Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Songa Offshore ASA Årsrapport 2007"

Transkript

1 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

2 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip opereres av konsernet. Songa Offshore ASA ( Selskapet ) er morselskapet i konsernet, og har hovedkontor i Oslo. Konsernet ble stiftet i april 2005, og tatt opp til notering på Oslo Børs 26. januar Gjennom hele 2007 har konsernet fokusert på å oppnå en sikker og kontinuerlig drift for sine rigger samt å oppnå en god kundetilfredshet hos sine kunder. De positive utsiktene for offshore drilling markedet har vedvart gjennom året, og konsernet har arbeidet aktivt for å sikre kontrakter. Konsernet har gått fra å være en organisasjon fokusert på oppgradering av rigger til å bli en organisasjon som drifter og markedsfører de samme. De to riggene og drillskipet konsernet selv opererer er i henholdsvis Australia og Afrika. Våre kontorer i Singapore og Australia samt vårt representasjonskontor i Afrika følger tett opp driften av riggene og kvaliteten på den tjenesten vi leverer til våre kunder. I løpet av 2007 er det etablert et kontor i Stavanger. Dette kontoret forbereder overtagelsen av driften på Songa Dee og Deepsea Trym på norsk sokkel. Deepsea Trym har per 31. desember ikke inngått noen ny kontrakt på norsk sokkel og blir for øyeblikket markedsført over hele verden. Viktige hendelser i 2007 og så langt i 2008 I januar ble kjøpet av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Trym, for USD 238,5 millioner, fra Odfjell Rig Limited fullført. I april utøvet Inpex sin første seks måneders opsjon for Songa Venus I mai utstedte selskapet et usikret konvertibelt obligasjonslån på USD 125 millioner I juni inngikk Santos en avtale for Songa Mercur etter kanselleringen fra Chevron Australia Pty Ltd. Boringen foregår offshore Australia I juni inngikk Songa Saturn en kontrakt med et konsortium ledet av Nippon Oil Exploration Ltd for boring offshore Libya med oppstart ultimo juni 2008 I juli startet Songa Mercur sin boring for Santos I oktober utøvet Santos sin tre måneders opsjon for Songa Mercur I oktober utøvet Inpex sin andre seks måneders opsjon for Songa Venus I desember utøvet Santos sin første seks måneders opsjon for Songa Mercur I februar 2008 ble det besluttet å oppgradere Deepsea Tryms Blowout Preventer ( BOP ) fra psi til psi I februar 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med Australian Drilling Associates (ADA) for riggen Songa Venus for 400 dager med og ytterligere 400 dager etter dette Formålsparagraf Som beskrevet i Selskapets vedtekter er formålsparagrafen til Selskapet kjøp og drift av skip, rigger og offshore installasjoner, og annen type relaterte forretninger. Selskapet kan også erverve og eie aksjer, verdipapirer og ha eierskapsinteresser i andre selskaper. Konsernets mål er å være tilbyder av sikre og godt utførte boreoperasjoner til Selskapets klienter i såkalte mellomdype flyteoperasjoner. Slike høykvalitets tjenester til våre klienter vil bli levert gjennom erfarne ansatte med høy kompetanse. Den viktigste målsetningen til Selskapet, som en kommersiell aktør, er å øke verdien av konsernet for Selskapets eiere, som setter sin 2

3 lit til at konsernet klarer å oppnå en tilfredsstillende avkastning på den investerte kapitalen. For å oppnå denne målsetningen er konsernets målsetning å tilby tjenester der hvor Selskapet har ekspertise, i pakt med de høyeste standarder av profesjonell dyktighet og kommersiell integritet og i overensstemmelse med alle relevante lover, regler og retningslinjer, hensyntatt rettigheter til kunder og tredjeparter, samt helse, sikkerhet og arbeidstilfredshet til alle Songa ansatte. Konsernet vil til enhver tid bestrebe seg på å opptre korrekt i de land konsernet opererer, overholde lover, respektere kultur og verne miljøet og kulturen i disse landene. Konsernet søker å forstå målsetningene til konsernets klienter, og anstrenger seg alltid for å tilfredsstille disse. Strategi Grunnleggerne av konsernet fokuserte på to viktige faktorer for å maksimere aksjonærenes verdier ved investering i offshore sektoren: tidlig kontantstrøm meget godt kvalifisert lederteam Selskapsledelsen er på plass og de fire halvt nedsenkbare boreriggene og det ene drillskipet er godt posisjonert for å generere kontantstrøm og avkastning til Selskapets aksjonærer. Konsernet evaluerer aktivt muligheter for å fortsette veksten av konsernet, som er konsistent med konsernets optimistiske fremtidsutsikter med hensyn til høye dagrater og forventet utnyttelsesgrad. Med hensyn til de faktorer som har drevet veksten i rigg markedet, forventer konsernet at industrien kan stå ovenfor en periode med konsolidering blant aktørene i markedet. Konsernet vil ha en offensiv tilnærming mot vekst og konsolidering. De tre riggene konsernet har hatt til oppgradering er nå i drift. Alle riggene har sikret sine første kontrakter med store operatører, og kontrakter har allerede blitt forlenget. Vi mener dette er et signal på god kundetilfredshet fra våre kunder. Styret oppsummerer strategien fremover som følger: Øke kontraktsdekningen Videreutvikle en dyktig kommersiell og operasjonell ledelse av konsernets rigger Etablere en skreddersydd organisasjon for Songa Dee og Deepsea Trym for norsk og britisk sokkel Den nåværende kontraktsdekningen for Songa Venus er til november Songa Saturn og Songa Mercur er kontraktsdekket til juni Songa Dee vil starte på sin kontrakt med Marathon/Lundin i januar 2009 etter at dagens bareboat avtale utløper. Deepsea Trym er tilgjengelig for ny kontrakt tidlig Styret har derfor bestemt å videreføre målet om økt kontraktsdekning som et viktig fokusområde for Vi tror økt synlighet av inntekter vil bli oppfattet som verdiskapende av våre aksjonærer og markedet. Den beste måten å markedsføre konsernet og konsernets rigger på er gjennom å levere gode operasjonsresultater over tid. Dette sikrer økt sannsynlighet for at kontraktsopsjoner blir utøvd og forlengelse av kontrakter; videre vil Selskapets renommé ha betydning i nye kontraktsrunder. Fokus på human kapital er et viktig element i det ovennevnte arbeidet, og har stor betydning i dagens tilspissede arbeidsmarked. I tillegg til det generelle fokus på operasjon har vi iverksatt oppbyggingen av en organisasjon som vil administrere riggene Songa Dee og Deepsea Trym når de blir overlevert i begynnelsen av Vi antar at begge riggene vil operere på britisk og norsk sokkel (på tross av at vi markedsfører Deepsea Trym over hele verden). Organisasjonen vil også være involvert i forberedelsen for Songa Dees fem års klassifisering tidlig i Vi antar også at noen Songa ansatte vil bli faset inn i driften av riggene flere kvartaler før konsernet overtar ansvaret for riggene. Konsernets fokus har blitt endret fra oppgradering til operasjon i løpet av Refinansieringen av selskapet har sikret mer 3

4 fleksibilitet med en høyere netto kontantstrøm. Økt fleksibilitet kan dermed bli brukt til utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller vekst av konsernet gjennom fusjoner og oppkjøp. Styret har med de ovennevnte argumentene definert intern strømlinjeforming som den viktigste oppgaven i Den nåværende syklusen har vært så kraftig at hvert eneste ledd i sektoren er strukket skipsverft, leverandører og arbeidsmarkedet. Mens vi vil fortsette å se etter vekstmuligheter, tror vi risikoen i selskapet knyttet til eventuelle oppgradering, nybygg eller fusjoner og oppkjøp er lavere nå enn hva den var tidligere. Fremtidsutsikter Etterspørselen etter borerigger fortsetter å være sterk i alle segmenter. I det mellomdype segmentet, hvor alle konsernets rigger hører til, er det høy utnyttelse og antallet nybygg som er klare for levering er begrenset de neste årene. Med en god operasjon for våre rigger og med forlengede kontrakter eller nye kontrakter med høyere dagrater bidrar dette til å redusere selskapets gjeldsgrad. Selskapets ledelse vil fortsette å se på mulige oppkjøp av rigger. Før man eventuelt finner slike rigger for oppkjøp vil Styret vurdere utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer. Med fortsatt høye oljepriser forventes det at etterspørselen etter både lete og produksjonsboring offshore vil holde seg sterkt. Flytting til Kypros Vi har lenge vurdert en relokalisering av Songa Offshore ASA fra Norge til et annet land, og Kypros har vist seg å være det beste alternativet. Hovedgrunnene til dette er: En mer forutsigbar næringspolitikk med EU som et organ for å ivareta gruppens internasjonale aktiviteter Et vel ansett register for skip og rigger Muligheten for å etablere et hovedkontor hvor både teknisk drift og regnskap/finans er lokalisert på samme sted Bedre nærhet til flere av konsernets boreenheter både når det gjelder distanse og tidssoner Mulighet for kvartalsvise i stedet for årlige utbytteutdelinger Videre fremdrift mot et SE selskap Innen EU/EØS har det nylig blitt etablert en ny selskapsform, Societas Europae (SE). Vi har etablert et kypriotisk allmennaksjeselskap (PLC) og det vil fusjonere med det norske allmennaksjeselskapet (ASA). Det nye fusjonerte selskapet vil bli registrert som et SE- selskap og flytte fra Oslo til Limassol. Prosessen vil ta seks til ni måneder og er ventet å være ferdig innen utgangen av Det vil også være et krav om etablering av en organisasjon på Kypros. Dette vil innebære flytting av hele eller deler av den nåværende daglige ledelsen i Oslo og Singapore til Limassol. Status vedrørende skatt på realisasjon ved utflytting Innenfor EU nyter vi godt av de fire friheter. Dette gjelder blant annet fri flyt av arbeidskraft, kapital og selskaper. Det gjelder også retten til å flytte fra ett land til et annet uten at det utløser skatt som om eiendeler eller aksjer er realisert (exit tax). Den norske regjering har i sitt siste statsbudsjett (Statsbudsjettet for 2008)hevdet at selskaper som forlater Norge gjennom en omdannelse til SE-selskap må betale skatt på utflyttingstidspunktet som om eiendelene var realisert. Hvis dette viser seg å være riktig har vi beregnet nåverdi av et slikt beløp til å være ca. USD 100 millioner. Vi mener at regjeringen må gå tilbake på denne avgjørelsen og dersom beløpet må innbetales vil dette bli vunnet tilbake i senere runde. 4

5 Risikoeksponering og risikostyring Operasjonell risiko Rigg operasjon Songa Offshores flåte vil være eksponert mot operasjonell risiko forbundet med sin offshore drift. Politisk usikkerhet Noen områder hvor konsernet har potensielle forretningsmuligheter, og riggene er i arbeid, kan være karakterisert av politisk usikkerhet. Forsikringer Operasjonell risiko kan medføre personskader, tap av rigger, operasjonelle forstyrrelser, kontraktsledighet eller terminering av kontrakter. For å redusere denne type risiko har konsernet etablert et forsikringsprogram på lik linje med markedspraksis. Ytterligere forsikring blir alltid vurdert for hvert enkelt spesifikt prosjekt hvor risikoen anses som høy. Rekvirering, arrest etc av riggene. Riggene kan bli rekvirert av statlige myndigheter hvis krig eller andre krisesituasjoner skulle oppstå. Riggene kan også bli tatt i arrest. Dette vil kunne medføre betydelige konsekvenser på inntjeningen til riggene og konsernet som helhet. Ulykker Offshore borerigger arbeider i ugjestmilde områder. Det er mange ulike faktorer som kan bidra til en ulykke. En ulykke kan få betydelige konsekvenser for konsernets finansielle tilstand og det kan ikke garanteres at konsernet vil ha tilstrekkelig forsikringer mot et slikt tap eller tilknyttede utgifter. Kreditt risiko Manglende betalinger fra kunder/klienter vil kunne få betydelige konsekvenser for konsernets likviditet. Konsernet tar hensyn til kredittverdigheten av sine potensielle klienter i kontraktsforhandlinger for å minimere risikoen knyttet til betalingsforseelser, men kan ikke garantere at konsernet vil klare å unngå denne type risiko. Markedsrisiko Etterspørselen etter rigger vil alltid fluktuere i tråd med globale markedsdrivere som oljeog gass priser, geopolitiske forhold, økonomiske forhold, operatørenes investeringsvilje etc. Fluktuasjoner i oljeprisen har historisk vist å ha stor påvirkning på etterspørselen etter de tjenestene konsernet tilbyr. Nye aktører i riggmarkedet kan også ha en negativ påvirkning på kontraktsprisene og på markedets verdsetting av konsernets riggflåte. Variasjoner i flåteverdi Verdien av riggene eid av konsernet kan variere med markedssituasjonen. En nedgang i markedet kan medføre negative konsekvenser for konsernets likviditet og kan medføre brudd i konsernets finansielle forpliktelser. Hvis så blir tilfelle kan konsernet bli tvunget til å selge sine rigger til priser som representerer et potensielt tap. Finansiell risiko Rente og valutasvingninger USD er konsernets funksjonelle valuta. Konsernet vil være eksponert mot risiko på basis av svingninger i renter og valutakurser. Konsernet vil forsøke å minimere denne type risiko ved å implementere sikringsarrangementer hvor nødvendig, men vil ikke klare å unngå denne type risiko. Endringer i valutakurser relativt til USD vil kunne medføre endringer i verdiene av konsernets eiendeler og dermed konsernets totale avkastning på disse eiendelene. Lån Alle konsernets finanskostnader knyttet til banklån er underlagt flytende rente (LIBOR) pluss en margin. Konsernet er dermed eksponert mot svingninger i renter på USD. Konsernet vil kun ta opp lån når dette anses å tjene konsernet etter å ha tatt i betraktning lånekostnadene og den antatte avkastning man kan få på de ervervede eiendelene med de lånte midlene. Man kan imidlertid ikke gi noen garanti for at konsernet vil lykkes med dette. 5

6 Likviditetsrisiko Konsernet er avhengig av å ha tilgang til langsiktig finansiering. Man kan ikke garantere at konsernet ikke kommer til å oppleve betalingsproblemer på likviditetssiden, og man kan ikke garantere at konsernet vil være i stand til å hente ny egenkapital, eller sikre tilstrekkelig med nye lån på ønskede rentenivåer dersom dette skulle bli nødvendig. Kontraktsdekning Songa Offshore ASA Kontrakter og tilgjengelighet J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 1,500' Pacesetter Venus Australia Letter of Intent Australia 400 dager 400 dager opsjon Ledig 1,500' Pacesetter Mercur Australia 6 måneders opsjonledig 3,750' Drillship Saturn Ghana Libya 5 opsjonsbrønnerledig 1,800' Mitsubishi MD-602 Songa Dee Norge SPS Norge/UK 6 måneders opsjon6 måneders opsjon 1,200' Aker 3H Songa Trym Norge Ledig NØKKEL På kontrakt Opsjon Mob/Demob Ledig Oversikt over riggflåten Songa Venus Songa Venus ble sluttet på en 365 dagers kontrakt med ENI/INPEX for operasjon nordvest av Australia som startet 17. november ENI/INPEX har utøvet to opsjoner på seks måneder i løpet av 2007, og pr. desember 2007 er Songa Venus på sin første av de to seks måneders opsjonene. Raten for opsjonene er kontraktsfestet til en dagrate på USD Songa Mercur Songa Mercur ble sluttet på en 370 dagers kontrakt med Santos for operasjon nordvest av Australia med estimert oppstartsdato Q Riggen er kontraktsfestet til en dagrate på USD Santos har utøvet en tre måneders opsjon til samme dagrate og den første av to seks måneders opsjoner. Dagraten for den første 6 måneders opsjonen er satt til markedspris på USD Songa Saturn Songa Saturn er sluttet på åtte brønner med Noble Energy i Equatorial Guinea. Kontrakten er spesifisert på brønn-til-brønn basis hvorav tre brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , tre brønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD , og to opsjonsbrønner er kontraktsfestet til en dagrate på USD Opsjonen på de to siste brønnene ble utøvet i desember 2007, en brønn i forkant av opsjonen. Videre så har Songa Saturn inngått en 70 dagers kontrakt med Hess i Libya med estimert start i juni Riggen er 6

7 kontraktsfestet til en dagrate på USD pr dag hvor mobilisering og demobilisering er kontraktsfestet til en dagrate på USD Mobilisering og demobilisering er estimert å vare i henholdsvis 20 dager hver. Kontrakten inkluderer ingen opsjoner. Songa Saturn har videre inngått en kontrakt med et konsortium av oljeselskaper ledet av Nippon Oil Exploration Limited for boring offshore Libya. Kontrakten gjelder for fire brønner pluss fem opsjonsbrønner. De andre oljeselskapene i konsortiet er CNPC International Ltd., Japex Libya limited og Petrobras International Braspetro B.V. Inntektene for de fire første brønnene er ventet å bli USD 75 millioner, og forutsatt utøvelse av de fem opsjonene som vil gi ytterligere USD 91 millioner. Songa Dee Konsernet har inngått en bareboat-kontrakt med Stena med varighet til slutten av 2008 til en rate på USD pr måned. Stena har inngått en avtale med StatoilHydro for tilsvarende periode. Songa Dee skal gjennomgå en inspeksjon for Stenas kostnad og risiko før tilbakelevering til konsernet. Songa Dee har også inngått en kontrakt på 2 år pluss to 6 måneders opsjoner med Marathon Petroleum Company (Norge) og Lundin Petroleum AB. Operatørene kan bruke Songa Dee på norsk og britisk sokkel i kontraktsperioden. Kontrakten er estimert til å starte når riggen blir tilbakelevert fra den nåværende operatøren (StatoilHydro), som er forventet å bli i første kvartal Kontraktsverdien for den faste perioden er i overkant av USD 310 millioner. Blant annet inkluderer kontrakten en klausul for kompensasjon for stigende kostnadsnivå, og standard bestemmelser for mobilisering. Opsjonen må utøves innen Q Dagraten for opsjonene er kontraktsfestet til å tilsvare markedsrater på det aktuelle tidspunktet. Deepsea Trym Riggen er på en bareboat-kontrakt til Odfjell Drilling som utløper februar 2009 til en dagrate på USD Odfjell har leid riggen ut til StatoilHydro for samme periode. Deepsea Trym gjennomgikk en fem års klassifisering i løpet av sommeren 2007 for Odfjells risiko og kostnad. I februar 2008 ble det besluttet å oppgradere Deepsea Tryms Blowout Preventer ( BOP ) fra psi til psi. Kontrakter i tiden som kommer Selskapet markedsfører for tiden Songa Mercur hovedsaklig i sørøst-asia og Deepsea Trym på verdensmarkedet. Det er en rekke gode alternativer, og med tanke på den gode driftshistorikken på riggene føler Styret seg trygg på at nye kontrakter vil bli inngått i løpet av første halvdel av Finansiering og aksjekapital I løpet av 2007 har Songa Offshore ASA refinansiert sin gjeld. Ved årets slutt besto gjelden av følgende: Et banklån, en såkalt reducing revolving credit facility, på opprinnelig USD 650 millioner som etter nedbetaling er redusert til USD 590 millioner, et obligasjonslån på USD 75 millioner og et konvertibelt obligasjonslån på USD 125 millioner. For å sikre den kortsiktige finansieringen utstedte selskapet i desember et seks måneders sertifikat lån på NOK 165 millioner. I løpet av året er det utøvd tegningsrettigheter (warrants) og pr års slutt er tegningsrettigheter utestående. I forbindelse med leasingavtalen for Blowout Preventeren ( BOP ) på Songa Mercur så har eierne av investeringsselskapet for BOPen erklært opsjonen som gir de rett til å konvertere eierandelene i investeringsselskapet mot aksjer i Songa Offshore ASA. Investorene mottok aksjer til en verdi av USD 15,3 millioner til en kurs NOK 35 pr aksje. Antall aksjer som ble utstedt i juli var basert på en vekslingskurs USD/NOK på 5,

8 I januar 2007 utøvet selskapets ledelse opsjoner til å kjøpe aksjer i Songa Offshore ASA under opsjons/tegningsrettighetsprogrammet fra 2005 tilsvarende aksjer. I henhold til fullmakt gitt ved generalforsamlingen i 2006 har Styret tildelt medlemmer av Selskapets styre opsjoner tilsvarende aksjer i løpet av I februar 2007 ble ytterligere opsjoner tildelt Robert J. Scott som følge av at han ble valgt inn i Styret. Einar J. Greve har vært nestformann i Styret siden børsnotering og har på grunn av interne retningslinjer i Wikborg Rein ikke kunne inneha opsjoner som følge av sitt styreverv. I juli 2007 ble det kjent at Einar J. Greve forlot partnerskapet Wikborg Rein og Styret besluttet å tildele ham opsjoner tilsvarende aksjer i Songa Offshore ASA. Ved årsslutt 2007 er alle Styrets opsjoner innløst. Videre har Styret tildelt opsjoner til ansatte tilsvarende aksjer i løpet av Ytterligere opsjoner ble tildelt i løpet av 2007, mens opsjoner ble kansellert. Opsjonsprogrammet for ansatte utløp 31. januar 2008 og ble gjort opp med kontantvederlag. Ingen flere opsjoner er utestående etter denne dato. Selskapet inngikk en Total Return Swap (TRS) avtale med Carnegie Investment Bank AB Norge 4. januar Denne avtalen vil bli gjort opp med kontantvederlag og har aksjer i Songa Offshore ASA som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,50 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 20. juni Selskapet vil betale Carnegie Investment Bank AB Norge en sum tilsvarende den sistnevntes finansieringskostnaden pluss en margin. Selskapet beholder hele oppsiden eller nedsiden på utviklingen i det underliggende verdipapiret. Selskapet har i tillegg inngått en Total Return Swap (TRS) avtale med Nordea Bank Norge ASA. Denne avtalen vil bli gjort opp med kontantvederlag og har aksjer i Songa Offshore ASA som underliggende verdipapir. Den initielle prisen under swap-avtalen er NOK 59,8695 pr aksje, og swap-avtalen har utløpsdato 10.april Totalt antall aksjer ved årsslutt 2007 var Styret har utøvd sine opsjoner. Aksjene er fullt innbetalt men ikke registrert pr 31. desember Selskapet har avtalt med alle deltakere i de ansattes opsjonsprogram å betale cash i stedet for å utstede nye aksjer. Etter dette består det totale antall aksjer på basis av full utvanning av inkludert det konvertible obligasjonslånet og utestående tegningsretter. Konsernet har ingen kjennskap til at det har vært store skift i eierskapssituasjonen i Selskapet som kan negativt påvirke øvrige aksjonærers interesser. Helse, sikkerhet og miljø Med rigger som opererer under harde værforhold har konsernet lagt mye ressurser ned i å skape sikre arbeidsplasser for sine ansatte. Helse, sikkerhet og miljø (HSE) er svært viktig for konsernets drift. Konsernets utgangspunkt er at alle ulykker kan forhindres. Konsernet fokuserer systematisk på å trene og sertifisere de ansatte, så vel som å integrere instruksjoner, rutiner og regler slik at man forhindrer situasjoner som setter de ansatte eller utstyr i fare. På Selskapets hjemmeside (www.songaoffshore.no) har ledelsen lagt ut spesifikke redegjørelser som fremhever konsernets fokus på kvalitet-, helse-, sikkerhet- og miljø-relaterte temaer. Det har vært registrert fem skader på ansatte (fire fingerbrudd og en skade på buk) og ingen større skader på utstyr i løpet av Registrert sykefravær var mindre enn 2 % (82 dager) for ansatte på land og mindre enn 4 % (842 dager) for offshore ansatte. Antall ansatte ved årsslutt var 195, hvorav 8,2 % var kvinner. Konsernet diskriminerer ikke sine ansatte eller potensielle ansatte på basis av eksempelvis personens nasjonalitet, kjønn eller religion. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. 8

9 Styret ønsker å takke alle ansatte i Songa Offshore konsernet for deres harde arbeid og gode arbeidsmoral i Konsernet har ingen forsknings- og utviklingsavdeling. Miljø Konsernet har investert betydelige ressurser slik at riggene møter alle lovbestemte krav for utslipp, forurensning og miljøpåvirkning. Konsernet overholder alle klassifiseringskrav, flaggstater, nasjonale og internasjonale reguleringer, men viktigst av alt, International Maritime Organizations (IMO) krav knyttet til miljømessige forhold. Konsernet har også blitt målt opp mot International Safety Management Code, og mottatt et Interim Document of Compliance av ABS som i praksis betyr at konsernets sikkerhetssystemer tilfredsstiller internasjonale krav knyttet til alle sider av sikkerhet, helse og miljø. Med hensyn til konsernets tilfredsstillelse av disse organisasjonenes forskrifter mener konsernet at den oppfyller aksepterte internasjonale standarder for miljømessige hensyn. For ytterligere informasjon om konsernets miljøpolicy, vennligst se konsernets hjemmeside. Det er ikke registrert forurensende utslipp i løpet av Corporate Governance Konsernet har laget et separat Corporate Governance Policy som er publisert på konsernets hjemmeside. Konsernet har også laget et separat dokument som stadfester etiske retningslinjer, Business Code of Ethics, som også er publisert på selskapets hjemmeside. En mer detaljert beskrivelse av konsernets oppfyllelse av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er inkludert i Appendikset. International Financial Reporting Standards EU-kommisjonen har stadfestet at alle børsnoterte selskaper i EU skal presentere sine regnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Under EØS avtalen er norske selskaper underlagt de samme regnskapspresentasjonskravene som selskaper som er registrert i EU. Songa Offshore konsernet har utarbeidet sitt konsoliderte regnskap i henhold til IFRS. Morselskapet Songa Offshore ASA har benyttet en forenklet anvendelse av IFRS i henhold til Norsk Regnskapslov 3-9. Dette innebærer at IFRS verdivurderingsregler er anvendt, mens man har bevart NGAAP når man presenterer regnskapets noter. Kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore konsernet - kommentarer til det konsoliderte årsregnskapet Songa Offshore konsernets konsoliderte resultat etter skatt viser et overskudd i 2007 på USD 48,2 millioner. Driftsinntekter i 2007 var USD 304,9 millioner. Driftskostnader i 2007 var USD 129,5 millioner. Netto finanskostnader i 2006 var USD 58,8 millioner. I januar 2007 kjøpte konsernet riggen DeepSea Trym for USD 238,5 millioner. Aktiverte igangsettings kostnader for 2007 var på USD 78,9 millioner. I tillegg ble det aktivert lånekostnader for året 2007 på USD 6,3 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD 49,1 millioner. Netto kontantstrøm brukt i investeringsaktiviteter var USD (324,2) millioner. Kontantstrøm brukt i investeringsøyemed relaterer seg til kjøpet av Deepsea Trym og ferdigstillelse av oppgraderingen av riggene. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 248,7 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter relaterer seg til utstedelse av nye aksjer, opptrekk av banklån, utstedelse av et konvertibelt 9

10 obligasjonslån og et sertifikat. Netto reduksjon i kontanter og kontantekvivalenter var USD 26,4 millioner. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 64,2 millioner. Endringen i Annen Egenkapital i den konsoliderte balansen relaterer seg hovedsakelig til reklassifisering av egenkapitaldelen av det konvertible obligasjonslånet, endring i Annen innskutt egenkapital som skyldes opsjonsprogrammet for ansatte og Styret og resultat etter skatt for Se notene til det konsoliderte regnskapet for ytterligere beskrivelse. Konsernets balanse var ved årsslutt USD 1 134,5 millioner. Pr 31. desember 2007 var egenkapitalandelen i konsernet 24,4 %. Inntjening pr aksje i 2007 var USD 0,59. Songa Offshore ASA kommentarer til årsregnskapet Songa Offshore ASAs resultat etter skatt viser et overskudd i 2007 på USD 27,7 millioner. Driftsinntekter i 2007 var negative med USD Driftskostnader i 2007 var USD 3,1 millioner, hvorav USD 2,1 millioner relaterer seg til ytelser til ansatte. Netto finansinntekt i 2007 var USD 40,4 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var USD 38,9 millioner. Netto kontantstrøm brukt i investeringsaktiviteter var USD (99,2) millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var USD 13,8 millioner. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter kommer fra utstedelse av nye aksjer, opptrekk av lån med fradrag av lån distribuert til datterselskaper i konsernet. Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter var USD (46,6) millioner. Beholdingen av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter ved årsslutt var USD 34,4 millioner. Endringen i Egenkapital i balansen til Songa Offshore ASA relaterer seg hovedsakelig til reklassifisering av egenkapitaldelen av det konvertible obligasjonslånet, økning i Aksjekapitalen som skyldes utøvelse av opsjoner, konvertering av tegningsrettigheter og resultat etter skatt for Se notene til regnskapet for ytterligere informasjon. Songa Offshore ASAs balanse var ved årsslutt USD 1 296,9 millioner. Pr 31. desember 2007 var egenkapitalandelen i Songa Offshore ASA 22,4 %. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Songa Offshore ASAs frie egenkapital var USD 161 millioner ved årsslutt. Selskapets årsresultat på USD 27,7 millioner henføres til Annen Egenkapital. Grunnlag for fortsatt drift I henhold til Regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at årsregnskapet har blitt utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på inntektsprognoser for året 2008 og konsernets og Selskapets langsiktige strategiske prognoser. Konsernets og Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er sunn. Styret mener at årsrapporten gir en rettvisende oversikt over konsernets og Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og resultat. 10

11 11

12 Styret i Songa Offshore ASA Arne Blystad (53), Styreformann. Arne Blystad er en uavhengig investor, som eier og driver shipping og relatert virksomhet gjennom ulike selskap. Blystad er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Jon Chr. Syvertsen (46), Styremedlem. Jon Chr. Syvertsen var inntil slutten av 2007 ansatt i Arne Blystad AS. Syvertsen har tidligere vært kommersiell direktør og Vice President i Frontline Ltd, og konserndirektør i Umoe AS. Syvertsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IESE (Barcelona). Syvertsen er norsk statsborger og bosatt i Bærum, Norge. Valborg Lundegaard (47), Styremedlem. Valborg Lundegaard er Senior Vice President Business Development i Aker Kværner Field Development. Hun har mer enn 20 års erfaring olje og gass industrien, og har hatt ulike lederposisjoner i Aker Kværner innen ledelse og prosjekt styring. Lundegaard er utdannet kjemiingeniør fra NTNU. Lundegaard er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Gunnar Hvammen (44), Styremedlem. Selvstendig investor. Grunnlegger av Offshore Heavy Transport ASA. Tidligere Senior Corporate partner i Fondsfinans ASA. Hvammen har tidligere arbeidet som megler i PF Bassøe/Loosbrock og Normarine Offshore Consultants, som han var med på å grunnlegge. Hvammen er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. Anette Mellbye (45), Styremedlem. Anette Mellbye er juridisk direktør i EMGS ASA. Før hun begynte i EMGS ASA i januar 2008 jobbet hun som advokat i advokatfirmaet Selmer. Mellbye har tidligere arbeidet i B. Skaugen Shipping AS og Manufacturers Hannover Trust (p.t. J.P.Morgan ). Alle stillingene har vært relatert til shipping og offshore industrien. Mellbye er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har i tillegg økonomiutdannelse fra HEC-Lusanne i Sveits. Mellbye er norsk statsborger og bosatt i Oslo, Norge. 12

13 Songa Offshore Konsern Resultatregnskap Pr. 31. desember 2007 Beløp i USD '000 Note Driftsinntekter Driftskostnader (94 566) (22 119) Viderefakturerte kostnader (4 905) - Administrasjonskostnader 12 (28 698) (12 617) Annen tap og gevinst 11 (1 285) (8 041) Ordinære avskrivninger 18 (54 666) (13 812) Finansinntekter Finanskostnader 13 (61 020) (19 336) Ordinært resultat før skatt (28 615) Skatteinntekt/(kostnad) 14 (13 730) Årets resultat (20 741) Resultat pr aksje (USD): Ordinært resultat 15 0,59-0,28 Utvannet resultat 15 0,52-0,28 13

14 Songa Offshore Konsern Balanse Pr 31. desember 2007 (USD '000) Note 31/12/07 31/12/06 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 18, Utsatt skattefordel Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Forskuddsbetalinger Påløpte inntekter Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 15

16 Songa Offshore Konsern Oppstilling over endringer i egenkapitalen 31. desember 2007 (USD '000) Note Aksje- Overkurs- Innbetalt Innskutt Annen Sum egen- kapital fond ikke EK egen- kapital registrert gjennom kapital aksje- ytelser fra kapital ansatte Balanse pr 1. januar (24 946) Kursdifferanse på (711) (711) utenlandske datterselskaper Omregningsdifferanser (210) (210) Netto kostnad ført direkte mot egenkapital (921) (921) Årets resultat (20 741) (20 741) Sum innregnet kostnad (21 662) (21 662) Utstedelse av aksjekapital (276) Konvertering av tegningsretter jan - des Implementering av pensjonsordning Implementering av opsjonsordninger Kapitalnedsettelse med overføring fra overkursfond til annen egenkapital Balanse pr 31. desember (3) (3) ( ) Balanse pr 1. januar Omregningsdifferanser (3 259) (3 259) Netto kostnad ført direkte mot egenkapital (3 259) (3 259) Årets resultat Sum innregnet kostnad Utstedelse av aksjekapital Innbetalt, ikke registrert aksjekapital 22 Konvertering av tegningsretter jan - des 22 Innløsning ifm opsjonsordninger 23 Reklassifisering av konvertibelt obligasjonslån Balanse pr 31. desember (1 155) - (1 155)

17 Songa Offshore Konsern Kontantstrømoppstilling Pr 31. desember 2007 (USD '000) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skatt 61,940 (28,615) Justering for: Ordinære avskrivninger 18 54,666 13,812 Kostnad på opsjoner til ansatte og styret 5,872 14,838 Gevinst ved salg av investering tilgjengelig for - (19,022) salg Finanskostnader 13 61,020 19,336 Annen tap og gevinst 11 1,285 8,041 Endring i kundefordringer og andre fordringer (24,095) (47,803) Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig 12,278 10,689 gjeld Endring i annen langsiktig gjeld (18,700) 5,129 Forhåndsbetalte inntekter (16,846) 23,342 Betalbar skatt (15,269) - Betalte renter (73,027) (20,605) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 49,124 (20,858) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av rigger, maskiner og utstyr 18 (324,228) (503,682) Innbetaling ved salg av investering tilgjengelig - 53,500 for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (324,228) (450,182) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Innebetaling fra økning i aksjekapital 22 51, ,857 Innbetaling fra låneopptak , ,536 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 248, ,393 Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter (26,414) 88,353 Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden Virkning av valutasvingninger på kontantbeholdningen Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 16 90,621 2, ,207 90,621 17

18 Noter til konsernregnskapet 1. Generell informasjon Songa Offshore ASA ( selskapet ) og datterselskapene utgjør til sammen Songa Offshore konsernet ( konsernet ). Konsernets virksomhet knytter seg til investering og drift av rigger og skip til bruk i utvinning og produksjon av råolje. Konsernet eier fire halvt nedsenkbare rigger og ett boreskip. Visjonen er å tilby kundene en fleksibel og pålitelig tjeneste basert på en meget erfaren og kompetent ledelse. Hovedkontoret er i Oslo, Norge, mens driften styres fra Singapore, Perth - Australia, Houston - USA og Accra Ghana. Konsernet har et salgs og markedsføringskontor i Houston-USA og driftskontor i Stavanger. Pr 31. desember 2007 hadde konsernet virksomhet i Nordsjøen, Vest-Afrika og Australia. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 26. januar Ticker er SONG. Songa Offshore ASA er registrert i Norge. Adressen til hovedkontoret er: Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, Norge. Org. nr Konsernregnskapet ble godkjent av styret 31. mars segments i Den nye standarden krever en vurdering av om informasjonen blir presentert på samme måte som man rapporterer internt. I tillegg har konsernet valgt en tidligere implementering av IFRIC 11 IFRS 2 Group Treasury Share Transactions i Denne fortolkningen redegjør blant annet for hvordan IFRS 2 skal tolkes i de tilfeller hvor ansatte i datterselskaper mottar opsjoner med oppgjør i aksjer i morselskapet. Følgende liste inneholder nye og reviderte standarder og fortolkninger med virkning pr 31. desember 2007: IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IFRIC 8 Scope IFRS 2. IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Innføringen av disse fortolkningene og nye standardene har ikke ført til endringer i konsernets regnskapsprinsipper. 3. Regnskapsprinsipper 2. Nye regnskapsregler og standarder Konsernet har tatt i bruk alle nye og reviderte standarder og fortolkninger som er gitt ut av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) i den grad de er relevante og har trådt i kraft for årsregnskap med start 1. januar 2007 eller senere. Ingen av de nye eller reviderte standardene har påvirket verken fjorårstallene eller årets tall. I tillegg har konsernet valgt en tidligere implementering av IFRS 8 Operating Grunnlag for utarbeidelse Konsernets overordnede regnskapsprinsipper er gjengitt nedenfor. Regnskapsprinsippene er anvendt konsistent for alle regnskapsperioder som omhandles i konsernregnskapet, med mindre annet er beskrevet. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet under historisk kost prinsippet, bortsett fra for: Lån bokført til amortisert kost. (Note 23) 18

19 Finansielle instrumenter bokført til virkelig verdi. (Note 5) Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet består av morselskapet med datterselskaper samt enheter for særskilte formål (Special Purpose Entities - SPE) kontrollert av selskapet. Kontroll foreligger når selskapet direkte eller indirekte kan styre foretakets økonomiske eller driftsmessige forhold og derved oppnå fordeler fra virksomheten. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. I den grad det har vært behov, har datterselskapenes regnskaper blitt endret slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med de andre selskapene i konsernet. Alle vesentlige selskapsinterne transaksjoner, alle urealiserte gevinster og tap og konserninterne mellomværender er eliminert under utarbeidelse av konsernregnskapet. Virksomhetssammenslutninger Kjøp av virksomheter bokføres ved bruk av oppkjøpsmetoden. Kostnaden måles til summen av virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet for eiendeler gitt, påløpt eller estimert gjeld og egenkapitalinstrumenter utstedt av konsernet som vederlag for kontroll over det oppkjøpte selskapet pluss direkte kostnader knyttet til virksomhetssammenslutningen. Det oppkjøpte selskapets identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser som kvalifiserer for balanseføring under reglene i IFRS 3 Business combinations blir balanseført til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet. Investering i felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Felles kontroll er det når strategiske og driftsrelaterte beslutninger relatert til den felleskontrollerte virksomheten krever enstemmighet av partene som deler kontrollen. Felleskontrollerte arrangementer som innebærer etablering av et eget selskap hvor hver av partene har en eierandel kalles felleskontrollerte virksomheter. I konsernregnskapet tas felleskontrollert virksomhet inn etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. I løpet av 2006 har selskapet kjøpt de resterende 50 % i Songa Management AS som frem til da var felleskontrollert virksomhet med Songa Drilling AS. Se note 8. Inntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjonene vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift, rabatter og etter eliminering av internt salg i konsernet. Inntekter som er generert fra borekontrakter eller andre oppdrag, inntektsføres i den perioden oppdraget er utført, til de rater som er fastsatt i kontraktene. Enkelte kontrakter omfatter oppstartsgodtgjørelser som skal betales ved inngåelsen av kontrakten. Dersom godtgjørelsen dekker en generell oppgradering av en rigg eller utstyr som øker gjenstandens verdi utover kontraktsperioden, blir godtgjørelsen inntektsført lineært over kontraktsperioden mens investeringen blir avskrevet over driftsmidlets gjenværende levetid. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete oppgraderinger eller utstyr som er spesifikt for kontrakten, blir oppstartgodtgjørelsen inntektsført lineært over den antatte kontraktsperioden. Den tilknyttede investeringen avskrives over den antatte kontraktsperioden. Dersom godtgjørelsen dekker konkrete driftsutgifter ved starten av oppdraget, blir godtgjørelsen innregnet i samme periode som utgiftene. 19

20 Valuta Regnskapene for konsernets ulike datterselskaper utarbeides i den valuta som gjelder i det viktigste økonomiske miljøet som selskapet opererer (dets funksjonelle valuta). I konsernregnskapet presenteres resultat og balanse i USD, som er selskapets funksjonelle valuta og konsernets presentasjonsvaluta. Under utarbeidelsen av regnskapene for de enkelte selskapene omregnes transaksjoner i utenlandsk valuta til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til den funksjonelle valutaen etter valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanser som oppstår ved omregning, innregnes direkte som en egen komponent av egenkapitalen. Lånekostnader Lånekostnader som er direkte henførbare til kjøp, bygging eller produksjon av kvalifiserende eiendeler som tar tid å gjøre klar for tenkt bruk eller slag, er aktivert som en del av anskaffelseskostnaden frem til eiendelen er ferdigstilt. Alle andre lånekostnader er kostnadsført i den perioden de påløper. Pensjoner Selskapet og enkelte av datterselskapene har pensjonsordninger for de ansatte. Ordningene er finansiert gjennom innbetaling til et forsikringsselskap. Konsernet har en ytelsesbasert pensjonsordning som dekker de ansatte på land i Norge og, og en innskuddsbasert pensjonsordning som dekker de norske riggansatte. I tillegg er en tidligpensjonsordning finansiert over resultatregnskapet. Den innskuddsbaserte ordningen er en ordning hvor konsernet betaler inn til et forsikringsselskap. Konsernet har ingen juridisk forpliktelse til å foreta ytterliggere innskudd hvis innskuddene ikke er tilstrekkelige til å dekke alle ansattes nåværende eller fremtidige utbetalinger. En ytelsesbasert pensjonsordning er en pensjonsordning som ikke er definert som en innskudds basert ordning. Ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes ved å estimere fremtidige ytelsesbeløp den ansatte har opptjent, normalt hensyntatt faktorer som alder, antall år i arbeid og lønnsnivå. Forpliktelsen som fremkommer i balansen når det gjelder ytelsesbaserte ordninger er dagens verdi på forpliktelsen ved regnskapsavleggelse, fratrukket virkelig verdi av ordningens innskudd justert for urealisert gevinst og tap fra aktuarberegning samt service kostnad. Den ytelsesbaserte forpliktelsen blir årlig beregnet av aktuar. Aktuarberegnet gevinster og tap som følge av historisk erfaring og endring i forutsetninger som overstiger 10 % av virkelig verdi av pensjonsmidlene eller 10 % av nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, blir belastet eller inntektsført over de ansattes gjenværende gjennomsnittlige forventede arbeidsperiode. Tidligere pensjonsopptjening resultatføres umiddelbart bortsett fra hvis endringene i pensjonsplanen er betinget av at de ansatte forblir ansatt for en definert periode (opptjeningstiden). I disse tilfellene blir tidligere pensjonsopptjening amortisert lineært over opptjeningstiden. For innskuddsbaserte ordninger betaler konsernet inn til offentlige eller privatadministrerte pensjonsordninger på lovpålagt, avtalefestet eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser etter at betaling er gjort. Betalingene blir resultatført som lønnskostnad når de påløper. Forskuddsbetalte kostnader balanseføres som en eiendel i den grad tilbakebetaling eller reduksjon i fremtidige betalinger er mulig. Aksjebasert avlønning Konsernet har gjennom 2007 hatt en opsjonsordning med oppgjør i aksjer i morselskapet for sine ansatte og styremedlemmer. I tillegg har konsernet hatt en ordning fra 2006 som ble løst inn i januar Hver opsjon gir rett til innløsning mot en ordinær aksje i Songa Offshore ASA. Ingen beløp blir innbetalt ved tildeling av opsjonene. Opsjonene innehar ingen rett på utbytt eller stemmerett. For Styret skjer opptjeningen på opsjonene umiddelbart og gir rett til 20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport Global Reports LLC

SONGA OFFSHORE. Årsrapport Global Reports LLC SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Global Reports LLC Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 1. oktober 2002 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP PR PDR

REGNSKAP PR PDR REGNSKAP PR. 30.09.2001 PDR HOVEDTREKK; Alle selskapets enheter (2,2) på kontrakter (f.o.m 01.08.01). Etter ordinære avskrivninger på NOK 29,3 mill, og driftskostnader på NOK 3,5mill.,er resultatet i 3.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.12.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 15. januar 2003 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer