Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95"

Transkript

1 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall Kvartalsresultater Aksjonærforhold Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Prospekt 95 Ansvarsforhold Tillitsvalgte og administrasjon Rammebetingelser Virksomhetsområder Innlån Utlån Øvrige aktivaposter Forretningsføreravtale med Den Nordenfjelske Bykredittforening Risiki knyttet til virksomheten Mislighold og tap Soliditet Vedtekter

2 Presentasjon av BNbank Historikk fra Næringskreditt til BNbank Bolig- og Næringsbanken AS (BNbank) kan føre sin historie tilbake til 1961 og har operert under tre forskjellige navn, AS Næringskreditt, Bolig- og Næringskreditt AS og Bolig- og Næringsbanken AS. Selskapet ble stiftet 15. september 1961 under navnet AS Næringskreditt med en aksjekapital på 3 millioner kroner. Formålet var å medvirke til finansiering av næringsvirksomhet ved å formidle og yte lån. AS Næringskreditt inngikk en forretningsføreravtale med Den Nordenfjelske Bykredittforening med virkning fra 1. juli Samtidig ble utlånsvirksomheten utvidet til også å omfatte boliglån. I tråd med dette ble navnet endret til Bolig- og Næringskreditt AS (BNKreditt). Aksjekapitalen er utvidet en rekke ganger. Den største utvidelsen skjedde i For første gang i selskapets historie ble aksjer lagt ut til offentlig tegning uten fortrinnsrett for de daværende aksjonærer. Alle tidligere utvidelser hadde skjedd ved lukkede eller rettede emisjoner. Emisjonen tok sikte på å spre aksjen utover den begrensede krets som var med fra starten, i alt vesentlig banker og forsikringsselskaper. Dette la grunnlaget for børsintroduksjonen av aksjen i mai I statsråd 27. mars 1992 fikk Bolig- og Næringskreditt AS bankkonsesjon. Selskapet startet bankvirksomhet 30. september I forbindelse med bankomdanningen ble navnet endret til Bolig- og Næringsbanken AS. I 1994 ble det heleide datterselskapet Boligog Næringsbanken Forvaltning AS (BNforvaltning) etablert med en aksjekapital på 5 millioner kroner. Selskapet har som formål å forvalte verdipapirfond. Forretningsidé Det overordnede mål for bankens samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor gjeldende lovverk og andre pålagte rammer. Driften av banken skjer i tråd med følgende generelle idégrunnlag: Banken skal ha en profil som en solid og kostnadseffektiv finansinstitusjon, og bibeholde en fleksibel og liten organisasjon. Banken skal forvalte sparemidler ved å motta innskudd fra privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor, og ved utstedelse av obligasjoner og sertifikater. Banken skal drive pantelånsvirksomhet. Banken skal ha en lav risikoprofil i all sin virksomhet, herunder skal kredittrisiko og rente- og valutakursrisiko i størst mulig grad søkes avdekket. Banken skal tilby konkurransedyktige vilkår basert på kostnadseffektiv drift ved markedsføring av et begrenset antall standardiserte produkter og tjenester. 2

3 Presentasjon av BNbank Virksomhetsområder BNbank er landets fjerde største forretningsbank målt etter forvaltningskapital. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo. Bankens hovedvirksomhet har opp gjennom årene vært å yte pantelån til bolig- og næringsformål. Denne virksomheten har vært finansiert ved utstedelse av obligasjoner og sertifikater. Etter omdanningen til bank i 1992 er bankinnskudd blitt et nytt og viktig virksomhetsområde. Sparing i aksjeog rentefond tilbys gjennom BNforvaltning. Utlån Banken yter lån mot pant i fast eiendom. Det tilbys alt fra flytende rente til 10-års fastrentekontrakter, både for person- og næringslivskunder. Lånene gis med inntil 30 års løpetid og muligheter for avdragsfri periode. Utlån pr % 40 % Organisasjon Banken hadde 73 ansatte i Trondheim og 25 ansatte i Oslo ved utgangen av Alle støttefunksjoner samt finansavdelingen befinner seg ved hovedkontoret i Trondheim. Økonomi Adm. direktør Intern kontroll Juridisk/depot IT Personal Innlån Bankens største innlånskilde er obligasjonsog sertifikatmarkedet. I tillegg tilbys BNkonto, som er en «alt-i-ett-konto» med høy rente, fritt antall uttak og korttilknytning. 59 % Offentlige lån Boliglån Næringslån Bedriftsmarked Oslo/Oslokontor Bedriftsmarked Trondheim Personmarked Finans Personmarked omfatter innskudd, betalingsformidling og boligfinansiering. Bankens rentebærende gjeld var 21,2 milliarder kroner pr. 31. desember Innlån pr Utlån selges gjennom bankens kontorer i Trondheim og Oslo, og i tillegg gjennom et nett av agenter over hele landet. Bedriftsmarked betjener næringsliv og offentlig sektor. Finansavdelingen er ansvarlig for bankens opplåning og balansestyring. 22 % 3 % Geografisk fordeling av utlån pr (millioner kroner) % Finansinstitusjoner Obligasjoner/sertifikater Innskudd fra kunder

4 Presentasjon av BNbank 5-års oversikt over finansielle hovedtall 1 Regnskapstall Konsern Millioner kroner Netto renteinntekter Driftsresultat før tap på utlån Ordinært nettoresultat Brutto utlån pr Innskudd fra kunder pr Verdipapirgjeld pr Forvaltningskapital pr Ansvarlig kapital pr mrd. kr 25 Brutto utlån pr Offentlige lån Næringslån Boliglån Netto renteinntekter i prosent av GFK % 2,0 1,5 1,0 0, Regnskapstall og nøkkeltall er omregnet og gjort sammenlignbare med utgangspunkt i de regler og forskrifter som gjaldt pr. 31. desember

5 Presentasjon av BNbank Nøkkeltall Konsern % Egenkapitalrentabilitet 9,24 12,07 9,40 5,78 9,84 Kostnadsfaktor 0,43 0,38 0,30 0,24 0,23 Tapsprosent -0,03 0,34 0,49 0,39 0,29 Kapitaldekning morbank pr ,7 13,3 14,0 13,1 11,9 Utbytte pr. aksje (kr) 8,50 7,75 6,00 0,00 5,00 Årsverk pr (antall) Fortjeneste pr. aksje kr Kapitaldekning morbank pr % ,4 19,1 18,9 18,1 9 6 Uspesifiserte tapsavsetninger Tilleggskapital Kjernekapital Definisjoner Egenkapitalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Egenkapital generert fra egen drift forutsettes å ha økt jevnt gjennom hele året. Kostnadsfaktor: Andre driftskostnader med fradrag for kostnader ved overtatte eiendommer i prosent av GFK. Tapsprosent: Tap på utlån i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån. Fortjeneste pr. aksje: Ordinært nettoresultat dividert med gjennomsnittlig antall aksjer ( aksjer i hele femårsperioden). 5

6 Styrets beretning Oppsummering av 1994 BNbank med datterselskap (konsernet) oppnådde et årsoverskudd på 169 millioner kroner, hvilket tilsvarer 17,27 kroner i fortjeneste pr. aksje i De lange obligasjonsrentene steg betydelig fra februar til november. Dette førte til at bankens relative konkurranseposisjon i pantelånsmarkedet ble svekket. Utlånsmassen har økt på linje med den innenlandske kredittveksten i Eiendomsprisene utviklet seg positivt og låntakernes gjeldsbetjeningsevne ble forbedret i løpet av året. Innskudd fra kunder har økt i løpet av året og bankens innskuddsprodukter har en sterk stilling i personkundemarkedet. mill. kr Driftsresultat etter tap på utlån I august startet det heleide datterselskapet Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS (BNforvaltning) sin virksomhet. Selskapets produkter utfyller bankens øvrige spareprodukter. Drift Lavere tap Konsernets driftsresultat etter tap på utlån ble 226 millioner kroner i 1994, mot 295 millioner kroner foregående år. Resultatnedgangen skyldes lavere netto renteinntekter, svakere verdipapirresultat og høyere driftskostnader. Netto inntektsføring under regnskapsposten tap på utlån har bidratt i positiv retning. Netto renteinntekter ble 335 millioner kroner i 1994, som tilsvarer 1,33 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall var 400 millioner kroner og 1,78 % i Årsaken til reduksjonen forklares av flere forhold. Norges Banks ordning med grunninnskudd ga en positiv inntjeningseffekt på 30 millioner kroner i Ordningen opphørte pr. 30. november I andre halvår 1994 ble bankens egenkapital og andre frie midler replassert til vesentlig lavere avkastning enn hva som ble oppnådd i Konkurransen i utlånsmarkedet har ført til press på rentemarginene både for lån som er regulert og for lån som er utbetalt i Andre faktorer har imidlertid bidratt i motsatt retning. Netto ikke inntektsførte renter ga en forbedring på 25 millioner kroner i forhold til I gjennomsnitt har utlånsporteføljen vært 2,3 milliarder kroner større i 1994 og isolert sett økt netto renteinntekter. Netto kurstap på verdipapirer ble 26 millioner kroner i 1994, mot en gevinst på 27 millioner kroner foregående år. Den kraftige renteøkningen i obligasjonsmarkedet forklarer denne nedgangen. 6

7 Styrets beretning Driftskostnadene i banken var 108 millioner kroner i 1994, en økning på 16 millioner kroner fra Økt avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond utgjør 10 millioner kroner. I tillegg er personalkostnadene økt med 5 millioner kroner, hovedsakelig som følge av økt aktivitet både på utlåns- og innskuddssiden. Kostnader forbundet med driften av banken i prosent av GFK var henholdsvis 0,42 % og 0,38 % i 1994 og Avgiften til Forretningsbankenes Sikringsfond utgjør 29 % av totale driftskostnader i Eksklusive denne avgiften ville kostnadsfaktoren vært 0,31 %. BNforvaltning har hatt driftskostnader på 3 millioner kroner i oppstartingsåret. Etter en samlet vurdering av utlånene og sikkerhetene ble det inntektsført 6 millioner kroner under regnskapsposten tap på utlån i 1994, en forbedring på 71 millioner kroner i forhold til Forbedringen skyldes både bedret gjeldsbetjeningsevne hos låntakerne og et styrket eiendomsmarked. Styret anser de foretatte avsetninger som tilstrekkelige. mill. kr Tap på utlån Boliglån Næringslån Bedringen i låntakernes betalingsevne har ført til redusert tilflyt av nye misligholdte engasjementer og lavere misligholdsnivå. Pr. 31. desember 1994 var netto hovedstol på engasjementer som var misligholdt mer enn tre måneder 136 millioner kroner etter akkumulerte tapsavsetninger på 51 millioner kroner. Tilsvarende tall ett år tidligere var henholdsvis 222 og 67 millioner kroner. Årsoverskuddet i konsernet ble 169 millioner kroner etter beregnet skattekostnad på 57 millioner kroner. På denne bakgrunn anbefaler styret å øke utdelingsforholdet og foreslår et utbytte på 8,50 kroner pr. aksje. Dette gir et utdelingsforhold på 49 %. Utdelingsforholdet har de seneste årene ligget mellom 34 % og 39 %, med unntak av 1991 hvor det ikke ble utbetalt utbytte i det hele overskuddet ble tilført egenkapitalen. Styret foreslår følgende overføringer og disponering av overskuddet i banken: Konsernbidrag til datterselskap 2 millioner kroner Utbytte (8,50 kroner pr. aksje) 83 millioner kroner Overført til disposisjonsfond 103 millioner kroner Overført fra tilbakeføringsfond -17 millioner kroner Sum 171 millioner kroner Soliditet Kapitaldekning på 13,7 % Kapitaldekningen var 13,7 % ved utgangen av 1994, basert på en risikovektet balanse på millioner kroner og en ansvarlig kapital på millioner kroner. Kjernekapitaldekningen var 11,4 % på samme tidspunkt. Innlånsvirksomheten Stigende obligasjonsrenter Obligasjonsrentene i USA begynte å stige i februar, utløst av at den amerikanske sentralbanken hevet signalrenten og en tiltagende inflasjonsfrykt. Renteoppgangen smittet over til de europeiske obligasjonsmarkeder og de norske rentene steg 3 prosentpoeng frem mot EU-avstemmingen i november. Etter at Norges forhold til EU var avklart, sank rentene noe. Rentedifferansen mellom obligasjoner utstedt av BNbank og Den Norske Stat har variert mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng i På det laveste ble bankens åtteårige obligasjonslån omsatt til en effektiv avkastning på 5,90 %, mens det ved utgangen av 1994 ble omsatt til 8,65 %. % Obligasjonsrenter Forslag til disponering av overskuddet På kort sikt vurderes mulighetene for lønnsom utlånsvekst å være begrensede som følge av konkurransesituasjonen. Samtidig vurderes forholdet mellom konsernets soliditet og relevante risiki betryggende Norsk Stat 5 år BNbank 5 år mar. 93 jul. 93 des. 93 mai. 94 okt. 94 7

8 Styrets beretning De norske pengemarkedsrentene har beveget seg i intervallet 4,90 % til 7,60 % i Bankens innskuddsrente på BNkonto har vært mellom 5,25 % og 5,75 % og lå ved utgangen av året på 5,50 %. Netto rentebærende gjeld er redusert med 1 milliard kroner i løpet av Innskuddene har økt, mens verdipapirgjelden er vesentlig redusert siden begynnelsen av året. Innskudd fra kunder utgjorde 22 % av rentebærende gjeld pr. 31. desember 1994, mot 15 % ved forrige årsskifte. Tilsvarende andeler for verdipapirgjelden var 75 % og 82 %. Utlånsvirksomheten Hard konkurranse Hard konkurranse har medført lavere marginer i de markedssegmenter banken driver utlånsvirksomhet. Brutto utlån var millioner kroner ved utgangen av Dette tilsvarer en vekst på 368 millioner kroner i løpet av året. I første og tredje kvartal økte brutto utlån, mens store innfrielser og avdrag bidro til en reduksjon i andre og fjerde kvartal. Det vesentligste av avdragene og innfrielsene skjedde i andre kvartal hvor noe over en tredjedel av utlånsmassen ble renteregulert. Erfaringsmessig er ekstraordinære avdrag og innfrielser ikke uvanlig ved renteregulering av fastrentelån. Dette aktualiserte seg ved årets reguleringer, noe som skyldes både hard konkurranse i utlånsmarkedet og låntakernes økende evne og vilje til å nedbetale gjeld. Boliglånenes andel av brutto utlån har steget fra 36 % ved inngangen av året til 40 % ved utgangen av 1994, mens næringslånenes andel har blitt redusert fra 62 % til 59 %. Låneetterspørselen har vært noe lavere enn foregående år, spesielt gjelder dette for lån med fast rente. I andre halvår 1994 har det nesten ikke vært utbetalt lån med lengre rentebinding enn 1 år. I tillegg har majoriteten av kundene som har hatt renteregulering på sine lån valgt flytende eller kort rentebinding. Dette har ført til en endring i balansens rentebindingsstruktur. Andelen utlån med flytende rente har steget fra 6 % til 27 % i løpet av Skiftet i kundenes rentebindingspreferanser har stilt banken overfor nye utfordringer når det gjelder finansiering. Aksjonærforhold De 10 største aksjonærene eide 52 % av aksjekapitalen pr. 31. desember Tilsvarende eierandel ett år tidligere var 43 %. Utenlandske aksjonærers eierandel var 15 % ved utgangen av 1994, ned fra 23 % pr. 31. desember Begrensningen av utlendingers eierandel i finansinstitusjoner på 33 % er opphevet med virkning fra 1. januar Aksjen har i løpet av året vært omsatt til 118 kroner på det laveste og til 171 kroner på det høyeste. Ved årets slutt ble den omsatt til 135 kroner. BNforvaltning I mai ble det heleide datterselskapet BNforvaltning etablert med en aksjekapital på 5 millioner kroner. Selskapet har som formål å forvalte verdipapirfond. Bakgrunnen for etableringen er at markedet for finansiell sparing, og da spesielt sparing i aksje- og rentefond, viser interessante utviklingstrekk. Forvaltningskapitalen i fondene var 231 millioner kroner pr. 31. desember 1994, fordelt på 2 aksjefond og 3 rentefond. Regnskapet i BNforvaltning ble gjort opp med et underskudd på 2 millioner kroner. Underskuddet er dekket ved konsernbidrag. Arbeidsmiljø og organisasjon Godt arbeidsmiljø Det var 100 årsverk i banken og 3 årsverk i datterselskap ved utgangen av Samarbeidet mellom ledelse og de ansatte er godt. Det har vært avholdt 5 møter i arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget som består av representanter fra bankens ledelse og funksjonærforening. Det er opprettet personalavdeling i Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Andre opplysninger Antall aksjer eid av medlemmer av styre, representantskap, kontrollkomité, administrasjon og revisor fremgår av oversikten over tillitsvalgte i prospektdelen på sidene Bankens 20 største aksjonærer og antall aksjonærer pr. 31. desember 1994 er gjengitt i årsrapporten på sidene Opplysninger om lån til ansatte, tillitsvalgte samt selskaper hvor tillitsvalgte er styremedlemmer, er gitt i note 8. I note 6 og 7 er det gitt opplysninger om samlet godtgjørelse til ansatte, administrerende direktør, tillitsvalgte og revisor. I prospektdelen på sidene er bankens utlån fordelt på sektorer, næringer og geografisk tilhørighet. 8

9 Styrets beretning Fremtidsutsikter Norsk økonomi er i begynnelsen av 1995 godt inne i en konjunkturoppgang. Driftsbalansen viser solide overskudd, inflasjonstakten er i overkant av 2 % og rentene ligger på et lavt nivå internasjonalt sett. Oljeprisutvikling, vårens lønnsoppgjør og renteutvikling i USA og Tyskland er enkeltfaktorer som på kort sikt kan påvirke dette bildet. I pantelånsmarkedet preges markedssituasjonen av lav kredittetterspørsel og mange tilbydere med sterk kapitalbase. På denne bakgrunn venter styret at rentemarginene fortsatt vil være under press i En mindre forskjell mellom korte og lange renter vil forsterke bankens konkurranseposisjon i utlånsmarkedet. Markedspotensialet for bankens innskuddsprodukter er fortsatt stort og økt satsing rettet mot personmarkedet forventes å gi en positiv innskuddsutvikling også i Bankens stilling i obligasjons- og sertifikatmarkedet er god. Verdipapirmarkedet vil fortsatt være bankens største innlånskilde. I løpet av 1995 forventes det å komme nye regler om «største engasjement mot enkeltkunde». Flere av bankens långivere kan bli berørt av de nye reglene. Den endelige utformingen av regelverket er ikke avklart. Driftskostnadene eksklusive avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond, vil øke noe i 1995 som følge av planlagte markedsaktiviteter. Banklovkommisjonen vil komme med sin innstilling angående fremtidig sikringsfondsordning i løpet av første halvår 1995, herunder nye regler for beregning av sikringsfondsavgift. Det antas at de nye reglene vil gi lavere sikringsfondsavgift for banken, men både størrelse på antatt reduksjon og iverksettelsestidspunkt er usikkert. Styret anser at banken står godt rustet til å møte fortsatt hard konkurranse både i innskudds- og pantelånsmarkedet. Trondheim, 21. februar 1995 Klaus Berg Torvall Lind Harald Arnkværn (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Solberg Frode Hassel (adm. dir.) 9

10 Resultatregnskap Morbank Konsern Millioner kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader 6, 7, 8, Andre driftskostnader 10, Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Ekstraordinære inntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd 169 Overføringer og disponering av overskudd: Konsernbidrag til datterselskap Utbytte Overført til reservefond Overført til disposisjonsfond Overført fra tilbakeføringsfond Sum overføringer og disponeringer Trondheim, 21. februar 1995 Klaus Berg Torvall Lind Harald Arnkværn (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Solberg Frode Hassel (adm. dir.) 10

11 Balanse pr Morbank Millioner kroner Note 1994 Konsern Eiendeler Kontanter, innskudd på postgiro og i Norges Bank Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 12, Netto utlån Andre fordringer Overtatte eiendommer Anleggsmidler 20, Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar 0 RISK-beløp 14 Kapitaldekning 28 Renteinstrumenter 29 Valutabalanse 30 Betingede utfall 31 Pantstillelser 32 Restløpetid og reprisingstidspunkt (GAP) for eiendeler og gjeld 33 11

12 Kontantstrømanalyse Morbank Millioner kroner 1994 Konsern Drift: Rente- og provisjonsinnbetalinger Renteutbetalinger Andre driftsinnbetalinger Andre driftsutbetalinger Inngått på tidligere avskrevne fordringer Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften 272 Utlåns-/innlånsvirksomhet: Økning(-)/reduksjon i innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Økning/reduksjon(-) i lån og innskudd fra finansinstitusjoner Økning(-)/reduksjon i utlån Økning(-)/reduksjon i overtatte eiendommer Økning/reduksjon(-) i innskudd fra kunder Økning/reduksjon(-) i lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Økning(-)/reduksjon i andre fordringer Økning/reduksjon(-) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra utlåns-/innlånsvirksomheten Økning/reduksjon(-) i ansvarlig lånekapital -30 Investering i anleggsmidler: Investering i varige driftsmidler Økning(-)/reduksjon i øvrige anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investering i anleggsmidler Netto endring i kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper 1 Generelt Årsregnskapet utarbeides i henhold til forskrifter gitt av Kredittilsynet og god regnskapsskikk. I forhold til 1993 er det foretatt endring i prinsipper for regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader, jf. nærmere beskrivelse under pensjonskostnader og -forpliktelser nedenfor. For øvrig er det ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipper i Konsolidering av datterselskaper Konsernregnskap utarbeides for første gang etter som det heleide datterselskapet Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS startet sin virksomhet i Det er fortsatt ingen aktivitet i de øvrige heleide datterselskapene Bolig- og Næringsbanken Invest AS og Bolig- og Næringskreditt AS, noe som etter dispensasjon fra Kredittilsynet har gjort at det ikke er utarbeidet konsernoppgjør i tidligere år. For 1994 omfatter konsernregnskapet morbanken og alle tre datterselskapene. Noteopplysningene refererer seg til morbanken dersom ikke annet er angitt. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Interne mellomværende, aksjeeie og vesentlige transaksjoner mellom selskapene i konsernet, er eliminert. Inntekts- og kostnadsføring Generelt gjelder at periodisering av renteinntekter på langsiktige eiendeler skal reflektere den effektive avkastning på eiendelen ved kontraktsinngåelse. Tilsvarende gjelder renteutgifter og gjeld. Underkurs ved utbetaling og overkurs ved innfrielse av utlån samt over-/underkurs på innlån, resultatføres som en justering til renteinntekt/-kostnad etter følgende prinsipp: For lån med regulerbar rente periodiseres over-/underkursen frem til første rentereguleringstidspunkt. For lån med fast rente periodiseres over-/underkursen frem til forfallsdato. Over-/underkurs ved oppkjøp av egne obligasjoner/sertifikater for refinansieringsformål, periodiseres på samme måte som over-/ underkurs på innlån beskrevet i foregående avsnitt. Det foretas ikke periodisering av over-/underkurs for egne obligasjoner som inngår i markedspleie. kostnadene ved opprettelse/endring av utlånsengasjement, blir planmessig inntektsført frem til første rentereguleringstidspunkt. Andre provisjoner og gebyrer resultatføres etter som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Inntektsføring av renter på tapsutsatte engasjementer er omtalt under avsnittet om tap og avsetninger for tap på utlån. Sikringsbokføring Sikringsbokføring anvendes som et ledd i bankens generelle målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring benyttes når det foretas transaksjoner hvor intensjonen er å oppnå økonomisk sikring av tidligere eller fremtidige transaksjoner. Dette sikrer at endringer i verdien på den sikrede post (sikringsobjektet) og sikringsinstrumentet blir bokført i samme periode. Banken stiller følgende krav for å benytte sikringsbokføring: 1) Sikringsobjektet kan identifiseres og innebærer ved endringer i markedsverdi en risiko for banken. 2) Sikringsobjektet identifiseres som sikret ved etablering av sikringsinstrumentet eller ved beslutning om sikring. 3) Det er sannsynlig at verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet har en høy grad av korrelasjon, slik at den økonomiske risiko i vesentlig grad reduseres. Sikringen oppløses dersom kravene ikke lenger er oppfylt eller dersom sikringsobjektet eller -instrumentet avhendes. Dersom korrelasjonskriteriet ikke lenger er oppfylt eller sikringsinstrumentet selges, vil resultateffekten av sikringsinstrumentet frem til oppløsningstidspunktet behandles som om sikringen ikke var oppløst. Avhendes sikringsobjektet vil resultateffekten av både objektet og sikringsinstrumentet resultatføres på oppløsningstidspunktet, det første som realisert og det siste som urealisert. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter bankenes midtkurser for valuta på balansedagen. Valutapostene er i det vesentlige sikret ved tilsvarende poster på motsatt side i balansen eller ved instrumenter utenfor balansen. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra gebyrer, provisjoner o.l. som overstiger de direkte 13

14 Noter til regnskapet Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen er avtaler som inngås for å sikre fremtidige rentevilkår eller motvirke effekten av kurssvingninger. Renteinstrumenter benyttes i sikrings- og handelsøyemed, mens valutainstrumenter kun benyttes som sikringsinstrumenter. Klassifisering som sikring eller handel avgjøres ved avtaleinngåelsen ut fra intensjonen med transaksjonen. Den regnskapsmessige behandling avgjøres av denne klassifikasjonen. Inntekter og utgifter vedrørende sikringsinstrumentene og de tilhørende sikringsobjekter periodiseres og grupperes på samme måte, mens renteinstrumenter klassifisert som handelstransaksjoner inngår i bankens handelsportefølje og verdsettes til markedsverdi. Obligasjoner og sertifikater Obligasjoner/sertifikater emittert av andre består av stats-/statsgaranterte papirer til oppfyllelse av likviditetsreservekravet, beholdning anskaffet som handelstransaksjoner, andeler i obligasjonsfond og beholdning anskaffet som sikring mot renterisiko på innlånssiden. For egne obligasjoner/sertifikater skilles det mellom oppkjøp for refinansieringsformål og kjøp/salg av egne obligasjoner i forbindelse med markedspleie som inngår i bankens handelsportefølje. Klassifikasjon Obligasjoner og sertifikater emittert av andre er hovedsakelig klassifisert som omløpsmidler. Obligasjonslån hvor beslutningen om å erverve obligasjonene er foretatt på bakgrunn av ordinære utlånskriterier, er klassifisert som utlån. Den regnskapsmessige behandling er dermed analog med ordinære utlån med hensyn til periodisering av over-/underkurser og verdsettelse. Egne obligasjoner/sertifikater går til fradrag i henholdsvis obligasjons- og sertifikatgjelden. Verdsettelse Likviditetsreservebeholdningen og handelsporteføljen styres ut fra fastsatte rammer for hvor stor renteeksponeringen kan være. Porteføljene er vurdert hver for seg til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Andeler i obligasjonsfond er vurdert til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Det er ved vurderingen tatt hensyn til tilhørende sikringsforretninger. Obligasjoner emittert av andre anskaffet som sikring mot renterisiko på innlånssiden, verdsettes til anskaffelseskost korrigert for periodiserte over-/underkurser. Gevinstberegning Ved beregning av gevinst ved salg av obligasjoner og sertifikater blir inngangsverdien fastsatt til gjennomsnittlig inntakskost for hele beholdningen av angjeldende obligasjon/sertifikat. Salgs- og gjenkjøpsavtaler (repo) Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner hvor erververen er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen til fastsatt tidspunkt og pris, behandles regnskapsmessig som et låneforhold. Kortsiktige ut- og innlån som følge av salgs- og gjenkjøpsavtaler, medtas i innskudd og utlån til/fra finansinstitusjoner i balansen. Aksjer Aksjene i de tre heleide datterselskapene er oppført til anskaffelseskost og medtatt under anleggsmidler i morbankens balanse. Dersom aksjenes virkelige verdi er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, foretas nedskriving til virkelig verdi. Andeler i aksjefond er medtatt under kortsiktige plasseringer i verdipapirer i balansen. Andelene er vurdert til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, tillagt oppskrivinger og fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. Ordinære avskrivinger, basert på kostpris tillagt oppskrivinger, er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ordinære avskrivinger belastes driftskostnadene i resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdi av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Tap og avsetninger for tap på utlån Tap på utlån og netto ikke inntektsførte renter I bankens resultatregnskap består posten tap på utlån av periodens konstaterte tap og endring i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger i perioden, med fradrag for inngang på tidligere perioders konstaterte tap. 14

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2012 1885-2012 127 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer