Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013

2 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 5. Finansiering 7 6. Markedssyn Definisjoner 12

3 1. HOVEDPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 Den beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS ble fastsatt til NOK 58 pr aksje ved utgangen av tredje kvartal Dette er en økning på NOK 1,5 pr aksje fra andre kvartal På bakgrunn av vedtaket som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 28. juni 2013, ble det gjennomført en tilbakebetaling til aksjonærene på NOK 13 pr aksje den 30. juli 2013 Eiendomsverdiene på eiendomsporteføljen var noe opp i kvartalet, noe som primært skyldes effekten av investeringer i Økernveien 94 I løpet av tredje kvartal ble det inngått leiekontrakter for ca kvadratmeter. I tillegg til at Firesafe tok ytterligere 335 kvm på Robsrudskogen, verifiserte NAV leie av ytterligere 100 parkeringsplasser i Økernveien 94 Gjenværende leietid på porteføljens kontrakter var ca. 4,0 år ved utløpet av tredje kvartal Ledigheten i porteføljen lå på 9,9 prosent ved utløp av kvartalet, sammenlignet med 11,9 prosent ved utløp av andre kvartal 2013 De lange rentene styrket seg marginalt videre gjennom tredje kvartal 2013, noe som har medført en reduksjon i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler. Dette påvirker den beregnede kursen positivt 3

4 2. FORVALTERS KOMMENTAR Asle Løvstad adm. dir. Newsec Asset Management AS Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. I løpet av tredje kvartal 2013 ble det inngått leiekontrakter på kvm for Nordisk Areal. Den største kontrakten var verifisering av 100 parkeringsplasser for NAV i Økernveien 94. I leiekontrakten med NAV, som ble signert i januar 2013, ble det avtalt at NAV skal leie totalt 150 parkeringsplasser i eiendommen på Hasle / Økern. Da det var usikkert hvilke avdeling av NAV som skulle inn i bygget, åpnet kontrakten for at NAV kunne si fra seg inntil 100 plasser før innflytting. I løpet av tredje kvartal ble det klart at NAV ønsket å leie alle de avtalte 150 parkeringsplassene i Økernveien 94. I løpet av tredje kvartal signerte også Firesafe en ny avtale i Robsrudskogen. Firesafe tok ytterligere 335 kvm på samme vilkår som tidligere inngåtte kontrakter. Utleiearbeidet i tredje kvartal har medført at ledigheten i porteføljen er redusert fra 11,9 prosent til 9,9 prosent. Mariboes gate 13 er nå tilnærmet fullt utleid med 4,7 års gjenværende leietid. Det er kun ledige parkeringsplasser og et mindre lager i eiendommen i dag. I Karihaugveien 89 ble det inngått noen mindre leiekontrakter i tredje kvartal Forvalter er også i pågående forhandlinger med flere andre potensielle leietakere. Ved utgangen av tredje kvartal var det ca kvm ledige kontorer / lager i Karihaugveien AVKASTNING OG KAPITALFORHOLD I Økernveien 94 har fokuset også i tredje kvartal, ligget på å få ferdigstil de kvadratmeter til NAV. Det var Arbeids og Velferdsdirektoratet som overtok disse arealene den 1. november Forvalter rapporterer om at overleveringen av lokalene til NAV gikk i henhold til planen. NAV vil bruke ca 2 uker før de har flyttet inn i sine nye lokaler. Som nevnt har NAV valgt å opprettholde leie av total 150 parkeringsplasser i Økernveien 94. Det betyr at antall ledige parkeringsplasser er redusert betydelig gjennom tredje kvartal. I dag er det kun ledig totalt 37 parkeringsplasser og 385 kvm lager i Økernveien 94. I Robsrudskogen ble det signert en leiekontrakt på ca 335 kvadratmeter i tredje kvartal med selskapet Firesafe AS. Det jobbes nå konkret med flere potensielle leietakere for å få fylt opp de resterende lokalene i eiendommen. Ved utgangen av tredje kvartal sto totalt ca kvadratmeter kontor og ca kvadratmeter lager ledig i Robsrudskogen. I tillegg kommer ca 40 parkeringsplasser. I Philip Pedersensvei står fremdeles toppetasjen ledig. Det resterende av bygget leies ut til Cisco Systems som har gjennomført betydelige oppgraderinger av sine lokaler. Det jobbes aktivt med utleie av den ledige etasjen. 4 Verdiendring eiendom Akershus Eiendom og DTZ Realkapital utførte verdivurderinger av alle eiendommene i porteføljen pr. utgangen av september Det rapporteres isolert sett om en mindre oppgang i verdiene i tredje kvartal, en verdiøkning som i hovedsak skyldes effekten av investeringene som gjennomføres i Økernveien 94. I tillegg kommer også merverdien som følge av verifisering av total 100 parkeringsplasser til NAV.. Direkteavkastning Samlet sett rapporteres det om en mindre økning i eiendomsverdiene på den norske porteføljen i kvartalet. Dette påvirker den beregnede kursen positivt. Verdien på selskapets rentebindingsavtaler har også utviklet seg positivt i kvartalet som følge av en styrking i de lange rentene. Når det gjelder selskapets avsetning for latent skatt har denne påvirket kursen negativt i kvartalet. Bakgrunnen for dette er noe redusert skattemessig avskrivingsgrunnlag og økt markedsverdi på porteføljen. Den langsiktige gjelden har som en følge av betalte avdrag blitt redusert med ca NOK 5 millioner i tredje kvartal. Når det gjelder arbeidskapitalen har den svekket seg igjennom kvartalet som følge av investeringene i Økernveien 94. Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene og oppnådde resultater i tredje kvartal 2013, er kursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 58,0 pr.

5 aksje. Dette er en styrking av kursen på NOK 1,5 pr aksje sammenlignet med andre kvartal Siste tolv måneder har investeringen i fondet gitt en negativ beregnet avkastning på 9,0 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av tredje kvartal 2013 har den beregnede kursen inklusive tilbakebetalt kapital svekket seg med 29 prosent. Dette tilsvarer en beregnet annualisert negativ avkastning på 5,2 prosent. Som det fremgår av grafen over har Tegningskurs og VEK nærmet seg fra etablering i 2007 og frem til i dag. Bakgrunnen for dette er at kostnadene knyttet til eiendomskjøp og etablerings- og tilretteleggingshonorarer, som blir tillagt VEK for beregning av Tegningskurs, har blitt skrevet ned over en 6 års periode. Disse kostnadene er nå helt avskrevet, noe som betyr at den beregnede kursen vil tilsvare VEK i kvartalene fremover. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank First Securities har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank First Securities sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. Siste omsetning som er gjort via Swedbank First sin handelsløsning er gjort til kurs NOK 58 pr aksje. Dette var før tilbakebetaling av NOK 13 pr aksje til aksjonærene. Volumet som omsettes i 2. håndsmarkedet er meget begrenset. Kursutvikling Nordisk Areal Invest AS (NOK/ aksje) Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 4Q12 2Q2013 Ordinær kurs VEK Utbyttejustert kurs (For definisjoner, se side 12) 5

6 4. EIENDOMSPORTEFØLJEN OG SELSKAPSSTRUKTUR Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Investorer Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS SPV SPV SPV SPV SPV Philip Pedersens vei 1 Økernveien 94 Marieboesgate 13 Karihaugveien 89 Robsrudskogen 15 Nordisk Areal I AS eide pr. 30. september 2013 fem eiendommer i Norge. Samlet eiendomsverdi på porteføljen utgjør pr. tredje kvartal 2013 ca. NOK 1,37 milliarder. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007 og består per andre kvartal 2013 av tre kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. Eiendom Beliggenhet Segment Areal (kvm) Gjenværende leietid Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,3 Mariboes gate 13 Oslo Kontor ,7 Økernveien 94 Oslo Kontor ,5 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,0 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,4 Totalt ,0 6

7 Utløpsprofil, leiekontrakter Nordisk Areal I AS (NOKm) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, FINANSIERING Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank. Ved utløpet av tredje kvartal var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK 897 millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 65,4 prosent med gjenværende løpetid på 1,5 år. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av andre kvartal er på 4,9 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,4 prosent. Dette gir et positivt yield gap på 2,5 prosent, hvilket medfører en positiv gearingeffekt på egenkapitalen som er investert i eiendomsselskapet. Yield gap (prosent) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 7

8 Rente og valutasikring Selskapet har inngått rentesikringsavtaler for å sikre forutsigbarhet i kostnader og likviditet. Ved utgangen av andre kvartal var ca 72,5 prosent av lånene rentesikret. Rentesikringsavtaler har til enhver tid en markedsverdi og denne blir reflektert i regnskapet kvartalsvis. I andre kvartal startet de lange rentene å stige etter fallet vi så i første kvartal. Dette medfører en økt verdi på markedsverdien på rentesikringsavtalene, og selskapets regnskap ble derfor positivt påvirket med ca NOK 4 millioner etter skatt sammenlignet med andre kvartal. De langsiktige rentene falt kraftig da Federal Reserve i USA i midten av september overraskende annonserte at de ville fortsette støttekjøpene av stats- og boliglånsobligasjoner inntil videre. Rentene er like fullt vesentlig høyere enn de var før sommeren. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen, bl.a. som følge av budsjettkonflikten, gjør at det ikke ventes noen nedtrapping av støttekjøpene før neste år. Aksjemarkedet har steget i denne perioden samlet sett. I likhet med langsiktige renter verden over, har norsk 10 års swaprente fulgt de amerikanske rentene ned. Nivået på norsk 10 års swaprente er om lag 3,3 prosent, mot nær 2,9 prosent i USA og vel 2 prosent i EMU. Norsk 5 års swaprente er på 2,6 prosent, kun marginalt opp fra starten på året. Rentedifferansen mot utlandet har kommet noe mer inn, etter å ha blitt kraftig redusert tidligere i år. Målt mellom statsobligasjoner i Norge og Tyskland har rentedifferansen holdt seg høy de siste månedene. Risikoen for de lange swaprentene er fortsatt på oppsiden, men er mindre enn før renteoppgangen startet i sommer. Fed gjør løpende vurderinger av den økonomiske utviklingen og vil neppe ønske at de langsiktige rentene øker for mye før oppsvinget er blitt mye klarere. Det taler for at de kan fortsette støttekjøpene av obligasjoner noen måneder til. Markedet priser nå inn at Norges Bank skal holde renten uendret fram til slutten av neste år. Lavere renter i euroområdet har bidratt, men først og fremst er det signaler om svakere etterspørsel fra husholdningene her hjemme som forklarer at renteoppgangen nå er skjøvet ut i tid. Boligprisene har falt litt de siste månedene og boligmarkedet er en viktig risikofaktor for utviklingen i norsk økonomi som kan føre til ytterligere utsettelse av renteoppgangen eller lede til at styringsrenten blir satt ned. Det samme er oljeinvesteringene og oljerelatert etterspørsel. Historisk renteutvikling 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv mnd NIBOR 10 år SWAP

9 Kronekursen har falt hele 10 prosent siden årsskiftet og nedgangen fortsetter. Svekkelsen har bedret konkurranseevnen til norske bedrifter merkbart, uten at kostnadsnivået vs. handelspartnerne har blitt lavt av den grunn. Kostnadsnivå tilsier derfor at det en nedsiderisiko for kronekursen på lengre sikt. Et videre press ned på råvareprisene, svakere oljeinvesteringer eller et videre fall i boligprisen kan godt føre til en videre nedgang i NOK. På kort sikt tror vi imidlertid at kronen har svekket seg nok, og vi venter heller en moderat styrking framover. Et oppsving i internasjonal økonomi vil isolert sett bidra til styrking av kronen. De siste månedene har forskriftene om nye kapitalkrav til bankene blitt klarlagt. I desember vil Norges Bank gi sin anbefaling til Finansdepartementet om nivået på en motsyklisk kapitalbuffer. Vi venter at departementet vil fastsette en moderat buffer på 1-1,5 prosentenheter, gjeldende fra Økningen i kapitalkravene har skjerpet kravet til inntjening i bankene. Utlånsmarginene for lån til bedriftene har fortsatt å falle de siste månedene. Påslaget over NIBOR for standardlån til næringsformål falt nye basispunkter i 3. kvartal. Samlet har utlånsmarginene falt basispunkter fra toppen i 2. kvartal Påslagene er nå også lavere enn ved utgangen av fjoråret. Norges Banks utlånsundersøkelse viser at bankene forventer svakere låneetterspørsel fra næringslivet framover og planlegger å kutte utlånsmarginen ytterligere. For fastrentelån innebærer det at den samlede rentekostnadene ikke er høyere enn i første del av året; swaprenten har steget marginalt, mens påslagene har falt. Renten på lån med flytende rente har kommet bra ned, ettersom pengemarkedsrenten har falt fra lave 1,8 prosent til 1,6 prosent. Utlånsmarginene overfor husholdningene (boliglån) har holdt seg oppe og slike lån er nå svært lønnsomme for bankene (særlig tatt i betraktning at risikovektene er lavere enn for lån til næringslivet). Norges Banks utlånsundersøkelse indikerer nå at bankene har store ambisjoner om å ta markedsandeler og ser for seg å redusere marginene i tiden framover. 9

10 6. MARKEDSSYN 10 Global økonomi er i gradvis bedring. Veksten holdt stand i 3. kvartal og bedriftsbarometrene (PMI) tyder på videre oppgang i 4. kvartal. Vi er fortsatt optimistiske på mellomlang sikt. I USA ser verken økningen i langsiktige renter, den kraftigste finanspolitiske innstrammingen i historien eller budsjettkonflikten ut til å ha hemmet veksten mye, selv om husholdningenes tillit har avtatt og det er tegn til svakheter i boligmarkedet. Politikerne fant en løsning på den akutte budsjettkonflikten, og selv om det fortsatt gjenstår å komme fram til en endelig avtale tror vi støynivået blir lavere denne gangen. Budsjettunderskuddet er allerede kraftig redusert som følge av en tøff finanspolitisk innstramming tilsvarende mer enn 3 prosent av BNP i Den finanspolitiske motvinden vil løye i 2014 og gi økonomien vesentlig bedre rammevilkår for videre vekst. Lav prisstigning og fortsatt høy arbeidsledighet gir Federal Reserve rom til å fortsette stimulansene. I euroområdet har barometrene holdt stand de siste månedene etter betydelig oppgang gjennom året. Det ventes positiv BNP-vekst også i 3. kvartal, om enn noe svakere enn i 2. kvartal. De få data som finnes for 4. kvartal indikerer høyere vekst enn i 3. kvartal. Bankene i eurosonen rapporterer økt etterspørsel etter lån og sier de vil lette på sin kredittpraksis, for første gang på lenge, både vs. husholdninger og bedrifter. Samtidig er prisveksten langt under inflasjonsmålet og fallende, og arbeidsledigheten har fortsatt å øke. På denne bakgrunn valgte Den europeiske sentralbanken ECB å kutte styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent. Banken understreker at den fortsatt har virkemidler tilgjengelig for å stimulere økonomien ytterligere, inkludert negative innskuddsrenter og låneordninger til bankene på særlig lave renter. Vi forventer en videre oppgang i eurosonen framover, selv om den ikke blir sterk. De siste månedene ser veksten i Kina ut til å være stabilisert og barometrene har signalisert bedring i mange av de andre framvoksende økonomiene. Et tilbakeslag i Kina er like fullt den mest alvorlige risikoen både for verdensøkonomien og for norsk økonomi. Landet har et høyt investeringsnivå og gjelden har steget svært raskt de siste årene, til et høyt nivå vs. inntektene. Myndighetene er klar over risikoen og den nye ledelsen ventes å kunngjøre viktige reformer i den nærmeste tiden som skal gjøre vekstmodellen mer bærekraftig. Veksttakten i kreditten er dempet. Vi tror veksten i BNP vil avta gradvis i tiden framover, men at den holder seg høy nok til at myndighetene får ro til å gjennomføre nødvendige reformer. Flere av disse tiltakene er nå i ferd med å bli annonsert. Norge Den økonomiske veksten har avtatt til under 2 prosent som følge av svakere innenlandsk etterspørsel. Arbeidsledigheten stiger langsomt, men jevnt i følge NAV sine tall. Boligmarkedet er betydelig svekket. Selv om prisene så langt ikke har avtatt mer enn et par prosent har antallet boliger for salg økt 40 prosent siden i vår, nyboligsalget har falt betydelig og leiemarkedet har bremset ned. Et betydelig fall i prisene er ikke usannsynlig. I så fall vil både boliginvesteringer og privat forbruk måtte lide. Vi tror imidlertid ikke at boligmarkedet vil føre til økonomisk kollaps. Lavere renter, svakere krone og ubegrenset kapasitet i finanspolitikken vil kunne demme betydelig opp for konsekvensene av en økonomisk nedtur. Videre er trolig bankene igjen i ferd med å bli aggressive på utlånssiden vs. husholdningene. Myndigheten vil fortsatt ha opp kapitaldekningen, men bankene kan trolig bruke romslig tid på å innfri målene. Den andre store risikofaktoren i norsk økonomi er et fall i oljeinvesteringene. Den norske petroleumsnæringen har ikke bedret sin konkurranseevne de siste årene, og selskapene har blitt mer kresne på hvilke prosjekter de vil investere i. Mange prosjekter er selvfølgelig meget lønnsomme (selv med en vesentlig lavere oljepris) og med lang ledetid, så investeringene vil holde seg oppe i mange år framover. Vi tror likevel oppgangsperioden ligger bak oss, ikke framfor oss, og venter en gradvis avmatning. Pristigningen har vendt tilbake til en mer normal bane etter tre måneder med svært uvanlige svingninger. KPI samlet var opp 2,4 prosent i oktober. En svakere krone vil bidra til høyere priser på importerte varer, men avmatningen i norsk økonomi tilsier fortsatt moderat innenlandsk lønns- og prispress. Vi regner med at Norges Banks nye framskrivninger vil legge til grunn at den underliggende prisveksten tar seg gradvis opp mot inflasjonsmålet i løpet av Da vil realøkonomien trolig med boligprisene som en viktig driver bestemme rentene og vil være viktigere enn konsumprisene.

11 Avkastning på norsk eiendom Transaksjonsvolumet i Norge endte på i overkant av NOK 50 milliarder i Estimatene fra de ulike næringsmeglerne ligger på et transaksjonsvolum for 2013 på NOK milliarder. Akershus Eiendom har i sitt siste nyhetsbrev tatt ned sitt estimat til NOK 47,5 milliarder (fra NOK 50 milliarder). Samlet sett var det omsatt næringseiendom for ca NOK 26 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Selv om Akershus Eiendom har registret færre transaksjoner enn forventet så langt i andre halvår, forventer de at noen større selskaps- og porteføljetransaksjoner på slutten av året vi dra opp totalt omsatt volum. De siste større transaksjonene som er registrert i markedet er Storebrand Eiendom sitt salg av Gullhaug Torg 4 i Nydalen for NOK 920 millioner til et syndikat som er etablert av NRP. Videre har IT Fornebu solgt 70 prosent av en portefølje på ca kvm + parkering til det finske selskapet Tecnopolis. Porteføljen hadde en verdi på 100 prosent basis i området NOK 1,8 milliarder. I følge Akershus Eiendom var kontorledigheten i Oslo 7 prosent for oktober 2013, noe som er uendret fra juli og april 1. De største endringene siste halve året har funnet sted på Lysaker med en økning i ledigheten på 2,5 prosent og Økern med en nedgang på 1,5 prosent. I Oslo sentrum er ledigheten nå 4,1 prosent, noen som er tilnærmet uforandret gjennom Analyseselskapet Eiendomsverdi rapporterer om at leieprisene for Oslo og Akershus har styrket seg gjennom tredje kvartal 2. For signerte kontrakter rapporteres det om at snitt prisen i Oslo nå ligger rett i underkant av NOK pr kvadratmeter. Det rapporteres om god aktivitet innen utleie av næringseiendom i kvartalet, selv om både antall signerte kontrakter og antall nye kvadratmeter utleid var noe lavere enn andre kvartal I randsonene har det i likhet med prime segmentet vært en god utvikling i kvartalet. Prisene på Skøyen for signerte kontrakter har fortsatt den gode utviklingen vi så i andre kvartal, og har stabilisert seg på over NOK pr kvadratmeter. Også på Lysaker har den gode utviklingen fortsatt med en økning på hele 20 prosent gjennom tredje kvartal, nå med et snitt på signerte kontrakter på NOK pr kvadratmeter. I Indre by sentrum registrerer vi en nedgang på 4 prosent i kvartalet, ned til en snittleie på NOK pr kvadratmeter. 1 Akershus Eiendom, nyhetsbrev november Eiendomsverdi, Leieprisoversikten, tredje kvartal 2013 Leierpriser pr. tredje kvartal Vika-Aker Brygge Skøyen Nydalen Oslo ytre vest Indre by sentrum Lysaker Bryn-Helsfyr Kilde: Eiendomsverdi Næring AS, gjennomsnitt leiepris per sone (nom.kr/ kvm) 11

12 7. DEFINISJONER: BNP CBD Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap EM EMU Investeringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter NIBOR PIGS SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Central Business District. Det mest sentrale området for forretningsbygg. Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. European Monetary Union, euro-området Nordisk Areal Invest AS. Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 12

13

14 Design og trykk: Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Lysaker Torv 8 PO Box Lysaker Telefon:

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer