Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg :00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal Næringspark vil orientere kl :30 Nore Energi AS vil orientere kl :00 Orientering ombygging Uvdal barnehage kl Saksbehandlingen vil starte kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v!unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saks nr: PS PS 32/12 PS 33/12 PS 34/12 PS 35/12 PS 36/12 PS 37/12 PS 38/12 PS 39/12 PS 40/12 Sakstittel Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 2 - strategier for Nore Energi AS (NE) og Nore og Uvdal Næringspark AS (NUN). Regnskap og årsrapport Årsrapport fmansforvaltning Samarbeidsavtaler - områdeplan for Øver Uvdal Avsetting av midler til områdeplan for Øvre Uvdal Valg av forliksråd for perioden til Prosjektmandat for papirløse møter i formannskapet Søknad om kommunal støtte til utskifting av PCB armatur i lysløypa på Norefjord. Søknad om kommunal støtte til til garasjeanlegg for løypemaskin, Kongsbergregionen. Årsrapport Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /146 Rådmann Frank Pedersen Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune- del2- strategier for Nore Energi AS (NE) og Nore og Uvdal Næringspark AS (NUN). - - ~Ø'!FEBEPJAlSIDLING:. :' ' ' ::-.t;; '-' ~ Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret /12 Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Politisk behandling av hovedlinjer med sikte på endelig fastsettelse av eierskapsstrategi for selskapene. Saken er utarbeidet i administrasjonen med løpende medvirkning fra kommuneadvokaten. Fakta: Kommunestyret har bedt om at det utarbeides spesifikke eierstrategier for de to heleide kommunale aksjeselskapene Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark AS. Hovedgrunnlaget for eierstrategier er lagt i sak l 0/09, Eierskapsstrategier for Nore og Uvdal kommune Del l: Prinsipper, vedtatt i kommunestyret Det slås her fast at kommunestyret som kommunens øverste organ har rettigheter og plikter som eier og et kjernepunkt er hvordan kommunestyret best kan utøve sitt eierskap innenfor de begrensninger som følger av at et selskap styres på annen måte enn ordinær kommunal forvaltning. Etter kommunens vedtak om eierstrategier i 2009, har KS Eierforum endret på noen av anbefalinger i sin "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak". Vedlagte utgave inneholder omarbeidinger fra mai 20 l O.

4 I vedtak i kommunestyret av (sak 57/11 Eget styre for drift og forvaltning av kommunale næringsbygg og -arealer) ble det fattet følgende vedtak: l. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg må gis særlig oppmerksomhet i organisasjonsutviklingen i fagavdelingen. Fordeling av ansvar og rutiner for oppfølging skal beskrives særskilt. 2. NUN A/S og øvrige næringsbygg og arealer skal samorganiseres slik at det blir en enhetlig løsning som ivaretar en funksjonell drift og forvaltning. Denne prosessen skal gjennomføres i løpet av Etter eierskapskontroll av Nore og Uvdal Næringspark AS fattet kontrollutvalget i sitt møte følgende vedtak: l. Kommunestyret tar rapport fra BKR datert 27 sept 2011 om eierskap i Nore og Uvdal Næringspark AlS til orientering. 2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i rapporten blir fulgt opp. Det utarbeides en eierskapsmelding og det opprettes en valgkomite for alle kommunens selskaper. Generalforsamlingen i NUN bør vurdere selskapets egenkapital. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp saken. Aksjeselskap som eierform Aksjeselskap opprettes i medhold av Aksjeloven og vil være den "frieste" eierformen et kommunalt eid selskap kan ha med unntak av stiftelser etter Stiftelsesloven. Eieransvaret er begrenset til innskutt kapital og aksjeselskapsformen vil i all hovedsak være egnet for næringsutøvelse og forretningsdrift. Ulike andre selskapsformer er nærmere omtalt i vedleggene (herunder illustrasjon i KS Eierforums anbefalinger, side 6). Både NE og NUN er eid i sin helhet av kommunen og de reglene som normalt vil være nødvendige for å regulere forholdet mellom eierne kommer ikke til anvendelse. Ordfører er generalforsamling i begge selskapene. Rådmannen har antatt at det kommunale eierskapet for de to selskapene først og fremst har et politisk formål (til forskjell fra et finansielt formål, jfr side 4 og 5 i "Eierskapsstrategi dell"). Vurdering Før de vedtatte eierskapsprinsipper nedfelles i konkrete eierskapsstrategier for det enkelte selskap som kommunen har eierskapsinteresser i, bør kommunestyret ta stilling til hovedhensikten med det kommunale eierskapet. Noen hovedspørsmål vil være l. om det kommunale eierskapet bør fortsette og hvorfor 2. om kommunens opprinnelige målsetning med eierskapet er nådd 3. om dagens og fremtidens målsetning best kan nås på annen måte enn ved kommunalt eierskap Disse hovedspørsmålene blir å behandle særskilt for NUN og for NE.

5 NUN Av NUN sin hjemmeside fremgår det at selskapet tilbyr: Enten du trenger produksjonsarealer eller kontorlokaler er det plass til deg hos oss. Vi ønsker å være med på å gjøre hverdagen enklere for deg. Ved å leie lokale her hos oss, er det vi som har ansvar for at bygget er i orden. Her finnes de fleste tekniske hjelpemidler; stort filmlerret, prosjektor, overhead, høyhastighetsbredbånd, telefon og annet nødvendig utstyr som du som bedriftseier l grunder kan få tilgang til. På denne måten kan vi hjelpe deg med å holde investeringskostnadene nede. Vi kan tilby deg en gunstig leieavtale hos oss! Følgende bedrifter er lokalisert til NUN i henhold til selskapets hjemmeside: /www.nun.no/uvdal maskinfabrikk/cms/19 /www.nun.no/nore og uvdal naeringsselskap/cms/13 /www.nun.no/fiellhandelen ans/cms/23 regnskapsservice/cms/11 naeringshage/cms/14 /www.nun.no/nordic imex/cms/17http:/ /www.nun.no/revisorkollegietlcms/18 uvdal utmarkslag/cms/26 Det var i 1998 at Nore og Uvdal kommune ble den dominerende aksjeeier i selskapet. Dette skjedde i forbindelse med bygging av et industrielt veksthus på Stormogen i Uvdal. Selskapets oppgave i dag synes i hovedsak å være begrenset til å stille lokaler til disposisjon for leie. Arbeidet med utvikling (Vekst-delen) er overtatt av bedrifter som Numedal Næringshage og Nore og Uvdal Næringsselskap, samt den utvikling som drives innen de enkelte bedrifter. Som eier har Nore og Uvdal kommune ikke mottatt utbytte fra selskapet. Kommunens rolle synes i hovedsak å ha vært å stille midler til rådighet i form av aksjekapital da lokalene ble bygget i 1998/1999. Kommunen driver selv utleie av industrilokaler. Det gjelder lokalene Industrilokalene på Hvammen Industri- og butikklokalene på Rødberg Industrilokalene i Tunhovd Lokalene på Rødberg vurderes solgt.

6 En må kunne anta at kommunens målsetning med eierskapet i alle fall delvis er nådd ved at det er etablert bedrifter i lokalene og at et vedtak om fortsatt kommunalt eierskap må ses i lys av dette. En eventuell avhendelse vil legge anskaffelses- og støtteregelverket i næringsreguleringsretten til grunn.

7 Nore Energi AS Kommunen eier samtlige aksjer i selskapet som er et distribusjonsselskap i hovedsak for Nore. Uvdal forsynes i hovedsak av Uvdal kraftforsyning SA som er et privat andelslag. NE sine regnskaper viser blant annet at kommunen ikke mottar utbytte fra selskapet og det kan synes vanskelig å begrunne fortsatt kommunalt eierskap i dagens situasjon. Dersom eierskapet har et finansielt formål, kan det pekes på at det representerer en kapital som ikke forrentes. Forsyningssikkerheten ivaretas uten kommunalt eierskap i Uvdal og det er ingenting som tilsier at et ikke-kommunalt eierskap skulle gå utover forsyningssikkerheten i Nore. Samtidig er det vesentlige verdier i selskapet og mange ansatte som det bør tas hensyn til og som tilsier at det føres en prosess fram mot eventuelle større skifter i eierstrategi som et salg av aksjene vil utgjøre. Det har blitt reist spørsmål om det er hensiktsmessig med to distribusjonsselskap/energiverk med så vidt beskjedent antall kunder som i Nore og Uvdal kommune. Spørsmålet er muligens noe på siden av det som skal utdypes i en overordnet strategi, men det er likevel ganske sikkert at et valg om å begrense antallet energiverk i kommunen vil ha stor betydning og utgjøre en hovedretning i de videre signaler som skal gis til selskapet. Det er videre sikkert at det i så fall er Nore Energi kommunestyret har styringsrett over mens tilsvarende mulighet ikke eksisterer i forhold til Uvdal kraftforsyning. Oppsummering Nore og Uvdal kommune står forholdsvis fritt i sine eierdisposisjoner for begge selskapene og kan for eksempel selge sine aksjer- fritt til høystbydende eller for Næringsparkens vedkommende for eksempel i form av overdragelse til takst til interesserte leietakere. Omdanning til annen selskapsform eller overføring til ordinært kommunalt eierskap kan være en annen mulighet. Ut fra en rent forretningsmessig og finansiell vurdering, kan det fastslås at ingen av selskapene gir utbytte til kommunen. Ut fra et samfunnsperspektiv kan det likevel tenkes at selskapene kan spille en rolle med dagens organisering. Det synes derfor hensiktsmessig at det føres prosesser mellom politisk ledelse og selskapene med sikte på en langsiktig og styrt utvikling av eierinteressene. Det antas at hensynet til selskapenes ansatte og øvrige verdier vil være best tjent med en slik framgangsmåte. Ved utformingen av forslag til vedtak, vil rådmannen forsøke å forene følgende: Vedtatte prinsipper for eierstrategi i Nore og Uvdal kommune Selskapenes formål og egenart Anbefalingene fra kontrollutvalget og Buskerud Kommunerevisjon samt KS Eierforum Vedtak om samorganisering i sak 57/11 Rådmannens forslag til innstilling: l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg.

8 2. Kommunestyret velger en valgkomite på tre medlemmer til å foreslå styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN AlS og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av OD-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Behandling Formannskap : Omforent forslag: l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg. 2. Kommunestyret velger en valgkomite på tre medlemmer til å foreslå styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN AlS og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av OD-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet forslag: "Endring i punkt 2: Formannskapet foreslår styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt." Forslaget ble enstemmig vedtatt Behandling i kommunestyret utsettes til Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

9 Innstilling Formannskap : l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg. 2. Formannskapet foreslår styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN A/S og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av O U-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Behandling Kommunestyret : Saken ble trukket. Vedtak Kommunestyret : Saken ble trukket Vedlegg l. Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune, Del l: Prinsipper, 2. Buskerud Kommunerevisjon IKS: Nore og Uvdal Næringspark AS, oktober KS Eierforum: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (sist endret mai 2010) 4. Oversikt over Nore og Uvdals eierskap pr desember \et~ ~~erf_

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /412 Økonomi Anne Rudi Regnskap og årsrapport '..."... ' 'il''... Utvalg ~- ;.: MØJIEBEMANJ)LFNG: Møtedato Formannskap Kommunestyret? ~ '? Utvalgssak 32/12 Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2011 for Nore og Uvdal kommunekasse. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2011 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Med referanse til Regnskapsforskriften l O "Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning" skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 "Uttalelse om årsregnskapet" tillagt følgende rolle: "Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen.fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. " Kontrollutvalget behandler Nore og Uvdal kommunes regnskap 2011 i møte 30. april2012. Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.

11 Vurderinger: Driftsregnskapet Netto driftsresultat ble i mill. kr. eller 6,09% av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 8,8 millioner kroner som tilsvarer 3,57% av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvikfra budsjett Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,8 millioner kroner. Selv om driftsregnskapet totalt sett har et såpass stort mindreforbruk er det likevel et lite merforbruk i fagavdelingenes drift samlet sett på 0,3 millioner kroner. Resultatet kan sammenfattes slik: Andre tiltak Kirke Museumsstyret Fagsjef (T) Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Fagavdeling for skole og barnehage Fagavdeling for helse NAV Numedal Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg Awlk Awlk2010 Fagavdeling for kommunalteknikk og fdv l Negativt resultat i fagavdelingene: o avvik i Budsjett Regnskap Awllt2011 o o o Fagavdelingenes drift har samlet sett merforbruk på 0,3 millioner kroner. De største avvikene finner vi i fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk som har negativt avvik mens fagavdeling for Helse og sosial og NAV Numedal har mindreforbruk. De andre fagavdelingene har mindre avvik. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne rapporter. Etter at regnskapet ble avsluttet viser rapportering vedrørende refusjon ressurskrevende brukere at vi har anslått inntekten til å være 0,5 millioner kroner høyere enn godkjent refusjonskrav i fagavdelingen for Pleie, rehabilitering og omsorg. Dette gjør at fagavdelingen f'ar tilsvarende mindre inntekter i Rådmannen vil derfor foreslå at fagavdelingen f'ar tilført 0,5 millioner kroner av årets mindreforbruk til styrking av rammen for Andre inntekter som i tabellen under: Pensjonspremie/amortisering Konsesjonskraft Netto finans (renter innt./utg og avdrag) Momskompensasjon investeringer Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre ovf fra staten 179 o Avsetning til disposisjonsfond 3550 o o

12 Det store mindreforbruket totalt i driften på 4,8 millioner kroner framkommer ved bl.a. redusert overføring fra driften til investeringsregnskapet, ubrukte reserver til dekning av lønnsoppgjør, lavere renteutgifter enn forutsatt og premieavvik KLP. Skatteinntektene er lavere enn anslått i budsjettet og kommunen har en lavere vekst enn landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen som omfordeles i rammetilskuddet og gir oss dermed et høyere rammetilskudd. Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, avløp, og plansaker med til sammen 1,8 millioner kroner i Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrinntekter. Områdene Renovasjon, slam, byggesak og oppmåling har over 100% i dekningsgrad. Årets "overskuddet" er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme selvkostområde. lnvesteringsregnskapet for 2011 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 20,9 millioner kroner. Finansieringen er i tråd med budsjett når det gjelder bruk av tidligere avsetninger på 11,9 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 4,4 millioner kroner, dette er 2,3 millioner kroner mer enn forutsatt i budsjettet. Salget gjelder Skjønne skole, en ungbo leilighet og 17 festetomter i kommuneskogen. Det er mottatt til sammen 2,9 millioner kroner i tilskudd til rassikring, forsikringsoppgjør og i avdrag på utlån (startlån). Det var budsjettert med 0,6 millioner kroner. Ekstra inntekter utover budsjett dekker deler av finansieringsbehovet som var planlagt finansiert med midler overført fra driftsregnskapet. Overføringen fra driftsregnskapet ble 0,6 millioner kroner, mens den var budsjettert til2,3 millioner kroner. Reduksjonen i overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet påvirker resultatet i driften positivt med l, 7 millioner kroner. Prosjekter for til sammen 13,4 millioner kroner er overført fra 2011 for gjennomføring i Se for øvrig detaljer pr investeringsprosjekt i Årsrapport 2011 fra side 72. Balanseregnskapet Kommunensfondsreserve er 28,7 millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 8, l millioner kroner fra 20 l O. Av fondsreserven på 28,7 millioner kroner er 17,9 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr er dermed kun 5,5 millioner kroner i næringsfond og 5,3 millioner kroner i disposisjonsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 125,6 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 1,8 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 4,5 millioner kroner og l million kroner til videre utlån (startlån), mens det er nedbetalt 7,2 millioner kroner i avdrag i år.

13 Arbeidskapitalen er økt med 8,3 millioner kroner i I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til innstilling: l. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2011 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2011 på kroner disponeres slik: o kroner til dekning av inntektstap fra 2011, fagavdeling Pleie, rehabilitering og omsorg. o kroner avsettes til disposisjonsfond Vedlegg: l. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

14 ~ Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /266 Økonomi Anne Rudi Årsrapport finansforvaltning ' ~jt :.'. '{~"'. ~ y '< :.1,, ~- ~ {;'," ' MØ'FEBE~NDLING: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret ~ ';'+ ~~'){,W' :1/J.' ''. Utvalgssak 33/12 Fakta: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 13. desember 2010, sak 93/20 l O skal det rapporteres tre ganger årlig, ved l. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. Dette er årsrapporten for Årsrapport 2011 l. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Nore og Uvdal kommune stort sett plasseringer i bankinnskudd. Bankinnskuddene er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank som er vår hovedbankforbindelse og et mindre beløp i Sparebank l hvor vi har kontantkorttjenesten. Kapital pr : Bank: Nes Prestegjeld Sparebank Sparebank l Fond: BTV-fond Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til3 måneders nibor +margin på 0,2 %. Gjennomsnittlig 3 måneders nibor har i 2011 vært 2,88 %. Dette vil si en gjennomsnittlig rente for Nore og Uvdal kommune på 3,08 %.

15 Renten er de første månedene i 2012 gradvis redusert fra 2,88% til2,4% nå i mars/april. Det må derfor påregnes at renteinntektene i 2012 blir noe redusert i forhold til2011. I regnskapet for 2011 er det inntektsført bankrenter med l kroner. Bankrente var budsjettert med kroner. I BTV-fondets virksomhet og art heter det: Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS (BTV -Fond) er et investeringsselskap med målsetting å skape konkurransedyktig avkastning for aksjonærene gjennom aktive egenkapitalinvesteringer i små- og mellomstore bedrifter. Selskapet har kontor i Skien kommune og gjør investeringer i fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. BTV-Fond legger i sin investeringsstrategi vekt på å avgrense risiko, samtidig som man aktivt søker etter de investeringsmuligheter som gir det beste grunnlag for verdivekst og økt industriell aktivitet. Investeringer i etablerte bedrifter prioriteres. Selskapet inntar en aktiv eierrolle, og søker å bidra med nettverk og kompetanse i tillegg til den investerte kapital. Pr avlagt regnskap for 2010 er ligningsverdien på BTV-fondet kroner. Etter regnskapsavleggelse for 2011 vil vi vurdere om fondets kapital skal nedskrives. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Vår bankavtale med Nes Prestegjeld Sparebank ble inngått i Numedalskommunene er ute på anbud gjennom BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) innkjøp for inngåelse av ny avtale for banktjenester. Anbudsfristen var 19. mars Det blir tatt endelig stilling til hovedbankforbindelse i løpet av april måned. 2. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Nore og Uvdal kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen fmansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har langsiktig gjeld på ,- kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner pr : KLP Kommunalbanken Husbanken Av gjeldsporteføljen til Husbanken gjelder 7,2 millioner kroner Startlån (lån til videre utlån).

16 Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold tillånesiden i Nore og Uvdal kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken o KLP o Kommunalbanken Sum Andel i% 79% 21% I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning av låneporteføljen har for liten andel til fast rente, dette må rettes opp i Flytende rente er pr ligger mellom 3,1 og 2,85 %. Renten er gradvis redusert gjennom de første månedene i Nore og Uvdal kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente Kommunalbanken ,59% Kommunal banken ,20% Kommunal banken ,00% Nore og Uvdal kommune har gjennomført låneopptak på 4,5 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. Kommunal banken vant konkurransen ved låneopptak på 4,5 millioner kroner. I tillegg er det foretatt l million kroner i låneopptak fra Husbanken som gjelder videre utlån (startlån). Det er innbetalt 7,3 millioner kroner i avdrag i Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet med unntak av at andel fastrente lån skal være 4% høyere enn i dag. Dette blir korrigert i Følgende rentesatser tilbys pr. mars 2012: F as t rene, t b ase rt pae o t lån me d 20 ars o av d rags fd 1 Renteregulering: lår 3ÅR SÅR 7ÅR lo ÅR Nominell rente: 2,63% 3,07% 3,51% 3,79% 4,06% Effektiv rente: 2,65% 3,10% 3,54% 3,82% 4,10% Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten om finansforvaltning 2011 tas til orientering.

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /381 Kommuneplan legger Grete Blørstad Samarbeidsavtaler - områdeplan for Øvre Uvdal M~B~MNJ)LING: Møtedato Saken gjelder: Inngåelse av avtaler om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Fakta: Kommunestyret har gitt føringer for arbeidet med områdeplan for Øvre Uvdal gjennom K saken 11/11 og Herunder at samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Vedtak Kommunestyret , sak 11111: "Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i planog bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reiselivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godlgennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalif}ellet etter reglene i plan- og bygningsloven." Nore og Uvdal kommune ved Grete Blørstad og Målfrid Toeneiet og Uvdal2030 ved Marit Sand Deinboll og Leiv Ljøterud har arbeidet med utkast til avtaler mellom Nore og Uvdal

18 kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap (for Uvdal 2030) og mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/utbygger. Formannskapet drøftet forslag til avtaler i møte , og hadde kun små merknader til innholdet. Pristilbudet fra konsulent gir de ytre rammene for fordeling av kostnader. Forutsetningen for inngåelse av avtalene er at kommunestyre i møte 21. mai avsetter midler til områdeplan for Øvre Uvdal. Saksbehandlers vurdering: Samarbeidsavtalen mellom Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap omfatter de deler av planområdet det ikke skal utarbeides detaljplan på. Avtalene med Nore og Uvdal kommune og grunnerier/ utbygger omfatter de områdene det skal utarbeides plan med høy detaljeringsgrad på. Foreløpig er det på 3790 daa fordelt på 17 områder, men dette tallet kan endres før alle avtalene er undertegnet. Til sammen utgjør planområdet et areal på ca. 33,6 km2. I dette planarbeidet er vi avhengig av at flere avtaler inngås før oppstart av planarbeidet. Det må inngås kontrakt med Asplan Viak om utarbeidelse av planforslag, samarbeidsavtale med Nore og Uvdal næringsselskap om fordeling av kostnader og avtale med grunneier/ utbygger om kostnader og plan for tilbakebetaling for områder med høy detaljeringsgrad. Grunneier/ tiltakshaver skal selv betale for detaljregulering på sitt område. Planforslaget skal etter planen være ferdigstilt innen Næringsselskapet sitt bidrag skal være fakturert innen Rådmann foreslår at kommunestyre avsetter kroner til utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Tilbakebetalingsplan for grunneier/ tiltakshaver er slik at det kvartalsvis skal betales et akontobeløp på Y4 av tiltakshavers andel. Det betyr at hele beløpet er tilbakebetalt i løpet av l år fra første fakturering. Formannskapet fikk en gjennomgang av avtalene i møte Det er kun små justeringer på forslaget i forhold til det som ble lagt fram. Avtalene legges fram i møte. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner samarbeidsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap BA datert... Formålet er å utarbeide en helhetlig områdeplan for deler av øvre Uvdal. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen under forutsetning av at kommunestyret avsetter midler til planarbeidet i møte Formannskapet godkjenner mal til avtale om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/ utbygger, datert... Rådmannen gis fullmakt til inngå enkeltavtaler under forutsetning av at kommunestyret avsetter midler til planarbeidet i møte

19 Vedlegg l. Forslag til samarbeidsavtale, datert.. 2. Forslag til avtale om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal, datert... Saksdokument l. K-sak 11/11 2. K-sak 28/11 3. Notat til formannskapet Øvrige dokument i saken

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler L /827 Kommuneplanlegger Grete Blørstad Avsetting av midler til områdeplan for Øvre Uvdal MØ'ffiBli~LING : Møtedato Saken gjelder: Avsetting av midler til utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Fakta: Kommunestyret vedtok i møte , sak 28/11: "... Arbeidet med områdeplanfor øvre Uvdal utføres i samsvar med K-vedtak 11/11 som lyder: Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i planog bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reise/ivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalif}ellet etter reglene i plan- og bygningsloven." Kommunestyret ville ikke avsette midler før det ble klart hva kostnadene med å utarbeide planforslaget vil bli, og fordeling av kostnader mellom kommunen og Uvdal 2030.

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer