Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna"

Transkript

1 Byen og havna Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/57 Formannskapet Utviklingsprogram DA-pilar Byen og havna Sammendrag Utviklingsprogrammet viser hvordan en økonomisk DA - ramme på 150 mill kr kan bidra til å realisere tre prioriterte deloppgaver i byutviklingsprogrammet Byen og havna. Det er Terminalkai Sør, kaier på Valen og anleggsstart på Lille Hjartøy. Saksopplysninger Bystyret behandlet på møte spørsmålet om bruk av DA-midler knyttet til den opprinnelige bypilaren Bodø nasjonalhavn. Det ble fattet følgende vedtak: 3. Bodø bystyre ber om at den økonomiske rammen for DA midler til Bodø nasjonalhavn økes til 150 mill kr, inklusive tillagte renter. En utvidet ramme vil bidra en tidlig oppstart på Lille Hjartøy. 4. Bodø bystyre prioriterer i rekkefølge DA-bidrag til realisering av større kaikapasitet ved Bodøterminalen (fortrinnsvis Terminalkai Sør), utvidelse av kaiene på Valen og et økonomisk bidrag til anleggsstart på Lille Hjartøy. Formannskapet gis fullmakt til å vedta et revidert utviklingsprogram som grunnlag for DA-søknaden. Materialet er bearbeidet og foreligger som et forslag til utviklingsprogram som DA Bodø krever for pilarene. Dette følger vedlagt. Vurderinger Det skal her nevnes at: - DA Bodø justerer nå sin handlingsplan. Dette utviklingsprogrammet er søkt tilpasset begrepsbruk og tilnæring i foreliggende, reviderte utkast til handlingsplan. - Kommunedelplanen for Ytre havn lå ute til høring fram til 21. mars. Det er ikke kommet inn merknader eller innsigelser som går mot forutsetninger knyttet bruk av DA-midler her. - Grunnlaget for samarbeidet om Valen-kaiene sluttforhandles nå. Byggestart blir først til våren 2011 pga forholdet til sildesesongen. - Et skisseprosjekt for Terminalkai Sør viser at det er teknisk mulige løsninger innenfor en kostnadsramme på ca 75 mill kr. Dette prosjektet reguleres inn i detaljplanene for Stamnetterminalen. - Prosjektgruppen for Byen og havna har gitt sin tilslutning til utviklingsprogrammet. Saken vil bli lagt fram for styringsgruppen på møte Side 6

2 Forslag til vedtak Bodø formannskap vedtar utviklingsprogrammet for DA-pilar Byen og havna slik det framgår av rapport datert o Svein Blix rådmann Saksbehandler: Steinar Skogstad Trykte vedlegg: - DA pilar Byen og havna. Side 7

3 Vedlegg Byen og havna Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / DA pilar Byen og havna, tidligere bypilar Bodø nasjonalhavn Utviklingsprogram * Mai 2010 Side 8

4 Forord Denne rapporten viser mulighetene for å reise en klar og synlig DA pilar gjennom byutviklingsprogrammet Byen og havna. Pilaren er sammensatt av tre elementer som i sum vil løfte Bodø som nasjonalt logistikknutepunkt og med sjørettet virksomhet til nytte for Norge, Nord Norge og Nordland. Bodø kommunes valg av delprosjekt følger av pågående utredningsarbeid knyttet til byutviklingsprogrammet Byen og havna. Forutsetninger er endret og tverrfaglige prosjektgruppa har levert ny kunnskap som har ført til at tidligere prioriteringer er endret. Bodø bystyre anbefalte i sitt møte at den økonomiske rammen for denne pilaren dobles. Dette fordi den samfunns- og nærmingsmessige nytteverdien vurderes som svært stor dersom DA midler brukes som foreslått. Bodø, den Odd-Tore Fygle ordfører Side 9

5 Sammendrag Gjennom byutviklingsprogrammet Byen og havna skal Bodø realisere en av pilarene i den reviderte handlingsplanen for DA Bodø. Denne pilaren er infrastruktur som skal understøtte handlingsplanens strategi om nasjonal og internasjonal posisjonering. Bodø bystyre foreslår at denne DA midlene innrettes mot tre deloppgaver: - Terminalkai Sør. Det er behov for større kaikapasitet ved Bodøterminalen på Rønvikleira, både for å håndtere dagens godstrafikk og for å kunne håndtere den forventede veksten. Terminalkai Sør gjør det mulig å flytte Hurtigruteanløpet tilbake til sentrum. Samtidig frigjøres kaikapasitet og arealer ved Bodøterminalen som kan effektivisere gjennomgående godstransport i Bodø på en miljøvennlig måte - Videreutvikle kaifasiliteter for den nasjonale og internasjonale pelagiske flåten. Dette vil generere mer virksomhet i landsdelen og styrke den marine næringsklyngen og grunnlaget for videreforedling og uttransport av råstoff som ellers landes lengre sør / i utlandet. - Oppstart på utvikling av et ytre havneavsnitt som kan gi nye sjørettede næringsarealer og pukkverk på Lille Hjartøy. Disse tiltakene vil gi synlige og varige resultat, stor samfunnsmessig nytteverdi, næringsmessige ringvirkninger og styrke fylkeshovedstadens nasjonale og internasjonale posisjon. Disse prosjektene har i sum tilretteleggingskostnader på i første omgang rundt 250 mill kr, hvorav ca 150 mill kr er DA midler. Det påregnes byggestart i 2011 / 2012 med ferdigstilling av kaier og oppstart pukkdrift i løpet av 1 2 år. Om bypilarene - som nå bli DA pilarer I DA-handlingsprogram Bodø ( ) ble det avsatt midler til realisering av tre bypilarer. Dette kom som et tillegg til de søknadsbaserte DA-midlene. Bypilarene skulle være store prosjekt med klare og synlige resultater etter at DA-programmet er avsluttet. Bypilarene skulle videre ha stor samfunnsmessig nytte, varig verdi og næringsmessige ringvirkninger. Det ble vedtatt at følgende bypilarer skal realiseres i perioden : - Universitetet i Nordland, totalt 50 millioner kroner i støtte fra DA Bodø - Bodø Nye Kulturhus, totalt 150 millioner kroner i støtte fra DA Bodø - Bodø Nasjonalhavn, totalt 70 millioner kroner i støtte fra DA Bodø Det ble stilt krav om et utviklingsprogram for hver av pilarene før utbetaling av midler til disse prosjektene. På sitt møte vedtok Bodø bystyre rammene for byutviklingsprogrammet Byen og havna som en reorganisert oppfølging av nasjonalhavnprosjektet (nasjonalhavnbegrepet ble utfaset under siste framlegg og behandling av Nasjonal Transportplan. Bodø er nå en av landets 26 stamnettshavner). På samme møte prioriterte Bodø bystyre bruk av DA midlene på Terminalkai Nord, et eventuelt bidrag til utvikling av Kvalvikodden og til havnepromenaden. Et utviklingsprogram / en søknad basert på denne prioriteringen ble sendt fra Bodø kommune på vinteren Programrådet behandlet saken på sitt møte Rådet var tilfreds med søknaden og gikk inn for at renter skulle tillegges avsatte midler, ikke prisjustering av beløpet. Det er fylkesrådet som vedtar utbyggingsprogrammet. Bodø kommunes første søknad ble ikke forelagt fylkesrådet. Side 10

6 Handlingsplanen for 2010 og 2011 for DA Bodø er under revisjon. Dette utviklingsprogrammet er søkt tilpasset endringer slik det framtrer seg i sluttfasen av planarbeidet. Skissen til handlingsprogram så langt viser satsing på fem hovedprosjekt kalt pilarer og på andre utviklingsprosjekt. Det forutsettes rammeavsetninger til pilarene. Byen og havna er en av pilarene. Dette hovedprosjektet skal støtte DA planens strategiske satsing på nasjonal og internasjonal posisjonering av Bodø og landsdelen. Utvikling av nasjonalhavnprosjektet nå Byen og havna Den reorganiserte programutviklingen har foregått med full styrke utover i På bystyrets møte ble det framlagt en årsrapport, et arbeidsprogram for 2010 og et revidert forslag til bruk av DA-midlene. Terminalkai Nord er en planlagt forlengelse av kaikomplekset knyttet til Bodøterminalen. Det ble vurdert å bygge en innpå 200 m lang kai som skulle styrke kaikapasiteten for å hindre ventetid og gi liggekai for gods linjeskip, pelagiske fiskeflåten, cruiseskip, forsvarets fartøy m. fl. Prosjekteringsarbeidet for Terminalkai Nord viste imidlertid betydelige utfordringer knyttet til fundamentering av kai og bakenforliggende bruksarealer pga grunnforholdene. De tekniske løsningene ga bare halvparten så lang kai som planlagt med de avsatte midlene. Det ble derfor besluttet å utrede alternative løsninger med en mulig større bruksverdi. Utviklingsarbeidet knyttet til Ytre havn, stamnettsterminalen og til den marine næringsmiddelindustrien på Valen, har i 2009 avdekket og konkretiserte nye havnerettede muligheter. Dette er årsaken til at bystyret i sitt møte vedtok en ny prioritering av tiltakene i DA bypilar nasjonalhavn, samtidig som man foreslo å doble DA avsetninger til denne pilaren. Side 11

7 DA midler til havneutvikling revidert utviklingsprogram Bystyrets vedtak om bruk av DA midlene er som følger: 3. Bodø bystyre ber om at den økonomiske rammen for DA midler til Bodø nasjonalhavn økes til 150 mill kr, inklusive tillagte renter. En utvidet ramme vil bidra en tidlig oppstart på Lille Hjartøy. 4. Bodø bystyre prioriterer i rekkefølge DA-bidrag til realisering av større kaikapasitet ved Bodøterminalen (fortrinnsvis Terminalkai Sør), utvidelse av kaiene på Valen og et økonomisk bidrag til anleggsstart på Lille Hjartøy. Formannskapet gis fullmakt til å vedta et revidert utviklingsprogram som grunnlag for DA-søknaden. I samme møte behandlet bystyret et samarbeidsopplegg for overtakelse av eksisterende og bygging av nye kaier på Valen. Vedtaket er som følger: 1. Bodø bystyre gir sin tilslutning til Bodø havns forslag om kjøp av eksisterende kai og til bygging av ny kai på Valen innenfor en økonomsk ramme på inntil 32 mill kr. 2. Dette kaikomplekset skal være en del av de offentliglig tilgjengelige kaier i Bodø som forvaltes av Bodø havn KF. 3. Tiltaket finansieres med inntil 32 mill kr i låneopptak. 15 mill kr søkes dekt inn gjennom tilskudd fra DA-midlene som en del av bypilar Bodø nasjonalhavn. 4. Bodø kommune skal svare for renter og avdrag på dette lånet enten gjennom et årlig tilskudd til Bodø havn KF eller gjennom et investeringstilskudd i tilfelle Bodø kommune tar opp lånet. 5. Formannskapet gis fullmakt til å bestemme detaljene i et samarbeidsopplegg. 6. Forutsetninger lagt til grunn for vedtak i sak 06/23, pkt 2 d og e, eiendomsrett til grunn og adkomst/veirettighet gjøres gjeldende for dagens vedtak: d) Bodø kommune kommer til enighet med dagens grunneiere og hjemmelshavere om eierskap til grunn som kaiene står på e) Bodø kommune kommer til enighet med dagens grunneiere og hjemmelshavere om adkomst/vegrettighet til kaiene. Tiltakene i utviklingsprogrammet Terminalkai Sør Bakgrunn - Det er behov for større kaikapasitet ved Bodøterminalen i forhold til en sammensatt brukergruppe - Det var naturlig å se på forlengelse av terminalkaia nordover og sammenhengen til bygningsfasilitetene, dvs en ny Terminalkai Nord - Forprosjektet fra juni 2009 viste at vanskelige grunnforhold krever spesielle tekniske løsninger, samtidig som at bæreevnen på bakenforliggende areal er liten. En kai i full størrelse ble kostnadsberegnet til 130 mill kr eller 75 mill kr over bevilget beløp. I tillegg kom kostnader til forsterking av bruksarealer i bakkant. - Pågående planarbeider for stamnettsterminalen avdekket samtidig behov for interne rokkeringer i forhold til bruken av terminalområdet. Det foreligger nå et forslag til en arealdisponering som ivaretar behov både på kort og lang sikt. - I dette konseptet vil det være fordelaktig om Hurtigrutas faste anløp kan skyves nærmere bykjernen. Teknisk løsning Side 12

8 Terminalkai Sør innebærer at det bygges en ny kaifront på ca 180 m mellom en Jernbanekaia og NRK-bygget og en oppfylling i bakkant. - Alternativt bygges en kaifront noe lengre ut med et noe større oppfylt areal - Også her er det utfordringer i grunnen. - Fra geoteknisk hold anbefales en spuntkai som er frittstående i forhold til både Jernbanekaia og fundamenteringen for NRKkomplekset. Dette fordi det må påregnes setninger i opptil 10 år etter at anlegget er ferdig. - Det foreslås videre at havnepromenaden fram til Nedre torg tas med i prosjektet. - Spuntveggen i front er opptil 20 m i høyde. Det anlegges en spuntvegg langs både Jernbanekaia og NRK-bygget. - Kaidybde planlegges til - 8,5 m. - Bak spuntvegene fylles det delvis med lette masser (leca) og vanlige steinmasser. Totalt vil det her bli bruksarealer på ca 13 daa. Det er vurdert en forlengelse Jernbanekaia med 30 m som pelekai slik at det blir bedre plass til de nye gassfergene. Merkostnaden blir på ca 25 mill kr og utenfor økonomisk rekkevidde. En kaifront lengre ut vil gi fordeler i forhold til fortøyning av ferger og bruk av Terminalkai Sør. Dette alternativet vil bli vurdert i forhold til økonomiske rammer. Bruksområde / funksjoner (forbehold om planbehandlingen) - Terminalkai Sør vil kunne brukes av Hurtigruta på sør- og nordtur, av operatøren (Nor Lines) sine linjeskip og av til laste- og lossing av hurtigbåtene - I reguleringsplanen foreslås dessuten at Nor Lines gis anledning til å etablere sine terminalfunksjoner ved dagens kaiskur. - Det planlegges en sammenhengende kaipromenade mot Torgkaia slik at Hurtigrutepassasjerene skal få kort tur langs kaiene til eller fra bykjernen. - Det legges videre opp til anlegg av ny adkomst / rundkjøring, til P-arealer for biler som skal med Hurtigruta og til en mulig byggetomt på bysida Organisasjon / eierskap - Terminalkai Sør vil ble i Bodø havn KF sitt eie. Dette gjelder også tilliggende bruksarealer - Forholdet til en eventuell byggetomt tas det nærmere stilling til senere i prosjektutviklingen. - Det legges opp til en utviklingsmodell som for ny spuntkai i Småbåthavna der Bodø kommune ved kommunalteknisk kontor tar ansvaret for anleggsarbeidene og overdrar deretter anlegget til Bodø havn KF Kostnader og finansiering Kostnader (estimat i skisseprosjektet %) - Spuntkai og fylling: ca 65 mill kr Side 13

9 - Havnepromenade, ferdigstilling: SUM kostnader ca 10 mill kr ca 75 mill kr Finansieringen forutsettes dekket gjennom DA Bodø. Arbeidet skal nå inn i en forprosjektfase. Erfaringsmessig vil det påløpe tilleggsoppgaver. Slie merkostnader må finne dekning utenfor DA-rammen. Framdrift Aktivitet - Rammeavklaringer - Oppfølgende prosjektering, anbud m.m. - Byggestart - Ferdigstillelse Tid Juni 2010 Høst Merknader DA-avklaring, planbehandling Det påregnes en 15 måneders byggetid Nytteverdi og ringvirkninger Økt kaikapasitet ved Bodøterminalen: - En 180 m ny kai vil øke kapasiteten og fleksibilitet i logistikknutepunktet ikke minst i forhold til godsfartøy - Flytting av Hurtigruta betyr at den ordinære terminalkaia på 375 m mellom fergene og ro-ro anlegget mer fritt kan brukes av godsbåter, pelagisk flåte, større cruiseskip, Forsvarets fartøy m.fl. Flytting av Hurtigruta ut av godsområdet og nærmere bykjernen: - Hurtigruta (på nordtur) er i praksis et daglig cruiseanløp. - På årsbasis kommer mange titusen passasjerer nærmere sentrum. - Dette betyr en kortere og triveligere gangtur på ca 400 m til torgområdet en halvering av dagens avstand. Fra skipet har man direkte øyekontakt med bykjernen; man er i byen og vil lettere kunne orientere seg til og fra båten. - Det blir også lengre tid til opphold og til å bli bedre kjent med Bodø. Dagens løsning (og passasjervandring) gir vel mer et omdømmetap enn gevinst. - Dette vil med stor sannsynlighet føre til mer folk i sentrum i 2 til 3 timer hver dag og en større omsetning. Nytt bruksareal - oppfyllingen: - Oppfyllingen bak spuntkaia gir ca 13 daa nytt bruksareal der det også kan være mulig å få inn et forretningsbygg - Oppfyllingen gir plass til en ny adkomst / rundkjøring og bedre trafikkfly i området - På samme måte gis det en anledning til å få en opprydding i det visuelle inntrykket av overgangen mellom bykjernen og terminalområdet som i dag er lite flatterende Oppsummert: - Synlig resultat, stor samfunnsmessig nytte, varig verdi og større næringsmessige ringvirkninger av daglige hurtigruteanløp - Stor fleksibilitet i bruk av Bodøterminalen og et nødvendig grunnlag for å effektivisere arealbruken innenfor terminalområder Videreutvikling av kaikapasitet for pelagisk flåte på Valen Bakgrunn Spørsmålet om samarbeid om overtakelse og utbygging av kaikomplekset på Valen har vært diskutert over noen år. På vårparten i 2009 ble dette igjen aktualisert. Side 14

10 Det har sammenheng med at Norway Pelagic AS vurderer videreutvikling av sitt produksjonsanlegg i Bodø. Dette forutsetter imidlertid en utvidelse av kaikapasiteten i området. En mulighetsanalyse høsten 2009 og påfølgende drøftinger med berørte parter, ser man et grunnlag for et mulig samarbeid som vil tjene Bodø som marint senter, havneinteressene og som kan føre til betydelige næringsmessige ringvirkninger. Teknisk løsning Kaiene i området Valen består av : A) en produksjons- og servicekai som i dags brukes av Bodø Notbøteri og Norway Pelagic (mottak av fersk råstoff). Privateid. B) en fryserikai med levering av frosne varer til / fra Valenterminalen, i noen utstrekning også brukt til andre formål. Privateid. C) er Forsvarets kai med leveranse av drivstoff og i noen utstrekning liggekai. Bodø havn KF Det planlegges en videreutvikling av kaikomplekset som vist på skissen: - Det bygges ny kai foran produksjons- / serviceanlegget i en lengde på ca 100 m og i en bredde 8,5 (+) m (tilfredsstillende dybde for de største fartøyene) - En dykdalbe 1 (fortøyningspåle) bygges nord for anlegget. - Dette utgjør en samlet fri lengde på ca 160 m og dermed plass til to større båter samtidig ved produksjons- og serviceanlegget. - På samme måte foreslås det bygd en dykdalbe 2 mellom fryserikaia og Forsvarets kai slik at fartøy også kan forhales mot sør. Dette forutsetter aksept fra Forsvarets side. - En slik løsning betyr i så fall en samlet fri lengde på 211 m sør og nord for eksisterende fryserikai på 120 m og igjen bruk av flere større fartøy samtidig. - Den skisserte løsningen gjør det mulig å etablere en sammenhengende, funksjonell kaifront på 310 m, subsidiært 370 m dersom det kan inngås et brukssamarbeid med Forsvaret. Bruksområde Bodø er en av tre havner i Norge med et komplett tilbud overfor den pelagiske fiskeflåten. Virksomhetene på Valen er en sentral brikke i den marine næringsklyngen i Bodø med: - hjemmebase for Hansen Dahl Fiskeri AS som er et av landsdelens største rederi med en omsetning på 150 mill kr og med 60 ansatte - produksjonsanlegget til Norway Pelagic Bodø AS som i 2008 tok imot tonn marint råstoff / sild, omsetning på 175 mill kr og med 70 ansatte - Valenterminalen som i 2008 hadde sitt første driftsår. Her fryses konsumvarene fra Norway Pelagic Bodø. I 2008 gikk det ut tonn frosne varer fra terminalen. Pr september 2009 var dette volumet tonn. Terminalen hadde i 2008 anløp av 10 utenlandske fartøy som landet tonn frossenfisk. - Bodø Notbøteri AS med sin service overfor fiskeflåten. Side 15

11 Norway Pelagic leverer avskjær til Bodø Sildoljefabrikk. Avskjæret transporteres med båt mellom fabrikkene. Denne symbiosen mellom bedriftene er viktig. Bodø Sildoljefabrikk tok imot totalt tonn råstoff til mel- og oljeproduksjon i 2008, og er en av de få gjenværende sildoljefabrikker i landet I 2008 var det ca 250 skipsanløp til kaiene på Valen. Dette er sesongbetont. I 6 måneder av året var det mer enn 20 anløp pr måned. Organisasjon / eierskap Fryserikaia forutsettes overtatt av Bodø havn KF som også skal bygge og eie de nye / utvidede anlegget. Kaikomplekset blir dermed en del av havna samlede tilbud overfor ulike bruykergrupper. Kostnader og finansiering Budsjettelement Mill kr Merknad Ny produksjons- og servicekai m.m. 18,5 Inkl. dykdalber, kjørefelt m.m. Kjøp eksisterende kai 13,5 Sum kostnader 32,0 Bodø kommune 16,0 Vedtatt av Bodø bystyre DA-midler 16,0 Sum finansiering 32,0 Framdrift Aktivitet Tid Merknader - Rammeavklaringer Juni 2010 Bystyrevedtak, vedtak DA - Oppfølgende prosjektering, anbud m.m. April 2010 Pågår - Byggestart April 2011 Etter neste sesong - Ferdigstillelse Høst 2011 Ved sesongstart Framdriften må tilpasses sesong. Det ble for kort tid for forberedelse av byggestart i april Derfor må byggestart utsettes til april Nytteverdi Den marine næringsklyngen i Bodø fører med seg omsetning og ringvirkninger. Dette er estimert til 731 mill kr i 2006, fordelt på: mill kr fra besøkende flåte mill kr i omsetning fra 5 pelagiske Bodø-bedrifter og - 92 mill kr i kjøp av tjenester Det er en nær forbindelse mellom virksomheten på Valen og det øvrige marine miljøet. Kaiprosjektet på Valen understøtter både grunnlaget for den marine næringsklyngen og vil føre til økt aktivitet som følge av utvidelser ved NP. Lille Hjartøy, anleggsstart Bakgrunn Utvikling av et Ytre havneavsnitt har lenge stått på dagsorden i Bodø. Allerede for flere tiår side forelå de første skissene for hvordan Lille Hjartøy kunne trekkes aktivt inn i byområdet. Vedtatt havnebruksplan fra 2006 ga nye holdepunkt for utvikling av området. I løpet av 2009 er det utviklet et omfattende plangrunnlag som ble lagt ut på høring like etter nyttår. Fristen for kommunedelplanen gikk ut Materialet skal nå Side 16

12 bearbeides fram til en formell behandling i bystyret i juni Ytre havn planlegges som et nytt byavsnitt basert på eksisterende bebyggelse og aktivitet på Burøya og i Kvalvika. Planområdet er på 4,9 km2 hvorav 1,8 km2 er landarealer og 3,1 km2 sjøarealer. Ytre havn består av bl.a.: - Lille Hjartøy (910 daa) som pr dags dato uten atkomst eller inngrep - Valen, Burøya og Nyholmen (291 daa) som for en stor del er opparbeidet og utnyttet med virksomheter innenfor fiskeri, mekanisk industri, øvrig produksjons- og lagervirksomhet, oljeanlegg m.m. - Kvalvikodden (635 daa) hvor det i dag er inngrep etter et nedlagt steinbrudd og noe eksisterende virksomhet. De framlagte planforslagene skal bidra til videreutvikling av virksomhetene på Valen og Burøya, en rask tilgang på nye næringsarealer på Kvalvikodden og åpning av utviklingspotensialet på Lille Hjartøy i første omgang gjennom planberedskap, ny adkomst og tilrettelegging for etablering av et steinuttak / pukkverk på Lille Hjartøy. Teknisk løsning I dette utviklingsprogrammet er det anleggsåpning på Lille Hjartøy som står i fokus. Øya er i kommunal eie. Det er mulig å tilrettelegge over 400 daa bruksareal over lang tid og etter at der tatt ut / planert noen millioner m3 fjellmasser. På Lille Hjartøy kan det etableres et pukkverk som driftes over flere tiår, samtidig med at nye bruksarealer opparbeides. Det er vurdert tre alternativ for adkomst fra Burøya (Langskjæret) til Lille Hjartøy: Én løsning i dagen og to i tunnel. Alle med to varianter for kryssingen av Nyholmsundet (ca 250 m fylling og/eller bru). Kostnaden for hele løsningen er i størrelsesorden mill kr. Løsningen i dagen er billigst og klart mest fleksibel, men også desidert mest synlig fra byen. Behandlingen av kommunedelplanen vil nærmere klarlegge hvilket alternativ som er mest aktuelt for kryssing av Nyholmsundet og for veiframføringen til et mulig pukkverk og bruksarealene. Bruksområde / funksjoner Anleggsåpning på Lille Hjartøy kan gi: - mulighet for etablering av et pukkverk som kan dekke mye av det lokale behovet for steinmasser - framtidige bruksarealer for tyngre, sjørettet næringsformål uten stort behov for publikumskontakt. Det ligger godt til rette for en fysisk skjerming av slike virksomhetene - mulighet for etablering av betydelige fjellanlegg /-haller og ei dypvannskai i Hjartøysundet og sist, men ikke minst - Bodø en plan- og arealberedskap i forhold til mulig større etableringer innenfor tung sjørettet virksomhet, oljenæringen m.m. Det er et lokalt behov for ca tonn pr år steinmasse til betong- og asfaltproduksjon og til alminnelig byutvikling (veier, kommunaltekniske anlegg, utfyllinger m.m.). En tredel må av dette må av kvalitetsmessige grunner importeres. Et lokalt anlegg sparer årlig fraktkostnader i størrelsesorden 12 mill kr framfor import av all stein. Dette representerer en nåverdi på ca 135 mill kr, hvorav en andel kan tenkes brukt til grunnlagsinvesteringer. Organisasjon / eierskap Side 17

13 Bodø kommune eier Lille Hjartøy. Det ligger god til rette for et OPS-samarbeid med en aktør som ser interesse av å etablere et pukkverk. Denne organisasjonsmodellen skal belyses nærmere i Åpningskostnader og finansiering Budsjettelement Mill kr Merknad Adkomst fylling / bru og vei 140 Se merknad 1 Sum kostnader 140 Bodø kommune / samarbeidspartner 81 Nærmere fordeling avklares senere DA-midler % av estimert kostnad Sum finansiering 140 Framdrift Aktivitet Tid Merknader - Rammeavklaringer 2010 KDP i bystyret, DA avklaringer - Oppfølgende prosjektering, anbud m.m. Høst 2011 Forberedes - Anleggsstart Tilgjengelig område for pukkverk m.m Nytteverdi - Beredskap for mulig større etableringer innenfor petroleumsvirksomhet - (Beredskap for) uttak av støtte massevolum i forbindelse med opparbeidelse av ny rullebane - Tilgang på konstruksjons- / bruksmasser for alminnelig byutvikling - Start på en langsiktig tilrettelegging nye bruksarealer - Arbeidsplasser i et pukkverk Sammenfatning Delprosjekt Kostnad / DA - tilskudd Terminalkai Sør Stort prosj. Klare, synlige resultat Samfunnsnytte Varig verdi Næringsmessige ringvirkninger 75 / 75 Ja Ja Ja Ja - For logistikkbedrifter - For handel og service ved å bringe hurtigrutas passasjerer inn i byen Kaier på Valen 32 / 16 Ja Ja Ja Ja - For marin service og handel Lille Hjertøy 140 / 59 Ja Ja Ja Ja - Konkurransedyktig masser - Nye næringsarealer - Rokkeringer i byområdet SUM 247 / SS. 1 På dette planstadiet er det betydelig usikkerhet som først og fremst er knyttet til valg av kryssing av Nyholmsundet og veiframføring på Lille Hjartøy. Det billigste alternativet er kombinasjon fylling / kort bru og vei i dagen på sørsida av Lille Hjartøy. Samlet kostnad er da ca 115 mill kr. Side 18

14 Side 19

Kl 10.00: Bodø politistasjon orienterer om kriminalitetssituasjonen i Bodø kommune.

Kl 10.00: Bodø politistasjon orienterer om kriminalitetssituasjonen i Bodø kommune. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: Kl 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Kaier på Valen. Overtakelse og utbygging.

Kaier på Valen. Overtakelse og utbygging. Byen og hav Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2010 1808/2010 2010/1472 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.01.2010 Havnestyret 28.01.2010 Bystyret 11.02.2010 Kaier på Valen. Overtakelse

Detaljer

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2016 2057/2016 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Pilaren Byen og havna. Status

Detaljer

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler

Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DAmidler Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2016 2057/2016 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/6 Formannskapet 28.01.2016 16/15 Bystyret 11.02.2016 Pilaren Byen og havna.

Detaljer

Pilaren Byen og Havna - bruk av gjenværende DA-midler

Pilaren Byen og Havna - bruk av gjenværende DA-midler Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2017 21365/2017 2011/6953 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/46 Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Pilaren Byen og Havna - bruk

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2016 21900/2016 2010/10043 P16 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Kvalvikodden - planlegging adkomst.

Detaljer

Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning

Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.06.2015 44767/2015 2011/5940 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/108 Formannskapet 24.06.2015 Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning Forslag til vedtak

Detaljer

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48792/2010 2010/337 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/124 Formannskapet 29.09.2010 Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg.

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg. Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2010 28318/2010 2010/9897 M12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/77 Formannskapet 02.06.2010 10/76 Bystyret 17.06.2010 Ljøsenhammeren

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai

Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.05.2012 30817/2012 2011/1935 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/41 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 12/107 Bystyret 21.06.2012 Havnepromenade

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling av kommunale anlegg.

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling av kommunale anlegg. Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.11.2008 66821/2008 2007/617 M12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Formannskapet 28.01.2009 09/1 Bystyret 12.02.2009 Ljøsenhammeren næringspark.

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Kaier på Valen - godkjenning av avtalesett for overdragelse og utvidelse av kaier

Kaier på Valen - godkjenning av avtalesett for overdragelse og utvidelse av kaier Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2010 54035/2010 2010/1472 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/135 Formannskapet 13.10.2010 Kaier på Valen - godkjenning av avtalesett for

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler.

Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler. Prosjekt Bodø stamnettshavn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2009 3417/09 09/454 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/19 Formannskapet 28.01.2009 09/9 Bystyret 12.02.2009 Stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Planutredning Ytre havn. Sammendrag og Rambølls anbefalinger. Bakgrunn og forutsetninger. Ressursgrunnlaget

Planutredning Ytre havn. Sammendrag og Rambølls anbefalinger. Bakgrunn og forutsetninger. Ressursgrunnlaget Planutredning Ytre havn Sammendrag og Rambølls anbefalinger Bakgrunn og forutsetninger Ny bydel 1. Ytre havn planlegges som et nytt byavsnitt basert på eksisterende bebyggelse og aktivitet på Burøya og

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Molo vest - sentrumsnære anlegg for småbåter

Molo vest - sentrumsnære anlegg for småbåter Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.01.2011 4842/2011 2011/883 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/11 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/21 Bystyret 17.02.2011 Molo vest

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Journalpost.: 12/21350 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø - Næringsareal Langstranda

Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø - Næringsareal Langstranda Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.06.2014 41957/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/147 Formannskapet 25.06.2014 Overskuddsmasser/tunellmasser fra Bypakke Bodø

Detaljer

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2014 37076/2014 2014/1019 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/135 Formannskapet 25.06.2014 Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2015 8375/2015 2014/5802 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 04.03.2015 15/21 Bystyret 26.03.2015 15/60 Formannskapet 22.04.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BEHANDLING OG GODKJENNELSE AV BYGGETRINN 3 - KAI 2 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

arealdisponeringen i nordøstre del av planområdet vist - med tilhørende bestemmelser

arealdisponeringen i nordøstre del av planområdet vist - med tilhørende bestemmelser Kommunedelplan Ytre havn Sammendrag av planbeskrivelsen Bakgrunn og forutsetninger Planområdet Kommunedelplanen Ytre havn omfatter 4,9 km 2 nord for og inntil Bodøs bysentrum. 1,8 km 2 er landareal og

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

Plankartets detaljering er for dårlig og grenser mellom de ulike felt vises ikke godt nok. Dette svekker planens verdi som arbeidsredskap.

Plankartets detaljering er for dårlig og grenser mellom de ulike felt vises ikke godt nok. Dette svekker planens verdi som arbeidsredskap. Oppsummering høring: Team Bodø Bystyrets vedtak av havnebruksplanen bør refereres og spesifiseres for det aktuelle planområdet. Dette som referanse for hele saken. Forhistorien bør tones ned Plankartets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

~ ~14cg Fagkontroll G. Norconsult.:. Rev. Dato: Omtale Utarbeidet. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn

~ ~14cg Fagkontroll G. Norconsult.:. Rev. Dato: Omtale Utarbeidet. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn Rapport fokusmøter for dialogkonferanse Nye Narvik Havn 2013-04-25 5125439 Norconsult.:. bpport fokucnøtar fer dllllogkonfannae I Nye Nuvlk Kwn Oppdng'lJU'.: Dckurnmtl nt.: Bnlljon: Rev. Dato: Omtale Utarbeidet

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1)

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1) BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: 200714221-94 Emnekode: ESARK-665 Saksbeh: MLHA Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 20. oktober 2014

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/4356-13 Dato: 20.11.2007 BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer