IFRS Eksempelregnskap Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket"

Transkript

1 IFRS Eksempelregnskap Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com

2 Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale eksempelregnskap. For 2013 har vi bestemt oss for å kun utarbeide dette norske supplementet til den engelske versjonen for de områder av regnskapet som er endret i forhold til 2012 som følge av nye standarder eller fortolkninger. De områdene med vesentlige endringer vises i den engelske versjonen med rosa skyggelegging. Mindre endringer er vist med rød tekst. Vi har brukt samme teknikken i denne publikasjonen. Vesentlige endringer følger av anvendelse av konsolideringspakken, IFRS 10, 11 og 12 (som ikke er pliktig før 2014 innenfor EU/EØS), innføring av standard om måling av virkelig verdi, IFRS 13, og ikke minst endringene i standarden om ansatteytelser (herunder pensjoner) IAS 19. Vi håper at dette supplementet, sammen med den engelske versjonen og fjorårets komplette norske eksempelregnskap kan være til inspirasjon og hjelp i utformingen av eget regnskap. Når det er sagt, vil vi sterkt oppfordre til å tilpasse alle deler av regnskapet til de unike særtrekk som gjelder for ditt aktuelle foretak. Det er for tiden et sterkt fokus på å unngå informasjonsflom. Det kan være riktigere å fjerne irrelevant informasjon fra notene enn å stadig utvide mengden basert på nye krav. Lykke til med årsoppgjøret for 2013! Oslo, 15. januar 2014 Bjørn Einar Strandberg Fagpartner 1

3 Innholdsfortegnelse Konsolidert totalresultat Endringer i konsernets egenkapital 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 2.2 Konsolidering og investering i tilknyttede selskaper 2.22 Ansatteytelser 3 Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer 3.2 Kapitalforvaltning 3.3 Vurdering av virkelig verdi 3.4 Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 4.2 Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper 12 Investeringer der egenkapitalmetoden er anvendt 12(a) Investeringer i tilknyttede selskaper 12(b) Investering i felleskontrollert virksomhet 12(c) Vesentlige datterselskaper 16 Varige driftsmidler 29 Annen egenkapital - ikke resultatført 33 Pensjoner og lignende forpliktelser 33(a) Ytelsesbaserte pensjonsordninger 33(b) Helseforsikringsordninger overfor tidligere ansatte 33(c) Pensjonsmidler (pensjonsordninger og helseforsikringsordninger) 41 Nærstående parter 43 Endring i regnskapspraksis 2

4 Konsolidert totalresultat Note Årsresultat p82A Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet 16p39 Verdiregulering tomter og bygninger p93B Rekalkulering pensjonsforpliktelser 28,33 83 (637) p82A Poster som kan bli omklassifisert til resultatet IFRS7p20a ii Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg IFRS3p59 Omklassifisering av verdiregulering Your Shoes Group 7,29,39 (850) 1p85 Endring i skattesats virkning på skatt tilknyttet utvidet resultat 28,32 (10) IFRS7p23c Kontantstrømsikringer (3) Sikring av utenlandske nettoinvesteringer 29 (45) 40 21p52b Omregningsdifferanser (922) 1p82A Andel utvidet resultat tilknyttede selskaper 29 (86) Årets utvidede resultat Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: 1p81b ii Aksjonærene i morselskapet p81b i Ikke-kontrollerende eierinteresser Årets totalresultat Beløp tilordnet aksjonærene i morselskapet stammer fra: Videreført virksomhet IFRS5p33d Avviklet virksomhet Kommentar Postene i utvidet resultat er etter skatt. Spesifikasjon av tilhørende skattekostnad er vist i note 13. Note 1 til 43 er en integrert del av konsernregnskapet. 1 "Other comprehensive income" er det engelske begrepet. Norsk forskriftstekst benytter Andre inntekter og kostnader. 2 Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. 3

5 Endringer i konsernets egenkapital 1p109c, 1p108, 1p109, 1p113 Note Aksjekapital Egenkapital til morselskapets aksjonærer Over- kurs Annen EK Opptjent Sum EK Sum IKE 3 EK 1p106(b) Egenkapital Virkning av prinsippendringer (331) (230) Egenkapital (omarbeidet) p106d i Årsresultat p106d ii Årets utvidede resultat (550) 280 (40) 240 1p106a Årets totalresultat IFRS2p50 Ansattes opsjonsordning Skatt opsjonsordning IFRS2p50 Emisjon ansatte p106d iii Utbytte for (15 736) (15 736) (550) (16 286) 1p106d iii Sum transaksjoner med aksjonærene (14 894) (13 824) (550) (14 374) Egenkapital (omarbeidet) Ikke-kontrollerende interesser. Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. 4 Konsernet har benyttet muligheten til å presentere poster i utvidet resultat på én linje med spesifikasjon i note 29, jf IAS 1.106A. 5 Klassifisering innenfor egenkapitalen er ikke fastlagt. Alternativet er å føre verdien av ansattes ytelser som annen innskutt EK. 4

6 Egenkapital til morselskapets aksjonærer 1p106, 108,109 Note Aksjekapital Over- kurs Annen EK Opptjent EK Sum IKE 6 Sum EK Egenkapital (omarbeidet) p106d I Årsresultat p106d II Årets utvidede resultat a Årets totalresultat IFRS2p50 Årets verdi av ansattes opsjonsordning Skatt opsjonsordning Emisjon ansatte Kjøp av egne aksjer 29 (2 564) (2 564) (2 564) Emisjon kjøp av virksomhet EK-andel konvertibelt lån p106d iii Utbytte 34 (10 102) (10 102) (1 920) (12 022) 1p106d iii Sum innskudd fra og uttak til eierne (9 382) (1 920) p106d iii IKE oppstått ved kjøp av virksomhet p106d iii Utløsning av IKE 40 (800) (800) (300) (1 100) 1p106d iii Reduksjon i eierandel i Tåtippen Limited p106d iii Sum endring av IKE i datterselskaper som ikke fører til tap av kontroll (700) (700) p106d iii Sum transaksjoner med egenkapitaleierne (9 382) Egenkapital Note 1 til 43 er en integrert del av konsernregnskapet. 6 Ikke-kontrollerende interesser. Erstatter det tidligere begrepet Minoritetsinteresser. Begge begrepene kan fortsatt benyttes. 5

7 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Kommentar - Prinsippnoter Notene i det følgende er en svært komplett utgave av en rekke mulige regnskapsprinsipper. I praksis bør bare de prinsippene som er relevante for foretakets aktivitet inkluderes. Notene må skreddersys til selskapets egen virksomhet og særegenheter. Generelle noter bør unngås i størst mulig grad. 1p112 1p117b,119 Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dersom ikke annet fremgår er disse prinsippene benyttet på samme måte for alle regnskapsperioder. 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen 1p116 1p117a Konsernregnskapet til Footsy & Co ASA er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB 7. Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak verdiregulering av tomter og bygninger, finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 8p28 Nye og endrede standarder som er tatt i bruk Fra 1. januar 2013 er følgende standarder tatt i bruk som påvirker regnskapet i større grad: Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap angående utvidet resultat. Endringen innebærer at poster i utvidet resultat skal grupperes etter hvorvidt de senere kan omklassifiseres til det tradisjonelle resultatet. IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni Endringene medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening ved endring i ordningen, og et skifte fra rentekostnad på forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene til et netto rentebeløp der diskonteringsrenten benyttes på netto pensjonsforpliktelse (-eiendel). Se note 43 for en spesifikasjon av den beløpsmessige påvirkningen på regnskapet. Endring av IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger angående nettopresentasjon av eiendeler og gjeld. Endringen krever ny noteinformasjon for å muliggjøre sammenligning mellom IFRS-rapporterende foretak og foretak som rapporterer i henhold til US GAAP. IFRS 10 Konsoliderte finansregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede I de tilfeller hvor dette er vanskelig. Se note 43 for spesifikasjon av virkningen på regnskapet. IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger fokuserer på rettighetene og forpliktelsene til partene i ordningen mer enn den juridiske strukturen. Fellesordningene deles i to ulike slag: Felleskontrollerte driftsordninger og Felleskontrollerte virksomheter. Felles drift oppstår når deltakerne har rettigheter over eiendelene og er ansvarlig for forpliktelsene til ordningen. En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Felles 7 Forhold som kan medføre at det er forskjell mellom regnskap avlagt etter IFRS som godkjent av EU og vedtatt av IASB vil være at selskapet har benyttet seg av carve-out i IAS 39 eller at EU ikke har godkjent endringer i IFRS som er trådt i kraft. Når dette skrives er det ingen endringer i IFRS som er trådt i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller tidligere som ikke er godkjent av EU. 8 Dersom det foreligger vesentlig usikkerhet om fortsatt drift krever IAS , jf. IAS , at det redegjøres i årsregnskapet for hvilke usikkerheter som foreligger og de vurderinger som er gjort for å konkludere med at regnskapet avlegges under forutsetningen om fortsatt drift. Regnskapsloven 3-3a krever at ledelsen i årsberetningen skal redegjøre for slik usikkerhet og om det er besluttet eller iverksatt tiltak for å sikre driften. Opplysningene skal dermed med på to steder og må samordnes på en fornuftig måte. 6

8 virksomhet oppstår når deltakerne har rettigheter knyttet til netto eiendeler i ordningen. Slike ordninger regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Den såkalte bruttometoden eller proporsjonal konsolidering er ikke lenger tillatt. Se note 43 for spesifikasjon av virkningen på regnskapet. IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter inneholder alle noteopplysninger for eierinteresser i andre enheter inkludert fellesordninger, tilknyttede selskap, strukturerte enheter og andre selskaper som ikke konsolideres. IFRS 13 Måling av virkelig verdi har som mål å styrke konsistensen og redusere kompleksiteten ved å gi en klar definisjon av virkelig verdi, og er en felles kilde for kravene til måling av virkelig verdi og noteopplysinger til bruk for alle standarder der virkelig verdi er anvendt. Standarden øker ikke bruken av virkelig verdi, men gir veiledning i hvordan den skal fastsettes når virkelig verdi kreves eller tillates av andre standarder. Endringer i IAS 36 Verdifall på eiendeler gjelder opplysninger om gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler. Endringen fjernet enkelte noteopplysningskrav knyttet til gjenvinnbart beløp for kontantgenererende enheter som (ved et uhell) ble innført ved utgivelsen av IFRS 13. Endringen er ikke pliktig før 1. januar 2014, men konsernet har valgt å tidliganvende endringen pr. 1. januar Nye standarder og fortolkninger som ennå ikke er tatt i bruk 8p30,31 En rekke nye standarder, endringer til standardene og fortolkninger får virkning for årsregnskap som påbegynnes etter 1. januar 2013 som ikke er tatt i bruk i dette konsernregnskapet. IFRS 9 Finansielle instrumenter omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober Den erstatter deler av IAS 39 som omhandler tilsvarende problemstillinger. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i to kategorier: de som skal males til virkelig verdi og de som skal males til amortisert kost. Målekategori bestemmes ved første gangs regnskapsføring av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av enhetens forretningsmodell for styring av sine finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte instrumentet. For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene i IAS 39. Den største endringen er at i tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i bruk for en finansiell eiendel, skal endringer i virkelig verdi som skyldes endring i enhetens egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat og ikke i det tradisjonelle resultatet, med mindre dette fører til en situasjon der sammenstilling ikke oppnås ("accounting mismatch"). Konsernet har fortsatt ikke fullt ut vurdert virkningen av IFRS 9. Konsernet vil også vurdere virkningen av de resterende deler av IFRS 9 når disse er fullført. IFRIC 21 Særavgifter regulerer regnskapsføringen av forpliktelser til å betale særavgifter. Fortolkningen gjelder ikke skatt på inntekt. Fortolkningen presiserer hva som er den hendelsen som gir opphav til en regnskapsmessig forpliktelse. Konsernet er ikke pliktig til å betale vesentlige særavgifter, så påvirkningen på regnskapet vil være uvesentlig. Det er ingen andre standarder eller fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å gi en vesentlig påvirkning på konsernets regnskap. 1p Datterselskap, investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger 27p12 a) Datterselskaper IFRS10p7, IFRS10p20 IFRS10p25 Datterselskaper er alle enheter (inkludert strukturerte enheter) som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. IFRS3p5 IFRS3p37 IFRS3p39 IFRS3p18 IFRS3p19 Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. IFRS3p53 Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. 7

9 IFRS3p42 Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen IFRS3p58 Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. IFRS3p32 IFRS3B63a 36p80 Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke-kontrollerende interesser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) overstiger virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i oppkjøpet regnskapsføres dette som goodwill. Dersom vederlaget (inkludert eventuelle ikke-kontrollerende interesser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) utgjør mindre enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som følge av et kjøp på gunstige vilkår, føres differansen som gevinst i resultatregnskapet. Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres. Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll IFRS10p23 Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. c) Avhending av datterselskaper IFRS10p25 IFRS10pB9 8 IFRS10pB9 9 Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet. 1p119 d) Tilknyttede selskaper 28p5 28p10 Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. 28p25 Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres kun en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet. 28p38 28p39 Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. 28p40 28p42 Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen i på egen linje sammen med regnskapslinjen Andel resultat i tilknyttede selskaper. 28p28 28p34 Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper regnskapsføres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærer utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regnskapene i de tilknyttede selskapene omarbeidet for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 8

10 Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført. (e) Felleskontrollerte ordninger Konsernet har tatt i bruk IFRS 11 for alle felleskontrollerte ordninger. Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor. Footsy ASA har vurdert sine felleskontrollerte ordninger og kommet til at de er felleskontrollerte virksomheter. Felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. 28p10 Ved bruk av egenkapitalmetoden regnskapsføres felleskontrollerte virksomheter opprinnelig til anskaffelseskost. Deretter reguleres det balanseførte beløpet for å innregne andelen av resultater etter kjøpet, samt andel av utvidet resultat. Når konsernets andel av tap i en felleskontrollert virksomhet overstiger balanseført beløp (inkludert andre langsiktige investeringer som i realiteten er en del av konsernets nettoinvestering i virksomheten) innregnes ikke ytterligere tap, med mindre det er pådratt forpliktelser eller det er gjennomført utbetalinger på vegne av de felleskontrollerte virksomhetene. IFRS11pC2-3 28p28 Urealisert gevinst på transaksjoner mellom konsernet og dets felleskontrollerte virksomheter elimineres i henhold til eierandelen i virksomheten. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen gir bevis for et verdifall på den den overførte eiendelen. Beløp rapportert fra felleskontrollerte virksomheter omarbeides om nødvendig for å sikre sammenfall med regnskapsprinsippene til konsernet. Virkningen av innføringen av IFRS 11 på balansen, resultatregnskapet og kontantstrømmen vises i note 43. Endringen i regnskapsprinsipp har ikke påvirket fortjeneste per aksje. 9

11 1p Ansatteytelser Selskapet har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger, samt helseforsikringsordninger for pensjonister. a) Pensjonsforpliktelser 19p26, p27, p28 For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning. 19p30 En ytelsesordning vil typisk definere et beløp en ansatt vil motta fra og med pensjoneringstidspunktet, vanligvis avhengig av alder, antall år i arbeid og lønn. 19p57,p58, p59, p60, p67, p68, p83 Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordningene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer som anvender lineærmetoden ("unit credit method") ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets bedriftsobligasjoner utstedt i den valuta som forpliktelsen skal utbetales, og med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen. I land som ikke har et likvid marked i slike obligasjoner anvendes markedsrenten på statsobligasjoner. 19p57(d) Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. 19p103 Virkningen av endringer i ordningenes ytelser resultatføres umiddelbart. 19p51 I en innskuddsordning innbetaler selskapet til offentlige eller private ordninger det de har forpliktet seg til ved avtale, er forpliktet til ved lov eller på frivillig basis skyter inn. Selskapet har ikke ytterligere forpliktelser utover denne innbetalingen. Innskuddet føres som lønnskostnad når de påløper. Forskuddsbetalinger balanseføres som en eiendel i den grad de kan brukes til å dekke fremtidige premier eller bli tilbakebetalt. b) Andre forpliktelser overfor pensjonister 19p155 Noen av selskapene i konsernet tilbyr medlemskap i helseforsikringsordninger for sine tidligere ansatte. Rettighetene til disse ordningene er vanligvis betinget av at de ansatte har vært ansatt en minimumsperiode og står i tjenesten til pensjonsalder. Den forventede kostnaden for disse ytelsene periodiseres over ansettelsesperioden basert på samme regnskapsføringsprinsipp som den ytelsesbaserte ordningen. Estimatavvik som oppstår som følge av endringene i forpliktelsene føres over utvidet resultat i den perioden de oppstår. Forpliktelsen verdsettes årlig av uavhengige og kvalifiserte aktuarer. c) Sluttvederlag 19p159 Sluttvederlag kommer til utbetaling når ansettelsesforholdet blir avsluttet av selskapet før normal pensjonsalder, eller når ansatte frivillig godtar nedbemanning mot en kompensasjon. Selskapet innregner sluttvederlaget på det tidligste av de følgende tidspunkter: a) når tilbud om sluttvederlag ikke lenger kan trekkes tilbake; eller b) når selskapet innregner kostnadene i forbindelse med restrukturering slik dette er definert i IAS 37 og restruktureringen inkluderer sluttvederlag. I tilfeller der tilbud om sluttvederlag gis for å oppmuntre til frivillig avgang, måles forpliktelsen basert på antall ansatte som forventes å akseptere tilbudet. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. d) Overskuddsdeling og bonusavtaler 19p19 Selskapet regnskapsfører bonuser og overskuddsdeling etter en modell som tar utgangspunkt i overskuddet som allokeres til selskapets aksjonærer med visse justeringer. Avsetning foretas når selskapet er avtalerettslig forpliktet, eller når tidligere praksis har skapt en selvpålagt forpliktelse. 10

12 3 Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer IFRS7p31 Konsernet blir, gjennom sine aktiviteter, eksponert mot ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko, flytende renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på å minimalisere de potensielle negative effektene som uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene kan få på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral finansavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets finansavdeling identifiserer, måler, sikrer og rapporterer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Styret utarbeider skriftlige prinsipper for den overordnede risikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikke områder som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samt investering av overskuddslikviditet. a) Markedsrisiko i) Valutarisiko IFRS7p33a Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forhold til USD og GBP. Valutarisiko oppstår fra fremtidige transaksjoner, balanseførte eiendeler og forpliktelser og nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet. IFRS7p33b IFRS7p22c Konsernets datterselskaper styrer valutarisikoen slik den oppstår sett ut fra sin egen funksjonelle valuta. Konsernselskapene er pålagt å sikre all vesentlig valutarisiko mot den sentrale finansfunksjon. For å styre valutarisikoen fra fremtidige transaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, bruker enhetene i konsernet valutaterminkontrakter inngått med konsernets sentrale finansfunksjon. Valutarisikoen oppstår når fremtidige transaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er uttrykt i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta. IFRS7p22c Konsernets risikostyringspolicy er å sikre mellom 75 % og 100 % av forventede transaksjoner (hovedsakelig eksportsalg og kjøp av varer) i hver hovedvaluta for de kommende 12 måneder. Om lag 90 % (2012: 95 %) av budsjettert salg i hver hovedvaluta kvalifiserte som svært sannsynlig fremtidig transaksjon for sikringsbokføringsformål. IFRS7 p33a b IFRS7p22c Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. Valutaeksponering fra konsernets nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet styres vesentlig gjennom låneopptak i den relevante utenlandske valutaen. IFRS7p40 IFRS7IG36 Dersom NOK i forhold til USD var 11 % sterkere/svakere pr. 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere resultat etter skatt på 362 (2012: 51). Endringen skyldes hovedsakelig valutatap/gevinst i forbindelse med omregning av kundefordringer, finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, gjeldspapirer tilgjengelig for salg og valuta gevinster/tap i forbindelse med omregning av lån i USD. Økningen i sensitivitet mot dollarkurs i 2013 i forhold til 2012 skyldes økt i opplåning i USD. Dersom NOK i forhold til GBP var 4 % svakere/sterkere pr. 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på 135 (2012: 172). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst/tap i forbindelse med omregning av kundefordringer, finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, gjeldspapirer tilgjengelig for salg og valuta tap/gevinster i forbindelse med omregning av lån i GBP. 11

13 ii) Prisrisiko IFRS7 p33a b Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investeringer klassifisert i balansen enten som tilgjengelig for salg eller som til virkelig verdi over resultatet. Konsernet er ikke utsatt for risiko knyttet til råvarepriser. For å redusere risiko knyttet til investeringer i aksjer har konsernet som policy å diversifisere investeringene. Diversifiseringen i porteføljen er gjort i samsvar med rammer satt av konsernet. Konsernet har investert i noterte aksjer som inngår i en av følgende tre aksjekursindekser; DAX, Dow Jones, og FTSE-100 UK. IFRS7p40 IFRS7IG36 I tabellen nedenfor vises virkningen av en økning/nedgang i de tre aksjekursindeksene på konsernets resultat etter skatt og på egenkapitalen. Analysen er basert på en forutsetning om en økning/nedgang på 15 % og hvor alle andre variabler er konstante. I tillegg er det forutsatt at samtlige av konsernets investeringer beveger seg tilsvarende den historiske korrelasjonen relatert til indeksen. Innvirkning på resultat etter skatt Innvirkning på egenkapitalen Indeks DAX +/- 15 % Dow Jones +/- 15 % FTSE-100 UK +/- 15 % Resultatet påvirkes av verdiendring på aksjeinvesteringer klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Egenkapitalen vil i tillegg bli påvirket av verdiendring på aksjeinvesteringen klassifisert som tilgjengelig for salg. iii) Renterisiko på kontantstrøm og virkelig verdi IFRS7 p33a b, IFRS7p22c Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm som delvis motvirkes av bankinnskudd med flytende rente. Fastrentelån utsetter konsernet for risiko for endring i virkelig verdi av lånet. Konsernets retningslinjer tilsier at om lag 60 % av lånene skal være fastrentelån. I løpet av 2013 og 2012 har konsernets lån til flytende rente hovedsakelig vært i NOK og GBP. IFRS7 p22b c Renterisiko vurderes med utgangspunkt i en dynamisk modell som simulerer ulike senarioer basert på refinansiering, fornyelse av eksisterende kontrakter, alternativ finansiering og sikring. Basert på disse senarioene vurderes innvirkning på resultatet ved endring i rentenivået. For hver simulering legges den samme endringen i rentenivå til grunn for alle valutaer. Simuleringen er kun gjennomført for gjeldsposter som representerer hoveddelen av konsernets renteposisjoner. I henhold til simuleringene ville en renteendring på minus eller pluss 0,1 prosentpoeng føre til en forbedring av resultat etter skatt på 41 (2012: 37) eller en reduksjon i resultatet på 34 (2012: 29). For å kontrollere at maksimalt tap er innenfor ledelsens ramme blir simuleringene gjennomført hvert kvartal. IFRS7 p22b c Basert på de ulike scenarioene styrer konsernet den flytende renterisikoen ved bruk av rentebytteavtaler. Slike rentebytteavtaler innebærer at lån med flytende rente økonomisk sett endres til fastrentelån. Konsernet opptar normalt langsiktige lån til flytende rente og bytter disse til en fast rente som er lavere enn den konsernet ville oppnådd ved å ta opp fastrentelån direkte. Gjennom rentebytteavtalene inngår konsernet avtale med andre parter om å bytte differansen mellom kontraktens fastrente og flytende rentebeløp beregnet i henhold til den avtalte hovedstol. Dette gjøres i avtalte intervaller (hovedsakelig kvartalsvis). IFRS7 p22b c Til tider benytter konsernet seg også av rentebytteavtaler der man mottar fast og betaler flytende rente. Dette for å sikre den fastrenterisikoen som oppstår når konsernet har tatt opp lån til fast rente utover grensen på 60 %. IFRS7p40 IFRS7IG36 Dersom rentenivået hadde vært 0,1 prosentpoeng høyere/lavere for lån i NOK pr. 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstant, ville dette utgjort en reduksjon/økning i resultat etter skatt på 22 (2012: 21). Dette skyldes høyere/lavere rentekostnader på lån med flytende rente. Egenkapitalen ville vært 5 (2012: 3) lavere/høyere som et resultat av endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler med fastrente klassifisert som tilgjengelig for salg. Dersom 12

14 rentenivået hadde vært 0,5 prosentpoeng høyere/lavere for lån i GBP pr. 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstant, ville dette utgjort en reduksjon/økning i resultat etter skatt på 57 (2012: 38). Dette skyldes høyere/lavere rentekostnader på lån med flytende rente. Egenkapitalen ville vært 6 (2012: 4) lavere/høyere som et resultat av endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler med fastrente klassifisert som tilgjengelig for salg. b) Kredittrisiko IFRS7 p33a b IFRS7p34a Kredittrisiko styres på konsernnivå, med unntak av risiko på kundefordringer. Hver lokale enhet er ansvarlig for å håndtere og analysere kredittrisikoen for alle nye kunder før de blir tilbudt normale leverings- og betalingsbetingelser. Kredittrisiko oppstår ved innskudd og derivattransaksjoner i banker og finansinstitusjoner i tillegg til transaksjoner med grossist- og sluttkunder herunder utestående fordringer og inngåtte avtaler. Kun finansinstitusjoner med høy kredittverdighet (minimum A ) blir benyttet. Dersom det foreligger uavhengige kredittvurderinger av grossistkunder blir disse benyttet ved fastsettelse av kredittgrenser. Dersom det ikke foreligger en uavhengig vurdering av kredittverdigheten blir det foretatt en vurdering basert på kundens finansielle stilling, historikk og eventuelt andre faktorer. Individuelle grenser for risikoeksponering settes basert på interne eller eksterne vurderinger av kredittverdighet i henhold til grenser satt av styret. Konsernet har rutiner for bruk av kredittgrenser og overholdelse av rutinene gjennomgås regelmessig. Salg til sluttkunde skjer mot kontant oppgjør eller bruk av kjente kredittkort. Se note 18 (b) og 21 for ytterligere opplysninger om kredittrisiko. Ingen kredittgrenser ble overskredet i løpet av perioden og ledelsen forventer ikke tap knyttet til mislighold på utestående til grossistkunder. c) Likviditetsrisiko IFRS7p34a Kontantstrømprognoser blir satt opp i de ulike driftsenhetene i konsernet, og aggregeres av konsernets finansavdeling. Finansavdelingen overvåker rullerende prognoser over konsernets likviditetskrav for å sikre at konsernet har tilstrekkelige kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser, samtidig som det opprettholdes en tilstrekkelig fleksibilitet i form av ubenyttete forpliktede lånefasiliteter (note 22) til alle tider slik at konsernet ikke bryter rammer eller spesifiserte betingelser (hvis aktuelt) på noen av konsernets lån. Slike prognoser tar hensyn til konsernets planlagte låneopptak, overholdelse av lånebetingelser, overholdelse av interne mål for balansetall og, hvis relevant gjeldende eksterne regulatoriske eller juridiske krav for eksempel valutarestriksjoner. IFRS7p33, 39c IFRS7B11E Overskuddslikviditet i konsernselskaper, ut over det som utgjør nødvendig arbeidskapital, overføres til konsernets finansfunksjon. Finansfunksjonen plasserer ledig likviditet på rentebærende foliokontoer, termininnskudd og i pengemarkedsfond og omsettelige verdipapirer. Valg av instrumenter styres av hensiktsmessige forfall og likviditet for å gi tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til ovennevnte rullerende prognoser. På balansedagen hadde konsernet pengemarkedsfond til en verdi av 6312 (2012: 934), og andre likvide eiendeler til en verdi av 321 (2012: 1400) som likviditetsbuffer for å håndtere likviditetsrisikoen. IFRS7 p39a b Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets finansielle forpliktelser som ikke er derivater, og derivatforpliktelser med nettooppgjør, klassifisert i henhold til forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til forfallstidspunktet i kontrakten. Derivatforpliktelser er inkludert i analysen når forfallstidspunktet i kontrakten er vesentlig for å forstå periodiseringen av kontantstrømmene. Beløpene i tabellen er avtalte udiskonterte kontantstrømmer desember 2013 < 3 mnd 2 3 mnd - 1 år år år 2 Over 5 år 2 Lån (eksklusive finansielle leieavtaler) Finansielle leieavtaler Derivater som gjøres opp netto (handelsportefølje og rentebytteavtaler) Leverandør- og annen gjeld Finansielle garantier desember IFRS7 p39a)b) Beløpene i tabellen er nominelle kontraktsfestede kontantstrømmer med unntak for derivater holdt for handelsformål som er presentert til virkelig verdi. Det følger av dette at beløpene ikke vil stemme med beløpene i balansen. Selskaper kan velge å legge til en avstemmingskolonne og en total som summerer seg til balanseførte beløp hvis de ønsker. 10 Tidsintervallene er ikke bestemt av standarden, men basert på ledelsens valg av tidsintervall basert på hvordan selskapet er styrt. Tilstrekkelige tidsintervaller legges til grunn for å gi leseren tilstrekkelige detaljer og forståelse for selskapets likviditet. 11 Likviditetsanalysen gjelder kun for finansielle instrumenter og derfor er lovfestede forpliktelser utelatt. 13

15 Lån (eksklusive finansielle leieavtaler) Finansielle leieavtaler Derivater som gjøres opp netto (handelsportefølje og rentebytteavtaler) Leverandør- og annen gjeld Finansielle garantier 10 IFRS7 B10Aa Selskapet planlegger i første kvartal 2014 å betale tilbake (2012:null) av selskapets gjeld på klassifisert med forfall mellom to og fem år. IFRS7 p39b Konsernets handelsportefølje av derivater med negativ virkelig verdi på 268 (2012: 298) er inkludert i tidsintervallet < 3 mnd. Dette er gjort fordi informasjon om den kontraktsmessige løpetiden ikke er vesentlig for å forstå tidspunktene for kontantstrømmene. Disse kontraktene styres basert på netto virkelig i stedet for forfallsdato. Netto oppgjorte derivater omfatter også rentebytteavtaler som konsernet bruker for å styre konsernets renteprofil. IFRS7 p39b Derivater som gjøres opp brutto er benyttet i sikringsforhold, og vil bli gjort opp innen 12 måneder etter balansedagen. Disse kontraktene medfører udiskonterte inngående kontantstrømmer på (2012: ), og udiskontert utgående kontantstrømmer på (2012: ). 1p134,135, IG Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån. Som vanlig i bransjen overvåkes kapitalforvaltingen med utgangspunkt i konsernets gjeldsgrad. Gjeldsgraden beregnes ved at netto rentebærende gjeld deles på justert totalkapital. Netto rentebærende gjeld inkluderer all gjeld som det påløper renter på slik den er balanseført minus kontanter og kontantekvivalenter. Justert totalkapital er egenkapitalen som vist i balansen, pluss netto rentebærende gjeld. Konsernets strategi om en gjeldsgrad på mellom 45 % og 50 % og en BB kredittvurdering har vært uforandret fra 2012 til Gjeldsgraden pr. 31. desember 2013 og 31. desember 2012 fremkommer som følger: Totale lån (note 31) Minus kontanter og kontantekvivalenter (note 24) (17 928) (34 062) Netto lån Total egenkapital Totalkapital (justert) Gjeldsgrad 44 % 47 % Reduksjonen i gjeldsgrad i løpet av 2013 skyldes i stor grad utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av datterselskap (note 26 og 39). 14

16 3.3 Vurdering av virkelig verdi Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: IFRS13p76 Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1). IFRS13p81 Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2). IFRS13p86 Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger) (nivå 3). IFRS13 p93(b) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld som er målt til virkelig verdi pr. 31. desember Se note 16 for opplysninger om fast eiendom som er målt til virkelig verdi og note 25 for opplysninger om avhendingsgrupper som måles til virkelig verdi. Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Handelsporteføljen Valutaderivater Verdipapirer eiendom Verdipapirer varehandel Derivater benyttet til sikring Rentederivater Valutaderivater Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Egenkapitalinstrumenter Eiendomsbransjen Varehandel Gjeldsinstrumenter Sertifikater og obligasjoner uten pant Preferanseaksjer Fastrentepapirer Sum eiendeler Forpliktelser Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Valutaderivater holdt for handelsformål Betinget vederlag (fra oppkjøp) Derivater benyttet til sikring Renteinstrumenter Valutainstrumenter Sum forpliktelser

17 IFRS7 p27ba Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31. desember Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Handelsporteføljen Valutaderivater Verdipapirer eiendom Verdipapirer varehandel Derivater benyttet til sikring Rentederivater Valutaderivater Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Egenkapitalinstrumenter Eiendomsbransjen Varehandel Gjeldsinstrumenter Sertifikater og obligasjoner uten pant Sum eiendeler Forpliktelser Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Valutaderivater holdt for handelsformål Derivater benyttet til sikring Renteinstrumenter Valutainstrumenter Sum forpliktelser IFRS13p93c) Det var ingen overføringer mellom nivå 1 og 2 i løpet av året. IFRS13p91 (a) Finansielle instrumenter på nivå 1 Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er markedspris på balansedagen. Et marked betraktes som aktivt dersom markedskursene er tilgjengelige enkelt og regelmessig fra en børs, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs. Disse instrumentene er inkludert på nivå 1. Instrumenter inkludert på nivå 1 omfatter primært børsnoterte egenkapitalinstrumenter klassifisert som holdt for handelsformål eller tilgjengelig for salg. (b) Finansielle instrumenter på nivå 2 Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel enkelte OTC-derivater) bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert på nivå 2. Dersom én eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert på nivå 3. Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer: Notert markedspris eller tilbudt pris for tilsvarende instrumenter. Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbar avkastningskurve. Virkelig verdi av forwardkontrakter i fremmed valuta er bestemt ved nåverdien av forskjellen mellom avtalt terminkurs og terminkursen for valutaen på balansedagen multiplisert med kontraktens volum i fremmed valuta. Ved beregning av nåverdi er det benyttet balansedagens relevante rente. Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene. 16

18 Merk at alle de resterende estimatene på virkelig verdi er inkludert på nivå 2 med unntak av visse terminkurser for valuta som er forklart under. (c) Finansielle instrumenter på nivå 3 IFRS13p93e) Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert på nivå 3 pr. 31. desember Betinget vederlag ved oppkjøp Derivater til virkelig verdi over resultatet Sum 1. januar Oppkjøp av datterselskapet Your Shoes Group Overføringer fra nivå Resultatført gevinst og tap 500 (4) desember IFRS 13p93(e)(i) Sum resultatført gevinst og tap i perioden for eiendeler som er i behold på balansedagen på linjen "Netto andre (tap) gevinster" 500 (4) 496 IFRS 13p93(f) Endring I urealisert gevinst og tap i perioden for eiendeler som er i behold på balansedagen 500 (4) 496 Følgende tabell presenterer endringene i instrumentene klassifisert på nivå 3 pr. 31. desember Derivater til virkelig verdi over resultatet Sum 1. januar Investeringer i perioden Oppgjort i perioden (51) (51) Overføring fra nivå 2 Overføring til nivå 2 IFRS13p93e i Resultatfør gevinst og tap (11) (11) Gevinst eller tap ført over utvidet resultat 31. desember 2012 IFRS13p93f Sum resultatført gevinst og tap i perioden for eiendeler som er i behold på balansedagen på linjen "Netto andre (tap) gevinster" (11) (11) IFRS13p93f Endring I urealisert gevinst og tap i perioden for eiendeler som er i behold på balansedagen i IFRS13p93h Konsernet overførte i 2013 en terminkontrakt i fremmed valuta holdt for handelsformål fra nivå 2 til nivå 3. Dette skyldtes at motparten kom i finansielle vanskeligheter noe som resulterte i en vesentlig økt diskonteringsrente på grunn av økt motpartsrisiko, noe som ikke er basert på observerbare data. IFRS13p93h ii En endring i kredittrisikopåslaget på +/- 5 % vil påvirke resultatet med Ytterligere linjer lagt inn i denne publikasjonen som ikke finnes i den engelske utgaven. 17

19 3.4 Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser a) Finansielle eiendeler IFRS7p13C Eiendelene nedenfor kan motregnes eller inngår i nettooppgjørsavtaler eller lignende. Beløp som ikke er nettopresentert i balansen 31. desember 2013 Brutto finansielle eiendeler Finansielle forpliktelse r som er nettoført Netto finansielle eiendeler i balansen Finansielle instrumenter Mottatt kontantsikkerhet Netto Derivater som eiendeler (475) (701) Kontanter og -ekvivalenter (1 025) (5 033) Kundefordringer (580) (92) Sum (2 080) (5 826) desember 2012 Brutto finansielle eiendeler Finansielle forpliktelse r som er nettoført Netto finansielle eiendeler i balansen Finansielle instrumenter Mottatt kontantsikkerhet Netto Derivater som eiendeler (605) (535) Kontanter og -ekvivalenter (865) (2 905) Kundefordringer (70) (58) Sum (1 540) (3 498)

20 (b) Finansielle forpliktelser IFRS7p13C De finansielle forpliktelsene nedenfor kan motregnes eller inngår i nettooppgjørsavtaler eller lignende. Beløp som ikke er nettopresentert i balansen 31. desember 2013 Brutto finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler som er nettoført Netto finansielle forpliktelser i balansen Finansielle instrumenter Mottatt kontantsikkerhet Netto Derivater som forpliktelser (475) 595 (276) Kassekreditt (1 025) Leverandørgjeld (580) (62) Sum (2 080) (338) desember 2012 Brutto finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler som er nettoført Netto finansielle forpliktelser i balansen Finansielle instrumenter Mottatt kontantsikkerhet Netto Derivater som forpliktelser (605) 747 (182) Kassekreditt (865) (2 947) Leverandørgjeld (70) (28) Sum (1 540) (3 157) IFRS7p13C De finansielle eiendelene og forpliktelsene ovenfor som er omfattet av nettooppgjørsordninger eller lignende, kan gjøres opp netto om begge parter i avtalen ønsker dette. I motsatt fall blir eiendelene og forpliktelsene gjort opp brutto. Hver av partene i ordningen kan kreve nettooppgjør ved mislighold fra den andre part. I henhold til vilkårene i avtaleverket utgjør mislighold blant annet manglende oppgjør ved forfall, manglende overholdelse av andre plikter i avtaleverket (utover betaling) dersom slik overholdelse ikke er godtgjort innen en frist på fra 30 til 60 dager etter motparten er notifisert eller ved konkurs. 19

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer