PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA"

Transkript

1 PROSPEKT i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA Ved gjennomgang av Prospektet, bør det foretas en grundig vurdering av forholdene beskrevet under overskriften Risikofaktorer som begynner på side 13. Prospektet er ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer. *** *** Prospektet distribueres til alle registrerte aksjonærer i Norsk Hydro ASA per 28. november 2003 til de adresser som er registrert i VPS. Flere eksemplarer av Prospektet og dokumentene som det henvises til i Prospektet, kan fås fra de finansielle rådgiverne og Norsk Hydro ASA. 28. november 2003 Finansielle rådgivere Norsk Hydro ASA har utarbeidet et engelskspråklig prospekt ( Information Memorandum ) som er godkjent av Oslo Børs i forbindelse med fisjonen av Norsk Hydro ASA. Dette Prospektet er en norsk oversettelse av det engelske Information Memorandum, med unntak for beskrivelsen av amerikanske skatteforhold i Del III, som ikke er oversatt. Oversettelsen er ikke godkjent av Oslo Børs. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom Prospektet og Information Memorandum skal Information Memorandum gjelde. Information Memorandum kan fås ved henvendelse til de finansielle rådgiverne eller Norsk Hydro ASA. Norsk Hydro ASA has issued an Information Memorandum in the English language which has been approved by the Oslo Stock Exchange in connection with the demerger of Norsk Hydro ASA. This document is a Norwegian translation of the Information Memorandum, except for the description of American tax consequences in Part III, which has not been translated. The translation has not been approved by the Oslo Stock Exchange. In case of discrepancies between this document and the Information Memorandum, the Information Memorandum shall prevail. Investors will be able to obtain the English version of the Information Memorandum from the financial advisors and Norsk Hydro ASA.

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON TIL HYDRO-AKSJONÆRER OG EIERE AV AMERIKANSKE ADS... DEFINISJONER... VALUTAINFORMASJON... VARSEL OM USIKKERHET KNYTTET TIL UTSAGN OM FREMTIDEN... ERKLÆRING FRA STYRET I NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE NORSKE JURIDISKE RÅDGIVERNE TIL NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE TIL NORSK HYDRO ASA... ERKLÆRING FRA DE NORSKE JURIDISKE RÅDGIVERNE TIL DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE... (ii) (iii) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiii) DEL I SAMMENDRAG; FINANSIELL INFORMASJON OG RISIKOFAKTORER... 1 SAMMENDRAG... 1 FINANSIELL INFORMASJON... 6 RISIKOFAKTORER DEL II FISJONEN DEL III HYDRO AGRI INNFØRING I PLANTEERNÆRING OVERSIKT OVER MINERALGJØDSELINDUSTRIEN HYDRO AGRIS SEGMENTER UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON LEDELSENS DRØFTELSE OG ANALYSE AV FINANSIELL STILLING OG RESULTAT AGRIHOLDS LEDELSE ETTER FISJONEN BESKRIVELSE AV AGRIHOLDS AKSJER OG AKSJEKAPITAL ETTER FISJONEN SKATT UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK DEL IV HYDRO HISTORISK INFORMASJON OLJE OG ENERGI HYDRO ALUMINIUM ØVRIGE VIRKSOMHETER UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON LEDELSENS DRØFTELSE OG ANALYSE AV FINANSIELL STILLING OG RESULTAT HYDROS LEDELSE ETTER FISJONEN BESKRIVELSE AV HYDROS AKSJER OG AKSJEKAPITAL ETTER FISJONEN UTBYTTE OG UTBYTTEPOLITIKK DEL V FINANSIELL INFORMASJON VEDLEGG... E1-1 VEDLEGG 1: FISJONSPLANEN... E1-1 VEDLEGG 2: VEDLEGG TIL FISJONSPLANEN... E2-1 VEDLEGG 3: FINANSIELL INFORMASJON... E3-1 (xiii) (i)

4 INFORMASJON TIL AKSJONÆRER OG EIERE AV AMERICAN DEPOSITARY SHARES ( ADSer ) SOM REPRESENTERER AKSJER I NORSK HYDRO ASA Informasjon til Hydro-aksjonærer og eiere av ADSer i USA: Aksjene i AgriHold ASA ( AgriHold ) som skal utstedes i forbindelse med Fisjonen, vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske verdipapirhandelloven ( Securities Act ) av 1933 med senere endringer, og vil bli distribuert i henhold til det standpunkt som er inntatt av Division of Corporate Finance i United States Securities and Exchange Commission (SEC), i en uttalelse inntatt i Staff Legal Bulletin No. 4 av 16. september 1997, og som fastslår at aksjene ikke krever registrering etter den amerikanske verdipapirloven dersom visse vilkår som er spesifisert i SLB nr. 4, er oppfylt, slik tilfellet er med Fisjonen. AgriHold har til hensikt å søke om fritak fra registreringskravene i paragraf 12(g) i den amerikanske børsloven av 1934 med senere endringer ( Exchange Act ), i samsvar med regel 12g3-2(b), og AgriHold forventer at SEC vil oppføre AgriHold på listen over utenlandske private utstedere som krever fritak fra registreringskravene i paragraf 12(g) i Securities Exchange Act. Dersom AgriHold blir oppført på denne listen, vil selskapet gi visse dokumenter til SEC i samsvar med denne regelen. Disse dokumentene vil primært bestå av periodisk avgitte regnskaper og årsrapporter for AgriHold, som i samsvar med regelen skal avgis i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk og som ikke vil bli ansett inngitt til SEC. Siden AgriHold-aksjene initielt ikke skal noteres på noen børs eller meglerorganisert handelssystem i USA, er det lite trolig at det vil utvikle seg et aktivt marked for omsetning av disse aksjene i USA. Informasjon til Hydro-aksjonærer i Tyskland: AgriHold-aksjene er ikke og vil ikke bli offentlig tilbudt i Tyskland, og således er det ikke og vil det ikke bli publisert eller sirkulert noe offentlig salgsprospekt (Verkaufsprospekt) for aksjene i Tyskland i henhold til loven om salgsprospekter for verdipapirer (Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz Prospektloven ). Videresalg av AgriHold-aksjene i Forbundsrepublikken Tyskland kan bare foretas i samsvar med bestemmelsene i Prospektloven og andre gjeldende lover som regulerer verdipapirsalg og -tilbud i Tyskland. Informasjon til Hydro-aksjonærer i Storbritannia: I Storbritannia distribueres Prospektet kun til aksjonærer i Hydro ( relevante personer ) i henhold til seksjon 67 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order Ingen som ikke er relevante personer skal basere seg på dette dokumentet eller dets innhold. Mottakerne av dette dokumentet skal ikke (helt eller delvis) distribuere, offentliggjøre eller reprodusere dokumentet eller dets innhold eller gi det videre til andre. Informasjon til andre Hydro-aksjonærer utenfor Norge: Prospektet retter seg ikke til personer hvis involvering vil utløse krav om tilleggsdokumenter eller andre registreringer og/eller forpliktelser enn det som kreves etter norsk lov. Personer som mottar dette Prospektet må forsikre seg om at de ikke bryter disse restriksjonene. ********************** Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke har funnet sted endringer i Norsk Hydro ASAs virksomhet, herunder selskapets landbruksvirksomhet, etter tidspunkt for dateringen av Prospektet, eller at informasjonen i dokumentet er korrekt på noe tidspunkt etter dateringen. Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Fisjonen av Norsk Hydro ASA og noteringen av AgriHold-aksjene på Oslo Børs. (ii)

5 DEFINISJONER I dette dokumentet skal følgende uttrykk ha betydning som angitt nedenfor: Begrep ADRer ADSer Agri AgriHold AgriHold ADR AgriHold ADR-depotbanken AgriHolds styre AgriHold-aksje AgriHold-konsernet Agri-selskap Amerikansk aksjonær AN Definisjon Amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts) Amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares) AgriHold og dets konsoliderte datterselskaper AgriHold ASA Amerikanske depotbevis som hver representerer én amerikansk depotaksje i AgriHold ADR-depotbanken under level I ADR-fasiliteten som vil bli opprettet av AgriHold i forbindelse med fisjonen Styret i AgriHold Én aksje i AgriHold AgriHold ASA og dets konsoliderte datterselskaper etter Fisjonen AgriHold eller et av dets konsoliderte datterselskaper etter at Fisjonen er gjennomført En eier av aksjer eller ADRer som er (i) borger eller har bopel i USA, (ii) et selskap, partnerskap eller annen type forretningsenhet underlagt amerikansk lov, (iii) en stiftelse kontrollert av en amerikansk (juridisk) person og under primærtilsyn av en amerikansk domstol, eller (iv) en formuesmasse der inntektene er skattepliktige etter USAs føderale skattelov, uansett kilde Ammoniumnitrat (AN) nitrogengjødsel som inneholder % nitrogen og som produseres ved reaksjon mellom salpetersyre (et mellomprodukt framstilt av ammoniakk) og ammoniakk AS Ammoniumsulfat gjødsel som inneholder 21 % nitrogen og 24 % svovel ATS Automotive Hydro Agris ammoniakkhandel- og shippingenhet Hydro Aluminiums Automotive sektor, som omfatter aktiviteter på global basis innen presisjonstrukne aluminiumrør, aluminiumstrukturer og støpte aluminiumprodukter (iii)

6 Begrep BAT CAN CAP cash crops CN Comalco CROGI CRU DAP Den amerikanske børsloven Den amerikanske verdipapirhandelloven Departementet Duke-kontrakten EAA EØS EDC EFMA EFTA ESA Definisjon Best Available Techniques Beste tilgjengelige teknikk for forebygging og kontroll av forurensning fra gjødselproduksjon, som definert av gjødselprodusentene i EU, herunder Hydro Agri Kalsiumammoniumnitrat, nitrogengjødsel som inneholder % nitrogen, framstilt ved å blande AN og et kalsiumsalt EU s felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy) Markedssegmenter med høy merverdi, slik de omtales i bransjen, som frukt grønnsaksdyrking Kalsiumnitrat eller kalksalpeter mineralgjødsel som inneholder nitrogen i nitratform (15,5 %) og vannløselig kalsium (19 %) Comalco Limited Kontantavkastning på brutto investert kapital, Cash return on gross investment CRU International Limited Diammoniumfosfatgjødsel mineralgjødsel som inneholder 46 % fosfat som P 2 O 5 U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere endringer U.S. Securities Act of 1933 med senere endringer Det norske Olje- og energidepartementet En langsiktig kjøpsavtale for naturgass med Duke Energy Europe Northwest B.V. Den europeiske aluminiumorganisasjonen, European Aluminium Association Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet Etylendiklorid Det europeiske forbundet av gjødselsprodusenter, European Fertilizer Manufacturers Association Det europeiske frihandelsforbund EFTAs overvåkningsorgan (iv)

7 Begrep EU Extrusion Fisjonen Fisjonsplanen FAO Foretaksregisteret GFU HACCP HBP Definisjon Den europeiske union Hydro Aluminiums sektor for ekstrudering Den foreslåtte fisjonen av Norsk Hydro ASA i samsvar med Fisjonsplanen Fisjonsplanen som ble godkjent av styrene i Norsk Hydro ASA og AgriHold ASA den 28. november 2003, og som er gjengitt i vedlegg 1 til Prospektet FNs matvareorganisasjon Foretaksregisteret i Brønnøysund Gassforhandlingsutvalget Kritiske kontrollpunkt i risikoanalyse ( Hazard Analysis Critical Control Points ), en metode for kvalitetskontroll fastsatt av Verdens Helseorganisasjon og vedtatt av Europakommisjonen Hydro Business Partner, forretningsenhet innenfor Norsk Hydro ASA og Norsk Hydro Produksjon AS Hektar = Ha Mål for landareal, tilsvarende kvadratmeter HISP HMS Hydro Hydro ADR Hydro Agri Hydro Aluminum Hydro Olje og Energi Hydros styre Hydro IS Partner, forretningsenhet innenfor Hydro Business Partner (HBP) Helse, miljø og sikkerhet Norsk Hydro ASA eller Norsk Hydro ASA med konsoliderte datterselskaper, alt etter sammenhengen Amerikanske depotbevis som hver representerer én amerikansk depotaksje i Hydro Den delen av Hydros virksomhet som vil bli drevet av AgriHold-konsernet etter at Fisjonen er gjennomført Hydros aluminiumvirksomhet som består av delsegmentene Metall, Valsede Produkter og Extrusion og Automotive Olje- og energivirksomheten til Hydro, som består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring Styret i Norsk Hydro ASA (v)

8 Begrep Hydro-aksje Hydro-konsernet Hydro-selskap IFA Ikrafttredelsestidspunktet IPPC KPMG KWh LME MAP Metall Minoritetsselskap MMBTU MOP Nasdaq NCS NGC Definisjon Én aksje i Hydro Norsk Hydro ASA og dets konsoliderte datterselskaper Norsk Hydro ASA eller noen av dets konsoliderte datterselskaper som ikke blir datterselskaper av AgriHold ASA Det internasjonale forbundet for gjødselsindustrien, International Fertilizer Industry Association, en bransjeorganisasjon der 450 selskaper i mer enn 80 land over hele verden er medlemmer Den dag da Fisjonen blir gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret. Forventet ikrafttredelsestidspunkt er ca. 24. mars 2004 EU-direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning (Integrated Pollution Prevention and Control), vedtatt i september 1996 KPMG LLP Kilowatt-time Metallbørsen i London (London Metal Exchange) Monoammoniumfosfat en mineralgjødsel som inneholder 52% fosfat som P 2 O 5 Hydro Aluminiums delsegment Metall, som omfatter sektorene Primærmetall og Metallprodukter Et selskap eller annet rettssubjekt der Hydro Agri har en direkte eller indirekte eierinteresse etter Fisjonen, men som ikke er et konsolidert datterselskap Millioner BTU (British Thermal Units), målenhet for energi 1 MMBTU = 1 054,4 MJ (megajoule) Kaliumklorid ( Muriate of Potash ) Nasdaq-børsen ( National Association of Securities Dealers Automated Quotation System ) Den norske kontinentalsokkelen Natural Gas Company of Trinidad and Tobago (vi)

9 Begrep Noon Buying Rate eller kjøpskurs kl. 12 Nord-Amerika Norsk GAAP eller N GAAP NPK OECD Offentliggjøringstidspunktet Prospektet PSA PUD PVC Sanction Act SDØE SEC Section 355 SLB Nr. 4 SOP SQM Tilknyttet selskap tonn TWh Definisjon Kjøpskursen kl. 12 for telegrafisk overføring i utenlandsk valuta Hydro Aluminums forretningssektor for Nord- Amerika God regnskapsskikk i Norge Mineralgjødsel som inneholder både nitrogen, fosfor og kalium, for eksempel Fullgjødsel Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 19. juni 2003, den dagen da hensikten om å skille ut Hydro Agri ble annonsert Dette fisjonsprospektet, datert 28. november 2003 Produksjonsdelingsavtale Plan for utbygging og drift Polyvinylklorid, et plastråstoff U.S. Sanction Act, lov om sanksjoner vedrørende Iran og Libya, vedtatt i 1996 Statens direkte økonomiske engasjement Det amerikanske kredittilsynet (United States Securities and Exchange Commission) Paragraf 355 i USAs skattelov (United States Internal Revenue Code) av 1986 med senere endringer SEC Staff Legal Bulletin No. 4, utgitt den 16. september 1997 Kaliumsulfat (Sulphate of Potash) Sociedad Quimica y Minera de Chile (Soquimich) Selskap der Hydro har betydelig innflytelse, normalt gjennom eierskap på 20-50% av stemmeberettigede eierinteresser i selskapet Ett metrisk tonn = kg Terrawattime (en milliard kilowattimer) (vii)

10 Begrep urea US GAAP Valsede produkter VAW VPS eller VPS-systemet VCM WTO Definisjon Nitrogengjødsel med 46 % nitrogen dannet ved reaksjon mellom ammoniakk og karbondioksid under høyt trykk God regnskapsskikk i USA (Generally accepted accounting principles in the United States) Hydro Aluminiums delsegment valsede produkter VAW aluminum AG Verdipapirsentralen ASA Vinylkloridmonomer, et råstoff for PVC Verdens handelsorganisasjon OLJE- OG GASSTERMINOLOGI Begrep mrd. m 3 foe foe/d bcf cf kondensat LNG LPG NGL Definisjon Milliarder kubikkmeter Fat oljeekvivalenter Fat oljeekvivalenter per dag Milliarder kubikkfot Kubikkfot Lette hydrokarboner, som produseres sammen med naturgass, og som skilles ut som væske ved temperatur og trykkforholdene som normalt forekommer i produksjonsutstyret over havoverflaten Liquified Natural Gas. En væske som består av naturgass (dvs. stort sett metan), som gjøres flytende for enkelt å transportere den uten rørledning, for eksempel over en havstrekning. LNG er ikke like lett å kondensere som LPG og må utsettes for lav temperatur og høyt trykk eller ekstremt lav (kryogen) temperatur og nær atmosfærisk trykk for å bli flytende Liquified Petroleum Gas. En væske som hovedsakelig består av butan og propan Våtgass. Olje- og gasskondensat og naturgassvæsker. Se kondensat og LPG (viii)

11 Begrep påviste reserver påviste utbygde reserver påviste, ikke utbygde reserver Sm 3 utviklingsbrønn letebrønn felt reservoar Definisjon Den estimerte mengde hydrokarboner som i samsvar med geologiske og tekniske data med rimelig sikkerhet kan utvinnes i kommende år fra kjente reservoarer under de rådende økonomiske og driftsmessige forhold Reserver som forventes utvunnet fra eksisterende brønner med eksisterende utstyr og driftsmetoder. Ytterligere olje og gass man forventer å kunne utvinne ved å bruke gass- og væskeinjeksjon eller andre teknikker for økt utvinning, blir bare tatt med under påviste utbygde reserver etter pilottesting, eller etter at drift av et installert program har bekreftet at man vil oppnå økt utvinning Reserver som forventes å bli utvunnet fra nye brønner i områder der det ikke tidligere er boret, eller fra eksisterende brønner der en ny brønnkomplettering krever relativt store kostnader. Omfatter ikke reserver der det vurderes væskeinjeksjon eller andre teknikker for økt utvinning, med mindre disse teknikkene har vist seg effektive ved faktiske tester i samme område og i samme reservoar. Reserver i områder der det ikke er boret, er begrenset til de boreenheter som fortsetter fra produserende enheter og som med rimelig sikkerhet vil produsere når de bores. Påviste reserver for andre, ikke utbygde enheter kan bare påberopes når det med sikkerhet kan vises at det er kontinuitet med den eksisterende produksjonsformasjonen Standard kubikkmeter. For omregning av naturgassenheter oppgitt i dette informasjonsdokumentet: 1 Sm 3 = 35,3147 kubikkfot En brønn som bores innenfor et område for et påvist olje- eller gassreservoar ned til dybden av en stratigrafisk horisont som man vet er produktiv En brønn som bores for å finne og produsere olje eller gass i et område uten påviste reserver, for å finne et nytt reservoar i et felt der det allerede er kjent at det kan produseres olje eller gass i et annet reservoar, eller for å utvide et kjent reservoar Et område som består av ett eller flere reservoarer som alle er gruppert i eller relatert til den samme geologiske enkeltstrukturen og/eller det samme stratigrafiske forholdet En porøs og gjennomstrømmelig undergrunnsformasjon som inneholder en naturlig ansamling av produserbar olje eller gass, holdt på plass av ugjennomtrengelige bergarter eller vannbarrierer, og som er frittstående og atskilt fra andre reservoarer (ix)

12 VALUTAINFORMASJON I Prospektet gjelder følgende, med mindre annet er oppgitt eller fremgår av sammenhengen: henvisninger til kroner, krone og NOK er til norsk valuta; henvisninger til dollar, $ og USD er til valutaen i USA, og henvisninger til euro eller er til den lovfestede valutaen i de medlemsstatene i EU som har sluttet seg til den felles valutaen i samsvar med traktaten om opprettelse av Det europeiske felleskap, endret ved Traktaten om Den europeiske union. Hydro offentliggjør sine konsoliderte regnskaper i norske kroner, på samme måte som Agri vil gjøre det etter at Fisjonen er gjennomført. Tabellene nedenfor viser informasjon vedrørende vekslingskursen mellom norske kroner og dollar i de angitte periodene basert på gjennomsnittlig kjøpskurs kl 12: Året 2002 Året 2001 Året 2000 Gjennomsnittlig valutakurs basert på kjøpskurs kl 12: ,10 8,22 7,99 9,00 8,83 Tabellen nedenfor viser kjøpskurs kl 12:00 for USD/NOK på de angitte datoene. Kjøpskurs kl 12:00. Dato Kjøpskurs kl 12: september , september , desember , desember , desember ,86 (x)

13 VARSEL OM USIKKERHET KNYTTET TIL UTSAGN OM FRAMTIDEN Prospektet inneholder utsagn vedrørende framtidige resultater for Hydro og Agri etter at Fisjonen er gjennomført, herunder prognoser, forretningsmessig utvikling og forretningstrender som refererer til framtiden. Slike utsagn i Prospektet knytter seg blant annet til følgende forhold: planlagte kapasitetsøkninger og utnyttelsesgrader forventede investeringer anslag for olje- og gassreserver forhold som gjelder miljølovgivning søksmål virkninger av sikring av råvare- og energikostnader og utenlandsk valuta globale og regionale økonomiske forhold tilbud og etterspørsel etter korn og andre landbruksprodukter konkurranse og handlinger fra konkurrenter og andre i markedet, herunder endringer i industriell kapasitet, utnyttelsesgrad og produktpriser vekstmuligheter svingninger i valutakurser volum, pris, kostnader, marginer og salg resultater, kontantstrømmer, utbytter og andre forventede finansielle forhold utsikter og strategier for produkter, segmenter, virksomheter og markedsandeler kapitalbehov og bruk av tilgjengelige kontanter finansieringsplaner mål for kostnadsreduksjoner utvikling, produksjon, markedsføring og aksept av nye produkter, tjenester og teknologier; samt endringer i eiendeler og produktportefølje. Utsagn om framtiden omfatter alle utsagn som ikke er historiske fakta, og kan identifiseres ved slike ord som tror, forventer, framskriver, akter og venter, eller nektende form av disse samt lignende uttrykk. Ingen utsagn om framtiden i dette prospektet bør oppfattes som forutsigelser av framtidige hendelser. Det kan ikke gis noen garanti for at forventningene om framtiden som gis i disse utsagnene, vil vise seg å være korrekte. De faktiske forholdene kan skille seg vesentlig fra forventningene uttrykt i disse utsagnene dersom én eller flere av de underliggende antakelsene eller forutsetninger viser seg å være unøyaktige eller ikke inntreffer. Noen viktige faktorer som kan føre til at de faktiske forholdene skiller seg vesentlig fra disse utsagnene om framtiden, er tatt med i tilknytning til selve utsagnene og i kapitlet Risikofaktorer i Prospektet. Leserne bes om å være forsiktige med å basere seg på utsagnene om framtiden i Prospektet, som representerer Hydro-ledelsens beste skjønn på tidspunktet for dateringen av Prospektet. Bortsett fra det som kreves etter gjeldende lov, påtar verken Hydro eller det kommende Agri seg ansvar for å oppdatere disse utsagnene som følge av ny informasjon, framtidige hendelser eller annet. Leserne rådes imidlertid til å konsultere annen informasjon som offentliggjøres av Hydro eller Agri, gjennom meldinger til Oslo Børs eller pressemeldinger. (xi)

14 ERKLÆRING FRA STYRET I NORSK HYDRO ASA Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi informasjon i forbindelse med den foreslåtte fisjonen av Norsk Hydro ASA. Styret i Norsk Hydro ASA bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktisk forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Uttalelser i Prospektet om markedsforhold og fremtidsutsikter er utarbeidet etter beste skjønn. Oslo, 28. november 2003 I styret for Norsk Hydro ASA Egil Myklebust Borger A. Lenth Steinar Skarstein Elisabeth Grieg leder nestleder Odd Stenstrøm Geir Nilsen Ingvild Myhre Håkan Mogren Anne Cathrine Høeg Rasmussen (xii)

15 ERKLÆRING FRA NORSK HYDRO ASAS NORSKE JURIDISKE RÅDGIVER Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS har representert Norsk Hydro ASA som juridisk rådgiver i forbindelse med Fisjonen beskrevet i Prospektet. Vi bekrefter at Fisjonsplanen vedlagt som vedlegg I til Prospektet etter vårt skjønn er i overensstemmelse med kravene i norsk lov. Vi har gjennomgått Del II av Prospektet og bekrefter at Del II etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av innholdet i Fisjonsplanen. Vi har videre gjennomgått de avsnittene av Prospektets Del III som er inntatt under overskriftene AgriHolds ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av AgriHolds aksjer og aksjekapital etter Fisjonen, Skatt og Utbytte og utbyttepolitikk, og de avsnittene av Prospektets Del IV som er inntatt under overskriftene Hydros ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av Hydros aksjer og aksjekapital etter Fisjonen og Utbytte og utbyttepolitikk. Vi bekrefter at den beskrivelsen av juridiske og skattemessige spørsmål som er gitt i disse avsnittene, etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av gjeldende norsk lov pr dags dato. Vår erklæring begrenser seg til det ovennevnte, og omfatter ikke innholdet av andre deler av Prospektet eller utsagn av kommersiell, regnskapsmessig eller finansiell art. Vår erklæring er også begrenset til forhold underlagt norsk rett. Oslo, 28. november 2003 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS ERKLÆRING FRA NORSK HYDRO ASAS FINANSIELLE RÅDGIVERE ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited har opptrådt som finansielle rådgivere for Norsk Hydro ASA i forbindelse med Fisjonen, og vil ikke være ansvarlig overfor andre enn Norsk Hydro ASA (enten de er mottakere av Prospektet eller ikke) for å gi beskyttelse til klienter av ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited, eller for å gi råd i forbindelse med Fisjonen. Verken ABG Sundal Collier Norge ASA eller UBS Limited påtar seg ansvar for innholdet i Prospektet. ABG Sundal Collier Norge ASA Oslo, 28. november 2003 UBS Limited ERKLÆRING FRA NORSK JURIDISK RÅDGIVER FOR DE FINANSIELLE RÅDGIVERNE Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma har vært norsk juridisk rådgiver for ABG Sundal Collier Norge ASA og UBS Limited i forbindelse med Fisjonen beskrevet i Prospektet. Vi har gjennomgått Del II av Prospektet og bekrefter at Del II etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av innholdet i Fisjonsplanen. Vi har videre gjennomgått de avsnittene av Prospektets Del III som er inntatt under overskriftene AgriHolds ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av AgriHolds aksjer og aksjekapital etter Fisjonen, Skatt og Utbytte og utbyttepolitikk, og de avsnittene av Prospektets Del IV som er inntatt under overskriftene Hydros ledelse etter Fisjonen, Beskrivelse av Hydros aksjer og aksjekapital etter Fisjonen og Utbytte og utbyttepolitikk. Vi bekrefter at den beskrivelsen av juridiske og skattemessige spørsmål som er gitt i disse avsnittene, etter vår oppfatning gir et rimelig bilde av gjeldende norsk lov pr dags dato. Vår erklæring begrenser seg til det ovennevnte, og omfatter ikke innholdet av andre deler av Prospektet eller utsagn av kommersiell, regnskapsmessig eller finansiell art. Vår erklæring er også begrenset til forhold underlagt norsk rett. Oslo, 28. november 2003 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma (xiii)

16 [DENNE SIDEN SKAL VÆRE BLANK]

17 DEL I SAMMENDRAG; FINANSIELL INFORMASJON; RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget inneholder et utvalg av den mer detaljerte informasjon som er gjengitt andre steder i Prospektet. Dette sammendraget inneholder ikke alle de viktige opplysningene som finnes i Prospektet. Prospektet og de vedlagte dokumentene bør leses i sin helhet for å få en mer fullstendig forståelse av de sakene som vil bli fremlagt for avgjørelse på Norsk Hydro ASAs ekstraordinære generalforsamling. Når det gjelder definisjoner av visse uttrykk som er brukt i Prospektet, vises det til ordlisten som er tatt inn i foran. Oversikt over Hydro Hydro ble stiftet som et norsk aksjeselskap i For tiden er Hydros virksomhet konsentrert om tre kjerneområder: Š Š Š Olje og energi ( Hydro Olje og Energi ) Aluminium ( Hydro Aluminium ), og Agri ( Hydro Agri ). Hydro Olje og Energi Hydro Olje og Energi omfatter to delsegmenter, Utforskning og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. Utforskning og Produksjon driver olje- og gassleting, feltutbygging og drift av produksjons- og transportanlegg. Energi og Oljemarkedsføring har ansvaret for Hydros handelsvirksomhet innenfor olje-, naturgass- og kraftsektoren, drift av Hydros kraftstasjoner, forvaltning av Hydros sjøtransport av råolje, våtgass og andre petroleumprodukter, Hydros andel av gasstransportsystemet på den norske kontinentalsokkelen, samt markedsføring og salg av raffinerte petroleumsprodukter (f.eks. bensin, diesel og fyringsolje) til forbrukere og andre små og mellomstore kunder. Flere opplysninger om Hydro Olje og Energi finnes i Prospektets del IV. Hydro Aluminium Hydro Aluminium er et av de tre ledende integrerte aluminiumselskapene i verden. Hydro Aluminium omfatter tre delsegmenter: Metall, Valsede Produkter og Extrusion og Automotive. Delsegmentet Metall består av Hydro Aluminiums oppstrømsvirksomheter, hovedsakelig produksjon og salg av primæraluminium produsert ved Hydro Aluminiums smelteverk. Virksomheten i delsegmentet Valsede Produkter er i hovedsak basert i Europa, med valseverk i Tyskland, Norge, Spania og Italia. Valsede Produkter har i tillegg et folievalseverk i Malaysia som gir et fotfeste i Asia. Hydro Aluminiums delsegment Extrusion og Automotive består av tre sektorer: Extrusion, Automotive og Nord-Amerika. Hovedproduktene er ekstruderte aluminiumprofiler, som først og fremst brukes til bygg og anlegg, samt i transportsektoren. Flere opplysninger om Hydro Aluminium finnes i Prospektets del IV. Hydro Agri Hydro Agri er verdensledende i produksjon, distribusjon og salg av nitrogenbasert mineralgjødsel og beslektede industriprodukter. Hydro Agri distribuerer og selger også et bredt spekter av fosfat- og kalibasert mineralgjødsel, samt kompleks- og spesialgjødsel innkjøpt fra andre produsenter. Hydro Agri består av tre delsegmenter: Oppstrøm, Nedstrøm og Industri. 1

18 Hydro Agris Oppstrømssegment er basert på Hydro Agris verdensomspennende ammoniakk- og ureaproduksjon, herunder verdensomspennende handel med, og sjøtransport av, ammoniakk. Oppstrøm omfatter også produksjon av nitrat- og kompleksgjødsel, som er samlokalisert med ammoniakkproduksjonen ved de globale produksjonsanleggene. Nedstrømssegmentet består av Hydro Agris salgs- og markedsføringsenheter, som gir Hydro Agri tilstedeværelse (bl.a. i form av salgskontorer, chartrede tørrlastskip, bulkblandeanlegg, terminaler og sekkefyllingsanlegg) i ca. 17 land i Europa og i ca. 27 land utenfor Europa og salg i ca. 120 land. Nedstrømssegmentet omfatter også de av Hydro Agris europeiske produksjonsanlegg som primært betjener regionene de er lokalisert i, samt Hydro Agris gjødselanlegg i Sør-Afrika og Brasil som produserer kompleksgjødsel (NPK) for sine respektive hjemmemarkeder. Industrisegmentet markedsfører en rekke industriprodukter, som hovedsakelig stammer fra Hydro Agris Oppstrøms- og Nedstrømssegmenter, herunder enkelte produkter som er mellomprodukter i produksjon av gjødsel. Flere opplysninger om Hydro Agri finnes i Prospektets del III. Hydro-konsernets hovedkontor er i Bygdøy allé 2, N-0240 Oslo, og Hydros telefonnummer er Hydros internettadresse er Bakgrunn for forslaget til aksjonærene I andre halvår av 2001 satte Hydros styre i gang et porteføljestrategiprosjekt som ble avsluttet i juni Hydro besluttet deretter at man ville starte forberedelser for å etablere Hydro Agri som et eget selskap med sikte på notering på Oslo Børs i første halvår Styrets konklusjoner var særlig basert på følgende forhold: Š Hydro-konsernet vil etter Fisjonen fullt ut kunne fokusere sine finansielle ressurser og sin ledelsesmessige oppmerksomhet på de betydelige utviklingsmuligheter som foreligger innenfor forretningsområdene Olje og Energi og Aluminium. Š Tilsvarende vil Agri-konsernets ledelse kunne fokusere utelukkende på Hydro Agri. Š Š Š Omstillingsprogrammet i Hydro Agri er gjennomført med et vellykket resultat. Hydro Agris resultater og strategi danner et godt grunnlag for lønnsom vekst, som det ville være vanskelig å oppnå dersom Hydro Agri fortsatt skulle være en del av Hydro-konsernet pga. de to andre forretningsområdenes behov for kapital og Hydro Agris manglende direkte tilgang til kapitalmarkedene. Et selvstendig Agri-selskap vil være bedre posisjonert for å delta i den forventede konsolideringen av den internasjonale gjødselsindustrien. Fisjonen Hydros styre har foreslått at Hydro Agri etableres som et eget børsnotert selskap gjennom en fisjon i samsvar med kapittel 14 i allmennaksjeloven ( Fisjonen ) og en fisjonsplan godkjent av Hydros styre 28. november 2003 ( Fisjonsplanen ). I henhold til norsk lov er en fisjon en fordeling av et selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom selskapet selv (det overdragende selskapet) og ett eller flere nyetablerte eller eksisterende selskaper (det overtakende selskapet eller de overtakende selskapene) mot at aksjonærene i det overdragende selskapet får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet (eller selskapene), eventuelt med et tillegg som ikke må overstige 20% av det samlede vederlaget. Hydros styre valgte å gjennomføre transaksjonen som en fisjon fordi dette er en godt innarbeidet modell for transaksjoner av denne typen i Norge. Videre kan en fisjon gjennomføres uten umiddelbare skattemessige konsekvenser for Norsk Hydro ASA og dets aksjonærer i Norge og muligens også i visse andre land der Norsk Hydro ASA har en betydelig aksjonærbase. Det nye selskapet vil ha sitt hovedkontor i Oslo. 2

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer