PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINER"

Transkript

1 Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

2 INNHALD: ARBEIDSGJEVARPOLITIKK... 4 KVEN ER ARBEIDSGJEVAR... 4 STYRINGSRETT... 4 ETIKK... 4 VISJON:... 5 VERDIAR... 5 INNLEIING:... 5 MÅLSETJING... 5 LEIING... 6 LEIARAR I RADØY KOMMUNE:... 6 LEIARSAMTALAR... 6 MEDRÅDERETT /SAMARBEID... 7 INNLEIING... 7 MÅLSETJING... 7 MEDVERKNAD... 7 LØN... 8 INNLEIING... 8 OM KRITERIA:... 8 STILLINGSVURDERINGSKRITERIA... 8 PERSONVURDERINGSKRITERIA... 8 MARKNADSVURDERINGSKRITERIER... 8 OM LØNSSYSTEMET (RAMMER OG FØRESETNADER)... 8 OM LØNSDANNING OG LOKALE TINGINGAR... 8 LOKALE TINGINGAR... 9 LEIARLØNER... 9 KRAV FRÅ MEDARBEIDAR GJENNOM ARBEIDSTAKARORGANISASJONEN... 9 UORGANISERTE... 9 ANDRE GODTGJERSLER... 9 TELEFONGODTGJERSLE... 9 PERSONALPLANLEGGING VERKEMIDDEL VED LEDIG STILLING REKRUTTERING LIKESTILLING RUTINER FOR INTRODUKSJON FOR NYTILSETTE LIVSFASETILPASSA ARBEIDSTID PERSONALOMSORG INNLEIING/MÅLSETJING VELFERDSTILTAK MÅLSETJING PERMISJONSREGLEMENT OPPFØLGING AV SJUKMELDE / INKLUDERANDE ARBEIDSLIV SENIORPOLITIKK RETNINGSLINER FOR MARKERING AV 50 ÅRSDAGAR / 60 ÅRSDAGAR, OVERGANG TIL PENSJON, SLUTTAR I STILLING, STARTAR SOM NYTILSETT I KOMMUNEN AKAN BEDRIFTSHELSETENESTA KOMPETANSEUTVIKLING INNLEIING MÅLSETJING KOMPETANSEUTVIKLING I RADØY KOMMUNE KOMPETANSEPLANLEGGING INFORMASJON INNLEIING MÅLSETJING GJENNOMFØRING: EKSTERN INFORMASJON INTERN INFORMASJON KVA INFORMASJONSKANALAR SKAL EIN NYTTE? EKSTERN INFORMASJON INTERNINFORMASJON KVEN INFORMERER KORLEIS HELD EIN SEG TIL MEDIA UTTALE I MEDIA/ OFFENTLEG Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

3 Bruk av retningslinene. Dokumentet er eit generelt dokument som vil peike på avtaleverk, andre meir spesifikke reglement og retningsliner. Det vil og bli vist til tariffavtalar, lovar og andre dokument. Sidan dokumentet er av generell karakter vil ikkje endringar og revidering i tariffoppgjer, lovar og andre retningsliner i seg sjølv gjere det naudsynt med revidering av dei personalpolitiske retningslinene. Dokumentet med linkar til dei dokumenta som det blir vist til i teksten vert lagt tilgjengeleg på Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

4 ARBEIDSGJEVARPOLITIKK Definisjon: Dei handlingar, haldningar og verdiar som arbeidsgjevar står for og praktiserer i høve til medarbeidarane. Målsetjing Arbeidsgjevarpolitikken i Radøy kommune har som mål å medverke til å gjera Radøy kommune til ein godt organisert og effektiv organisasjon som leverer dei tenestene som innbyggjarane har trong for. Tenestene vert produsert av kompetente, myndiggjorte medarbeidarar med arbeidsglede og motivasjon for sine arbeidsoppgåver. Det er utarbeidd etiske retningsliner som er med å skapa betre medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til tenesteytarane (tilsette), administrasjon og politikk i Radøy kommune. Leiarar på alle nivå har eit særleg ansvar for å leggja vekt på personleg integritet, vidareutvikling av etisk forsvarleg åtferd og å gjera etiske retningsliner kjend for dei tilsette. Sjå elles Etiske retningsliner på KVEN ER ARBEIDSGJEVAR Kommunestyre, formannskap Rådmannen og dei han delegerer mynde Stabs- og einingsleiarar Den som leiar gjev mynde Alle som representerer Radøy kommune som arbeidsgjevar må være medvitne om at både handlingar, tale og anna framferd vil av medarbeidarane verte sett på som arbeidsgjevar sin åtferd. STYRINGSRETT Arbeidsgjevar er den som skal organisere, leie og fordele arbeidet i kommunen. Arbeidsgjevar skal med andre ord sei noko om kven som gjer kva, kvar dette skal gjerast og når arbeidet skal utførast. Styringsretten vert avgrensa av lover, tariffavtalar og andre retningsliner. ETIKK Personalpolitikk i Radøy kommune skal ha ei etisk forankring. Radøy kommune legg stor vekt på å være redeleg, ærleg og open i all si verksemd. Folkevalde og tilsette har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesmidlar vert det stilt høge krav til den einskilde medarbeider sine etiske haldningar i sitt virke for kommunen. Alle pliktar å overhalde lover, føresegner og reglement som gjeld for kommunen si verksemd. Tilsette må være klar over at dei dannar grunnlaget for innbyggarane sin tillit og haldningar til kommunen. Me skal difor ta avstand frå og motverke all uetisk forvaltningspraksis. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

5 VISJON: Radøy kommune sin visjon: Radøy - den grøne øya - trivsel, tryggleik og livskvalitet for alle skal prega medarbeidarane sitt arbeid. VERDIAR INNLEIING: Verdigrunnlaget er plattformen for Radøy kommune sin personalpolitikk og skal gje uttrykk for Radøy kommune sitt menneskesyn i tilhøvet mellom leiar, medarbeidarar og i høvet til brukarar og innbyggjarar. Radøy kommune sine verdiar er formulert på følgjande måte: me skal vera respektfulle i omtalen av brukarane våre og kvarandre, og vi skal visa omsorg og omtanke i kvardagen. Hyggelege ord og handlingar skaper glede og trivsel. ein serviceinnstilt og effektiv organisasjon som tilbyr brukarane sine gode tenester. ein attraktiv, ansvarleg og utviklande arbeidsplass med motiverte og ansvarsbevisste medarbeidarar. at Radøy kommune som arbeidsgjevar er kjenneteikna av trygge arbeidsplassar der medarbeidarar får ta del i utfordrande og viktige arbeidsoppgåver, og opplever trivsel i arbeidskvardagen. Radøy kommune vil at medarbeidarane skal være stolte i høve til arbeidsplassen sin og sjå verdien av arbeidet sitt overfor kollegaer og kommunen sine innbyggarar. Respekt Ansvar Dyktig Økonomisk Yte likeverd, toleranse, imøtekomande ansvarleggjere, samarbeid, heilskap fleksibel, påliteleg, profesjonell god økonomistyring, rasjonell og nøktern drift hjelpsam, brukarfokus, målstyrt Denne formuleringa inneber mellom anna at : Kommunen sine innbyggjarar og behova deira er utgangspunkt for tenestene og handlingane våre. Me skal visa lojalitet overfor kommunen sine mål og dei vedtak som vert gjort, uavhengig av eigne meiningar. Alle har rett til å gje uttrykk for eigne synspunkt, spesielt før avgjerda er teken. Det er viktig at ulike meiningar vert respektert. Når vedtak er gjort, skal vedtaket aksepterast og følgjast opp. Alle har eit ansvar for å skapa eit trygt og romsleg arbeidsmiljø. Samkjensla vert styrkt gjennom ros og konstruktive tilbakemeldingar. Vi vil at dei vi arbeider saman med skal lukkast. Kritikk og misnøye skal takast opp der det høyrer heime. Vi skal forvalta kommunen sine midlar og mynde på ein uhilda og objektiv måte. MÅLSETJING Personalpolitikken skal medverka til: at alle tilsette og alle jobbar vert oppfatta som likeverdige i arbeidet for å nå kommunen sine mål. heilskapstenking og god lagånd skal vera eit kjenneteikn for Radøy kommune. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

6 LEIING omfattar ansvar for at eininga / avdelinga og kommunen sine mål vert nådde og oppgåver vert løyste. Dette må skje gjennom og i samarbeid med dei ein er sett til å leie. Leiing inneber mellom anna dei sentrale elementa: 1. Strategisk leiing planlegging, utvikling, prioritering og vurdering 2. Administrativ leiing 3. Fagleg leiing 4. Personalleiing Leiar er den som i det daglege utøver arbeidsgjevarpolitikken til Radøy kommune Leiar si åtferd overfor medarbeidarane skal spegla haldningar, verdiar og mål som er nedfelt i Radøy kommune sin personalpolitikk. Utviklar og forbetrar seg som leiar: prioriterer og set mål for eigen utvikling er open for korrigering og kritikk er open for endringar LEIARSAMTALAR Alle leiarar skal ha klart for seg kva krav og forventningar som vert stilt til leiar. Det skal væra klare krav til resultatoppnåing. Leiar skal ha tilbod om minst ein leiarsamtale med overordna i året for å få og gje tilbakemeldingar om resultatoppnåing og utvikling. LEIARAR I RADØY KOMMUNE: Er resultat- og brukarorientert og utviklar verksemda retta mot brukarane sine behov: involverer medarbeidarane i utviklingsarbeidet ser alternativ og nye moglegheiter forstår brukarane sine behov og ser etter dei beste løysingane Myndiggjer, ansvarleggjer og utviklar medarbeidarane sine: avklarar mål, krav og forventningar delegerer oppgåver, ansvar og mynde gjev utfordringar, støtte og inspirasjon anerkjenner og synleggjer resultat brukar arbeidsplassen til arena for læring og erfaringsutveksling brukar medarbeidarsamtalar systematisk Kommuniserer opent og tydeleg.: er open og direkte og gjer konkrete tilbakemeldingar etablerer informasjonskanalar og møteplassar er lojale at ord og handling samsvarar Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

7 MEDRÅDERETT /SAMARBEID INNLEIING Hovudavtalen er eit dokument som er forhandla fram mellom arbeidsgjevarorganisasjonen Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakarorganisasjonane. Dokumentet forpliktar arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane til å samarbeide på sentralt-, kommune- og einingsnivå. I Hovudavtalen del B 1 heiter det: Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes. Medråderett viser til forholda og samarbeidet mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane. Medverknad fører til at tilsette vert aktivt med i utviklingsarbeid, og i arbeid med konkrete saker. prosjektgrupper/utval som utgreier administrative spørsmål og saker som gjeld tilhøve mellom arbeidsgjevar og dei tilsette. Arbeidstakarorganisasjonen skal få høve til å uttale seg i tilsetjingar og få høve til å delta i intervju. Det vert halde regelmessige møte mellom rådmann og hovudtillitsvalde. Det vert halde regelmessige møte på sektornivå mellom einingsleiarar og aktuelle tillitsvalde. Partane viser gjensidig respekt og toleranse for kvarandre. MEDVERKNAD Medverknad knyter seg til kvaliteten og innhaldet i samarbeidet mellom leiar og dei tilsette. Dei tilsette sin medverknad skal bidra til effektiv og formålstenleg oppgåveløysing, og til eit godt arbeidsmiljø. Leiarar på alle nivå skal leggje til retter for aktiv medverknad frå alle tilsette og tillitsvalde. Personalmøte skal haldast regelmessig, og er eit eigna forum for utveksling av informasjon. MÅLSETJING Arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevar skal gjennom samarbeid, medråderett og medansvar utvikle eit godt arbeidsmiljø. Medråderett i Radøy kommune er at : Arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsgjevar gjennom samarbeid, medverknad og medansvar utviklar eit godt arbeidsmiljø. Begge partar har plikt til å gjere sitt beste for å skape eit godt arbeidsmiljø. Leiarar på alle nivå er ansvarlege for å bruke hovudavtalen aktivt ved å trekkje dei tillitsvalde med så tidleg som mogleg i saker som gjeld dei tilsette sine arbeidsforhold. Leiarar skal halde dei tillitsvalde informerte om situasjonen på arbeidsplassen. Arbeidstakarorganisasjonane skal være representert i Administrasjonsutval, AMU, Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

8 LØN INNLEIING Radøy kommune har utarbeid ein lokal lønsplan og lønskriterier for Radøy kommune. Tariffoppgjera i kommunal sektor har dei siste åra hatt ei vriding mot rammepreg med sentralt fastsett minsteløn. Dette inneber at meir av fastsetjinga og utviklinga av løn skal skje lokalt. For nokre arbeidstakargrupper skal all lønsutvikling skje lokalt. For andre grupper er det sett av relativt store pottar til fordeling lokalt. Dette har gjort det naudsynt for Radøy kommune å utvikle ein eigen lokal lønsplan som gjev føringar for korleis ei lokal lønsdanning skal gjennomførast. Ein har freista å få på plass kva kriterium som er dei mest aktuelle å måla medarbeidar etter i fordeling av lokale pottar og korleis kriteria skal gje lokal lønsutvikling. Kriteria som er nytta i lønsplanen er bygd opp som 3 sett: 1. Stillingsvurderingskriteria 2. Personvurderingskriteria 3. Marknadsvurderingskriteria OM KRITERIA: STILLINGSVURDERINGSKRITERIA Tek utgangspunkt i objektive kriterium som krav til kompetanse, ansvar og den kompleksitet stillinga innehar. Kriteria skal normalt gå fram av stillingsomtale, og følgjeleg er einingane sitt arbeide med ajourhald av desse viktig. Kriteria kan delast opp i følgjande kategori (lista opp i uprioritert rekkefølgje): a) Oppgåver og ansvar som ligg til stillinga b) Stillinga si kompleksitet (samansett, mangfald) c) Krav til kompetanse PERSONVURDERINGSKRITERIA Kriteria er subjektive og tek utgangspunkt i den einskilde si stilling, og vil vera ei vurdering av korleis vedkomande evnar å fylle denne. Kriteria kan delast opp som følgjer (lista opp i uprioritert rekkefølgje): a) Arbeid mot felles mål b) Samarbeids- og kommunikasjonsevne c) Vilje til tverrfagleg samarbeid d) Vera fleksibel e) Ta initiativ og synleggjere engasjement f) Arbeidskapasitet g) Fagleg dugleik h) Tek ansvar for eit godt arbeidsmiljø totalt og innafor eige område, og deltek i tilrettelegging for dette i) Beslutningsevne og sjølvstende MARKNADSVURDERINGSKRITERIER Lønsauke kan vera eit naudsynt verkemiddel i høve til stillingar med spesielt høg gjennomtrekk eller vakanse. Kriteria kan delast opp som følgjer (lista opp i uprioritert rekkefølgje): a) Tilbod og etterspurnad etter arbeidskraft b) Rekrutteringstilhøve c) Halde på kvalifisert arbeidskraft d) Samanlignbare stillingar OM LØNSSYSTEMET (RAMMER OG FØRESETNADER) Kommunesektoren har eit rammeprega og fleksibelt lønssystem som vert regulert av fleire forhold: Hovudtariffavtalen og særavtaler politiske vedtak samanheng mellom leiarløner sentralt bestemt pott til lokale tingingar økonomisk situasjon i kommunen samfunnsmessige forhold Dette inneber at den lokale utøvinga av lønspolitikken må til ei kvar tid tilpasse seg dei sentrale føringar som vert gjort gjennom hovudtariffoppgjer og endringar i særavtaler, lover og føresegner. OM LØNSDANNING OG LOKALE TINGINGAR Lønsdanning i kommunal sektor skjer normalt ved tre tilfelle: Lønsfastsetjing ved tilsetjing Sentrale tariffoppgjer Lokale tingingar Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

9 Sentrale tariffoppgjer er det normalt om våren kvart andre år. Tariffavtalane har ofte verknad frå 1. mai. Partane sentralt forhandlar fram generelle tillegg og rammer for lønsutviklinga i det kommunale stillingsregulativet. Det er vanleg at oppgjera avtalar storleiken på pott sett av til lokale tingingar, frist for gjennomføring og verknadstidspunkt for lokale tillegg. LOKALE TINGINGAR Vert gjennomført etter sentrale oppgjer. Fristar og storleik på pott er ofte fastsett sentralt. Lokale tingingar er heimla i HTA sine kapittel om lønsregulering. Desse tingingane er delegert til det administrative tingingsutvalet som for tida består av rådmann og rådgjevar I og rådgjevar II. I samsvar med HTA vert det halde eit årleg lønspolitisk drøftingsmøte med dei lokale partane. I drøftingsmøtet legg arbeidsgjevar fram sine føringar og eventuelle sentrale føringar skal diskuterast. LEIARLØNER Formannskapet forhandlar fram løn med rådmannen og resten av toppleiargruppa jf Hovudtariffavtalen kap 3.4 KRAV FRÅ MEDARBEIDAR GJENNOM ARBEIDSTAKARORGANISASJONEN Det er den einskilde arbeidstakarorganisasjon som lokalt har rett til å stille krav på vegne av medlemene. Den enkelte arbeidstakar bør vera aktiv i forhold til å setje fram krav gjennom sin arbeidstakarorganisasjon om ein øskjer lønsjustering. Fagforeininga prioriterer krava i sine tingingar med tingingsutvalet. INFORMASJON REALISTISKE FORVENTNINGAR Det er eit felles ansvar for arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane å halde den enkelte arbeidstakar oppdatert om kva kriterium for lokal lønsdanning som til ei kvar tid er vedteke. Ved informasjon om lønsdanning skal det gjevast nøkterne opplysningar for lønsutviklinga, slik at det ikkje vert skapt urealistiske forventningar. Sjå elles Lokal lønsplan og lønskriterier for Radøy kommune på På internettsidene under knappen for tilsette er det meir informasjon knytt til rutiner vedk. løn, ferie og fråvær. Sjå og rutinehandbok for løn og personal. ANDRE GODTGJERSLER TELEFONGODTGJERSLE Dersom det er økonomisk eller praktisk tenleg for Radøy kommune, kan einskilde stillingar eller arbeidstakarar ha rett til godtgjersle for bruk av tenestetelefon. Sjå telefongodtgjersle for Radøy kommune på REISEREGULATIV Ved tenestereise skal det innhentast samtykke frå leiar før reisa tek til. Reise skal gjennomførast på den for kommunen raskaste og rimelegaste måte så langt dette er mogleg å forene med reisa sitt føremål. Sjå elles statens reiseregulativ i SFS Fleksitidsreglement Sjå under personalplanlegging UORGANISERTE Arbeidsgjevar skal også ivareta dei uorganiserte arbeidstakarane si lønsutvikling. Uorganiserte har ikkje sjølv rett til å forhandle med tingingsutvalet, men må akseptere det tilbod som arbeidsgjevar legg fram. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

10 PERSONALPLANLEGGING Innleiing: Personalplanlegging inneber at leiar må vurdere korleis bemanning og kompetansen til medarbeidarane er i høve til dei oppgåvene som eininga er sett til å løyse. Kartlegging bør omfatte: noverande oppgåver omfanget av oppgåver framtidige oppgåver kartlegging av kva situasjon medarbeidarane er i. Krev medarbeidarar tilpassingar i form av: Seniorpolitikk tillemping av arbeidstid og oppgåver i ein kortare periode med omsyn til spesielle heimesituasjonar andre omsyn Målsetjing: Personalplanlegging har som mål å ha rett person på rett plass til rett tid. Dette kan gjerast ved: å sikra at kommunen til ei kvar tid har medarbeidarar som er kvalifisert og motivert for å utføre dei ulike oppgåvene mest mogleg effektivt. å utvikle og nytte dei menneskelege ressursane best mogleg. å leggje til rette for karrieremogleheiter i ulike fasar av yrkeslivet. VERKEMIDDEL leiarar på alle nivå skal arbeide aktivt med personalplanlegging for å møte framtida sitt behov. Dette gjeld planlegging av rekruttering, disponering og avgang av personale og kompetanse. Medarbeidarsamtalar (MAS) som er ein årleg, vel førebudd og fortruleg samtale mellom leiar og tilsett, skal gjennom utveksling av informasjon bidra til både planlegging og utvikling på individnivå og organisasjonsnivå. Sjå elles retningsliner og skjema for medarbeidarsamtalar på Legge til rette for at arbeidstakarane skal vera i arbeid fram til pensjonsalderen. For eksempel ved utbetaling av sluttvederlag for å utsetje AFP pensjon, tilpassing av arbeidstider og oppgåver. Yngre tilsette får tilført verdfull erfaring frå eldre arbeidstakarar. Sluttsamtale med tilsette som sluttar i kommunen for å få fram informasjon som kan vera viktig for å vidareutvikle personalpolitikken i kommunen. VED LEDIG STILLING inneber personalplanlegging at følgjande må undersøkjast: Eksisterer stillinga sine arbeidsoppgåver? Kan oppgåvene fordelast på andre? Er det forventa endringar i organisasjonen? Høver den ledige stillinga for nokon som alt er tilsett? Meir om rutiner ved tilsetjing i rutina: tilsetjing av medarbeidarar i Radøy kommune på REKRUTTERING Ved behov for nye medarbeidarar må ein avklare: Tidsplan for nødvendige rekrutteringstiltak Stillingsomtale Naudsynte opplæringstiltak Rekrutteringskjelder LIKESTILLING Personalpolitikken til Radøy kommune har som mål å ha eit positivt arbeidsmiljø som består av begge kjønn. I Radøy kommune skal følgjande likestillingstiltak gjelde/nyttast: ein skal freiste å få til ein likedeling mellom kjønna i leiarstillingar. Radøy kommune skal oppmuntre og være positiv til opplæring som kvalifiserer kvinner til å søke leiande stillingar. Begge kjønn skal være representert i arbeidsgrupper og prosjektgrupper. Tilsetjings- og arbeidsreglement Skal gjerast kjent for medarbeidarane ved tilsetjing. Sjå Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

11 RUTINER FOR INTRODUKSJON FOR NYTILSETTE. Det er viktig at alle nye medarbeidarar vert teken i mot på ein god måte, og vert gjeven naudsynt opplæring og oppfølging frå første dag som arbeidstakar i Radøy kommune. Førsteinntrykket som medarbeidarar får av arbeidsplassen er viktig, og eit dårleg førsteinntrykk kan ta lang tid å rette opp. Alle medarbeidarar skal takast godt i mot, men for korttidsvikariat / ringehjelp er det viktig at moment med omsyn til tryggleik og rettleiing i arbeidet vert prioritert i første fase av introduksjonen. Dei personalpolitiske retningslinene vil likevel peike på at prosessar vedk. omstilling og nedbemanning skal skje i nært samarbeid med dei tilsette og arbeidstakarorganisasjonane. Ved eventuell overtallegheit vil Radøy kommune så langt det er råd gje tilbod om arbeid annan stad i kommunen med om lag tilsvarande oppgåver og ansvar. Retningsliner for omstilling og nedbemanning vil bli utarbeidd seinare i samarbeid med tillitsvalde og lagt tilgjengeleg på Retningsliner for fleksitid Som eit gode har Radøy kommune innført fleksibel arbeidstid som arbeidstidsordning i sentraladministrasjonen. Vilkåra for fleksitid er at service og produktivitet vert oppretthalde i avdelingane som nyttar fleksitid. Sjå retningsliner for fleksitid på LIVSFASETILPASSA ARBEIDSTID Radøy kommune ønskjer ein personalpolitikk som er så fleksibel som mogleg. Der det er høve til det bør ein legge vekt på å tilpasse arbeidstid slik at medarbeidarar i ulike fasar av livet klarar å kombinere arbeidsliv og familieliv o.a. utan for store ulemper. Radøy kommune ønskjer at verkemiddel som fleksitid, ønsketurnus og andre verkemiddel kan nyttast når situasjonen og driftstilhøva tillet dette. Retningsliner for omstilling og nedbemanning. Radøy kommune sin personalpolitikk vil freiste å gjera kommunen til ein trygg arbeidsplass i tråd med visjonen. Likevel vil endringar finne stad i arbeidslivet. Som vist i tilsetjingsreglementet er alle medarbeidarar tilsett for teneste i kommunen, og ikkje i den einskilde tenesteeining eller stab. Dette inneber at arbeidstakar må være førebudd på endringar både i arbeidsoppgåver, tenestestad og eventuell instruks når dette er sakleg grunngjeve. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

12 PERSONALOMSORG INNLEIING/MÅLSETJING Radøy kommune legg vekt på ein personalpolitikk som skal oppnå trivsel og tryggleik for alle medarbeidarar. For å oppnå dette er det også viktig med tiltak som har som mål å betre arbeidsmiljø, og det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. VELFERDSTILTAK MÅLSETJING Dei sosial og miljøskapande tiltak skal bidra til at den einskilde medarbeidar blir sett og verdsett å utvikle lagkjensle og samhald å verke førebyggande og helse- /trivselsfremjande PERMISJONSREGLEMENT Permisjonsreglementet skal leggja tilhøva til rette for at arbeidstakar skal ha gode høve til personleg vekst og utvikling. Vidare skal reglementet fremja trivsel, stabilitet. og godt arbeidsmiljø gjennom reglar om velferdspermisjon. Ved handsaming av permisjonssøknader som ikkje er lov- eller avtalefesta, skal det takast turvande omsyn til budsjettrammer, personalsituasjon og driftsomsyn. Det skal gjerast ei konkret vurdering om innvilga permisjon vil være til fordel eller ulempe for driftsmålsetjinga. Ei slik vurdering kan føre til ulik handsaming av søknader utan at dette er sjølvstendig ankegrunnlag. OPPFØLGING AV SJUKMELDE / INKLUDERANDE ARBEIDSLIV Radøy kommune har inngått avtale om å bli ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IAverksemd). IA-avtalen er ein samarbeidsavtale mellom partane i arbeidslivet som forpliktar arbeidstakarar og arbeidsgjevar til å samarbeide om å nå målet om eit meir inkluderande arbeidsliv. Målsetjinga sentralt og lokalt er at arbeidsgjevar (leiarar) og arbeidstakarar saman skal arbeide for eit betre arbeidsmiljø. Avtalen forpliktar både arbeidstakarar og leiarar (arbeidsgjevarar) Desse pliktene er i korte trekk: Arbeidsgjevar / leiar skal: Ta initiativ til og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakaren Etablere rutiner for oppfølging av sjukmeld i samarbeid med dei tilsette sine representantar Utarbeide ein individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sjukmelde Bidra til omskulering, etter- og vidareutdanning for å kvalifisere den sjukmelde til nytt arbeid/stilling innan verksemda i samarbeid med myndigheitene Legge til rette for arbeidstakarar med redusert funksjonsevne Legge til rette for å kunne rekruttere og behalde eldre arbeidstakarar Arbeidstakar skal : Bidra til positiv dialog med næraste leiar om eigen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid Ved fråvær melde frå straks til næraste leiar om forventa fråværslengd Levere eigenmelding eller sjukmelding Opplyse om fråværet er relatert til arbeidssituasjonen Opplyse om eigen funksjonsevne og moglege tiltak for å være i eller komme tilbake til hel- eller deltidsarbeid Aktivt med i utarbeidinga av eigen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet Det er framleis lov å være sjuk - fråvær på grunn av sjukdom kan være naudsynt. Men det kan også være slik at det å være på jobb kan gi raskare betring. SENIORPOLITIKK Seniorpolitikk er å leggja tilhøva til rette for at eldre arbeidstakarar får tilpassa arbeidsoppgåver slik at - dei kan vera yrkesaktive lengst mogeleg fram mot vanleg pensjonsalder - arbeidsgjevar får dra nytte av den kunnskap og røynsle som eldre arbeidstakarar sit inne med. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

13 Eldre arbeidstakarar trer no ut av aktiv teneste - med bakgrunn i uførepensjon - AFP- pensjon - vanleg alderspensjon Radøy kommune har ein seniorpolitikk vedteke i kommunestyret som peikar på eldre arbeidstakarar som ein ressurs. Kunnskap og lang røynsle vil koma yngre arbeidstakarar til stor nytte. Det er difor viktig at dei eldre om naudsynt får tilpassa arbeidsoppgåver dei siste åra av yrkesaktiv tid. På den måten kan dei være ei erfaren arbeidskraft for kommunen og ei kjelde til læring for yngre medarbeidarar. I dokumentet seniorpolitikk i Radøy kommune finn ein tiltak for å gjera valet om å stå lengre i arbeid meir attraktivt for tilsette mellom 62 år og 65 år. Tiltaka vil ha som mål - at arbeidsgjevar har ein tilrettelagt seniorpolitikk - at arbeidsgjevar får behalde dyktige medarbeidarar med høg kompetanse/realkompetanse - at arbeidsgjevar i kampen om arbeidskrafta har tilrettelagt arbeidsplassen og arbeidsoppgåver slik at arbeidskrafta vert verande og dei tilsette utset pensjoneringstidspunktet lengst mogeleg. Sjå nærare om retningslinene i dokumentet på knappen for tilsette på internettsidene: RETNINGSLINER FOR MARKERING AV 50 ÅRSDAGAR / 60 ÅRSDAGAR, OVERGANG TIL PENSJON, SLUTTAR I STILLING, STARTAR SOM NYTILSETT I KOMMUNEN. Runde dagar som 50 og 60 år, overgang til pensjon og når ein sluttar og startar i kommunen er hendingar som arbeidsgjevar bør markere. Det er utarbeidd eit eige reglement for markering av desse hendingane. Det er viktig i alle hendingar, glade som triste, å vise omtanke og være inkluderande i omsorga for medarbeidarane. Avdelingane vert oppmoda til at ein inkluderer alle i sine gåvekassar og andre lokale fellesordningar. Arbeidsgjevar har utarbeidd retningsliner for å markere 50 og 60 årsdagar, overgang til pensjon og ved arbeidstakarar som sluttar. I tillegg vil ein søke om medalje hjå Noregs Vel for arbeidstakarar som har arbeidd meir enn 30 år i kommunen. Arbeidstakarar som har arbeidd 30 år i kommunen men ikkje fyller kriteria til Noregs Vel sin medalje vil arbeidsgjevar markere på annan måte. Leiar har ei sentral rolle i markeringar og det er viktig at leiar er til stade eller syter for at andre kan representere arbeidsgjevar under markeringane. Sjå elles retningsliner for påskjønning til medarbeidarar på AKAN Radøy kommune har ei klar haldning til at rus og arbeid ikkje høyrer saman. Radøy kommune har vedteke ei AKAN-avtale med retningsliner for å førebygge rusmiddelproblem og gjera leiarar og tilsette i stand til tidleg å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at medarbeidarar med rusmiddelproblem får et tilbod om hjelp. BEDRIFTSHELSETENESTA Radøy kommune kjøper bedriftshelseteneste. Bedriftshelsetenesta skal mellom anna bistå Radøy kommune med Råd i HMT spørsmål Kartlegging og førebygging vedk sjukefråvær, yrkesskader og andre HMT forhold. Opplæring av leiarar og medarbeidarar i HMT relaterte emne. Delta i prosjekt der sjukefråvær, førebygging er sentralt Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

14 VERSJON FOR SAKSHANDSAMING KOMPETANSEUTVIKLING INNLEIING Forventningane til kommunen sitt tenestetilbod vert større og større samstundes som dei økonomiske rammene er stramme. Dette stiller krav til kommunen sin omstillingsevne og fleksibilitet. Medarbeidarane sin kompetanse er den viktigaste ressursen i kvaliteten på kommunen sine tenester. Radøy kommune vil i personalpolitikken legge vekt på kompetanseutvikling. MÅLSETJING Kompetanseutvikling skal medverke til: at kommunen til ei kvar tid er i stand til å løyse oppgåvene sine innanfor tenesteproduksjon og forvaltning. å legge rette for å rekruttere, utvikle og bruke medarbeidarar med rett og naudsynt kompetanse. KOMPETANSEUTVIKLING I RADØY KOMMUNE Kompetanseutvikling må skje gjennom ein kontinuerleg prosess. I denne prosessen er kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering viktig. Ein må få til prosessar som avdekkjer evt. manglar i kompetanse, får arbeidsplassen til å væra ein arena for læring, og stimulerer til læring og erfaringsutveksling. Likevel vil personalpolitikken i Radøy kommune peike på nokre prinsipp med kompetanseutviklinga. Kompetanseutvikling skal gjennomførast resultatorientert og kostnadseffektivt. Det skal skje ei vurdering av moglege tiltak for interne og eksterne aktivitetar og opplæringsarenaer. Døme på dette kan vera: rettleiing/ opplæring på arbeidsplassen etter- og vidareutdanning interne og eksterne kurs prosjektorganisering jobbrotasjon hospitering rettleiing /kvalitet- og støttegrupper. Kompetanseutvikling på denne måten set store krav til viljen til samarbeid innan og på tvers i organisasjonen. Stabs- og einingsleiarane har ansvar for utvikling av avdelinga. Dette inneber utvikling av seg sjølv og medarbeidarane. Tilsette har og eit eige ansvar for eigen kompetanseutvikling. KOMPETANSEPLANLEGGING Radøy kommune har opplæringsplanar som er generelle og som omhandlar særskilde områder. Desse planane må rulerast kontinuerleg. Planlegginga omfattar: definering av kompetansekrav kompetansekartlegging ( avdekkje evt. manglar) vurdere behova for kompetanse prioritere tiltak for kompetanseheving Tiltak i Radøy kommune. Dei konkrete tiltaka vil ein best finne i den gjeldande opplæringsplan. Sjå Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

15 VERSJON FOR SAKSHANDSAMING INFORMASJON INNLEIING I informasjonsarbeidet må ein vurdere utforming av bodskapen og kven som er mottakar av informasjonen. Vidare må ein og etablere kjende informasjonskanalar som gjer at mottakarane er merksame på kvar informasjonen vert gjeven og søkjer aktivt etter informasjonen der. MÅLSETJING Informasjon skal utformast slik at rett bodskap når fram til rett person / instans til rett tid. GJENNOMFØRING: Kommunen skal ha rutiner for at informasjon vert gjeve slik at medarbeidarar har påverknad på eigen arbeidsplass. Leiinga har ansvar for å gje informasjon på ein profesjonell og etisk forsvarleg måte. Informasjonen skal vera tilgjengeleg for alle, uavhengig av arbeidsplass og arbeidstid. Arbeidstakarar har ansvar for å tileigna seg informasjonen gjennom dei avtala kanalane. Ekstern informasjon skal styrkje og utvikle det kommunale demokratiet, og hjelpe innbyggjarane å gjera seg kjende med og nytte dei tenestene som kommunen tilbyr. Radøynytt som fora skal nyttast aktivt i dette arbeidet. Intern informasjon skal vera eit bidrag til gode og effektive avgjerdsler politisk og administrativt. EKSTERN INFORMASJON Skal skje gjennom fast og løpande informasjon, samt marknadsføring og positiv profilering av kommunen. Kommunen har eigne retningsliner om tilsette si praktisering av offentlegheitslova og informasjon til media. Sjå etiske retningsliner og tilsetjingsreglementet på INTERN INFORMASJON Dei tilsette skal få rett og naudsynt informasjon. Informasjonen må kome systematisk og samordna gjennom dei ulike tiltaka og kanalane. Ein må unngå at informasjon vert gjeve tilfeldig, samt sikre kvaliteten på informasjonen som vert gjeven. God informasjon til medarbeidarane skal: vera eit bidrag til å følgje opp kommunen sin visjon og mål skape betre motivasjon og tillit mellom leiarar og medarbeidarar skape tryggleik i arbeidet og gje medarbeidarane medverknad skapa samhald og fellesskap i kommuneorganisasjonen sikre og utvikle kompetansen i organisasjonen vera med å utvikle effektive samarbeidssløysingar Ein medarbeidar som ikkje har informasjon, kan ikkje ta ansvar. Ein medarbeidar som har informasjon kan ikkje unngå å ta ansvar. KVA INFORMASJONSKANALAR SKAL EIN NYTTE? EKSTERN INFORMASJON Radøynytt skal nyttast til å informere innbyggarane når dette høver. Vidare må internettsidene nyttast aktivt til generell ekstern informasjon. For informasjon som hastar og skal offentleggjerast må ein nytte lokalpressa. INTERNINFORMASJON Generell informasjon til alle tilsette vert lagt ut på internettsidene. Alle avdelingar skal ha informasjonstavle tilgjengeleg på avdelinga. Personalmøter vert og sentrale fora for informasjon til medarbeidarane. Ein kan nytte e-post til tilsette for meir spesiell og personleg informasjon. Kommunen vil mellom anna gå over til å sende ut lønsslippar via e-post. KVEN INFORMERER Rådmannen har ansvaret for informasjon til leiarar og tilsette i stab eller som rapporterer direkte til rådmannen. Leiar har ansvaret for å få informasjon ut til medarbeidarane og etablere kjende informasjonskanalar i eininga. Medarbeidar har ansvar for å halde seg orientert ved å følgje med i dei avtala informasjonskanalane i avdeling, som oppslagstavle, rundskriv, Internett og e-post. Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

16 VERSJON FOR SAKSHANDSAMING KORLEIS HELD EIN SEG TIL MEDIA. UTTALE I MEDIA/ OFFENTLEG. I den grad den einskilde uttaler seg offentleg/til publikum, vil dette fort kunne tolkast som uttale på rådmannen sine vegne. Tilsette som uttaler seg på vegne av kommunen må på førehand være rimeleg sikker på at rådmannen kan gå god for det som vert uttalt. Tilsette har sjølvsagt rett til å ytre seg offentleg, men må være særs medviten og presisere når uttale vert gjort som privatperson. Når media tek kontakt må ein avklare med leiar /rådmann for å korleis ein skal uttale seg til media på vegne av kommunen. Sjå elles etiske retningsliner og delegasjonsreglement på Personalpolitiske retningsliner Vedteke i kommunestyre 08/

17 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr.: E-post: Krossvegen MANGER

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009

Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009 Rådmannen Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009 Personalpolitiske retningsliner - ny versjon vedtatt i k-sak 034/09, den 18.06.09.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Folkevalde har mange rollar Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Den folkevalde sitt mynde Kommunelova knyter all mynde til

Detaljer

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vestnes kommune MIDT I BLINKEN Arbeidsgjevarpolitikk 2019-2023 Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vedtatt av Vestnes kommunestyre 23. mai 2019 VESTNES KOMMUNE ARBEIDSGARSTRATEGI MOT 2023 Innleiing Vestnes

Detaljer

Vedteke i kommunestyret som sak 74/16.

Vedteke i kommunestyret som sak 74/16. Vedteke i kommunestyret 18.10.16 som sak 74/16. 1. Innleiing... 3 2. Målsetjing... 3 3. Rammevilkår... 3 4. Organisering av forhandlingsansvaret... 4 5. Kompetanse... 4 6. Kriterie for lønsvurdering ved

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD

RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD RAMMER FOR ARBEIDSGJEVARPOLITIKKEN I ULVIK HERAD Sist oppdatert: 19.10.2007 Reidar Meel Vedteke i heradstyresak 065/07 17.10.2007 INNHALDSLISTE: s.2 1.0 Innleiing om arbeidsgjevarpolitikk s.3 2.0 Ulvik

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI Vedteken av kommunestyret 29.01.15, sak 007/15 Innhald 1. Verdigrunnlag... 4 1.1. Status... 4 1.2. Mål... 4 1.3. Strategi... 4 2. Ønska posisjon og omdøme... 5 2.1. Status... 5 2.2.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK

TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK TYSNES KOMMUNE LIVSFASEPOLITIKK Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 17/735-3 7046/17 040 TK/STAB/TOAK INNHALD Moglegheit der du fins i livet!... 3 2 LIVSFASEPOLITIKK PÅ ULIKE NIVÅ... 3 2.1

Detaljer

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. Grunnleggjande verdiar i vår organisasjon Fusa kommune Innleiing Til alle tilsette: Fusa kommune representerer eit mangfald av forskjellige oppgåver og tenester. Aktivitetane

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Radøy kommune Personalsjef 2014 Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Kjetil Morken Post Kontakt www.radoy.kommune.no postmotak@radoy.kommune.no Telefon +47 56 34 90 00 Konto 3636 07 00776

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Leiing. Kompetanse. Overordna arbeidsgjevarpolitikk for Bø kommune, Vedteke Bø kommunestyre 5.9.2011. Livsfasepolitikk. Omdømme. Ein friskare kommune

Leiing. Kompetanse. Overordna arbeidsgjevarpolitikk for Bø kommune, Vedteke Bø kommunestyre 5.9.2011. Livsfasepolitikk. Omdømme. Ein friskare kommune Leiing Ein friskare kommune Livsfasepolitikk Overordna arbeidsgjevarpolitikk for Bø kommune, Vedteke Bø kommunestyre 5.9.2011 Kompetanse Omdømme Forord Arbeidsgjevarpolitikk mot 2020 Bø kommune er den

Detaljer

Etiske retningslinjer Jølster kommune

Etiske retningslinjer Jølster kommune Foto: Laila Ommedal Etiske retningslinjer Jølster kommune 2018-2020 Visjon Skaparkraft i verdas vakraste ramme Verdiar: Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda: Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD (vedteke av Bjørnafjorden kyrkjelege fellesnemnd den 2. oktober 2018, sak 2018/025) 1 OMFANG Reglement gjeld alle arbeidstakarar i eit fast forpliktande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. 1 ET - DELEGERING. ET - DELEGERING....2 UTGANGSPUNKT:...3 KAP 1.9. AVGJERDSINSTANS....3 Pkt...3 FOR RADØY KOMMUNE....4 1.1. OMFANG :...4 1.3 FORKORTINGAR :...4 1.4. BUDSJETT

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld.

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld. Innhald 1. Omstillingsavtale... 2 1.1 Partane i avtalen... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Einingar som vert overført samla til Alver kommune.... 2 2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen... 2 2.1

Detaljer

Acos 08/1308-7 Vedteke i K- styret 18.juni 2009. Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune

Acos 08/1308-7 Vedteke i K- styret 18.juni 2009. Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune Strategisk plan 2009-2012 1 1. Arbeidsgjevarpolitikk i Årdal kommune... 3 1.1 ÅRDAL KOMMUNE VISJON... 3 1.2 MÅL... 3 1.3 UTFORDRINGAR FOR KOMMUNEN SIN ORGANISASJON...

Detaljer