Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%"

Transkript

1 årsrapport 2007

2 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største produsent av oppdrettslaks. SalMar har også en betydelig viderefordelingsaktivitet ved hovedanlegget på Frøya. SalMar Nord-Norge SalMar Midt-Norge Scottish Sea Farms LTD 50% SalMar Midt-Norge SalMar Farming AS med datterselskaper SalMar Processing AS Follasmolt AS SalMar Nord-Norge Senja Sjøfarm AS med datterselskaper Norskott Havbruk AS (50%) Scottish Sea Farms Ltd.

3 Geografisk fordeling av SalMars 52 konsesjoner i Norge Trøndelagsfylkene Møre og Romsdal Troms Slaktevolum fordelt etter geografisk område SalMar Midt-Norge tonn SalMar Nord-Norge Scottish Sea Farms Ltd (50% andel) tonn tonn Ansatte fordelt etter arbeidsområde Bearbeiding Settefisk og oppdrett Andre områder Finansiell kalender februar: Presentasjon Q (foreløpig resultat for 2007) 29. april: Presentasjon Q august: Presentasjon Q oktober: Presentasjon Q mai: Ordinær generalforsamling Kl i Trondheim Selskapet tar forbehold om eventuelle endringer i kalenderen i løpet av året. Årsrapport SalMar 07 3

4 Dette er SalMar Høydepunkter Nøkkeltall SalMar-kulturen Konsernsjefen har ordet I n n h o l d Oppdretts-ABC Selskapspresentasjon Helse, miljø og sikkerhet Eierstyring og selskapsledelse Årsberetning 2007 Konsernets årsregnskap Morselskapets årsregnskap Revisors beretning Aksjonærinformasjon Ledelsen

5 SalMar hadde i heleide konsesjoner for produksjon av atlantisk laks i Norge. SalMar slaktet tonn laks i Norge i Hovedmarkedene for laks fra SalMar ligger i Europa og Russland. Årsrapport SalMar 07 5

6 H ø y d e p u n k t e r Resultat- og aktivitetsutvikling 54 % økning i slaktet volum i Norge 34 % økning i driftsinntekter 46 % egenkapitalandel 24 % driftsmargin (før verdijustering av biomasse) Børsnotering SalMar ble børsnotert 8. mai Gjennom børsnoteringen har konsernet fått tilgang til egenkapitalmarkedet, og i forbindelse med børsnoteringen ble det gjennomført en emisjon med bruttoproveny på NOK 116,6 millioner gjennom utstedelse av 3 millioner nye aksjer. Da konsernet ble notert på Oslo Børs, skjedde det til kurs NOK 39, mens aksjen endte året med en sluttkurs på NOK 44 kroner. transaksjoner Oppkjøp av 100% Halsa Fiskeoppdrett AS med to oppdrettskonsesjoner i januar SalMar noteres på Oslo Børs 8. mai, og gjennomfører samtidig en emisjon med bruttoproveny på NOK 116,6 millioner Oppkjøp av 100% av Henden Fiskeoppdrett AS med to oppdrettskonsesjoner i oktober Oppkjøp av 100% av Arctic Salmon AS med fire oppdrettskonsesjoner i desember. innovamar Styret har i 2007 vedtatt bygging av det som er målsatt å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for slakting og bearbeiding av laks på Frøya InnovaMar. InnovaMar vil gjennom økt grad av automatisering og nye kombinasjoner av tekniske løsninger gi SalMar økt fleksibilitet, og samtidig forbedre kvaliteten på produktene ytterligere. InnovaMar er også en viktig byggestein for å videreutvikle den samlede kompetansen i konsernet.

7 14 Årsrapport SalMar 07 7

8 n ø k k e lta l l Utvikling i driftsinntekter og driftsresultat Driftsinntekter Driftsresultat før verdijustering av biomasse Driftsmargin 24 % 36 % 24 % Driftsresultat etter verdijustering av biomasse Resultat før skatt Resultatmargin 29 % 46 % 37 % Resultat etter skatt Resultat per aksje før verdijustering av biomasse 2,8 4,0 2,2 Resultat per aksje etter verdijustering av biomasse 3,5 4,5 2,5 NOK mill Driftsinntekter Driftsresultat før verdijustert biomasse Utvikling i balanse og egenkapital NOK mill. Egenkapital % % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Total balanse Egenkapital Egenkapital i %

9 Utvikling slaktevolum 1000 tonn - sløyd vekt SalMar Midt-Norge 25 SalMar Nord-Norge* Scottish Sea Farms Ltd (50% andel) ,5 10, ,8 4,2 10,1 45,1 7 11, *SalMar Nord-Norge (Senja Sjøfarm) var tilknyttet selskap (TS) frem til Q Utvikling volum bearbeidede produkter 1000 tonn - produkt vekt , ,6 12, Årsrapport SalMar 07 9

10 SalMar-kuLTuren våre verdier Siden starten i 1991 har SalMar gradvis og systematisk utviklet seg til en industriell virksomhet av betydelig omfang. Grunnlaget for fremgangen har vært et kontinuerlig fokus på biologi og operasjonell effektivitet. SalMar er i dag et integrert selskap med sammenhengende produksjonssyklus fra klekking av rogn og frem til bearbeidet produkt. I hele denne kontinuerlige produksjonsprosessen er selskapet avhengig av kompetente og motiverte medarbeidere, som til sammen utgjør en prestasjonsrettet SalMar-kultur.

11 Siden 2002 har SalMars visjon vært Billigst på laks til Europa, i betydningen å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks frem til de europeiske markedene. For å bygge opp om målsettingene bak denne visjonen, ble SalMar-skolen etablert for å være en intern arena for utvikling og kulturbygging. Skolen skal bidra til utvikling av fagkunnskap, holdninger og ferdigheter, samt motivere til samhandling. Summen av disse elementene er nedfelt i egne SalMar-standarder. Disse beskriver prioriterte områder for ledere og medarbeidere, og skal være lette å forstå og samtidig praktisk anvendbare for alle uansett rolle i SalMar. For ytterligere å underbygge selskapets visjon og overordnede målsettinger, er det utviklet verdipostulater som beskriver en ønsket adferd og handlingskompetanse for alle deltagerne i SalMars prestasjonskultur. Disse representerer våre bærende verdier. Alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går, er klart uttrykk for at våre prosesser må utvikles og forbedres kontinuerlig for at selskapet skal oppfylle visjonen om å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks fram til de europeiske markedene. I tillegg skal vi ha vilje og evne til hele tiden å lete etter hvordan vi kan forbedre og utvikle oss. Fram til sluttbruker skal det biologiske produktet passere mange ledd og mange hender, som alle må leve opp til SalMars prestasjonskultur. alle ansatte har ansvar for å komme med innspill til løsninger dersom man har eller står overfor en utfordring. Alle utfordringer representerer en mulighet for fremgang. For ytterligere å understreke at det er i dag det gjelder, og at det er den enkelte det kommer an på, har vi postulatet Jobben vår i dag er avgjørende for SalMars suksess. I tillegg ligger omsorg for laksen, biologien, kolleger og samarbeidspartnere til grunn for fremgangen og suksessen, og dette er uttrykt i postulatet Vi bryr oss. Medarbeidere i SalMar skal bry seg og utvise verdier forankret i ansvarsfølelse, omtanke og ambisjoner. At vi bryr oss påvirker våre biologiske og finansielle nøkkeltall, våre HMS-verdier og våre relasjoner til samfunnet for øvrig på en positiv måte. Et avgjørende element både i SalMarkulturen og i selskapets strategiske arbeid er kostnadseffektivitet i alle ledd, sammenfattet i det siste kulturpostulatet Vi skal være billigst fra rogn til bearbeidet produkt. En etterlevelse av disse postulatene skal i sum skape det vi er intenst opptatt av nemlig å utvikle en SalMar-standard i alle deler av organisasjonen. SalMar utøver sin virksomhet i mange kommuner og lokalsamfunn. Det er en klar målsetting at SalMar-kulturen skal komme til uttrykk gjennom alle...visjon, verdier, postulater Arbeidsoppgaven er ikke avsluttet før mottakeren er fornøyd, skal bidra til en bevisstgjøring om at lakseproduksjon er en samhandlingsprosess hvor de enkelte leddene er gjensidig avhengige av hverandre, og at kundeforståelsen er viktig både internt og eksternt. I hele produksjonsprosessen er det avgjørende å Fokusere på løsningen ikke på problemene. Dette innebærer at selskapets 480 ansatte som arbeider på settefisk- og oppdrettsanleggene, på slakteriet, i foredlingsvirksomheten og i administrasjonen. SalMar-kulturen og våre verdier er gradvis utviklet siden starten i 1991, og skal være et godt grunnlag når selskapet i løpet av de neste årene blant annet skal realisere InnovaMar-prosjektet; et innovativt og kostnadseffektivt ilandførings- og bearbeidingsanlegg for laks på Frøya. Årsrapport SalMar 07 11

12 2007 var et godt år for SalMar. Fokus på biologi har lagt et solid grunnlag for en vekst som i 2007 ga økt aktivitet innefor alle konsernets virksomhetsområder. SalMars gode biologiske utvikling kombinert med et gunstig markedsbilde vil gi fortsatt fremgang i BETYDELIG VEKST SOLID RESULTAT som følge av god biologisk utvikling Etterspørselen etter laks var meget god i 2007, med betydelig volumvekst i viktige markeder som f.eks. Frankrike og Russland. Denne veksten har fortsatt inn i Lakseprisen falt gjennom året og var i gjennomsnitt rundt syv kroner lavere enn 2006, men takket være fokus på effektiv drift og den gode biologiske utviklingen vi i SalMar har hatt, har marginen per kilo falt mindre enn det gjennomsnittlige fallet i lakseprisen. Veksten i SalMar har gjennom 2007 kommet både i form av organisk vekst og gjennom oppkjøp av nye konsesjoner. Åtte nye konsesjoner er kjøpt i løpet av året fire i region Midt-Norge og fire i Nord- Norge. Alle disse vil raskt bli integrert i SalMars øvrige virksomhet var det første hele året som eneeier av Senja Sjøfarm (SalMar Nord-Norge), og det er gledelig å konstatere fremgangen i virksomheten i Troms. Vår deleide virksomhet i Skottland Scottish Seafarms Ltd har også hatt et godt år i Selskapet fremstår nå som det mest lønnsomme oppdrettsselskapet i Skottland. Utviklingen i SalMar har vært ekspansiv og har gått raskt. Det er tatt betydelige steg fra beslutningen i 2006 om å ta med eksterne eiere, til selskapets ble børsnotert 8. mai Børsnoteringen var en milepæl og gjennom dette er vi godt posisjonert for videre utvikling av selskapet. SalMar ønsker å være et selskap som går i front av utviklingen i bransjen. Det er derfor viktig at vi kan gjøre de investeringer som er nødvendig for å være fremtidsrettet og i stand til å realisere de vekstambisjonene vi har. Den fine utviklingen og de gode resultatene som er skapt i SalMar gjennom flere år, skyldes primært den gode innsatsen som gjøres av alle våre medarbeidere. Medarbeidernes gode innstilling og holdninger har vært vesentlig for SalMars suksess. Våre medarbeidere blir gjennom SalMar-skolen og vår bedriftskultur stadig påminnet om at: arbeidsoppgaven ikke er avsluttet før mottakeren er fornøyd; vi må ha vilje og evne til å forbedre oss, vi er løsningsorienterte vi bryr oss om biologien og menneskene rundt oss og det samfunnet vi alle er en del av alles holdning er viktige for resultatoppnåelsen i SalMar vi må etablere en SalMar-standard i alle deler av vår virksomhet. Det er en betydelig utfordring for alle å ivareta og utvikle disse verdiene, og spesielt krevende har det vært med den veksten vi har opplevd. Verdiene vil bli tillagt stor vekt også fremover, slik at SalMar fortsatt kan beholde posisjonen og være anerkjent som et av verdens ledende integrerte oppdrettsselskap. Vi må fortsatt ha et kompromissløst fokus på biologien og riktig holdning til en etisk og bærekraftig produksjon. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvordan laksen de spiser har blitt produsert, og at den har hatt gode og etisk forsvarlige vekstvilkår. Videre må vi evne å kombinere dette med en industriell tankegang. Realiseringen av det vi målsetter til å bli verdens mest kostnadseffektive anlegg for slakting og bearbeiding av laks på Frøya InnovaMar blir sentral i denne sammenheng. Gjennom økt grad av automatisering og nye kombinasjoner av tekniske løsninger vil vi med etableringen av InnovaMar styrke vår konkurransekraft. Vi vil øke kapasiteten, skaffe oss enda mer fleksibilitet, og samtidig forbedre kvaliteten på våre produkter. På samme måte som aktørene blir færre innenfor produksjonsleddet av laks, blir det også stadig færre aktører innen salgog distribusjon av laks og lakseprodukter. SalMar har gjennom mange år bygget opp et nært og godt samarbeid med utvalgte aktører på salg og distribusjon. Jeg vurderer utsiktene fremover som positive både for oppdrettsnæringen generelt og for SalMar spesielt. Etterspørselen er fortsatt god og volumene øker i våre viktigste markeder. Spesielt interessant er det å følge veksten i markedene i Østen (Kina, Japan) og Russland. Næringen har de siste årene hatt god vekst på tilbudsiden, spesielt fra Norge og Chile, og i Norge ser det ut til at veksten i produksjonen fortsetter i På grunn av en del biologiske utfordringer er situasjonen i Chile for tiden krevende. Foreløpige prognoser for 2008 viser en nedgang i produksjonen i Chile. Globalt sett kan man derfor i 2008 nærme seg en tilnærmet 0-vekst i produksjonen, noe det er lenge siden vi har opplevd. Med dagens utsikter til fortsatt vekst i etterspørselen, kan næringen forvente gode marginer også i 2008.

13 konsernsjefen har ordet Årsrapport SalMar 07 13

14 oppdretts abc R rogn ÅR yngel 0 1 smolt Stamfisken Stamfisken er foreldrefisken som gir rogn og melke og grunnlaget for ny fisk. Når den strykes tappes det rogn fra hunnlaksen og melke fra hannlaksen. En blanding av rogn og melke gir befruktet rogn, som etter vasking og rengjøring for overflødig melke legges i klekkeriet. Der er temperaturen rundt åtte grader, og rogna trenger 60 dager fram til klekking. Øyerogn av laks Etter dager i klekkeriet blir rogna til øyerogn, og man kan tydelig se øynene til laksen som to svarte prikker inne i egget. Rogna har nå blitt hardfør, og tåler å bli transportert. Klekkingen Når skallet sprekker og yngelen frigjøres, klekkes rogna. Fra fødselen av har yngelen med seg en sekk med mat, som den skal leve av de første ukene etter fødselen. Dette er plommesekken. All vekst og utvikling nå er bestemt av temperaturen. Startforing Når mesteparten av plommesekken er brukt opp kan yngelen flyttes fra klekkeriet og over i fiskekar. Da begynner yngelen gradvis å søke etter mat og den er da klar for startforing. Vanntemperaturen er nå mellom grader, og yngelen utsettes for svak belysning hele døgnet. Startforingsperioden varer i seks uker, og yngelen blir deretter sortert og flyttet over til større kar. Antall fisk i karene reduseres etter hvert som fisken vokser. I god tid før den såkalte smoltifiseringen vaksineres all fisk før den transporteres med brønnbåt til matfiskanleggene. Smoltifisering Prosessen når settefisken går fra et liv i ferskvann til et liv i saltvann, kalles smoltifisering. I løpet av denne prosessen får fisken en sølvblank farge på buken, og den blir blågrønn over ryggen. Gjellene forandrer seg også når settefisken blir smolt. Transporten av smolten fra settefiskanleggene på land til oppdrettsanleggene i sjøen skjer med brønnbåt. Om bord i brønnbåten kan smolten fraktes både i et lukket system og med gjennomstrømming av friskt sjøvann.

15 fra rogn til LAKS på fat Den norske laksenæringen har gjennomgått en rivende teknisk og biologisk utvikling siden den forsiktige starten først på 70-tallet. Til tross for at næringen fortsatt er ung, er det meste av kunnskapen den bygger på tuftet på den tradisjonelle fiskerinæringen. Grunnlaget for den nye næringen stamfisken ble hentet fra de norske elvene. vekst foredling 2 3 salg Matfisk For å kunne sette smolt i sjøen og oppdrette den til matfisk, må oppdretteren ha konsesjon fra Fiskeridepartementet. Oppdrettet av matfisk foregår i merder. Dette er store notposer som henger fritt ned i sjøen og som er festet til og holdes oppe av en flyteenhet. I tillegg til solid fortøyning, krever notposen jevnlig rengjøring, og at det gjøres en rekke sikringstiltak mot rømning av fisk. Veksten i merdene påvirkes gjennom foring og lysstyring. Også i sjøanleggene sorteres fisken etter hvert som den vokser. Slakting og bearbeiding Allerede etter mindre enn ett år i sjøen er den første fisken klar for slakting. Fisken hentes av brønnbåt, som frakter den levende i friskt sjøvann til slakteriet. Der pumpes fisken over i ventemerder, og derfra skånsomt videre i rør inn til slakteriet. Avliving og utblødning skjer med hjelp av høyteknologiske maskiner og alltid i henhold til offentlige og godkjente regler. Etter slakting blir laksen gjenstand for forskjellige nivåer av bearbeiding. salg Fisken selges enten som hel sløyd laks (fersk eller frosset), filleter, som porsjoner eller en rekke andre produktvarianter som bl.a. distribueres til videreforedlere, dagligvarekjeder, restauranter og fiskemarkeder verden over. Fisken er i økende grad tilgjengelig i form av bearbeidede produkter som letter tilberedelsesprosessen for sluttbruker. Årsrapport SalMar 07 15

16

17 SalMar hadde ved utgangen av konsesjoner for oppdrett av laks i Norge. Av dette var 39 konsesjoner i Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag), og 13 konsesjoner i Nord-Norge (Troms). SalMar eier også 50 % av Norskott Havbruk AS, som igjen eier Scottish Sea Farms Ltd. - Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar var i 2007 engasjert i virksomhetsområdene settefiskproduksjon, matfiskoppdrett, slakting og bearbeiding, samt salg og distribusjon. Historie SalMar ble etablert på Frøya i Sør-Trøndelag i 1991 med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av en konsesjon for oppdrett av laks og et anlegg for mottak av villfisk. fabrikken på Nordskaget på Frøya. Samme året ble Kverva Holding AS eneeier av SalMar. På slutten av 1990-tallet hadde selskapet 20 heleide konsesjoner med et totalt slaktekvantum på tonn, og en foredlet produksjon på tonn. I 2000 etablerte selskapet for første gang oppdrettsvirksomhet utenfor Midt- Norge, gjennom kjøp av 49 % av aksjene i Senja Sjøfarm AS i Troms. Senja Sjøfarm AS prosess som næringen er inne i, forutsatte tilgang på kapital. Styret vedtok derfor å søke selskapets aksjer notert på Oslo Børs, og 8. mai 2007 ble selskapet notert på Oslo Børs. I juni 2006 kjøpte selskapet tre nye laksekonsesjoner på Nordmøre, i umiddelbar nærhet av SalMars allerede eksisterende produksjonsanlegg. Mot slutten av året overtok SalMar de resterende 51 % av selskaps presentasjon virksomhetsområdene I startfasen var hovedvirksomheten bearbeiding av frossen laks. Det var på den tiden god tilgang på frossen laks som råstoff, etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag i november Dette ble også starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring, som også etter hvert har ført til en økt industriell utvikling. I 1992 kjøpte selskapet ytterligere to konsesjoner for lakseoppdrett, og gjennom oppkjøpet av selskapet Follasmolt i Verran kommune i Nord-Trøndelag i 1995, gikk SalMar også inn i settefiskproduksjon. Det ble samtidig inngått en leieavtale med settefiskprodusenten Kjørsvik Settefisk i Aure kommune i Møre og Romsdal. Flere oppdrettskonsesjoner ble kjøpt i Midt- Norge utover på 90-tallet, og ved utgangen av 1996 hadde SalMar ni heleide konsesjoner. For å kunne øke foredlingskapasiteten utvidet SalMar i 1997, i samarbeid med SIVA (Selskapet for Industriell Vekst), hadde da ni konsesjoner og et eget settefiskanlegg. Året etter gikk SalMar utenlands ved etablering av Norskott Havbruk AS sammen med Lerøy Seafood Group. Norskott Havbruk AS er eneeier av Scottish Sea farms Ltd., som er Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar eier 50 % av aksjene og Lerøy Seafood Group AS eier de resterende 50 % i Norskott Havbruk AS. I 2005 solgte SalMar ut de delene av virksomheten som ikke ble betraktet som kjernevirksomhet, blant annet produksjon av sild, sildolje og mel. Dette ble gjort for å øke fokus og innsatsen omkring kjernevirksomheten; oppdrett, slakting og foredling av laks. Kverva Holding AS foretok i 2006 et nedsalg av 42,5 % av selskapets aksjer til et begrenset antall norske og internasjonale investorer. Planene om realisering av nytt industrianlegg på Frøya og ambisjonene om fortsatt å delta i den omstrukturerings- aksjene i Senja Sjøfarm, og ble eneeier av selskapet. I løpet av 2007 kjøpte SalMar selskapene Halsa Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) og Henden Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) i Møre og Romsdal, samt oppdrettsselskapet Arctic Salmon AS (fire konsesjoner) i Nordreisa i Troms. Forretningsidé, mål og strategi SalMars visjon er å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks og lakseprodukter, samtidig som hensynet til biologi, etisk produksjon og den gode kvaliteten skal ivaretas. Med stadig sterkere konkurranse internasjonalt, er lave produksjonskostnader en svært viktig konkurranseparameter for å opprettholde gode marginer og god avkastning på egenkapitalen. SalMar er kompromissløs i forhold til kvalitet og etterlevelse av etiske krav knyttet til biologisk produksjon. Selskapet ønsker fortsatt å investere i biologisk utvikling på en slik måte at videre industrialisering Årsrapport SalMar 07 17

18 av biologien er mulig. SalMar har også en målsetning om økt grad av videreforedling av laksen på Frøya slik at større deler av verdiøkningen kan beholdes i selskapet. Økt lokal videreforedling vil også være et bidrag til miljøet gjennom redusert eksport av hel fisk med hode og bein, deler som i svært liten grad går til konsum. Den økte industrialiseringen og videreforedlingen i regi av SalMar vil blant annet komme til uttrykk gjennom realiseringen av prosjektet InnovaMar på Frøya. Innova- Mar bygges med mål om å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive ilandførings- og foredlingsanlegg av laks. Realiseringen av InnovaMar begynner i løpet av 2008, og vil ved ferdigstillelse gjøre at en vesentlig lavere andel av den totale produksjonen blir eksportert som hel slaktet laks. Det vil også i fortsettelsen være en avgjørende målsetting for SalMar å skape og utvikle sikre, utfordrende og lønnsomme arbeidsplasser. Videreutvikling av kulturen og de såkalte SalMar-standardene skal blant annet gjøres gjennom en videreføring av SalMar-skolen. Yngel og smolt settefiskproduksjonen Tilstrekkelig tilgang på smolt av høy kvalitet er helt avgjørende for SalMar, som en internasjonalt ledende produsent av laks. Derfor er det strategisk viktig for selskapet å være mest mulig selvforsynt med smolt. SalMar produserer yngel og smolt i seks forskjellige anlegg i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og i Troms. I 2007 produserte selskapet nærmere 12 millioner smolt. Smoltproduksjonen i SalMar drives i Midt- Norge gjennom fem klekkeri- og settefiskanlegg. Disse er lokalisert til Follafoss i Verran kommune, Kjørsvikbugen i Aure kommune, Setran i Osen kommune, Straumsnes i Tingvold kommune og Langstein i Stjørdal kommune. Avdelingen på Langstein er 60 % eid av SalMar, mens de øvrige produksjonsanleggene er heleide. SalMars smoltproduksjon går med til å forsyne egne matfiskanlegg, mens en liten andel selges til eksterne oppdrettere i region Midt-Norge. Selskapet er i dag godt dekket med smolt av ønsket kvalitet. SalMars smoltanlegg har tilgjengelige ferskvannsressurser for fortsatt vekst i produksjonen. Dette gjelder spesielt de største produksjonsavdelingene i Follafoss og i Kjørsvikbugen. Det siste året har SalMar også gjennomført investeringer i resirkuleringsteknologi som muliggjør større smoltproduksjon med mindre bruk av ferskvann. SalMars settefiskvirksomhet er i stor grad bygd opp omkring utnyttelse av alternative energiressurser. Anlegget i Follafoss varmer opp produksjonsvannet med varmeveksling av avløpsvannet fra nærliggende treforedlingsindustri, mens produksjonsanlegget på Kjørsvikbugen gjennomfører tilsvarende varmeveksling av kjølevann fra Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Disse tiltakene gir en gunstig energiøkonomisk situasjon. Både i Follafoss og på Langstein utnyttes produksjonsvannet til kraftproduksjon forut for smoltproduksjonen. God smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. SalMar har gjennom egne standarder søkt å sette fokus på smoltkvalitet ved konkrete kvalitetsmål og tilhørende handlingsplaner. For å oppnå god utnyttelse av produksjonspotensialet i matfiskanleggene er det viktig å spre smoltutsettene til sjøen gjennom hele året. Årstidsuavhengig smoltproduksjon har derfor blitt et viktig mål for SalMars settefiskvirksomhet. Det har gjennom 2007 vært stor utbyggingsaktivitet i settefiskanleggene. Utbyggingen har dels vært knyttet til nødvendig produksjonsvekst, men også i stor grad til miljøtiltak rensing av avløpsvann og ikke minst tiltak for å forebygge rømming fra settefiskanlegg. Det er nulltoleranse for rømming fra settefiskanleggene i SalMar. Oppdrett Midt-Norge Den største delen av SalMars oppdrettsproduksjon i sjø er organisert i SalMar Farming AS, og foregår i Midt-Norge, fra Nordmøre til Namdalskysten. De naturgitte betingelsene for produksjon av laks er svært gode i dette området, med riktige og gunstige temperaturer hele året på grunn av Golfstrømmen, god utskifting av sjøvann, samt tilgang på gode lokaliteter. SalMars oppdrettsproduksjon er fokusert på kostnadseffektiv drift og høy etisk standard på biologisk produksjon. For å kunne yte sitt bidrag til at SalMar skal være den mest kostnadseffektive produsenten av laks, er det kontinuerlig fokus på å oppnå delmål som bl.a. hurtigst mulig vekst med lavest mulig fòrfaktor. Selskapet innførte også tidlig egne standarder og best practice, for å oppnå økt effektivitet. Dette innebærer blant annet konsentrasjon av den marine produksjonen på større lokaliteter med riktig kapasitet og bæreevne. I 2007 slaktet SalMar Midt-Norge tonn laks sløyd vekt fordelt på 39 konsesjoner i Midt-Norge, hvorav 14 konsesjoner i region Møre og 25 i region Trøndelag. Oppdrettsvirksomheten foregikk i følgende kommuner; Averøy, Halsa, Tustna, Aure, Smøla, Hitra, Frøya, Åfjord, Roan, Flatanger og Namsos. Virksomheten har i løpet av året vært preget av god produksjon, lite sykdomsproblematikk, få hendelser knyttet til HMS, og det har ikke vært uhell med personskade. Oppdrett Nord-Norge Ved utgangen av 2007 hadde SalMars heleide datterselskap Senja Sjøfarm AS 13 konsesjoner i Troms fylke. Fire av konsesjonene fikk selskapet tilgang til gjennom oppkjøpet av Arctic Salmon AS i Nordreisa mot slutten av året. Senja Sjøfarms øvrige ni konsesjoner og ett settefiskanlegg er lokalisert i kommunene Tranøy, Dyrøy, Berg og Lenvik. Samlet slaktekvantum for Senja Sjøfarms virksomhet i 2007 var tonn laks sløyd vekt.

19 I løpet av 2007 har selskapet iverksatt flere tiltak knyttet til bedre driftsrutiner, fòring og fòringsregimer og organisering, som allerede kan måles i en generell bedring i det biologiske resultatet. I likhet med Midt-Norge preges virksomheten av konsentrasjon og større enheter sammenlignet med mange av konkurrentene. For å rasjonalisere produksjonen ytterligere, har flere av anleggene i Troms i løpet av året fått større merder. Selskapet har også økt sine smoltutsett, noe som forventes å gi en betydelig økning i produksjonen og slaktekvantumet av laks i I regi av SalMar skolen er det i løpet av året gjennomført en omfattende utviklingsprosess, rettet mot både ledere og øvrige medarbeidere. Scottish Sea Farms Ltd. Scottish Sea Farms var også i 2007 Storbritannias mest lønnsomme oppdrettsselskap. I løpet av året ekspanderte selskapet gjennom oppkjøp av både settefiskanlegg og oppdrettsanlegg på Orknøyene. Selskapets hovedvirksomhet foregår på Scottish Mainland, i tillegg til på Shetland og Orknøyene. I 2007 slaktet SalMar totalt tonn sløyd laks på anlegget på Frøya. og det ble produsert tonn bearbeidede produkter, inkludert en betydelig økning i produksjonen av pre-rigor filet. Det er også i løpet av året utviklet en del nye produkter med ulike smakstilsetninger og pakkemetoder som forenkler tilberedelsen for sluttbruker. For både slakteri- og filetavdelingen har det vært en jevn og god aktivitet gjennom hele året. Salg og distribusjon SalMar har i mange år valgt å selge sine produkter gjennom et nært samarbeid med en håndfull norske lakseeksportører. Men i takt med økende volum har SalMar også etablert eget salg av hellaks til markeder som Russland og Asia. I tillegg eksporteres i egen regi et betydelig kvantum av bearbeidede produkter til Japan gjennom det heleide datterselskapet SalMar Japan KK. Selskapets virksomhet dekker områdene settefisk, marint oppdrett av laks og slakting. Det er også i løpet av året igangsatt bearbeiding av laks ved selskapets anlegg i South Shian i Skottland. I løpet av 2007 har selskapet videreutviklet flere spennende markedskonsepter, blant annet gjennom et samarbeid med Marks & Spencer med produksjon av laks under eget varemerke utviklet for det internasjonale handelshuset. Slakting, pakking og foredling (VAP) SalMars satsing på og investeringer i egen foredlingsvirksomhet har gjennom årene vært et viktig fundament for selskapets utvikling, og foredling har vært sentralt i den strategiske utviklingen av selskapet helt fra starten. Gjennom å bringe store slaktevolum inn på et anlegg har dette gitt økonomiske skalafordeler, samt gitt fleksibilitet og bedre utnyttelse av den hele fisken. Årsrapport SalMar 07 19

20 HMS tekst kommer tirsdag i uka før palmepåske hms Vi bryr oss er ett av SalMars seks kulturpostulater og har til hensikt å utvikle gode holdninger, respekt og omtanke for laks, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Postulatet skal også bidra til å øke bevisstheten omkring den biologiske produksjonen, og synliggjøre etterrettelighet i forhold til etisk dyrehold, fokus på miljø, biologisk styring og kontroll i produksjonen.

21 Helse, miljø og sikkerhet SalMar har en tilstedeværelse i mange kommuner og lokalsamfunn. Selskapet har derfor et mangfoldig samfunnsansvar; som arbeidsgiver, som produksjonsbedrift, som produsent av sunn mat, som bruker av natur og miljø, og som forvalter av økonomisk og intellektuell kapital. Ved å vise at Vi bryr oss bidrar SalMar til økt årvåkenhet knyttet til disse spørsmålene både internt i bedriften og eksternt i de områdene hvor selskapet opererer. Etiske retningslinjer SalMar opererer i en næring som er sterkt preget av vekst og internasjonalisering med krav til stadige endringer og tilpasninger i forhold til rammebetingelsene. I denne situasjonen er en høy etisk standard ved alle sider av virksomheten gjennomgående og ufravikelig. SalMar har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som har til hensikt å bidra til å etablere en sunn bedriftskultur og å bevare selskapets integritet ved å hjelpe de ansatte til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Retningslinjene krever at de ansatte og selskapets representanter opprettholder en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine plikter på vegne av selskapet. De ansatte skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, aksjonærer, offentlige myndigheter eller allmennheten generelt. De ansatte skal ikke, når de opptrer på vegne av selskapet, søke å oppnå urimelige fordeler ved manipulasjon, hemmeligholdelse, misbruk av fortrolig informasjon, villedende fremstilling av vesentlige fakta, eller andre uredelige fremgangsmåter. Selskapet aksepterer ikke diskriminering av ansatte, aksjonærer, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, alder, kjønn eller religion. Respekt for enkeltmennesket er hjørnesteinen i selskapets policy. Alle skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke bli utilbørlig hindret i utførelsen av sine plikter og ansvar. Ved å etterleve disse prinsippene skal SalMar til beste for de ansatte og omgivelsene fortsette den positive utviklingen selskapet har hatt. Miljøarbeid SalMar er en betydelig forvalter av naturressurser og har derigjennom et særskilt ansvar for miljøet. Derfor bestreber selskapet seg til enhver tid å belaste miljøet og felleseiendommene minst mulig. Dette gjøres gjennom en rekke tiltak som; streng og kontrollert avfallshåndtering i alle ledd, vaksinering av all settefisk for å redusere faren for sykdom og sykdomsspredning, og nulltoleranse for selvforskyldte hendelser som kan utløse rømning av fisk fra oppdrettsanleggene. Selskapet har løpende og tett samarbeid med både private og offentlige aktører og instanser i fiskehelsetjenesten. Helse miljø sikkerhet (HMS) At SalMars ansatte har god helse og arbeider i sunne og trygge omgivelser er et konkurransefortrinn både i kampen om å tiltrekke og holde på arbeidskraft og i forhold til bærekraftig forretningsmessig utvikling. Derfor har selskapet tilrettelagt for en tilgjengelig bedriftshelsetjeneste, samt at det er etablert en lang rekke aktivitetstilbud til de ansatte. Begge deler bidrar til å styrke den enkelte ansattes motivasjon samt fysiske og psykiske helse. GLOBALGAP SalMar har nå godkjennelse etter internasjonale standarden Globalgap. Globalgap er den første internasjonale standard for produksjon av laks, hvor målsettingen for standarden er å trygge matvaresikkerheten gjennom hele produksjonsprosessen. Globalgap er et forbrukerbasert konsept der matvaresikkerhet er basert på HACCP, miljø, fiskevelferd og HMS. Sykefravær SalMar arbeider målrettet for å redusere sykefraværet og det ble gjennom 2007 gjennomført flere tiltak i den hensikt å redusere sykefraværet og bedre arbeidssituasjonen for den enkelte. Blant initiativene er individuell tilrettelegging av arbeidet, massasje og leie av svømmehall med terapibad. Langtidssykefraværet var i ,58 %, mot 5,36 % året før. Kortidssykefraværet var 2,44 % mot 2,42 % året før. Det ble registrert 24 yrkesskader i løpet av året. Å r s r a p p o r t S a l M a r

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Global Reports LLC

Å R S R A P P O R T. Global Reports LLC Å R S R A P P O R T 2008 Dette er SalMar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdrettskonsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? 10.02.2016 Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Agenda Dette er SalMar Muligheter også for andre næringer SalMar har blitt bygget stein for

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og revideres årlig, sist 14. desember E6.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 Innhold Dette er SalMar Syklisk næring Innovasjon og utvikling 2 SalMar ASA Nord-Norge: 23 konsesjoner 18 700 tgw (2011) SalMar Japan KK salg

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS, morselskapet i TrønderEnergikonsernet.

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS Vedtatt i styret for TrønderEnergi AS, den 27.05.201,Korrigert i styremøte 13. 14. oktober 2014. I dette dokumentet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

2 års o rapp r o t 9

2 års o rapp r o t 9 2 års o rapp ort 9 i n n h o l d side SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks 4 6 9 10 Dette er SalMar Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Oppdretts-ABC 14 InnovaMar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for verdiskapning, som igjen er målet for Aker ASA (Aker). Det er en forutsetning for at et industrielt

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord 02.03.16 Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar er i dag en av de ledende lakseprodusentene i verden Den fjerde største lakseprodusenten i verden Verdens største

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012

Q4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012 MeldingsID: 321915 Innsendt dato: 26.02.2013 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: LSG Lerøy Seafood Group ASA

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer