Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg :00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal Næringspark vil orientere kl :30 Nore Energi AS vil orientere kl :00 Orientering ombygging Uvdal barnehage kl Saksbehandlingen vil starte kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v!unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saks nr: PS PS 32/12 PS 33/12 PS 34/12 PS 35/12 PS 36/12 PS 37/12 PS 38/12 PS 39/12 PS 40/12 Sakstittel Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 2 - strategier for Nore Energi AS (NE) og Nore og Uvdal Næringspark AS (NUN). Regnskap og årsrapport Årsrapport fmansforvaltning Samarbeidsavtaler - områdeplan for Øver Uvdal Avsetting av midler til områdeplan for Øvre Uvdal Valg av forliksråd for perioden til Prosjektmandat for papirløse møter i formannskapet Søknad om kommunal støtte til utskifting av PCB armatur i lysløypa på Norefjord. Søknad om kommunal støtte til til garasjeanlegg for løypemaskin, Kongsbergregionen. Årsrapport Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /146 Rådmann Frank Pedersen Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune- del2- strategier for Nore Energi AS (NE) og Nore og Uvdal Næringspark AS (NUN). - - ~Ø'!FEBEPJAlSIDLING:. :' ' ' ::-.t;; '-' ~ Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret /12 Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Politisk behandling av hovedlinjer med sikte på endelig fastsettelse av eierskapsstrategi for selskapene. Saken er utarbeidet i administrasjonen med løpende medvirkning fra kommuneadvokaten. Fakta: Kommunestyret har bedt om at det utarbeides spesifikke eierstrategier for de to heleide kommunale aksjeselskapene Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark AS. Hovedgrunnlaget for eierstrategier er lagt i sak l 0/09, Eierskapsstrategier for Nore og Uvdal kommune Del l: Prinsipper, vedtatt i kommunestyret Det slås her fast at kommunestyret som kommunens øverste organ har rettigheter og plikter som eier og et kjernepunkt er hvordan kommunestyret best kan utøve sitt eierskap innenfor de begrensninger som følger av at et selskap styres på annen måte enn ordinær kommunal forvaltning. Etter kommunens vedtak om eierstrategier i 2009, har KS Eierforum endret på noen av anbefalinger i sin "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak". Vedlagte utgave inneholder omarbeidinger fra mai 20 l O.

4 I vedtak i kommunestyret av (sak 57/11 Eget styre for drift og forvaltning av kommunale næringsbygg og -arealer) ble det fattet følgende vedtak: l. Forvaltning og drift av kommunale næringsbygg må gis særlig oppmerksomhet i organisasjonsutviklingen i fagavdelingen. Fordeling av ansvar og rutiner for oppfølging skal beskrives særskilt. 2. NUN A/S og øvrige næringsbygg og arealer skal samorganiseres slik at det blir en enhetlig løsning som ivaretar en funksjonell drift og forvaltning. Denne prosessen skal gjennomføres i løpet av Etter eierskapskontroll av Nore og Uvdal Næringspark AS fattet kontrollutvalget i sitt møte følgende vedtak: l. Kommunestyret tar rapport fra BKR datert 27 sept 2011 om eierskap i Nore og Uvdal Næringspark AlS til orientering. 2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i rapporten blir fulgt opp. Det utarbeides en eierskapsmelding og det opprettes en valgkomite for alle kommunens selskaper. Generalforsamlingen i NUN bør vurdere selskapets egenkapital. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp saken. Aksjeselskap som eierform Aksjeselskap opprettes i medhold av Aksjeloven og vil være den "frieste" eierformen et kommunalt eid selskap kan ha med unntak av stiftelser etter Stiftelsesloven. Eieransvaret er begrenset til innskutt kapital og aksjeselskapsformen vil i all hovedsak være egnet for næringsutøvelse og forretningsdrift. Ulike andre selskapsformer er nærmere omtalt i vedleggene (herunder illustrasjon i KS Eierforums anbefalinger, side 6). Både NE og NUN er eid i sin helhet av kommunen og de reglene som normalt vil være nødvendige for å regulere forholdet mellom eierne kommer ikke til anvendelse. Ordfører er generalforsamling i begge selskapene. Rådmannen har antatt at det kommunale eierskapet for de to selskapene først og fremst har et politisk formål (til forskjell fra et finansielt formål, jfr side 4 og 5 i "Eierskapsstrategi dell"). Vurdering Før de vedtatte eierskapsprinsipper nedfelles i konkrete eierskapsstrategier for det enkelte selskap som kommunen har eierskapsinteresser i, bør kommunestyret ta stilling til hovedhensikten med det kommunale eierskapet. Noen hovedspørsmål vil være l. om det kommunale eierskapet bør fortsette og hvorfor 2. om kommunens opprinnelige målsetning med eierskapet er nådd 3. om dagens og fremtidens målsetning best kan nås på annen måte enn ved kommunalt eierskap Disse hovedspørsmålene blir å behandle særskilt for NUN og for NE.

5 NUN Av NUN sin hjemmeside fremgår det at selskapet tilbyr: Enten du trenger produksjonsarealer eller kontorlokaler er det plass til deg hos oss. Vi ønsker å være med på å gjøre hverdagen enklere for deg. Ved å leie lokale her hos oss, er det vi som har ansvar for at bygget er i orden. Her finnes de fleste tekniske hjelpemidler; stort filmlerret, prosjektor, overhead, høyhastighetsbredbånd, telefon og annet nødvendig utstyr som du som bedriftseier l grunder kan få tilgang til. På denne måten kan vi hjelpe deg med å holde investeringskostnadene nede. Vi kan tilby deg en gunstig leieavtale hos oss! Følgende bedrifter er lokalisert til NUN i henhold til selskapets hjemmeside: /www.nun.no/uvdal maskinfabrikk/cms/19 /www.nun.no/nore og uvdal naeringsselskap/cms/13 /www.nun.no/fiellhandelen ans/cms/23 regnskapsservice/cms/11 naeringshage/cms/14 /www.nun.no/nordic imex/cms/17http:/ /www.nun.no/revisorkollegietlcms/18 uvdal utmarkslag/cms/26 Det var i 1998 at Nore og Uvdal kommune ble den dominerende aksjeeier i selskapet. Dette skjedde i forbindelse med bygging av et industrielt veksthus på Stormogen i Uvdal. Selskapets oppgave i dag synes i hovedsak å være begrenset til å stille lokaler til disposisjon for leie. Arbeidet med utvikling (Vekst-delen) er overtatt av bedrifter som Numedal Næringshage og Nore og Uvdal Næringsselskap, samt den utvikling som drives innen de enkelte bedrifter. Som eier har Nore og Uvdal kommune ikke mottatt utbytte fra selskapet. Kommunens rolle synes i hovedsak å ha vært å stille midler til rådighet i form av aksjekapital da lokalene ble bygget i 1998/1999. Kommunen driver selv utleie av industrilokaler. Det gjelder lokalene Industrilokalene på Hvammen Industri- og butikklokalene på Rødberg Industrilokalene i Tunhovd Lokalene på Rødberg vurderes solgt.

6 En må kunne anta at kommunens målsetning med eierskapet i alle fall delvis er nådd ved at det er etablert bedrifter i lokalene og at et vedtak om fortsatt kommunalt eierskap må ses i lys av dette. En eventuell avhendelse vil legge anskaffelses- og støtteregelverket i næringsreguleringsretten til grunn.

7 Nore Energi AS Kommunen eier samtlige aksjer i selskapet som er et distribusjonsselskap i hovedsak for Nore. Uvdal forsynes i hovedsak av Uvdal kraftforsyning SA som er et privat andelslag. NE sine regnskaper viser blant annet at kommunen ikke mottar utbytte fra selskapet og det kan synes vanskelig å begrunne fortsatt kommunalt eierskap i dagens situasjon. Dersom eierskapet har et finansielt formål, kan det pekes på at det representerer en kapital som ikke forrentes. Forsyningssikkerheten ivaretas uten kommunalt eierskap i Uvdal og det er ingenting som tilsier at et ikke-kommunalt eierskap skulle gå utover forsyningssikkerheten i Nore. Samtidig er det vesentlige verdier i selskapet og mange ansatte som det bør tas hensyn til og som tilsier at det føres en prosess fram mot eventuelle større skifter i eierstrategi som et salg av aksjene vil utgjøre. Det har blitt reist spørsmål om det er hensiktsmessig med to distribusjonsselskap/energiverk med så vidt beskjedent antall kunder som i Nore og Uvdal kommune. Spørsmålet er muligens noe på siden av det som skal utdypes i en overordnet strategi, men det er likevel ganske sikkert at et valg om å begrense antallet energiverk i kommunen vil ha stor betydning og utgjøre en hovedretning i de videre signaler som skal gis til selskapet. Det er videre sikkert at det i så fall er Nore Energi kommunestyret har styringsrett over mens tilsvarende mulighet ikke eksisterer i forhold til Uvdal kraftforsyning. Oppsummering Nore og Uvdal kommune står forholdsvis fritt i sine eierdisposisjoner for begge selskapene og kan for eksempel selge sine aksjer- fritt til høystbydende eller for Næringsparkens vedkommende for eksempel i form av overdragelse til takst til interesserte leietakere. Omdanning til annen selskapsform eller overføring til ordinært kommunalt eierskap kan være en annen mulighet. Ut fra en rent forretningsmessig og finansiell vurdering, kan det fastslås at ingen av selskapene gir utbytte til kommunen. Ut fra et samfunnsperspektiv kan det likevel tenkes at selskapene kan spille en rolle med dagens organisering. Det synes derfor hensiktsmessig at det føres prosesser mellom politisk ledelse og selskapene med sikte på en langsiktig og styrt utvikling av eierinteressene. Det antas at hensynet til selskapenes ansatte og øvrige verdier vil være best tjent med en slik framgangsmåte. Ved utformingen av forslag til vedtak, vil rådmannen forsøke å forene følgende: Vedtatte prinsipper for eierstrategi i Nore og Uvdal kommune Selskapenes formål og egenart Anbefalingene fra kontrollutvalget og Buskerud Kommunerevisjon samt KS Eierforum Vedtak om samorganisering i sak 57/11 Rådmannens forslag til innstilling: l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg.

8 2. Kommunestyret velger en valgkomite på tre medlemmer til å foreslå styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN AlS og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av OD-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Behandling Formannskap : Omforent forslag: l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg. 2. Kommunestyret velger en valgkomite på tre medlemmer til å foreslå styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN AlS og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av OD-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet forslag: "Endring i punkt 2: Formannskapet foreslår styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt." Forslaget ble enstemmig vedtatt Behandling i kommunestyret utsettes til Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

9 Innstilling Formannskap : l. Styreleder og daglig leder i de to selskapene inviteres til dialog i tilknytning til formannskapets ordinære møte Selskapene møter hver for seg. 2. Formannskapet foreslår styremedlemmer for neste valgperiode. Kravet til styrets samlede kompetanse tillegges vekt. 3. Egenkapitalsituasjonen i Nore og Uvdal Næringspark vurderes av generalforsamlingen og forberedes i ovennevnte møte Ordningen med at ordfører er generalforsamling for selskapene videreføres. Tilrettelegging av informasjon og klargjøring av mulighetene for eierstyring tas opp med selskapene. 5. Den praktiske gjennomføring av vedtaket om samorganisering av NUN A/S og øvrige næringsbygg og arealer ses i lys av dialogmøtet med selskapet og gjennomføring av O U-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Behandling Kommunestyret : Saken ble trukket. Vedtak Kommunestyret : Saken ble trukket Vedlegg l. Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune, Del l: Prinsipper, 2. Buskerud Kommunerevisjon IKS: Nore og Uvdal Næringspark AS, oktober KS Eierforum: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (sist endret mai 2010) 4. Oversikt over Nore og Uvdals eierskap pr desember \et~ ~~erf_

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /412 Økonomi Anne Rudi Regnskap og årsrapport '..."... ' 'il''... Utvalg ~- ;.: MØJIEBEMANJ)LFNG: Møtedato Formannskap Kommunestyret? ~ '? Utvalgssak 32/12 Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2011 for Nore og Uvdal kommunekasse. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2011 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Med referanse til Regnskapsforskriften l O "Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning" skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 "Uttalelse om årsregnskapet" tillagt følgende rolle: "Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen.fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. " Kontrollutvalget behandler Nore og Uvdal kommunes regnskap 2011 i møte 30. april2012. Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.

11 Vurderinger: Driftsregnskapet Netto driftsresultat ble i mill. kr. eller 6,09% av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 8,8 millioner kroner som tilsvarer 3,57% av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvikfra budsjett Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,8 millioner kroner. Selv om driftsregnskapet totalt sett har et såpass stort mindreforbruk er det likevel et lite merforbruk i fagavdelingenes drift samlet sett på 0,3 millioner kroner. Resultatet kan sammenfattes slik: Andre tiltak Kirke Museumsstyret Fagsjef (T) Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Fagavdeling for skole og barnehage Fagavdeling for helse NAV Numedal Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg Awlk Awlk2010 Fagavdeling for kommunalteknikk og fdv l Negativt resultat i fagavdelingene: o avvik i Budsjett Regnskap Awllt2011 o o o Fagavdelingenes drift har samlet sett merforbruk på 0,3 millioner kroner. De største avvikene finner vi i fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk som har negativt avvik mens fagavdeling for Helse og sosial og NAV Numedal har mindreforbruk. De andre fagavdelingene har mindre avvik. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne rapporter. Etter at regnskapet ble avsluttet viser rapportering vedrørende refusjon ressurskrevende brukere at vi har anslått inntekten til å være 0,5 millioner kroner høyere enn godkjent refusjonskrav i fagavdelingen for Pleie, rehabilitering og omsorg. Dette gjør at fagavdelingen f'ar tilsvarende mindre inntekter i Rådmannen vil derfor foreslå at fagavdelingen f'ar tilført 0,5 millioner kroner av årets mindreforbruk til styrking av rammen for Andre inntekter som i tabellen under: Pensjonspremie/amortisering Konsesjonskraft Netto finans (renter innt./utg og avdrag) Momskompensasjon investeringer Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre ovf fra staten 179 o Avsetning til disposisjonsfond 3550 o o

12 Det store mindreforbruket totalt i driften på 4,8 millioner kroner framkommer ved bl.a. redusert overføring fra driften til investeringsregnskapet, ubrukte reserver til dekning av lønnsoppgjør, lavere renteutgifter enn forutsatt og premieavvik KLP. Skatteinntektene er lavere enn anslått i budsjettet og kommunen har en lavere vekst enn landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen som omfordeles i rammetilskuddet og gir oss dermed et høyere rammetilskudd. Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, avløp, og plansaker med til sammen 1,8 millioner kroner i Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrinntekter. Områdene Renovasjon, slam, byggesak og oppmåling har over 100% i dekningsgrad. Årets "overskuddet" er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme selvkostområde. lnvesteringsregnskapet for 2011 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 20,9 millioner kroner. Finansieringen er i tråd med budsjett når det gjelder bruk av tidligere avsetninger på 11,9 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 4,4 millioner kroner, dette er 2,3 millioner kroner mer enn forutsatt i budsjettet. Salget gjelder Skjønne skole, en ungbo leilighet og 17 festetomter i kommuneskogen. Det er mottatt til sammen 2,9 millioner kroner i tilskudd til rassikring, forsikringsoppgjør og i avdrag på utlån (startlån). Det var budsjettert med 0,6 millioner kroner. Ekstra inntekter utover budsjett dekker deler av finansieringsbehovet som var planlagt finansiert med midler overført fra driftsregnskapet. Overføringen fra driftsregnskapet ble 0,6 millioner kroner, mens den var budsjettert til2,3 millioner kroner. Reduksjonen i overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet påvirker resultatet i driften positivt med l, 7 millioner kroner. Prosjekter for til sammen 13,4 millioner kroner er overført fra 2011 for gjennomføring i Se for øvrig detaljer pr investeringsprosjekt i Årsrapport 2011 fra side 72. Balanseregnskapet Kommunensfondsreserve er 28,7 millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 8, l millioner kroner fra 20 l O. Av fondsreserven på 28,7 millioner kroner er 17,9 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr er dermed kun 5,5 millioner kroner i næringsfond og 5,3 millioner kroner i disposisjonsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 125,6 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 1,8 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 4,5 millioner kroner og l million kroner til videre utlån (startlån), mens det er nedbetalt 7,2 millioner kroner i avdrag i år.

13 Arbeidskapitalen er økt med 8,3 millioner kroner i I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til innstilling: l. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2011 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2011 på kroner disponeres slik: o kroner til dekning av inntektstap fra 2011, fagavdeling Pleie, rehabilitering og omsorg. o kroner avsettes til disposisjonsfond Vedlegg: l. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

14 ~ Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /266 Økonomi Anne Rudi Årsrapport finansforvaltning ' ~jt :.'. '{~"'. ~ y '< :.1,, ~- ~ {;'," ' MØ'FEBE~NDLING: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret ~ ';'+ ~~'){,W' :1/J.' ''. Utvalgssak 33/12 Fakta: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 13. desember 2010, sak 93/20 l O skal det rapporteres tre ganger årlig, ved l. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. Dette er årsrapporten for Årsrapport 2011 l. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Nore og Uvdal kommune stort sett plasseringer i bankinnskudd. Bankinnskuddene er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank som er vår hovedbankforbindelse og et mindre beløp i Sparebank l hvor vi har kontantkorttjenesten. Kapital pr : Bank: Nes Prestegjeld Sparebank Sparebank l Fond: BTV-fond Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til3 måneders nibor +margin på 0,2 %. Gjennomsnittlig 3 måneders nibor har i 2011 vært 2,88 %. Dette vil si en gjennomsnittlig rente for Nore og Uvdal kommune på 3,08 %.

15 Renten er de første månedene i 2012 gradvis redusert fra 2,88% til2,4% nå i mars/april. Det må derfor påregnes at renteinntektene i 2012 blir noe redusert i forhold til2011. I regnskapet for 2011 er det inntektsført bankrenter med l kroner. Bankrente var budsjettert med kroner. I BTV-fondets virksomhet og art heter det: Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS (BTV -Fond) er et investeringsselskap med målsetting å skape konkurransedyktig avkastning for aksjonærene gjennom aktive egenkapitalinvesteringer i små- og mellomstore bedrifter. Selskapet har kontor i Skien kommune og gjør investeringer i fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. BTV-Fond legger i sin investeringsstrategi vekt på å avgrense risiko, samtidig som man aktivt søker etter de investeringsmuligheter som gir det beste grunnlag for verdivekst og økt industriell aktivitet. Investeringer i etablerte bedrifter prioriteres. Selskapet inntar en aktiv eierrolle, og søker å bidra med nettverk og kompetanse i tillegg til den investerte kapital. Pr avlagt regnskap for 2010 er ligningsverdien på BTV-fondet kroner. Etter regnskapsavleggelse for 2011 vil vi vurdere om fondets kapital skal nedskrives. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Vår bankavtale med Nes Prestegjeld Sparebank ble inngått i Numedalskommunene er ute på anbud gjennom BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) innkjøp for inngåelse av ny avtale for banktjenester. Anbudsfristen var 19. mars Det blir tatt endelig stilling til hovedbankforbindelse i løpet av april måned. 2. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Nore og Uvdal kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen fmansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har langsiktig gjeld på ,- kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner pr : KLP Kommunalbanken Husbanken Av gjeldsporteføljen til Husbanken gjelder 7,2 millioner kroner Startlån (lån til videre utlån).

16 Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold tillånesiden i Nore og Uvdal kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken o KLP o Kommunalbanken Sum Andel i% 79% 21% I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning av låneporteføljen har for liten andel til fast rente, dette må rettes opp i Flytende rente er pr ligger mellom 3,1 og 2,85 %. Renten er gradvis redusert gjennom de første månedene i Nore og Uvdal kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente Kommunalbanken ,59% Kommunal banken ,20% Kommunal banken ,00% Nore og Uvdal kommune har gjennomført låneopptak på 4,5 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. Kommunal banken vant konkurransen ved låneopptak på 4,5 millioner kroner. I tillegg er det foretatt l million kroner i låneopptak fra Husbanken som gjelder videre utlån (startlån). Det er innbetalt 7,3 millioner kroner i avdrag i Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet med unntak av at andel fastrente lån skal være 4% høyere enn i dag. Dette blir korrigert i Følgende rentesatser tilbys pr. mars 2012: F as t rene, t b ase rt pae o t lån me d 20 ars o av d rags fd 1 Renteregulering: lår 3ÅR SÅR 7ÅR lo ÅR Nominell rente: 2,63% 3,07% 3,51% 3,79% 4,06% Effektiv rente: 2,65% 3,10% 3,54% 3,82% 4,10% Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten om finansforvaltning 2011 tas til orientering.

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /381 Kommuneplan legger Grete Blørstad Samarbeidsavtaler - områdeplan for Øvre Uvdal M~B~MNJ)LING: Møtedato Saken gjelder: Inngåelse av avtaler om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Fakta: Kommunestyret har gitt føringer for arbeidet med områdeplan for Øvre Uvdal gjennom K saken 11/11 og Herunder at samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Vedtak Kommunestyret , sak 11111: "Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i planog bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reiselivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godlgennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalif}ellet etter reglene i plan- og bygningsloven." Nore og Uvdal kommune ved Grete Blørstad og Målfrid Toeneiet og Uvdal2030 ved Marit Sand Deinboll og Leiv Ljøterud har arbeidet med utkast til avtaler mellom Nore og Uvdal

18 kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap (for Uvdal 2030) og mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/utbygger. Formannskapet drøftet forslag til avtaler i møte , og hadde kun små merknader til innholdet. Pristilbudet fra konsulent gir de ytre rammene for fordeling av kostnader. Forutsetningen for inngåelse av avtalene er at kommunestyre i møte 21. mai avsetter midler til områdeplan for Øvre Uvdal. Saksbehandlers vurdering: Samarbeidsavtalen mellom Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap omfatter de deler av planområdet det ikke skal utarbeides detaljplan på. Avtalene med Nore og Uvdal kommune og grunnerier/ utbygger omfatter de områdene det skal utarbeides plan med høy detaljeringsgrad på. Foreløpig er det på 3790 daa fordelt på 17 områder, men dette tallet kan endres før alle avtalene er undertegnet. Til sammen utgjør planområdet et areal på ca. 33,6 km2. I dette planarbeidet er vi avhengig av at flere avtaler inngås før oppstart av planarbeidet. Det må inngås kontrakt med Asplan Viak om utarbeidelse av planforslag, samarbeidsavtale med Nore og Uvdal næringsselskap om fordeling av kostnader og avtale med grunneier/ utbygger om kostnader og plan for tilbakebetaling for områder med høy detaljeringsgrad. Grunneier/ tiltakshaver skal selv betale for detaljregulering på sitt område. Planforslaget skal etter planen være ferdigstilt innen Næringsselskapet sitt bidrag skal være fakturert innen Rådmann foreslår at kommunestyre avsetter kroner til utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Tilbakebetalingsplan for grunneier/ tiltakshaver er slik at det kvartalsvis skal betales et akontobeløp på Y4 av tiltakshavers andel. Det betyr at hele beløpet er tilbakebetalt i løpet av l år fra første fakturering. Formannskapet fikk en gjennomgang av avtalene i møte Det er kun små justeringer på forslaget i forhold til det som ble lagt fram. Avtalene legges fram i møte. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner samarbeidsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal Næringsselskap BA datert... Formålet er å utarbeide en helhetlig områdeplan for deler av øvre Uvdal. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen under forutsetning av at kommunestyret avsetter midler til planarbeidet i møte Formannskapet godkjenner mal til avtale om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal mellom Nore og Uvdal kommune og grunneier/ utbygger, datert... Rådmannen gis fullmakt til inngå enkeltavtaler under forutsetning av at kommunestyret avsetter midler til planarbeidet i møte

19 Vedlegg l. Forslag til samarbeidsavtale, datert.. 2. Forslag til avtale om utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal, datert... Saksdokument l. K-sak 11/11 2. K-sak 28/11 3. Notat til formannskapet Øvrige dokument i saken

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler L /827 Kommuneplanlegger Grete Blørstad Avsetting av midler til områdeplan for Øvre Uvdal MØ'ffiBli~LING : Møtedato Saken gjelder: Avsetting av midler til utarbeidelse av områdeplan for Øvre Uvdal. Fakta: Kommunestyret vedtok i møte , sak 28/11: "... Arbeidet med områdeplanfor øvre Uvdal utføres i samsvar med K-vedtak 11/11 som lyder: Nore og Uvdal kommunestyre gir administrasjonen ved rådmannen i oppdrag å innlede en dialog med Prosjekt Masterplan Uvdal2030 med sikte på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om utarbeidelse av en områdeplan. Planen utarbeides etter reglene i planog bygningsloven, og omfatter området som i forslag til Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda er avsatt som reise/ivssone. Nore og Uvdal kommune har ansvar for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Samarbeidsavtalen må gi klare rammer og føringer for planarbeidet. Tema som må avklares er bl.a. områdeavgrensning, organisering, gjennomføring, økonomi, grad av detaljering, avtale med flere private aktører i området m.m. Samarbeidsavtalen skal godkjennes i formannskapet. Øvrige areal utarbeides som en Kommunedelplan for Dagalif}ellet etter reglene i plan- og bygningsloven." Kommunestyret ville ikke avsette midler før det ble klart hva kostnadene med å utarbeide planforslaget vil bli, og fordeling av kostnader mellom kommunen og Uvdal 2030.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 08.05.2014 kl. 13:00 KL. 13.00: Orienteringer/drøftinger: Endret 02.05.2014 Orientering om status fra utbygging av Svene

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 40-51 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Valnemnd 16.01.2008 007/08 KAWV Kvam heradsstyre 05.02.2008 017/08 KAWV Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Sigrid Laupsa

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-26 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyresalen, Rødberg TEMA: 11.00 11.30 Prosjekt Lys i alle glas Saksbehandlingen starter kl. 11.30.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

Møteinnkalling. OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte i formannskapet.

Møteinnkalling. OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte i formannskapet. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:30 OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 02.06.2016 kl. 17:00

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer