Gjennomgang av Trikkestrategien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av Trikkestrategien"

Transkript

1 Gjennomgang av Trikkestrategien Ruter AS Rapporten tar for seg de økonomiske beregningene i Trikkestrategien, forventet levetid til dagens vognpark med tilhørende kostnadsutvikling for vedlikehold fremover og behovet for oppgradert infrastruktur forut for vognanskaffelse.

2 2

3 Forord Denne rapporten er et resultat av en gjennomgang av Trikkestrategien som PricewaterhouseCoopers (PwC) i samarbeid med Transrail Sweden AB (Transrail) har utført for Ruter fra november 2011 til februar Rapporten tar for seg de økonomiske beregningene i Trikkestrategien, forventet levetid til dagens vognpark med tilhørende kostnadsutvikling for vedlikehold fremover og behovet for oppgradert infrastruktur forut for vognanskaffelse. Rapporten er ikke en kvalitetssikring av Trikkestrategien i henhold til de krav som er fastsatt i Oslo kommunes kvalitetssikringsregime. Dette skyldes at Trikkestrategien ikke er utarbeidet for å tilfredsstille regimets krav til dokumentasjon, men som et strategisk grunnlagsdokument i arbeidet med å anskaffe nye trikker. Som følge av dette er gjennomgangen av Trikkestrategien konsentrert om å vurdere feil og mangler knyttet til beregningene som er oppgitt i Trikkestrategien i tabellen på side 50 på et overordnet nivå, herunder grad av sporbarhet, om alle relevante kostnadselementer er inkludert og om begrepsbruken er konsekvent. Gjennomgangen er gjort i perioden desember 2011 februar Arbeidet er utført av Mats Önner, Lennart Andersson og Lennart Kloow fra Transrail og Paal Wangsness, Kjetil Østvold og Helge Dønnum i PwC, med sistnevnte som prosjektleder. Line Hamre har vært prosjektansvarlig på vegne av Ruter. I tillegg har Hanne Bertnes Norli, Øystein Grov, Carl Sandstad og Marit Leite fra Ruter deltatt i arbeidet. Fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) har Benedicte Bruun-Lie og Kristen Sollesnes deltatt. Ruter og MOS har mottatt et utkast av rapporten som de har kommentert på før endelig ferdigstillelse. Oslo, 27. april 2012 PricewaterhouseCoopers AS Roger Mortensen Partner PwC i

4 Sammendrag Denne rapporten er en gjennomgang av Ruters Trikkestrategi. Rapporten gjennomgår og vurderer de økonomiske beregningene i Trikkestrategien. Deretter vurderer rapporten situasjonen for trikkeinfrastrukturen, trikkevogner og trikkedrift generelt, og i lys av en eventuelt ny vognanskaffelse spesielt. Våre vurderinger leder til et sett med anbefalinger og en skissering av veien videre, hvor veien videre bør bl.a. innebære å etablere et investeringsregime for kollektivtransporten, som for eksempel kan trekke på erfaringer fra Oslo kommunes investeringsregime. Rapporten er basert på gjennomgang av relevante dokumenter, intervjuer og møter med virksomhetene innenfor kollektivfamilien - trikk, befaringer og gjennomgang av kalkyler med underliggende tallmateriale. Økonomiske beregninger Vår hovedkonklusjon er at de økonomiske beregningene i Trikkestrategien har flere feil og mangler. For å kunne gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med anskaffelse av nye trikker, bør det gjøres grundigere økonomisk utreding og analyse. Dette er basert på at beregningene av enkelte kostnadsposter ikke er tilstrekkelig sporbare og dermed vanskelige å verifisere. Mange forutsetninger er basert på skjønn og er i liten grad begrunnet. Både Ruter, som har stått for beregningene i Trikkestrategien, og PwC/Transrail har hatt utfordringer med å fremskaffe grunnleggende økonomisk tallmateriale fra de ulike virksomhetene i kollektivfamilien-trikk. Rapporten avdekker også at begrepsbruken er uklar og kan på enkelte områder skape forvirring. For eksempel er det avdekket at flere av postene på side 50 er samlebegreper som ikke gir et godt bilde av hvilke kostnader de faktisk omfatter. Dette kan lede til feilklassifisering av kostnadene. De økonomiske beregningene er i stor grad basert på skjønn. For eksempel er det argumentert med at vedlikeholdskostnadene per vogn (inkludert kollisjoner) vil bli redusert med to tredeler fra dagens nivå om vedlikeholdstjenestene konkurranseutsettes, nye trikker anskaffes og infrastrukturen oppgraderes. I beregningene er denne forutsetningen basert på skjønn og er ikke begrunnet. Forutsetningen er viktig og avgjørende for fremtidige strategiske valg. Basert på PwC/Transrails erfaringer fra sammenlignbare prosesser er det ikke grunnlag for å forvente at reduksjonen i kostnadene vil bli av denne størrelsesorden. Et annet sentralt forhold er at flere kostnadselementer savnes i oppsettet på side 50. For eksempel er ikke prosjektkostnader inkludert. Samlet betyr dette at tallene på side 50 ikke gir et fullstendig kostnadsbilde. Vurdering av infrastruktur Dagens infrastruktur viser tydelige tegn på lengre tids forsømt vedlikehold. Gjennomgangen avdekker at dagens standard på infrastrukturen er offer for en manglende helhetlig strategi og plan med tilhørende forutsigbar finansiering. Som følge av manglende helhetlig planlegging er vedlikeholdsaktivitetene ad hoc- og hendelsesstyrt. En annen forklaringsfaktor for den lave standarden på infrastrukturen er kvaliteten på det opprinnelige arbeidet. Infrastrukturarbeidet som er utført de siste årene holder en god internasjonal standard, tilpasset de lokale forholdene. ii

5 KTP har tidligere estimert vedlikeholdsetterslepet på trikkeinfrastrukturen til MNOK Dette estimatet vurderes som rimelig. Ca. MNOK 1100 av vedlikeholdsetterslepet fordeles på tiltak for infrastruktur som har overskredet sin forventede levetid og har derfor forfalt utover det nivået som kan rettes opp med normalt vedlikehold. Vurdering av vogner Rapporten argumenterer for at vognenes levetid er et ikke-spørsmål. Trikkestrategien viser at vedlikeholdskostnadene for vogner følger vognenes km-produksjon. Med denne kmproduksjonen følger en serie vedlikeholdssykluser hvor de gjennomsnittlige vedlikeholdskostnadene er relativt konstante (og noe høye sammenlignet med andre byer). Disse vedlikeholdssyklusene kan i prinsippet repeteres i det uendelige med løpende kmproduksjon, jf. for eksempel figurer på s. 14 og 16 i Trikkestrategien. Dette er en kjent problematikk innenfor kapitalintensive transportmidler, for eksempel redningshelikopteret Sea King og jernbaneselskapenes vognpark. Fordelen med dette er at det åpner for en fleksibel strategi for inn- og utfasing av gamle og nye vogner. Dette er en stor fordel siden man ikke behøver å ha en fastsatt dato for innfasingen av nye vogner, men kan ta hensyn til uforutsette hendelser som måtte oppstå. Samtidig må man ta hensyn til at de nye vognene også skal vedlikeholdes og ikke minst ha en innkjøringsperiode. Det har dessuten vist seg at det er få leverandører som klarer å levere på avtalt tid. Gjennomgangen viser at dagens vedlikehold av vogner ikke utføres med en tilfredsstillende effektivitet. En viktig årsak til dette er store kostnader som følge av systemfeil for SL 95. Samtidig savnes en strategi og plan for å effektivisere vedlikeholdstjenestene. Et sentralt spørsmål er om nye vogner vil redusere vedlikeholdskostnadene. Erfaringer fra andre byer og KTPs egne erfaringer i forbindelse med de nye t-banevognene tilsier at vedlikeholdskostnadene vil bli redusert med nye trikker, som følge av at nye muligheter for effektivisering oppstår, for eksempel ved ny teknikk med høyere pålitelighet, standardiserte prosesser etc. Basert på en gjennomgang av seks leverandørers tilbud til ulike byer i Europa, der Bergen er en av dem, er det grunn til å forvente at en ny trikkepark kan anskaffes innenfor et intervall på mellom MNOK per vogn. Dette forutsetter anskaffelse av standardvogner og at nødvendig oppgradering av infrastrukturen er gjennomført. Vurdering av trikk i drift. Arbeidet med denne rapporten og Ruters nylige gjennomførte KPI-prosjekt viser at trikkedriften har et forbedringspotensial knyttet til hvordan blant annet personell benyttes. Gjennomgangen viser lave netto produktive timer både hos verksted- og førerpersonell. Anbefaling infrastruktur En sentral oppgave relatert til infrastruktur er å få etablert et program som sikrer at vedlikeholdsetterslepet blir fjernet i løpet av fem år. Programmet bør ikke vare lenger, siden det vil redusere synligheten og kraften i prosjektet. Parallelt må Ruter etablere et prosjekt som sikrer en rullerende femårsplan med budsjett som sikrer opprettholdelse av infrastrukturen på det nye høye nivået. 1 Gitt valutakurs pr : 1 = 7,62 NOK iii

6 Et viktig strategisk grep med å anskaffe nye trikker er å unngå skreddersøm. Spesialtilpasninger medfører merkostnader både til anskaffelsen og i forbindelse med vedlikehold. Anskaffelse av standardvogner bør derfor være første prioritet. Imidlertid er det deler av dagens infrastruktur som må utbedres dersom man skal anskaffe standardvogner, bl.a. små kurvradier. Disse må erstattes dersom Ruter skal ha muligheten til å anskaffe standardvogner. Anbefaling vogner Eksisterende vognpark bør fases ut vognindivid for vognindivid, samtidig som nye vogner innfases. Den vognen som til enhver tid fases ut er den med høyest forventede kostnader de neste månedene, samtidig som den ikke er nødvendig for å møte kapasitetsbehovet. Anskaffelsesstrategien bør vurdere om for eksempel verkstedstjenester skal konkurranseutsettes. Konkurranseutsetting eller trusselen om en konkurranseutsetting av verkstedtjenester har mange fordeler, men det er vanskelig å sannsynliggjøre at dette alene vil gi lavere vedlikeholdskostnader. Ulempene med konkurranseutsetting må også vurderes nøye, og erfaringsmessig har disse en tendens til å bli undervurdert. Slik sett er det bedre at KTP raskest mulig videreutvikler arbeidet som allerede er startet opp med å forbedre effektiviteten i verkstedstjenestene. Gjennom en slik strategi vil man oppnå to effekter. For det første vil forventet gevinst kunne komme flere år før nye vogner forventes å være i drift. For det andre vil vedlikeholdstjenesten være godt forberedt når de nye vognene settes i drift. Like viktig er det at anskaffelsesprosessen gir mulighet til å legge til grunn livssykluskostnadene. En god anskaffelsesprosess hvor all erfaring fra trikkedrift i Oslo inkluderes vil legge til rette for dette. Anbefaling trikk i drift En av trikkens hovedoppgaver er å få etablert et forbedringsprogram som styrker driftsplanleggingen slik at man klarer å øke effektiviteten med hensyn til personell og tiltak som reduserer felleskostnadene. Veien videre Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bør etablere et investeringsregime for kollektivtransporten, som for eksempel kan trekke på erfaringer fra Oslo kommunes nyetablerte investeringsregime. Et slikt regime kan legge gode rammer for en fremtidig trikkeanskaffelse. Kartleggingen og dokumentgjennomgangen viser at det eksisterer god og relevant dokumentasjon som kan utnyttes til å etablere en KVU som tilfredsstiller det nye investeringsregimet. Utfordringen er å sette sammen informasjonen på rett vis, samt tette informasjonsgap som følge av at tilgjengelig informasjon ikke er utformet i den hensikt å bli brukt i en KVU. Basert på erfaringene fra Finansdepartementets kvalitetssikringsregime og fra allerede gjennomførte KVUer i Oslo kommune er det grunn til å forvente at mange av de utfordringene, manglene og svakhetene som er påpekt over, vil bli imøtekommet dersom Ruter legger kravene i investeringsregimet til grunn for det videre arbeidet. Dersom det skal gjøres en ny trikkeanskaffelse, vil vi anbefale at dette gjøres som del av et program hvor kompetanse og erfaring fra alle aspektene av trikkedriften samles. Programmet bør gis ett mandat og ressursene bør samles i en og samme enhet. iv

7 I kapittel 6 vil vi diskutere våre anbefalte tiltak innenfor rammene av en 7-årig programperiode. Tidsplanen for denne programperioden er skissert i figur 1. I denne planen gjennomføres de enkelte tiltakene i år som anvist i figuren. Diskusjoner om tidsplaner og kostnader knyttet til den kommer i kapittel 6. Figur 1 Tidsplan for anbefalte tiltak over en 7-årig programperiode Eventuell anskaffelse av nye trikker Strøm Infrastruktur Gjennomgangen viser også at dagens organisering av kollektivtilbudet, med tilhørende konglomerat av virksomheter, fragmenterer ansvar for de ulike tjenestene. Dette gjør det utfordrende å styre tjenestene helhetlig. Gjennomgangen av Trikkestrategien viser dette med tydelighet. En løsning på dette er å forenkle organisasjonsstrukturen, samt etablere en insentivstruktur som stimulerer til kontinuerlig forbedringsarbeid mellom virksomhetene. I praksis handler dette om å allokere kostnadene sammen med ansvar og gjennomføringsevne. Dette bør gjøres uavhengig av et eventuelt anskaffelsesprosjekt. v

8 Innhold FORORD... I SAMMENDRAG... II INNHOLD...VI 1 KORT OM OPPDRAGET BAKGRUNN FOR OPPDRAGET OVERORDNET OM KOLLEKTIVTRAFIKKEN I OSLO OG AKERSHUS Ruter AS Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) Oslotrikken AS (OT) Oslo Vognselskap AS (OVS) MANDAT VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER METODE DOKUMENTSTUDIER GJENNOMGANG AV KALKYLER OG UNDERLIGGENDE TALLMATERIALE SEMISTRUKTURERTE INTERVJUER OG ARBEIDSMØTER BEFARINGER METODISKE UTFORDRINGER VURDERING AV DE ØKONOMISKE BEREGNINGENE PÅ S. 50 I TRIKKESTRATEGIEN DET ER STOR MANGEL PÅ TRANSPARENS I KOSTNADSBEREGNINGENE BEGREPSBRUKEN ER UKLAR OG FORVIRRENDE FORUTINNTATTE OPPFATNINGER STYRER BEREGNINGENE OG KONKLUSJONENE FLERE VIKTIGE KOSTNADSELEMENTER SAVNES Nedskrivning av gamle trikker som ikke lenger er i bruk GROV RESULTATSAMMENSTILLING FOR KOLLEKTIVFAMILIEN-TRIKK VURDERINGER INFRASTRUKTUR Innledning Vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur Nybygging VOGNER Innledning Vedlikehold SL79 og SL Nyanskaffelse Forventede vedlikeholdskostnader for nye vogner Forventet levetid til dagens vognpark; inn- og utfasning av nye vogner TRAFIKKDRIFT ANBEFALINGER ANBEFALTE TILTAK Infrastruktur Vogner Trafikkdrift KOSTNADENE AV ANBEFALTE TILTAK GENERELLE ANBEFALINGER vi

9 7 VEIEN VIDERE DET BØR ETABLERES ET INVESTERINGSREGIME FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I OSLO OG AKERSHUS OSLO KOMMUNES INVESTERINGSREGIME En mulig tilpasning til investeringsregimet Første gang behov for nybrottsarbeid KOLLEKTIVFAMILIEN-TRIKK; INSENTIVER OG STRUKTUR GJENNOMFØR EN TRIKKESATSNING PÅ ALLE OMRÅDER FRA OG MED I DAG OG DE NÆRMESTE 5-10 ÅRENE EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AVSLUTTENDE BEMERKNINGER VEDLEGG DISCLAIMER vii

10 1 Kort om oppdraget 1.1 Bakgrunn for oppdraget Oppdraget om kvalitetssikring av Trikkestrategien har sitt utspring i Ruters trikkestrategi, rapport nr 2010:16, som ble utarbeidet våren 2011, parallelt med Ruters strategiske plan K2012. Byrådet uttalte i byrådssak 167/11 Økonomisk grunnlang for trikkeanskaffelse at Byrådet vil ta initiativ til en grundigere kvalitetssikring av Ruters kostnads- og inntektsberegninger knyttet til en trikkeanskaffelse. På denne bakgrunn ga byrådsavdelingen Ruter i oppdrag å forestå en gjennomgang av beregningene. Ruter utlyste oppdraget på Doffin/TED, og PwC hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og ble tildelt oppdraget med Transrail som underleverandør. 1.2 Overordnet om kollektivtrafikken i Oslo og Akershus I denne rapporten bruker vi fellesbetegnelse kollektivfamilien-trikk for følgende enheter: Ruter trikkedelen OVS trikkedelen KTP Verkstedsenheten (KTP VE) trikkedelen KTP Infrastrukturenheten (KTP IE) trikkedelen Oslotrikken AS Ruter AS Ruter AS ble dannet ved fusjon av administrasjonsselskapene AS Oslo Sporveier og Stor- Oslo Lokaltrafikk a.s og var operativt fra januar Selskapet eies 60 % av Oslo kommune og 40 % av Akershus fylkeskommune. Alle offentlige tilskudd til kollektivtrafikken (unntatt NSB) i dette området kanaliseres gjennom Ruter som planlegger, bestiller og markedsfører trafikktilbudet. Hensikten med etableringen av Ruter var å skape en samordnet og mer attraktiv kollektivtransport i Oslo og Akershus, slik at markedsandelen skulle øke. Selskapet skal legge til rette for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke, og kjøpe kollektive transporttjenester i henhold til bestilling fra sine eiere. Ruter driver virksomheten gjennom operatører for buss, trikk, t-bane og båt basert på anbud og fremforhandlede kontrakter. Driftsoperatørene for trikk og t-bane er ikke utsatt for anbudskonkurranse. Disse er etablert i konsernet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). Trafikken utføres av ulike operatørselskap etter kontrakt med Ruter. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser. For t-bane og trikk forhandles årlige kontrakter med produksjonsenhetene i KTP og med Oslo vognselskap (OVS) som anskaffer og eier det rullende materiellet. 1

11 Ruter baserer sin virksomhet på at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune kanaliserer alle sine ressurser knyttet til kollektivtransport gjennom selskapet. Ruter får alle billettinntekter og alle tilskudd, og har ansvaret for å etablere trafikktilbudet gjennom kontrakter med operatørene. Både drifts- og kapitalkostnader fremgår av Ruters budsjett og regnskap. Ruter skal sørge for en god oversikt over pengestrømmer og økonomi i alle deler av trafikktilbudet. Avtalene med leverandører og infrastruktur- og vogneiere skal reflektere og synliggjøre drifts- og kapitalkostnadene knyttet til produksjonen. Kontraktene med ikkekonkurranseutsatte operatører (t-bane og trikk) baseres på rimelige krav til kostnadsutvikling og produktivitet i en normalt sunt finansiert virksomhet. Ruter har hånd om planlegging og utvikling av kollektivtrafikktilbudet på kort og lang sikt, herunder nettutvikling, infrastrukturutvikling, ruteplanlegging, priser og billettsystemer. Ruter stiller krav knyttet til omfang og funksjon/ utforming for vognmateriell, stasjoner og stoppesteder, samt til servicenivå og kvalitet i utførelsen av driftsoppgaver. Ruter har ikke eget investeringsregnskap, men kapitalkostnader i kollektivtrafikken dekkes over Ruters budsjett gjennom kontrakter med gjennomføringsansvarlig organisasjon. Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken. Styring av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Figur 2 viser i grove trekk modellen for eierskap og pengeflyt for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruters viktigste styringsinstrument er kontraktene med operatørene. Gjennom disse etableres incitamenter, effektivisering tas ut, transparens fremskaffes og dobbeltfunksjoner forsøkes avskaffes. I kontraktene med Oslotrikken AS og Oslo T- banedrift AS ligger det inne incitamenter knyttet til økte inntekter og bonus/maluselementer. På sikt er det et mål at ca 5% (10% i følge Styrets beretning i Ruters årsrapport for 2010) av kontraktsummen skal være knyttet til slike elementer for å stimulere operatør til økt kvalitet, som igjen gir økte antall reiser. Ruter har igangsatt et arbeid for å etablere effektivitetsindikatorer som skal brukes aktivt i hele prosesskjeden; planarbeid, budsjettarbeid, kontrakter og rapportering. Det forventes at dette kan gi god styringsinformasjon slik at ytterligere effektivisering kan tas ut. Transparens oppnås ved å la pengestrømmene knyttet til kollektivtrafikken gå gjennom Ruters regnskap, samtidig som Ruter stiller krav til operatørene om hvordan disse skal avlegge sin regnskapsinformasjon. Drifts- og rammeavtalene med operatørene for trikk og t-bane reflekterer ønsket transparens og avklart rollefordeling mellom partene. 2

12 Figur 2 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) KTP er 100 % eiet av Oslo kommune og står for den utførende delen av kollektivtilbudet for trikk, t-bane og buss. KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder infrastrukturen for de skinnegående transportformene og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet består av seks aksjeselskap i tillegg til morselskapet, tre resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner. Leveransen av kollektivtrafikk er knyttet til trikk, t-bane og buss og gjøres i all hovedsak på oppdrag fra bestillerorganet Ruter gjennom egne kjørekontrakter. Videre har KTP ansvaret for vedlikehold av t-banevognene og trikkene som eies av Oslo Vognselskap AS (OVS). Trikker eies/leases av OVS. OVS leier ut materiellet til Ruter, som videre stiller det til disposisjon for Oslotrikken. KTPs Verkstedenhet (KTP VE) er ansvarlig for vedlikeholdet. KTP har ingen inntektsføring av offentlige tilskudd. Det vesentligste av inntektene er iht. kontraktene som inngås med Ruter. Konsernet mottar offentlige midler for finansiering av definerte investeringer som etter fullføring faktureres på de eksterne finansieringskildene Oslotrikken AS (OT) Oslotrikkens hovedvirksomhet er persontransport med sporvogner, herunder trafikkstyring, serviceoppgaver og kontrolloppgaver. Oslotrikken har driftstillatelsen fra Statens jernbanetilsyn. Trikkene stilles kostnadsfritt til disposisjon av Ruter, og infrastruktur og lokaler leies fra KTP. Oslotrikken kjøper vedlikehold fra henholdsvis verkstedsenheten og infrastrukturenheten i KTP. Det er 6 måneders oppsigelse for de inngåtte leiekontraktene. 2 Ruters årsrapport

13 Oslotrikken har inngått en løpende rammeavtale med Ruter. Omfanget av leveransen forhandles i en årlig driftsavtale. For 2010 var over 90 % av selskapets inntekter avtalt som et fast beløp. De øvrige inntektene er i hovedsak knyttet til leveransekvalitet, snikgebyrer og reklame Oslo Vognselskap AS (OVS) OVS ble etablert etter fisjonsvedtak i KTP i 2006, som følge av vedtak i bystyret samme år. Selskapet er 100 % eiet av Oslo kommune og har som oppgave å finansiere og anskaffe nye skinnegående vogner, oppgradere eksisterende vogner, fastsette krav til vedlikeholdet av vognene, herunder ivareta avsetninger for periodisk vedlikehold, leie ut vognene til operatørene og følge opp leveranser av vogner fra leverandørene. Selskapet ble opprettet med bakgrunn i det betydelige etterslepet i vedlikehold og reinvesteringer i materiell som ble konstatert rundt årtusenskiftet. Bystyret ønsket å etablere en selvstendig organisasjon med et direkte ansvar for forvaltningen av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell og sikre at evnen til å fornye materiellet ble opprettholdt. OVS modell for beregning av vognleie bygger på armlengdeprinsippet som regulerer prising i forhold mellom nærstående parter. Oslo kommune har bestemt at motparten i vognleiekontrakten skal være Ruter. Prinsippene for beregning av vognleie er gjengitt i byrådets behandling av OVS årsberetning for 2009 (byrådssak 79/10): Avtale om leie av t-banevogner og trikker inngås mellom OVS og Ruter, som videreutleier til operatørene Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS. Den årlige vognleien skal reflektere investeringskostnadene, antatt levetid på materiellet samt kapitalkostnader slik at faktiske materiellkostnader fremkommer og slik at evnen til å reinvestere ikke svekkes over tid. Når vognene har nådd den forutsatte økonomiske levetiden settes vognleien til 0. Dette prinsippet innebærer at det skal betales vognleie i hele den forutsatte levetiden selv om vognene tas ut av drift. På den annen side skal det ikke betales vognleie dersom vognene benyttes etter den forutsatte levetiden. OVS har som prinsipp å foreta avsetninger til fremtidig vedlikehold basert på estimerte vedlikeholdskostnader og antall kjørte vognkilometer. 4

14 2 Mandat 2.1 Viktige problemstillinger og avgrensninger I prinsippet krever en investeringsprosess tilsvarende trikkeanskaffelsen en uavhengig gjennomgang av konseptvalgsutredningen (KS1), samt en uavhengig kvalitetssikring av tid og kostnad for prosjektet (KS2). Anskaffelsen av nye trikker har nær tilknytning til hele Trikkestrategien, men denne rapporten anses ikke å være et kvalitetssikringsdokument i den forstand, siden Trikkestrategien ikke oppfattes som en fullstendig konseptvalgsutredning. Dette fordi alternativene til trikk i henhold til opprinnelig mandat ikke er tilstrekkelig belyst. Det er heller ikke blitt belyst hvilke behov trikken skal oppfylle. Ruter har i dette oppdraget bestilt en kvalitetssikring begrenset til Trikkestrategien og hvordan denne påvirkes av eller er avhengig av eksisterende infrastruktur for trikken i Oslo. Spesifikt er det bestilt en kvalitetssikring av Ruters kostnadsberegninger knyttet til Trikkestrategien. Ruter har i utlysningen ikke etterspurt en ren KS1 eller KS2, men en ekstern gjennomgang av Trikkestrategien, som fyller formkravene til kommunens kvalitetssikringsregime. I konkurransegrunnlaget var følgende problemstillinger angitt: 1. De økonomiske beregninger, spesielt side 50 i strategidokumentet, spesielt verkstedkostnader 2. Forventet levetid til dagens vognpark med tilhørende kostnadsutvikling for vedlikehold fremover 3. Behovet for oppgradert infrastruktur forut for vognanskaffelsen I overensstemmelse mellom Ruter og MOS ble det besluttet å dele oppdraget i to løp. Denne rapporten skal danne grunnlag for innspill til budsjettprosessen i Oslo kommune, og vil dermed ikke fylle formkravene til kommunens kvalitetssikringsregime. Dette dokumentet er derfor ikke utarbeidet for å stå seg overfor en ekstern kvalitetssikring. Denne rapporten bør følges opp ved gå dypere i tallunderlaget for å få en bedret sikkerhet rundt tallene for anskaffelsen, og samtidig fylle kommunens formkrav til investeringsprosesser. 5

15 3 Metode Dette kapitelet beskriver metoden for gjennomgangen av Trikkestrategien for innspill til kommunens budsjettprosess. Resultatene vil være et viktig grunnlag for kommunens videre satsing på Trikkestrategien og anskaffelse av nytt rullende materiell. Formålet med gjennomgangen av Trikkestrategien er å gi kommunens politiske og administrative ledelse et godt beslutningsgrunnlag for strategiens videre utvikling. Ved å benytte ulike metoder for datainnsamling/sammenstilling sikrer vi at alle problemstillingene belyst i 2.1 blir behandlet på en god måte. Kartleggingsarbeidet kan deles opp i tre overordnete arbeidsprosesser: forberedelser, datainnsamling og rapportering. En del av kartleggingsarbeidet knytter seg til forberedelsene som har foregått forut for selve datainnsamlingen. Formålet med dette arbeidet har vært å avklare omfanget med Ruter og MOS og å identifisere de elementer som skal være med i gjennomgangen. Det ble også foretatt nødvendige avgrensninger mot beslektede elementer i kollektivsatsingen og definert kontaktpunkter inn til de berørte virksomhetene. I slutten av denne fasen ble gjennomføringen av datainnsamlingen nøye planlagt. Det ble avhold regelmessige møter med Ruter i denne fasen. I datainnsamlingen ble følgende arbeidsmetodikk benyttet for å besvare spørsmålene fremtilt i konkurransegrunnlaget: Dokumentstudier Gjennomgang av kalkyler og underliggende tallmateriale Semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter Befaringer Til slutt i kapittelet vil vi kort gjennomgå de viktigste metodiske utfordringene. Alle priser og kostnader som oppgis er eksklusive mva. 3.1 Dokumentstudier PwC/Transrail har sett det som viktig å bygge gjennomgangen av Trikkestrategien på foreliggende kunnskap. Dokumentstudien danner basis for videre informasjonshenting fra samtaler og møter fra de involverte virksomhetene, i tillegg til å være kilder til analyserbar data. Vi har gjennomgått følgende dokumenter: Trikkestrategien (rapport nr 2010:16) Ruters strategiske plan K2012 Årsrapporter for 2010 for KTP, Oslotrikken, Oslo Vognselskap og Ruter Rapporten Vedlikeholdsetterslep og Kapitalbehov, 2. utgave (Railconsult, 2010) Rapporten Lengde på nye trikker; Forstudie (Plan Urban, 2011) Rapporten Investment and maintenance costs of tramways benchmarking European tramway systems (Trivector/TTK, 2010) 6

16 Ruterrapport nr 2009:11 Forstudie; Økt effektivitet for t-bane og trikk (Transrail Sweden AB, 2009) Rapporten Prinsipper og forutsetninger for beregning av vognleie (Vista Analyse, 2011) Rapporten Benchmarking of Oslotrikken (Transrail/Civity, December 2010) Tilsendt regneark fra Ruter som viser bakgrunnsberegningene for s 50 I Trikkestrategien, Rutemodeller og vognbehov Tilsendte regneark fra KTP IE som viser bl.a. regnskapstall, etterslepsberegninger og eksternt finansierte investeringer Tilsendte regneark fra KTP VE som viser regnskapstall Tilsendte regneark fra OT som viser regnskapstall Tilsendte regneark fra OVS som viser beregninger for vognleie, estimerte prosjektkostnader ved trikkeanskaffelse og sammenligning av vognkilometerkostnader med et utvalg europeiske byer Referater fra møter mellom bidragsyterne til Ruters Trikkestrategi Notater om vedlikeholdskostnader på trikk fra OVS, Civity og Ruter Notater om forprosjekt ny trikkeanskaffelse fra Ruter og OVS Notat om vedlikeholdsetterslep og reinvesteringer fra Ruter Følgende materiale er blitt forespurt, men ikke mottatt: Regnskap på kontoplannivå fra samtlige virksomheter Regnskap fra OVS 3.2 Gjennomgang av kalkyler og underliggende tallmateriale Kalkylene bak s. 50 er gjennomgått for å få komplett oversikt over o Utregningsmetodikk o Hvilke forutsetninger som er tatt o Hvor skjønn er utvist o Begrepsbruk o Klassifisering av kostnadsposter 1. Tallene ble så gjennomgått i møter med de aktuelle virksomhetene i kollektivfamilien-trikk 2. Gjennomgang av tilsendt regnskapsmateriale fra OT, KTP IE og KTP VE, for å lage en så komplett som mulig sammenstilling av kostnader (interne transaksjoner ekskludert) for kollektivfamilien-trikk som helhet. 3. Regnskapsmaterialet blir sammenstilt med tallene på s. 50 7

17 3.3 Semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter Vi har, ofte sammen med Line Hamre, gjennomført semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter med sentrale personer i enhetene som er involvert i trikkedriften i Oslo kommune: Ruter AS MOS Oslo Vognselskap AS KTP AS o Oslotrikken AS o Infrastruktur Forvaltning o Verkstedenheten I forbindelse med prosjektrapporteringen har det blitt holdt jevnlige møter med Line Hamre, Øystein Grov, Hanne Norli, Espen Martinsen, Carl Sandstad og Marit Leite fra Ruter og Benedicte Bruun-Lie og Kristen Sollesnes fra MOS. Med Ruter er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter med Øystein Grov og Tore Kåss angående beregningene gjort for s. 50 i Trikkestrategien, og Iver Wien angående rapporten Lengde på nye trikker; Forstudie. Med OVS er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter med Erik Lund, Ingvar Fleten og Helge Torp angående OVS kostnader, kapitalkostnader for eksisterende og eventuelt nye vogner og prosjektkostnader ved anskaffelse av nye vogner. Med Oslotrikken AS er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter med Rolf Bergstrand og Eivind Hoel angående Oslotrikkens kostnader og organisering opp mot sine leverandører i KTP. Med KTP Infrastruktur Forvaltning er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer og arbeidsmøter med Hallgeir Lurås og Knut Fjeldbu angående kostnader knyttet til drift av infrastruktur og kostnader knyttet til investeringsbehovet i infrastrukturen Med KTP Verkstedsenheten er det blitt gjennomført møter/samtaler med Thorbjørn Thoresen, Kjerstin Pedersen og Alf Veland angående verkstedskostnader, spesielt for å skille mellom kostnadene knyttet til normal drift og kostnadene knyttet til systemfeilene til SL95-trikkene. 3.4 Befaringer Det er gjennomført befaringer av verksted og infrastruktur. På trikkeverkstedet på Grefsen fikk Helge Dønnum, Mats Önner og Paal Wangsness befart trikketypene SL79 og SL95, kritiske trikkekomponenter og systemet for vedlikehold og rengjøring. Kjell Arne Ingebrigtsen stod for veiledningen. Lennart Kloow fikk befart skinneinfrastrukturen på flere representative steder i Oslo. Sivarajah Rashasingham stod for veiledningen. 8

18 3.5 Metodiske utfordringer Det har vært utfordrende å innhente den nødvendige informasjonen fra enhetene. Det er flere mulige årsaker til at dette arbeidet har støtt på utfordringer underveis. En mulig forklaringsfaktor er at det har vært underkommunisert hva hensikten med informasjonsinnhenting har vært, og at enhetene ikke har fått en redegjørelse for viktigheten av arbeidet. Det var opprinnelig planlagt et kickoff-seminar for å sikre full forståelse og innsikt i prosjektet for alle involverte parter, men grunnet en hektisk arbeidshverdag ble andre gjøremål prioritert. Vi vil imidlertid påpeke at etter at formålet ble kommunisert til hver enkelt enhet har viljen til å dele og fremskaffe informasjon stort sett vært tilstede. Mye av tallmaterialet som er brukt som underlag for kostnadsanslagene for Trikkestrategien er også basert på skjønn, og disse opplysningene har i ulik grad vært skriftlig dokumentert. Oppdragets art har vært å gjennomgå tallene på side 50 i Trikkestrategien. For å gjøre dette har vi innhentet tallgrunnlag fra de berørte enhetene i kollektivfamilien-trikk og strukturert disse for å kontrollere postene i den opprinnelige tabellen. Det har derfor ikke vært i vårt mandat og etablere et eget tallsett, men å verifisere og sammenstille mottatt tallgrunnlag. 9

19 4 Vurdering av de økonomiske beregningene på s. 50 i Trikkestrategien De økonomske beregningene bak Trikkestrategien er synliggjort i Excel-dokumentet Trikkekostnader mill Disse beregningene er blitt gjennomgått post for post, og deretter er de blitt analysert mot regnskapstall og vurderinger gjort av de virksomhetene som er ansvarlige for henholdsvis verksted, infrastruktur, vognleie og trikkedriftskostnader. Vi vil i dette kapittelet gi en vurdering av tabellen på s. 50 i Trikkestrategien, mht. beregningene, forutsetningene og formidlingen. Tabellen på s. 50 er lagt i vedlegget. Det har vært utfordringer med hensyn knyttet til transparens og sporbarhet i tallmaterialet, og derfor har vi i vår gjennomgang ikke berørt interne transaksjoner (for eksempel avtalte vedlikeholdspriser). Vi har konsentrert oss om de virkelige kostnadene, utførerkostnadene, som finnes der uansett organisasjons- og transaksjonsmodell. Alle poster, hvilket i 0-scenarioet angis som kostnader er i virkeligheten avtalte priser mellom partene. De fleste postene i 0-scenarioet er tatt fra OTs budsjett for De fleste tallene i 0-scenarioene er sammenfallende med regnskapstallene til de andre involverte virksomhetene, til tross for at noen kostnader er klassifisert på en noe diskutabel måte. Mer om dette i delkapittel 4.2. For scenarioene A-D forutsettes det hovedsakelig at det settes av midler til å dekke kapitalbehovet for reinvesteringer og etterslepsinnhenting i trikkeinfrastrukturen i tråd med rapporten Vedlikeholdsetterslep og kapitalbehov, Utgave 2, utarbeidet for KTP av Railconsult i Dette virker som rimelige forutsetninger. For å kunne gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, bør det likevel gjøres grundigere økonomiske utredinger og analyser. Dette fordi det er store feil og mangler i tallmaterialet på s. 50 og dets forutsetninger og begrunnelser. Vi vil i de følgende avsnittene trekke fram de mest sentrale feilene og manglene. 4.1 Det er stor mangel på transparens i kostnadsberegningene I gjennomgangen av tallmaterialet på s. 50, og i arbeidet med å få tilgang til og analysere regnskapstall fra de involverte virksomhetene, har vi funnet at det er stor mangel på transparens i tallmaterialet som ligger bakom s. 50. Det kommer fram av følgende: Flere tall er mangelfullt begrunnet Ved tall der det er tydelig vist skjønn, blir skjønnet svakt eller ikke begrunnet Flere av virksomhetene har hatt problemer med å fremskaffe grunnleggende kostnadsinformasjon som viser reelle kostnadstall. Vi har også observert inkonsistens i tallmaterialet vi har mottatt. Problemene med å få tak i kostnadsinformasjon har skapt utfordringer både for beregningene på s. 50 og for vår gjennomgang. Eksempel: I posten vask og rangering under verkstedskostnader i scenario B (år 2017 med ny vognpark, samme verkstedsordning) forutsettes det at vaskekostnadene halveres og så legges på et lite påslag, mens rangeringskostnadene reduseres ubegrunnet. Kostnadene 10

20 forventes å bli redusert fra MNOK 31 til MNOK 21. Til tross for våre forespørsler har ikke de ansvarlige virksomhetene kunnet forklare oss hvordan de har kommet fram til disse tallene og heller ikke forklart hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Tilsvarende mangelfullt begrunnede tall og beregninger er gjort på henholdsvis postene vognvedlikehold, nytt verkstedsutstyr, økt verkstedskapasitet og infrastruktur, etterslepsinnhenting. Dette gjelder for scenarioene B-D. 4.2 Begrepsbruken er uklar og forvirrende I gjennomgangen av tallmaterialet på s. 50 og dokumenter og regnskapstall fra de involverte virksomhetene, samt i samtaler med de involverte virksomhetene har vi funnet at det er betydelig inkonsistens i begrepsbruken i kollektivfamilien-trikk. Flere av postene inneholder egendefinerte samlebegreper som ikke gir et særlig godt bilde av hvilke kostnader de faktisk omfatter Enkelte uttrykk brukes inkonsekvent og kan skape forvirring Uklar begrepsbruk kan lede til feilklassifisering av kostnader Eksempel: I posten Infrastruktur, reinvestering er leie av lokaler, forvaltning av infrastruktur (inkl. administrasjon), avskrivninger og renter klassifisert som reinvesteringer i 0- scenarioet på s. 50. Dette er en feilklassifisering. Hos KTP IE går denne posten under leie. Investeringer i eksisterende infrastruktur utenom det avtalte preventive og korrektive vedlikeholdet, er finansiert eksternt av enten Staten eller Oslo Kommune. Av disse investerte midlene, er det noe som etter KTPs definisjon kan klassifiseres som reinvesteringer og noe som kan klassifiseres som etterslepsinnhenting og modernisering. KTP IE har derimot utfordringer med å bryte ned de investerte midlene i disse ulike kategoriene, ettersom en investeringsaktivitet overfor infrastrukturen kan være både reinvestering, etterslepsinnhenting og modernisering. Mer om dette i kapittel 5. Feilklassifiseringen på s. 50 gir et skjevt bilde av kostnadene forbundet med infrastrukturen i 0-scenarioet. For å følge strukturen på s. 50 konsekvent burde posten Infrastruktur, reinvestering flyttes til Infrastruktur, drift og vedlikehold, som dermed blir MNOK 56 høyere. Ifølge KTP IE er de faktiske reinvesteringene i 0-scenarioet en del av posten Infrastruktur, etterslepsinnhenting. Etterslepsinnhentingen i 0-scenarioet er dermed lavere enn det som presenteres i s. 50, siden posten inneholder elementer av reinvesteringer. For øvrig var de faktiske eksternt finansierte investeringene hos KTP IEs budsjetter i 2011, som omfatter både reinvesteringer, etterslepsinnhenting og modernisering på MNOK 154. Dette er MNOK 50 mindre enn det som forutsettes på s. 50. I møter mellom PwC/Transrail og KTP IE er det kommet fram at de MNOK 204 i 0- scenarioet i Infrastruktur, etterslepsinnhenting var et uttrykt behov i forkant av budsjettåret 2011, men ikke bevilgede midler. Begrepet reinvestering brukes også ulikt blant de forskjellige virksomhetene, som bidrar til videre misforståelser. I kapittel 5.1 vil vi introdusere et alternativt begrepsapparat. 4.3 Forutinntatte oppfatninger styrer beregningene og konklusjonene Outsourcing av vedlikeholdstjenester er et tema som diskuteres i Trikkestrategien. Temaet er blitt gjennomgått i både tekst og tall i Trikkestrategien og i samtaler med noen av de involverte virksomhetene. Her kommer det fram at de rådende oppfatningene 11

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 1 OMSLAGSSIDE 2 2 Den oransje omslagsfargen på årsrapporten for 2013 skal reflektere den betydelige utviklingen av T-banen på vei mot en moderne, oppgradert metro. Vi åpnet

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer