Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: Faks.: Internett: Org.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr."

Transkript

1 Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: Faks.: Internett: Org.nr.: NO

2 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske betraktninger for år 2000 side 3 Etnedal Sparebank 90. driftsår side 3 Årsregnskap 2000 side 8 Noter til regnskapet for år 2000 side 10 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2000 side 14 Beretning fra kontrollkomitéen for 2000 side 14 Forslag til utdeling av gaver av overskudd for 2000 side 15 Ansatte og tillitsvalgte 2000 side 16 Side 2

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 Nasjonalt Etter flere år med sterk økonomisk vekst ble året 1999 et vendepunkt. Ved inngangen til år 2000 antok man at veksten i økonomien ville være moderat også i år 2000, for deretter å ta seg opp. Den økonomiske veksten ble i første halvår 2000 vesentlig høyere enn forventet. Dette skyldes særlig at privat etterspørsel og investeringene i fastlandsforetakene ble høyere enn opprinnelig anslått. Foreløpig tall viser en vekst i fastlandsøkonomien på 1,8 % i Dette er vesentlig høyere enn foregående år. Det er nærliggende å se økt forbruksvekst og økte investeringer i første del av år 2000 i sammenheng med rentereduksjonene i Veksten ble vesentlig høyere enn ventet, med klare presstendenser. Dette var bakgrunnen for at Norges Bank satte opp sine signalrenter med til sammen 1,5 % i år Fra april ble rentene hevet fire ganger, sist med virkning fra september. Rentenivået var ved utgangen av år 2000 bare 1 prosentpoeng lavere enn det var på sitt høyeste høsten Veksten i husholdningenes forbruk og investeringstakten ble som følge av dette dempet, og bidro til lavere etterspørsel siste halvdel av år Gjennom pengepolitisk innstramming oppnådde man således en nødvendig nedkjøling av økonomien. Inntektsoppgjøret ga høyere lønnstillegg enn planlagt, noe som bidro til at lønnsveksten ble større enn hos våre handelspartnere. Det norske aksjemarkedet var preget av store svingninger gjennom året. Året sett under ett viste totalindeksen på Oslo Børs marginal nedgang. Størst svingninger var det i IT-indeksen, som etterårets to første måneder hadde økt med om lag 30 %, men som i løpet av hele året fikk en nedgang på om lag 30 %. Nedgangen på de viktigste utenlandske aksjemarkedene var i 2000 større enn nedgangen på Oslo Børs. Den relativt sett mer positive utviklingen her hjemme skyldes i hovedsak høy oljepris og gode fraktrater innenfor shipping. Arbeidsledigheten flatet ut på om lag 3,4 % av arbeidsstyrken. Prisveksten for 2000 ble om lag 3,1 %. Dette er i overkant av ½ prosentpoeng høyere enn for 1999, og om lag et prosentpoeng mer enn for EU-landene. Sparebankene oppnådde etter tre kvartaler i 2000 et resultat (etter tap og skatt) på 5,5 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i 1999 var overskuddet på 4 milliarder kroner, som tilsvarer 1,25 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Om lag 2,1 milliarder kroner av resultatet for 2000 er bokført gevinst knyttet til salget av Fellesdata til EDB Business Partner ASA. Sparebankenes tap på utlån holdt seg fortsatt meget lave. Sparebankene bokførte i de ni første måneder av mill. kroner i tap. Dette tilsvarer 0,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med den sterke utlånsveksten på vel 14 % var ikke sparebankene i stand til å opprettholde kapitaldekningen. Soliditeten i sparebankene er likevel god sett i forhold til myndighetenes minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Sparebankene har også en bedre soliditet enn forretningsbankene. Ved utgangen av tredje kvartal 2000 var kjernekapitaldekningen 9,91 % og kapitaldekningen 12,21 %, mot hhv. 10,31 % og 12,35 % tolv måneder tidligere. Dette betyr at bankenes underliggende inntjening ikke er tilstrekkelig til å opprettholde soliditeten, og at den ville blitt ytterligere svekket hvis ikke salget av Fellesdata hadde funnet sted. Til tross for at veksten i sparebankenes innskudd var på hele 12,2 %, opplevde bankene en svekkelse av innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av utlån til publikum, som følge av at utlånsveksten var enda høyere. Ved utgangen av september 2000 var innskuddsdekningen 68,9 % mot 70,3 % tolv måneder tidligere. Til sammenligning var tilsvarende andel 86,9 % i Bankene har i stor grad kompensert for fallet i innskuddsdekningen ved å ta opp lån i det innenlandske pengemarkedet, eller i utlandet. Økt låneopptak i markedene kan medføre økt likviditetsrisiko og sårbarhet. Det er løpetiden på denne finansieringen som er avgjørende for likviditetsrisikoen. Økningen var spesielt kraftig mot slutten av 1999, mens andel i 2000 holdt seg rundt 22 % av forvaltningskapitalen. Foruten Gjensidige NORs anmodning om å videreføre sparebanken som aksjebank, skjedde to viktige endringer i sparebanknæringen ved at Sparebanken Øst brøt med Sparebank1-gruppen og Sparebanken Møre sa opp samarbeidsavtalen med Sparebanken NOR. Eikagruppen endret navn til Terra-gruppen. Etnedal Sparebank 90. driftsår Fortsatt drift Regnskapet er satt opp med henblikk på at driften skal fortsette. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 232,8 millioner kroner ved årsskifte. Dette er en økning på 20,4 millioner kroner eller 9,6 % fra Økningen i 1999 var henholdsvis 23 millioner kroner og 12,1 %. Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Side 3

4 Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 174,7 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 8,2 millioner kroner, eller 5,0 % mot 8,9 % i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 75 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 12 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr % Mill. kr % Folio/Kassekreditt 18,6 10,6 22,00 13,2 Lønnskto/Honnørkto/Ungd.kto. 20,5 11,7 30,2 18,2 Sparekonto. 118,8 68,1 97,7 58,7 Særvilkår 13,4 7,7 14,1 8,5 Bundne innskudd 3,4 1,9 2,4 1,4 174,7 100,0 174,7 100,0 Utlån til kunder De samlede utlån til kunder er på 192,8 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 22,2 millioner kroner, eller 13,0 % mot 12,7 % i Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2000, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 110,4 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2000 behandlet 340 lånesaker og innvilget 86,2 millioner kroner i nye lån og garantier. Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år (tall i millioner kroner): Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Med de foretatte tapsavsetninger mener styret at banken har tatt høyde for mulige tap. Tapsvurdering og føring av tap er skjedd i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Samlet avsetning til tap utgjør 5,07 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkeltes families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, å ta del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Det har i løpet av 2000 kommet inn vesentlige beløp på tidligere tapsavsatte lån. Bankens styre mener at det er muligheter for at dette vil fortsette også neste år. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Grafisk fremstilling av utlån til næringslivet Sektorer Mill. kr. % Personmarked 99,8 51,8 Næringsliv 82,0 42,5 Andre 11,0 5,7 SUM Sektorer 223,6 100,0 Tjenesteyting, sosial og privat Jord- og Skogbruk Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 26,9 32,8 Industri 2,6 3,2 Bygg og anlegg 14,6 17,8 Reiseliv/Varehandel 21,1 25,7 Tjenesteyting, sosial og privat 16,8 20,5 SUM Næringsliv 82,0 100,0 Reiseliv/ Varehandel Bygg og anlegg Industri Geografisk fordeling Mill. kr. % Etnedal kommune 126,3 65,5 Andre 66,5 34,5 SUM Utlån 192,8 100,0 Side 4

5 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen, som hittil i stor grad har bestått av statspapirer, ble noe omstrukturert i år Det ble solgt statsobligasjoner for 14 millioner kroner. Beløpet ble omplassert i obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Ved årsskiftet foreligger en urealisert fortjeneste på kroner, mot kroner forrige år. Av aksjeporteføljen 4,7 millioner kroner er 0,8 million kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på 1,6 millioner kroner. En vesentlig del av denne gevinsten skyldes salg av aksjer i Fellesdata AS. Verdipapirer utgjør 12 % av forvaltningskapitalen. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 11,3 millioner kroner pr , eller 5,0 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 1999 var tallene henholdsvis 9,3 millioner kroner og 4,6 %. Dette gjenspeiler en økning i rentemarginen på 0,4 %. Økningen har sin årsak i inngang av renter på tidligere tapsavsatte lån. I virkeligheten er rentemarginen mellom løpende lån og innskudd redusert i løpet av Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 5,7 millioner kroner, eller 2,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 1999 var tallene henholdsvis 5,5 millioner kroner og 2,70 %.. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 2,7 millioner kroner, eller 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende %-andel for 1999 var 1,24. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 45,2 %. Bankens mål er å holde seg innenfor 50 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 6,9 millioner kroner, eller 3,1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 1999 var henholdsvis 5,7 millioner kroner og 2,70 %. Tap på utlån er bokført med kroner som utgjør 0,78 % av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er på 6,9 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet ligger gevinst ved salg av aksjer i Fellesdata AS kr ,-. Årets skattekostnad er 2,2 millioner kroner. Dette gir et årsoverskudd på 4,7 millioner kroner, eller 2,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 1999 var 3,7 millioner kroner og 1,84 %. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapital, inkludert årets resultat, er ved årsskiftet på 40,5 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 17,4 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 1999 utgjorde egenkapitalen 35,8 millioner kroner, eller 16,9 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 25,35 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Bankens finansielle risikoer Det er et overordnet mål for banken at de ulike risikoforholdene skal være moderate. Følgende hovedtyper av finansielle risiko er vurdert: Kredittrisiko Markedsrisiko - renterisiko - valutarisiko - kursrisiko Side 5

6 Likviditetsrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalingsmislighold og vurdering av alle større nærings- og personlån, og depotsikkerheten for disse. De fleste av bankens utlån er pantesikret. Etter styrets vurdering har banken en moderat risiko for tap på utlån. Det er i regnskapet avsatt totalt 5,6 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger og 4,2 millioner kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Det ble ikke konstatert faktiske tap i år Med bakgrunn i bokførte tap de siste 4 år er det forventet at den årlige tapsprosenten vil ligge på ca 0,5 % de neste fire - fem år. Andel av næringslivslån utgjør 42,5 % av samlet utlån. 5 engasjement er større enn 10 % av egenkapitalen. Garantiansvar består for det meste av kontraktsgarantier der risikoen er minimal. Det er ikke forventet tap på garantier. Styret anser de tapsavsetninger som er foretatt for tilstrekkelige. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Renterisikoen betraktes som liten da vi kun har utlån for 21,9 millioner kroner med fast rente. Dette utgjør 11,4 % av samlede utlån. Som sikring for noe av renterisikoen har vi mottatt et fastrenteinnskudd på 5 millioner kroner fra Eiendomskreditt AS. Innskuddet har bindingstid til Renten på øvrige utlån og alle innskudd blir justert straks det skjer endringer i rentenivået. Det er inngått avtale med TERRA-Finans om en rente-swap på 2 millioner kroner med fast rente 5,85 % og flytende NIBOR-rente som går ut i Valutarisiko har ikke Etnedal Sparebank da vi ikke er valutabank og ikke har tatt opp valutalån. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er etter styrets mening liten. Porteføljen består av stats- og statsgaranterte obligasjoner, samt obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Bortsett fra mindre plasseringer i form av aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner, vurderes kursrisikoen for moderat. Se oppstilling av samlet aksjeportefølje i note 12. Likviditetsrisikoen betraktes som liten i det banken har som målsetting at det skal være rimelig god balanse mellom innskudd og utlån. Innskuddsdekningen er på 90,6 %. Kortsiktige likviditetssvingninger vil bli dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Risikostyring Styret har kontroll over, og overvåker de finansielle risikoer gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrifter. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 4 fast ansatte. I tillegg blir det benyttet sesonghjelp i den travle tiden fra nyttår og frem mot våren. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 1,7 millioner kroner. De ansatte har i løpet av året tatt nødvendige kurs for å styrke sin kompetanse, noe som kommer kontoret og brukerne til gode. Kirsti Hagaseth er midlertidig ansatt i stillingen som daglig leder. Hun gjennomfører for tiden høyskolekandidatstudiet ved BI for å bli autorisert regnskapsfører. Lokalet er ominnredet og oppusset. Dette har gitt et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. De adskilte kontorene har også bidratt til større kundevennlighet. Styret vil uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som utføres på regnskapskontoret. Personalet Ved utgangen av året hadde banken 8 ansatte, hvorav 2 arbeider deltid. Dette utgjør 7 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt vaktmester og renholder. Kundestrømmen har vokst i løpet av året og arbeidsdagen for de ansatte har vært preget av stort arbeidspress. Forholdsvis høyt sykefravær i bedriften det siste året, har gjort at arbeidspresset har blitt ekstra stort for de ansatte. De ansatte har deltatt i eksterne kurs i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye systemer og produkter. Her har innføring av det nye utlånssystemet Saksgang og Kreditt og Depot og oppdatering i forbindelse med den nye Finansavtaleloven vært tidkrevende. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. Den generelle beredskapen, sammen med arbeidsmiljøet, blir vurdert av et utvalg på 3 personer, 2 til 3 ganger årlig. De ansatte i banken og Regnskapskontoret går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Sykefraværet utgjorde 9,5 % av mulige årsverk. Valdres Sparebankgruppe Valdres Sparebankgruppe er et samarbeidsforum for de fire selvstendige sparebankene i Valdres. Her har det siden midten på 70-tallet vært et omfattende samarbeid innenfor områdene markedsføring, opplæring og lån. I år 2000 ble Gunnar Hamre ansatt som konsulent i gruppa. Han skal i tillegg til de tidligere etablerte arbeidsområder være ansvarlig for et felles kontor på Fagernes. Dette kontoret er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS og skal være et aktivt salgskontor for bankenes tjenester inkludert salg av fonds, livs- og skadeforsikring i hele Valdres. Fra utvides staben ved at Torbjørn Langødegård ansettes som forsikringsrådgiver. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 ansatte, og autorisert eiendomsmegler Helene Fossdal Ro er daglig leder. Valdres Eiendomskontor AS har alle valdreskommunene som arbeidsfelt, og bankene har med dette kontoret fått tilgang til en ny kundemasse som det er naturlig og markedsføre sine tjenester overfor. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Styret har som målsetning å styrke Etnedal Sparebank som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå dette er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken Side 6

7 ikke produserer selv, samt over tid oppnå kostnadsnivåer på linje med større banker. Som følge av denne målsetningen er Etnedal Sparebank aksjonær i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse mellom 85 små og mellomstore, lokale sparebanker. Gruppen har som hovedmålsetning å levere kostnadsfordeler, utvikle- og selge lønnsomme finansielle produkter, være en pådriver for kompetanseutvikling i bankene samt ivareta aksjonærenes bankpolitiske interesser. De viktigste tjenestene som Terra-Gruppen formidler via Etnedal Sparebank er fond, forvaltning, skade- og livsforsikringsprodukter og kortprodukter. Utsiktene for år 2001 Hovedinntrykket er at sparebankene hadde bra resultat i 2000, selv om resultatene, korrigert for salget av Fellesdata, ikke var like bra som rekordåret Det økkonomiske bildet ser også robust ut. Det hersker imidlertid stor usikkerhet internasjonalt, spesielt med hensyn til utviklingen i verdipapirmarkedene. Det er grunn til å tro at den stramme pengepolitikken etter hvert vil virke, og at kredittveksten vil avta. Dette er en fordel for sparebankene som har hoveddelen blant kundene på husholdningssiden. Konjunkturutviklingen vil være avgjørende for tapsutviklingen i foretakene. Enkelte næringer, som eiendomsdrift og bygg/anlegg, har tradisjonelt vist seg å være mer tapsutsatt enn andre. Risikovurdering og riktig prising av risiko vil være stadig viktigere. Sparemarkedet er i sterk vekst. Dette er en utvikling som vil fortsette. Stadig større formuer overføres ved arv, og stadig flere av oss blir mer opptatt av å sikre den økonomiske situasjonen i alderdommen. For sparebankene blir det særling viktig å ta sterkere del i pensjonssparemarkedet. Nytt er det at bankene fra 1. januar 2001 kan tilby innskuddspensjon. Vi regner med at utviklingen i vårt distrikt stort sett vil følge utviklingen på landsbasis. Dårligere rammevilkår for kommunen og negative utviklingstrekk innen jordbruk gir grunn til bekymring. Det ser ut som at også vårt distrikt i økende grad får passive eiere som selger melkekvoter og prøver å finne annet lønnet arbeide. Da jordbruket på mange måter er et fundament og en forutsetning for annen virksomhet, vil dette etter hvert virke inn både på folketallet og bosetningsmønsteret i distriktet. Ut i fra uttalelser fra blant andre sentralbanksjefen er det grunn til å tro at renta vil holde seg forholdsvis stabil i Etnedal Sparebank regner med en innskudds- og utlånsvekst på ca. 8 % og et driftsresultat som ligger noe lavere enn årets resultat. For å gjøre banklokalet og arbeidsplassene mer tjenelige for å møte framtidens utfordringer og legge forholdene til rette for overgang til en mer salgs- og rådgivingsrettet organisasjon, planlegger vi en ominnredning av banklokalet i Annen etasje vil bli innredet med møterom, spiserom og aktivitetsrom for ansatte. Det vil også bli installert nytt ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg i den gamle del av bankbygget som ikke har slikt anlegg fra før. Dette tiltaket vil i betydelig grad bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Etnedal, den 16. februar 2001 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind Nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Side 7

8 Årsregnskap 2000, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innkudd fra kunder Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Sum utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap (-) av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 15 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer Side 8

9 90. driftsår BALANSE (beløp i hele 1000) Eiendeler Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-, drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 7, 9 og Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Akjser, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 67 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital 2 og Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Etnedal, 31.desember 2000 / 26. februar 2001 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig Side 9

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr, så sant det ikke er angitt noe annet. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Datterselskap, tilknyttet selskap og ansvarlig lån Banken har et frittstående og heleid regnskapskontor. Driften av kontoret skjer helt adskilt fra bankens virksomhet, og regnskapskontoret blir betraktet som en helt ordinær kunde. Regnskapskontoret sysselsetter 4 personer, omsatte i 2000 for kr , og hadde et overskudd på kr Regnskapskontoret hadde kr innestående i banken ved årsskiftet, og banken belastet kontoret for kr i kassekredittrenter. Bevilget kassekreditt er kr Regnskapskontorets regnskap er ikke konsolidert med bankens regnskap, et valg gjort i samsvar med kredittilsynets forskrift av 2. okt. 1996, ledd. Banken eier 25% av aksjene i Valdres Eiendomskontor AS, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapet gjennomførte en rettet emisjon i 2000, hvoretter aksjekapitalen ble fordoblet. Selskapets overskudd for 1999 ble kr Total egenkapital i selskapet etter emisjonen er kr Banken har lånt selskapet kr til ordinære betingelser. Det er gitt kr i ansvarlig lånekapital til selskapet EDB Business Partner ASA. Lånet er ikke sikret med pant. Banken vurderer risikoen knyttet til lånet som liten. 3. Valuta Banken har ikke eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta. 4. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelig eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt en bytteavtale gjort med DnB, kalt bankinnskudd med børsavkastning (BMB). Banken har en renteswap med TERRA Fonds gående i NOK 2 millioner, med fast rente 5,85% og flytende rente NIBOR. Banken har hatt en fortjeneste på denne transaksjonen i året på kr Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr. note 12 til anskaffelseskost kr , mens markedsverdien utgjør kr Porteføljen er bokført til markedsverdi. BMB-avtalen, nevnt foran, har en løpetid på 6 år, og forfaller i Verdien av derivatet utgjør kr , og er bokført som andre eiendeler. Avtalen innebærer at banken betaler flytende rente kvartalsvis fram til forfallstidspunktet. Som motytelse får banken opsjon på aksjeavkastningen på forfallsdagen. Aksjeavkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalen er inngått for å sikre den framtidige renteutbetalingen på innskudd fra kunder hvor det er gjort avtale om børsavkastning istedenfor vanlig rente. Banken har mottatt innskudd for kr , mens vår avtale med DnB lyder på NOK 1 million. På grunn av fallet i aksjemarkedet, og at egen eksponering utgjør 90% av kontraktsbeløpet har denne transaksjonen resultert i et netto tap på kr i år Utviklingen i aksjemarkedet hen mot forfallsdatoen vil avgjøre hvorvidt transaksjonen vil gi samlet gevinst eller tap. 5. Periodisering - Inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken ved etablering av tjenesten. 6. Garantier. Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier Betalingsgarantier Annet garantiansvar 0 0 Sum garantiansvar Utlån og grantier samt potensiell eksponering fordelt etter sektorer/næring Utlån Garantier Potensiell eksponering Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Industri Service & tj.yting Bygg/anlegg Varehandel/reiseliv SUM Gruppering av misligholdte engasjementer Misligholdte Øvrige tapsuts. Spes. tapsavsetn Uspes. tapsavsetn. Gruppering engasjementer engasjementer ** utlån/garantier utlån/garnatier * Lønnstakere Primærnæring Industri/bergverk Bygg/anlegg Vareh./Reiseliv Tjenesteyting Sum Sum av misligholdte, og øvrige tapsutsatte engasjementer utgjør totalt kr Med engasjement menes summen av enkeltlån og kreditter for hver enkelt kunde. * 1999 ikke fordelt mht tapsutsatte engasjementer ** Jfr risikovudering gjort ved utgangen av år Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Oppland Oslo/Akershus Utlandet 13 0 Øvrig Sum Side 10

11 10. Verdsettelse beskrivelse definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Alle engasjementer blir gjennomgått med hensyn til nødvendige tapsavsetninger. Engasjement defineres som samlede avgitte garantier og utlån til enkeltkunde. Tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil gi seg uttrykk på et senere tidspunkt. Vurderingen er skjedd ut fra generelle bransje, beliggenhets og konkurranseforhold Sum misligholdte lån Herav avsatt til tap på misligholdte lån Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån Avsatt til uspesifisert tap Netto tapsutsatte lån Misligholdte engasjementer er engasjementer hvor kunden ikke har betalt forfalt termin, eller inndekket overtrekk på rammekreditt innen 90 dager etter forfall/overtrekksdato. Endringer i ikke inntektsførte renter Påløpne ikke inntektsførte renter pr Innteksført gjennom året Påløpne ikke inntektførte renter gjennom året på lån som er vurdert som tapsutsatt Påløpne ikke inntektsførte renter pr Konstaterte tap er tap som er oppstått fordi banken har gitt avkall på hele, eller deler av engasjementet fordi kunden ikke anses betalingsdyktig Konstaterte tap utgjør Spesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av påregnelig tap på engasjementer som er vurdert som tapsutsatt pr 31.desember. Uspesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på engasjementer som pr 31.desember ikke er identifisert, og som ikke er vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Nullstilling av renter/ ikke rentebærende lån er renter knyttet til lån som er misligholdte, og som kan forventes tapt. Tidligere ikke betalte inntektsførte renter tilbakeføres Nullstilte lån Friskmelding av lån skjer når engasjementet er brakt i orden, og betalingsplanen gjenopptas. Friskmeldingen skjer ut fra lokal kunnskap om kundens betalingsevne, vilje og vurdering av eksisterende sikkerhet. Tidligere påløpne ikke inntektsførte renter blir da bokført som ordinær renteinntekt, selv om denne egentlig er en årsfremmed post. Tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap med tidligere foretatt tapsavsetning Økte spesifiserte tapsavsetninger i året Tilbakeførte spesifiserte tapsavsetninger i året Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning på utlån Uspesifisert tapsavsetning pr Periodens endring Uspesifisert tapsavsetning pr Tap på utlån og garantier Periodens endring i spesifiserte avsetninger Periodens endring i uspesifiserte avsetninger Konstaterte tap 346 Inngått på tidligere konstaterte tap Periodens tapskostnader Låneporteføljen fordelt etter risikogrupper Etter Kredittilsynets forskrifter skal bankens utlån inndeles i risikogrupper. Dette er nytt av året, og vi har ikke erfaringsmateriale som kan påvise forskyvninger mellom risikogruppene. Risikoprising benyttes i liten grad. Ved innføring av nytt EDB-basert utlånssystem vil det bli enklere å håndtere så vel risikoklasser, som å få informasjon om risikoklassenes avkastning. Den manuelle gjennomgang av lånemassen pr ga slik fordeling: Risiko- Brutto Garantier Trekk- Spesif. Uspesif. klasser utlån fasil. tapsavsetn tapsavsetn Lav Normal Høy Problemeng Sum Fastrentelån: Banken har følgende fastrentelån gitt til sine kunder: Lån gitt med fast rente Av fastrentelån er kr rentesikret med innskudd fra Eiendomskreditt med forfall i Verdsettelse av sertifikater og obligasjoner Sertifikater og obligasjoner vurderes til laveste verdi av beholdningens anskaffelseskost og virkelig verdi etter porteføljeprinsippet. Pr. årsskiftet består beholdningen av kun obligasjoner. Obligasjonene er anskaffet med den hensikt at de skal beholdes til forfall. Oversikt over obligasjonsbeholdningen: Ansk. kost Bokf. verdi Markedsverdi Merverdi Børsnotert Eff. rente Norske statspapirer ,89 Private selskaper ,05 Sum Tilsvarende forrige år Fordelt etter løpetid: <1 år 1-5 år 6-10 år Over 10 år SUM Norske statspapirer Private selskaper, børsnoterte Sum Tilsvarende forr..år Oversikt over tilgang og avgang: Beh Tilgang Avgang Beh Statspapirer Private selskaper Sum Side 11

12 Durasjonene for obligasjonsmassen er beregnet til 2,7. Det vil si at den gjennomsnittlige varighet for massen er i underkant av 3 år. Ved endring av renten i markedet med +/- 1 %, vil verdien av obligasjonsmassen minke/øke med ca kr Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er regnskapsmessig vurdert til anskaffelseskost for den del som er klassifisert som anleggsmidler. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler er verdijustert til reell verdi pr oppgjørstidspunktet. Porteføljeprinsippet er lagt til grunn. Spesifikasjon: Selskapets navn Antall enh. Ansk. kost Bokf. verdi Markeds verdi Den norske Bank Avanse Global DSND Kenor Kværner Telenor Norske Skog Sum omløpsaksjer Sparebanken Nord Norge Sparebanken NOR Terra Vekst AS Terra Norge AS Terra Nordisk AS Terra Europa Terra Nord Amerika Terra Global Terra USA Sikon Øst AS Etnedal Næringsbygg AS Valdres Møbler AS Spama AS Bankaksept AS Infocare AS Eikagruppen AS Eiendomskreditt AS Tilknytta selskap Valdres Eiendomskontor AS Sum anleggsaksjer Sum alle aksjer Andel børsnoterte aksjer: Handelsportefølje 100%, og anleggsportefølje 51%. Oversikt over tilgang og avgang Beholdning Tilgang Nedskriving/reversering 187 Avgang Beholdning Varige driftsmidler Varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er lineære, og fordeler seg over driftsmidlets antatte økonomiske levetid. Avskrivningstabellen ser slik ut: Mask./Inventar Bankbygg Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 20 2,5 Investering i fast eiendom og driftsløsøre de siste 5 år: Driftsløsøre Fast eiendom Sum Banken har utleieavtale med trygdekontoret, regnskapskontoret, ligningskontoret og Posten BA. Leieinntektene utgjør kr Banken driver virksomheten fra egne lokaler. 14. Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere bestemt beregningsgrunnlag. Bokført egenkapital og kjernekapital er sammenfallende. De siste 3 år har dekningen sett slik ut: Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital-% 25,35 25,96 25,85 26, Likviditetsforhold/ finansiering Restløpetid for hovedposter Post i balansen Sum <1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år > 5 år Uten l.tid Kontanter & fordr. på sentralbanker Fordringer på kredittinst Utlån og fordr. på kunder Obligasjoner Andre eiend. med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Renteswap Netto likviditetseksponering Kassekreditt er medtatt under intervall 3-12 mnd, og innskudd fra kunder uten bindingstid er behandlet som konstant. Massen har årlig vist stigende tendens, men kunden kan når som helst ta ut sitt innskudd. Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Som det framgår av likviditetseksponeringen er banken godt dekket med løpende likviditet. Dessuten kan banken bruke sine trekkrettigheter i Norges Bank om behovet skulle melde seg. 16. Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Post i balansen Sum <1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år > 5 år Uten l.tid Kontanter & fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinst Utlån og fordr. på kunder Obligasjoner Andre rentebærende eiend Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Renteswap Netto renteeksponering Nto renteeksp.i gj.sn.av forvalt.kap 0,0-4,7 7,4 2,4 9,9-0,8-13,2 Kassekreditt er medtatt under intervall 1-3 mnd. Renterisikoen er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. Imidlertid har banken Side 12

13 stor frihet i å tilpasse seg endringer i rentemarkedet, både på utlåns og innskuddsiden. 17. Kontantstrømanalyse Analysen viser hvordan banken har skaffet likvider til veie, og hvordan disse er anvendt: Årsoverskudd Avskrivninger Endring tapsavsetning utlån Gaver Tilført fra årets virksomhet Økning utlån Økning innskudd fra kunder Økning innskudd fra banker Endring andre fordringer Endring kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring virksomhet Investering i varige driftsmidler Endring langsiktig gjeld Endring verdipapirer Netto likviditetsendring investeringer Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordr. på sentralbanker Innskudd i andre banker Sum Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Årsverk og godtgjørelser Bankens ansatte utgjør ved årsskiftet er 8 personer, tilsvarende 7 årsverk. Opplysninger om lønn og godtgjørelse: Bank- Styre Forst.- Kontr. Revisjon sjef skap komite Konsul/Revisor Lønn/ Honorarer Utgiftsført pensjonskostn. 137 Annen godtgjørelse 20 Lån og garantier gitt til ansatte og tillitsmenn: Lån Garantier Banksjef 397 Øvrige ansatte Styreleder 237 Styremedlem A Styremedlem B 0 Styremedlem C 0 Kontrollkomitemedlemmer Forstanderskapets formann 118 Øvrige forstandere Hertil kommer påløpne renter fra siste forfall og fram til 31.desember. Av banksjefens lån utgjør et rente og avdragsfritt lån på kr Rentefordel ansatte er ført som lønn og er beregnet på basis av differansen mellom normalrentesatsen og funksjonærrentesatsen. Summen av rentesubsidierte lån utgjør kr Rentesubsidieringen utgjør kr til AFP-ordningen. Endringen i pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra lønns og pensjonsvekst på 3%, og en diskonteringsrente på 5 %. Det forutsettes at 60% av de ansatte vil benytte seg av AFPordningen. Forpliktelsen knyttet til AFP og banksjefens førtidspensjon er medtatt som forpliktelse i balansen. Banken har dernest en kollektiv pensjonsordning i Gjensidige. Forsikringen er etter akturarberegningen overfinansiert. Det hersker usikkerhet om banken vil gjøre bruk av overfinansieringen, og det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene i en slik beregning. Av denne grunn er implementeringen utsatt inntil banken måtte få en netto underfinansiering. 19. Skatt Skattekostanden består av: Betalbar skatt- fra skattepliktig inntekt og formue i samsvar med innsendt selvangivelse. Utsatt skatt- knytter seg til periodisering av skatt på inntekts og kostnadsposter hvor regnskapsmessige periodiseringer avviker fra de skattemessige. ( Midlertidige forskjeller) Disse avvikene kan enten resultere i utsatt skattefordel eller utsatt skatteforpliktelse. Banken har en netto utsatt skattefordel som ikke er innarbeidet i balansen. Årets skatteberegning: Resultat før skattekostnader: Permanente forskjeller Aksjeutbytte som beskattes hos giver Midlertidige forskjeller gjeldsposter Midlertidige forskjeller anleggsmidler Årets skattegrunnlag Inntektsskatt utgjør (28%) Formuesskatt utgjør (0,3%) Skattedifferanse tidligere år 0 Årets skattekostn. iht resultatregnskapet Avgift til Sparebankenes sikringsfond Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon med videre, pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap på innskudd som en innskyter har i en medlemsinstitusjon, med inntil 2 millioner kroner Årlig avgift til sikringsfondet utgjorde Administrasjonskostnader De viktigste enkeltposter er som følger: Databehandling Telefon og porto Blanketter/trykksaker ol Annonser reklame Andre kostnader Sum Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner/gebyrer Sum Pensjonsforpliktelser ovenfor tjenestemenn og tillitsmenn. Banken har forpliktet seg til å yte pensjon til banksjefen ved fratredelse ved fylte 62 år. Likeledes har banken forpliktelser knyttet Side 13

14 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2000 Vi har revidert årsregnskapet for Etnedal Sparebank for regnskapsåret 2000, som viser et årsoverskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopp-lysninger med kontantstrømoppstilling. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med Revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for bankens økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Fagernes, den 19. februar 2001 VALDRES REVISJONSKONTOR Magne Ruud Beretning fra kontrollkomitéen for 2000 Kontrollkomitéen har utført sitt verv i henhold til Sparebankloven og komitéens instruks. Komitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Komitéen har etter utgangen av hvert kvartal gått gjennom styrets forhandlings- og bevilgningsprotokoller, og har spesielt vurdert den oppgitte sikkerhet for innvilgede lån. Komitéen har gått gjennom bankens regnskap og styrets årsberetning, og har i den forbindelse vurdert og funnet årets avskrivninger og avsetninger forsvarlige. Kontrollkomitéen i Etnedal Sparebank tilrår at styrets framlegg til resultatregnskap og balanse fastsettes som bankens regnskap for Etnedal, den 16. februar 2001 Einar Lundstein Anders Lunde Kari Lundmoen leder nestleder Side 14

15 Forslag til utdeling av gaver av overskudd for Avsatt beløp: kr ,00 Kategori Lag / Organisasjon Beløp SUM Barn og ungdom: Etnedal Barnehage Etnedal Kristelige Ungdomsklubb Fridom Ungdomslag S-Klubben, Bruflat Søndagsskole Sør-Etnedal Barnehage Sang og musikk: Bruflat Sangkor Etnedal Trekkspillklubb Diverse lag og Bakkebygda Vel organisasjoner: Besøkstjenesten v/etnedalsheimen 750 Bjørktun Grendehus Bruflat Badstue Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Byfuglia Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Jeger og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal Urte- og Grønnsakslag 750 Etnedal og Sør-Aurdal lokallag av NFU Fjellsbygda Grendehus Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avd. Etnedal Granumsbygda Vel Haugalia Vel Jubileumsbok for Bruflat Kirke 500 Kyrkjevarden Nord-Etnedal Sokneråd Pårørendegruppa Etnedalsheimen Rundløype i Steinsetbygda 750 Skogtun AL Tysklandsbrigadens Veteranfor. avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres Radio Til disposisjon SUM GAVEUTDELING Side 15

16 Tillitsvalgte og ansatte 2000 FORSTANDERE KONTROLLKOMITE Kommunevalgt Liv Henni Bergei Leder Einar Lundstein Kommunevalgt Håkon Lie Nestleder Anders Lunde Kommunevalgt Arne Haugen Medlem Kari Lundmoen Kommunevalgt Syver M. Skåren Varamedlem Aud Bakken Kommunevalgt Anne Marit Urberg Varamedlem Tor Bjørnødegård Kommunevalgt Rolf Gunnar Klemetsen Kommunevalgt Aslaug Fauske STYRET Kommunevalgt Ingjerd Thon Hagaseth Styreformann Knut Ole Gladhaug Kommunevalgt varamedl. Per Fr. Berntsen Nestformann Arne Hestekind Kommunevalgt varamedl. Øyvind Rust Styremedlem Inger Ada Korsvoll Kommunevalgt varamedl. Sigrid Tordis Nyberg Styremedlem Anbjørg Byfuglien Kommunevalgt varamedl. Kjellfrid Bergene Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Innskytervalgt, leder Åge Kleven Varamedlem Ingulf Grønbrekk Innskytervalgt, nestleder Tor Bjørnødegård Varamedlem Siv Bergene Innskytervalgt Aud Bakken Varamedlem Trine Fagernæs Lofthus Innskytervalgt Anders Lunde Innskytervalgt Kari Lundmoen ANSATTE ETNEDAL SPAREBANK Innskytervalgt Hjalmar Fr. Haug Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Innskytervalgt Stein Byfuglien Nestleder Bjørg Storengen Innskytervalgt Martin Hestekind Avdelingsleder Nils Morten Holthe Innskytervalgt varamedl. Eli Strand Regnsk.ansv. Signe Marit Jøranli Innskytervalgt varamedl. Harald M. Espelien Kundebeh./Utlån Knut Soldal Innskytervalgt varamedl. Kai Espeseth Kundebeh. Toril Strand Innskytervaldt varamedl. Astrid Tollehaug Jevne Kundebeh. Karl Nerem Valgt av ansatte Knut Soldal Kundebeh./Kasse Toril G. Espeseth Valgt av ansatte Kirsti Hagaseth Kundebeh. Solfrid Sivertsen Varamedl. valgt av ansatte Signe M.Jøranli Assistent Brit Breien Renholder Anna Kompen ANSATTE ETNEDAL SPAREBANKS REGNSKAPSKONTOR Dagl. leder Ole Svein Fjeld Regnskapsfører Kåre Bergene Regnskapsfører Kirsti Hagaseth Regnskapsfører Tove S. Ulimoen Side 16

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

www.etnedalsparebank.no

www.etnedalsparebank.no Leningen Foto: Geir Norling Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Org.nr.: NO 937 888 570 Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 www.etnedalsparebank.no - side 1

Detaljer

www.etnedalsparebank.no

www.etnedalsparebank.no Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Org.nr.: NO 937 888 570 Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 www.etnedalsparebank.no - side 1 - Innhold: Styrets økonomiske

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer