Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: Faks.: Internett: Org.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr."

Transkript

1 Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: Faks.: Internett: Org.nr.: NO

2 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske betraktninger for år 2000 side 3 Etnedal Sparebank 90. driftsår side 3 Årsregnskap 2000 side 8 Noter til regnskapet for år 2000 side 10 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2000 side 14 Beretning fra kontrollkomitéen for 2000 side 14 Forslag til utdeling av gaver av overskudd for 2000 side 15 Ansatte og tillitsvalgte 2000 side 16 Side 2

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 Nasjonalt Etter flere år med sterk økonomisk vekst ble året 1999 et vendepunkt. Ved inngangen til år 2000 antok man at veksten i økonomien ville være moderat også i år 2000, for deretter å ta seg opp. Den økonomiske veksten ble i første halvår 2000 vesentlig høyere enn forventet. Dette skyldes særlig at privat etterspørsel og investeringene i fastlandsforetakene ble høyere enn opprinnelig anslått. Foreløpig tall viser en vekst i fastlandsøkonomien på 1,8 % i Dette er vesentlig høyere enn foregående år. Det er nærliggende å se økt forbruksvekst og økte investeringer i første del av år 2000 i sammenheng med rentereduksjonene i Veksten ble vesentlig høyere enn ventet, med klare presstendenser. Dette var bakgrunnen for at Norges Bank satte opp sine signalrenter med til sammen 1,5 % i år Fra april ble rentene hevet fire ganger, sist med virkning fra september. Rentenivået var ved utgangen av år 2000 bare 1 prosentpoeng lavere enn det var på sitt høyeste høsten Veksten i husholdningenes forbruk og investeringstakten ble som følge av dette dempet, og bidro til lavere etterspørsel siste halvdel av år Gjennom pengepolitisk innstramming oppnådde man således en nødvendig nedkjøling av økonomien. Inntektsoppgjøret ga høyere lønnstillegg enn planlagt, noe som bidro til at lønnsveksten ble større enn hos våre handelspartnere. Det norske aksjemarkedet var preget av store svingninger gjennom året. Året sett under ett viste totalindeksen på Oslo Børs marginal nedgang. Størst svingninger var det i IT-indeksen, som etterårets to første måneder hadde økt med om lag 30 %, men som i løpet av hele året fikk en nedgang på om lag 30 %. Nedgangen på de viktigste utenlandske aksjemarkedene var i 2000 større enn nedgangen på Oslo Børs. Den relativt sett mer positive utviklingen her hjemme skyldes i hovedsak høy oljepris og gode fraktrater innenfor shipping. Arbeidsledigheten flatet ut på om lag 3,4 % av arbeidsstyrken. Prisveksten for 2000 ble om lag 3,1 %. Dette er i overkant av ½ prosentpoeng høyere enn for 1999, og om lag et prosentpoeng mer enn for EU-landene. Sparebankene oppnådde etter tre kvartaler i 2000 et resultat (etter tap og skatt) på 5,5 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i 1999 var overskuddet på 4 milliarder kroner, som tilsvarer 1,25 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Om lag 2,1 milliarder kroner av resultatet for 2000 er bokført gevinst knyttet til salget av Fellesdata til EDB Business Partner ASA. Sparebankenes tap på utlån holdt seg fortsatt meget lave. Sparebankene bokførte i de ni første måneder av mill. kroner i tap. Dette tilsvarer 0,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med den sterke utlånsveksten på vel 14 % var ikke sparebankene i stand til å opprettholde kapitaldekningen. Soliditeten i sparebankene er likevel god sett i forhold til myndighetenes minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Sparebankene har også en bedre soliditet enn forretningsbankene. Ved utgangen av tredje kvartal 2000 var kjernekapitaldekningen 9,91 % og kapitaldekningen 12,21 %, mot hhv. 10,31 % og 12,35 % tolv måneder tidligere. Dette betyr at bankenes underliggende inntjening ikke er tilstrekkelig til å opprettholde soliditeten, og at den ville blitt ytterligere svekket hvis ikke salget av Fellesdata hadde funnet sted. Til tross for at veksten i sparebankenes innskudd var på hele 12,2 %, opplevde bankene en svekkelse av innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av utlån til publikum, som følge av at utlånsveksten var enda høyere. Ved utgangen av september 2000 var innskuddsdekningen 68,9 % mot 70,3 % tolv måneder tidligere. Til sammenligning var tilsvarende andel 86,9 % i Bankene har i stor grad kompensert for fallet i innskuddsdekningen ved å ta opp lån i det innenlandske pengemarkedet, eller i utlandet. Økt låneopptak i markedene kan medføre økt likviditetsrisiko og sårbarhet. Det er løpetiden på denne finansieringen som er avgjørende for likviditetsrisikoen. Økningen var spesielt kraftig mot slutten av 1999, mens andel i 2000 holdt seg rundt 22 % av forvaltningskapitalen. Foruten Gjensidige NORs anmodning om å videreføre sparebanken som aksjebank, skjedde to viktige endringer i sparebanknæringen ved at Sparebanken Øst brøt med Sparebank1-gruppen og Sparebanken Møre sa opp samarbeidsavtalen med Sparebanken NOR. Eikagruppen endret navn til Terra-gruppen. Etnedal Sparebank 90. driftsår Fortsatt drift Regnskapet er satt opp med henblikk på at driften skal fortsette. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 232,8 millioner kroner ved årsskifte. Dette er en økning på 20,4 millioner kroner eller 9,6 % fra Økningen i 1999 var henholdsvis 23 millioner kroner og 12,1 %. Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Side 3

4 Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 174,7 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 8,2 millioner kroner, eller 5,0 % mot 8,9 % i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 75 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 12 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr % Mill. kr % Folio/Kassekreditt 18,6 10,6 22,00 13,2 Lønnskto/Honnørkto/Ungd.kto. 20,5 11,7 30,2 18,2 Sparekonto. 118,8 68,1 97,7 58,7 Særvilkår 13,4 7,7 14,1 8,5 Bundne innskudd 3,4 1,9 2,4 1,4 174,7 100,0 174,7 100,0 Utlån til kunder De samlede utlån til kunder er på 192,8 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 22,2 millioner kroner, eller 13,0 % mot 12,7 % i Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2000, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 110,4 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2000 behandlet 340 lånesaker og innvilget 86,2 millioner kroner i nye lån og garantier. Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år (tall i millioner kroner): Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Med de foretatte tapsavsetninger mener styret at banken har tatt høyde for mulige tap. Tapsvurdering og føring av tap er skjedd i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Samlet avsetning til tap utgjør 5,07 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkeltes families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, å ta del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Det har i løpet av 2000 kommet inn vesentlige beløp på tidligere tapsavsatte lån. Bankens styre mener at det er muligheter for at dette vil fortsette også neste år. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Grafisk fremstilling av utlån til næringslivet Sektorer Mill. kr. % Personmarked 99,8 51,8 Næringsliv 82,0 42,5 Andre 11,0 5,7 SUM Sektorer 223,6 100,0 Tjenesteyting, sosial og privat Jord- og Skogbruk Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 26,9 32,8 Industri 2,6 3,2 Bygg og anlegg 14,6 17,8 Reiseliv/Varehandel 21,1 25,7 Tjenesteyting, sosial og privat 16,8 20,5 SUM Næringsliv 82,0 100,0 Reiseliv/ Varehandel Bygg og anlegg Industri Geografisk fordeling Mill. kr. % Etnedal kommune 126,3 65,5 Andre 66,5 34,5 SUM Utlån 192,8 100,0 Side 4

5 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen, som hittil i stor grad har bestått av statspapirer, ble noe omstrukturert i år Det ble solgt statsobligasjoner for 14 millioner kroner. Beløpet ble omplassert i obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Ved årsskiftet foreligger en urealisert fortjeneste på kroner, mot kroner forrige år. Av aksjeporteføljen 4,7 millioner kroner er 0,8 million kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på 1,6 millioner kroner. En vesentlig del av denne gevinsten skyldes salg av aksjer i Fellesdata AS. Verdipapirer utgjør 12 % av forvaltningskapitalen. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 11,3 millioner kroner pr , eller 5,0 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 1999 var tallene henholdsvis 9,3 millioner kroner og 4,6 %. Dette gjenspeiler en økning i rentemarginen på 0,4 %. Økningen har sin årsak i inngang av renter på tidligere tapsavsatte lån. I virkeligheten er rentemarginen mellom løpende lån og innskudd redusert i løpet av Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 5,7 millioner kroner, eller 2,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 1999 var tallene henholdsvis 5,5 millioner kroner og 2,70 %.. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 2,7 millioner kroner, eller 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende %-andel for 1999 var 1,24. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 45,2 %. Bankens mål er å holde seg innenfor 50 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 6,9 millioner kroner, eller 3,1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 1999 var henholdsvis 5,7 millioner kroner og 2,70 %. Tap på utlån er bokført med kroner som utgjør 0,78 % av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er på 6,9 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet ligger gevinst ved salg av aksjer i Fellesdata AS kr ,-. Årets skattekostnad er 2,2 millioner kroner. Dette gir et årsoverskudd på 4,7 millioner kroner, eller 2,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 1999 var 3,7 millioner kroner og 1,84 %. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapital, inkludert årets resultat, er ved årsskiftet på 40,5 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 17,4 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 1999 utgjorde egenkapitalen 35,8 millioner kroner, eller 16,9 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 25,35 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Bankens finansielle risikoer Det er et overordnet mål for banken at de ulike risikoforholdene skal være moderate. Følgende hovedtyper av finansielle risiko er vurdert: Kredittrisiko Markedsrisiko - renterisiko - valutarisiko - kursrisiko Side 5

6 Likviditetsrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalingsmislighold og vurdering av alle større nærings- og personlån, og depotsikkerheten for disse. De fleste av bankens utlån er pantesikret. Etter styrets vurdering har banken en moderat risiko for tap på utlån. Det er i regnskapet avsatt totalt 5,6 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger og 4,2 millioner kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Det ble ikke konstatert faktiske tap i år Med bakgrunn i bokførte tap de siste 4 år er det forventet at den årlige tapsprosenten vil ligge på ca 0,5 % de neste fire - fem år. Andel av næringslivslån utgjør 42,5 % av samlet utlån. 5 engasjement er større enn 10 % av egenkapitalen. Garantiansvar består for det meste av kontraktsgarantier der risikoen er minimal. Det er ikke forventet tap på garantier. Styret anser de tapsavsetninger som er foretatt for tilstrekkelige. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Renterisikoen betraktes som liten da vi kun har utlån for 21,9 millioner kroner med fast rente. Dette utgjør 11,4 % av samlede utlån. Som sikring for noe av renterisikoen har vi mottatt et fastrenteinnskudd på 5 millioner kroner fra Eiendomskreditt AS. Innskuddet har bindingstid til Renten på øvrige utlån og alle innskudd blir justert straks det skjer endringer i rentenivået. Det er inngått avtale med TERRA-Finans om en rente-swap på 2 millioner kroner med fast rente 5,85 % og flytende NIBOR-rente som går ut i Valutarisiko har ikke Etnedal Sparebank da vi ikke er valutabank og ikke har tatt opp valutalån. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er etter styrets mening liten. Porteføljen består av stats- og statsgaranterte obligasjoner, samt obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Bortsett fra mindre plasseringer i form av aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner, vurderes kursrisikoen for moderat. Se oppstilling av samlet aksjeportefølje i note 12. Likviditetsrisikoen betraktes som liten i det banken har som målsetting at det skal være rimelig god balanse mellom innskudd og utlån. Innskuddsdekningen er på 90,6 %. Kortsiktige likviditetssvingninger vil bli dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Risikostyring Styret har kontroll over, og overvåker de finansielle risikoer gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrifter. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 4 fast ansatte. I tillegg blir det benyttet sesonghjelp i den travle tiden fra nyttår og frem mot våren. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 1,7 millioner kroner. De ansatte har i løpet av året tatt nødvendige kurs for å styrke sin kompetanse, noe som kommer kontoret og brukerne til gode. Kirsti Hagaseth er midlertidig ansatt i stillingen som daglig leder. Hun gjennomfører for tiden høyskolekandidatstudiet ved BI for å bli autorisert regnskapsfører. Lokalet er ominnredet og oppusset. Dette har gitt et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. De adskilte kontorene har også bidratt til større kundevennlighet. Styret vil uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som utføres på regnskapskontoret. Personalet Ved utgangen av året hadde banken 8 ansatte, hvorav 2 arbeider deltid. Dette utgjør 7 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt vaktmester og renholder. Kundestrømmen har vokst i løpet av året og arbeidsdagen for de ansatte har vært preget av stort arbeidspress. Forholdsvis høyt sykefravær i bedriften det siste året, har gjort at arbeidspresset har blitt ekstra stort for de ansatte. De ansatte har deltatt i eksterne kurs i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye systemer og produkter. Her har innføring av det nye utlånssystemet Saksgang og Kreditt og Depot og oppdatering i forbindelse med den nye Finansavtaleloven vært tidkrevende. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. Den generelle beredskapen, sammen med arbeidsmiljøet, blir vurdert av et utvalg på 3 personer, 2 til 3 ganger årlig. De ansatte i banken og Regnskapskontoret går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Sykefraværet utgjorde 9,5 % av mulige årsverk. Valdres Sparebankgruppe Valdres Sparebankgruppe er et samarbeidsforum for de fire selvstendige sparebankene i Valdres. Her har det siden midten på 70-tallet vært et omfattende samarbeid innenfor områdene markedsføring, opplæring og lån. I år 2000 ble Gunnar Hamre ansatt som konsulent i gruppa. Han skal i tillegg til de tidligere etablerte arbeidsområder være ansvarlig for et felles kontor på Fagernes. Dette kontoret er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS og skal være et aktivt salgskontor for bankenes tjenester inkludert salg av fonds, livs- og skadeforsikring i hele Valdres. Fra utvides staben ved at Torbjørn Langødegård ansettes som forsikringsrådgiver. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 ansatte, og autorisert eiendomsmegler Helene Fossdal Ro er daglig leder. Valdres Eiendomskontor AS har alle valdreskommunene som arbeidsfelt, og bankene har med dette kontoret fått tilgang til en ny kundemasse som det er naturlig og markedsføre sine tjenester overfor. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Styret har som målsetning å styrke Etnedal Sparebank som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå dette er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken Side 6

7 ikke produserer selv, samt over tid oppnå kostnadsnivåer på linje med større banker. Som følge av denne målsetningen er Etnedal Sparebank aksjonær i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse mellom 85 små og mellomstore, lokale sparebanker. Gruppen har som hovedmålsetning å levere kostnadsfordeler, utvikle- og selge lønnsomme finansielle produkter, være en pådriver for kompetanseutvikling i bankene samt ivareta aksjonærenes bankpolitiske interesser. De viktigste tjenestene som Terra-Gruppen formidler via Etnedal Sparebank er fond, forvaltning, skade- og livsforsikringsprodukter og kortprodukter. Utsiktene for år 2001 Hovedinntrykket er at sparebankene hadde bra resultat i 2000, selv om resultatene, korrigert for salget av Fellesdata, ikke var like bra som rekordåret Det økkonomiske bildet ser også robust ut. Det hersker imidlertid stor usikkerhet internasjonalt, spesielt med hensyn til utviklingen i verdipapirmarkedene. Det er grunn til å tro at den stramme pengepolitikken etter hvert vil virke, og at kredittveksten vil avta. Dette er en fordel for sparebankene som har hoveddelen blant kundene på husholdningssiden. Konjunkturutviklingen vil være avgjørende for tapsutviklingen i foretakene. Enkelte næringer, som eiendomsdrift og bygg/anlegg, har tradisjonelt vist seg å være mer tapsutsatt enn andre. Risikovurdering og riktig prising av risiko vil være stadig viktigere. Sparemarkedet er i sterk vekst. Dette er en utvikling som vil fortsette. Stadig større formuer overføres ved arv, og stadig flere av oss blir mer opptatt av å sikre den økonomiske situasjonen i alderdommen. For sparebankene blir det særling viktig å ta sterkere del i pensjonssparemarkedet. Nytt er det at bankene fra 1. januar 2001 kan tilby innskuddspensjon. Vi regner med at utviklingen i vårt distrikt stort sett vil følge utviklingen på landsbasis. Dårligere rammevilkår for kommunen og negative utviklingstrekk innen jordbruk gir grunn til bekymring. Det ser ut som at også vårt distrikt i økende grad får passive eiere som selger melkekvoter og prøver å finne annet lønnet arbeide. Da jordbruket på mange måter er et fundament og en forutsetning for annen virksomhet, vil dette etter hvert virke inn både på folketallet og bosetningsmønsteret i distriktet. Ut i fra uttalelser fra blant andre sentralbanksjefen er det grunn til å tro at renta vil holde seg forholdsvis stabil i Etnedal Sparebank regner med en innskudds- og utlånsvekst på ca. 8 % og et driftsresultat som ligger noe lavere enn årets resultat. For å gjøre banklokalet og arbeidsplassene mer tjenelige for å møte framtidens utfordringer og legge forholdene til rette for overgang til en mer salgs- og rådgivingsrettet organisasjon, planlegger vi en ominnredning av banklokalet i Annen etasje vil bli innredet med møterom, spiserom og aktivitetsrom for ansatte. Det vil også bli installert nytt ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg i den gamle del av bankbygget som ikke har slikt anlegg fra før. Dette tiltaket vil i betydelig grad bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Etnedal, den 16. februar 2001 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind Nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Side 7

8 Årsregnskap 2000, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innkudd fra kunder Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Sum utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap (-) av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 15 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer Side 8

9 90. driftsår BALANSE (beløp i hele 1000) Eiendeler Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-, drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 7, 9 og Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Akjser, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 67 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital 2 og Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Etnedal, 31.desember 2000 / 26. februar 2001 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig Side 9

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr, så sant det ikke er angitt noe annet. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Datterselskap, tilknyttet selskap og ansvarlig lån Banken har et frittstående og heleid regnskapskontor. Driften av kontoret skjer helt adskilt fra bankens virksomhet, og regnskapskontoret blir betraktet som en helt ordinær kunde. Regnskapskontoret sysselsetter 4 personer, omsatte i 2000 for kr , og hadde et overskudd på kr Regnskapskontoret hadde kr innestående i banken ved årsskiftet, og banken belastet kontoret for kr i kassekredittrenter. Bevilget kassekreditt er kr Regnskapskontorets regnskap er ikke konsolidert med bankens regnskap, et valg gjort i samsvar med kredittilsynets forskrift av 2. okt. 1996, ledd. Banken eier 25% av aksjene i Valdres Eiendomskontor AS, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapet gjennomførte en rettet emisjon i 2000, hvoretter aksjekapitalen ble fordoblet. Selskapets overskudd for 1999 ble kr Total egenkapital i selskapet etter emisjonen er kr Banken har lånt selskapet kr til ordinære betingelser. Det er gitt kr i ansvarlig lånekapital til selskapet EDB Business Partner ASA. Lånet er ikke sikret med pant. Banken vurderer risikoen knyttet til lånet som liten. 3. Valuta Banken har ikke eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta. 4. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelig eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt en bytteavtale gjort med DnB, kalt bankinnskudd med børsavkastning (BMB). Banken har en renteswap med TERRA Fonds gående i NOK 2 millioner, med fast rente 5,85% og flytende rente NIBOR. Banken har hatt en fortjeneste på denne transaksjonen i året på kr Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr. note 12 til anskaffelseskost kr , mens markedsverdien utgjør kr Porteføljen er bokført til markedsverdi. BMB-avtalen, nevnt foran, har en løpetid på 6 år, og forfaller i Verdien av derivatet utgjør kr , og er bokført som andre eiendeler. Avtalen innebærer at banken betaler flytende rente kvartalsvis fram til forfallstidspunktet. Som motytelse får banken opsjon på aksjeavkastningen på forfallsdagen. Aksjeavkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalen er inngått for å sikre den framtidige renteutbetalingen på innskudd fra kunder hvor det er gjort avtale om børsavkastning istedenfor vanlig rente. Banken har mottatt innskudd for kr , mens vår avtale med DnB lyder på NOK 1 million. På grunn av fallet i aksjemarkedet, og at egen eksponering utgjør 90% av kontraktsbeløpet har denne transaksjonen resultert i et netto tap på kr i år Utviklingen i aksjemarkedet hen mot forfallsdatoen vil avgjøre hvorvidt transaksjonen vil gi samlet gevinst eller tap. 5. Periodisering - Inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken ved etablering av tjenesten. 6. Garantier. Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier Betalingsgarantier Annet garantiansvar 0 0 Sum garantiansvar Utlån og grantier samt potensiell eksponering fordelt etter sektorer/næring Utlån Garantier Potensiell eksponering Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Industri Service & tj.yting Bygg/anlegg Varehandel/reiseliv SUM Gruppering av misligholdte engasjementer Misligholdte Øvrige tapsuts. Spes. tapsavsetn Uspes. tapsavsetn. Gruppering engasjementer engasjementer ** utlån/garantier utlån/garnatier * Lønnstakere Primærnæring Industri/bergverk Bygg/anlegg Vareh./Reiseliv Tjenesteyting Sum Sum av misligholdte, og øvrige tapsutsatte engasjementer utgjør totalt kr Med engasjement menes summen av enkeltlån og kreditter for hver enkelt kunde. * 1999 ikke fordelt mht tapsutsatte engasjementer ** Jfr risikovudering gjort ved utgangen av år Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Oppland Oslo/Akershus Utlandet 13 0 Øvrig Sum Side 10

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning og regnskap 2013 Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2013 side 2 Etnedal Sparebank 103. driftsår side 3 Resultatregnskap 2013

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer