Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%"

Transkript

1 årsrapport 2007

2 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største produsent av oppdrettslaks. SalMar har også en betydelig viderefordelingsaktivitet ved hovedanlegget på Frøya. SalMar Nord-Norge SalMar Midt-Norge Scottish Sea Farms LTD 50% SalMar Midt-Norge SalMar Farming AS med datterselskaper SalMar Processing AS Follasmolt AS SalMar Nord-Norge Senja Sjøfarm AS med datterselskaper Norskott Havbruk AS (50%) Scottish Sea Farms Ltd.

3 Geografisk fordeling av SalMars 52 konsesjoner i Norge Trøndelagsfylkene Møre og Romsdal Troms Slaktevolum fordelt etter geografisk område SalMar Midt-Norge tonn SalMar Nord-Norge Scottish Sea Farms Ltd (50% andel) tonn tonn Ansatte fordelt etter arbeidsområde Bearbeiding Settefisk og oppdrett Andre områder Finansiell kalender februar: Presentasjon Q (foreløpig resultat for 2007) 29. april: Presentasjon Q august: Presentasjon Q oktober: Presentasjon Q mai: Ordinær generalforsamling Kl i Trondheim Selskapet tar forbehold om eventuelle endringer i kalenderen i løpet av året. Årsrapport SalMar 07 3

4 Dette er SalMar Høydepunkter Nøkkeltall SalMar-kulturen Konsernsjefen har ordet I n n h o l d Oppdretts-ABC Selskapspresentasjon Helse, miljø og sikkerhet Eierstyring og selskapsledelse Årsberetning 2007 Konsernets årsregnskap Morselskapets årsregnskap Revisors beretning Aksjonærinformasjon Ledelsen

5 SalMar hadde i heleide konsesjoner for produksjon av atlantisk laks i Norge. SalMar slaktet tonn laks i Norge i Hovedmarkedene for laks fra SalMar ligger i Europa og Russland. Årsrapport SalMar 07 5

6 H ø y d e p u n k t e r Resultat- og aktivitetsutvikling 54 % økning i slaktet volum i Norge 34 % økning i driftsinntekter 46 % egenkapitalandel 24 % driftsmargin (før verdijustering av biomasse) Børsnotering SalMar ble børsnotert 8. mai Gjennom børsnoteringen har konsernet fått tilgang til egenkapitalmarkedet, og i forbindelse med børsnoteringen ble det gjennomført en emisjon med bruttoproveny på NOK 116,6 millioner gjennom utstedelse av 3 millioner nye aksjer. Da konsernet ble notert på Oslo Børs, skjedde det til kurs NOK 39, mens aksjen endte året med en sluttkurs på NOK 44 kroner. transaksjoner Oppkjøp av 100% Halsa Fiskeoppdrett AS med to oppdrettskonsesjoner i januar SalMar noteres på Oslo Børs 8. mai, og gjennomfører samtidig en emisjon med bruttoproveny på NOK 116,6 millioner Oppkjøp av 100% av Henden Fiskeoppdrett AS med to oppdrettskonsesjoner i oktober Oppkjøp av 100% av Arctic Salmon AS med fire oppdrettskonsesjoner i desember. innovamar Styret har i 2007 vedtatt bygging av det som er målsatt å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for slakting og bearbeiding av laks på Frøya InnovaMar. InnovaMar vil gjennom økt grad av automatisering og nye kombinasjoner av tekniske løsninger gi SalMar økt fleksibilitet, og samtidig forbedre kvaliteten på produktene ytterligere. InnovaMar er også en viktig byggestein for å videreutvikle den samlede kompetansen i konsernet.

7 14 Årsrapport SalMar 07 7

8 n ø k k e lta l l Utvikling i driftsinntekter og driftsresultat Driftsinntekter Driftsresultat før verdijustering av biomasse Driftsmargin 24 % 36 % 24 % Driftsresultat etter verdijustering av biomasse Resultat før skatt Resultatmargin 29 % 46 % 37 % Resultat etter skatt Resultat per aksje før verdijustering av biomasse 2,8 4,0 2,2 Resultat per aksje etter verdijustering av biomasse 3,5 4,5 2,5 NOK mill Driftsinntekter Driftsresultat før verdijustert biomasse Utvikling i balanse og egenkapital NOK mill. Egenkapital % % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Total balanse Egenkapital Egenkapital i %

9 Utvikling slaktevolum 1000 tonn - sløyd vekt SalMar Midt-Norge 25 SalMar Nord-Norge* Scottish Sea Farms Ltd (50% andel) ,5 10, ,8 4,2 10,1 45,1 7 11, *SalMar Nord-Norge (Senja Sjøfarm) var tilknyttet selskap (TS) frem til Q Utvikling volum bearbeidede produkter 1000 tonn - produkt vekt , ,6 12, Årsrapport SalMar 07 9

10 SalMar-kuLTuren våre verdier Siden starten i 1991 har SalMar gradvis og systematisk utviklet seg til en industriell virksomhet av betydelig omfang. Grunnlaget for fremgangen har vært et kontinuerlig fokus på biologi og operasjonell effektivitet. SalMar er i dag et integrert selskap med sammenhengende produksjonssyklus fra klekking av rogn og frem til bearbeidet produkt. I hele denne kontinuerlige produksjonsprosessen er selskapet avhengig av kompetente og motiverte medarbeidere, som til sammen utgjør en prestasjonsrettet SalMar-kultur.

11 Siden 2002 har SalMars visjon vært Billigst på laks til Europa, i betydningen å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks frem til de europeiske markedene. For å bygge opp om målsettingene bak denne visjonen, ble SalMar-skolen etablert for å være en intern arena for utvikling og kulturbygging. Skolen skal bidra til utvikling av fagkunnskap, holdninger og ferdigheter, samt motivere til samhandling. Summen av disse elementene er nedfelt i egne SalMar-standarder. Disse beskriver prioriterte områder for ledere og medarbeidere, og skal være lette å forstå og samtidig praktisk anvendbare for alle uansett rolle i SalMar. For ytterligere å underbygge selskapets visjon og overordnede målsettinger, er det utviklet verdipostulater som beskriver en ønsket adferd og handlingskompetanse for alle deltagerne i SalMars prestasjonskultur. Disse representerer våre bærende verdier. Alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går, er klart uttrykk for at våre prosesser må utvikles og forbedres kontinuerlig for at selskapet skal oppfylle visjonen om å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks fram til de europeiske markedene. I tillegg skal vi ha vilje og evne til hele tiden å lete etter hvordan vi kan forbedre og utvikle oss. Fram til sluttbruker skal det biologiske produktet passere mange ledd og mange hender, som alle må leve opp til SalMars prestasjonskultur. alle ansatte har ansvar for å komme med innspill til løsninger dersom man har eller står overfor en utfordring. Alle utfordringer representerer en mulighet for fremgang. For ytterligere å understreke at det er i dag det gjelder, og at det er den enkelte det kommer an på, har vi postulatet Jobben vår i dag er avgjørende for SalMars suksess. I tillegg ligger omsorg for laksen, biologien, kolleger og samarbeidspartnere til grunn for fremgangen og suksessen, og dette er uttrykt i postulatet Vi bryr oss. Medarbeidere i SalMar skal bry seg og utvise verdier forankret i ansvarsfølelse, omtanke og ambisjoner. At vi bryr oss påvirker våre biologiske og finansielle nøkkeltall, våre HMS-verdier og våre relasjoner til samfunnet for øvrig på en positiv måte. Et avgjørende element både i SalMarkulturen og i selskapets strategiske arbeid er kostnadseffektivitet i alle ledd, sammenfattet i det siste kulturpostulatet Vi skal være billigst fra rogn til bearbeidet produkt. En etterlevelse av disse postulatene skal i sum skape det vi er intenst opptatt av nemlig å utvikle en SalMar-standard i alle deler av organisasjonen. SalMar utøver sin virksomhet i mange kommuner og lokalsamfunn. Det er en klar målsetting at SalMar-kulturen skal komme til uttrykk gjennom alle...visjon, verdier, postulater Arbeidsoppgaven er ikke avsluttet før mottakeren er fornøyd, skal bidra til en bevisstgjøring om at lakseproduksjon er en samhandlingsprosess hvor de enkelte leddene er gjensidig avhengige av hverandre, og at kundeforståelsen er viktig både internt og eksternt. I hele produksjonsprosessen er det avgjørende å Fokusere på løsningen ikke på problemene. Dette innebærer at selskapets 480 ansatte som arbeider på settefisk- og oppdrettsanleggene, på slakteriet, i foredlingsvirksomheten og i administrasjonen. SalMar-kulturen og våre verdier er gradvis utviklet siden starten i 1991, og skal være et godt grunnlag når selskapet i løpet av de neste årene blant annet skal realisere InnovaMar-prosjektet; et innovativt og kostnadseffektivt ilandførings- og bearbeidingsanlegg for laks på Frøya. Årsrapport SalMar 07 11

12 2007 var et godt år for SalMar. Fokus på biologi har lagt et solid grunnlag for en vekst som i 2007 ga økt aktivitet innefor alle konsernets virksomhetsområder. SalMars gode biologiske utvikling kombinert med et gunstig markedsbilde vil gi fortsatt fremgang i BETYDELIG VEKST SOLID RESULTAT som følge av god biologisk utvikling Etterspørselen etter laks var meget god i 2007, med betydelig volumvekst i viktige markeder som f.eks. Frankrike og Russland. Denne veksten har fortsatt inn i Lakseprisen falt gjennom året og var i gjennomsnitt rundt syv kroner lavere enn 2006, men takket være fokus på effektiv drift og den gode biologiske utviklingen vi i SalMar har hatt, har marginen per kilo falt mindre enn det gjennomsnittlige fallet i lakseprisen. Veksten i SalMar har gjennom 2007 kommet både i form av organisk vekst og gjennom oppkjøp av nye konsesjoner. Åtte nye konsesjoner er kjøpt i løpet av året fire i region Midt-Norge og fire i Nord- Norge. Alle disse vil raskt bli integrert i SalMars øvrige virksomhet var det første hele året som eneeier av Senja Sjøfarm (SalMar Nord-Norge), og det er gledelig å konstatere fremgangen i virksomheten i Troms. Vår deleide virksomhet i Skottland Scottish Seafarms Ltd har også hatt et godt år i Selskapet fremstår nå som det mest lønnsomme oppdrettsselskapet i Skottland. Utviklingen i SalMar har vært ekspansiv og har gått raskt. Det er tatt betydelige steg fra beslutningen i 2006 om å ta med eksterne eiere, til selskapets ble børsnotert 8. mai Børsnoteringen var en milepæl og gjennom dette er vi godt posisjonert for videre utvikling av selskapet. SalMar ønsker å være et selskap som går i front av utviklingen i bransjen. Det er derfor viktig at vi kan gjøre de investeringer som er nødvendig for å være fremtidsrettet og i stand til å realisere de vekstambisjonene vi har. Den fine utviklingen og de gode resultatene som er skapt i SalMar gjennom flere år, skyldes primært den gode innsatsen som gjøres av alle våre medarbeidere. Medarbeidernes gode innstilling og holdninger har vært vesentlig for SalMars suksess. Våre medarbeidere blir gjennom SalMar-skolen og vår bedriftskultur stadig påminnet om at: arbeidsoppgaven ikke er avsluttet før mottakeren er fornøyd; vi må ha vilje og evne til å forbedre oss, vi er løsningsorienterte vi bryr oss om biologien og menneskene rundt oss og det samfunnet vi alle er en del av alles holdning er viktige for resultatoppnåelsen i SalMar vi må etablere en SalMar-standard i alle deler av vår virksomhet. Det er en betydelig utfordring for alle å ivareta og utvikle disse verdiene, og spesielt krevende har det vært med den veksten vi har opplevd. Verdiene vil bli tillagt stor vekt også fremover, slik at SalMar fortsatt kan beholde posisjonen og være anerkjent som et av verdens ledende integrerte oppdrettsselskap. Vi må fortsatt ha et kompromissløst fokus på biologien og riktig holdning til en etisk og bærekraftig produksjon. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvordan laksen de spiser har blitt produsert, og at den har hatt gode og etisk forsvarlige vekstvilkår. Videre må vi evne å kombinere dette med en industriell tankegang. Realiseringen av det vi målsetter til å bli verdens mest kostnadseffektive anlegg for slakting og bearbeiding av laks på Frøya InnovaMar blir sentral i denne sammenheng. Gjennom økt grad av automatisering og nye kombinasjoner av tekniske løsninger vil vi med etableringen av InnovaMar styrke vår konkurransekraft. Vi vil øke kapasiteten, skaffe oss enda mer fleksibilitet, og samtidig forbedre kvaliteten på våre produkter. På samme måte som aktørene blir færre innenfor produksjonsleddet av laks, blir det også stadig færre aktører innen salgog distribusjon av laks og lakseprodukter. SalMar har gjennom mange år bygget opp et nært og godt samarbeid med utvalgte aktører på salg og distribusjon. Jeg vurderer utsiktene fremover som positive både for oppdrettsnæringen generelt og for SalMar spesielt. Etterspørselen er fortsatt god og volumene øker i våre viktigste markeder. Spesielt interessant er det å følge veksten i markedene i Østen (Kina, Japan) og Russland. Næringen har de siste årene hatt god vekst på tilbudsiden, spesielt fra Norge og Chile, og i Norge ser det ut til at veksten i produksjonen fortsetter i På grunn av en del biologiske utfordringer er situasjonen i Chile for tiden krevende. Foreløpige prognoser for 2008 viser en nedgang i produksjonen i Chile. Globalt sett kan man derfor i 2008 nærme seg en tilnærmet 0-vekst i produksjonen, noe det er lenge siden vi har opplevd. Med dagens utsikter til fortsatt vekst i etterspørselen, kan næringen forvente gode marginer også i 2008.

13 konsernsjefen har ordet Årsrapport SalMar 07 13

14 oppdretts abc R rogn ÅR yngel 0 1 smolt Stamfisken Stamfisken er foreldrefisken som gir rogn og melke og grunnlaget for ny fisk. Når den strykes tappes det rogn fra hunnlaksen og melke fra hannlaksen. En blanding av rogn og melke gir befruktet rogn, som etter vasking og rengjøring for overflødig melke legges i klekkeriet. Der er temperaturen rundt åtte grader, og rogna trenger 60 dager fram til klekking. Øyerogn av laks Etter dager i klekkeriet blir rogna til øyerogn, og man kan tydelig se øynene til laksen som to svarte prikker inne i egget. Rogna har nå blitt hardfør, og tåler å bli transportert. Klekkingen Når skallet sprekker og yngelen frigjøres, klekkes rogna. Fra fødselen av har yngelen med seg en sekk med mat, som den skal leve av de første ukene etter fødselen. Dette er plommesekken. All vekst og utvikling nå er bestemt av temperaturen. Startforing Når mesteparten av plommesekken er brukt opp kan yngelen flyttes fra klekkeriet og over i fiskekar. Da begynner yngelen gradvis å søke etter mat og den er da klar for startforing. Vanntemperaturen er nå mellom grader, og yngelen utsettes for svak belysning hele døgnet. Startforingsperioden varer i seks uker, og yngelen blir deretter sortert og flyttet over til større kar. Antall fisk i karene reduseres etter hvert som fisken vokser. I god tid før den såkalte smoltifiseringen vaksineres all fisk før den transporteres med brønnbåt til matfiskanleggene. Smoltifisering Prosessen når settefisken går fra et liv i ferskvann til et liv i saltvann, kalles smoltifisering. I løpet av denne prosessen får fisken en sølvblank farge på buken, og den blir blågrønn over ryggen. Gjellene forandrer seg også når settefisken blir smolt. Transporten av smolten fra settefiskanleggene på land til oppdrettsanleggene i sjøen skjer med brønnbåt. Om bord i brønnbåten kan smolten fraktes både i et lukket system og med gjennomstrømming av friskt sjøvann.

15 fra rogn til LAKS på fat Den norske laksenæringen har gjennomgått en rivende teknisk og biologisk utvikling siden den forsiktige starten først på 70-tallet. Til tross for at næringen fortsatt er ung, er det meste av kunnskapen den bygger på tuftet på den tradisjonelle fiskerinæringen. Grunnlaget for den nye næringen stamfisken ble hentet fra de norske elvene. vekst foredling 2 3 salg Matfisk For å kunne sette smolt i sjøen og oppdrette den til matfisk, må oppdretteren ha konsesjon fra Fiskeridepartementet. Oppdrettet av matfisk foregår i merder. Dette er store notposer som henger fritt ned i sjøen og som er festet til og holdes oppe av en flyteenhet. I tillegg til solid fortøyning, krever notposen jevnlig rengjøring, og at det gjøres en rekke sikringstiltak mot rømning av fisk. Veksten i merdene påvirkes gjennom foring og lysstyring. Også i sjøanleggene sorteres fisken etter hvert som den vokser. Slakting og bearbeiding Allerede etter mindre enn ett år i sjøen er den første fisken klar for slakting. Fisken hentes av brønnbåt, som frakter den levende i friskt sjøvann til slakteriet. Der pumpes fisken over i ventemerder, og derfra skånsomt videre i rør inn til slakteriet. Avliving og utblødning skjer med hjelp av høyteknologiske maskiner og alltid i henhold til offentlige og godkjente regler. Etter slakting blir laksen gjenstand for forskjellige nivåer av bearbeiding. salg Fisken selges enten som hel sløyd laks (fersk eller frosset), filleter, som porsjoner eller en rekke andre produktvarianter som bl.a. distribueres til videreforedlere, dagligvarekjeder, restauranter og fiskemarkeder verden over. Fisken er i økende grad tilgjengelig i form av bearbeidede produkter som letter tilberedelsesprosessen for sluttbruker. Årsrapport SalMar 07 15

16

17 SalMar hadde ved utgangen av konsesjoner for oppdrett av laks i Norge. Av dette var 39 konsesjoner i Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag), og 13 konsesjoner i Nord-Norge (Troms). SalMar eier også 50 % av Norskott Havbruk AS, som igjen eier Scottish Sea Farms Ltd. - Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar var i 2007 engasjert i virksomhetsområdene settefiskproduksjon, matfiskoppdrett, slakting og bearbeiding, samt salg og distribusjon. Historie SalMar ble etablert på Frøya i Sør-Trøndelag i 1991 med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av en konsesjon for oppdrett av laks og et anlegg for mottak av villfisk. fabrikken på Nordskaget på Frøya. Samme året ble Kverva Holding AS eneeier av SalMar. På slutten av 1990-tallet hadde selskapet 20 heleide konsesjoner med et totalt slaktekvantum på tonn, og en foredlet produksjon på tonn. I 2000 etablerte selskapet for første gang oppdrettsvirksomhet utenfor Midt- Norge, gjennom kjøp av 49 % av aksjene i Senja Sjøfarm AS i Troms. Senja Sjøfarm AS prosess som næringen er inne i, forutsatte tilgang på kapital. Styret vedtok derfor å søke selskapets aksjer notert på Oslo Børs, og 8. mai 2007 ble selskapet notert på Oslo Børs. I juni 2006 kjøpte selskapet tre nye laksekonsesjoner på Nordmøre, i umiddelbar nærhet av SalMars allerede eksisterende produksjonsanlegg. Mot slutten av året overtok SalMar de resterende 51 % av selskaps presentasjon virksomhetsområdene I startfasen var hovedvirksomheten bearbeiding av frossen laks. Det var på den tiden god tilgang på frossen laks som råstoff, etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag i november Dette ble også starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring, som også etter hvert har ført til en økt industriell utvikling. I 1992 kjøpte selskapet ytterligere to konsesjoner for lakseoppdrett, og gjennom oppkjøpet av selskapet Follasmolt i Verran kommune i Nord-Trøndelag i 1995, gikk SalMar også inn i settefiskproduksjon. Det ble samtidig inngått en leieavtale med settefiskprodusenten Kjørsvik Settefisk i Aure kommune i Møre og Romsdal. Flere oppdrettskonsesjoner ble kjøpt i Midt- Norge utover på 90-tallet, og ved utgangen av 1996 hadde SalMar ni heleide konsesjoner. For å kunne øke foredlingskapasiteten utvidet SalMar i 1997, i samarbeid med SIVA (Selskapet for Industriell Vekst), hadde da ni konsesjoner og et eget settefiskanlegg. Året etter gikk SalMar utenlands ved etablering av Norskott Havbruk AS sammen med Lerøy Seafood Group. Norskott Havbruk AS er eneeier av Scottish Sea farms Ltd., som er Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar eier 50 % av aksjene og Lerøy Seafood Group AS eier de resterende 50 % i Norskott Havbruk AS. I 2005 solgte SalMar ut de delene av virksomheten som ikke ble betraktet som kjernevirksomhet, blant annet produksjon av sild, sildolje og mel. Dette ble gjort for å øke fokus og innsatsen omkring kjernevirksomheten; oppdrett, slakting og foredling av laks. Kverva Holding AS foretok i 2006 et nedsalg av 42,5 % av selskapets aksjer til et begrenset antall norske og internasjonale investorer. Planene om realisering av nytt industrianlegg på Frøya og ambisjonene om fortsatt å delta i den omstrukturerings- aksjene i Senja Sjøfarm, og ble eneeier av selskapet. I løpet av 2007 kjøpte SalMar selskapene Halsa Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) og Henden Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) i Møre og Romsdal, samt oppdrettsselskapet Arctic Salmon AS (fire konsesjoner) i Nordreisa i Troms. Forretningsidé, mål og strategi SalMars visjon er å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks og lakseprodukter, samtidig som hensynet til biologi, etisk produksjon og den gode kvaliteten skal ivaretas. Med stadig sterkere konkurranse internasjonalt, er lave produksjonskostnader en svært viktig konkurranseparameter for å opprettholde gode marginer og god avkastning på egenkapitalen. SalMar er kompromissløs i forhold til kvalitet og etterlevelse av etiske krav knyttet til biologisk produksjon. Selskapet ønsker fortsatt å investere i biologisk utvikling på en slik måte at videre industrialisering Årsrapport SalMar 07 17

18 av biologien er mulig. SalMar har også en målsetning om økt grad av videreforedling av laksen på Frøya slik at større deler av verdiøkningen kan beholdes i selskapet. Økt lokal videreforedling vil også være et bidrag til miljøet gjennom redusert eksport av hel fisk med hode og bein, deler som i svært liten grad går til konsum. Den økte industrialiseringen og videreforedlingen i regi av SalMar vil blant annet komme til uttrykk gjennom realiseringen av prosjektet InnovaMar på Frøya. Innova- Mar bygges med mål om å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive ilandførings- og foredlingsanlegg av laks. Realiseringen av InnovaMar begynner i løpet av 2008, og vil ved ferdigstillelse gjøre at en vesentlig lavere andel av den totale produksjonen blir eksportert som hel slaktet laks. Det vil også i fortsettelsen være en avgjørende målsetting for SalMar å skape og utvikle sikre, utfordrende og lønnsomme arbeidsplasser. Videreutvikling av kulturen og de såkalte SalMar-standardene skal blant annet gjøres gjennom en videreføring av SalMar-skolen. Yngel og smolt settefiskproduksjonen Tilstrekkelig tilgang på smolt av høy kvalitet er helt avgjørende for SalMar, som en internasjonalt ledende produsent av laks. Derfor er det strategisk viktig for selskapet å være mest mulig selvforsynt med smolt. SalMar produserer yngel og smolt i seks forskjellige anlegg i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og i Troms. I 2007 produserte selskapet nærmere 12 millioner smolt. Smoltproduksjonen i SalMar drives i Midt- Norge gjennom fem klekkeri- og settefiskanlegg. Disse er lokalisert til Follafoss i Verran kommune, Kjørsvikbugen i Aure kommune, Setran i Osen kommune, Straumsnes i Tingvold kommune og Langstein i Stjørdal kommune. Avdelingen på Langstein er 60 % eid av SalMar, mens de øvrige produksjonsanleggene er heleide. SalMars smoltproduksjon går med til å forsyne egne matfiskanlegg, mens en liten andel selges til eksterne oppdrettere i region Midt-Norge. Selskapet er i dag godt dekket med smolt av ønsket kvalitet. SalMars smoltanlegg har tilgjengelige ferskvannsressurser for fortsatt vekst i produksjonen. Dette gjelder spesielt de største produksjonsavdelingene i Follafoss og i Kjørsvikbugen. Det siste året har SalMar også gjennomført investeringer i resirkuleringsteknologi som muliggjør større smoltproduksjon med mindre bruk av ferskvann. SalMars settefiskvirksomhet er i stor grad bygd opp omkring utnyttelse av alternative energiressurser. Anlegget i Follafoss varmer opp produksjonsvannet med varmeveksling av avløpsvannet fra nærliggende treforedlingsindustri, mens produksjonsanlegget på Kjørsvikbugen gjennomfører tilsvarende varmeveksling av kjølevann fra Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Disse tiltakene gir en gunstig energiøkonomisk situasjon. Både i Follafoss og på Langstein utnyttes produksjonsvannet til kraftproduksjon forut for smoltproduksjonen. God smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. SalMar har gjennom egne standarder søkt å sette fokus på smoltkvalitet ved konkrete kvalitetsmål og tilhørende handlingsplaner. For å oppnå god utnyttelse av produksjonspotensialet i matfiskanleggene er det viktig å spre smoltutsettene til sjøen gjennom hele året. Årstidsuavhengig smoltproduksjon har derfor blitt et viktig mål for SalMars settefiskvirksomhet. Det har gjennom 2007 vært stor utbyggingsaktivitet i settefiskanleggene. Utbyggingen har dels vært knyttet til nødvendig produksjonsvekst, men også i stor grad til miljøtiltak rensing av avløpsvann og ikke minst tiltak for å forebygge rømming fra settefiskanlegg. Det er nulltoleranse for rømming fra settefiskanleggene i SalMar. Oppdrett Midt-Norge Den største delen av SalMars oppdrettsproduksjon i sjø er organisert i SalMar Farming AS, og foregår i Midt-Norge, fra Nordmøre til Namdalskysten. De naturgitte betingelsene for produksjon av laks er svært gode i dette området, med riktige og gunstige temperaturer hele året på grunn av Golfstrømmen, god utskifting av sjøvann, samt tilgang på gode lokaliteter. SalMars oppdrettsproduksjon er fokusert på kostnadseffektiv drift og høy etisk standard på biologisk produksjon. For å kunne yte sitt bidrag til at SalMar skal være den mest kostnadseffektive produsenten av laks, er det kontinuerlig fokus på å oppnå delmål som bl.a. hurtigst mulig vekst med lavest mulig fòrfaktor. Selskapet innførte også tidlig egne standarder og best practice, for å oppnå økt effektivitet. Dette innebærer blant annet konsentrasjon av den marine produksjonen på større lokaliteter med riktig kapasitet og bæreevne. I 2007 slaktet SalMar Midt-Norge tonn laks sløyd vekt fordelt på 39 konsesjoner i Midt-Norge, hvorav 14 konsesjoner i region Møre og 25 i region Trøndelag. Oppdrettsvirksomheten foregikk i følgende kommuner; Averøy, Halsa, Tustna, Aure, Smøla, Hitra, Frøya, Åfjord, Roan, Flatanger og Namsos. Virksomheten har i løpet av året vært preget av god produksjon, lite sykdomsproblematikk, få hendelser knyttet til HMS, og det har ikke vært uhell med personskade. Oppdrett Nord-Norge Ved utgangen av 2007 hadde SalMars heleide datterselskap Senja Sjøfarm AS 13 konsesjoner i Troms fylke. Fire av konsesjonene fikk selskapet tilgang til gjennom oppkjøpet av Arctic Salmon AS i Nordreisa mot slutten av året. Senja Sjøfarms øvrige ni konsesjoner og ett settefiskanlegg er lokalisert i kommunene Tranøy, Dyrøy, Berg og Lenvik. Samlet slaktekvantum for Senja Sjøfarms virksomhet i 2007 var tonn laks sløyd vekt.

19 I løpet av 2007 har selskapet iverksatt flere tiltak knyttet til bedre driftsrutiner, fòring og fòringsregimer og organisering, som allerede kan måles i en generell bedring i det biologiske resultatet. I likhet med Midt-Norge preges virksomheten av konsentrasjon og større enheter sammenlignet med mange av konkurrentene. For å rasjonalisere produksjonen ytterligere, har flere av anleggene i Troms i løpet av året fått større merder. Selskapet har også økt sine smoltutsett, noe som forventes å gi en betydelig økning i produksjonen og slaktekvantumet av laks i I regi av SalMar skolen er det i løpet av året gjennomført en omfattende utviklingsprosess, rettet mot både ledere og øvrige medarbeidere. Scottish Sea Farms Ltd. Scottish Sea Farms var også i 2007 Storbritannias mest lønnsomme oppdrettsselskap. I løpet av året ekspanderte selskapet gjennom oppkjøp av både settefiskanlegg og oppdrettsanlegg på Orknøyene. Selskapets hovedvirksomhet foregår på Scottish Mainland, i tillegg til på Shetland og Orknøyene. I 2007 slaktet SalMar totalt tonn sløyd laks på anlegget på Frøya. og det ble produsert tonn bearbeidede produkter, inkludert en betydelig økning i produksjonen av pre-rigor filet. Det er også i løpet av året utviklet en del nye produkter med ulike smakstilsetninger og pakkemetoder som forenkler tilberedelsen for sluttbruker. For både slakteri- og filetavdelingen har det vært en jevn og god aktivitet gjennom hele året. Salg og distribusjon SalMar har i mange år valgt å selge sine produkter gjennom et nært samarbeid med en håndfull norske lakseeksportører. Men i takt med økende volum har SalMar også etablert eget salg av hellaks til markeder som Russland og Asia. I tillegg eksporteres i egen regi et betydelig kvantum av bearbeidede produkter til Japan gjennom det heleide datterselskapet SalMar Japan KK. Selskapets virksomhet dekker områdene settefisk, marint oppdrett av laks og slakting. Det er også i løpet av året igangsatt bearbeiding av laks ved selskapets anlegg i South Shian i Skottland. I løpet av 2007 har selskapet videreutviklet flere spennende markedskonsepter, blant annet gjennom et samarbeid med Marks & Spencer med produksjon av laks under eget varemerke utviklet for det internasjonale handelshuset. Slakting, pakking og foredling (VAP) SalMars satsing på og investeringer i egen foredlingsvirksomhet har gjennom årene vært et viktig fundament for selskapets utvikling, og foredling har vært sentralt i den strategiske utviklingen av selskapet helt fra starten. Gjennom å bringe store slaktevolum inn på et anlegg har dette gitt økonomiske skalafordeler, samt gitt fleksibilitet og bedre utnyttelse av den hele fisken. Årsrapport SalMar 07 19

20 HMS tekst kommer tirsdag i uka før palmepåske hms Vi bryr oss er ett av SalMars seks kulturpostulater og har til hensikt å utvikle gode holdninger, respekt og omtanke for laks, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Postulatet skal også bidra til å øke bevisstheten omkring den biologiske produksjonen, og synliggjøre etterrettelighet i forhold til etisk dyrehold, fokus på miljø, biologisk styring og kontroll i produksjonen.

21 Helse, miljø og sikkerhet SalMar har en tilstedeværelse i mange kommuner og lokalsamfunn. Selskapet har derfor et mangfoldig samfunnsansvar; som arbeidsgiver, som produksjonsbedrift, som produsent av sunn mat, som bruker av natur og miljø, og som forvalter av økonomisk og intellektuell kapital. Ved å vise at Vi bryr oss bidrar SalMar til økt årvåkenhet knyttet til disse spørsmålene både internt i bedriften og eksternt i de områdene hvor selskapet opererer. Etiske retningslinjer SalMar opererer i en næring som er sterkt preget av vekst og internasjonalisering med krav til stadige endringer og tilpasninger i forhold til rammebetingelsene. I denne situasjonen er en høy etisk standard ved alle sider av virksomheten gjennomgående og ufravikelig. SalMar har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som har til hensikt å bidra til å etablere en sunn bedriftskultur og å bevare selskapets integritet ved å hjelpe de ansatte til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Retningslinjene krever at de ansatte og selskapets representanter opprettholder en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine plikter på vegne av selskapet. De ansatte skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, aksjonærer, offentlige myndigheter eller allmennheten generelt. De ansatte skal ikke, når de opptrer på vegne av selskapet, søke å oppnå urimelige fordeler ved manipulasjon, hemmeligholdelse, misbruk av fortrolig informasjon, villedende fremstilling av vesentlige fakta, eller andre uredelige fremgangsmåter. Selskapet aksepterer ikke diskriminering av ansatte, aksjonærer, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, alder, kjønn eller religion. Respekt for enkeltmennesket er hjørnesteinen i selskapets policy. Alle skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke bli utilbørlig hindret i utførelsen av sine plikter og ansvar. Ved å etterleve disse prinsippene skal SalMar til beste for de ansatte og omgivelsene fortsette den positive utviklingen selskapet har hatt. Miljøarbeid SalMar er en betydelig forvalter av naturressurser og har derigjennom et særskilt ansvar for miljøet. Derfor bestreber selskapet seg til enhver tid å belaste miljøet og felleseiendommene minst mulig. Dette gjøres gjennom en rekke tiltak som; streng og kontrollert avfallshåndtering i alle ledd, vaksinering av all settefisk for å redusere faren for sykdom og sykdomsspredning, og nulltoleranse for selvforskyldte hendelser som kan utløse rømning av fisk fra oppdrettsanleggene. Selskapet har løpende og tett samarbeid med både private og offentlige aktører og instanser i fiskehelsetjenesten. Helse miljø sikkerhet (HMS) At SalMars ansatte har god helse og arbeider i sunne og trygge omgivelser er et konkurransefortrinn både i kampen om å tiltrekke og holde på arbeidskraft og i forhold til bærekraftig forretningsmessig utvikling. Derfor har selskapet tilrettelagt for en tilgjengelig bedriftshelsetjeneste, samt at det er etablert en lang rekke aktivitetstilbud til de ansatte. Begge deler bidrar til å styrke den enkelte ansattes motivasjon samt fysiske og psykiske helse. GLOBALGAP SalMar har nå godkjennelse etter internasjonale standarden Globalgap. Globalgap er den første internasjonale standard for produksjon av laks, hvor målsettingen for standarden er å trygge matvaresikkerheten gjennom hele produksjonsprosessen. Globalgap er et forbrukerbasert konsept der matvaresikkerhet er basert på HACCP, miljø, fiskevelferd og HMS. Sykefravær SalMar arbeider målrettet for å redusere sykefraværet og det ble gjennom 2007 gjennomført flere tiltak i den hensikt å redusere sykefraværet og bedre arbeidssituasjonen for den enkelte. Blant initiativene er individuell tilrettelegging av arbeidet, massasje og leie av svømmehall med terapibad. Langtidssykefraværet var i ,58 %, mot 5,36 % året før. Kortidssykefraværet var 2,44 % mot 2,42 % året før. Det ble registrert 24 yrkesskader i løpet av året. Å r s r a p p o r t S a l M a r

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com Årsrapport 2014 norwayroyalsalmon.com Layout og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS Fotos: Jacob Buchard, Ingar Næss, Jørn Adde, Øyvind Sætre Kart side 18: Prokart/Kartverket INNHOLD NORWAY ROYAL SALMON

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer