil ligge med en god tilgjengelighet til konserthuset. Bil-pool for bankens ansatte Når Banken flytter inn i sitt nye bygg, må det etableres en offensiv politikk for å redusere bilbruk på arbeidsreiser. Banken har gjennomført en reisevaneundersøkelse som viser at snaut 70 % av de ansatte svarer at de i dag benytter bil til jobb. På spørsmål om hvorfor det benyttes bil, bli det blant annet at man har behov for å benytte bil i jobbsammenheng. Et av tiltakene for å legge om reisevanene vil være å utvide dagen bil- pool til en størrelse på ca. 30 biler for bruk på reiser i arbeid. Bil- poolordningen benyttes av bankens ansatte som har møter utenfor huset i løpet av dagen, og dermed slipper å bruke egen bil til og fra arbeid. Disse bilene vil ha reserverte plasser i parkeringsanlegget, og oppta plasser i bankens parkeringsanlegg den tiden de ikke er i bruk. Bil-pool-ordningen har også et viktig "miljøaspekt" da dette er et virkemiddel for å redusere biltrafikk inn til sentrum, og generere mindre rush-tidstrafikk. Bilene skal også i størst mulig grad 11

12 være elbiler eller hybridbiler. Park, torg og bevaring av eksisterende trær Parken og torget skal danne en offentlig forbindelse mellom Christen Tranes gate og Borgermester Middelthons gate, samtidig som det skal være et bufferområde mellom den verneverdige småhusbebyggelsen i Rosenberggata og det nye kontorbygget. Området har en solrik beliggenhet, og skal opparbeides med en grønn karakter. Som en konsekvens av at tomten bebygges og at kommunal avløpsledning skal legges om, vil mange av de eksisterende trærne på tomten dessverre ikke være mulig å beholde (se illustrasjon over). Det vil derfor bli plantet en del nye trær, og det skal etableres en ny trerekke langs Christen Tranes gate, slik at det her blir trær på begge sider. Det er ikke mulig å plante trær og busker med dyptgående rotsystem i en avstand på 4 meter fra den kommunale avløpsledningen. Ny trasé for avløpsledningen er ikke endelig avklart, men den kan ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra bygg. Materialbruk: Byggets hovedmaterialer i eksteriøret vil være glass, tre og stein. Dette betyr at bygget i hovedsak får glassfasader med utvendige lameller som passiv solavskjerming. Disse lamellene vil være i stein mot gateløpet, og i tre inne i atriet/gårdsrommet. 12

13 Visualisering av prosjektet, sett fra sør Siden bygget har fokus på miljøbevisste løsninger, ønsker man å se på om den store skrå takflaten mot sør kan nyttes til solceller/solfangere. Solceller på disse store flatene vil trolig kunne forsyne store deler av byggets behov for elektrisk energi. Dersom denne løsningen med solceller/solfangere ikke velges, skal takene ha beplantning/vegetasjon (sedum eller lignende) og fremstå som en grønn flate. På bakkeplan ønsker man å trekke både vegetasjonen fra parken og belegningen på forplassen/torget inn i bygget. Det er derfor tenkt brukt naturstein som skifer eller lignende både inne og ute. Prosess - byggehøyder: Illustrasjon som viser reduksjon av byggets høyde fra 8 til 7 etasjer Som følge av flere innkomne merknader, har vinnerutkastet i arkitektkonkurransen blitt bearbeidet og redusert både i høyde og bygningsvolum. Konkret dreier dette seg om en høydereduksjon fra 8 til 7 etasjer og en reduksjon i areal fra ca m 2 til ca m 2 BRA. Dette har man fått til ved å gjøre følgende grep: 13

14 Effektivisere bygget og organisering av arbeidsplassene Flytte enkelte funksjoner ned under bakken Gjøre en reduksjon i antall planlagte kontorplasser. Bygget har nå en stor takflate som skrår fra 4 etasjer mot sør, til 7 etasjer mot nord. I tillegg er gesimsen mot Borgermester Middeltons gate og Christen Tranes gate trukket ytterligger ned. Bygget skifter karakter mot de ulike bysituasjonene den henvender seg mot. Solforhold for omkringliggende bebyggelse: Solstudiene viser at bygget påvirker solforholdene for omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder særlig noen av boligene i Bjergsted Terrasse, som vil miste sol på balkongene sine etter kl 17 på ettermiddagen. Solstudier viser at de aller fleste leilighetene i Bjergsted Terrasse fortsatt vil har minimum 5 timer sol på balkongene sine i sommermånedene (se eget vedlegg). Dokumentasjon av 5 timer sol på balkong brukes bl.a. i Oslo for å dokumentere tilfredsstillende solforhold i uteoppholdsareal for bolig i fortetningsområder. Bjersted Terrasse et felles uterom (illustrasjon over), som har gode solforhold på formiddagen. Boligene grenser også opp mot Bjergstedparken med sine med store, offentlige parkarealer. 14

15 21.mars kl 11:00 21.mars kl 15:00 21.juni kl 09: juni kl 11:00 Solstudier mars og juni. (Flere solstudier i eget vedlegg) Støypåvirkning for omgivelsene: 21. juni kl 17: juni kl 18:00 Støyforhold for omkringliggende bebyggelse, Alternativ 1: I støyvurderingen som er utarbeidet for reguleringsplanen har man sett på om et nybygg på tomten vil medføre økt støy for omkringliggende bebyggelse (refleksjoner). I beregningsresultatene fremkommer det at forskjellen i støynivå for de to situasjonene beregningsmessig er på inntil 1 db. Dette er innenfor det som kan karakteriseres som en "knapt hørbar" forskjell, og vesentlig lavere enn foreslått grense på inntil 3 db økning. Støyforhold for omkringliggende bebyggelse, Alternativ 2: Alternativ 2 medfører at man får en viss økning i trafikken i Sandvigå, mellom rundkjøringen ved 15

16 Uelands gate og innkjøring til P-anlegg. Det er her beregnet en økning på 320 biler per døgn. (økning i ÅDT fra 2660 biler til 2980 biler) For omkringliggende bebyggelse kan dette medføre en endring i støynivå på inntil 0,5 db. Denne økningen vil ikke være merkbar, (se støyvurdering i eget vedlegg). Støyforhold i offentlige utearealer: Det er foretatt et foreløpig beregning av støynivå ved park- og torgområder på sydsiden av det nye bygget. Figuren nedenfor viser hvilke omtrentlige støynivåer man kan forvente seg på disse områdene. (NB beregningene tar utgangspunkt i dagens terrenghøyder). rkområdet får et beregnet støynivå som antakelig blir innenfor målsettingen. Torgområdet får imidlertid noe høyere støynivå og til dels over den anbefalte målsettingen. Pa Av hensyn til beliggenhet, områdets karakter, bruk, tilgjengelighet, lysforhold, visuelle kontakt er det ikke ønskelig å etablere støyreduserende tiltak langs gatelivet i omkringliggende gater. Forslagets tekniske løsninger Veisystem og atkomstforhold Veisystemet skal opparbeides med bredder og geometri som vist på plankartet. Formålsgrensen for BK (kontor) er lagt 12 meter fra senter veg i Borgermester Middeltons gate (fv411). Det tillates at bygget krager ut over fortauet. Det er satt krav om at fri høyde skal være minimum 3,5 meter. Løsningen er avklart med Vegvesenet. Sykkelfelt langs Borgermester Middeltons gate reguleres til 1,5 meters bredde. På østside av denne gaten er det regulert inn sykkelfelt, parkering og busstopp. På vestsiden, inn mot nytt bygg, er det etablert nytt buss- og taxistopp. I dag stopper bussen i gatekanten, og blokkerer sykkelfeltet. Ny løsning gjør at sykkelfelt ikke blokkeres ved av- og påstigning. I krysset mellom Borgermester Middelthons gate og Christen Tranes gate skal det etableres dråpeformet trafikkøy. To alternativer til adkomst til parkeringskjeller Til planutkastet er det utarbeidet 2 ulike trafikkløsninger, og det sendes inn 2 alternative plankart til 1.gangsbehandling av planen. Endelig løsning skal være avklart før saken skal opp til 2.gangsbehandling. Alternativ 1: Plankart alternativ 1 viser innkjøring til byggets parkeringsanlegg fra Christen Tranes gate. Kapasitetsberegninger (eget vedlegg) har vist at det må etableres venstresvingfelt her, for å hindre 16

17 tilbakeblokkering i krysset. Innkjøringen er plassert mer enn 20 meter fra krysset, etter krav fra Statens Vegvesen. Alternativ 2: Plankart alternativ 2 viser innkjøring til via parkeringsanlegg fra Sandvigå. Løsningen innebærer at man kjører inn via eksisterende parkeringsanlegg i Bjergsted Terrasse, og i kulvert/tunnel under Borgermester Middelthons gate (se prinsippsnitt under). Kapasitetsberegninger har vist at det ikke er behov for venstresvingfelt i Sandvigå, ved valg av denne løsningen. Prinsippsnitt som viser innkjøring til parkeringsanlegget fra Sandvigå Renovasjonsløsning og varelevering Varelevering og avfallshåndtering skal skje inne i bygget, med tilkomst fra Christen Tranes gate. Løsningen skal muliggjøre at kjøretøyene kan kjøre både inn og ut av bygget, slik at rygging på offentlig vegareal unngås. Dette er en plasskrevende løsning, men er vurdert som den sikreste løsningen med tanke på myke trafikanter. Renovasjonsløsningen legger opp til bruk av tradisjonelle avfallsbeholdere og eventuelt en liten komprimator for papir/papp/plast. Matavfall bør oppbevares i rom med kjøling. Illustrasjon av manøvreringen inn og ut av vareleveringen, fra Christen Tranes gate Vann og avløp 17

18 Eksisterende kommunal infrastruktur (AF800 og kloakk-kulvert) må ivaretas både i prosjekteringsfasen og i utbyggingsfasen. Dette er nedtegnet i bestemmelsene. Avløpsledning AF800 må omlegges i forbindelse med byggeprosjekt, i trasé under park og torg. Det må ikke plantes trær eller busker med dype rotsystem innenfor et 4 meter bredt belte på hver side av denne avløpsledningen. Overvannshåndtering Utredning for vann og avløp, inkludert flomhåndtering, er utført og skal følge plansaken (Notat AV, datert ). Siden overvannshåndtering ofte innebærer at man må reparere og forbedre eksisterende anlegg i byer og tettsteder (der de fleste overflatene er harde), er det ønskelig at det nye prosjektet løser dette lokalt. Det legges derfor opp til oppsamling av regnvann/takvann, og lokal fordrøyning. Siden det bygges kjeller under hele arealet på kontorformålet, er det åpnet opp i bestemmelsene for at fordrøyningsarealer under bakken kan legges i parkanlegget (o_gp). Nedgravde fordrøyningskassetter vil da ligge under plen. Rensing av gråvann fra bygget I prosjektet vil man også undersøke muligheten for et filtreringsanlegg for biologisk rensing av gråvann fra bygget. Dette vil i tilfelle innebære et lite «våtmarksområde» med stein og vannplanter kan integreres i parkanlegg. I parken vil anlegget kunne være et positivt bidrag, blant annet ved å introdusere elementer av vann og vannplanter. Eksempel på filtreringsanlegg Nytt brannvannsuttak/ brannhydrant Etter møte med Brannvesenet har det kommet fram at eksisterende slukkevannsuttak i området ikke plassert slik at de kan dekke hele nybygget. Det må derfor etableres et nytt brannvannsuttak i Borgermester Middelthons gate. Det anbefales at uttaket plasseres ca m fra byggets hovedinngangen. Dette er sikret i bestemmelsene. Energibehov: Bygget vil bli utformet med bygningsytelser opp til Passivhusstandarden slik at bygningskroppen får et så lavt varmetap som mulig. For å redusere kjølebehovene vil fasadene utstyres med fast solavskjerming i tillegg til automatisk solavskjerming på solutsatte fasader. Energiløsninger: Datasenter i bygget vil ha et kontinuerlig kjølebehov. Energiløsningene i bygget vil utformes slik at spillvarme fra datarommene kan dekke størstedelen av oppvarmingsbehovene i bygget. Spisslastene søkes i størst mulig grad løst med fornybar energi. For å redusere internt energibehov legges det opp til utnyttelse av dagslys og en høy grad av behovsstyring av tekniske anlegg. For å øke den fornybare andelen energi i bygget, skal det utredes og vurderes å installere solceller på den store sørvendte takflaten. Bygget kan med dette oppnå kravene i «ZEB-0-EQ» som Plusshus. 18

19 Planforslagets tilgjengelighet Torg/plass og adkomst til bygget skal være universelt utformet, slik forskriftene krever. Pga stor høydeforskjell mellom Borgermester Middelthons gate og Christen Tranes gate, lar det seg ikke gjøre at forbindelsen gjennom parken får et stigningsforhold som er universelt utformet. Avbøtende tiltak i forhold til miljø- og/eller risikoforhold I vedlagte ROS-analyse fremkommer følgende tiltak og innspill til planen: Løsmasseskred Det er konstatert løsmasser oppå fjell både på sør og vest side av Bybergstykket. Det kan her ikke regnes med naturlige graveskråninger, det må utføres sikringstiltak mot utrasing. Det må etter all sannsynlighet settes spunt-vegg som er forankret med stålstag til fjell. Vei / kryssløsning Adkomst alternativ 1: Mulig opphoping av trafikk og kødannelser på eksisterende trafikknett. Se egen utredning på trafikkanalyser og kapasitet for alternativene. Ingen tiltak anbefales i ROSanalysen, det belyses herved at alternativ 1 kan utgi en høyere risiko for kødannelser. Kraftforsyning Ny nettstasjon må etableres iht. merknad fra Lyse. Vannforsyning og avløpsnett Eksisterende slukkevannsuttak er ikke plassert slik at de kan dekke hele nybygget. Det anbefales å etablere nytt uttak ca 25 meter fra hovedinngang til bygget (bør ikke ligge nært opp mot bygget, men meter i fra). Forurenset grunn Forurensning i grunn påvist iht. rapport A fra Cowi: Det er grunt til fjell og nybygget er planlagt med to-tre kjelleretasjer. Det er derfor ikke aktuelt å gjenbruke forurensede masser under bygget. Det forventes derfor at alle løsmasser som direkte overlapper med planlagt nybygg er overskuddsmasser som må transporteres ut av eiendommen. Egen massedisponeringsplan må utarbeides. Vann fra byggegrop skal ikke slippes direkte ut i overvannsnettet, uten at det søkes om tillatelse og gjøres de nødvendige rensetrinn. Tiltak på byggeplass. Varelevering og innkjørsler Varelevering skal skje via Christen Tranes gate. Kjøretøyene skal kunne kjøre inn på tomten og snu inne i bygget. I reguleringsplan må det etableres siktlinjer iht. norm og krav til skilting i området. 6. Vurdering av planforslaget Vurdering av behov for konsekvensutredning (KU) Iht. forskriften om konsekvensutredning (KU) vedlegg 1 punkt 1, skal regulering som inneholder arealer for industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med investeringskostnader på mer enn 500 mill kroner eller et bruksareal på mer enn m 2 BRA konsekvensutredes. Arealberegninger viser et bygg på ca m 2. Det er gjort beregninger på investeringskostnader, og disse er beregnet lavere enn 500 mill kroner. Det er derfor vurdert at det ikke er behov for KU. Mulighetsstudie Det er tidligere laget et mulighetsstudie, utført av byplankontoret, datert Dette presenteres under, og prosjektet er sammenlignet med dette. 19

20 Volummodell utført i mulighetsstudie. Volumets plassering på tomten Nordlig del av eiendommen anbefales bygget ut. Sørlig del av eiendommen anbefales fortsatt forbeholdt for offentlig parkareal. Utnyttelse i mulighetsstudiet Maksimal utnyttelse som er anbefalt etter mulighetsstudiet er på maks m 2. Arkitektkonkurranse vil kunne utfordre endelig antall m 2 i detaljplan. Høyder i mulighetsstudiet Mot parkdrag og kulturhistorisk bebyggelse i sør anbefales maks fire etasjer hvor den fjerde etasje er inntrukket ca. tre meter. Mot Borgermester Middelthons gate og Bjergsted Terrasse (maks høyde kote 38,5-41,5) anbefales maks seks etasjer (maks høyde kote 44), der denne 6. etasjen er inntrukket. Mot Christen Tranes gate, park og barnehagen vurderes fem etasjer (maks høyde kote 40) som akseptabel. Mulighetsstudiet er ikke forankret i et formelt vedtak, men det har vært førende for faglige tilbakemeldinger gitt i prosessen. Konsekvenser pga prosjektets avvik fra mulighetsstudie på størrelse og høyder er belyst under. Det foreslåtte prosjektet og avvik fra mulighetsstudie Et vesentlig avvik fra mulighetsstudie er at det er lagt opp til en langt høyere utnyttelse, og økte høyder. Prosjektets utnyttelse på m 2 er langt høyere enn det som er foreslått i mulighetsstudiet (maks m 2 ). Maks kotehøyde er i planforslaget kote 48 mot Christen Tranes gate. I prosessen har både høyde og bygningsvolum blitt redusert. Høyder og parkering Det er to forhold som er diskutert mye i prosess mot førstegangsbehandling. Høyder på bygget, og hvilke konsekvenser dette gir for skygge på nabobebyggelse, og hvor mange parkeringsplasser som skal etableres, og hvordan disse skal organiseres. Begge forhold er godt utredet fra forslagstillers side. 20

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-63 98071/15 27.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 35/15 29.01.2015

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan 2543P, detaljregulering for Bybergstykket, gnr.59, bnr.120. Eiganes og Våland bydel

Reguleringsbestemmelser for plan 2543P, detaljregulering for Bybergstykket, gnr.59, bnr.120. Eiganes og Våland bydel Reguleringsbestemmelser for plan 2543P, detaljregulering for Bybergstykket, gnr.59, bnr.120. Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. 1

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/4913-3 Arkiv: L12 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling Forslag til vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-13/11935-19 51875/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 04.06.2015

Detaljer

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20100057 Arkivsak:11/47156 Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.05.2017 Sak: 89/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/48859 Vedtak: Bystyret vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 10.12.2015 Sak: 163/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/44150 Vedtak: Bystyret vedtar forslag

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-13/3270-23 51478/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 344/14 18.12.2014

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer