FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Gjennomgang av leiekontrakter der kommunen leier næringsarealer av private

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Gjennomgang av leiekontrakter der kommunen leier næringsarealer av private"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Gjennomgang av leiekontrakter der kommunen leier næringsarealer av private Moss kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier AKTIVITETER I FORKANT Fakta Vurderinger ROLLEN SOM MARKEDSAKTØR Fakta Vurderinger LEIEVILKÅR Fakta Vurderinger KONKLUSJON Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 2

3 1 SAMMENDRAG Revisjonen har i dette prosjektet undersøkt tre problemstillinger knyttet til MK Eiendoms praksis med innleie av næringsarealer: 1. Hva foranlediger inngåelse av leiekontrakter? 2. Hvordan utøver MK Eiendom sin rolle som markedsaktør ved inngåelse av leieavtaler? 3. Er leiekontrakter inngått på vanlige markedsmessige vilkår? Prosjektet er gjennomført ved oppstartmøte med daglig leder, dokumentanalyse og to elektroniske intervjuer. Det er også innhentet statistikk over gjennomsnittlige utleiepriser på næringsareal i Oslo-området. I forhold til problemstilling 1, synes det som om de retningslinjer som er vedtatt for MK Eiendom blir fulgt i hver enkelt sak. Flytskjemaet følges i den grad det er mulig, og leieforhold som forutsetter budsjettdekning blir fremmet for politisk behandling før kommunen forpliktes. Revisjonen kan ikke fullt ut ta stilling til problemstilling 2 uten å gjennomføre intervjuer med MK Eiendoms samarbeidspartnere. Ut fra intervjuer med MK Eiendom og den informasjonen som fremkommer under problemstilling 1 og 3, er det imidlertid vårt inntrykk at MK Eiendom utøver sin rolle i tråd med eierstrategien. Når det gjelder problemstilling 3 er det revisjonens oppfatning at samtlige kontrakter er inngått på vanlige markedsmessige vilkår. Leiekontraktene samsvarer i stor grad med standard leieavtale, og det er ikke inntatt særskilte bestemmelser som fremstår som særlig tyngende for kommunen. Revisjonen har ikke hatt tilgang på samme sammenlikningsgrunnlag som MK Eiendom har hatt når de har inngått kontraktene, men sett i forhold til gjennomsnittlig prisnivå i Oslo-området innenfor samme periode, synes det som om MK Eiendom har oppnådd gunstige betingelser for sine kontrakter. MK Eiendom har fått forelagt rapporten for uttalelse, men har ikke kommentarer til innholdet. Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Prosjektet er et resultat av bestilling fra bystyret i sak B- 032/10 i møte 25. mai Prosjektet erstatter boligbehov i pleie- og omsorgssektoren i plan for forvaltningsrevisjon Det fremgår ikke nærmere av protokollen for møtet hvilke problemstillinger bystyret ønsker belyst, men et lignende vedtak ble gjort i sak B-0381/08. Her fremgår det at man ønsker en vurdering av prisfastsettelsen på leieforholdene, samt om lokalene som leies er hensiktsmessige i forhold til tiltenkt bruk. Plan for prosjektet ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 14. februar 2011, sak PS 11/ Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger vedtatt av kontrollutvalget: 4. Hva foranlediger inngåelse av leiekontrakter? 5. Hvordan utøver MK Eiendom sin rolle som markedsaktør ved inngåelse av leieavtaler? 6. Er leiekontrakter inngått på vanlige markedsmessige vilkår? 2.3 Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved oppstartmøte med daglig leder, dokumentanalyse og to elektroniske intervjuer. Det er også innhentet statistikk over gjennomsnittlige utleiepriser på næringsareal i Oslo-området. Det foreligger ikke tilsvarende statistikk for Østfoldområdet. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anders Svarholt i perioden mai 2011 til juli Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, kapittel 11. Lov om husleieavtaler av 26. mars Vedtekter for MK Eiendom. Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 4

5 Eierstrategi for MK Eiendom. Flytskjema for arbeidsprosesser ved behandling av lokaler/ bygg. Kommunale foretak reguleres av kommunelovens kapittel 11. Foretaket skal ledes av et styre og en daglig leder, jfr. 64. I henhold til 67 har styret myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal videre påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret skal velges av kommunestyret, som også fastsetter selskapets vedtekter, jfr. 62. Styrets sammensetning er fastsatt i MK Eiendoms vedtekter 4, som samsvarer med kommunelovens bestemmelser om styresammensetning. Daglig leders myndighet fremgår av 71. Denne er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. I henhold til vedtektenes 2, er selskapets formål å stå ansvarlig for eierskap samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer i et langsiktig perspektiv. Unntatt er eiendom som direkte er knyttet til teknisk infrastruktur/ anlegg, parker, friområder og eiendommer som disponeres av Moss Havn KF, samt andre eiendommer som blir bestemt unntatt av bystyret. Videre skal MK Eiendom forestå byggherreoppgaver på vegne av Moss kommune. I vedtektenes 3 er det fastsatt at Kjøp og salg innenfor foretakets formål som overstiger kr 10 mill. skal forelegges bystyret før kjøp-/ salgsprosessen starter. Dette er i tråd med kommunelovens 69 som sier at det i vedtektene kan fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for å være bindende for kommunen. Det følger videre av 3 at foretaket Om nødvendig kan ( ) leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakter. Her er det ikke tatt inn noe forbehold om kommunestyrets godkjennelse. I Eierstrategi for Moss Kommunal Eiendomsselskap KF vedtatt i styremøte 26. mars 2008 og i bystyret 26. mai 2008, fremgår det at opprettelsen av MK Eiendom ble vedtatt i bystyret i forbindelse med kommunens omorganisering i 1996/1997. Vedtektene ble vedtatt av bystyret i sak 29/97. Under punkt 2 er selskapets mål formulert slik: Selskapet er eierens redskap for å forvalte Moss kommunes eiendomsmasse på en best mulig måte. ( ) Eierstrategien tar for seg ulike driftsområder, og under punkt 6 Leietakere lokaler er hovedmålet å Tilby lokaler av god standard som tilfredsstiller krav til arbeidsmiljø og HMS, og hvor lokalene er utformet for å bistå leietakere i deres løsning av oppgaver. Målet skal nås gjennom å utføre drift og vedlikehold i samarbeid med leietakerne. Under punkt 10 Forhold til omverden er hovedmålet å være en Seriøs og ryddig aktør i eiendomsmarkedet. Dette målet skal blant annet nås ved å følge kommunens etiske retningslinjer, ved at Manifest for seriøst arbeidsliv legges til grunn for arbeid som gjennomføres i selskapets regi og gjennom god service ovenfor leietakerne. Eierstrategien regulerer fremleie av arealer. Innleie av lokaler skal følge Flytskjema for arbeidsprosesser ved behandling av lokaler/ bygg vedtatt av reglementskomiteen 27. september Flytskjemaet består av ni punkter: Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 5

6 1. Kommunal virksomhet melder behov for lokaler. 2. Virksomheten sørger for avklaring med rådmannen. 3. MK Eiendom gis i oppdrag å finne frem til egnede lokaler og inngå leiekontrakt. 4. Det avholdes forhåndskonferanse internt. Deltakere skal være utleier, virksomhetsleder, verneombudet, HMS-koordinator, IT- og telefonansvarlige i kommunen og MK Eiendom. Møtet skal blant annet avklare lokalenes egnethet med mer. 5. MK Eiendom avholder forhåndskonferanse med bygningsmyndigheten. Her avklares rammebetingelser for lokalene. 6. MK Eiendom avklarer de økonomiske forhold i leieprosjektet sammen med utleier, og setter opp og framlegger utkast til leieavtaler mellom partene (leieavtale og fremleieavtale). Når alle avtaleforhold og betingelser er gjennomgått og det er enighet mellom partene, inngås endelige leiekontrakter. 7. MK Eiendom påser at nødvendige søknader om godkjenning av lokalene blir utarbeidet og innsendt. 8. MK Eiendom påser at avtalte arbeider i lokalene blir gjennomført i henhold til fremdriftsplanene. 9. Virksomheten er ansvarlig for å organisere og gjennomføre innflytting i lokalene. En leieavtale defineres juridisk som en rettslig bindende avtale. En slik avtale foreligger når to eller flere parter er blitt enige om å stifte eller endre et rettsforhold dem i mellom, og særpreges ved at avtalen kan gjennomføres ved domstolenes hjelp 1. Avtaleretten preges av en rekke ulovfestede prinsipper. To av disse er kontraktsfrihets- og formfrihetsprinsippet. Woxholth definerer kontraktsfrihetsprinsippet som frihet til å inngå eller og unnlate å inngå kontrakter, frihet til å velge medkontrahent og frihet til å bestemme kontraktens innhold sammen med denne medkontrahenten. Kontraktsfriheten er underlagt vesentlige begrensninger gjennom ufravikelig lovgivning og generelle sensurbestemmelser, men er likevel et sentralt og viktig rettsprinsipp. Formfrihetsprinsippet innebærer at det normalt ikke gjelder formkrav for avtaler og at det i praksis er ubegrensede muligheter for hvordan en avtale kan inngås. Begge disse prinsippene står sterkt innenfor husleierettens område, men husleieloven av 26. mars 1999 oppstiller noen begrensninger. For det første er formfrihetsprinsippet begrenset til skriftlige eller muntlige avtaler, med en preferanse for skriftlige. Videre så er enkelte av lovens bestemmelser gjort ufravikelige i alle leieforhold, også i næringsforhold mellom profesjonelle parter. Husleieloven har blant annet en viktig ufravikelig bestemmelse knyttet til leiepris. I henhold til 4-1 kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Begrepet urimelig er et skjønnspreget kriterium, men hvor loven angir innenfor hvilke rammer som vurderingen skal gjøres. Vurderingskriteriet innebærer et visst slingringsmonn, slik at selv der leien er høyere enn markedsleien, kan det ikke kreves nedregulering med mindre forskjellen er påtakelig. Det er videre markedsleien ved avtaleinngåelsestidspunktet som er målestokken, ikke endringer som måtte forekomme etter at avtalen er inngått. Da må husleieregulering kreves med utgangspunkt i andre rettslige grunnlag. 1 Woxholth, Geir, Avtalerett 6. utgave. Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 6

7 3 AKTIVITETER I FORKANT Hva foranlediger inngåelse av leiekontrakter? 3.1 Fakta I følge MK Eiendom inngås leiekontrakter på grunnlag av politiske vedtak, bestillinger fra rådmannen eller fra den aktuelle virksomheten. Dersom det er virksomheten som bestiller, må denne være klarert på rådmannsnivå. Flytskjemaet omtalt i avsnitt 2.4 følges i den grad det er mulig. De ulike trinnene i prosessen dokumenteres i den grad det er nødvendig, og oppbevares sammen med leiekontrakten. Dette gjelder eksempelvis referater fra avklaringsmøter med ulike parter. MK Eiendom har også begynt å lage egne oppsummeringsnotater fra interne møter og drøftinger. Tidligere ble all dokumentasjon oppbevart i egne saksmapper tilknyttet den enkelte eiendom/ leieobjekt, men nå brukes fullelektronisk arkiv. MK Eiendom har fullmakt til å inngå leieavtaler. Dette følger av selskapets vedtekter, og gjentas i flytskjemaet. I enkelte tilfeller legges likevel leieforholdet eller bestillingen frem for politisk behandling. Dette er tilfellet når det må bevilges midler til investeringen/ leieforholdet. Dersom virksomheten omdisponerer midler som det finnes budsjettvedtak på, er det tilstrekkelig med bestilling fra rådmannen. I følge MK Eiendom er leieforholdet mellom Kvernhuset AS og MK Eiendom, som gjelder by- og industrimuseet og biblioteket, det viktigste eksemplet på et leieforhold som har vært til politisk behandling. Dette leieforholdet ble fremmet for politikerene både før bestillingen ble gjort og før kontrakt ble underskrevet. I denne saken ba dessuten bystyret MK Eiendom om å gjennomføre ytterligere forhandlinger, før man eventuelt signerte kontrakten. Dette leieforholdet er imidlertid noe spesielt fordi det var en del av et større byutviklingsprosjekt. Revisjonen har fått forelagt både leiekontrakt og politiske vedtak knyttet til dette leieforholdet. Tilsvarende er forholdet for Kirkegata 14. Her ble fullmakt gitt av formannskapet. MK Eiendom er undertiden part i 14 leieforhold, hvorav noen av disse gjelder samme adresse. Dette gjelder eksempelvis Kirkegata 14 som reguleres av fem leiekontrakter. Samtlige leieforhold gjelder næringsarealer. MK Eiendom fremleier ikke boliger. Revisjonen har fått forelagt samtlige leiekontrakter med tilhørende fremleiekontrakter. Alle innleide arealer fremleies på samme betingelser som de leies inn på, med tillegg av 5% i administrasjonsutgifter. 3.2 Vurderinger Etter hva revisjonen har kunnet frembringe av informasjon, synes det som om de retningslinjer som er vedtatt for MK Eiendom blir fulgt i hver enkelt sak. Flytskjemaet følges i den grad det er mulig, og MK Eiendom dokumenterer dette etter behov. Leieforhold som forutsetter budsjettdekning blir fremmet for politisk behandling før kommunen forpliktes. Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 7

8 4 ROLLEN SOM MARKEDSAKTØR Hvordan utøver MK Eiendom sin rolle som markedsaktør ved inngåelse av leieavtaler? 4.1 Fakta MK Eiendom opplyser til revisjonen at de forsøker å opptre som enhver annen markedsaktør. Det er fastsatt i eierstrategien at MK Eiendom skal være en ryddig og seriøs aktør, noe selskapet bestreber seg på å etterleve. Selskapet opplever ikke at de har noen særlig fordel i markedet i kraft av å være en offentlig aktør, annet enn at en kommunal leietaker oppfattes å være en sikker betaler. På revisjonens spørsmål opplyser selskapet at de ikke har fått tilbud om gunstige leieavtaler på betingelse av gjenytelser fra andre virksomheter i kommunen, eller at de har brukt offentlig myndighetsutøvelse som pressmiddel for å få gunstige leiebetingelser. En slik praksis strider i mot målet om å være en profesjonell aktør, og er ikke forenlig med kommunens etikkreglement. MK Eiendom benytter samme etikkreglementet som kommunen, og dette gjennomgås med alle ansatte minst en gang i året. 4.2 Vurderinger Revisjonen kan ikke fullt ut ta stilling til denne problemstillingen uten å gjennomføre intervjuer med MK Eiendoms samarbeidspartnere. Ut fra intervjuer med MK Eiendom og den informasjonen som fremkommer under problemstilling 1 og 3, er det imidlertid vårt inntrykk at MK Eiendom utøver sin rolle i tråd med eierstrategien. 5 LEIEVILKÅR Er leiekontrakter inngått på vanlige markedsmessige vilkår? 5.1 Fakta I følge MK Eiendom inngås alle kontrakter på markedsmessige vilkår. De ulike utleierne bruker normalt egne leiekontrakter, men stort sett alle tar utgangspunkt i standardkontrakten til Huseierens landsforbund. Kontraktens innhold er imidlertid et resultatet av forhandlinger, og det er vanlig at kontraktene til en viss grad tilpasses det enkelte leieforholdet. MK Eiendom opplyser at det i næringsforhold er vanlig med tidsbestemte kontrakter, blant annet fordi det ofte gjennomføres investeringer som må nedbetales. Det er uvanlig med særlige bestemmelser om kontraktsrevisjon, men som regel tas det inn opsjon på forlengelse av leieforholdet. Hvordan prisfastsettelse for ny leieperiode gjøres avhenger av den enkelte utleier, men er vanligvis et resultatet av forhandlinger. Prisregulering under kontraktsforløpet gjøres vanligvis i henhold til konsumprisindeksen, noe som er vanlig bransjestandard. Det tas alltid inn bestemmelse om hvordan rettslige tvister skal løses. Revisjonen har fått forelagt samtlige leiekontrakter. Innholdsmessig er disse stort sett utformet likt men med noe variasjon tilknyttet det enkelte leieforhold, blant annet avhengig av Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 8

9 hvilke investeringer som skal gjøres. Ingen av bestemmelsene synes å avvike vesentlig fra det som fremgår av Standard leieavtale for næringslokaler (brukte/som de er lokaler) 2 I forhold til den konkrete prisfastsettelsen i det enkelte leieforhold, vurderer MK Eiendom denne opp mot markedet generelt ved å sammenlikne med ledige lokaler i Mosseområdet, gjennom uformelle samtaler med lokale næringsmeglere, samt ved å bruke prisstatistikk for Oslo-området som målestokk. MK Eiendom henter statistikken fra bladet Nærings Eiendom. Statistikken inntatt i Nærings Eiendom presenteres av Union Norsk Næringsmegling. Tabellen under viser de ulike leieforholdene MK Eiendom er part i, hvilken virksomhet avtalen er fremleiet til, kvadratmeterpris på inngåelsestidspunktet og hva som var gjennomsittelig kvadratermeterpris i Oslo-området i samme periode: Leieforhold Brukere Areal M2 pris Inngått M2 pris Oslo Kirkegt. 14, 1.etg Rådmannskontoret, Jeløy-, Kirkegt. 14, 1.etg Grindvold-, Sentrum- og Åvangen bh. Virksomhet, Servicetorget og Oppvekst- og helsetejensten. Kirkegt. 14, 2.etg Økonomikontoret Kirkegt. 14, 3.etg Oppvekst og helsetjenesten Kirkegt. 14, lager Lager Fossen 2-22 By- og industrimuseum og bibliotek Fossen Værftsgt. 14 Hjemmetjenesten, baseleiligheter * Værftsgt * Refsnesalleen 66 Kulturskolen Skredderveien 77 Kulturskolen Skredderveien 2B Kambo legesenter Kirkegt. 19 Moss Kirkelige Fellesråd Svaebakken 1 Psykiatri og rustjenesten Solgaard skog 139 Hjemmetjenesten Dronningensgt. 25 Kiosk i tilknytning til parkteateret *Gjelder vanlige leilighet. I slike forhold angis ikke pris pr. kvadratmeter. Leiebløpet gjelder hele boligen. Kvadratmeterprisene er beregnet ved å ta avtalt totalleie på avtaleinngåelsestidspunktet, og fordele denne på antall kvdratmeter kontrakten gjelder. Gjennomsnittelig kvadratmeterpris for Oslo-området omfatter lokaler i Oslo, Asker og Bærum. I tillegg til overnevnte kommer en forholdsmessig del av fellesutgifter til fyring, elekstrisitet osv. i alle leieforholdene. Dette er også vanlig i henhold til standard leieavtale omtalt ovenfor. 5.2 Vurderinger Etter revisjonens oppfatning er samtlige kontrakter inngått på vanlige markedsmessige vilkår. Alle leiekontraktene samsvarer i stor grad med standard leieavtale, og det er ikke inntatt særskilte bestemmelser som fremstår som særlig tyngende for kommunen. Revisjonen har ikke tilgang på samme sammenlikningsgrunnlag som MK Eiendom har hatt når de har inngått 22 Standardkontrakt utarbeidet av Huseierens landsforbund, Forum for næringsmeglere, Norges eiendomsmeglerforbund og Foreningen Næringseiendom, samlet omtalt som Huseiernes i bransjen. Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 9

10 kontraktene, men sett i forhold til gjennomsnittlig prisnivå i Oslo-området innenfor samme periode, synes det som om MK Eiendom har oppnådd gunstige betingelser for sine kontrakter. 6 KONKLUSJON Etter revisjonens oppfatning opptrer MK Eiendom som en ryddig og profesjonell leietaker i eiendomsmarkedet. Samtlige leieforhold synes å være inngått på vanlige markedsmessige betingelser, og i noen av forholdene synes det som om selskapet har oppnådd særlig gunstige prisfastsettelser sett i forhold til Oslo-området. Rolvsøy, Anders Svarholt (sign.) Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Einar Gundersen (sign.) Daglig leder/ oppdragsansvarlig revisor Ø S T F O L D K O M M U N E R E V I S J O N I K S 10

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer