Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Songa Offshore ASA Årsrapport 2007"

Transkript

1 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

2 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip opereres av konsernet. Songa Offshore ASA ( Selskapet ) er morselskapet i konsernet, og har hovedkontor i Oslo. Konsernet ble stiftet i april 2005, og tatt opp til notering på Oslo Børs 26. januar Gjennom hele 2007 har konsernet fokusert på å oppnå en sikker og kontinuerlig drift for sine rigger samt å oppnå en god kundetilfredshet hos sine kunder. De positive utsiktene for offshore drilling markedet har vedvart gjennom året, og konsernet har arbeidet aktivt for å sikre kontrakter. Konsernet har gått fra å være en organisasjon fokusert på oppgradering av rigger til å bli en organisasjon som drifter og markedsfører de samme. De to riggene og drillskipet konsernet selv opererer er i henholdsvis Australia og Afrika. Våre kontorer i Singapore og Australia samt vårt representasjonskontor i Afrika følger tett opp driften av riggene og kvaliteten på den tjenesten vi leverer til våre kunder. I løpet av 2007 er det etablert et kontor i Stavanger. Dette kontoret forbereder overtagelsen av driften på Songa Dee og Deepsea Trym på norsk sokkel. Deepsea Trym har per 31. desember ikke inngått noen ny kontrakt på norsk sokkel og blir for øyeblikket markedsført over hele verden. Viktige hendelser i 2007 og så langt i 2008 I januar ble kjøpet av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Trym, for USD 238,5 millioner, fra Odfjell Rig Limited fullført. I april utøvet Inpex sin første seks måneders opsjon for Songa Venus I mai utstedte selskapet et usikret konvertibelt obligasjonslån på USD 125 millioner I juni inngikk Santos en avtale for Songa Mercur etter kanselleringen fra Chevron Australia Pty Ltd. Boringen foregår offshore Australia I juni inngikk Songa Saturn en kontrakt med et konsortium ledet av Nippon Oil Exploration Ltd for boring offshore Libya med oppstart ultimo juni 2008 I juli startet Songa Mercur sin boring for Santos I oktober utøvet Santos sin tre måneders opsjon for Songa Mercur I oktober utøvet Inpex sin andre seks måneders opsjon for Songa Venus I desember utøvet Santos sin første seks måneders opsjon for Songa Mercur I februar 2008 ble det besluttet å oppgradere Deepsea Tryms Blowout Preventer ( BOP ) fra psi til psi I februar 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med Australian Drilling Associates (ADA) for riggen Songa Venus for 400 dager med og ytterligere 400 dager etter dette Formålsparagraf Som beskrevet i Selskapets vedtekter er formålsparagrafen til Selskapet kjøp og drift av skip, rigger og offshore installasjoner, og annen type relaterte forretninger. Selskapet kan også erverve og eie aksjer, verdipapirer og ha eierskapsinteresser i andre selskaper. Konsernets mål er å være tilbyder av sikre og godt utførte boreoperasjoner til Selskapets klienter i såkalte mellomdype flyteoperasjoner. Slike høykvalitets tjenester til våre klienter vil bli levert gjennom erfarne ansatte med høy kompetanse. Den viktigste målsetningen til Selskapet, som en kommersiell aktør, er å øke verdien av konsernet for Selskapets eiere, som setter sin 2

3 lit til at konsernet klarer å oppnå en tilfredsstillende avkastning på den investerte kapitalen. For å oppnå denne målsetningen er konsernets målsetning å tilby tjenester der hvor Selskapet har ekspertise, i pakt med de høyeste standarder av profesjonell dyktighet og kommersiell integritet og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler og retningslinjer, hensyntatt rettigheter til kunder og tredjeparter, samt helse, sikkerhet og arbeidstilfredshet til alle Songa ansatte. Konsernet vil til enhver tid bestrebe seg på å opptre korrekt i de land konsernet opererer, overholde lover, respektere kultur og verne miljøet og kulturen i disse landene. Konsernet søker å forstå målsetningene til konsernets klienter, og anstrenger seg alltid for å tilfredsstille disse. Strategi Grunnleggerne av konsernet fokuserte på to viktige faktorer for å maksimere aksjonærenes verdier ved investering i offshore sektoren: tidlig kontantstrøm meget godt kvalifisert lederteam Selskapsledelsen er på plass og de fire halvt nedsenkbare boreriggene og det ene drillskipet er godt posisjonert for å generere kontantstrøm og avkastning til Selskapets aksjonærer. Konsernet evaluerer aktivt muligheter for å fortsette veksten av konsernet, som er konsistent med konsernets optimistiske fremtidsutsikter med hensyn til høye dagrater og forventet utnyttelsesgrad. Med hensyn til de faktorer som har drevet veksten i rigg markedet, forventer konsernet at industrien kan stå ovenfor en periode med konsolidering blant aktørene i markedet. Konsernet vil ha en offensiv tilnærming mot vekst og konsolidering. De tre riggene konsernet har hatt til oppgradering er nå i drift. Alle riggene har sikret sine første kontrakter med store operatører, og kontrakter har allerede blitt forlenget. Vi mener dette er et signal på god kundetilfredshet fra våre kunder. Styret oppsummerer strategien fremover som følger: Øke kontraktsdekningen Videreutvikle en dyktig kommersiell og operasjonell ledelse av konsernets rigger Etablere en skreddersydd organisasjon for Songa Dee og Deepsea Trym for norsk og britisk sokkel Den nåværende kontraktsdekningen for Songa Venus er til november Songa Saturn og Songa Mercur er kontraktsdekket til juni Songa Dee vil starte på sin kontrakt med Marathon/Lundin i januar 2009 etter at dagens bareboat avtale utløper. Deepsea Trym er tilgjengelig for ny kontrakt tidlig Styret har derfor bestemt å videreføre målet om økt kontraktsdekning som et viktig fokusområde for Vi tror økt synlighet av inntekter vil bli oppfattet som verdiskapende av våre aksjonærer og markedet. Den beste måten å markedsføre konsernet og konsernets rigger på er gjennom å levere gode operasjonsresultater over tid. Dette sikrer økt sannsynlighet for at kontraktsopsjoner blir utøvd og forlengelse av kontrakter; videre vil Selskapets renommé ha betydning i nye kontraktsrunder. Fokus på human kapital er et viktig element i det ovennevnte arbeidet, og har stor betydning i dagens tilspissede arbeidsmarked. I tillegg til det generelle fokus på operasjon har vi iverksatt oppbyggingen av en organisasjon som vil administrere riggene Songa Dee og Deepsea Trym når de blir overlevert i begynnelsen av Vi antar at begge riggene vil operere på britisk og norsk sokkel (på tross av at vi markedsfører Deepsea Trym over hele verden). Organisasjonen vil også være involvert i forberedelsen for Songa Dees fem års klassifisering tidlig i Vi antar også at noen Songa ansatte vil bli faset inn i driften av riggene flere kvartaler før konsernet overtar ansvaret for riggene. Konsernets fokus har blitt endret fra oppgradering til operasjon i løpet av Refinansieringen av selskapet har sikret mer 3

4 fleksibilitet med en høyere netto kontantstrøm. Økt fleksibilitet kan dermed bli brukt til utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller vekst av konsernet gjennom fusjoner og oppkjøp. Styret har med de ovennevnte argumentene definert intern strømlinjeforming som den viktigste oppgaven i Den nåværende syklusen har vært så kraftig at hvert eneste ledd i sektoren er strukket skipsverft, leverandører og arbeidsmarkedet. Mens vi vil fortsette å se etter vekstmuligheter, tror vi risikoen i selskapet knyttet til eventuelle oppgradering, nybygg eller fusjoner og oppkjøp er lavere nå enn hva den var tidligere. Fremtidsutsikter Etterspørselen etter borerigger fortsetter å være sterk i alle segmenter. I det mellomdype segmentet, hvor alle konsernets rigger hører til, er det høy utnyttelse og antallet nybygg som er klare for levering er begrenset de neste årene. Med en god operasjon for våre rigger og med forlengede kontrakter eller nye kontrakter med høyere dagrater bidrar dette til å redusere selskapets gjeldsgrad. Selskapets ledelse vil fortsette å se på mulige oppkjøp av rigger. Før man eventuelt finner slike rigger for oppkjøp vil Styret vurdere utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer. Med fortsatt høye oljepriser forventes det at etterspørselen etter både lete og produksjonsboring offshore vil holde seg sterkt. Flytting til Kypros Vi har lenge vurdert en relokalisering av Songa Offshore ASA fra Norge til et annet land, og Kypros har vist seg å være det beste alternativet. Hovedgrunnene til dette er: En mer forutsigbar næringspolitikk med EU som et organ for å ivareta gruppens internasjonale aktiviteter Et vel ansett register for skip og rigger Muligheten for å etablere et hovedkontor hvor både teknisk drift og regnskap/finans er lokalisert på samme sted Bedre nærhet til flere av konsernets boreenheter både når det gjelder distanse og tidssoner Mulighet for kvartalsvise i stedet for årlige utbytteutdelinger Videre fremdrift mot et SE selskap Innen EU/EØS har det nylig blitt etablert en ny selskapsform, Societas Europae (SE). Vi har etablert et kypriotisk allmennaksjeselskap (PLC) og det vil fusjonere med det norske allmennaksjeselskapet (ASA). Det nye fusjonerte selskapet vil bli registrert som et SE- selskap og flytte fra Oslo til Limassol. Prosessen vil ta seks til ni måneder og er ventet å være ferdig innen utgangen av Det vil også være et krav om etablering av en organisasjon på Kypros. Dette vil innebære flytting av hele eller deler av den nåværende daglige ledelsen i Oslo og Singapore til Limassol. Status vedrørende skatt på realisasjon ved utflytting Innenfor EU nyter vi godt av de fire friheter. Dette gjelder blant annet fri flyt av arbeidskraft, kapital og selskaper. Det gjelder også retten til å flytte fra ett land til et annet uten at det utløser skatt som om eiendeler eller aksjer er realisert (exit tax). Den norske regjering har i sitt siste statsbudsjett (Statsbudsjettet for 2008)hevdet at selskaper som forlater Norge gjennom en omdannelse til SE-selskap må betale skatt på utflyttingstidspunktet som om eiendelene var realisert. Hvis dette viser seg å være riktig har vi beregnet nåverdi av et slikt beløp til å være ca. USD 100 millioner. Vi mener at regjeringen må gå tilbake på denne avgjørelsen og dersom beløpet må innbetales vil dette bli vunnet tilbake i senere runde. 4

5 Risikoeksponering og risikostyring Operasjonell risiko Rigg operasjon Songa Offshores flåte vil være eksponert mot operasjonell risiko forbundet med sin offshore drift. Politisk usikkerhet Noen områder hvor konsernet har potensielle forretningsmuligheter, og riggene er i arbeid, kan være karakterisert av politisk usikkerhet. Forsikringer Operasjonell risiko kan medføre personskader, tap av rigger, operasjonelle forstyrrelser, kontraktsledighet eller terminering av kontrakter. For å redusere denne type risiko har konsernet etablert et forsikringsprogram på lik linje med markedspraksis. Ytterligere forsikring blir alltid vurdert for hvert enkelt spesifikt prosjekt hvor risikoen anses som høy. Rekvirering, arrest etc av riggene. Riggene kan bli rekvirert av statlige myndigheter hvis krig eller andre krisesituasjoner skulle oppstå. Riggene kan også bli tatt i arrest. Dette vil kunne medføre betydelige konsekvenser på inntjeningen til riggene og konsernet som helhet. Ulykker Offshore borerigger arbeider i ugjestmilde områder. Det er mange ulike faktorer som kan bidra til en ulykke. En ulykke kan få betydelige konsekvenser for konsernets finansielle tilstand og det kan ikke garanteres at konsernet vil ha tilstrekkelig forsikringer mot et slikt tap eller tilknyttede utgifter. Kreditt risiko Manglende betalinger fra kunder/klienter vil kunne få betydelige konsekvenser for konsernets likviditet. Konsernet tar hensyn til kredittverdigheten av sine potensielle klienter i kontraktsforhandlinger for å minimere risikoen knyttet til betalingsforseelser, men kan ikke garantere at konsernet vil klare å unngå denne type risiko. Markedsrisiko Etterspørselen etter rigger vil alltid fluktuere i tråd med globale markedsdrivere som oljeog gass priser, geopolitiske forhold, økonomiske forhold, operatørenes investeringsvilje etc. Fluktuasjoner i oljeprisen har historisk vist å ha stor påvirkning på etterspørselen etter de tjenestene konsernet tilbyr. Nye aktører i riggmarkedet kan også ha en negativ påvirkning på kontraktsprisene og på markedets verdsetting av konsernets riggflåte. Variasjoner i flåteverdi Verdien av riggene eid av konsernet kan variere med markedssituasjonen. En nedgang i markedet kan medføre negative konsekvenser for konsernets likviditet og kan medføre brudd i konsernets finansielle forpliktelser. Hvis så blir tilfelle kan konsernet bli tvunget til å selge sine rigger til priser som representerer et potensielt tap. Finansiell risiko Rente og valutasvingninger USD er konsernets funksjonelle valuta. Konsernet vil være eksponert mot risiko på basis av svingninger i renter og valutakurser. Konsernet vil forsøke å minimere denne type risiko ved å implementere sikringsarrangementer hvor nødvendig, men vil ikke klare å unngå denne type risiko. Endringer i valutakurser relativt til USD vil kunne medføre endringer i verdiene av konsernets eiendeler og dermed konsernets totale avkastning på disse eiendelene. Lån Alle konsernets finanskostnader knyttet til banklån er underlagt flytende rente (LIBOR) pluss en margin. Konsernet er dermed eksponert mot svingninger i renter på USD. Konsernet vil kun ta opp lån når dette anses å tjene konsernet etter å ha tatt i betraktning lånekostnadene og den antatte avkastning man kan få på de ervervede eiendelene med de lånte midlene. Man kan imidlertid ikke gi noen garanti for at konsernet vil lykkes med dette. 5

6 Likviditetsrisiko Konsernet er avhengig av å ha tilgang til langsiktig finansiering. Man kan ikke garantere at konsernet ikke kommer til å oppleve betalingsproblemer på likviditetssiden, og man kan ikke garantere at konsernet vil være i stand til å hente ny egenkapital, eller sikre tilstrekkelig med nye lån på ønskede rentenivåer dersom dette skulle bli nødvendig. Kontraktsdekning Songa Offshore ASA Kontrakter og tilgjengelighet J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 1,500' Pacesetter Venus Australia Letter of Intent Australia 400 dager 400 dager opsjon Ledig 1,500' Pacesetter Mercur Australia 6 måneders opsjonledig 3,750' Drillship Saturn Ghana Libya 5 opsjonsbrønnerledig 1,800' Mitsubishi MD-602 Songa Dee Norge SPS Norge/UK 6 måneders opsjon6 måneders opsjon 1,200' Aker 3H Songa Trym Norge Ledig NØKKEL På kontrakt Opsjon Mob/Demob Ledig Oversikt over riggflåten Songa Venus Songa Venus ble sluttet på en 365 dagers kontrakt med ENI/INPEX for operasjon nordvest av Australia som startet 17. november ENI/INPEX har utøvet to opsjoner på seks måneder i løpet av 2007, og pr. desember 2007 er Songa Venus på sin første av de to seks måneders opsjonene. Raten for opsjonene er kontraktsfestet til en dagrate på USD Songa Mercur Songa Mercur ble sluttet på en 370 dagers kontrakt med Santos for operasjon nordvest av Australia med estimert oppstartsdato Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD Santos har utøvet en tre måneders opsjon til samme dagrate og den første av to seks måneders opsjoner. Dagraten for den første 6 måneders opsjonen er satt til markedspris på USD Songa Saturn Songa Saturn er sluttet på åtte brønner med Noble Energy i Equatorial Guinea. Kontrakten er spesifisert på brønn-til-brønn basis hvorav tre brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , tre brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , og to opsjonsbrønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD Opsjonen på de to siste brønnene ble utøvet i desember 2007, en brønn i forkant av opsjonen. Videre så har Songa Saturn inngått en 70 dagers kontrakt med Hess i Libya med estimert start i juni Riggen er 6

7 kontraktsfestet til en dagrate på USD pr dag hvor mobilisering og demobilisering er kontraktsfestet til en dagrate på USD Mobilisering og demobilisering er estimert å vare i henholdsvis 20 dager hver. Kontrakten inkluderer ingen opsjoner. Songa Saturn har videre inngått en kontrakt med et konsortium av oljeselskaper ledet av Nippon Oil Exploration Limited for boring offshore Libya. Kontrakten gjelder for fire brønner pluss fem opsjonsbrønner. De andre oljeselskapene i konsortiet er CNPC International Ltd., Japex Libya limited og Petrobras International Braspetro B.V. Inntektene for de fire første brønnene er ventet å bli USD 75 millioner, og forutsatt utøvelse av de fem opsjonene som vil gi ytterligere USD 91 millioner. Songa Dee Konsernet har inngått en bareboat-kontrakt med Stena med varighet til slutten av 2008 til en rate på USD pr måned. Stena har inngått en avtale med StatoilHydro for tilsvarende periode. Songa Dee skal gjennomgå en inspeksjon for Stenas kostnad og risiko før tilbakelevering til konsernet. Songa Dee har også inngått en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. Operatørene kan bruke Songa Dee på norsk og britisk sokkel i kontraktsperioden. Kontrakten er estimert til å starte når riggen blir tilbakelevert fra den nåværende operatøren (StatoilHydro), som er forventet å bli i første kvartal Kontraktsverdien for den faste perioden er i overkant av USD 310 millioner. Blant annet inkluderer kontrakten en klausul for kompensasjon for stigende kostnadsnivå, og standard bestemmelser for mobilisering. Opsjonen må utøves innen Q Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til å tilsvare markedsrater på det aktuelle tidspunktet. Deepsea Trym Riggen er på en bareboat-kontrakt til Odfjell Drilling som utløper februar 2009 til en dagrate på USD Odfjell har leid riggen ut til StatoilHydro for samme periode. Deepsea Trym gjennomgikk en fem års klassifisering i løpet av sommeren 2007 for Odfjells risiko og kostnad. I februar 2008 ble det besluttet å oppgradere Deepsea Tryms Blowout Preventer ( BOP ) fra psi til psi. Kontrakter i tiden som kommer Selskapet markedsfører for tiden Songa Mercur hovedsaklig i sørøst-asia og Deepsea Trym på verdensmarkedet. Det er en rekke gode alternativer, og med tanke på den gode driftshistorikken på riggene føler Styret seg trygg på at nye kontrakter vil bli inngått i løpet av første halvdel av Finansiering og aksjekapital I løpet av 2007 har Songa Offshore ASA refinansiert sin gjeld. Ved årets slutt besto gjelden av følgende: Et banklån, en såkalt reducing revolving credit facility, på opprinnelig USD 650 millioner som etter nedbetaling er redusert til USD 590 millioner, et obligasjonslån på USD 75 millioner og et konvertibelt obligasjonslån på USD 125 millioner. For å sikre den kortsiktige finansieringen utstedte selskapet i desember et seks måneders sertifikat lån på NOK 165 millioner. I løpet av året er det utøvd tegningsrettigheter (warrants) og pr års slutt er tegningsrettigheter utestående. I forbindelse med leasingavtalen for Blowout Preventeren ( BOP ) på Songa Mercur så har eierne av investeringsselskapet for BOPen erklært opsjonen som gir de rett til å konvertere eierandelene i investeringsselskapet mot aksjer i Songa Offshore ASA. Investorene mottok aksjer til en verdi av USD 15,3 millioner til en kurs NOK 35 pr aksje. Antall aksjer som ble utstedt i juli var basert på en vekslingskurs USD/NOK på 5,

8 I januar 2007 utøvet selskapets ledelse opsjoner til å kjøpe aksjer i Songa Offshore ASA under opsjons/tegningsrettighetsprogrammet fra 2005 tilsvarende aksjer. I henhold til fullmakt gitt ved generalforsamlingen i 2006 har Styret tildelt medlemmer av Selskapets styre opsjoner tilsvarende aksjer i løpet av I februar 2007 ble ytterligere opsjoner tildelt Robert J. Scott som følge av at han ble valgt inn i Styret. Einar J. Greve har vært nestformann i Styret siden børsnotering og har på grunn av interne retningslinjer i Wikborg Rein ikke kunne inneha opsjoner som følge av sitt styreverv. I juli 2007 ble det kjent at Einar J. Greve forlot partnerskapet Wikborg Rein og Styret besluttet å tildele ham opsjoner tilsvarende aksjer i Songa Offshore ASA. Ved årsslutt 2007 er alle Styrets opsjoner innløst. Videre har Styret tildelt opsjoner til ansatte tilsvarende aksjer i løpet av Ytterligere opsjoner ble tildelt i løpet av 2007, mens opsjoner ble kansellert. Opsjonsprogrammet for ansatte utløp 31. januar 2008 og ble gjort opp med kontantvederlag. Ingen flere opsjoner er utestående etter denne dato. Selskapet inngikk en Total Return Swap (TRS) avtale med Carnegie Investment Bank AB Norge 4. januar Denne avtalen vil bli gjort opp med kontantvederlag og har aksjer i Songa Offshore ASA som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,50 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 20. juni Selskapet vil betale Carnegie Investment Bank AB Norge en sum tilsvarende den sistnevntes finansieringskostnaden pluss en margin. Selskapet beholder hele oppsiden eller nedsiden på utviklingen i det underliggende verdipapiret. Selskapet har i tillegg inngått en Total Return Swap (TRS) avtale med Nordea Bank Norge ASA. Denne avtalen vil bli gjort opp med kontantvederlag og har aksjer i Songa Offshore ASA som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,8695 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 10.april Totalt antall aksjer ved årsslutt 2007 var Styret har utøvd sine opsjoner. Aksjene er fullt innbetalt men ikke registrert pr 31. desember Selskapet har avtalt med alle deltakere i de ansattes opsjonsprogram å betale cash i stedet for å utstede nye aksjer. Etter dette består det totale antall aksjer på basis av full utvanning av inkludert det konvertible obligasjonslånet og utestående tegningsretter. Konsernet har ingen kjennskap til at det har vært store skift i eierskapssituasjonen i Selskapet som kan negativt påvirke øvrige aksjonærers interesser. Helse, sikkerhet og miljø Med rigger som opererer under harde værforhold har konsernet lagt mye ressurser ned i å skape sikre arbeidsplasser for sine ansatte. Helse, sikkerhet og miljø (HSE) er svært viktig for konsernets drift. Konsernets utgangspunkt er at alle ulykker kan forhindres. Konsernet fokuserer systematisk på å trene og sertifisere de ansatte, så vel som å integrere instruksjoner, rutiner og regler slik at man forhindrer situasjoner som setter de ansatte eller utstyr i fare. På Selskapets hjemmeside (www.songaoffshore.no) har ledelsen lagt ut spesifikke redegjørelser som fremhever konsernets fokus på kvalitet-, helse-, sikkerhet- og miljø-relaterte temaer. Det har vært registrert fem skader på ansatte (fire fingerbrudd og en skade på buk) og ingen større skader på utstyr i løpet av Registrert sykefravær var mindre enn 2 % (82 dager) for ansatte på land og mindre enn 4 % (842 dager) for offshore ansatte. Antall ansatte ved årsslutt var 195, hvorav 8,2 % var kvinner. Konsernet diskriminerer ikke sine ansatte eller potensielle ansatte på basis av eksempelvis personens nasjonalitet, kjønn eller religion. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. 8

9 Styret ønsker å takke alle ansatte i Songa Offshore konsernet for deres harde arbeid og gode arbeidsmoral i Konsernet har ingen forsknings- og utviklingsavdeling. Miljø Konsernet har investert betydelige ressurser slik at riggene møter alle lovbestemte krav for utslipp, forurensning og miljøpåvirkning. Konsernet overholder alle klassifiseringskrav, flaggstater, nasjonale og internasjonale reguleringer, men viktigst av alt, International Maritime Organizations (IMO) krav knyttet til miljømessige forhold. Konsernet har også blitt målt opp mot International Safety Management Code, og mottatt et Interim Document of Compliance av ABS som i praksis betyr at konsernets sikkerhetssystemer tilfredsstiller internasjonale krav knyttet til alle sider av sikkerhet, helse og miljø. Med hensyn til konsernets tilfredsstillelse av disse organisasjonenes forskrifter mener konsernet at den oppfyller aksepterte internasjonale standarder for miljømessige hensyn. For ytterligere informasjon om konsernets miljøpolicy, vennligst se konsernets hjemmeside. Det er ikke registrert forurensende utslipp i løpet av Corporate Governance Konsernet har laget et separat Corporate Governance Policy som er publisert på konsernets hjemmeside. Konsernet har også laget et separat dokument som stadfester etiske retningslinjer, Business Code of Ethics, som også er publisert på selskapets hjemmeside. En mer detaljert beskrivelse av konsernets oppfyllelse av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er inkludert i Appendikset. International Financial Reporting Standards EU-kommisjonen har stadfestet at alle børsnoterte selskaper i EU skal presentere sine regnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Under EØS avtalen er norske selskaper underlagt de samme regnskapspresentasjonskravene som selskaper som er registrert i EU. Songa Offshore konsernet har utarbeidet sitt konsoliderte regnskap i henhold til IFRS. Morselskapet Songa Offshore ASA har benyttet en forenklet anvendelse av IFRS i henhold til Norsk Regnskapslov 3-9. Dette innebærer at IFRS verdivurderingsregler er anvendt, mens man har bevart NGAAP når man presenterer regnskapets noter. Kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore konsernet - kommentarer til det konsoliderte årsregnskapet Songa Offshore konsernets konsoliderte resultat etter skatt viser et overskudd i 2007 på USD 48,2 millioner. Driftsinntekter i 2007 var USD 304,9 millioner. Driftskostnader i 2007 var USD 129,5 millioner. Netto finanskostnader i 2006 var USD 58,8 millioner. I januar 2007 kjøpte konsernet riggen DeepSea Trym for USD 238,5 millioner. Aktiverte igangsettings kostnader for 2007 var på USD 78,9 millioner. I tillegg ble det aktivert lånekostnader for året 2007 på USD 6,3 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD 49,1 millioner. Netto kontantstrøm brukt i investeringsaktiviteter var USD (324,2) millioner. Kontantstrøm brukt i investeringsøyemed relaterer seg til kjøpet av Deepsea Trym og ferdigstillelse av oppgraderingen av riggene. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 248,7 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter relaterer seg til utstedelse av nye aksjer, opptrekk av banklån, utstedelse av et konvertibelt 9

10 obligasjonslån og et sertifikat. Netto reduksjon i kontanter og kontantekvivalenter var USD 26,4 millioner. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 64,2 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i den konsoliderte balansen relaterer seg hovedsakelig til reklassifisering av egenkapitaldelen av det konvertible obligasjonslånet, endring i Annen innskutt egenkapital som skyldes opsjonsprogrammet for ansatte og Styret og resultat etter skatt for Se notene til det konsoliderte regnskapet for ytterligere beskrivelse. Konsernets balanse var ved årsslutt USD 1 134,5 millioner. Pr 31. desember 2007 var egenkapitalandelen i konsernet 24,4 %. Inntjening pr aksje i 2007 var USD 0,59. Songa Offshore ASA kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore ASAs resultat etter skatt viser et overskudd i 2007 på USD 27,7 millioner. Driftsinntekter i 2007 var negative med USD Driftskostnader i 2007 var USD 3,1 millioner, hvorav USD 2,1 millioner relaterer seg til ytelser til ansatte. Netto finansinntekt i 2007 var USD 40,4 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD 38,9 millioner. Netto kontantstrøm brukt i investeringsaktiviteter var USD (99,2) millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 13,8 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter kommer fra utstedelse av nye aksjer, opptrekk av lån med fradrag av lån distribuert til datterselskaper i konsernet. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD (46,6) millioner. Beholdingen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 34,4 millioner. Endringen i Egenkapital i balansen til Songa Offshore ASA relaterer seg hovedsakelig til reklassifisering av egenkapitaldelen av det konvertible obligasjonslånet, økning i Aksjekapitalen som skyldes utøvelse av opsjoner, konvertering av tegningsrettigheter og resultat etter skatt for Se notene til regnskapet for ytterligere informasjon. Songa Offshore ASAs balanse var ved årsslutt USD 1 296,9 millioner. Pr 31. desember 2007 var egenkapitalandelen i Songa Offshore ASA 22,4 %. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Songa Offshore ASAs frie egenkapital var USD 161 millioner ved årsslutt. Selskapets årsresultat på USD 27,7 millioner henføres til Annen Egenkapital. Grunnlag for fortsatt drift I henhold til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2008 og konsernets og Selskapets langsiktige strategiske prognoser. Konsernets og Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. 10

11 11

12 Styret i Songa Offshore ASA Arne Blystad (53), Styreformann. Arne Blystad er en uavhengig investor, som eier og driver shipping og relatert virksomhet gjennom ulike selskap. Blystad er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Jon Chr. Syvertsen (46), Styremedlem. Jon Chr. Syvertsen var inntil slutten av 2007 ansatt i Arne Blystad AS. Syvertsen har tidligere vært kommersiell direktør og Vice President i Frontline Ltd, og konserndirektør i Umoe AS. Syvertsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IESE (Barcelona). Syvertsen er norsk statsborger og bosatt i Bærum, Norge. Valborg Lundegaard (47), Styremedlem. Valborg Lundegaard er Senior Vice President Business Development i Aker Kværner Field Development. Hun har mer enn 20 års erfaring olje og gass industrien, og har hatt ulike lederposisjoner i Aker Kværner innen ledelse og prosjekt styring. Lundegaard er utdannet kjemiingeniør fra NTNU. Lundegaard er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Gunnar Hvammen (44), Styremedlem. Selvstendig investor. Grunnlegger av Offshore Heavy Transport ASA. Tidligere Senior Corporate partner i Fondsfinans ASA. Hvammen har tidligere arbeidet som megler i PF Bassøe/Loosbrock og Normarine Offshore Consultants, som han var med på å grunnlegge. Hvammen er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Anette Mellbye (45), Styremedlem. Anette Mellbye er juridisk direktør i EMGS ASA. Før hun begynte i EMGS ASA i januar 2008 jobbet hun som advokat i advokatfirmaet Selmer. Mellbye har tidligere arbeidet i B. Skaugen Shipping AS og Manufacturers Hannover Trust (p.t. J.P.Morgan ). Alle stillingene har vært relatert til shipping og offshore industrien. Mellbye er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har i tillegg økonomiutdannelse fra HEC-Lusanne i Sveits. Mellbye er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. 12

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer