PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA"

Transkript

1 PROSPEKT i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA Ved gjennomgang av Prospektet, bør det foretas en grundig vurdering av forholdene beskrevet under overskriften Risikofaktorer som begynner på side 13. Prospektet er ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer. *** *** Prospektet distribueres til alle registrerte aksjonærer i Norsk Hydro ASA per 28. november 2003 til de adresser som er registrert i VPS. Flere eksemplarer av Prospektet og dokumentene som det henvises til i Prospektet, kan fås fra de finansielle rådgiverne og Norsk Hydro ASA. 28. november 2003 Finansielle rådgivere Norsk Hydro ASA har utarbeidet et engelskspråklig prospekt ( Information Memorandum ) som er godkjent av Oslo Børs i forbindelse med fisjonen av Norsk Hydro ASA. Dette Prospektet er en norsk oversettelse av det engelske Information Memorandum, med unntak for beskrivelsen av amerikanske skatteforhold i Del III, som ikke er oversatt. Oversettelsen er ikke godkjent av Oslo Børs. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom Prospektet og Information Memorandum skal Information Memorandum gjelde. Information Memorandum kan fås ved henvendelse til de finansielle rådgiverne eller Norsk Hydro ASA. Norsk Hydro ASA has issued an Information Memorandum in the English language which has been approved by the Oslo Stock Exchange in connection with the demerger of Norsk Hydro ASA. This document is a Norwegian translation of the Information Memorandum, except for the description of American tax consequences in Part III, which has not been translated. The translation has not been approved by the Oslo Stock Exchange. In case of discrepancies between this document and the Information Memorandum, the Information Memorandum shall prevail. Investors will be able to obtain the English version of the Information Memorandum from the financial advisors and Norsk Hydro ASA.

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON TIL HYDRO-AKSJONÆRER OG EIERE AV AMERIKANSKE ADS... DEFINISJONER... VALUTAINFORMASJON... VARSEL OM USIKKERHET KNYTTET TIL UTSAGN OM FREMTIDEN... ERKLÆRING FRA STYRET I NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE NORSKE JURIDISKE RÅDGIVERNE TIL NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE TIL NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE NORSKE JURIDISKE RÅDGIVERNE TIL DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE... (ii) (iii) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiii) DEL I SAMMENDRAG; FINANSIELL INFORMASJON OG RISIKOFAKTORER... 1 SAMMENDRAG... 1 FINANSIELL INFORMASJON... 6 RISIKOFAKTORER DEL II FISJONEN DEL III HYDRO AGRI INNFØRING I PLANTEERNÆRING OVERSIKT OVER MINERALGJØDSELINDUSTRIEN HYDRO AGRIS SEGMENTER UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON LEDELSENS DRØFTELSE OG ANALYSE AV FINANSIELL STILLING OG RESULTAT AGRIHOLDS LEDELSE ETTER FISJONEN BESKRIVELSE AV AGRIHOLDS AKSJER OG AKSJEKAPITAL ETTER FISJONEN SKATT UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK DEL IV HYDRO HISTORISK INFORMASJON OLJE OG ENERGI HYDRO ALUMINIUM ØVRIGE VIRKSOMHETER UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON LEDELSENS DRØFTELSE OG ANALYSE AV FINANSIELL STILLING OG RESULTAT HYDROS LEDELSE ETTER FISJONEN BESKRIVELSE AV HYDROS AKSJER OG AKSJEKAPITAL ETTER FISJONEN UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK DEL V FINANSIELL INFORMASJON VEDLEGG... E1-1 VEDLEGG 1: FISJONSPLANEN... E1-1 VEDLEGG 2: VEDLEGG TIL FISJONSPLANEN... E2-1 VEDLEGG 3: FINANSIELL INFORMASJON... E3-1 (xiii) (i)

4 INFORMASJON TIL AKSJONÆRER OG EIERE AV AMERICAN DEPOSITARY SHARES ( ADSer ) SOM REPRESENTERER AKSJER I NORSK HYDRO ASA Informasjon til Hydro-aksjonærer og eiere av ADSer i USA: Aksjene i AgriHold ASA ( AgriHold ) som skal utstedes i forbindelse med Fisjonen, vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske verdipapirhandelloven ( Securities Act ) av 1933 med senere endringer, og vil bli distribuert i henhold til det standpunkt som er inntatt av Division of Corporate Finance i United States Securities and Exchange Commission (SEC), i en uttalelse inntatt i Staff Legal Bulletin No. 4 av 16. september 1997, og som fastslår at aksjene ikke krever registrering etter den amerikanske verdipapirloven dersom visse vilkår som er spesifisert i SLB nr. 4, er oppfylt, slik tilfellet er med Fisjonen. AgriHold har til hensikt å søke om fritak fra registreringskravene i paragraf 12(g) i den amerikanske børsloven av 1934 med senere endringer ( Exchange Act ), i samsvar med regel 12g3-2(b), og AgriHold forventer at SEC vil oppføre AgriHold på listen over utenlandske private utstedere som krever fritak fra registreringskravene i paragraf 12(g) i Securities Exchange Act. Dersom AgriHold blir oppført på denne listen, vil selskapet gi visse dokumenter til SEC i samsvar med denne regelen. Disse dokumentene vil primært bestå av periodisk avgitte regnskaper og årsrapporter for AgriHold, som i samsvar med regelen skal avgis i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk og som ikke vil bli ansett inngitt til SEC. Siden AgriHold-aksjene initielt ikke skal noteres på noen børs eller meglerorganisert handelssystem i USA, er det lite trolig at det vil utvikle seg et aktivt marked for omsetning av disse aksjene i USA. Informasjon til Hydro-aksjonærer i Tyskland: AgriHold-aksjene er ikke og vil ikke bli offentlig tilbudt i Tyskland, og således er det ikke og vil det ikke bli publisert eller sirkulert noe offentlig salgsprospekt (Verkaufsprospekt) for aksjene i Tyskland i henhold til loven om salgsprospekter for verdipapirer (Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz Prospektloven ). Videresalg av AgriHold-aksjene i Forbundsrepublikken Tyskland kan bare foretas i samsvar med bestemmelsene i Prospektloven og andre gjeldende lover som regulerer verdipapirsalg og -tilbud i Tyskland. Informasjon til Hydro-aksjonærer i Storbritannia: I Storbritannia distribueres Prospektet kun til aksjonærer i Hydro ( relevante personer ) i henhold til seksjon 67 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order Ingen som ikke er relevante personer skal basere seg på dette dokumentet eller dets innhold. Mottakerne av dette dokumentet skal ikke (helt eller delvis) distribuere, offentliggjøre eller reprodusere dokumentet eller dets innhold eller gi det videre til andre. Informasjon til andre Hydro-aksjonærer utenfor Norge: Prospektet retter seg ikke til personer hvis involvering vil utløse krav om tilleggsdokumenter eller andre registreringer og/eller forpliktelser enn det som kreves etter norsk lov. Personer som mottar dette Prospektet må forsikre seg om at de ikke bryter disse restriksjonene. ********************** Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke har funnet sted endringer i Norsk Hydro ASAs virksomhet, herunder selskapets landbruksvirksomhet, etter tidspunkt for dateringen av Prospektet, eller at informasjonen i dokumentet er korrekt på noe tidspunkt etter dateringen. Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Fisjonen av Norsk Hydro ASA og noteringen av AgriHold-aksjene på Oslo Børs. (ii)

5 DEFINISJONER I dette dokumentet skal følgende uttrykk ha betydning som angitt nedenfor: Begrep ADRer ADSer Agri AgriHold AgriHold ADR AgriHold ADR-depotbanken AgriHolds styre AgriHold-aksje AgriHold-konsernet Agri-selskap Amerikansk aksjonær AN Definisjon Amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts) Amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares) AgriHold og dets konsoliderte datterselskaper AgriHold ASA Amerikanske depotbevis som hver representerer én amerikansk depotaksje i AgriHold ADR-depotbanken under level I ADR-fasiliteten som vil bli opprettet av AgriHold i forbindelse med fisjonen Styret i AgriHold Én aksje i AgriHold AgriHold ASA og dets konsoliderte datterselskaper etter Fisjonen AgriHold eller et av dets konsoliderte datterselskaper etter at Fisjonen er gjennomført En eier av aksjer eller ADRer som er (i) borger eller har bopel i USA, (ii) et selskap, partnerskap eller annen type forretningsenhet underlagt amerikansk lov, (iii) en stiftelse kontrollert av en amerikansk (juridisk) person og under primærtilsyn av en amerikansk domstol, eller (iv) en formuesmasse der inntektene er skattepliktige etter USAs føderale skattelov, uansett kilde Ammoniumnitrat (AN) nitrogengjødsel som inneholder % nitrogen og som produseres ved reaksjon mellom salpetersyre (et mellomprodukt framstilt av ammoniakk) og ammoniakk AS Ammoniumsulfat gjødsel som inneholder 21 % nitrogen og 24 % svovel ATS Automotive Hydro Agris ammoniakkhandel- og shippingenhet Hydro Aluminiums Automotive sektor, som omfatter aktiviteter på global basis innen presisjonstrukne aluminiumrør, aluminiumstrukturer og støpte aluminiumprodukter (iii)

6 Begrep BAT CAN CAP cash crops CN Comalco CROGI CRU DAP Den amerikanske børsloven Den amerikanske verdipapirhandelloven Departementet Duke-kontrakten EAA EØS EDC EFMA EFTA ESA Definisjon Best Available Techniques Beste tilgjengelige teknikk for forebygging og kontroll av forurensning fra gjødselproduksjon, som definert av gjødselprodusentene i EU, herunder Hydro Agri Kalsiumammoniumnitrat, nitrogengjødsel som inneholder % nitrogen, framstilt ved å blande AN og et kalsiumsalt EU s felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy) Markedssegmenter med høy merverdi, slik de omtales i bransjen, som frukt grønnsaksdyrking Kalsiumnitrat eller kalksalpeter mineralgjødsel som inneholder nitrogen i nitratform (15,5 %) og vannløselig kalsium (19 %) Comalco Limited Kontantavkastning på brutto investert kapital, Cash return on gross investment CRU International Limited Diammoniumfosfatgjødsel mineralgjødsel som inneholder 46 % fosfat som P 2 O 5 U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere endringer U.S. Securities Act of 1933 med senere endringer Det norske Olje- og energidepartementet En langsiktig kjøpsavtale for naturgass med Duke Energy Europe Northwest B.V. Den europeiske aluminiumorganisasjonen, European Aluminium Association Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet Etylendiklorid Det europeiske forbundet av gjødselsprodusenter, European Fertilizer Manufacturers Association Det europeiske frihandelsforbund EFTAs overvåkningsorgan (iv)

7 Begrep EU Extrusion Fisjonen Fisjonsplanen FAO Foretaksregisteret GFU HACCP HBP Definisjon Den europeiske union Hydro Aluminiums sektor for ekstrudering Den foreslåtte fisjonen av Norsk Hydro ASA i samsvar med Fisjonsplanen Fisjonsplanen som ble godkjent av styrene i Norsk Hydro ASA og AgriHold ASA den 28. november 2003, og som er gjengitt i vedlegg 1 til Prospektet FNs matvareorganisasjon Foretaksregisteret i Brønnøysund Gassforhandlingsutvalget Kritiske kontrollpunkt i risikoanalyse ( Hazard Analysis Critical Control Points ), en metode for kvalitetskontroll fastsatt av Verdens Helseorganisasjon og vedtatt av Europakommisjonen Hydro Business Partner, forretningsenhet innenfor Norsk Hydro ASA og Norsk Hydro Produksjon AS Hektar = Ha Mål for landareal, tilsvarende kvadratmeter HISP HMS Hydro Hydro ADR Hydro Agri Hydro Aluminum Hydro Olje og Energi Hydros styre Hydro IS Partner, forretningsenhet innenfor Hydro Business Partner (HBP) Helse, miljø og sikkerhet Norsk Hydro ASA eller Norsk Hydro ASA med konsoliderte datterselskaper, alt etter sammenhengen Amerikanske depotbevis som hver representerer én amerikansk depotaksje i Hydro Den delen av Hydros virksomhet som vil bli drevet av AgriHold-konsernet etter at Fisjonen er gjennomført Hydros aluminiumvirksomhet som består av delsegmentene Metall, Valsede Produkter og Extrusion og Automotive Olje- og energivirksomheten til Hydro, som består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring Styret i Norsk Hydro ASA (v)

8 Begrep Hydro-aksje Hydro-konsernet Hydro-selskap IFA Ikrafttredelsestidspunktet IPPC KPMG KWh LME MAP Metall Minoritetsselskap MMBTU MOP Nasdaq NCS NGC Definisjon Én aksje i Hydro Norsk Hydro ASA og dets konsoliderte datterselskaper Norsk Hydro ASA eller noen av dets konsoliderte datterselskaper som ikke blir datterselskaper av AgriHold ASA Det internasjonale forbundet for gjødselsindustrien, International Fertilizer Industry Association, en bransjeorganisasjon der 450 selskaper i mer enn 80 land over hele verden er medlemmer Den dag da Fisjonen blir gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret. Forventet ikrafttredelsestidspunkt er ca. 24. mars 2004 EU-direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning (Integrated Pollution Prevention and Control), vedtatt i september 1996 KPMG LLP Kilowatt-time Metallbørsen i London (London Metal Exchange) Monoammoniumfosfat en mineralgjødsel som inneholder 52% fosfat som P 2 O 5 Hydro Aluminiums delsegment Metall, som omfatter sektorene Primærmetall og Metallprodukter Et selskap eller annet rettssubjekt der Hydro Agri har en direkte eller indirekte eierinteresse etter Fisjonen, men som ikke er et konsolidert datterselskap Millioner BTU (British Thermal Units), målenhet for energi 1 MMBTU = 1 054,4 MJ (megajoule) Kaliumklorid ( Muriate of Potash ) Nasdaq-børsen ( National Association of Securities Dealers Automated Quotation System ) Den norske kontinentalsokkelen Natural Gas Company of Trinidad and Tobago (vi)

9 Begrep Noon Buying Rate eller kjøpskurs kl. 12 Nord-Amerika Norsk GAAP eller N GAAP NPK OECD Offentliggjøringstidspunktet Prospektet PSA PUD PVC Sanction Act SDØE SEC Section 355 SLB Nr. 4 SOP SQM Tilknyttet selskap tonn TWh Definisjon Kjøpskursen kl. 12 for telegrafisk overføring i utenlandsk valuta Hydro Aluminums forretningssektor for Nord- Amerika God regnskapsskikk i Norge Mineralgjødsel som inneholder både nitrogen, fosfor og kalium, for eksempel Fullgjødsel Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 19. juni 2003, den dagen da hensikten om å skille ut Hydro Agri ble annonsert Dette fisjonsprospektet, datert 28. november 2003 Produksjonsdelingsavtale Plan for utbygging og drift Polyvinylklorid, et plastråstoff U.S. Sanction Act, lov om sanksjoner vedrørende Iran og Libya, vedtatt i 1996 Statens direkte økonomiske engasjement Det amerikanske kredittilsynet (United States Securities and Exchange Commission) Paragraf 355 i USAs skattelov (United States Internal Revenue Code) av 1986 med senere endringer SEC Staff Legal Bulletin No. 4, utgitt den 16. september 1997 Kaliumsulfat (Sulphate of Potash) Sociedad Quimica y Minera de Chile (Soquimich) Selskap der Hydro har betydelig innflytelse, normalt gjennom eierskap på 20-50% av stemmeberettigede eierinteresser i selskapet Ett metrisk tonn = kg Terrawattime (en milliard kilowattimer) (vii)

10 Begrep urea US GAAP Valsede produkter VAW VPS eller VPS-systemet VCM WTO Definisjon Nitrogengjødsel med 46 % nitrogen dannet ved reaksjon mellom ammoniakk og karbondioksid under høyt trykk God regnskapsskikk i USA (Generally accepted accounting principles in the United States) Hydro Aluminiums delsegment valsede produkter VAW aluminum AG Verdipapirsentralen ASA Vinylkloridmonomer, et råstoff for PVC Verdens handelsorganisasjon OLJE- OG GASSTERMINOLOGI Begrep mrd. m 3 foe foe/d bcf cf kondensat LNG LPG NGL Definisjon Milliarder kubikkmeter Fat oljeekvivalenter Fat oljeekvivalenter per dag Milliarder kubikkfot Kubikkfot Lette hydrokarboner, som produseres sammen med naturgass, og som skilles ut som væske ved temperatur og trykkforholdene som normalt forekommer i produksjonsutstyret over havoverflaten Liquified Natural Gas. En væske som består av naturgass (dvs. stort sett metan), som gjøres flytende for enkelt å transportere den uten rørledning, for eksempel over en havstrekning. LNG er ikke like lett å kondensere som LPG og må utsettes for lav temperatur og høyt trykk eller ekstremt lav (kryogen) temperatur og nær atmosfærisk trykk for å bli flytende Liquified Petroleum Gas. En væske som hovedsakelig består av butan og propan Våtgass. Olje- og gasskondensat og naturgassvæsker. Se kondensat og LPG (viii)

11 Begrep påviste reserver påviste utbygde reserver påviste, ikke utbygde reserver Sm 3 utviklingsbrønn letebrønn felt reservoar Definisjon Den estimerte mengde hydrokarboner som i samsvar med geologiske og tekniske data med rimelig sikkerhet kan utvinnes i kommende år fra kjente reservoarer under de rådende økonomiske og driftsmessige forhold Reserver som forventes utvunnet fra eksisterende brønner med eksisterende utstyr og driftsmetoder. Ytterligere olje og gass man forventer å kunne utvinne ved å bruke gass- og væskeinjeksjon eller andre teknikker for økt utvinning, blir bare tatt med under påviste utbygde reserver etter pilottesting, eller etter at drift av et installert program har bekreftet at man vil oppnå økt utvinning Reserver som forventes å bli utvunnet fra nye brønner i områder der det ikke tidligere er boret, eller fra eksisterende brønner der en ny brønnkomplettering krever relativt store kostnader. Omfatter ikke reserver der det vurderes væskeinjeksjon eller andre teknikker for økt utvinning, med mindre disse teknikkene har vist seg effektive ved faktiske tester i samme område og i samme reservoar. Reserver i områder der det ikke er boret, er begrenset til de boreenheter som fortsetter fra produserende enheter og som med rimelig sikkerhet vil produsere når de bores. Påviste reserver for andre, ikke utbygde enheter kan bare påberopes når det med sikkerhet kan vises at det er kontinuitet med den eksisterende produksjonsformasjonen Standard kubikkmeter. For omregning av naturgassenheter oppgitt i dette informasjonsdokumentet: 1 Sm 3 = 35,3147 kubikkfot En brønn som bores innenfor et område for et påvist olje- eller gassreservoar ned til dybden av en stratigrafisk horisont som man vet er produktiv En brønn som bores for å finne og produsere olje eller gass i et område uten påviste reserver, for å finne et nytt reservoar i et felt der det allerede er kjent at det kan produseres olje eller gass i et annet reservoar, eller for å utvide et kjent reservoar Et område som består av ett eller flere reservoarer som alle er gruppert i eller relatert til den samme geologiske enkeltstrukturen og/eller det samme stratigrafiske forholdet En porøs og gjennomstrømmelig undergrunnsformasjon som inneholder en naturlig ansamling av produserbar olje eller gass, holdt på plass av ugjennomtrengelige bergarter eller vannbarrierer, og som er frittstående og atskilt fra andre reservoarer (ix)

12 VALUTAINFORMASJON I Prospektet gjelder følgende, med mindre annet er oppgitt eller fremgår av sammenhengen: henvisninger til kroner, krone og NOK er til norsk valuta; henvisninger til dollar, $ og USD er til valutaen i USA, og henvisninger til euro eller er til den lovfestede valutaen i de medlemsstatene i EU som har sluttet seg til den felles valutaen i samsvar med traktaten om opprettelse av Det europeiske felleskap, endret ved Traktaten om Den europeiske union. Hydro offentliggjør sine konsoliderte regnskaper i norske kroner, på samme måte som Agri vil gjøre det etter at Fisjonen er gjennomført. Tabellene nedenfor viser informasjon vedrørende vekslingskursen mellom norske kroner og dollar i de angitte periodene basert på gjennomsnittlig kjøpskurs kl 12: Året 2002 Året 2001 Året 2000 Gjennomsnittlig valutakurs basert på kjøpskurs kl 12: ,10 8,22 7,99 9,00 8,83 Tabellen nedenfor viser kjøpskurs kl 12:00 for USD/NOK på de angitte datoene. Kjøpskurs kl 12:00. Dato Kjøpskurs kl 12: september , september , desember , desember , desember ,86 (x)

13 VARSEL OM USIKKERHET KNYTTET TIL UTSAGN OM FRAMTIDEN Prospektet inneholder utsagn vedrørende framtidige resultater for Hydro og Agri etter at Fisjonen er gjennomført, herunder prognoser, forretningsmessig utvikling og forretningstrender som refererer til framtiden. Slike utsagn i Prospektet knytter seg blant annet til følgende forhold: planlagte kapasitetsøkninger og utnyttelsesgrader forventede investeringer anslag for olje- og gassreserver forhold som gjelder miljølovgivning søksmål virkninger av sikring av råvare- og energikostnader og utenlandsk valuta globale og regionale økonomiske forhold tilbud og etterspørsel etter korn og andre landbruksprodukter konkurranse og handlinger fra konkurrenter og andre i markedet, herunder endringer i industriell kapasitet, utnyttelsesgrad og produktpriser vekstmuligheter svingninger i valutakurser volum, pris, kostnader, marginer og salg resultater, kontantstrømmer, utbytter og andre forventede finansielle forhold utsikter og strategier for produkter, segmenter, virksomheter og markedsandeler kapitalbehov og bruk av tilgjengelige kontanter finansieringsplaner mål for kostnadsreduksjoner utvikling, produksjon, markedsføring og aksept av nye produkter, tjenester og teknologier; samt endringer i eiendeler og produktportefølje. Utsagn om framtiden omfatter alle utsagn som ikke er historiske fakta, og kan identifiseres ved slike ord som tror, forventer, framskriver, akter og venter, eller nektende form av disse samt lignende uttrykk. Ingen utsagn om framtiden i dette prospektet bør oppfattes som forutsigelser av framtidige hendelser. Det kan ikke gis noen garanti for at forventningene om framtiden som gis i disse utsagnene, vil vise seg å være korrekte. De faktiske forholdene kan skille seg vesentlig fra forventningene uttrykt i disse utsagnene dersom én eller flere av de underliggende antakelsene eller forutsetninger viser seg å være unøyaktige eller ikke inntreffer. Noen viktige faktorer som kan føre til at de faktiske forholdene skiller seg vesentlig fra disse utsagnene om framtiden, er tatt med i tilknytning til selve utsagnene og i kapitlet Risikofaktorer i Prospektet. Leserne bes om å være forsiktige med å basere seg på utsagnene om framtiden i Prospektet, som representerer Hydro-ledelsens beste skjønn på tidspunktet for dateringen av Prospektet. Bortsett fra det som kreves etter gjeldende lov, påtar verken Hydro eller det kommende Agri seg ansvar for å oppdatere disse utsagnene som følge av ny informasjon, framtidige hendelser eller annet. Leserne rådes imidlertid til å konsultere annen informasjon som offentliggjøres av Hydro eller Agri, gjennom meldinger til Oslo Børs eller pressemeldinger. (xi)

14 ERKLÆRING FRA STYRET I NORSK HYDRO ASA Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi informasjon i forbindelse med den foreslåtte fisjonen av Norsk Hydro ASA. Styret i Norsk Hydro ASA bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktisk forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Uttalelser i Prospektet om markedsforhold og fremtidsutsikter er utarbeidet etter beste skjønn. Oslo, 28. november 2003 I styret for Norsk Hydro ASA Egil Myklebust Borger A. Lenth Steinar Skarstein Elisabeth Grieg leder nestleder Odd Stenstrøm Geir Nilsen Ingvild Myhre Håkan Mogren Anne Cathrine Høeg Rasmussen (xii)

15 ERKLÆRING FRA NORSK HYDRO ASAS NORSKE JURIDISKE RÅDGIVER Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS har representert Norsk Hydro ASA som juridisk rådgiver i forbindelse med Fisjonen beskrevet i Prospektet. Vi bekrefter at Fisjonsplanen vedlagt som vedlegg I til Prospektet etter vårt skjønn er i overensstemmelse med kravene i norsk lov. Vi har gjennomgått Del II av Prospektet og bekrefter at Del II etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av innholdet i Fisjonsplanen. Vi har videre gjennomgått de avsnittene av Prospektets Del III som er inntatt under overskriftene AgriHolds ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av AgriHolds aksjer og aksjekapital etter Fisjonen, Skatt og Utbytte og utbyttepolitikk, og de avsnittene av Prospektets Del IV som er inntatt under overskriftene Hydros ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av Hydros aksjer og aksjekapital etter Fisjonen og Utbytte og utbyttepolitikk. Vi bekrefter at den beskrivelsen av juridiske og skattemessige spørsmål som er gitt i disse avsnittene, etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av gjeldende norsk lov pr dags dato. Vår erklæring begrenser seg til det ovennevnte, og omfatter ikke innholdet av andre deler av Prospektet eller utsagn av kommersiell, regnskapsmessig eller finansiell art. Vår erklæring er også begrenset til forhold underlagt norsk rett. Oslo, 28. november 2003 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS ERKLÆRING FRA NORSK HYDRO ASAS FINANSIELLE RÅDGIVERE ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited har opptrådt som finansielle rådgivere for Norsk Hydro ASA i forbindelse med Fisjonen, og vil ikke være ansvarlig overfor andre enn Norsk Hydro ASA (enten de er mottakere av Prospektet eller ikke) for å gi beskyttelse til klienter av ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited, eller for å gi råd i forbindelse med Fisjonen. Verken ABG Sundal Collier Norge ASA eller UBS Limited påtar seg ansvar for innholdet i Prospektet. ABG Sundal Collier Norge ASA Oslo, 28. november 2003 UBS Limited ERKLÆRING FRA NORSK JURIDISK RÅDGIVER FOR DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma har vært norsk juridisk rådgiver for ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited i forbindelse med Fisjonen beskrevet i Prospektet. Vi har gjennomgått Del II av Prospektet og bekrefter at Del II etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av innholdet i Fisjonsplanen. Vi har videre gjennomgått de avsnittene av Prospektets Del III som er inntatt under overskriftene AgriHolds ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av AgriHolds aksjer og aksjekapital etter Fisjonen, Skatt og Utbytte og utbyttepolitikk, og de avsnittene av Prospektets Del IV som er inntatt under overskriftene Hydros ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av Hydros aksjer og aksjekapital etter Fisjonen og Utbytte og utbyttepolitikk. Vi bekrefter at den beskrivelsen av juridiske og skattemessige spørsmål som er gitt i disse avsnittene, etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av gjeldende norsk lov pr dags dato. Vår erklæring begrenser seg til det ovennevnte, og omfatter ikke innholdet av andre deler av Prospektet eller utsagn av kommersiell, regnskapsmessig eller finansiell art. Vår erklæring er også begrenset til forhold underlagt norsk rett. Oslo, 28. november 2003 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma (xiii)

16 [DENNE SIDEN SKAL VÆRE BLANK]

17 DEL I SAMMENDRAG; FINANSIELL INFORMASJON; RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget inneholder et utvalg av den mer detaljerte informasjon som er gjengitt andre steder i Prospektet. Dette sammendraget inneholder ikke alle de viktige opplysningene som finnes i Prospektet. Prospektet og de vedlagte dokumentene bør leses i sin helhet for å få en mer fullstendig forståelse av de sakene som vil bli fremlagt for avgjørelse på Norsk Hydro ASAs ekstraordinære generalforsamling. Når det gjelder definisjoner av visse uttrykk som er brukt i Prospektet, vises det til ordlisten som er tatt inn i foran. Oversikt over Hydro Hydro ble stiftet som et norsk aksjeselskap i For tiden er Hydros virksomhet konsentrert om tre kjerneområder: Š Š Š Olje og energi ( Hydro Olje og Energi ) Aluminium ( Hydro Aluminium ), og Agri ( Hydro Agri ). Hydro Olje og Energi Hydro Olje og Energi omfatter to delsegmenter, Utforskning og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. Utforskning og Produksjon driver olje- og gassleting, feltutbygging og drift av produksjons- og transportanlegg. Energi og Oljemarkedsføring har ansvaret for Hydros handelsvirksomhet innenfor olje-, naturgass- og kraftsektoren, drift av Hydros kraftstasjoner, forvaltning av Hydros sjøtransport av råolje, våtgass og andre petroleumprodukter, Hydros andel av gasstransportsystemet på den norske kontinentalsokkelen, samt markedsføring og salg av raffinerte petroleumsprodukter (f.eks. bensin, diesel og fyringsolje) til forbrukere og andre små og mellomstore kunder. Flere opplysninger om Hydro Olje og Energi finnes i Prospektets del IV. Hydro Aluminium Hydro Aluminium er et av de tre ledende integrerte aluminiumselskapene i verden. Hydro Aluminium omfatter tre delsegmenter: Metall, Valsede Produkter og Extrusion og Automotive. Delsegmentet Metall består av Hydro Aluminiums oppstrømsvirksomheter, hovedsakelig produksjon og salg av primæraluminium produsert ved Hydro Aluminiums smelteverk. Virksomheten i delsegmentet Valsede Produkter er i hovedsak basert i Europa, med valseverk i Tyskland, Norge, Spania og Italia. Valsede Produkter har i tillegg et folievalseverk i Malaysia som gir et fotfeste i Asia. Hydro Aluminiums delsegment Extrusion og Automotive består av tre sektorer: Extrusion, Automotive og Nord-Amerika. Hovedproduktene er ekstruderte aluminiumprofiler, som først og fremst brukes til bygg og anlegg, samt i transportsektoren. Flere opplysninger om Hydro Aluminium finnes i Prospektets del IV. Hydro Agri Hydro Agri er verdensledende i produksjon, distribusjon og salg av nitrogenbasert mineralgjødsel og beslektede industriprodukter. Hydro Agri distribuerer og selger også et bredt spekter av fosfat- og kalibasert mineralgjødsel, samt kompleks- og spesialgjødsel innkjøpt fra andre produsenter. Hydro Agri består av tre delsegmenter: Oppstrøm, Nedstrøm og Industri. 1

18 Hydro Agris Oppstrømssegment er basert på Hydro Agris verdensomspennende ammoniakk- og ureaproduksjon, herunder verdensomspennende handel med, og sjøtransport av, ammoniakk. Oppstrøm omfatter også produksjon av nitrat- og kompleksgjødsel, som er samlokalisert med ammoniakkproduksjonen ved de globale produksjonsanleggene. Nedstrømssegmentet består av Hydro Agris salgs- og markedsføringsenheter, som gir Hydro Agri tilstedeværelse (bl.a. i form av salgskontorer, chartrede tørrlastskip, bulkblandeanlegg, terminaler og sekkefyllingsanlegg) i ca. 17 land i Europa og i ca. 27 land utenfor Europa og salg i ca. 120 land. Nedstrømssegmentet omfatter også de av Hydro Agris europeiske produksjonsanlegg som primært betjener regionene de er lokalisert i, samt Hydro Agris gjødselanlegg i Sør-Afrika og Brasil som produserer kompleksgjødsel (NPK) for sine respektive hjemmemarkeder. Industrisegmentet markedsfører en rekke industriprodukter, som hovedsakelig stammer fra Hydro Agris Oppstrøms- og Nedstrømssegmenter, herunder enkelte produkter som er mellomprodukter i produksjon av gjødsel. Flere opplysninger om Hydro Agri finnes i Prospektets del III. Hydro-konsernets hovedkontor er i Bygdøy allé 2, N-0240 Oslo, og Hydros telefonnummer er Hydros internettadresse er Bakgrunn for forslaget til aksjonærene I andre halvår av 2001 satte Hydros styre i gang et porteføljestrategiprosjekt som ble avsluttet i juni Hydro besluttet deretter at man ville starte forberedelser for å etablere Hydro Agri som et eget selskap med sikte på notering på Oslo Børs i første halvår Styrets konklusjoner var særlig basert på følgende forhold: Š Hydro-konsernet vil etter Fisjonen fullt ut kunne fokusere sine finansielle ressurser og sin ledelsesmessige oppmerksomhet på de betydelige utviklingsmuligheter som foreligger innenfor forretningsområdene Olje og Energi og Aluminium. Š Tilsvarende vil Agri-konsernets ledelse kunne fokusere utelukkende på Hydro Agri. Š Š Š Omstillingsprogrammet i Hydro Agri er gjennomført med et vellykket resultat. Hydro Agris resultater og strategi danner et godt grunnlag for lønnsom vekst, som det ville være vanskelig å oppnå dersom Hydro Agri fortsatt skulle være en del av Hydro-konsernet pga. de to andre forretningsområdenes behov for kapital og Hydro Agris manglende direkte tilgang til kapitalmarkedene. Et selvstendig Agri-selskap vil være bedre posisjonert for å delta i den forventede konsolideringen av den internasjonale gjødselsindustrien. Fisjonen Hydros styre har foreslått at Hydro Agri etableres som et eget børsnotert selskap gjennom en fisjon i samsvar med kapittel 14 i allmennaksjeloven ( Fisjonen ) og en fisjonsplan godkjent av Hydros styre 28. november 2003 ( Fisjonsplanen ). I henhold til norsk lov er en fisjon en fordeling av et selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom selskapet selv (det overdragende selskapet) og ett eller flere nyetablerte eller eksisterende selskaper (det overtakende selskapet eller de overtakende selskapene) mot at aksjonærene i det overdragende selskapet får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet (eller selskapene), eventuelt med et tillegg som ikke må overstige 20% av det samlede vederlaget. Hydros styre valgte å gjennomføre transaksjonen som en fisjon fordi dette er en godt innarbeidet modell for transaksjoner av denne typen i Norge. Videre kan en fisjon gjennomføres uten umiddelbare skattemessige konsekvenser for Norsk Hydro ASA og dets aksjonærer i Norge og muligens også i visse andre land der Norsk Hydro ASA har en betydelig aksjonærbase. Det nye selskapet vil ha sitt hovedkontor i Oslo. 2

19 For å gjennomføre Fisjonen har Hydro dannet et nytt selskap, AgriHold ASA ( AgriHold ), som ble stiftet som et allmennaksjeselskap 10. november AgriHold er og vil forbli et heleid datterselskap av Norsk Hydro ASA til den dato det blir registrert i Foretaksregisteret at Fisjonen skal tre i kraft ( Ikrafttredelsestidspunktet ). AgriHold er etablert utelukkende med henblikk på Fisjonen og vil ikke ha noen datterselskaper eller drive noen virksomhet før Ikrafttredelsestidspunktet. Ved gjennomføring av Fisjonen vil Norsk Hydro ASA overdra til AgriHold ASA alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som primært er knyttet til Hydro Agri. De overdratte eiendeler består hovedsakelig av aksjer og andre selskapsandeler som Norsk Hydro ASA eier i tilknytning til Agrivirksomheten. Forsåvidt gjelder forpliktelser, vil AgriHold bl.a. overta en rentebærende gjeld til Norsk Hydro ASA. Norsk Hydro ASAs øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser, herunder de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er knyttet til Hydro Olje og Energi og Hydro Aluminium, vil bli beholdt i Norsk Hydro ASA. I forbindelse med Fisjonen vil Hydro gjennomføre en rekke konserninterne transaksjoner for å endre konsernets juridiske struktur. Disse tilknyttede transaksjonene har til formål å gjøre det mulig å gjennomføre en fullstendig utskillelse av Hydro Agri fra resten av Hydro ved Fisjonen. Basert på anslag av nettoverdien av henholdsvis Hydro og de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overføres til AgriHold ASA i Fisjonen, er styrene i Norsk Hydro ASA og AgriHold ASA kommet til at 91,5% av nettoverdiene ved Fisjonen anses å knytte seg til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Norsk Hydro ASA beholder ved Fisjonen, mens 8,5% av nettoverdiene anses å knytte seg til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til AgriHold ASA ved Fisjonen. Det er gjort nærmere rede for bakgrunnen for fordelingen i Prospektets del II. Norsk Hydro ASA eier per dags dato aksjer ervervet som ledd i et tilbakekjøpsprogram godkjent på Norsk Hydro ASAs ordinære generalforsamling 7. mai I forbindelse med opprettelsen av tilbakekjøpsprogrammet inngikk Norsk Hydro ASA en avtale med den norske stat om innløsing av aksjer i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet. Det vil være ca. 319 millioner aksjer i AgriHold ved gjennomføring av Fisjonen. For å styrke AgriHolds finansielle fleksibilitet, samt for å gi AgriHolds styre mulighet til å etablere aksjebaserte avlønningssystemer, vil Hydros styre foreslå at Norsk Hydro ASAs ekstraordinære generalforsamling godkjenner at AgriHold ASAs styre får fullmakt til å utstede inntil 15 millioner nye AgriHold-aksjer. Fullmakten vil bli foreslått å gjelde fra Ikrafttredelsestidspunktet og frem til to år etter at fullmakten blir gitt. I Fisjonen vil AgriHold ASA utstede én aksje for hver utestående Hydro-aksje. Hver innehaver av Hydro ADRer vil motta én AgriHold-ADR for hver Hydro-ADR som vedkommende eier. I forbindelse med gjennomføring av Fisjonen vil hver Hydro-aksjes pålydende verdi bli redusert med 1,70 kroner fra 20,00 kroner til 18,30 kroner samtidig som det utstedes én ny AgriHold-aksje pålydende 1,70 kroner. Norsk Hydro ASAs AgriHold-aksjer vil utgjøre 20,0% av det samlede antall AgriHold-aksjer umiddelbart etter at Fisjonen er trådt i kraft. De AgriHold-aksjene som utstedes som fisjonsvederlag til innehaverne av Hydro-aksjer og ADRer ved Fisjonens ikrafttredelse, vil utgjøre de resterende 80,0%. Norsk Hydro ASA planlegger å selge disse aksjene til investorer i forbindelse med, eller eventuelt etter, Fisjonen. Illustrasjon av balansevirkninger av fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Fisjonen Fisjonen vil bli regnskapsført etter kontinuitetsmetoden. Oppstilingen nedenfor illustrerer visse balanseeffekter som om Fisjonen og følgende tilknyttede transaksjoner hadde vært gjennomført pr. 30. september 2003: (1) Norsk Hydro ASAs innløsning av aksjer eid av den norske stat mot betaling av ca. 0,4 milliarder kroner, (2) AgriHold ASAs 3

20 trekk på forutsatte eksterne lån på samlet 8,9 milliarder kroner, (3) AgriHold ASA og datterselskapers innfrielse av netto rentebærende lån fra Norsk Hydro ASA og datterselskaper med 10,1 milliarder kroner etter gjennomføring av Fisjonen og (4) Norsk Hydro ASAs salg av aksjer i AgriHold ASA til balanseført verdi på ca. 2,0 milliarder kroner. Nedenstående balanseinformasjon er basert på de forutsetninger som er kortfattet beskrevet ovenfor. Disse forutsetningene knytter seg til fremtidige transaksjoner og er forbundet med betydelig usikkerhet. Denne oppstillingen kan derfor ikke leses som en proforma- eller carve-out-balanse. Proforma- og carve-out-balanser som presenterer effektene av Fisjonen isolert sett er inntatt i Prospektets del V. AgriHold Norsk Hydro Norsk Hydro ASA og ASA og ASA og datterdatter- datter- Utfisjonert AgriHold selskaper selskaper før selskaper Agri- ASA før etter Milliarder kroner Fisjon etter Fisjon virksomhet (1) Fisjon (2) Fisjon Kontanter og andre betalingsmidler... 17,8 (7) 27,4 (8) 0,5 (3) 2,0 (4) 0,8 (5) Andre omløpsmidler... 58,1 45,0 (6) 13,5 (6) 13,5 Omløpsmidler... 75,9 72,4 14,0 2,0 14,3 Anleggsmidler ,9 132,7 (9) 11,2 0,0 11,2 SUM EIENDELER ,8 205,1 25,2 2,0 25,5 Rentebærende gjeld... 36,6 35,7 11,0 (3) 9,3 (5) Annen gjeld... 98,2 90,5 (6) 8,1 (6) 8,1 Sum gjeld ,8 126,2 19,1 17,4 Minoritetsinteresser... 0,7 0,6 0,1 0,1 Egenkapital... 84,3 (7) 78,3 6,0 2,0 8,0 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,8 205,1 25,2 2,0 25,5 Netto rentebærende gjeld (11)... 18,8 (10) 8,3 (10) 10,5 (3) (2,0) (4) 8,5 (5) (1) Utfisjonert Agri-virksomhet representerer eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Hydro i samsvar med Fisjonsplanen. (2) AgriHold ASA før Fisjon representerer overtakende selskap. Selskapet er etablert med sikte på gjennomføring av Fisjonen og vil ikke drive noen virksomhet før gjennomføring av Fisjonen. (3) Netto rentebærende gjeld i utfisjonert Agri-virksomhet utgjør 10,5 milliarder kroner. Beløpet består av 10,1 milliarder kroner i netto rentebærende gjeld til Norsk Hydro ASA og datterselskaper og 0,9 milliarder kroner i ekstern rentebærende gjeld (til sammen 11,0 milliarder kroner) med fradrag for 0,5 milliarder kroner i kontanter og andre betalingsmidler. (4) AgriHold ASA ble stiftet av Norsk Hydro ASA mot kontantinnskudd på ca. 2,0 milliarder kroner. (5) AgriHold ASA og datterselskaper vil etter Fisjonen ha en netto rentebærende gjeld på 8,5 milliarder kroner, som er forutsatt å bestå av ca. 0,8 milliarder kroner i kontanter og andre betalingsmidler og 9,3 milliarder kroner i rentebærende gjeld. (6) Tallene inkluderer interne kundefordringer og leverandørgjeld med 0,4 milliarder kroner, som vil være eksterne etter Fisjonen. (7) Kontanter og andre betalingsmidler i Norsk Hydro ASA og datterselskaper før Fisjonen utgjør 18,2 milliarder kroner per 30. september I oppstillingen ovenfor er kontanter redusert med 0,4 milliarder kroner til 17,8 milliarder kroner for å reflektere planlagt utbetaling i forbindelse med innløsning av aksjer eid av den norske stat. Tilsvarende beløp er ført som reduksjon av konsernets egenkapital. (8) I Norsk Hydro ASA og datterselskapers kontanter og andre betalingsmidler etter Fisjonen er det tatt hensyn til tilbakebetaling av netto rentebærende gjeld fra AgriHold ASA og datterselskaper til Norsk Hydro ASA og datterselskaper med 10,1 milliarder kroner. Til reduksjon kommer kontanter og andre betalingsmidler i utfisjonert Agri-virksomhet med 0,5 milliarder kroner. (9) Aksjer i AgriHold ASA er forutsatt solgt til balanseført verdi på ca. 2,0 milliarder kroner. (10) Den 1. oktober 2003 forfalt skyldig petroleumsskatt for andre halvår 2003, i størrelsesorden 7,3 milliarder kroner, til betaling. Justert for denne skattebetalingen ville Norsk Hydro ASA og datterselskapers netto rentebærende gjeld være om lag 26,1 milliarder kroner før Fisjon og om lag 15,6 milliarder kroner etter Fisjon. (11) Netto rentebærende gjeld definert som rentebærende gjeld minus kontanter og andre betalingsmidler. Beslutninger som skal treffes ekstraordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA På den ekstraordinære generalforsamlingen som skal avholdes 15. januar 2004 kl i Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo, skal Norsk Hydro ASAs aksjonærer stemme over følgende forslag: Š Š godkjennelse av nedsettelsen av Norsk Hydro ASAs aksjekapital med kroner i forbindelse med sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer eid av den norske stat, og godkjennelse av Fisjonsplanen. 4

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 28. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer