Du vet hvor du har oss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du vet hvor du har oss!"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G r e g n s k a p s å r Du vet hvor du har oss!

2 Nært Holla og Lunde Sparebank er en ekte lokalbank. Vi lytter til våre kunder og våre ansatte og bryr oss om de lokale samfunn som banken og kundene våre er en del av. S. 4 MARKED & TILTAK S. 6 LEDER / NØKKELTALL kjært S. 7 STYRET / LEDERGRUPPA S. 8 GAVER/SPONSING S. 11 STYRETS ÅRSBERETNING S. 18 RESULTATREGNSKAP S. 20 BALANSE S. 23 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET S. 44 KONTANTSTRØMANALYSE S. 45 REVISJONSBERETNING S. 46 KONTROLLKOMITEENS BERETNING S. 47 TILLITSVALGTE S. 48 TERRA-GRUPPEN AS

3 MARKED TILTAK Kampanje: Full Pakke 2009 På høstparten gjennomførte vi markedskampanjen Full Pakke. Kampanjens navn indikerer at vi gikk bredt ut og benyttet flere medier, men sier samtidig noe om at kundene skulle presenteres for bredden i bankens produktspekter. Vi ønsket å møte eksisterende og potensielle kunder ansikt til ansikt og på den måten øke kjennskapen til og bruken av bankens mangfoldige tilbud. Kinoboards i Skien og Porsgrunn Skal vi sette oss ned og ta en prat? Med kampanjetemaet og de to annonsene som utgangspunkt for første bilde, rundes kinoboardsene av med en hyggelig oppfordring. Kampanjen ble svært vellykket, takket være engasjerte og motiverte medarbeidere. Her vises elementene som inngikk i kampanjen: Annonser, lokalaviser Du føler deg større i en litt mindre bank! To forskjellige halvsides annonser forteller eksisterende og potensielle kunder at de tas ekstra godt vare på i Holla og Lunde Sparebank. Plakater/Rollups ble satt opp i alle bankens lokaler. 5 lokale DM er en for hver avdeling Engasjementet har vi felles! Disse 4-siderne forteller at vi som arbeider i banken er engasjerte mennesker privat og på jobb. Nettsidene hadde rullerende banner i kampanjeperioden.

4 LEDER STYRET Vi har et utfordrende år bak oss, men er godt posisjonert for fremtiden var resultatmessig et krevende år for Holla og Lunde Sparebank. Som følge av sterk økning i misligholdte og tapsutsatte lån, ble det foretatt store tapsavsetninger. Tapsavsetningene er i all hovedsak knyttet til lån til bedriftskunder innenfor eiendom og transport, sektorer som indirekte ble sterkt påvirket av finanskrisen i Gjennom 2009 har vi hatt stort fokus på oppfølging av våre låneengasjementer. Annen risiko er holdt lav, slik at bankens samlede risiko er på et betryggende nivå. For ytterligere å styrke bankens soliditet i en urolig tid, er det hentet inn kjernekapital fra Statens finansfond. Dette, sammen med en god underliggende drift, gir oss soliditet til å møte de utfordringene som måtte komme i kjølvannet av finanskrisen. Samfunnet utvikler seg, og både kunder og myndigheter setter stadig større krav til bankenes rådgivere. Finansnæringen har svart på denne utfordringen ved å innføre en autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. En rekke av våre medarbeidere gjennomgår opplæringen. Vi er derfor godt forberedt og gleder oss til å innfri både eksisterende og nye kunders forventninger. I årsberetningen for 2008 ble bankens nye logo og den gjennomarbeidede nye grafiske profilen tatt i bruk for første gang. Våren 2009 ble denne rullet ut i full bredde. Tuftet på kvalitetene som har gjort oss til en viktig aktør gjennom snart 150 år, er det en fornyet, friskere og tydeligere posisjonert bank som nå møter den stadig skjerpede konkurransen. Parallelt med den visuelle fornyelsen, er bankens indre struktur styrket, blant annet gjennom etablering av ny organisasjonsmodell. Mange kunder føler seg mer sett og bedre ivaretatt i en mindre bank. Vi vil fremover styrke vår posisjon som en bank med høy grad av service, en bank der du møter dyktige medarbeidere og får gode råd. Holla og Lunde Sparebanks verdier Engasjert, Ærlig og Trygg er en inspirerende rettesnor for både ledelse og medarbeidere. Verdiene ligger til grunn for vårt daglige arbeidet med å være en troverdig lokal støttespiller som skaper merverdi for våre kunder. De skal vite hvor de har oss! Selv om 2009 var et urolig år, har banken likevel opprettholdt rollen som støttespiller og sponsor for lokale lag og foreninger. Jeg takker vårt styre, bankens ledere og hver enkelt medarbeider for innsatsen i 2009 og ser frem til videre samarbeid i kommende år. Roar Snippen Banksjef Styret Fra venstre: Knut Helkås Dahl, Egil Stokken, Per Richard Johansen, Roar Snippen, Ingrid E. Kaasa, Christine C. Olsen og Mona Lund. Knut Helkås Dahl (nestleder) Konsulent Biosafe/Helgen. Selvstendig næringsdrivende fra Helgen, Ulefoss Egil Stokken konsernsjef Ulefos NV Per Richard Johansen (leder) sjeføkonom, KS. Roar Snippen banksjef Ingrid E. Kaasa autorisert regnskapsfører Christine C. Olsen Ansattes representant i styret Mona Lund Ansattes representant i styret (vara) LEDERGRUPPA NØKKELTALL Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 62 % 65 % 57 % Rentemargin 2,00 % 2,08 % 2,23 % Margin andre inntekter 0,49 % 0,45 % 0,39 % Margin andre inntekter - ex v.p. 0,32 % 0,30 % 0,29 % Kostnader/Inntekter 54,99 % 54,15 % 56,55 % Kostnader/Forvaltningskapital 1,29 % 1,32 % 1,43 % Resultat før tap 47,8 % 47,8 42,3 Tap på utlån og garantier 40,4 % 26,8 9,9 Resultat før skatt 7,4 % 21,0 32,4 Resultat etter skatt 4,6 % 14,7 23,6 Fra venstre: Thorild Haugland, leder personmarkedet, Anne Marie Smeplass, administrativ leder, Roar Snippen, banksjef, Hans Storli, leder risikostyring og Johannes Forberg, leder bedriftsmarkedet. 6 7

5 GAVER/SPONSING Bildene på disse sidene forteller litt om bankens lokale engasjement. Holla og Lunde Sparebank er en aktiv støttespiller for mer enn 100 lag og foreninger. Eplefestkunstner Arnt Darrud Norsk Eplefest Grenland Sykleklubb Kunstgressbanen på Ulefoss Alpinist fra Skade Norsk Eplefest Viser ved Kanalen Nattopera Sluserock 8 9

6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 Verdiskaping for kunden lokalsamfunnet Holla og Lunde Sparebank eies av kundene. Overskuddet kommer deres lokale miljø til gode, blant annet gjennom bankens omfattende støtte til lokale lag og foreninger. Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for vekst gjennom sine salgsavdelinger i Lunde, Gvarv, Ulefoss og Skien. Bankens ledelse er lokalisert på Ulefoss, som også er bankens hovedkontor. Forretningsområdene er delt i personmarked og bedriftsmarked. Salgsavdelingene betjener personkunder. Bedriftskunder blir i hovedsak fulgt opp fra Ulefoss, men også fra kontoret i Skien som har to bedriftsrådgivere. Banken har i tillegg en kundeserviceavdeling som ligger i Lunde. Ved utgangen av 2009 sysselsatte banken 50 personer og 48,9 årsverk. Med utgangspunkt i kundenes behov tilbyr Holla og Lunde Sparebank finansielle produkter og tjenester til personmarkedet og små- og mellomstore bedrifter. Bankens kjerneområder er Nome, Sauherad og Grenland. Holla og Lunde Sparebanks strategiske ambisjon er todelt: Vi skal videreutvikle posisjonen som den ledende banken i Midt- Telemark. I Grenland skal posisjonen som en nisjebank med høy servicegrad mot vår målgruppe styrkes. Viktige hendelser i norsk økonomi i 2009 For finansnæringen har året 2009 vært preget av finanskrisen som eskalerte høsten For å dempe de mest dramatiske konsekvensene iverksatte myndighetene på slutten av 2008 en rekke tiltak, slik som reduksjon av sentralbankens styringsrenter, tilførsel av likviditet og ansvarlig kapital til banker. Tiltakspakkene ble videreført inn i Den uro og frykt som preget kapitalmarkedene i 2008 og i begynnelsen av 2009, skiftet etter hvert til en forsiktig optimisme. Finansmarkedene fikk som følge av dette en positiv kursutvikling i Renteutviklingen ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 31/12/08 31/01/09 28/02/09 31/03/09 Foliorenten 30/04/09 31/05/09 3 M NIBOR Figur 1: Utvikling i Norges Banks styringsrente (foliorenten) og pengemarkedsrenten (tre måneders NIBOR). Ved inngangen til 2009 var Norges Banks styringsrente på 3 prosent. Denne ble gjennom første halvdel av 2009 redusert til historisk lave 1,25 prosent. På slutten av året ble renten økt i to omganger med 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent. Pengemarkedsrenten, representert ved 3 måneders NIBOR, var ved inngangen til 2009 på 4 prosent. Ved utgangen av 30/06/09 31/07/09 31/08/09 30/09/09 31/10/09 30/11/09 31/12/ var pengemarkedsrenten 2,2 prosent. Aksjemarkedene og kredittmarkedene reagerte positivt på tiltakene. Som eksempel bunnet hovedindeksen ved Oslo Børs 3. mars, for deretter å stige raskt og mye. Gjennom 2009 steg Oslo Børs med 65 prosent. Kredittpåslagene for bankenes obligasjonslån falt også mye. Ved inngangen til 2009 var kredittpåslaget for et obligasjonslån med 3 års løpetid til en bank med vår størrelse og rating på 2,0 prosentpoeng. Ved slutten av 2009 hadde kredittpåslaget falt til 0,65 prosentpoeng. Kredittpåslagene er fremdeles høye i et historisk perspektiv, men det er vanskelig å si om de vil falle ytterligere, blant annet på grunn av usikkerhet rundt nye regler for deponering og regler for maksimalt kredittdurasjon i verdipapirfond. I fjorårets beretning redegjorde styret for at det var generell usikkerhet for banknæringen knyttet til mulighet for å skaffe til veie likviditet og hvor mye finanskrisen ville påvirke realøkonomien. Myndighetenes tiltakspakker gjorde at norske banker i 2009 i liten grad ble påvirket av uroen på de internasjonale kapitalmarkedene. Bankenes likviditet har generelt vært tilfredsstillende i 2009, arbeidsledigheten har ikke steget vesentlig og boligprisene har igjen begynt å stige. Det tilsier derfor at bankenes tap på utlån forventes å bli lavere i 2010 enn hva man tidligere kunne frykte. På sikt er det imidlertid usikkerhet knyttet til finanskrisens konsekvenser for realøkonomien i Norge. En rekke land opplever store ubalanser i økonomien og høy arbeidsledighet. Dette vil kunne påvirke norsk produksjon og sysselsetting i Viktige hendelser for Holla og Lunde Sparebank i 2009 Styret har i kvartalsrapportene i 2009 informert om at bankens risiko er knyttet til kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko på utlån. Styret er ikke tilfreds med tapsutviklingen på utlån. Tapsavsetningene er i hovedsak knyttet til bedriftsmarkedet. Styret har siden 2007 iverksatt en rekke tiltak som på sikt vil bedre bankens tapssituasjon. I styrets beretning for 2007 ble det redegjort for en ny organisasjonsmodell der det ble etablert en egen avdeling med fokus på risikostyring generelt og kredittrisiko spesielt. Det ble lagt vekt på risikostyring, blant annet gjennom etablering av en ny funksjon som internkontroller og risikokontroller, samt tett oppfølging av tapsutsatte og misligholdte lån. Arbeidet med kredittrisiko i 2008 førte til en ytterligere reorganisering, der bedriftsmarked og privatmarked ble skilt ut som to forretningsområder. Formålet var blant annet å styrke kompetansen på bedriftsområdet og få bedre kontroll med bankens kredittrisiko. Salgsavdelingene ble, som følge av reorganiseringen rendyrket til å betjene privatmarkedet. Bedriftslån ble overført til den nye bedriftsavdelingen og avdelingen for risikostyring. Bedriftsavdelingen har hatt fokus på oppfølging av tapsutsatte engasjement. Misligholdte engasjement ble overført til avdelingen for risikostyring. Utlånsveksten har vært lav både 10 11

7 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 i 2008 og 2009 som følge av reorganiseringen og oppfølging av tapsutsatte engasjement. Som i 2006, 2007 og 2008 er det i 2009 lagt vekt på å ha lav markeds- og likviditetsrisiko, slik at bankens risikoeksponering er forsvarlig ut fra tilgjengelig kapital. Bankens verdipapirer utgjør bankens likviditetsreserver og skal som følge av dette ha lav markedsrisiko. Verdipapirene forvaltes aktivt av to profesjonelle kapitalforvaltere med definert forvaltermandat, referanseindekser og begrensede risikorammer. Likviditetsrisikoen er redusert blant annet ved å finansiere sikre boliglån gjennom Terra Boligkreditt. I tillegg er det lagt vekt på ha en langsiktig finansiering av bankens obligasjonsgjeld. Høsten 2009 inngikk Holla og Lunde Sparebank avtale med Statens finansfond om kapitalinnskudd på 41 millioner kroner i form av fondsobligasjoner. Bakgrunn for inngåelse av avtalen var å styrke bankens kjernekapital for dermed å ytterligere fremstå som en solid bank. Styrking av kjernekapitalen gjør at banken evner å ha en sunn utlånsvekst uten å svekke soliditeten i en periode med forventningsmessig lavere inntjening. Som følge av dette økte kjernekapitaldekningen i fjerde kvartal med 1,7 prosentpoeng fra 13,6 prosent til 15,2 prosent. Kapitaldekningen er ved utgangen av 2009 på 17,8 prosent. Oppfølging av problemengasjementer er ressurskrevende, men det er samtidig viktig å ikke miste fokus på markedet. Banken har derfor gjennom 2009 arbeidet med å styrke sin merkevare gjennom en total omprofilering av kundemateriell og markedskommunikasjonsmidler. I en næring med sterk konkurranse og liten produktdifferensiering, er det viktig å tydeliggjøre sine mål og sine verdier, både overfor ansatte og eksisterende og potensielle kunder. Konkurransen mellom banker er sterk og stadig økende. Både utlåns- og innskuddsmarginene er derfor under press. Bankens rentemargin er i 2009 redusert fra 2,08 prosent til 2,00 prosent. Dersom vi tar med inntekter fra rentefond er rentemarginen 2,15 prosent, det samme som i Styret forventer fremdeles press på marginer, og vil ytterligere styrke arbeidet med prising av risiko i Det vil også bli sterkere fokus på inntjeningen fra ikke-bankrelaterte tjenester, som forsikring og plasseringsprodukter. Kompetanseheving og nytt lønnssystem Fra 1. januar 2009 innførte finansnæringen Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Formålet med ordningen er å sikre at kundenes interesser blir ivaretatt på en god måte. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet står bak ordningen. For å kunne tilby våre kunder forskjellige finansielle spareprodukter må banken ha autoriserte rådgivere i tråd med nevnte autorisasjonsordning, en rekke av bankens rådgivere er derfor oppmeldt til å gjennomgå teoretiske og praktiske prøver i løpet av Ordningen omfatter i første omgang finansielle produkter. På sikt forventer styret at myndighetene og næringen vil innføre et minimumskrav til kompetanse for alle de produkter som banken tilbyr. Styret ser positivt på dette da det vil sikre at våre kunder får gode råd og at bankens ansatte har nødvendig kompetanse for å lykkes i bankmarkedet. For å stimulere til etter- og videreutdanning innfører banken et nytt lønnssystem fra 1. januar Dette legger opp til 5 forskjellige individuelle lønnsstiger og øker den enkeltes mulighet for en jobb- og fagmessig interessant karriereutvikling. Lønnssystemet har insentiver for at våre ansatte skal tilstrebe seg både formalkompetanse og ansvar, som er viktig for å beholde og tiltrekke oss dyktige medarbeidere. Regnskapet Styret vurderer bankens resultat etter tap som svakt, mens bankens underliggende drift vurderes som god. Netto tap på utlån og garantier utgjør 40,4 millioner kroner, som er vesentlig høyere enn det styret anser som akseptabelt. Av netto tap på 40,4 millioner kroner er 33 milloner knyttet til bedriftskunder, 3 millioner til personkunder og 4 millioner til økning av gruppevise nedskrivninger. Selv om det ble innført ny kredittpolitikk senhøstes 2007 og senere er foretatt to omorganiseringer for å styrke kvaliteten på kredittinnvilgelse til bedriftskunder, vil det ta tid å avvikle problemengasjementene. Siden høsten 2007 og frem til sommeren 2009 ble det foretatt en konsolidering av lån til bedriftsmarkedet. I andre halvår 2009 har banken foretatt utlån til nye bedriftsengasjementer, der det er fokus på gode engasjementer i samsvar med bankens kredittpolitikk. Fokus på styring og kontroll av risiko er fremdeles høy. Holla og Lunde Sparebank er i første rekke en lokal sparebank for personmarkedet. Lån til bedriftsmarkedet vil fremdeles være blant bankens produkter, men i første rekke til små- og mellomstore bedrifter i våre kjerneområder. Beholdning av verdipapirer utgjør bankens likviditetsreserver. Verdipapirene består av obligasjoner, sertifikater og rentefond med en løpetid på 3 måneder og med lav kredittrisiko. Styret har i hovedsak avviklet bankens investeringer i aksjer og egenkapitalbevis. Sertifikater og obligasjoner hadde i 2009 netto gevinst på kroner mot kroner i Aksjer, egenkapitalbevis og rentefond hadde i 2009 en netto gevinst på 5,5 millioner kroner mot 2,7 millioner kroner i Gjennom 2009 økte forvaltningskapitalen med 3,3 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet ble økt med 14,5 millioner kroner. Ved utgangen av 2009 var utlån til bedriftsmarkedet på 791 millioner kroner. Utlån gjennom Terra Boligkreditt økte i 2009 med 76 millioner kroner og var ved utgangen av 2009 på 251 millioner kroner. Rentemarginen ble redusert fra 2,08 prosent i 2008 til 2,00 prosent i Rentemarginen inklusive inntekter fra rentefond er 2,15 prosent, samme som Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapitalen har driftskostnadene falt fra 1,32 prosent til 1,29 prosent. Regnskapet er utarbeidet etter forutsetning om fortsatt drift, og styret er ikke kjent med forhold etter regnskapsårets utgang som det bør tas hensyn til. Konsernforhold Holla og Lunde Sparebank eier 85 prosent av aksjekapitalen i Skien Eiendomsmegling AS. Med referanse til regnskapsloven ledd er regnskapet til Skien Eiendomsmegling AS ikke konsolidert inn i bankens regnskap, da regnskapet er å anse som uvesentlig i forhold til bankens regnskap. Det er derfor ikke utarbeidet konsernregnskap. Resultatregnskapet Resultat av ordinær drift etter skatt ble på 4,6 millioner kroner. Årets skattekostnad er beregnet til 2,8 millioner kroner. Netto tap er i 2009 belastet resultatregnskapet med 40,4 millioner kroner, herav økning i individuelle nedskrivninger med 26 millioner kroner og gruppevise nedskrivninger med 4 millioner kroner. Etter styrets oppfatning er resultatet ikke tilfredsstillende, selv om banken har hatt en god utvikling i underliggende drift og inntjening. Resultat før tap var for 2009 på 47,8 millioner kroner, det samme som for Netto rente- og kredittprovisjoner Netto rente- og kredittprovisjoner ble i 2009 redusert med 2,5 millioner kroner, til 80 millioner. Dette skyldes redusert generelt rentenivå. Rentemarginen falt fra 2,08 prosent til 2,00. En del av bankens likviditetsreserver blir forvaltet gjennom rentefond. Rentefond inntektsføres som kursgevinster. Tar vi hensyn til dette var bankens rentemargin ved utgangen av 2009 på 2,15 prosent. Bankens rentemargin har økt jevnt fra andre halvdel av ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Rentemargin Rentefond Figur 2: Rentemarginen falt fra 2,23 prosent til 2,08. Reduksjonen skjedde i hovedsak i første halvdel av Fra inngangen til 2009 til sommeren 2009 satte Norges Bank ned styringsrenten fra 3 prosent til 1,25 prosent. Pengemarkedsrenten, målt ved 3 måneders NIBOR, falt i samme periode fra 4 prosent til 1,7 prosent. Høsten 2009 satte Norges Bank opp styringsrenten i to omganger til 1,75 prosent. Pengemarkedsrenten økte svakt og var ved utgangen av 2009 på 2,2 prosent. I forbindelse med rentenedgangen første halvår foretok banken justeringer av innskudds- og utlånsvilkår. På utlånssiden foretok banken justeringer ut fra en risikobetraktning på engasjementene og bankens innlånskostnader. Det sterke rentefallet første halvår førte til etterslep på rentekostnader på bankens funding, og bankens rentemargin var derfor unormalt lav i begynnelsen av året. Etter hvert som obligasjonsgjelden ble repriset ble rentekostnadene lavere. Dette sammen med en bevisst risikoprising av utlånene har ført til at bankens rentemargin er økt i andre halvår. Styret har fremdeles fokus på å ha en god innskuddsdekning, men det legges særlig vekt på å ha en langsiktig sammensetning av bankens funding og å ha foretningsmessige fornuftige vilkår på bankens innskudd. Innskudd er i dag i større grad flyktige penger enn tidligere. Innføring av nye regler til minimum likviditet vil kunne påvirke bankenes prising av innskudd. Styret har tett oppfølging av dette. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2009 på 61,7 prosent. Dette er en reduksjon på 3,1 prosentpoeng fra Noe av reduksjonen kan forklares med at en del kunder som kom til banken som følge av finanskrisen har replassert sine innskudd. Nominelt er innskuddene redusert med 26 millioner kroner i Netto andre driftsinntekter Ved utgangen av 2009 var netto andre driftsinntekter på 19,4 millioner kroner. Dette er en økning på 1,7 millioner kroner sammenlignet med Inntekter fra rentefond ble i 2009 på 5,9 millioner kroner, mot 3,1 millioner kroner i Sammenlignet med 2008 ble aksjeutbytte i 2009 redusert med 2,5 millioner kroner. 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 2005 Andre inntekter Herav verdipapirer Figur 3: Ved utgangen av 2009 var netto andre driftsinntekter på 19,4 millioner kroner. Detter er en økning på 1,7 millioner kroner sammenlignet med Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester var i 2009 på 11,5 millioner kroner, identisk med Bankens reduksjon i verdipapirer vil redusere svingningene i resultat fra andre inntekter og tydeliggjøre inntjening fra bankens kjernevirksomheter. Driftskostnader Driftskostnader var ved utgangen av 2009 på 51,7 millioner kroner, mot 52,5 millioner kroner for Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene 1,29 prosent mot 1,32 prosent for Kostnader målt i forhold til netto inntekter var på 51,95 prosent mot 52,33 prosent i

8 STYRETS ÅRSBERETNING FOR ,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2005 Driftskostnader % FKAP (venstre) Driftskostnader % inntekter (høyre) Tap og nedskrivinger Netto tap på utlån og garantier var i 2009 på 40,4 millioner kroner mot 26,8 millioner kroner i Netto økning av individuelle nedskrivninger er 26 millioner kroner, mot 18 millioner kroner i Gruppevise nedskrivninger er økt med 4 millioner kroner, mot 3 millioner kroner i Årets konstaterte tap er på 11,4 millioner kroner mot 8 millioner kroner i Inngang på tidligere konstaterte tap er 0,6 millioner kroner i inneværende år, mot 0,1 millioner kroner i Banken har i 2009 styrket det arbeid som ble iverksatt i 2007 og 2008 for å redusere mislighold og tapsrisiko. Styret viser i den forbindelse til ny organisering og økte ressurser til styring og kontroll. Gaver og stønader til lokale aktiviteter Holla og Lunde Sparebank skal som lokalbank støtte aktiviteter av ulik karakter i de lokalsamfunn banken er representert. Banken gir i dag betydelig økonomisk bidrag til kultur og idrettsaktiviteter i Nome, Sauherad og Skien, enten i form av samarbeidsavtaler, gaver til allmennyttige formål eller annet. Totalt ble det for 2009 gitt økonomisk støtte til dette med 1,9 millioner kroner. Mer enn 100 lag og foreninger mottok gaver i Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd på kroner disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål: Overført til gavefond: 0 Overført til bankens fond: % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Figur 4: Driftskostnader var ved utgangen av 2009 på 51,7 millioner kroner, mot 52,5 millioner kroner for Balanse Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital økte i 2009 med 3,3 prosent, mot 1 prosent året før. Den svake økningen skyldes forsiktig økning av utlån til bedriftsmarkedet samtidig som sikre lån til boliger blir foretatt gjennom Terra Boligkreditt. 0 % Utlån og innskudd Holla og Lunde Sparebank har i 2009 hatt en utlånsvekst på balansen med 3,7 prosent. I 2008 var utlånsveksten på minus 5 prosent. Ved utgangen av 2009 var brutto utlån på 3,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 119 millioner kroner fra Salg av nye, sikre boliglån foretas gjennom Terra Boligkreditt. Lån gjennom Terra Boligkreditt utgjør per i dag et liten andel av bankens totale utlån. Utlån gjennom Terra Boligkreditt var ved utgangen av 2009 på 251 millioner kroner. Disse bokføres utenfor balansen. Utlånsvekst inklusive TBK var i 2009 på 6 prosent. Tall i kroner Brutto utlån inkl. TBK Innskudd Figur 5: Ved utgangen av 2009 var brutto utlån på 3,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 119 millioner kroner fra Samlede nedskrivinger på utlån og garantier utgjør ved årsskiftet 78,1 millioner kroner, mot 48,5 millioner kroner i Totale nedskrivinger i 2009 fordeler seg med 16,4 millioner kroner i gruppevise nedskrivinger og 61,7 millioner kroner i individuelle nedskrivinger. Misligholdte lån var ved utgangen av 2009 på 114,5 millioner kroner, eller 3,4 prosent av totale utlån. Ved utgangen av 2008 var misligholdte lån 82,5 millioner kroner, som utgjør 2,5 prosent av totale utlån. Tapsutsatte lån var ved utgangen av millioner kroner, mot 126 millioner kroner i Økningen i mislighold må sees i sammenheng med reduksjonen i tapsutsatte lån. Med den informasjon som styret har på det nåværende tidspunkt, er det styrets oppfatning at nedskrivningen av verdien på utlånene og garantiene er foretatt i henhold til forskriftene, og er tilstrekkelige i forhold til risiko for tap. Styret vil fortsette å benytte Terra Boligkreditt som finansieringskilde for sikre utlån for dermed å redusere bankens likviditetsrisiko. Normalt vil innskudd i bank bli mindre attraktivt i forhold til andre investeringsaktiva når rentene er lave, fordi forventet avkastning blir lav for bankinnskudd. Styret forventer at innskudd i bank igjen vil kunne bli attraktivt dersom rentene beveger seg oppover mot et normalt nivå og at banksparing normalt skal utgjøre en viktig andel av publikums finansielle aktiva. Vilkårene på banksparing har i den senere tid vært påvirket av finansuroen og konkurranse om innskuddsmidler. Styret følger situasjonen nøye, men legger særlig vekt på å ha en langsiktig funding med jevn spredning av midlene. Innskuddsvilkårene må avspeile bankens lånekostnad i obligasjonsmarkedet og vilkårene på boliglån. Styret vil som redegjort i tidligere beretninger styrke satsningen på området for finansiell sparing, herunder banksparing og sparing i fond. Likviditet Styret har stor fokus på likviditetsstyring for å begrense en av de største risikofaktorene banken står overfor. Styret har som mål at banken skal ha en langsiktig og jevn finansiering. For å redusere avhengigheten av ekstern funding har banken besluttet å finansiere fremtidig vekst av sikre boliglån gjennom Terra Boligkreditt. Forvaltning av likviditetskravet er utkontraktert til en profesjonell kapitalforvalter med begrensede risikorammer og krav til løpende rapportering av avkastning og risiko. Tall i kroner Forfallstruktur funding Q110 Q310 Q111 Figur 6. viser forfallstrukturen på bankens obligasjonsgjeld. Figuren over viser forfallstrukturen på bankens obligasjonsgjeld. Ved utgangen av 2009 utgjorde tilgjengelig likviditet om lag 12 prosent av bankens forvaltningskapital. Inkluderes trekkrettigheter er andelen 16 prosent. I 2010 forfaller det 319 millioner kroner i innlån. Innlån som forfaller første halvår 2010 utgjør 137 millioner kroner. Deponerte verdipapirer i Norges Bank utgjør 375 millioner kroner. Udisponert låneadgang var ved utgangen av 2009 på 133 millioner kroner. Styret er av den oppfatning at banken har tilfredsstillende likviditet. Soliditet Kapitaldekning og kjernekapitaldekning var ved utgangen av 2009 på henholdsvis 17,8 og 15,3 prosent. Lovens minimumskrav er 8 og 4 prosent. Kjerne- og kapitaldekningen økte i 2009 som en følge av innskudd fra Statens finansfond i form av fondsobligasjon. Styrets beveggrunn for søknaden er flerdelt. Et viktig element var å styrke bankens soliditet i en uoversiktlig konjunktursituasjon samtidig som banken har høye tapsutsatte og misligholdte lån. Dette vil kunne redusere bankens inntjening i en periode. Økningen av bankens kjernekapital vil føre til at banken evner å ha fornuftig utlånsvekst i denne perioden uten å svekke soliditeten. Q % 15 % 10 % 5 % 0 % Kapitaldekning Kjernekapitaldekning EK/Bto utlån Figur 7: Kjerne- og kapitaldekningen økte i 2009 som en følge av innskudd fra Statens finansfond i form av fondsobligasjon. Organisasjon Antall årsverk av fast ansatte i Holla og Lunde Sparebank var ved utgangen av 2009 på 48,9 mot 45,6 året før. Sykefraværet var i 2009 på 5,57 prosent. I 2008 var sykefraværet på 6,28 prosent. Holla og Lunde Sparebank har i 2009 ytterligere økt fokuset på å gi ansatte et godt og motiverende arbeidsmiljø. Blant annet er det foretatt ombygging av salgsavdelingen og administrasjonsavdelingen på Ulefoss Ombyggingen gir de ansatte lyse og trivelige lokaler, og et godt miljø. Det er inngått avtaler med flere treningssentre for å forebygge belastningsskader. Holla og Lunde Sparebank har avtale om bedriftshelsetjeneste med Volvat og Senter for Arbeidsmiljø i Midt-Telemark. Det er også etablert samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg i tråd med Lov om arbeidsmiljø. Holla og Lunde Sparebank er en IA-bedrift. Det er gjennomført rutinemessig kontroll av brann-, innbrudds-, røykvarslings- og videoovervåkningssystemer ved samtlige avdelinger. Det er gjennomført ransøvelser i Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser omgivelsene. Holla og Lunde Sparebank har vedtektsbestemt kjønnskvotering for forstanderskapet. Bankens forstanderskap består av 12 kvinner og 12 menn. Styret har fem medlemmer og kjønnsfordelingen er 2 kvinner og 3 menn. Lønn og øvrige arbeidsbetingelser fastsettes på bakgrunn av stilling, utdannelse, erfaringer og personlige egenskaper etter et fastlagt mønster. Det er for likeverdige stillinger ikke påviselige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Utover det som fremgår ovenfor, forligger det ingen konkrete planer for ytterligere tiltak. Styrets oppfatning er at bankens personalforvaltning utøves innenfor rammen av de intensjoner som likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven signaliserer

9 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 Risikoforhold Styret har fastsatt skriftlige retningslinjer for styring og kontroll med virksomheten. Bankens regler for internkontroll gjennomgås årlig og justeringer gjennomføres. Banken har formaliserte kontrollrutiner og disse overvåkes av bankens revisor. For å styrke bankens risikostyring på kredittområdet er det etablert en Kredittavdeling som ledes av Kredittsjef. Kredittsjefen inngår i bankens ledergruppe og leder også bankens kredittutvalg. Internkontroll Styret har i 2009 behandlet rapporter fra de ulike forretningsområdene og avdekket som ventet kreditt som risikoområde, men det er ikke avdekket vesentlige feil. Finansiell risikostyring Banken er utsatt for følgende risikoområder: Kredittrisiko (bankens utlån) Likviditetsrisiko (bankens innlån) Markedsrisiko (bankens verdipapirer) Operasjonell risiko (bankens drift) Strategisk risiko (bankens konkurransesituasjon) Styret har i dag fastsatt retningslinjer for å kvantifisere og styre risiko innenfor de ovennevnte risikoområder. Over tid er bankens største risiko knyttet til at låntager ikke kan innfri sine forpliktelser. Bankens kredittrisiko håndteres gjennom kvalitet i saksbehandlingen og med fokus på tilstrekkelig sikkerhet på de lån som gis. Historisk har det vært størst risiko knyttet til næringslån. Styret er derfor bevisst på å ha en forsvarlig andel næringslån i utlånsporteføljen, samt at risikoen fordeles både geografisk og innenfor ulike næringer. Ved utgangen av 2009 hadde banken en næringsandel på om lag 24 prosent. Styret er av den oppfatning at dette er en normal andel for en bank med vår størrelse og soliditet. Banken benytter enkle metoder for beregning av risiko, men legger stor vekt på fastsettelse av risikorammer, jevnlig rapportering av eksponering, beredskapsplaner hvis større tapspotensialer oppstår og ikke minst evne og vilje til å iverksette tiltak. På kort sikt vil likviditetsrisiko være en av bankens største risikofaktorer, slik mange internasjonale banker opplevde i finanskrisen i Likviditetsrisiko vil kunne bli påvirket av tilliten til banknæringen generelt og til Holla og Lunde Sparebank spesielt. Styret har derfor stort fokus på likviditetsrisiko. Bankens likviditetsrisiko håndteres gjennom løpende overvåkning i henhold til fastsatte rammer. Administrasjonen bruker også tid på å informere markedet om bankens finansielle situasjon for å skape trygghet omkring soliditet. Banken har som mål å ha en tilstrekkelig langsiktig finansiering med nødvendige reserver. Som et ledd i å redusere likviditetsrisikoen foretas finansiering av sikre boliglån gjennom Terra Boligkreditt. I tillegg skal Holla og Lunde Sparebank videreføre strategien med å tilby fornuftige og konkurransedyktige innskuddsbetingelser. Bankens markedsrisiko vurderes som lav. Markedsrisiko er i hovedsak knyttet til likviditetsreserver som består av sertifikater og obligasjoner. Denne porteføljen, som forvaltes av en ekstern profesjonell forvalter, har lav rente- og kredittrisiko. Operasjonell risiko er vanskelig å kvantifisere, men reduseres gjennom klare retningslinjer, fullmakter og kontroller som en del av bankens system for internkontroll. De rutiner og kontroller som er vedtatt, er utformet med utgangspunkt i Kredittilsynets moduler for risikobasert tilsyn og ny kapitalkravsforskrift. Forretnings- og strategiskrisiko er risikoen for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter, og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Risikoen omfatter omdømmerisiko og strategisk risiko. Omdømmerisiko ønskes lav, mens strategisk risiko aksepteres samlet lav til middels. For enkeltprosjekter aksepteres en høyere risikotoleranse. Sentrale forutsetninger for å redusere forretningsrisiko er gode prosesser ved utvikling og forankring av vår strategi, handlingsplaner og tiltak, god oversikt over og fokus på utviklingen i egen virksomhet, samarbeidspartnere, leverandører, i markedet og endringer i myndighetenes krav. Strategi, handlingsplaner og tiltak utvikles årlig gjennom involverende prosesser, med bred deltakelse på alle nivåer i organisasjonen. I behandlingen inngår analysering av utviklingen i egen virksomhet og omverden, og vurdering av alternative tiltaks- og utviklingsscenario. Styret behandler og beslutter bankens strategi i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember hvert år. Strategi og budsjetter revideres halvårlig i juni. Strategisk plan inneholder måltall for utvikling av lønnsomhet, soliditet og vekst. Forskning og utvikling Gjennom eierskap og tilknytning til Terra-alliansen sikres utvikling av konkurransedyktige produkter og systemer på en kostnadseffektiv måte. Som følge av videreutviklingen av datasystemet i regi av Terra-Gruppen vil banken også bli belastet for sin relative andel i forhold til totale utviklingskostnader. Utviklingskostnadene vil i hovedsak være knyttet til bankens sin andel av Terra-alliansen sine kostnader knyttet til forbedringer og utvikling av dagens datasystem. Utviklingskostnadene var i 2009 på 2,1 millioner kroner. Utsiktene fremover Fjoråret ble preget av store tap, men Holla og Lunde Sparebank har en meget god underliggende drift, og dette har vært tilstrekkelig til å møte tapsutviklingen så langt. På tross av tapene ser derfor styret optimistisk på bankens utvikling framover. I lys av en fortsatt usikker økonomisk utvikling for norsk og internasjonal økonomi, kan styret ikke se bort fra at det også vil kunne påløpe vesentlige tap i Økte boligpriser og sterkere privatøkonomi har riktig nok gitt en noe bedre utvikling det siste året i bygg- og eiendomsmarkedet, som har stått for en betydelig del av bankens tap tidligere. Sannsynligheten for store tap på dette området er derfor, slik styret ser det, redusert. På den annen side kan evt. større problemer for deler av industrien ramme banken indirekte, dersom innskrenkninger og permitteringer skulle svekke privatkunders og lokale underleverandørers evne til å betjene sine lån. Det er derfor viktig med fortsatt sterk fokus på kostnadseffektiv drift. På tross av en relativt liten organisasjon med avdelinger på fire geografisk forskjellige steder, er bankens kostnadsprosent allerede på et konkurransedyktig nivå. Bortfall av ekstraordinære kostnader til markedsmessige tiltak, ombygging av lokaler mv. i 2009, vil bidra til at kostnadsveksten ventes å bli svak også i På tross av relativt høye taps- og misligholdte lån, er styret trygg på bankens fremtid. I tillegg til at de risikoreduserende tiltak som er foretatt organisasjonsmessig, har banken et godt fundament for videre vekst. Profilkampanjene tydeliggjør bankens posisjon som en profesjonell aktør med fokus på fremtiden. Banken har lav markeds- og likviditetsrisiko, og har en høy soliditet. Per Richard Johansen styreleder Egil Stokken I styret for Holla og Lunde Sparebank Knut Helkås Dahl Roar Snippen Banksjef Disse elementene gjør at banken har et solid fotfeste for å møte utfordringer som måtte komme. Selv om situasjonen for bankene generelt er blitt vesentlig bedret i året som gikk, er det fortsatt sterk fokus på økonomisk konsolidering. Med en bare svak vekst i norsk og internasjonal økonomi framover kan det avdekkes en overkapasitet i banknæringen, både nasjonalt og lokalt. Som en relativt liten bank er det utfordringer knyttet til ressurser for å etterleve regulatoriske krav på en god måte. Samfunnet utvikler seg svært raskt, noe som krever høy kompetanse hos våre rådgivere for å etterleve våre kunders forventninger. Holla og Lunde Sparebank vil møte utfordringene med organisasjonsmessige tilpasninger i tråd med hva kunder og marked forventer. Kontrollert vekst og fokus på kostnader er nødvendig om banken også i fremtiden skal kunne forbli en lokal, solid og konkurransedyktig sparebank. Styret ønsker samtidig å ha et aktivt forhold til bankstrukturen og endringer i denne. I slike spørsmål vil styret ha som overordnet mål å ivareta våre interressenter på en best mulig måte. Christine C. Olsen Ulefoss, 31. desember februar 2010 Ingrid E. Kaasa 16 17

10 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd og gjeld fra kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og grunnfondsbevis Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, 11.1 Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v. (Note 2D) Skatt på ordinært resultat (Note 16) II Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer 17.2 Disponeringer Overført til sparebankens Fond (Note 13) Overført til gaver Sum disponeringer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 11) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 11) Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Netto gevinst/-tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/-tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst/tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn m.v Lønn (Note 3B) Pensjoner (Note 3E) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (Note 11) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger (Note 6) Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

11 BALANSE EIENDELER 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker (Note 8) Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (Note 8) Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger (Note 2B, 8) Individuelle nedskrivninger på utlån (Note 2D) Nedskrivninger på grupper av utlån (Note 2D) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner (med fast avkastning) Ustedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner (Note 5) Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Rente-/verdipapirfond Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Note 4) GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner (Note 8) Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid Innskudd og gjeld med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder (Note 8,10) Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (Note 8,9) Annen gjeld 17.3 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse m.v. (Note 3E) Utsatt skatt (Note 16) Andre avsetninger for pål. kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Eierinteresser i tilknyttede selskaper 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper (Note 4C) Eierinteresser i konsernselskaper 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskaper (Note 4C) Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (Note 16) Andre immaterielle eiendeler (Note 6) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 6) Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Forskuddsbet.ikke pål. kostnader/opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 3E) Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostnader Sum forskuddsbet.ikke pål. kost./opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital (Note 14) Annen ansvarlig lånekapital (Note 14) Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL: 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL (Note 13) SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: 23. Betingede forpliktelser 23. Garantier for kunder (Note 15) Forpliktelser 24. Pantstillelse, verdipapirer deponert som sikkerhet i Norges Bank (Note 5) Ulefoss, 31. desember 2009 / 8. februar 2010 I styret for HOLLA og LUNDE SPAREBANK Per Richard Johansen Knut Helkås Dahl Ingrid E. Kaasa Styreleder Egil Stokken Christine C. Olsen Roar Snippen Banksjef

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Side 24 Note 2 Utlån og garantier til kunder Side 25 2 A Verdsettelse, beskrivelse, definisjoner 2 B Brutto utlån og garantier fordelt på sektorer, næring og geografiske koder 2 C Prinsipper for verdsettelse av utlån 2 D Tap på utlån og garantier I dag i morgen Note 3 Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte Side 29 3 A Antall ansatte og årsverk 3 B Godtgjørelse til banksjef, styret, forstanderskap og kontrollkomite 3 C Godtgjørelse til revisjon 3 D Lån og garantier 3 E Pensjonsforpliktelser overfor ansatte Note 4 Aksjer og grunnfondsbevis Side 31 4 A Kortsiktige plasseringer (omløpsmidler) 4 B Kortsiktige plasseringer - fondsandeler 4 C For varig eie (anleggsmidler) 4 D Eierinteresser i tilknyttede selskaper 4 E Eierinteresser i konsernselskaper 4 F - Beholdningsendringer Note 5 Obligasjoner Side 33 Note 6 Varige driftsmidler Side 35 Note 7 Leieavtaler Side 36 Note 8 Restløpetid for hovedpostene i balansen Side 36 Note 9 Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Side 37 Vi har vært her i snart 150 år. Regn med at vi er her i 150 til! Vi er en bank med et langsiktig perspektiv. Vi forandrer og forbedrer oss, men du vil alltid kjenne oss igjen. Du vet hvor du har oss! Note 10 Innskudd fra kunder fordelt på sektorer og geografiske koder Side 38 Note 11 Diverse spesifikasjoner Side 38 Note 12 Kostnader knyttet til Sparebankenes Sikringsfond Side 38 Note 13 Opplysninger om egenkapital og kapitaldekning Side A Egenkapital 13 B Kapitaldekning Note 14 Ansvarlige lån Side 40 Note 15 Poster utenom balansen - garantier Side 40 Note 16 Skattekostnad Side 40 Note 17 Eiendeler og Gjeld diverse spesifikasjoner Side 41 Note 18 Finansielle derivater Side 42 Note 19 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Side 43 Note 20 Garantiforpliktelser overfor boligkredittinstitusjoner Side 43 23

13 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og regler fastsatt i regnskapslov, forskrift om årsregnskap for banker og god regnskapskikk. Det er under regnskapsprinsipper eller den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper. Alle beløp i notene er oppgitt i hele 1000 kroner så sant det ikke spesifikt er angitt noe annet. Der det i teksten forekommer tall i parentes angir dette tallene for foregående år. Periodisering av renter, gebyrer og provisjoner Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Etableringsgebyrene vurderes å dekke de direkte kostnader som påløper ved opprettelse av lånetjenesten og periodiseres derfor ikke. Inntektsføring / kostnadsføring Forskuddsbetalte renter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og oppført som tilgodehavende i balansen. Aksjeutbytte blir inntektsført det året det mottas. Ved utregning av gevinst ved salg av aksjer og egenkapitalbevis blir kostpris fastsatt av gjennomsnittlig inntakskost på hele beholdningen av vedkommende aksje/ egenkapitalbevis. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta og omregningsregler for valuta Bankens fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kurser på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Ordinære valutaposter er ikke sikret ved sikringsforretninger utenfor balansen. Finansielle instrumenter Bankens finansielle instrumenter er delt opp i: A Omløpspapirer. Det vil si sertifikater, obligasjoner, penge markedsfond egenkapitalbevis og aksjer som holdes som kortsiktige plasseringer. B Anleggspapirer. Det vil si øvrige verdipapirer som holdes ut fra strategiske og andre hensyn i varig eie. Med bakgrunn i Regnskapslovens 5-8 er beholdningen av børsnoterte egenkapitalbevis, aksjer og pengemarkedsfond som anses som omløpsmidler, klassifisert som handelsportefølje slik at verdien av det enkelte papir er vurdert til markedsverdi. De øvrige omløpspapirer er vurdert etter laveste verdis prinsipp det vil si at de er balanseført til laveste verdi av anskaffelsesverdi (opprinnelig kostverdi) eller markedsverdi. Pengemarkedsfond er en form for obligasjonsfond som blir bokført til virkelig verdi. Andelshavere i et obligasjonsfond er ikke skattepliktige for inntekter opptjent av fondet, men er skattepliktige for utdelinger (renter) fra fondet jfr. Note 4 B. Obligasjoner som er anskaffet for å sikre de krav som lovverket setter til bankens likviditet og /eller som er stillet som sikkerhet for låneopptak i Norges Bank klassifiseres som omløpsmidler og er vurdert til det som er laveste av kostpris eller markedsverdi. Aksjer og egenkapitalbevis til varig eie er klassifisert som anleggsmidler og er vurdert til anskaffelseskost. Aksjene blir nedskrevet dersom verdien er vesentlig lavere enn bokført verdi, og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. Varige driftsmidler og avskrivinger av disse Generelt Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivinger. Ordinære avskrivinger er basert på kostpris og avskrivinger er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske løpetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vurdert til å være vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående art, blir det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Bygninger og andre eiendommer Årlige avskrivinger er 2 3 %. For bankens bedriftshytte er avskrivinger 0%, da antatt omsetningsverdi ligger vesentlig høyere enn bokført verdi. Nye faste installasjoner bygning Årlig avskrivningssats er 5%. Maskiner, inventar og faste installasjoner Alle slike investeringer er aktivert og avskrevet i henhold til reglene om regnskapsskikk. Årlige avskrivinger er 20-33%. Immaterielle eiendeler Balanseførte immaterielle eiendeler gjelder aktiverte kostnader i forbindelse med bytte av dataleverandør. Avskrives over 3 år. Omarbeiding av sammenlignbare tall Korrigering av tidligere års feil Bankens eksponering i og avkastning av pengemarkedsfond, ble i 2008-regnskapet vurdert til å komme inn under fritaksmodellen, noe som ikke er korrekt all den tid det dreier seg om obligasjonsfond. I samsvar med regnskapslovens 4-3 og GRS, er skattekorrigeringen bestående av betalbar skatt og endring i utsatt skatt på ialt kr. 861, korrigert mot egenkapitalen. De sammenlignbare tallene for 2008 ( ) er omarbeidet i samsvar med dette (se note 13 og 16). NOTE 2. UTLÅN OG GARANTIER TIL KUNDER Note 2A Verdsettelse, beskrivelse, definisjoner Bankens behandling av engasjement er basert på Kreditttilsynets forskrift av om regnskapsmessig behandling av lån og garantier (Utlånsforskriften). Bankens engasjement vurderes i utgangspunktet til pålydende for de engasjement som ikke er verken misligholdte eller vurdert tapsutsatte. Engasjement defineres som utlån og garantier innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av individuelle nedskrivninger på engasjement.vurderingen om nedskrivning er basert på observerbare data om objektive bevis på en tapshendelse som banken har hatt eller har kjennskap til ved den løpende engasjementsoppfølgning. I vurderingen tas det også i stor grad hensyn til både risikoklasse og eventuelt mislighold. Modellen bidrar til å bedre diagnostisere tapsutsatte engasjement særlig innefor bedriftsmarkedet. Engasjement som nedskrives utgjør i prinsippet beregnet forskjell mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Samlet individuelle nedskrivninger på engasjement er øket fra kr. 36,2 millioner til kr. 61,7 millioner i Gruppevise nedskrivninger for tap er basert på en vurdering av historiske tap innenfor privat og næring, korrigert for portefølje der det er foretatt individuelle nedskrivninger. Konstaterte tap de siste 5 år, inkludert 2009, er lagt til grunn for beregningen. Ved utgangen av 2008 hadde banken gruppevise nedskrivninger på kr. 12,4 mill. Ved utgangen av 2009 Tabell over risikofordelt utlånsportefølje pr utgjør gruppevise nedskrivninger kr. 16,4 millioner. Samlede nedskrivninger på engasjement, individuelt og gruppe, utgjør ved utgangen av 2009 kr. 78,1millioner mot tilsvarende kr. 48,6 millioner ved utgangen av Risikoklassifisering Engasjement er fordelt i to grupperinger; person- og næringsengasjement. For personengasjement legges til grunn tre kriterier basert på henholdsvis betalingsevne (gjeldsgrad), pantesikkerhet og andre objektive faktorer. For næringsengasjement legges til grunn tre kriterier basert på økonomi, pantesikkerhet og andre objektive faktorer. De enkelte engasjement er delt inn i fem risikoklasser A,B,C,D og E. Klasse A defineres som laveste risiko og E som høyeste risiko. I tabellen nedenfor er høy risiko representert med klasse E, middels risiko klasse C og D og lav risiko klassifisert som A og B. Over 99 % av porteføljen er klassifisert per Det benyttes klassifiseringssystem utarbeidet av dataleverandøren SDC. Engasjement klassifiseres ved etablering og ved endringer eller ved aktuelle hendelser av betydning for engasjementet. Bankens største næringsengasjement klassifiseres minimum en gang hvert år. Alle engasjement klassifiseres minimum hvert 3. år. Engasjementsporteføljen gjennomgås regelmessig og rapporteres til styret minimum to ganger per år. Rapporteringen foregår i hovedsak ved gjennomgang av store engasjementer, foruten taps- og misligholdte engasjement. Risikoklassifisering benyttes også som støtteverktøy for engasjementsoppfølgning, kredittvurdering og i stor grad som grunnlag som grunnlag for prising av risiko. Personmarkedet Bedriftsmarkedet Garantier Trekkrettigheter Ind. nedskrivninger Risikoklasse A B C D E Ikke klassifisert Sum Gruppevise nedskrivinger er ikke tilordnet de enkelte grupper

14 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR B - Brutto utlån og garantier fordelt på sektorer, næring og geografisk kode En for alle Utlån, garantier, tap, nedskrivninger og mislighold Utlån Garantier Trekkrettigheter Sektorer alle for en Personmarked Offentlig forvaltning Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Forr. Tjenesteyting Eiendomsdrift etc Annen næring Sum Geografiske fordeling Utlån Garantier Utlån Garantier Telemark ,3 % ,4 % ,2 % ,6 % Akershus ,9 % 75 0,1 % ,2 % 0,0 % Oslo ,0 % ,1 % ,4 % ,0 % Buskerud ,9 % 75 0,1 % ,9 % 0,0 % Vestfold ,6 % 252 0,2 % ,6 % 232 0,2 % Øvrige, inkl Terra Boligkreditt ,3 % ,1 % ,8 % ,2 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Som aktiv lokalbank bidrar vi til et blomstrende lokalmiljø. Samtidig er en positiv lokal utvikling en forutsetning for bankens vekst. Vi er i samme båt! 2 C Kredittrisiko på utlån Kredittrisiko er risiko knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. For banken er dette i stor grad knyttet til risiko for tap på utlån. Banken har ikke endret sin generelle praksis for kredittvurdering og benytter samme modeller/praksis som for tidligere år. Dette gjelder også for avsettinger for tap. Endrede generelle økonomiske utsikter i forhold til forrige år kan allikevel medføre noe endring ved vurderingen nye utlån. En stor andel av bankens utlån er gitt med sikkerhet i boliger i bankens primærområde. Historisk sett har banken lite tap på disse utlånene, og det er fortsatt bankens vurdering at det er lite sannsynlige med vesentlige tap knyttet til disse utlån-ene. Det er også bankens vurdering at bankens primærområde i Telemark er mindre preget av opp- og nedgangstider enn generelt i Norge, og kredittrisikoen derfor er mer stabil her enn i pressområdene. I tillegg til kredittrisiko knyttet til balanseførte poster har banken også kredittrisiko knyttet til lån formidlet til Terra Boligkreditt A/S, dvs. ikke balanseførte poster. Henviser for øvrig til note 20. Sikkerheter Alle misligholdte og tapsutsatte boliglån har pant i bolig som sikkerhet for engasjementet. Lån med pant i bolig nedskrives vanligvis til pantets verdi. Andre lån og kreditter til personkunder er vanligvis usikret, med unntak av lån til bil, der bilen verdi utgjør sikkerheten. Lån og kreditter til næringskunder er vanligvis gitt med sikkerhet i selskapspanter, eiendom og lignende innenfor forsvarlige nivåer. Overtatte eiendeler Banken har ingen overtatte eiendeler per Styring av kredittrisiko Bankens policy, kompetanse, rutiner og kontroller på kreditt-området skal være slik at det sikrer en sunn og langsiktig utvikling samt god avkastning uten at banken utsettes for risiko som truer dens eksistens verken på kort eller lang sikt. Bankens kredittpolicy gir retningslinjer innenfor både person- (PM) og bedriftsmarkedet (BM) for krav til egenkapital, betalingsevne, betalingsvilje, sikkerhet, engasjementsstørrelse, klassifisering og oppfølging. Når det gjelder egenkapital stilles det som hovedregel krav om minst 20 % egenkapital i begge markedene. Betalingsevnen skal vurderes og dokumenteres. Betalingsviljen skal enten dokumenteres gjennom tidligere kundeforhold eller ved innhenting av kredittopp-lysninger. Sikkerhetene skal være tilstrekkelig til å sikre engasjementet ved eventuell realisering både på kort og lang sikt. Sikkerhetsverdiene vurderes forskjellig avhengig av type objekt. Varelager og fordringer vurderes i utgangspunktet til 30 % av bokført/vurdert verdi, driftstilbehør vurderes til 20 % av bokført/vurdert verdi, fast eiendom til 85 % av omsetningsverdi og motorvogn og anleggsmaskiner til 70 % av verdi (noe avhengig av alder og tilstand). Alle kundene skal risikoklassifiseres. Når det gjelder oppfølging av engasjementene på PM gjøres det ingen spesiell oppfølging med mindre engasjementet er på overtrekk-/restanselistene eller kommer ut med en underdekning eller er utsatt for andre hendelser som endrer bankens risiko i vesentlig grad. Innenfor næring tilstrebes årlig oppfølging av regnskap, salg, inntekter m.v. på de 20 største 27

15 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 engasjementene. Næringslivskunder med kassekreditt skal sende inn regnskapet en gang pr. år for analyse og oppfølging. Det samme gjelder alle næringslivskunder med et engasjement større enn kr Virkelig verdi på utlån Utlån vurderes til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. På etterfølgende balansedager vurderes utlån til amortisert kost. Beregning av virkelig verdi på finansielle eiendeler og gjeld vurdert til amortisert kost kan estimeres ved å justere bokført verdi for verdien av rentebindingsperioden på den enkelte underliggende post. Verdien av rentebindingsperioden er avhengig av markedsrentene på måletidspunktet. Banken har ikke tilgang til system som gjør det gjennomførbart å sikre tilfredsstillende kvalitet på slike estimat, og har derfor ut i fra en vesentlighetsvurdering valgt å ikke rapportere dette. 2D Tap på utlån og garantier Mislighold og tapsutsatte lån Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt Renteinntekter på tapsutsatte utlån Renteinntekter på tapsutsatte lån periodiseres ikke, og inntektsføres etter hvert som de innbetales. Banken har resultatført ca. 1,8 mill kroner på tapsutsatte utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i spesifiserte avsetninger på garantier - (2 500) Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Årets konstaterte tap med tidligere individuelle nedskrivninger Årets konstaterte tap uten tidligere individuelle nedskrivninger Fradrag for årets inngang på tidligere konstaterte tap (622) (128) Periodens tapskostnad Misligh. engasjement Tapsuts. engasjement Individ. nedskrivninger Personmarked Offentlig forvaltning Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Sum Aldersfordeling av restanse og overtrekk dager dager dg 6 mnd-1 år 1-3 år Over 3 år Sum Personmarked Bedriftsmarked Sum dager dager dg 6 mnd-1 år 1-3 år Over 3 år Sum Personmarked Bedriftsmarked Sum Andre spesifikasjoner på utlån og garantier Brutto utlån Garantier Trekk- Misligholdt Tapsutsatte Individuelle Personmar. Bedriftsmar. fasiliteter engasjem. engasjem. nedsk. utlån Endring NOTE 3. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSVALGTE 3A Antall ansatte og årsverk Årsverk per ,9 45,6 Gjennomsnittlig årsverk i året 47,3 46,1 3B - Godtgjørelse til banksjef, styret, forstanderskap og kontrollkomite Den samlede lønn og godtgjørelse til banksjef, styre, forstanderskap og kontrollkomite utgjorde i 2009 kr 1.4 millioner kroner Dette fordeler seg som følger: 2009 Forstanderskapets leder Gudmunn Kyrkjebø 12 Styreleder Per Richard Johansen 59 Fratrådt styreleder Bjørn Vidar Nesheim 11 Styremedlem Knut H. Dahl 41 Styremedlem Ingrid E. Kaasa 34 Styremedlem Egil Stokken 34 Styremedlem (ansattes representant) Christine C. Olsen 34 Fratrådt styremedlem Ingeborg Anni Haukvik 7 Fratrådt styremedlem (ansattes repr.) Tove N Lia 7 Ansattes vararepr. Mona Lund 22 Fratrådt ansattes vararepr. Torgeir Rugtvedt 6 Leder i kontrollkomiteen Stig Kjeldal 22 Medlem i kontrollkomiteen Nils Juel 6 Medlem i kontrollkomiteen Håkon Øygarden 6 Varamedlem i kontrollkomiteen Kirsten Leikvoll 2 Ledende ansatte Banksjef Roar Snippen C - Godtgjørelse til revisjon: Godtgjørelse til revisjon fordelt på: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning 4 6 Annen bistand Sum I tillegg til disse beløpene kommer merverdiavgift. 3 D - Lån og garantier Lån og garantier Engasjement per Leder i forstanderskapet 0 Øvrige medlemmer av forstanderskapet Styrets leder 533 Øvrige medlemmer av styret 0 Leder av kontrollkomiteen 0 Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen 302 Ledende ansatte (Banksjef Roar Snippen) 0 Øvrige ansatte Alle lån som er ytt til tillitsmenn er gitt på vanlige forretningsmessige vilkår Rentefordel for ansatte utgjør Beløpet er beregnet som den totale differansen mellom lånerenten og den rentesatsen som til enhver tid danner grunnlag for fordelsbeskatningen av de ansatte. Rentefordelen er nettoført i regnskapet og innberettet i henhold til forskrifter fra Skattedirektoratet. Fra og med september 2009 er lånerenten for ansatte lik normrenten. Lånerammen for denne ordningen er begrenset opp til 1,5 millioner kroner

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR E - Pensjonsforpliktelser overfor ansatte A. Kollektiv pensjonsordning (sikret ordning) Banken har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Storebrand Livsforsikring AS. Ordningen omfatter 51 fast ansatte og 8 pensjonister. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er fra lukket og banken har gått over til innskuddsbasert pensjonsforsikring for nyansatte etter samme dato, og for de tidligere ansatte som frivilling ønsker å gå over. Denne ordningen innebærer ingen forpliktelse for banken utover en andel av lønn hvert år som innbetales. Kostnadsført i 2009 er kr B. Avtaler om førtidspensjon a. Særskilte avtaler Det er inngått egen avtale med banksjefen i tidligere Lunde Sparebank. Denne avtalen er et tillegg til den kollektive pensjonsordningen og ga ham rett til å fratre sin stilling ved fylte 62 år. Han gjorde i 2006 bruk av denne retten og fratrådte da sin stilling. Førtidspensjonen er avtalt til 80 % av pensjonsgrunnlaget på det tidspunkt pensjonen begynte å løpe og med årlig regulering i takt med det generelle tillegg som ytes bankens øvrige ansatte. Utbetalingen under denne ordningen utgjorde kr i 2009, arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til beløpet. Avtalen løper fram til ordinær pensjonsalder ved fylte 67 år i Til finansiering av denne førtidspensjonen hadde banken inngått en livrenteavtale som var fullt innbetalt i 2002 og er hensyntatt ved aktuarberegningen som det er redegjort for nedenfor. Innbetalingen fra livrenteavtalen utgjorde i 2009 til sammen kr b. Avtalefestet førtidspensjon (AFP) (usikret ordning) Forpliktelser knyttet til bankens avtalefestede førtidspensjon (AFP) er en usikret ytelse. Reglene åpner for at de som ved fylte 62 år ønsker det, kan gå av med førtidspensjon ved dette tidspunktet. Banken dekker 100 % av pensjonen ved 62 og 63 år, deretter 60% fram til 67 år. I beregningen nedenfor er det ved den fremtidige forpliktelsen forutsatt følgende: I intervallet år: uttaksprosent 10% I intervallet år: uttaksprosent 10% Innenfor den ordinære AFP-ordning som banken har gjennomført er det 2 personer som per ytes pensjon. c. Beregninger Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra forsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved målingen av nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte forpliktelse korrigeres hvert år i samsvar med aktuarberegningen over påløpt pensjonsforpliktelse. Storebrand Pensjonstjenester AS har per foretatt en beregning av verdien av pensjonsordningene i henhold til Norsk Regnskapsstiftelse NRS6. Beregningen er basert på følgende forutsetninger: a. Diskonteringsrente 5,40% b. Forventet avkastning 5,60% c. Lønnsøkning 4,25% d. G-regulering 4,00% e. Regulering av løpende pensjoner 1,3% f. Arbeidsgiveravgift 14,10% g. Demografiske faktorer om dødelighet, uførhet og etter latte fra Standard Norsk Tabellverk K63 h. Forventet frivilling avgang før pensjonsalder før fylte 40 år 2 %, og etter fylte 40 år 3 % Basert på de samme økonomiske forutsetninger som angitt ved bankens ordinære ytelses-baserte pensjonsordning, har Storebrand Pensjonstjenester AS beregnet underfinansieringen pr for AFP ordningen til kr (3.230 ) og en overfinansiert pensjonsforpliktelse i utgående balanse per på kr. 6,152 (kr ). NOTE 4. AKSJER, GRUNNFONDSBEVIS OG VERDIPAPIRFOND Aksje-/Eier.and. Opprinnelig Balanseført Selskapets navn Kapital Antall kostpris Markedsverdi verdi Voss Veksel Lbnk Terra Gruppen AS Indre Sogn Spare Nes Prest Spareb Terra Sparebank Rygge-Vaaler Spa Norgesinvestor A Norgesinvestor B German Property Nordito AS Danske Fund Bank Terra Likviditet Kirkesundet Kraf Hjelmeland Spb Spama AS Skien Dalen Skip Midt Telemark Næ TerraEidsmegl.Po Visa-C Visa-A Sum aksjer andeler og grunnfondsbevis Nome Investeringsselsakap Terra Eidsmegl.Megling Midt-Telemark Sparehuset Grenland Sum eierinteresser i tilknytta selskaper Skien Eiendomsmegling Sum eierinteresser i konsernselskaper Totalt aksjer, andeler og grunnfondsbevis Balanseført verdi kan for enkelte papirer avvike litt i forhold til endelige kurser per Det er brukt kurser slik de var kjent pr Andel av børsnoterte aksjer utgjør kr A Kortsiktige plasseringer aksjer og egenkapitalbevis Resultatvirkning, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser RESULTAT Sikret Usikret Sum. pensj.kostn. Sikret Usikret Sum. pensj.kostn. Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Sum aktuarberegnet Pensjonspremie uten fripolise Innskuddsbasert pensjonspremie BALANSE Påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Estimatavvik - ikke resultatført Overfinansiering Underfinansiering Aksje-/Eierand. Balanseført Selskapets navn Kapital Antall Oppr. Kostpris Markedsverdi verdi Voss Veksel Lbnk Indre Sogn Spare Nes Prest Spareb Rygge-Vaaler Spa German Property Kirkesundet Kraf Visa-C Visa-A Hjelmeland Spb Sum B Kortsiktige plasseringer fondsandeler Aksje-/Eierand. Balanseført Selskapets navn Kapital Antall Oppr. Kostpris Markedsverdi verdi Terra Sparebank Danske Fund Bank Terra Likviditet Sum

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Banken har andeler i verdipapirfondene Terra Sparebank, Terra Likviditet og Danske Invest Banksikkerhet. Kredittilsynet har presisert at andelene skal klassifiseres som aksjer og andeler og at avkastningen skal klassifiseres som inntekter fra aksjer og andeler og ikke renteinntekter. Verdipapirfondene er å anse som rentefond og har utpreget lav risiko. Fondene forvaltes av profesjonelle forvaltere med begrensede risikorammer. Referanseindeksene er ST2X. Renterisikoen er lav ettersom 4C For varig eie (anleggsmidler) Aksje-/Eierand. Balanseført Selskapets navn Kapital Antall Oppr. Kostpris verdi Terra Gruppen AS Norgesinvestor A Norgesinvestor B Nordito A/S Spama AS Skien Dalen Skipsselskap AS Midt Telemark Næringsutvikling Sum Andel av resultat og egenkapital i tilknyttede selskaper Basert på foreløpige årsregnskapstall for 2009 referanse-indeksen har modifisert durasjon på 0,25 eller lavere. Kreditt-risikoen er også lav. Fondene investerer i rentepapirer utstedt av norske finans-institusjoner, norske kommuner og den norske stat. Lånene har kort rentebinding, og er utelukkende seniorlån med 20 % vekting. Fondene er investert i en rekke ulike utstedere, noe som sikrer en god diversifisering. Fondene er som følge av risikoprofilen deponerbare i Norges Bank, noe som banken har benyttet seg av. 4D Eierinteresser i tilknytta selskaper Balanseført Selskapets navn Aksjekapital Eierandel Oppr. Kostpris verdi Nome Investeringsselskap ,0 % 0 0 Terra Eiendomsmegling Midt-Telemark AS ,2 % Sparehuset Grenland AS ,4 % Sum Selskapets Bankens Selskapets navn Eierandel Resultat egenkapital andel EK Nome Investeringsselskap 49,0 % Terra Eiend.megl. Midt-Telemark AS 26,2 % Sparehuset Grenland AS 33,4 % (921) E Eierinteresser i konsernselskaper Opprinnelig Balanseført Selskapets navn Aksjekapital Eierandel kostpris verdi Skien Eiendomsmegling as, 3700 Skien Andel av resultat og egenkapital i konsernselskap. Basert på endelig årsregnskap for 2009 Selskapets Bankens Selskapets navn Eierandel Resultat egenkapital andel EK Skien Eiendomsmegling AS, 3700 Skien 85 % Bankens mellomværende med Nome Investeringsselskap AS var per et innskudd på 99 (12 ). Sparehuset Grenland AS hadde innskudd per på (2.149 ). Terra Eiendomsmegling Midt-Telemark AS hadde per ingen mellomværende. Skien Eiendomsmegling AS leier lokaler av banken i Skien og har for 2009 betalt husleie med kr 168 (154 ), og mellomværende var per innskudd på totalt (3.579 ). Det er trukket 120 på en bevilget kredittramme. Med henvisning til Regnskapslovens 3-8 er det ikke utarbeidet konsernregnskap. Dette med begrunnelse uvesentlighet, og at et konsernregnskap vil bli tilnærmet likt bankens regnskap. 4 F Beholdningsendring Omløpsmidler Aksjer og grunnfondsbevis Balanseført verdi 2009 Balanseført verdi 2008 Saldo pr Tilgang i året Avgang i året (50) Verdiendringer Saldo pr Anleggsmidler Aksjer og grunnfondsbevis - inkl. tilknyttede selskap og konsernselskap Balanseført verdi 2009 Balanseført verdi 2008 Saldo pr Tilgang i året Avgang i året - Verdiendringer - Saldo pr NOTE 5. OBLIGASJONER Bankens portefølje består utelukkende av obligasjoner tilhørende gruppen øvrige omløpsobligasjoner, jfr. Note 1 finansielle instrumenter. Intensjonen med porteføljen om å realisere kortsiktige gevinster er ikke fremtredende og obligasjonene blir derfor verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Banken har inngått avtale om aktiv forvaltning, og benytter seg av de kurser som er beregnet av forvalter, disse kan avvike litt fra endelige kurser per Selskapets navn Pålydende Kostpris Markedsverdi Balanseført verdi Telemark Kom Eidsberg kom Halden Spbk 10 F Eidsberg Spb Ørskog Spbk 10 F DnBNOR Bolig Voss Veksel 11 F Sparebanken Øst Kreditt Spbk Flekkefjord Spb Trogstad spbk Terra Kort AS Sunndal 11 FRN Evje&HornnesSpbk Sogne og Greipst Spbk More 11 FRN Bjugn Spbk 11 FR Stadsbygd Sp Terra Boligk Holand Spbk 12 F Vegårshei SpB Spydeberg Sp Opdals Spbk 11 F Malvik Komm 10 F Surnadal Spareba Marker Spb 13 F Gjensidige bank Sum Obligasjoner Av obligasjonsporteføljen på pålydende 305 millioner, var 144 millioner børsnoterte papirer. Bokført verdi pr på de øvrige 161 millioner er fastsatt av vår megler. Kursene kan variere litt i forhold til

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Omløpsmidler Porteføljen fordler seg på følgende måte Risikovekt Stats- og statsgaranterte obligasjoner Kommuner / kommunal garanti Kraftselskap Finansinstitusjoner Finansinstitusjoner Finansinstitusjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Industri Sum Kort godt! Av denne porteføljen er obligasjoner for til sammen kr pantsatt som sikkerhet for bankens låneadgang i Norges Bank. I tillegg er det pantsatt rentefond for 148 millioner. Beholdningsendring Banken hadde per F-lån på 200 millioner i Norges Bank. Dette skal tilbakebetales i februar Obligasjoner Balanseført verdi 2009 Balanseført verdi 2008 Saldo pr Tilgang i året Avgang i året ( ) ( ) Verdiendring 952 (735) Saldo pr NOTE 6. VARIGE DRIFTSMIDLER Oversikt over driftsmidler Kontor- Inventar og Bankbygg Tomter og Immaterielle Sum og avskrivninger maskiner transp.midler firmahytte eiendeler En ekte lokal bank er en effektiv bank, en bank der kundene opplever korte beslutningsveier og raske beslutningsprosesser. Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Akkumulerte avskrivninger (8 398) (6 642) (11 144) (35) (3 597) (29 816) Akkumulerte nedskrivninger (3 760) (3 760) Bokført verdi per Ordinære avskrivninger 2009 brutto Fradrag for refusjon av MVA tidl avskrevet (1 091) (1 091) Netto avskrivninger (720) Avskrivningssatser 33 % 25% / 33% 2-5% 0 % 33 % Banken eier 3 forretningsbygg, bokført verdi per er: Lunde, 2,4 millioner kroner Skien, 5,1 millioner kroner Ulefoss, 8,9 millioner kroner. Disse brukes hovedsakelig i ordinær bankdrift, det henvises til Note 7. Refusjonen av MVA har sin årsak i følgende: I forbindelse med overgang til ny datasentral ble kostnadene til dette aktivert i I 2007 kom krav fra avgifts-myndighetene om at en del av dette var avgiftspliktig. Det ble derfor fremsatt et tilleggskkrav på 1,1 millioner kroner som ble betalt og aktivert i 2007 for nedskriving over 3 år. Imidlertid ble avgjørelsen anket og beløpet tilbakebetalt i desember Finans-departementet har gitt bankene medhold i anken slik at saken nå er endelig avsluttet. 35

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 NOTE 7. LEIEAVTALER Som leier: Det er inngått langsiktige leieavtaler når det gjelder bankens avdelingskontor på Gvarv. I Skien har banken egne lokale, men Leiekostnader Fradrag for fremleie Netto leiekostnader Som utleier: Bankens egne lokaler i Ulefoss senter er på m 2. Et mindre areal av dette leies ut. Ved avdelingen i Skien leier Skien Eiendomsmegling AS kontorplass. har også stått i leieforhold med de tidligere lokalene. Dette leieforholdet utløp Disse lokalene har vært framleid Leieinntekter Likviditetsrisiko Holla og Lunde Sparebank benytter en rekke indikatorer for å styre bankens likviditetsrisiko. Blant annet benyttes likviditetsindikatorer slik de er definert av Finanstilsynet. Per 31. desember 2009 var bankens likviditetsindikator 1 (Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år) på 112. Likviditetsindikator 2 (Finansiering med gjenstående løpetid over 1 mnd) var på 121. Likviditetsindikatoren er på 117. Finanstilsynet har tidligere uttalt at indikator større enn 107 innebærer en lav likviditetsrisiko. Holla og Lunde Sparebank har pr utstedt obligasjonslån inklusiv ansvarlig lån, med et volum på millioner kroner. I tillegg har banken ett 3 års F lån fra Norges Bank på 200 millioner med forfall i februar 2012 og lån fra andre kredittinstitusjoner på 192 millioner. Banken har i desember 2009 inngått avtale med Statens Finansfond om kapitalinnskudd ved tegning av fondsobligasjoner for 41 millioner kroner. I 2010 forfaller obligasjons- og annen gjeld på 319 millioner, hvor det første lån på 137 millioner forfaller i mai. Det neste forfallet, som er det siste i 2010 er i september med 182 millioner kroner. Banken har pr likvide midler plassert i kontanter, innskudd i Norges Bank og bankinnskudd med 270 millioner kroner. Videre har banken en obligasjons- pengemarkedsportefølje, inkludert rentefond, med 453 millioner kroner. Gjenstående låneadgang i Norges Bank var pr 31.desember på 133 millioner kroner. I tillegg har banken trekkrettigheter i form av oppgjørskreditt på 150 millioner. NOTE 8. RESTLØPETID FOR HOVEDPOSTENE I BALANSEN Eiendeler - innskudd i og utlån til finansinstitusjoner mndr - Kontanter og innestående i Norges Bank mndr - innestående i andre banker mndr - 1 år - utlån til kredittinstitusjoner år - utlån til kredittinstitusjoner Sum Eiendeler - utlån til kunder mndr Kassekreditt og byggelån mndr - 1 år år Over 5 år Sum Eiendeler - obligasjoner og sertifikater mndr mndr - 1 år år Over 5 år - Sum Gjeld - Innskudd fra andre kredittinstitutsjoner mndr - lån i andre banker mndr - 1 år år Over 5 år - Sum Gjeld - Innskudd kunder mndr - brukskonti år diverse spareformer Sum Gjeld - obligasjonsgjeld mndr mndr - 1 år år Over 5 år (ansvarlig obligasjonslån) Sum NOTE 9. TIDSPUNKT FRAM TIL AVTALT/SANNSYNLIG ENDRING AV RENTEBETINGELSENE Eiendeler Inntil 1 mnd 1 mnd til 3 mnd 3 mnd til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Kontanter og innskudd i Norges Bank Utlån til og fordr. På kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordr. på kunder Tapsavsetninger Obligasjoner Aksjer og egenkapitalbevis Øvrige eiendeler Sum Eiendeler Gjeld Inntil 1 mnd 1 mnd til 3 mnd 3 mnd til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Gjeld til kredittinstitusjoner (77) Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedesel av verdipapir Annen gjeld Avsetninger Ansvarlig lån Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital (77) Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for eiendels- og gjeldssiden i og utenfor balansen ikke er sammenfallende. Inntil 1 mnd 1 mnd til 3 mnd 3 mnd til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Netto renteeksponering på balanseposter

20 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 NOTE 10. INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTORER OG GEOGRAFISKE KODER Sektorer Offentlig forvaltning ,43 % ,95 % Næringsliv ,77 % ,14 % Lønnstakere og lignende ,80 % ,90 % SUM ,00 % ,00 % Næringer Primærnæringer ,51 % ,72 % Industri, bygg og anlegg ,32 % ,71 % Varehandel, hotell, kafe og restaurant ,93 % ,73 % Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting ,42 % ,79 % Andre ,82 % ,05 % SUM ,00 % ,00 % Geografiske koder Telemark ,70 % ,18 % Akershus ,02 % ,30 % Oslo ,60 % ,79 % Buskerud ,29 % ,20 % Vestfold ,87 % ,18 % Øvrige, samt utland ,53 % ,34 % SUM ,00 % ,00 % NOTE 11. DIVERSE SPESIFIKASJONER NOTE 13 OPPLYSNINGER OM EGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING 13 A - Egenkapital Sparebankens fond Egenkapital Saldo pr Overført til gavefond Korrigering av feil (861) Overført til Sparebankenes fond Saldo pr B - Ansvarlig kapital og kapitaldekning Gavefond Ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond Gavefond Annen kjernekapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner fradrag 50% i kjernekapitalen Netto pensjonsmidler Immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel Sum kjernekapital Tilleggskapital - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Ansvarlig lånekapital Sum tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Spesifikasjon av provisjonsinntekter Forsikringstjenester - livforsikring Forsikringstjenester - skadeforsikring Verdipapirtjenester Betalingsformidling Kort-produkter Andre gebyr- og provisjonsinntekter SUM Spesifikasjon av provisjonskostnader Betalingsformidling Kort Andre provisjonskostnader SUM Spesifikasjon av administrasjonskostnader Datakostnader Markedsføring Porto, frakt og telefon Andre administrasjonskostnader SUM Eksponeringskategori Balanseposter Ikke balanseposter Beregningsgrunnlag Kapitalkrav 2008 Stater Lokal regional mynd Offentlig eide foretak 0-0 Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Sum eksponeringer Operasjonell risiko Ansvarlig kapital i andre finansinsitusjoner Nedskrivninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital Sum kapitalkrav Beregningsgrunnlag totalt Kapitaldekning (%) 17,8 % 16,2 % Kjernekapitaldekning (%) 15,2 % 13,5 % NOTE 12. KOSTNADER KNYTTET TIL BANKENES SIKRINGSFOND Beholdning av ansvarlig kapital utover 8%: Banksikringsloven av 6. desember 1996 nr 75, pålegger sparebankene å være medlem av Bankenes sikringsfond. For dette medlemskapet beregnes en avgift og i noen tilfeller har bankene også stillet en garanti. Medlemsavgift fra Holla og Lunde Sparebank betalt i 2009 utgjør : kr Banken har videre stilt garanti overfor Sikringsfondet på kr

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer