Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007"

Transkript

1 Fra studier til jobb i Bergensregionen

2 Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvilke studier leder til sikre jobber? Til spennende jobber? Til relevante jobber? Skjer det en hjerneflukt fra Bergen? Hvilke grupper drar og hvilke grupper blir? Karrieresenteret har, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole, gjennomført kandidatundersøkelser i 2003, 2005 og Utgangspunktet for undersøkelsene er å finne ut hva som skjer med ferdig uteksaminerte studenter fra utdanningsinstitusjonene i Bergen. Motivasjonen for å kartlegge dette varierer i forhold til hvem man spør. Tidlig på tallet ble det formidlet et bilde i media og i ulike samarbeidsorgan av en massiv hjerneflukt fra Bergen til Oslo og det sentrale Østland. Næringslivsaktører, utdanningsinstitusjoner og politiske organ uttrykte bekymring overfor dette både i forhold til Bergens posisjon som utdanningsby og i forhold til regional næringsutvikling. Karrieresenteret opplevde også i veiledningssituasjoner at man savnet mer informasjon om hvordan ulike utdanningsgrupper opplever overgangen fra studier til arbeidsliv og hva man som snart ferdig utdannet kan forvente seg i en jobbsituasjon. Undersøkelsen i 2007 retter seg primært mot kandidater som ble uteksaminert fra HiB, og UiB i 2005 og som dermed har vært i arbeidslivet i halvannet til to år på det tidspunktet spørreskjemaet ble sendt ut. Ved å henvende seg til kandidatene etter så pass lang tid håper vi å fange opp et bilde av arbeidssituasjonen når de har etablert seg på arbeidsmarkedet. Hovedfunn Arbeidsmarkedet i 2007 er meget godt for alle grupper som er med i undersøkelsen. Arbeidsledigheten er lav. Noen grupper oppgir imidlertid at de har en jobb som de ikke oppfatter som relevant og andre oppgir at de jobber ufrivillig deltid. I dagens arbeidsmarked kan det se ut som om jobbsuksess kanskje måles best i hvor raskt kandidatene får relevant jobb. Her er det naturlig nok ulikheter mellom ulike fagretninger, men hvorvidt kandidatene har vært aktive ved siden av studiene ser også ut til å ha en positiv effekt på hvor raskt de får jobb. 1,2 % oppgir at de er arbeidsledige 4,4 % oppgir at de ikke er i relevant arbeid 4,1 % oppgir at de jobber uønsket deltid Dette vil si at 9,7 % av arbeidsstyrken er i en underoptimal arbeidssituasjon, noe som er betydelig lavere enn ved tidligere undersøkelser, og 9 av 10 oppgir at de har relevant jobb. 53 % av respondentene svarer at de jobber i Hordaland, og 90 % oppgir at de har fått jobb på ønsket geografisk sted Over 70 % av ingeniørene og realistene jobber i Hordaland. 50 % av kandidatene fra jobber i Oslo. 1

3 66 % har fast jobb, men vikariat og engasjement er viktige inngang til arbeidslivet for kandidater fra Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, samt fra Avdeling for helsefag og Avdeling for lærerutdanning fra HiB. 1 av 4 kandidater fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet er doktorgradskandidater. Gjennomsnittslønn er brutto pr år- men store forskjeller mellom gruppene. Kandidater fra tjener mest. Gjennomføring Vi henvendte oss til studenter som var registrert med avlagt gradsvitnemål fra Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole og Universitetet i I tillegg inkluderte vi kandidater som avla bachelorgrad ved fire fakulteter ved UiB i 2006 (samfunnsvitenskapelig, humanistisk. matematisk-naturvitenskapelig og psykologisk fakultet). Dette var for å forsøke å gi et bilde av hvordan de første kvalitetsreformerte kandidatene opplevde sitt møte med arbeidslivet. For å forhindre at spørreskjema ble sent ut til respondenter som har gått direkte over på mastergrad på UiB, sjekket vi utvalget i forhold til registrerte studenter på høyere grads studier. Det er imidlertid kun mulig å vaske listene slik internt på institusjonen, og det er derfor umulig å si om bachelorkandidater har fortsatt studiene sine ved andre institusjoner i Norge eller i utlandet. For å skille ut respondenter som fremdeles var under studier stilte vi spørsmål om dette helt først i undersøkelsen. 64 respondenter krysset av for under utdanning og ble dermed tatt ut av den videre analysen. Datainnsamlingen ble foretatt ved hjelp av postalt spørreskjema og ble gjennomført av TNS Gallup. Datainnsamlingen foregikk i mai - juni Analyse av datamaterialet og grafisk fremstilling av resultatene ble gjennomført av Jostein Ryssevik i Ideas2Evidence. Undersøkelsen er finansiert av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole respondenter mottok spørreskjema. Etter én purrerunde kom det inn svar fra 1166 respondenter. Dette gir en svarprosent på 41. Det har vært nedsatt en referansegruppe med representanter fra UiB, HiB og. Karrieresenteret har hatt prosjektledelsen for undersøkelsen. For spørsmål angående undersøkelsen, kontakt Karrieresenteret, tlf

4 Om respondentene - hvem henvendte vi oss til? Høgskolen i Bergen - kandidater med bachelorgrad fra: Avdeling for helsefag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, vernepleie og sosialt arbeid) Avdeling for ingeniørutdanning (inkludert bachelorkandidater i økonomi og administrasjon) Avdeling for lærerutdanning (lærer og førskolelærer) Norges Handelshøyskole- kandidater fra: Siviløkonomstudiet Høyere avdelings studier (HAS, påbygning til siviløkonomstudiet) Master i økonomi og administrasjon Høyere revisorstudier/ Master i regnskap og revisjon Universitetet i Bergen - kandidater med både høyere og lavere grad fra: Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk- naturvitenskaplig fakultet Det medisinske fakultet (kun studenter på masterprogrammene i helsefag, ikke profesjonsstudiet) Det psykologiske fakultet (både profesjonsstudiet og bachelorprogram) Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kjønn 40% av respondentene er menn, 60% er kvinner. Det er store variasjoner i kjønnsfordeling mellom de ulike utdanningsretningene. Alder Gjennomsnittelig alder er 30,5 år. Høgskolestudentene er generelt yngre enn universitetsstudentene. Dette er ikke overraskende, utdanningens lengde tatt i betrakting. Kandidatene med masterutdanning fra medisinsk fakultet (totalt 19 personer) skiller seg klart ut ved at over halvparten av respondentene er 46 år eller eldre. Dette kan forklares ved at utdanningen i stor grad retter seg mot personer med yrkeserfaring. 3

5 Arbeidssituasjon og ledighet Arbeidsledighet kan beregnes på flere måter. Det vanligste er å ta utgangspunkt i arbeidsstyrken, dvs. summen av de som er i arbeid eller søker etter arbeid. De arbeidsledige er ut fra et slikt utgangspunkt den andelen av arbeidstyrken som på et gitt tidspunkt står uten arbeid. I materialet som foreligger i denne undersøkelsen har vi valgt å avgrense arbeidsstyrken til de som svarer at: Har søkt, men ikke fått relevant arbeid (minus de som har gått tilbake til studier) Har søkt og fått relevant arbeid, men er ikke i arbeid nå (minus de som oppgir andre grunner enn arbeidsledighet for å være i denne gruppen) Har søkt og fått relevant arbeid, og er i arbeid nå Dette gir en arbeidsstyrke i utvalget på 1033 personer hvor 1, 2 % oppgir at de er arbeidsledige. 4, 4 % oppgir at de har en jobb de ikke anser som relevant, 4, 1 % jobber deltid, men ønsker heltid. Summerer man disse gruppene. kan man si at 9,7 % av arbeidsstyrken er i en underoptimal arbeidssituasjon. Dersom det er en tendens til at svarprosenten er lavere blant de som har mislykkes på arbeidsmarkedet enn blant de som har lykkes, kan det tenkes at disse estimatene er for lave. Dette er en rimelig hypotese som det er umulig å verifisere ut fra det foreliggende materialet. 4

6 1. Sammensetningen av utvalget Utvalg med avsluttet Hele utvalget utdanning Antall % Antall % Fortsatt under utdanning Har ikke søkt arbeid Arbeidsledig Sykemeldt Permisjon Annet Til sammen Har søkt, men ikke fått relevant arbeid I arbeid som ikke er relevant Arbeidsledig Studier Annet Til sammen Har søkt og fått relevant arbeid, men er ikke i arbeid nå Arbeidsledig Annet Til sammen Har søkt og fått relevant arbeid, og er i arbeid nå Heltid Deltid - selvvalgt Deltid - ufrivillig Ikke oppgitt Til sammen Ikke oppgitt antall respondenter

7 2. Oppnådd grad UiB HiB Bachelor Utdanning av inntil 4 års varighet, gammel ordning (cand.mag, siv.øk., allmenlærer o.l.) Master Hovedfag eller tilsvarende grad av minst 6 års varighet N

8 3. Oppnådd grad etter institusjon Oppnådd grad etter institusjon (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lavere grad (bach/cand.mag.) Høyere grad (hovedf./master) * For sin del plasserer de gamle siviløkonomene seg i lavere grad, mens de nye masterkandidatene plasserer seg i høyere grad. 7

9 Arbeidssituasjon for de som søker eller er i jobb (dvs. arbeidsstyrken) Ledigheten er lav i alle grupper. Blant respondentene fra jus, medisin, helse og ingeniør er det ingen som har svart at de er arbeidsledige. oppgir 9 av 10 at de har relevant jobb. Blant juristene og økonomene (-kandidatene) svarer nesten alle at de har relevant jobb, mens bare 7 av 10 humanister opplever de samme. Blant samfunnsvitere og ingeniører oppgir rundt 8 % at de ikke oppfatter jobben sin som relevant. Rundt 1 av 10 kandidater fra, helse- og lærerutdanningene (lærer og førskolelærer) svarer at de jobber ufrivillig deltid. For kandidater fra UiB oppgir 91 % av respondentene med høyere grad (hovedfag og master) at de har relevant jobb. Blant respondentene med lavere grad (cand. mag og bachelor) er det bare 65% som svarer dette. Arbeidsledigheten er også høyere blant respondenter med lavere enn med høyere grad, men det er ikke dramatiske tall for noen av gruppene. I dagens arbeidsmarked kan det se ut som om jobbsuksess kommer klarere til uttrykk gjennom hvor raskt kandidatene får jobb. 8

10 4. Arbeidssituasjon etter institusjon Arbeidssituasjon etter institusjon (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I relevant arbeid Ufrivillig deltid Ikke relevant arbeid Arbeidsledig 9

11 5. Arbeidssituasjon etter institusjon og oppnådd grad Arbeidssituasjon etter institusjon og oppnådd grad (bare arbeidsstyrken) (%) Høyere Uib HiB Lavere Høyere Lavere Høyere Lavere Høyere Lavere 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Relevant arbeid Ufrivillig deltid Ikke relevant arbeid Arbeidsledig 10

12 Når arbeidsmarkedet er stramt vises jobbsuksess best gjennom hvor raskt kandidatene får jobb. Sett under ett svarer nesten halvparten av respondentene at de fikk jobb før de var ferdig med eksamen, og nesten åtte av ti svarer at fikk jobb innen tre måneder etter siste eksamen. Arbeidsmarkedet varierer imidlertid mellom gruppene også i forhold til hvor lang tid de bruker for å få relevant jobb. Kandidater fra og helseutdanningene (både HiB og UiB) kommer raskest ut i jobb. Her svarer ni av ti at de hadde jobb innen tre måneder etter eksamen. Universitetskandidatene bruker gjennomgående lengre tid for å den første relevante jobben, og samfunnsviterne bruker lengst tid. I denne gruppen svarer seks av ti at de har fått relevant jobb tre måneder etter eksamen. 11

13 6. Tid mellom eksamen og første relevant jobb Tid mellom eksamen og første relevante jobb (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd Mer enn 1 år 12

14 Mer enn fag- hva skal til for å få jobb raskt? Fra oppslag i media, uttalelser fra arbeidsgivere, informasjon fra utdanningsinstitusjoner, innspill fra karriereveiledere og ikke minst studentene selv, figurerer det mange meninger om hva som er mer eller mindre lurt å gjøre for å få relevant jobb. Vi lurte på hvilke andre aspekter enn fag som kan påvirke inngangen til arbeidslivet: deltidsjobb, organisasjonserfaring, utenlandsopphold, samarbeid med eksterne virksomheter i løpet av studiet. Åtte av ti kandidater var engasjert i andre aktiviteter ved siden av studiene. Ni av ti respondenter fra psykologi og helsefag ved UiB svarer at de har aktiviteter ved siden av studiene, mens bare sju av ti ingeniører svarer det samme. Det ser ikke ut til at aktiviteter ved siden av studiene påvirker hvorvidt kandidatene får jobb eller ikke, men det ser ut til at de som har vært aktive ved siden av studiene får jobb litt raskere enn dem som ikke har vært det. Nesten 70% svarer at de hadde jobb ved siden av. Blant kandidatene fra helsefag ved UiB svarer nesten 90% dette, mens bare rett over halvparten av ingeniørene svarer det samme. Kandidatene fra UiB og er mer aktive i organisasjoner enn kandidatene fra HiB. 40 % av kandidatene fra har vært aktive medlemmer i en organisasjon, og 34 % har vært med i et styre. På HiB svarer 20 % at de har vært aktive medlemmer og 16 % at de har vært med i et styre. Svarene i undersøkelsen viser en tendens til at en større del av kandidatene som skriver hovedfags- eller masteroppgave i samarbeid med en ekstern aktør får arbeid før de er ferdig med eksamen. Dette kan tyde på at en nær tilknytning til aktører i arbeidslivet gjør det lettere å finne seg relevant jobb når man er ferdig. Forskjellen flater ut når det har gått tre måneder etter eksamen. Det er imidlertid viktig å understreke at det, i hvert fall på UiB, er relativt få som velger denne løsningen, og at gruppa som svarer dermed er ganske liten (58 personer på UiB, 41 på ). På er det 30% av respondentene som svarer at de har skrevet oppgave i samarbeid med eksterne, på UiB er det 15 %. Det er stor variasjon mellom ulike 13

15 faggrupper på UiB: Rundt 25 % av kandidatene fra Matematisk naturvitenskapelig og ologisk fakultet samarbeider med eksterne, og nesten 50% av helsefagskandidatene svarer at de gjør det. Dette spørsmålet rettet seg spesielt mot kandidater som har høyere grad, og utelot dermed ingeniørene - en gruppe som har lang tradisjon med å skrive oppgaver i samarbeid med eksterne aktører. Dette er en svakhet i spørreskjemaet. svarte 25 % av kandidatene at de hadde deltatt på utvekslingsopphold i utlandet. 40 % av - kandidatene hadde vært på utveksling. For kandidater fra humanistisk-, samfunnsvitenskapelig- og psykologisk fakultet var det godt over 30% som hadde vært i utlandet. ene har i minst grad benyttet seg av tilbudet - bare drøye 4 % av dem som svarer på denne undersøkelsen har hatt utvekslingsopphold i løpet av utdannelsen sin. 14

16 7. Type aktivitet ved siden av studiene Type aktivitet ved siden av studiene (%) Jobbet Organisasjonsmedlem Organisasjonsleder * Dette er et spørsmål hvor man kunne krysse av for flere svar. Frekvensene summerer derfor ikke til 100% 15

17 8. Arbeidssituasjon etter institusjon og aktiviteter ved siden av studiene Arbeidssituasjon etter institusjon og aktiviteter ved siden av studiene (bare arbeidsstyrken) (%) Nei Uib HiB Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Relevant arbeid Ufrivillig delitd Ikke relevant arbeid Arbeidsledig 16

18 9. Tid mellom eksamen og første relevante jobb etter institusjon og aktiviteter ved siden av studiene Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og aktiviteter ved siden av studiene (bare arbeidsstyrken) (%) Nei Uib HiB Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd 17

19 10. Tid mellom eksamen og første relevante jobb etter institusjon og jobb ved siden av studiene Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og jobb ved siden av studiene (bare arbeidsstyrken) (%) Nei Uib HiB Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd 18

20 11. Tid mellom eksamen og første relevante jobb etter institusjon og aktivt organisasjonsmedlemskap Nei Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og aktivt organisasjonsmedlemsskap ved siden av studiene (bare arbeidsstyrken) (%) Uib HiB Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd 19

21 12. Tid mellom eksamen og første relevante jobb etter institusjon og del av ledelse eller styre i en organisasjon Nei Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og del av ledelse eller styre i en organisasjon ved siden av studiene (bare arbeidsstyrken) (%) Uib HiB Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd 20

22 13. Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og utvekslingsopphold i utlandet Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og utvekslingsopphold i utlandet (bare arbeidsstyrken) (%) Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd Mer enn 1 år 21

23 14. Tid mellom eksamen og første jobb etter hvorvidt tema for masteroppgave er utviklet i samarbeid med ekstern aktør Nei Tid mellom eksamen og første jobb etter institusjon og hvorvidt tema for hovedfags- eller masteroppgave er utviklet i samarbeid med ekstern virksomhet (bare arbeidsstyrken) (%) Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen 0-3 mnd 4-6 mnd 7-12 mnd Mer enn 1 år * Spørsmålet ble spesifikt rettet mot kandidater som har skrevet oppgave på høyere grad. Høgskolestudentene er dermed ikke inkludert i dette spørsmålet. 22

24 15. Deltok du på utvekslingsopphold i utlandet? Deltok på utvekslingssopphold i utlandet (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei 23

25 Jobbsøkingsprosessen De fleste begynner å søke jobb i løpet av siste semester. Kandidatene fra og fra helsefag på UiB begynner tidlig, halvparten starter prosessen før siste semester. Over 20% av humanistene starter også å søke jobb før siste semester. Faglig utfordring er det desidert viktigste kriteriet når kandidatene søker jobb. Kandidatene benytter seg av flere kanaler for å finne informasjon om ledige stillinger, men valg av kanaler varierer mellom de ulike gruppene. Internett er en viktig kanal, over 70 % finner informasjon om ledige stilinger på her. fagskandidater fra UiB er minst aktive brukere av nettet, bare 25 % av disse har krysset av for dette alternativet. Nesten 60 % av kandidatene fra humanistisk fakultet benyttet seg av personlig nettverk for å få informasjon, mens litt over 30 % av kandidatene fra brukte denne kanalen I overkant av 30 % sier at de har vært i direkte kontakt med arbeidsgiver. Humanistene er mest aktive her. kandidatene og helsefag fra UiB bruker denne kanalen minst, henholdsvis 22 % og 10 % har krysset av for dette alternativet. Rundt 20 % har vært i kontakt med bemanningsbyrå i prosessen. Her skiller ingeniørene seg helt klart ut ved at nesten 50 % har krysset av for dette alternativet. Det er få fra helse- og lærerutdanningene som benytter seg av denne kanalen. Kandidatene fra skiller seg helt klart ut ved at nesten 65 % benytter seg av bedriftspresentasjoner for å få informasjon. ene bruker denne kanalen til en viss grad, rundt 20% svarer dette. 24

26 16. Når begynte du å søke relevant arbeid? Når begynte du å søke relevant arbeid? (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Før siste semester I løpet av siste semester 0-3 måneder etter avsluttet utdanning Mer enn 4 måneder etter avsluttet utdanning Har ikke søkt arbeid 25

27 17. Viktigste faktor ved jobbsøk Viktigste faktor ved jobbsøk (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % At jobben er faglig utfordrende Hvor arbeidsplassen er plassert geografisk Mulighet for å få nødvendig arbeidserfaring Mulighet for å avansere, få en bedre jobb i fremtiden Lønnsnivå 26

28 18. Kanaler benyttet for å finne informasjon om ledige stillinger UiB HiB Annonser i aviser/tidsskrift Personlig nettverk Annonser på internett Direkte kontakt med arbeidsgiver Vikarbyrå/ bemanningsbyrå Saksbehandler hos NAV Bedriftspresentasjoner Annet *Dette er et spørsmål hvor det kan krysses av for flere svaralternativ. Frekvensene summerer derfor ikke til 100 % 27

29 Nåværende arbeidssituasjon Antall jobber Seks av ti har kun hatt én relevant jobb etter endt utdanning. ene viser størst grad av stabilitet. Blant de helse- og lærerutdannede fra HiB er det rundt halvparten som svarer at de har hatt to eller flere relevante jobber. Dette er også grupper som i stor grad svarer at de jobber i midlertidige stillinger. Arbeidssted 53 % av kandidatene oppgir at de jobber i Hordaland. Dette tallet er litt høyere enn i 2005, da 50 % av kandidatene svarte dette. 71 % av realistene og 73 % av ingeniørene oppgir at de jobber i Hordaland. 12 % av ingeniørene, 14 % av juristene og over 30 % av psykologene oppgir at de jobber i Rogaland. Over 50 % av økonomene fra svarer at de jobber i Oslo. Rundt 20 % av juristene, samfunnsviterne og helsefagskandidatene fra UiB oppgir det samme. svarer 90 % av kandidatene at de har fått jobb på ønsket geografisk sted. De fleste respondentene (nesten 99 % av utvalget) oppgir at de jobber i Norge. Det er en mulighet for at det er systematisk frafall fra kandidater bosatt i utlandet på grunn av manglende eller feil adresser. Ansettelsesforhold 66 % er fast ansatt. For juristene er tallet nesten 80 %, og blant ingeniørene og kandidatene fra svarer rundt 90 % at de er fast ansatt. I den andre enden av skalaen svarer kun 35 % av humanistene at de er fast ansatt. Mellom 55 og 60 % av samfunnsviterne, realistene, helse- og lærerutdannede fra HiB har fast ansettelse. Resten av disse gruppene fordeler seg mellom vikariater og engasjement, men realistene skiller seg ut ved at 25 % oppgir at de er ansatt som doktorgradskandidater. Nesten 10 % av psykologene svarer at de er selvstendig næringsdrivende. Sektor deler kandidatene seg på midten, hvor halvparten er ansatt i offentlig og halvparten i privat sektor. - kandidatene og ingeniørene er i all hovedsak ansatt i privat sektor, og nesten 90 %, mens kandidatene fra helseutdanningene (både fra UiB og HiB) jobber i det offentlige (mellom 75 og 90 %). 28

30 Arbeidsoppgaver og ansvar Kandidatene ivaretar, naturlig nok, et vell av arbeidsoppgaver. Det ser ut til at kandidatene ennå ikke innehar stillinger som innebærer ansvar for personell eller økonomi i særlig stor grad. Litt over 20 % svarer at de har faglig lederansvar. Blant lærerne og førskolelærerne svarer over 40% at de har slikt ansvar. Generelt svarer færre enn 10 % at de har personalansvar i sin nåværende stilling, men lærerne og førskolelærerne peker seg ut ved at nesten 25 % oppgir at de har slikt ansvar. Et fåtall har budsjettansvar, blant - kandidatene er det rundt 15 % som oppgir dette. Lønn og andre goder Gjennomsnittelig brutto årslønn for hele utvalget ligger på kroner. Det er, ikke overraskende, store variasjoner. Kandidatene fra tjener mest, kandidatene fra humanistisk fakultet og helse- og lærerutdanningene på HiB tjener minst. Inkludert i utvalget fra ligger kandidater fra Master i regnskap og revisjon, en utdanning som retter seg mot personer med arbeidserfaring. Det er grunn til å tro at disse er med på å trekke opp gjennomsnittet fra noe. For kandidatene fra lærerutdanningene, helseutdanningene fra HiB, samfunnsvitenskapelig, matematisknaturvitenskapelig og juridisk fakultet oppgir hovedtyngden av respondentene at de tjener mellom kroner i ordinær brutto årslønn. For kandidatene fra, ingeniørutdanningene, psykologisk fakultet og helsefagutdanningen fra UiB oppgir hovedtyngden av kandidatene at de tjener mellom kroner i ordinær brutto årslønn. De fleste av respondentene har ingen økonomiske tilleggsgoder av betydning. Overtidsbetaling er det vanligste tilleggsgodet blant dem som oppgir noe. Det er spesielt kandidater fra og ingeniørene som oppgir bonusordninger som et tilleggsgode i jobben. kandidatene skiller seg ut ved at en klart høyere andel har tilleggsgoder som de oppgir er verdt mer enn kroner per år. Hovedvekten av respondentene svarer at lønnen er litt lavere enn deres arbeidsverdi. 29

31 Over 40 % av de helseutdannede og lærerutdannede fra HiB svarer at lønnen er betydelig lavere enn deres arbeidsverdi, mens mellom 35 og 45 % av kandidatene fra matematisk- naturvitenskapelig- og samfunnsvitenskapelig fakultet, samt ingeniørene og - kandidatene svarer at lønnen reflekterer deres arbeidsverdi. 30

32 19. Antall relevante jobber etter endt utdanning Antall relevante jobber etter endt utdanning (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 2 eller flere 31

33 20. Arbeider du heltid/deltid? Heltid/deltid (spurt alle som er i lønnet arbeid) (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heltid Deltid selvvalgt Deltid ufrivillig 32

34 21. Nåværende arbeidssted Nåværende arbeidssted (spurt alle som er i lønnet arbeid) (%) Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Oslo 33

35 22: Nåværende arbeidssted Bergen Nåværende arbeidssted Bergen (%)

36 23. Fått arbeid på ønsket geografisk sted Fått arbeid på ønsket geografisk sted (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei 35

37 24. Ansettelsesforhold i nåværende stilling Ansettelsesforhold i nåværende stilling (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fast ansettelse Vikariat Engasjement Stipendiat Selvstendig næringsdrivende Annet 36

38 25. Sektor for nåværende stilling Sektor for nåværende stilling (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Offentlig sektor Privat sektor Frivillig organisasjon 37

39 26. Område/bransje for nåværende stilling UiB HiB Statlig, fylkeskommunal, kommunal administrasjon Høyere utdannings-/ forskningsinstitusjon Grunnskole, videregående skole Barnehage , sosial, omsorg Olje/gass/energi Industri/produksjon Bygg/anlegg Fiskeri/havbruk/annen primærnæring Transport/logistikk Shipping IKT/tele ia, kultur Handel, reiseliv Bank/ forsikring/ finans Revisjon Annen privat tjenesteyting Interesseorganisasjon, ideell organisasjon Annet N

40 27. Viktigste funksjoner/oppgaver i jobben UiB HiB Saksbehandling Administrasjon Prosjektarbeid Kundebehandling/førstelinje Rådgivning/veiledning Salg/makedsføring/reklame Informasjon/formidl/journalistikk Økonomi/regnskap Undervisning/oppl./ped.arbeid Forskning Produktutvikling Personaloppgaver Pleie/pasientkontakt Annet Disse kategoriene er ikke gjensidig utelukkende og summerer derfor ikke til 100% 39

41 28. Personalansvar i nåværende stilling Personalansvar i nåværende stilling (%)

42 29. Budsjettansvar i nåværende stilling Budsjettansvar i nåværende stilling (%)

43 30. Faglig lederansvar i nåværende stilling Faglig lederansvar i nåværende stilling (% )

44 31. Ordinær brutto årslønn i nåværende stilling Ordinær brutto årslønn i nåværende stilling (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under el over *6 verdier mellom 200 og 400 NOK i data er etter all sannsynlighet oppgitt i tusen kroner og er derfor ganget med 1000 før beregninger. *Utvalget fra inkluderer kandidater fra Master i regnskap og revisjon, en masterutdannelse som retter seg mot personer med yrkeserfaring. Det er sannsynlig at disse er med på å trekke opp gjennomsnittet noe for sin del. 43

45 32. Ordinær brutto årslønn i nåværende stilling (gjennomsnitt) Ordinær brutto årslønn i nåværende stilling (gjennomsnitt)

46 33. Ekstrainntekter og tilleggsgoder i nåværende stilling Ekstrainntekter og tilleggsgoder i nåværende stilling (%) Overtidsbetaling Bonusordninger Andre tilleggsgoder *Utvalget fra inkluderer kandidater fra Master i regnskap og revisjon, en masterutdannelse som retter seg mot personer med yrkeserfaring. Det er sannsynlig at disse er med på å trekke opp gjennomsnittet noe for sin del. 45

47 34. Bruttoverdi av ekstrainntekter og tilleggsgoder Bruttoverdi av ekstrainntekter og tilleggsgoder (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen (el uoppgitt) Under Over * I denne tabellen er ingen tilleggsgoder, samt ikke oppgitte tilleggsgoder satt til 0. 46

48 35. Bruttoverdi av ekstrainntekter og tilleggsgoder (gjennomsnitt) Bruttoverdi av ekstrainntekter og tilleggsgoder (gjennomsnitt)

49 36. Summen av ordinær brutto årslønn og ekstrainntekter Summen av ordinær brutto årslønn og ekstrainntekter/tilleggsgoder (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under el over 48

50 37. Summen av ordinær brutto årslønn og ekstrainntekter/tilleggsgoder (gjennomsnitt) Summen av ordinær brutto årslønn og ekstrainntekter/tilleggsgoder (gjennomsnitt)

51 38. Reflekterer lønnen din arbeidsverdi? Reflekterer lønnen din arbeidsverdi? (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Betydelig lavere Llitt lavere Samsvarer Litt høyere Betydelig høyere 50

52 Forholdet mellom utdanning og jobb - hva tenker kandidatene om utdanningen sin to år etter? Nesten 90 % av respondentene svarer at de opplever at arbeidsoppgavene krever fagkunnskap eller generelle kvalifikasjoner fra utdanningen. Blant kandidatene fra humanistisk- og samfunnsvitenskapelig fakultetet svarer rundt 25% at arbeidsoppgavene ikke krever utdannelse på det nivået de har. Over 60 % av alle kandidatene med høyere grad svarer at de helt eller delvis bruker spesialkunnskapene sine i jobben. 66 % av respondentene ville valgt samme studium dersom de skulle begynt å studere i dag. Over 80 % av kandidatene fra, psykologisk- og juridisk fakultet svarer at de ville valgt samme studium dersom de skulle begynt å studere i dag. Blant kandidatene fra humanistisk-, matematisk- naturvitenskapelig- og samfunnsvitenskapelig fakultetet svarer mellom 30 og 40 % at de ville valgt samme studium, men med en annen fagkombinasjon. Dette er kandidater fra fakultet med stor faglig bredde og store muligheter for variasjon i å sette sammen graden sin på alternative måter. For kandidater fra profesjonsstudier fremstår sannsynligvis ikke dette som et like aktuelt alternativ. 80 % av de spurte svarer at utdanningen har gitt dem tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben. Vi ba respondentene se tilbake på utdannelsen sin i lys av de erfaringer de har gjort seg til nå i arbeidslivet. Svarene reflekterer naturlig nok variasjonen mellom både oppbygningen av de ulike studiene og den arbeidshverdagen de møter. Universitetsstudentene trekker for eksempel i større grad enn høgskolestudentene frem å arbeide selvstendig som en viktig ferdighet, mens høgskolestudentene på sin side i større grad svarer at de har fått erfaring med samarbeid. Noen utdanninger har i hovedsak teoretisk fokus, andre har praksis integrert som en del av løpet. Videre er de mulig at enkelte grupper, for eksempel lærere og helseutdannede, møter en arbeidssituasjon som kan oppleves som annerledes om mer krevende enn praksisoppholdene i studiene. Når man leser svarene er det også viktig å ha i bakhodet at studiene har ulik varighet (høgskoleutdanningene er treårige, mens svarene spesielt fra UiB i all hovedsak reflekterer kandidater med høyere grad). 51

53 39. Opplevd sammenheng mellom utdanning og nåværende jobb Opplevd sammenheng mellom utdanning og nåværende jobb (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner fra utdannningen Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har 52

54 40. Bruker du dine spesialkunnskaper i jobben (stilt til kandidater med høyere grad)? Bruker du dine spesialkunnskaper i jobben? (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Delvis Nei 53

55 41. Ville du valgt samme studium om igjen dersom du skulle studere i dag? Ville du valgt samme studium dersom du skulle begynne å studere i dag? (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Ja, men med en annen fagkombinasjon Nei 54

56 42. Har utdanningen gitt deg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben? Har utdanningen gitt tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben? (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei 55

57 43. Teoretisk fagkunnskap Basert på din erfaring fra arbeidslivet, mener du at studiet har gitt deg teoretisk fagkunnskap? (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 56

58 44. Praktisk fagkunnskap Basert på din erfaring fra arbeidslivet, mener du at studiet har gitt deg praktisk fagkunnskap? (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 57

59 45. Strukturere arbeidet effektivt I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Strukturere arbeidet effektivt (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 58

60 46. Beherske fremmedspråk I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Beherske fremmedspråk (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 59

61 47. Arbeide resultatorientert I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Arbeide resultatorientert (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 60

62 48. Samarbeide I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Samarbeide (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 61

63 49. Arbeide selvstendig I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Arbeide selvstendig (% ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 62

64 50. Arbeide under press I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Arbeide under press (%) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 63

65 51. Arbeide analytisk I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende kvalifikasjoner: Arbeide analytisk (%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele Ikke sikker 64

66 Bakgrunnsopplysninger 52. Kjønn UiB Hib Mann Kvinne N Alder UiB Hib 25 eller yngre ' ' eller eldre N Gj.snitt

67 Hjemstedsfylke før studiene begynte Akershus Sør-Trøndelag Buskerud Vestfold Oslo Østfold Troms Nord-Trøndelag Utenfor Norge 66 UiB HiB Oppland Hedmark Finnmark Aust-Agder Nordland Vest-Agder Telemark Møre og Romsdal Sogn og fjordane Rogaland Hordaland Prosent

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Kandidatundersøkelsen 2007

Kandidatundersøkelsen 2007 Kandidatundersøkelsen 2007 Som del av et større samarbeidsprosjekt med utdanningsinstitusjonene i Bergen gjennomfører Karrieresenteret i Bergen en undersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra UiB, HiB

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen

Fra studier til jobb i Bergensregionen Fra studier til jobb i Bergensregionen Arbeidsmarkedsundersøkelse En kvantitativ analyse blant kandidater med høyere utdanning uteksaminert fra HiB, NHH og UiB i 2003 Oslo, august/september 2005 Innhold

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Undersøkelsen er finansiert med støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Studentsamskipnaden i Bergen.

Undersøkelsen er finansiert med støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Studentsamskipnaden i Bergen. Forord Spørreskjemaundersøkelsen Fra studier til jobb i Bergensregionen er gjennomført på oppdrag fra Karrieresenteret. Undersøkelsen er utført av forskningsassistent Christian Madsen med forsker Anne

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans

Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans Ingvild Reymert 09.03.2017 Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans Hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden? 2 Arbeidslivsrelevans Arbeidsgiverundersøkelsen for UiO 2016 Kandidatundersøkelsen

Detaljer

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov

«Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov «Kompetanse 2020» Universitetskandidatenes kompetanse og arbeidslivets behov Professor Oddrun Samdal Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen Vardekonferansen 29.-30. september 2014 Hva vektlegger

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2009

Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 2009 Fra studier til jobb i Bergensregionen - Kandidatundersøkelsen 009 En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, NHH og UiB, uteksaminert i 007 Oslo, september 009 Gjennomføring

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Jannecke Wiers-Jenssen 15-02-13 Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 SVARPROSENT FORDELT PÅ INSTITUSJONER 01 OM UNDERSØKELSEN 02 JOBBSØKING 03 NÅVÆRENDE STILLING 04 STUDIET 05 APPENDIX 01: OM UNDERSØKELSEN SVARPROSENT FORDELT PÅ

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 30%

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 30% for pedagogikk Antall besvarelser: 10 KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 Svarprosent: 3 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 4-29 2 Student/skoleelev 1 2 Arbeidssøkende

Detaljer

Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen 2014

Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen 2014 Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Orienteringssak Møtedato: 05. november 2014 Notatdato: 28.11. 2014 Saksbehandler: Sandra Marie Herlung Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Dekan Marit Reitan, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse RSA-møte 07.november 2014 Tema for presentasjonen Hva kjennetegner

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Ung i arbeid / FORORD

Ung i arbeid / FORORD UNG I ARBEID Ung i arbeid / 2 FORORD Ung i arbeid beskriver noen viktige hovedtrekk ved situasjonen til Econas medlemmer som er tidlig i sitt karriereløp. Datagrunnlaget for rapporten er stort sett fra

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen

Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen En undersøkelse blant studentene på Arbeidslivsdagene 2008 Norinnova AS og Karrieresenteret ved UiT BAKGRUNN... 3 OPPSUMMERING AV FUNN... 4 OM RESPONDENTENE...

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kvantitativ undersøkelse gjennomført med web-intervju for Universitetet for miljø- og biovitenskap Oslo, 28. januar 2011 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer