Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95"

Transkript

1 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall Kvartalsresultater Aksjonærforhold Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Prospekt 95 Ansvarsforhold Tillitsvalgte og administrasjon Rammebetingelser Virksomhetsområder Innlån Utlån Øvrige aktivaposter Forretningsføreravtale med Den Nordenfjelske Bykredittforening Risiki knyttet til virksomheten Mislighold og tap Soliditet Vedtekter

2 Presentasjon av BNbank Historikk fra Næringskreditt til BNbank Bolig- og Næringsbanken AS (BNbank) kan føre sin historie tilbake til 1961 og har operert under tre forskjellige navn, AS Næringskreditt, Bolig- og Næringskreditt AS og Bolig- og Næringsbanken AS. Selskapet ble stiftet 15. september 1961 under navnet AS Næringskreditt med en aksjekapital på 3 millioner kroner. Formålet var å medvirke til finansiering av næringsvirksomhet ved å formidle og yte lån. AS Næringskreditt inngikk en forretningsføreravtale med Den Nordenfjelske Bykredittforening med virkning fra 1. juli Samtidig ble utlånsvirksomheten utvidet til også å omfatte boliglån. I tråd med dette ble navnet endret til Bolig- og Næringskreditt AS (BNKreditt). Aksjekapitalen er utvidet en rekke ganger. Den største utvidelsen skjedde i For første gang i selskapets historie ble aksjer lagt ut til offentlig tegning uten fortrinnsrett for de daværende aksjonærer. Alle tidligere utvidelser hadde skjedd ved lukkede eller rettede emisjoner. Emisjonen tok sikte på å spre aksjen utover den begrensede krets som var med fra starten, i alt vesentlig banker og forsikringsselskaper. Dette la grunnlaget for børsintroduksjonen av aksjen i mai I statsråd 27. mars 1992 fikk Bolig- og Næringskreditt AS bankkonsesjon. Selskapet startet bankvirksomhet 30. september I forbindelse med bankomdanningen ble navnet endret til Bolig- og Næringsbanken AS. I 1994 ble det heleide datterselskapet Boligog Næringsbanken Forvaltning AS (BNforvaltning) etablert med en aksjekapital på 5 millioner kroner. Selskapet har som formål å forvalte verdipapirfond. Forretningsidé Det overordnede mål for bankens samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor gjeldende lovverk og andre pålagte rammer. Driften av banken skjer i tråd med følgende generelle idégrunnlag: Banken skal ha en profil som en solid og kostnadseffektiv finansinstitusjon, og bibeholde en fleksibel og liten organisasjon. Banken skal forvalte sparemidler ved å motta innskudd fra privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor, og ved utstedelse av obligasjoner og sertifikater. Banken skal drive pantelånsvirksomhet. Banken skal ha en lav risikoprofil i all sin virksomhet, herunder skal kredittrisiko og rente- og valutakursrisiko i størst mulig grad søkes avdekket. Banken skal tilby konkurransedyktige vilkår basert på kostnadseffektiv drift ved markedsføring av et begrenset antall standardiserte produkter og tjenester. 2

3 Presentasjon av BNbank Virksomhetsområder BNbank er landets fjerde største forretningsbank målt etter forvaltningskapital. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo. Bankens hovedvirksomhet har opp gjennom årene vært å yte pantelån til bolig- og næringsformål. Denne virksomheten har vært finansiert ved utstedelse av obligasjoner og sertifikater. Etter omdanningen til bank i 1992 er bankinnskudd blitt et nytt og viktig virksomhetsområde. Sparing i aksjeog rentefond tilbys gjennom BNforvaltning. Utlån Banken yter lån mot pant i fast eiendom. Det tilbys alt fra flytende rente til 10-års fastrentekontrakter, både for person- og næringslivskunder. Lånene gis med inntil 30 års løpetid og muligheter for avdragsfri periode. Utlån pr % 40 % Organisasjon Banken hadde 73 ansatte i Trondheim og 25 ansatte i Oslo ved utgangen av Alle støttefunksjoner samt finansavdelingen befinner seg ved hovedkontoret i Trondheim. Økonomi Adm. direktør Intern kontroll Juridisk/depot IT Personal Innlån Bankens største innlånskilde er obligasjonsog sertifikatmarkedet. I tillegg tilbys BNkonto, som er en «alt-i-ett-konto» med høy rente, fritt antall uttak og korttilknytning. 59 % Offentlige lån Boliglån Næringslån Bedriftsmarked Oslo/Oslokontor Bedriftsmarked Trondheim Personmarked Finans Personmarked omfatter innskudd, betalingsformidling og boligfinansiering. Bankens rentebærende gjeld var 21,2 milliarder kroner pr. 31. desember Innlån pr Utlån selges gjennom bankens kontorer i Trondheim og Oslo, og i tillegg gjennom et nett av agenter over hele landet. Bedriftsmarked betjener næringsliv og offentlig sektor. Finansavdelingen er ansvarlig for bankens opplåning og balansestyring. 22 % 3 % Geografisk fordeling av utlån pr (millioner kroner) % Finansinstitusjoner Obligasjoner/sertifikater Innskudd fra kunder

4 Presentasjon av BNbank 5-års oversikt over finansielle hovedtall 1 Regnskapstall Konsern Millioner kroner Netto renteinntekter Driftsresultat før tap på utlån Ordinært nettoresultat Brutto utlån pr Innskudd fra kunder pr Verdipapirgjeld pr Forvaltningskapital pr Ansvarlig kapital pr mrd. kr 25 Brutto utlån pr Offentlige lån Næringslån Boliglån Netto renteinntekter i prosent av GFK % 2,0 1,5 1,0 0, Regnskapstall og nøkkeltall er omregnet og gjort sammenlignbare med utgangspunkt i de regler og forskrifter som gjaldt pr. 31. desember

5 Presentasjon av BNbank Nøkkeltall Konsern % Egenkapitalrentabilitet 9,24 12,07 9,40 5,78 9,84 Kostnadsfaktor 0,43 0,38 0,30 0,24 0,23 Tapsprosent -0,03 0,34 0,49 0,39 0,29 Kapitaldekning morbank pr ,7 13,3 14,0 13,1 11,9 Utbytte pr. aksje (kr) 8,50 7,75 6,00 0,00 5,00 Årsverk pr (antall) Fortjeneste pr. aksje kr Kapitaldekning morbank pr % ,4 19,1 18,9 18,1 9 6 Uspesifiserte tapsavsetninger Tilleggskapital Kjernekapital Definisjoner Egenkapitalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Egenkapital generert fra egen drift forutsettes å ha økt jevnt gjennom hele året. Kostnadsfaktor: Andre driftskostnader med fradrag for kostnader ved overtatte eiendommer i prosent av GFK. Tapsprosent: Tap på utlån i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån. Fortjeneste pr. aksje: Ordinært nettoresultat dividert med gjennomsnittlig antall aksjer ( aksjer i hele femårsperioden). 5

6 Styrets beretning Oppsummering av 1994 BNbank med datterselskap (konsernet) oppnådde et årsoverskudd på 169 millioner kroner, hvilket tilsvarer 17,27 kroner i fortjeneste pr. aksje i De lange obligasjonsrentene steg betydelig fra februar til november. Dette førte til at bankens relative konkurranseposisjon i pantelånsmarkedet ble svekket. Utlånsmassen har økt på linje med den innenlandske kredittveksten i Eiendomsprisene utviklet seg positivt og låntakernes gjeldsbetjeningsevne ble forbedret i løpet av året. Innskudd fra kunder har økt i løpet av året og bankens innskuddsprodukter har en sterk stilling i personkundemarkedet. mill. kr Driftsresultat etter tap på utlån I august startet det heleide datterselskapet Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS (BNforvaltning) sin virksomhet. Selskapets produkter utfyller bankens øvrige spareprodukter. Drift Lavere tap Konsernets driftsresultat etter tap på utlån ble 226 millioner kroner i 1994, mot 295 millioner kroner foregående år. Resultatnedgangen skyldes lavere netto renteinntekter, svakere verdipapirresultat og høyere driftskostnader. Netto inntektsføring under regnskapsposten tap på utlån har bidratt i positiv retning. Netto renteinntekter ble 335 millioner kroner i 1994, som tilsvarer 1,33 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall var 400 millioner kroner og 1,78 % i Årsaken til reduksjonen forklares av flere forhold. Norges Banks ordning med grunninnskudd ga en positiv inntjeningseffekt på 30 millioner kroner i Ordningen opphørte pr. 30. november I andre halvår 1994 ble bankens egenkapital og andre frie midler replassert til vesentlig lavere avkastning enn hva som ble oppnådd i Konkurransen i utlånsmarkedet har ført til press på rentemarginene både for lån som er regulert og for lån som er utbetalt i Andre faktorer har imidlertid bidratt i motsatt retning. Netto ikke inntektsførte renter ga en forbedring på 25 millioner kroner i forhold til I gjennomsnitt har utlånsporteføljen vært 2,3 milliarder kroner større i 1994 og isolert sett økt netto renteinntekter. Netto kurstap på verdipapirer ble 26 millioner kroner i 1994, mot en gevinst på 27 millioner kroner foregående år. Den kraftige renteøkningen i obligasjonsmarkedet forklarer denne nedgangen. 6

7 Styrets beretning Driftskostnadene i banken var 108 millioner kroner i 1994, en økning på 16 millioner kroner fra Økt avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond utgjør 10 millioner kroner. I tillegg er personalkostnadene økt med 5 millioner kroner, hovedsakelig som følge av økt aktivitet både på utlåns- og innskuddssiden. Kostnader forbundet med driften av banken i prosent av GFK var henholdsvis 0,42 % og 0,38 % i 1994 og Avgiften til Forretningsbankenes Sikringsfond utgjør 29 % av totale driftskostnader i Eksklusive denne avgiften ville kostnadsfaktoren vært 0,31 %. BNforvaltning har hatt driftskostnader på 3 millioner kroner i oppstartingsåret. Etter en samlet vurdering av utlånene og sikkerhetene ble det inntektsført 6 millioner kroner under regnskapsposten tap på utlån i 1994, en forbedring på 71 millioner kroner i forhold til Forbedringen skyldes både bedret gjeldsbetjeningsevne hos låntakerne og et styrket eiendomsmarked. Styret anser de foretatte avsetninger som tilstrekkelige. mill. kr Tap på utlån Boliglån Næringslån Bedringen i låntakernes betalingsevne har ført til redusert tilflyt av nye misligholdte engasjementer og lavere misligholdsnivå. Pr. 31. desember 1994 var netto hovedstol på engasjementer som var misligholdt mer enn tre måneder 136 millioner kroner etter akkumulerte tapsavsetninger på 51 millioner kroner. Tilsvarende tall ett år tidligere var henholdsvis 222 og 67 millioner kroner. Årsoverskuddet i konsernet ble 169 millioner kroner etter beregnet skattekostnad på 57 millioner kroner. På denne bakgrunn anbefaler styret å øke utdelingsforholdet og foreslår et utbytte på 8,50 kroner pr. aksje. Dette gir et utdelingsforhold på 49 %. Utdelingsforholdet har de seneste årene ligget mellom 34 % og 39 %, med unntak av 1991 hvor det ikke ble utbetalt utbytte i det hele overskuddet ble tilført egenkapitalen. Styret foreslår følgende overføringer og disponering av overskuddet i banken: Konsernbidrag til datterselskap 2 millioner kroner Utbytte (8,50 kroner pr. aksje) 83 millioner kroner Overført til disposisjonsfond 103 millioner kroner Overført fra tilbakeføringsfond -17 millioner kroner Sum 171 millioner kroner Soliditet Kapitaldekning på 13,7 % Kapitaldekningen var 13,7 % ved utgangen av 1994, basert på en risikovektet balanse på millioner kroner og en ansvarlig kapital på millioner kroner. Kjernekapitaldekningen var 11,4 % på samme tidspunkt. Innlånsvirksomheten Stigende obligasjonsrenter Obligasjonsrentene i USA begynte å stige i februar, utløst av at den amerikanske sentralbanken hevet signalrenten og en tiltagende inflasjonsfrykt. Renteoppgangen smittet over til de europeiske obligasjonsmarkeder og de norske rentene steg 3 prosentpoeng frem mot EU-avstemmingen i november. Etter at Norges forhold til EU var avklart, sank rentene noe. Rentedifferansen mellom obligasjoner utstedt av BNbank og Den Norske Stat har variert mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng i På det laveste ble bankens åtteårige obligasjonslån omsatt til en effektiv avkastning på 5,90 %, mens det ved utgangen av 1994 ble omsatt til 8,65 %. % Obligasjonsrenter Forslag til disponering av overskuddet På kort sikt vurderes mulighetene for lønnsom utlånsvekst å være begrensede som følge av konkurransesituasjonen. Samtidig vurderes forholdet mellom konsernets soliditet og relevante risiki betryggende Norsk Stat 5 år BNbank 5 år mar. 93 jul. 93 des. 93 mai. 94 okt. 94 7

8 Styrets beretning De norske pengemarkedsrentene har beveget seg i intervallet 4,90 % til 7,60 % i Bankens innskuddsrente på BNkonto har vært mellom 5,25 % og 5,75 % og lå ved utgangen av året på 5,50 %. Netto rentebærende gjeld er redusert med 1 milliard kroner i løpet av Innskuddene har økt, mens verdipapirgjelden er vesentlig redusert siden begynnelsen av året. Innskudd fra kunder utgjorde 22 % av rentebærende gjeld pr. 31. desember 1994, mot 15 % ved forrige årsskifte. Tilsvarende andeler for verdipapirgjelden var 75 % og 82 %. Utlånsvirksomheten Hard konkurranse Hard konkurranse har medført lavere marginer i de markedssegmenter banken driver utlånsvirksomhet. Brutto utlån var millioner kroner ved utgangen av Dette tilsvarer en vekst på 368 millioner kroner i løpet av året. I første og tredje kvartal økte brutto utlån, mens store innfrielser og avdrag bidro til en reduksjon i andre og fjerde kvartal. Det vesentligste av avdragene og innfrielsene skjedde i andre kvartal hvor noe over en tredjedel av utlånsmassen ble renteregulert. Erfaringsmessig er ekstraordinære avdrag og innfrielser ikke uvanlig ved renteregulering av fastrentelån. Dette aktualiserte seg ved årets reguleringer, noe som skyldes både hard konkurranse i utlånsmarkedet og låntakernes økende evne og vilje til å nedbetale gjeld. Boliglånenes andel av brutto utlån har steget fra 36 % ved inngangen av året til 40 % ved utgangen av 1994, mens næringslånenes andel har blitt redusert fra 62 % til 59 %. Låneetterspørselen har vært noe lavere enn foregående år, spesielt gjelder dette for lån med fast rente. I andre halvår 1994 har det nesten ikke vært utbetalt lån med lengre rentebinding enn 1 år. I tillegg har majoriteten av kundene som har hatt renteregulering på sine lån valgt flytende eller kort rentebinding. Dette har ført til en endring i balansens rentebindingsstruktur. Andelen utlån med flytende rente har steget fra 6 % til 27 % i løpet av Skiftet i kundenes rentebindingspreferanser har stilt banken overfor nye utfordringer når det gjelder finansiering. Aksjonærforhold De 10 største aksjonærene eide 52 % av aksjekapitalen pr. 31. desember Tilsvarende eierandel ett år tidligere var 43 %. Utenlandske aksjonærers eierandel var 15 % ved utgangen av 1994, ned fra 23 % pr. 31. desember Begrensningen av utlendingers eierandel i finansinstitusjoner på 33 % er opphevet med virkning fra 1. januar Aksjen har i løpet av året vært omsatt til 118 kroner på det laveste og til 171 kroner på det høyeste. Ved årets slutt ble den omsatt til 135 kroner. BNforvaltning I mai ble det heleide datterselskapet BNforvaltning etablert med en aksjekapital på 5 millioner kroner. Selskapet har som formål å forvalte verdipapirfond. Bakgrunnen for etableringen er at markedet for finansiell sparing, og da spesielt sparing i aksje- og rentefond, viser interessante utviklingstrekk. Forvaltningskapitalen i fondene var 231 millioner kroner pr. 31. desember 1994, fordelt på 2 aksjefond og 3 rentefond. Regnskapet i BNforvaltning ble gjort opp med et underskudd på 2 millioner kroner. Underskuddet er dekket ved konsernbidrag. Arbeidsmiljø og organisasjon Godt arbeidsmiljø Det var 100 årsverk i banken og 3 årsverk i datterselskap ved utgangen av Samarbeidet mellom ledelse og de ansatte er godt. Det har vært avholdt 5 møter i arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget som består av representanter fra bankens ledelse og funksjonærforening. Det er opprettet personalavdeling i Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Andre opplysninger Antall aksjer eid av medlemmer av styre, representantskap, kontrollkomité, administrasjon og revisor fremgår av oversikten over tillitsvalgte i prospektdelen på sidene Bankens 20 største aksjonærer og antall aksjonærer pr. 31. desember 1994 er gjengitt i årsrapporten på sidene Opplysninger om lån til ansatte, tillitsvalgte samt selskaper hvor tillitsvalgte er styremedlemmer, er gitt i note 8. I note 6 og 7 er det gitt opplysninger om samlet godtgjørelse til ansatte, administrerende direktør, tillitsvalgte og revisor. I prospektdelen på sidene er bankens utlån fordelt på sektorer, næringer og geografisk tilhørighet. 8

9 Styrets beretning Fremtidsutsikter Norsk økonomi er i begynnelsen av 1995 godt inne i en konjunkturoppgang. Driftsbalansen viser solide overskudd, inflasjonstakten er i overkant av 2 % og rentene ligger på et lavt nivå internasjonalt sett. Oljeprisutvikling, vårens lønnsoppgjør og renteutvikling i USA og Tyskland er enkeltfaktorer som på kort sikt kan påvirke dette bildet. I pantelånsmarkedet preges markedssituasjonen av lav kredittetterspørsel og mange tilbydere med sterk kapitalbase. På denne bakgrunn venter styret at rentemarginene fortsatt vil være under press i En mindre forskjell mellom korte og lange renter vil forsterke bankens konkurranseposisjon i utlånsmarkedet. Markedspotensialet for bankens innskuddsprodukter er fortsatt stort og økt satsing rettet mot personmarkedet forventes å gi en positiv innskuddsutvikling også i Bankens stilling i obligasjons- og sertifikatmarkedet er god. Verdipapirmarkedet vil fortsatt være bankens største innlånskilde. I løpet av 1995 forventes det å komme nye regler om «største engasjement mot enkeltkunde». Flere av bankens långivere kan bli berørt av de nye reglene. Den endelige utformingen av regelverket er ikke avklart. Driftskostnadene eksklusive avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond, vil øke noe i 1995 som følge av planlagte markedsaktiviteter. Banklovkommisjonen vil komme med sin innstilling angående fremtidig sikringsfondsordning i løpet av første halvår 1995, herunder nye regler for beregning av sikringsfondsavgift. Det antas at de nye reglene vil gi lavere sikringsfondsavgift for banken, men både størrelse på antatt reduksjon og iverksettelsestidspunkt er usikkert. Styret anser at banken står godt rustet til å møte fortsatt hard konkurranse både i innskudds- og pantelånsmarkedet. Trondheim, 21. februar 1995 Klaus Berg Torvall Lind Harald Arnkværn (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Solberg Frode Hassel (adm. dir.) 9

10 Resultatregnskap Morbank Konsern Millioner kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader 6, 7, 8, Andre driftskostnader 10, Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Ekstraordinære inntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd 169 Overføringer og disponering av overskudd: Konsernbidrag til datterselskap Utbytte Overført til reservefond Overført til disposisjonsfond Overført fra tilbakeføringsfond Sum overføringer og disponeringer Trondheim, 21. februar 1995 Klaus Berg Torvall Lind Harald Arnkværn (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Solberg Frode Hassel (adm. dir.) 10

11 Balanse pr Morbank Millioner kroner Note 1994 Konsern Eiendeler Kontanter, innskudd på postgiro og i Norges Bank Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 12, Netto utlån Andre fordringer Overtatte eiendommer Anleggsmidler 20, Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar 0 RISK-beløp 14 Kapitaldekning 28 Renteinstrumenter 29 Valutabalanse 30 Betingede utfall 31 Pantstillelser 32 Restløpetid og reprisingstidspunkt (GAP) for eiendeler og gjeld 33 11

12 Kontantstrømanalyse Morbank Millioner kroner 1994 Konsern Drift: Rente- og provisjonsinnbetalinger Renteutbetalinger Andre driftsinnbetalinger Andre driftsutbetalinger Inngått på tidligere avskrevne fordringer Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften 272 Utlåns-/innlånsvirksomhet: Økning(-)/reduksjon i innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Økning/reduksjon(-) i lån og innskudd fra finansinstitusjoner Økning(-)/reduksjon i utlån Økning(-)/reduksjon i overtatte eiendommer Økning/reduksjon(-) i innskudd fra kunder Økning/reduksjon(-) i lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Økning(-)/reduksjon i andre fordringer Økning/reduksjon(-) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra utlåns-/innlånsvirksomheten Økning/reduksjon(-) i ansvarlig lånekapital -30 Investering i anleggsmidler: Investering i varige driftsmidler Økning(-)/reduksjon i øvrige anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investering i anleggsmidler Netto endring i kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper 1 Generelt Årsregnskapet utarbeides i henhold til forskrifter gitt av Kredittilsynet og god regnskapsskikk. I forhold til 1993 er det foretatt endring i prinsipper for regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader, jf. nærmere beskrivelse under pensjonskostnader og -forpliktelser nedenfor. For øvrig er det ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipper i Konsolidering av datterselskaper Konsernregnskap utarbeides for første gang etter som det heleide datterselskapet Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS startet sin virksomhet i Det er fortsatt ingen aktivitet i de øvrige heleide datterselskapene Bolig- og Næringsbanken Invest AS og Bolig- og Næringskreditt AS, noe som etter dispensasjon fra Kredittilsynet har gjort at det ikke er utarbeidet konsernoppgjør i tidligere år. For 1994 omfatter konsernregnskapet morbanken og alle tre datterselskapene. Noteopplysningene refererer seg til morbanken dersom ikke annet er angitt. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Interne mellomværende, aksjeeie og vesentlige transaksjoner mellom selskapene i konsernet, er eliminert. Inntekts- og kostnadsføring Generelt gjelder at periodisering av renteinntekter på langsiktige eiendeler skal reflektere den effektive avkastning på eiendelen ved kontraktsinngåelse. Tilsvarende gjelder renteutgifter og gjeld. Underkurs ved utbetaling og overkurs ved innfrielse av utlån samt over-/underkurs på innlån, resultatføres som en justering til renteinntekt/-kostnad etter følgende prinsipp: For lån med regulerbar rente periodiseres over-/underkursen frem til første rentereguleringstidspunkt. For lån med fast rente periodiseres over-/underkursen frem til forfallsdato. Over-/underkurs ved oppkjøp av egne obligasjoner/sertifikater for refinansieringsformål, periodiseres på samme måte som over-/ underkurs på innlån beskrevet i foregående avsnitt. Det foretas ikke periodisering av over-/underkurs for egne obligasjoner som inngår i markedspleie. kostnadene ved opprettelse/endring av utlånsengasjement, blir planmessig inntektsført frem til første rentereguleringstidspunkt. Andre provisjoner og gebyrer resultatføres etter som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Inntektsføring av renter på tapsutsatte engasjementer er omtalt under avsnittet om tap og avsetninger for tap på utlån. Sikringsbokføring Sikringsbokføring anvendes som et ledd i bankens generelle målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring benyttes når det foretas transaksjoner hvor intensjonen er å oppnå økonomisk sikring av tidligere eller fremtidige transaksjoner. Dette sikrer at endringer i verdien på den sikrede post (sikringsobjektet) og sikringsinstrumentet blir bokført i samme periode. Banken stiller følgende krav for å benytte sikringsbokføring: 1) Sikringsobjektet kan identifiseres og innebærer ved endringer i markedsverdi en risiko for banken. 2) Sikringsobjektet identifiseres som sikret ved etablering av sikringsinstrumentet eller ved beslutning om sikring. 3) Det er sannsynlig at verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet har en høy grad av korrelasjon, slik at den økonomiske risiko i vesentlig grad reduseres. Sikringen oppløses dersom kravene ikke lenger er oppfylt eller dersom sikringsobjektet eller -instrumentet avhendes. Dersom korrelasjonskriteriet ikke lenger er oppfylt eller sikringsinstrumentet selges, vil resultateffekten av sikringsinstrumentet frem til oppløsningstidspunktet behandles som om sikringen ikke var oppløst. Avhendes sikringsobjektet vil resultateffekten av både objektet og sikringsinstrumentet resultatføres på oppløsningstidspunktet, det første som realisert og det siste som urealisert. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter bankenes midtkurser for valuta på balansedagen. Valutapostene er i det vesentlige sikret ved tilsvarende poster på motsatt side i balansen eller ved instrumenter utenfor balansen. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra gebyrer, provisjoner o.l. som overstiger de direkte 13

14 Noter til regnskapet Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen er avtaler som inngås for å sikre fremtidige rentevilkår eller motvirke effekten av kurssvingninger. Renteinstrumenter benyttes i sikrings- og handelsøyemed, mens valutainstrumenter kun benyttes som sikringsinstrumenter. Klassifisering som sikring eller handel avgjøres ved avtaleinngåelsen ut fra intensjonen med transaksjonen. Den regnskapsmessige behandling avgjøres av denne klassifikasjonen. Inntekter og utgifter vedrørende sikringsinstrumentene og de tilhørende sikringsobjekter periodiseres og grupperes på samme måte, mens renteinstrumenter klassifisert som handelstransaksjoner inngår i bankens handelsportefølje og verdsettes til markedsverdi. Obligasjoner og sertifikater Obligasjoner/sertifikater emittert av andre består av stats-/statsgaranterte papirer til oppfyllelse av likviditetsreservekravet, beholdning anskaffet som handelstransaksjoner, andeler i obligasjonsfond og beholdning anskaffet som sikring mot renterisiko på innlånssiden. For egne obligasjoner/sertifikater skilles det mellom oppkjøp for refinansieringsformål og kjøp/salg av egne obligasjoner i forbindelse med markedspleie som inngår i bankens handelsportefølje. Klassifikasjon Obligasjoner og sertifikater emittert av andre er hovedsakelig klassifisert som omløpsmidler. Obligasjonslån hvor beslutningen om å erverve obligasjonene er foretatt på bakgrunn av ordinære utlånskriterier, er klassifisert som utlån. Den regnskapsmessige behandling er dermed analog med ordinære utlån med hensyn til periodisering av over-/underkurser og verdsettelse. Egne obligasjoner/sertifikater går til fradrag i henholdsvis obligasjons- og sertifikatgjelden. Verdsettelse Likviditetsreservebeholdningen og handelsporteføljen styres ut fra fastsatte rammer for hvor stor renteeksponeringen kan være. Porteføljene er vurdert hver for seg til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Andeler i obligasjonsfond er vurdert til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Det er ved vurderingen tatt hensyn til tilhørende sikringsforretninger. Obligasjoner emittert av andre anskaffet som sikring mot renterisiko på innlånssiden, verdsettes til anskaffelseskost korrigert for periodiserte over-/underkurser. Gevinstberegning Ved beregning av gevinst ved salg av obligasjoner og sertifikater blir inngangsverdien fastsatt til gjennomsnittlig inntakskost for hele beholdningen av angjeldende obligasjon/sertifikat. Salgs- og gjenkjøpsavtaler (repo) Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner hvor erververen er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen til fastsatt tidspunkt og pris, behandles regnskapsmessig som et låneforhold. Kortsiktige ut- og innlån som følge av salgs- og gjenkjøpsavtaler, medtas i innskudd og utlån til/fra finansinstitusjoner i balansen. Aksjer Aksjene i de tre heleide datterselskapene er oppført til anskaffelseskost og medtatt under anleggsmidler i morbankens balanse. Dersom aksjenes virkelige verdi er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, foretas nedskriving til virkelig verdi. Andeler i aksjefond er medtatt under kortsiktige plasseringer i verdipapirer i balansen. Andelene er vurdert til den laveste verdi av samlet anskaffelseskost og markedsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, tillagt oppskrivinger og fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. Ordinære avskrivinger, basert på kostpris tillagt oppskrivinger, er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ordinære avskrivinger belastes driftskostnadene i resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdi av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Tap og avsetninger for tap på utlån Tap på utlån og netto ikke inntektsførte renter I bankens resultatregnskap består posten tap på utlån av periodens konstaterte tap og endring i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger i perioden, med fradrag for inngang på tidligere perioders konstaterte tap. 14

15 Noter til regnskapet Akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger presenteres i balansen som separate fradragsposter under brutto utlån. Ved konstaterte tap på overtatte eiendommer og løpende lån, blir de respektive postene direkte nedskrevet i balansen. Netto ikke inntektsførte renter omfatter årets opptjente ikke betalte renter frem til inntektsføring stoppes, opptjente renter etter at inntektsføring av renter er stoppet og inngang på tidligere års ikke inntektsførte renter. Netto ikke inntektsførte renter går til reduksjon av brutto renteinntekter i resultatregnskapet. Mislighold og tapsvurdering Misligholdte lån defineres som lån hvor låneavtalen ikke er overholdt og dette ikke skyldes normale forsinkelser eller andre tilfeldige forhold hos lånekunden. Lån som ikke er betjent 90 dager etter terminforfall anses i alle tilfeller som misligholdt, og disse rapporteres som misligholdt. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom og ved gjeldsettergivelse. Spesifiserte tapsavsetninger skal dekke påregnelig tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Alle tapsutsatte lån, dvs. misligholdte lån og lån hvor banken er blitt kjent med faren for fremtidig mislighold, gjennomgås i forbindelse med hver regnskapsavleggelse. Når det gjelder den ikke misligholdte utlånsmasse, blir alle lån som har restgjeld på minst 25 millioner kroner vurdert jevnlig. Hvert enkelt tapsutsatt lån, såvel bolig- som næringslån, blir gjennomgått med henblikk på å finne antatt realisasjonsverdi av underliggende pantesikkerheter og hvordan banken er sikret i forhold til denne. Låntakers økonomiske stilling for øvrig blir ikke vurdert i denne prosessen. Hvis antatt realisasjonsverdi av pantesikkerheter vurderes å dekke det totale engasjementet inklusive renter og provisjoner (engasjementets bokførte verdi) med god margin, fortsettes inntektsføring av renter. Vurderes antatt realisasjonsverdi å være mindre betryggende i forhold til engasjementets bokførte verdi, stoppes inntektsføring av renter. Samtidig blir årets inntektsførte ikke betalte renter tilbakeført, og tidligere års inntektsførte ikke betalte renter blir ført som spesifiserte tapsavsetninger. Vurderes antatt realisasjonsverdi å være lavere enn engasjementets bokførte verdi, foretas nødvendig spesifisert tapsavsetning på hovedstol, i tillegg til at renter behandles som beskrevet i foregående avsnitt. Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som måtte være oppstått i den øvrige del av utlånsmassen og som ikke er identifisert som tapsutsatt, og dermed ikke er hensyntatt i de spesifiserte tapsavsetninger. Behovet for uspesifiserte tapsavsetninger vurderes ut fra erfaringstall fra tidligere år om de tap som oppstår i denne del av utlånsmassen. Overtatte eiendommer Eiendommer som er overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjementer, er klassifisert som omløpsmidler og føres som egen post i balansen. Overtatte eiendommer er på overtakelsestidspunktet vurdert til det laveste av overtakelseskost og antatt realisasjonsverdi. Ved senere regnskapsavleggelser vurderes eiendommene til det laveste av denne inntakskost og antatt realisasjonsverdi på balansedagen. Nedskriving av verdien på og tap ved salg av overtatte eiendommer føres som konstaterte tap på utlån, mens realiserte gevinster føres som inngang på tidligere konstaterte tap. Pensjonskostnader og -forpliktelser Foreløpig standard for regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader er implementert i regnskapet med virkning fra 1. januar Etter standarden er både forpliktelser knyttet til kollektive ordninger i livsforsikringsselskap og usikrede forpliktelser inntatt i regnskapet. Årets netto pensjonskostnad består av nåverdien av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. Netto pensjonskostnad inngår i posten lønn, honorarer og andre personalkostnader. Endring i regnskapsprinsipp som følge av den nye standarden er en grunnleggende regnskapsreform og virkningen er dermed korrigert mot egenkapitalen pr. 1. januar Overgangsvirkningen er tatt fullt ut i innføringsåret. Note 9 gir ytterligere informasjon om pensjonskostnader og -forpliktelser. Skatt Skatt behandles etter revidert foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt. Skatt periodiseres som en kostnad uavhengig av betalingstidspunktet. Skattekostnaden reflekterer således årets og fremtidig betalbar skatt som følge av årets aktivitet. Skatt som ventes utlignet på årets resultat inngår i årets skattekostnad og benevnes betalbar skatt. 15

16 Noter til regnskapet 2 Renteinntekter og lignende inntekter Millioner kroner Renter og kredittprovisjoner av utlån og andre fordringer på kunder Renter av innskudd i og utlån til finansinstitusjoner Renter av ihendehaverobligasjoner Renter av sertifikater Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Millioner kroner Renter på innskudd fra kunder Renter på innskudd og utlån fra finansinstitusjoner Renter og provisjoner på obligasjonsgjeld Renter og provisjoner på sertifikatgjeld Renter på ansvarlig lånekapital Andre rente- og innlånskostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Millioner kroner Realiserte kursgevinster/-tap(-) obligasjoner og sertifikater Kursreguleringer obligasjoner og sertifikater Andre kursgevinster/-tap(-) Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Markedsverdi over kostpris pr I henhold til laveste verdis prinsipp. 2 Markedsverdi omfatter markedsverdi på obligasjoner og tilhørende sikringsforretninger. 5 Andre driftsinntekter Millioner kroner Provisjonsinntekter Driftsinntekter egne eiendommer Driftsinntekter overtatte eiendommer Diverse driftsinntekter Andre driftsinntekter

17 Noter til regnskapet Lønn, honorarer og andre personalkostnader 6 Millioner kroner Ordinære lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Honorarer Andre personalkostnader Lønn, honorarer og andre personalkostnader Antall fast ansatte på heltid pr (konsern) 90 (93) Antall fast ansatte på deltid pr Antall vikarer pr Antall årsverk pr (konsern) 100 (103) Netto pensjonskostnad for 1994 er beregnet i.h.t. foreløpig standard for regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader, se note 9 for nærmere detaljer. For tidligere år er betalt pensjonspremie til livsforsikringsselskap og endring i usikret pensjonsforpliktelse ført over resultatregnskapet. Godtgjørelse til administrerende direktør, tillitsvalgte og valgt revisor 7 Kroner Godtgjørelse til styre Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør Konsern Ordinært honorar til valgt revisor Morbank Datterselskaper Honorar for utvidede kontrolloppgaver etter bankens ønske Honorar for rådgiving Sum honorar til revisor Ansatte og tillitsvalgtes låneforhold 8 Tusen kroner Lån til ansatte pr Lån til tillitsvalgte pr Lån til selskaper der tillitsvalgte er styremedlem pr Herav lån til ansatte og tillitsvalgte med rentesubsidiering pr Rentefordel for ansatte og tillitsvalgte Denne subsidieringskostnaden vises ikke i resultatregnskapet fordi renteinntekten fra lån til ansatte og tillitsvalgte bokføres til faktisk avtalt rente. 17

18 Noter til regnskapet 9 Pensjonskostnader og -forpliktelser Banken har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte plassert i livsforsikringsselskap. Forpliktelsen omfatter 88 ansatte og 4 pensjonister pr. 31. desember For øvrig har banken usikret pensjonsforpliktelse overfor administrerende direktør. Beregninger vedrørende den usikrede pensjonsforpliktelsen vises for seg. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne standarden skal bankens pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner der de fremtidige pensjonsytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Bankens kollektive pensjonsordning er en differansepensjonsordning mens de usikrede pensjonsforpliktelsene er bruttopensjonsordninger. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av livsforsikringsselskapet basert på informasjon fra banken. Det er ikke foretatt omregning av tidligere år idet årets beregning viser at den betalte pensjonspremien p.t. gir en rimelig god tilnærming til netto pensjonskostnad beregnet etter standarden. Den regnskapsmessige registrerte pensjonsforpliktelsen er ikke juridisk forpliktende for banken. Ved beregningene for 1994 er følgende forutsetninger lagt til grunn % Diskonteringsrente 7,0 Forventet lønnsregulering 3,3 Forventet regulering av løpende pensjoner 2,5 Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,5 Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,0 Frivillig avgang for ansatte under 40 år 2,0 Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 Sammensetningen av netto pensjonskostnad for 1994 Millioner kroner Nåverdi av årets pensjonsopptjening kollektiv ordning 2 Nåverdi av årets pensjonsopptjening usikret ordning 0 Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 1 Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser usikret ordning 0 Forventet avkastning på pensjonsmidler -1 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 Netto pensjonskostnad 2 Avstemming av pensjonsforpliktelser og -midler (for implementeringseffekt, se note 27): Millioner kroner Estimert brutto pensjonsforpliktelse kollektiv ordning Estimert pensjonsforpliktelse usikret ordning 1 1 Estimert verdi av pensjonsmidler Estimert netto pensjonsforpliktelse 7 7 Arbeidsgiveravgift på estimert netto pensjonsforpliktelse 1 1 Balanseført netto pensjonsforpliktelse

19 Noter til regnskapet Andre driftskostnader 10 Millioner kroner EDB-kostnader Driftskostnader egne eiendommer Driftskostnader overtatte eiendommer Ordinære avskrivinger Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond Diverse driftskostnader Andre driftskostnader Varige driftsmidler 11 Millioner kroner Maskiner, inventar Bygninger og andre og transportmidler faste eiendommer Morbank Konsern Morbank Konsern Anskaffelseskost inkl. oppskrivinger pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Uavskrevet rest oppskriving pr Årets ordinære avskrivinger Prosentsatser for ordinære (lineære) avskrivinger For driftsformål eier banken Kongensgt. 18 og Munkegt. 21 på Torvet i Trondheim. Investeringer i og salg av varige driftsmidler de siste 5 år Millioner kroner Maskiner, inventar og transportmidler: Investeringer (konsern) 8 (10) Salg (konsern) 1 (1) Bygninger og andre faste eiendommer: Investeringer Salg Banken har kjøpt eiendommen Kongens gt. 22 i Trondheim. 19

20 Noter til regnskapet 12 Tap og avsetninger for tap på utlån De forskjellige elementene som inngår i tap og avsetninger for tap på utlån er omtalt i note 1. Det vises også til utfyllende opplysninger vedrørende mislighold og tap på utlån i prospektet på sidene Millioner kroner Konstaterte tap utover tidligere års tapsavsetninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere tapsavsetninger Periodens spesifiserte tapsavsetninger Økning på engasjementer med avsetning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere avsetninger Reduksjon på engasjementer med avsetning fra tidligere år Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Spesifisert avsetning til dekning av tap på utlån pr Konstaterte tap dekket av tidligere års spesifiserte tapsavsetninger Periodens avsetning Økning på engasjementer med avsetning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere avsetninger Reduksjon på engasjementer med avsetning fra tidligere år Spesifisert avsetning til dekning av tap på utlån pr Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån pr Periodens uspesifiserte avsetning til dekning av tap på utlån Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån pr Lån misligholdt mer enn 3 måneder pr (tall pr ) Millioner kroner Brutto Nedskrevet Netto utestående utestående Hovedstol på lån hvor inntektsføring av renter er stoppet 95 (226) 51 (67) 44 (159) Hovedstol på lån hvor renter fremdeles inntektsføres 92 ( 63) 0 ( 0) 92 ( 63) Hovedstol på lån misligholdt mer enn 3 måneder 187 (289) 51 (67) 136 (222) Lån uten ordinær rentebetjening pr (tall pr ) Lån uten ordinær rentebetjening er definert som lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet, og som ikke betjenes i.h.t. den opprinnelige låneavtale på vurderingstidspunktet. Som førsteprioritetsinstitusjon kan banken likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Millioner kroner Brutto Nedskrevet Netto utestående utestående Hovedstol på lån som har vært misligholdt mer enn 3 måneder 95 (226) 51 ( 67) 44 (159) Hovedstol på lån som har vært misligholdt mindre enn 3 måneder 91 (125) 33 ( 40) 58 ( 85) Hovedstol på lån uten ordinær rentebetjening 186 (351) 84 (107) 102 (244) 20

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

BNbank Rapport 1. kvartal 2001

BNbank Rapport 1. kvartal 2001 Morbank Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 1. kv. 1. kv. 4. kv. 1. kv. 2000 2000 2000 2001 Millioner kroner 2001 2000 2000 2000 1 294 304 353 357 Renteinntekter og lignende inntekter 575 540 461 1 991 1 229

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1995

Rapport 1. kvartal 1995 Rapport 1. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner Note 1.1.-31.3.95 1.1.-31.3.94 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 477 579 2.092 Rentekostnader og lignende kostnader 419 481 1.757 Netto

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BNbank Rapport 2. kvartal 1999. Resultatforbedringer PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999

BNbank Rapport 2. kvartal 1999. Resultatforbedringer PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999 PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999 Resultatforbedringer I første halvår oppnådde BNbank-konsernet 107 millioner kroner i driftsresultat før tap på utlån. Tilsvarende tall i fjor var 63 millioner kroner.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998

REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998 PRESSEMELDING REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998 I tredje kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 55 millioner kroner (33 millioner kroner i andre kvartal). Egenkapitalrentabiliteten etter

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Året 1995. BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond

Året 1995. BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond Året 1995 BNbank tar nye markedsandeler BNkonto passerte fem milliarder kroner og 28.000 kunder BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond Nye produkter lansert BNkort og BNfastrente Brutto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BNbank Rapport 3. kvartal Regnskap - 3. kvartal 1999 PRESSEMELDING

BNbank Rapport 3. kvartal Regnskap - 3. kvartal 1999 PRESSEMELDING PRESSEMELDING Regnskap - 3. kvartal 1999 I årets tre første kvartaler oppnådde BNbank-konsernet 167 millioner kroner i drifts-resultat før tap på utlån. Tilsvarende tall i fjor var 117 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA TREDJE KVARTAL 24 1 2 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er en forretningsbank som har spesialisert seg på pantelån og innskudd på sparekonti, og datterselskapet BNkreditt er landets største

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer