Høydepunkter Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006."

Transkript

1

2

3 Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom hele året. Ny visuell identitet for Hurtigruten Group introdusert 10. mars Økte eierandelen i AS TIRB fra 61,72 til 71,3 prosent. I september ble det inngått endelig låneavtale for refinansiering av selskapets hurtigrutegjeld i en ny lånefasilitet på inntil millioner kroner. I desember ble det inngått avtaler om salg av skipene MS Narvik og MS Jupiter for henholdsvis 62 millioner kroner og 7,3 millioner USD. Resultat før skatt er forbedret med 171 millioner kroner. årsregnskapet viser at viktige delmål i forbedringsprogrammet er oppnådd gjennom Dette er Hurtigruten Group 8 Administrerende direktør 10 Eksepsjonelt ekte 12 Virksomhetsområder 14 Hurtigruten 20 Reiseliv 26 Kollektivtrafikk 31 Øvrig virksomhet 32 Våre menneskelige ressurser 34 Helse, miljø og sikkerhet 38 Samfunnsansvar 40 Eierstyring og selskapsledelse 44 Aksje- og aksjonærinformasjon 46 Presentasjon av styret 48 Presentasjon av ledelsen 51 Proforma regnskap 54 Årsberetning 62 Årsregnskap og noter 128 Revisjonsberetning 129 Bedriftsforsamlingens uttalelse 130 Skipsoversikt 131 Adresser Finansiell kalender 26. april 2007: Ordinær generalforsamling 15. mai 2007: 1. kvartal aug. 2007: 2. kvartal nov. 2007: 3. kvartal 2007

4 4 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP dette er hurtigruten Group Den 1. mars 2006 var Hurtigruten Group ASA en realitet. Da var alle formaliteter rundt fusjonen mellom OVDS og TFDS på plass, og en betydelig snuoperasjon ble iverksatt. Målet er å styrke aksjonærenes fremtidige verdiskapning samt å bidra til å sikre og videreutvikle arbeidsplassene. Samtidig har dannelsen av Hurtigruten Group også lagt et grunnlag for å utvikle flere og bedre tilbud til konsernets kunder og samarbeidspartnere. Hurtigruten Group skal være et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivs og kollektivtransportselskap med hovedbase i Nord Norge. historien Både OVDS og TFDS har sin opprinnelse fra 1860 tallet. Begge har sine røtter i Nord Norge, og fellestrekkene er mange. De startet som dampskipsselskaper med lokal rutetrafikk, og utvidet etter hvert virksomheten til et nasjonalt format ved blant annet å gå inn i Hurtigruten og i godstransport. Med utgangspunkt i Hurtigruten har begge selskapene også satset på reiselivsaktiviteter både i Norge og internasjonalt. Nettopp fordi OVDS og TFDS hadde så mange fellestrekk og så identisk virksomhet, var det mange gode grunner til å forene ressursene gjennom en fusjon. Resultatutviklingen i de to selskapene var ikke tilfredsstillende, og en sammenslåing ville bidra til betydelige synergier og stordriftsfordeler. Også det var et viktig argument for å fusjonere. Det var blant annet mot dette bakteppet at de to generalforsamlingene med overveldende flertall vedtok fusjonen den 19. desember Konkurransetilsynet godkjente fusjonen den 21. februar Endelig gjennomføring av fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. mars tre ForretnInGsoMrÅder Hurtigruten Group har organisert virksomheten i tre forretningsområder: Hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for omtrent halvparten av gruppens samlede driftsinntekter. Hurtigruten har daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg til sin vitale betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn, har Hurtigruten også utviklet seg til en internasjonal anerkjent cruiseoperatør. Det nye konsernets samlede flåte innenfor forretningsområdet utgjør 14 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Reiseliv Reiseliv inkluderer bl.a. Explorer cruise, turoperasjon, reisebyråer og hotelldrift. årlige driftsinntekter utgjør ca. 520 millioner kroner. Virksomheten omfatter i hovedsak aktiviteter på Svalbard drevet gjennom Spitsbergen Travel AS, og Explorer cruise i Antarktis. I tillegg inngår turoperasjoner gjennom selskapet Kystopplevelser as. Fra og med mai 2007 introduserer selskapet Explorer cruise også på Grønland med sitt nye skip MS Fram, som er spesialdesignet for cruise i polare farvann.

5 NØKKELTALL Resultat pro forma 1 pro forma 1 Driftsinntekter MNOK 3 714, , ,9 EBITDA MNOK 542,7 331,5 574,7 EBITDA margin % 14,6 9,6 16,4 årsresultat MNOK (121,5) (350,8) (55,7) Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Kontantstrøm fra finansierings aktiviteter MNOK 178,6 232,2 151,4 MNOK (245,6) (440,6) 231,1 MNOK (72,6) 49,5 104,2 Balanse Rentebærende gjeld MNOK 4 488, ,4 Egenkapitalandel % 22,5 24,7 22,5 Ansatte Fast ansatte per HMS Sykefravær % 6,1 1 Proforma-tallene er utarbeidet som om fusjonen hadde skjedd med virkning fra 1. januar hurtigruten Group HURTIGRUTEN Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk består av to hovedvirksomhetsområder; bussvirksomhet, samt ferger og hurtigbåter. Bussvirksomheten Hurtigruten Group har betydelig bussvirksomhet gjennom 71,3 prosent eierskap i AS TIRB. I TIRB konsernet inngår de heleide datterselskapene AS TIRB Rutene, Tromsbuss AS, Ofotens Bilruter AS og AS TIRB Bilservice. Det tre førstnevnte selskapene ivaretar bussvirksomheten, mens den tekniske virksomheten ivaretas av AS TIRB Bilservice. TIRB eier også 49,3 prosent av aksjene i Senja Rutebil AS. Bussvirksomheten omfatter rutebil, turbil, flybuss, og godsvirksomhet. Virksomheten har ca. 570 årsverk, 299 busser og omsetter for i størrelsesorden 468 millioner kroner. Konsernet driver hovedsakelig busstrafikk i Nordland, Troms og Finnmark. Turbilvirksomheten skjer over hele landet og i våre naboland. Ferger og hurtigbåter Hurtigruten Group er Nord Norges største og en av Norges største aktører i markedet for ferger og hurtigbåter. Virksomheten omfatter drift av ferger i riks og fylkesveisamband, hurtigbåter i faste ruter, samt REISELIV KOLLEKTIVTRAFIKK ØVRIG VIRKSOMHET DRIFTSINNTEKTER PER FORRETNINGSOMRÅDE i mill. kroner 1287,7 519,6 Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig 62,3 1870,4 EBITDA PER FORRETNINGSOMRÅDE i mill. kroner ,4 37,8 Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig 7,5

6 6 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP serveringsvirksomhet i form av kafeteriaog/eller kiosksalg rettet mot passasjerene. Selskapets virksomhet på dette området dekker i hovedsak Nordland og Troms, men inkluderer også samband i Møre og Romsdal og i Hordaland. Forretningsområdet sysselseter 490 maritime årsverk og driftsinntektene beløper seg til om lag millioner kroner. Annen virksomhet Hurtigruten Goup eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 11 godsskip (3 fryseskip og 8 tørrlasteskip) på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Konsernet skal utvikle godsvirksomheten gjennom eierskapet i Nor Lines. Ambisjonen er å styrke virksomheten ytterligere ved å utvikle et komplett godstilbud på sjø og land ved å etablere terminaler langs kysten. Hurtigruten Group eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsaklig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. MÅl og strategi 2006 har i stor grad vært konsentrert om å integrere de to organisasjonene i det nye selskapet, og sikre en god start på snuoperasjonen. Det har vært et sterkt driftsfokus, kombinert med en vitalisering av Hurtigruteproduktet og en robust oppbygging av explorer cruise. Parallelt med dette er det påbegynt en prosess for å utvikle selskapets mål og hovedstrategi, og for å utdype de enkelte virksomhetsområdenes delstrategier. Beskrivelsene av mål og strategi er derfor foreløpige, men bygger videre på det beste fra erfaringsbasen i de to selskapene. Mål Hurtigruten Group skal være et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivs og kollektivtransportselskap med hovedbase i Nord Norge. y y y Hurtigruten Group skal videreutvikle Hurtigruten og etablere seg som en ledende aktør innen Explorer cruise i polare strøk Selskapets Kollektivtrafikk virksomhet skal posisjoneres for det nye anbudsregimet, og være en ledende aktør i den videre konsolideringen innenfor sektoren Selskapet skal gjennom den planlagte snuoperasjonen skape et resultat i balanse i Deretter er målset ningen gjennom mer omfattende og strukturelle grep, å sikre en forsvarlig avkastning for aksjonærene i forhold til den kapitalen som arbeider i selskapet. Strategi Hurtigruten Group skal skape verdier for kunder og ansatte gjennom å realisere identifiserte synergier, og ved å jobbe målrettet for å utnytte det langsiktige verdiskapningspotensialet som konsernets strategiske plattform gir. Foreløpige mål og strategier for de enkelte forretningsområdene finnes i rapportene for forretningsområdene senere i årsrapporten.

7 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP har i stor grad vært konsentrert om å integrere de to organisasjonene i det nye selskapet, og om sikre en god start på snuoperasjonen

8 8 ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2006 har vært et særdeles krevende år for Hurtigruten Group. Vi har hatt omfattende oppgaver og gjennomført en serie viktige prosjekter som hver for seg og samlet skal bidra til å bedre konsernets verdiskaping. Fusjon, integrasjon, snuoperasjon, refinansiering og endrede rammebetingelser har stått sentralt. Vi er tilfreds med at vi har håndtert en slik agenda og kunnet avslutte 2006 med en resultatforbedring på 171 millioner kroner. Vi har imidlertid fortsatt store utfordringer på veien mot et lønnsomt Hurtigruten Group. Vårt første delmål i snuoperasjonen er et resultat i balanse for 2007, et mål som er realistisk. VIktIGe delmål nådd Hurtigruten Group var på plass den 1. mars 2006, etter at alle formaliteter rundt fusjonen mellom OVDS og TFDS var bragt i orden. Først da kunne vi sette fullt trykk på den helt nødvendige snuoperasjonen. Resultatene for 2005 viste seg å bli vesentlig svakere enn det vi tidligere hadde sett. Samlet for de to selskapene ble året gjort opp med et underskudd før skatt av videreført virksomhet på 233 millioner kroner. Dermed ble utfordringene større, veien mot målet brattere og hastverket mer påtrengende. Integrasjonsprosessen var godt forberedt, og vi la stor vekt på høyt tempo i gjennomføringen. Vi har bygget en organisasjon som skal sikre en effektiv og slagkraftig drift i de tre forretningsområdene Hurtigruten, Reiseliv og Kollektivtrafikk. Et viktig element er en integrering av vårt internasjonale salgsapparat med markedsorganisasjonen i Norge. Vi har også kartlagt vår samlede erfarings og kompetansebase. Det har ført til at vi styrker organisasjonen på prioriterte områder som IKT, markedsføring, og økonomistyring, og vi er i ferd med å igangsette et systematisk opplærings og utviklingsprogram. Hurtigruten opplever en stadig økende konkurranse fra internasjonale cruiserederier som seiler langs norskekysten i sommerhalvåret. Disse opererer med langt bedre rammebetingelser enn det Hurtigruten gjør, og det har en negativ effekt for vår konkurranseevne. Derfor har vi i 2006 arbeidet med stor energi og intensitet for å bedre Hurtigrutens rammebetingelser. Det var et viktig gjennomslag da Hurtigruten i statsbudsjettet for 2007 ble inkludert i ordningen med nettolønn. Ordningen vil gi en bruttoeffekt for Hurtigruten Group på vel 90 millioner kroner på årsbasis. Også andre endringer i statsbudsjettet for 2007 vil kunne ha betydning for konsernet, deriblant gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift og innføring av NO X avgift. Det er på denne bakgrunn initiert en reforhandling av hurtigruteavtalen med staten. I forbindelse med offentliggjøring av fusjonen ble det anslått en årlig resultatforbedring på 120 millioner kroner i forhold til 2005 fra og med det tredje året etter fusjonen. Som en sentral del av integrasjonsarbeidet ble det gjennomført et omfattende arbeid i hele organisasjonen og etablert mer enn 80 enkeltprosjekter. Prosjektarbeidet var oppløftende, og våren 2006 kunne vi øke målsettingen til 200 millioner kroner. Og arbeidet gir synlige resultater. For 2006 hadde vi et forbedringsmål på 40 millioner kroner vi klarte 64 millioner kroner. Derfor har vi igjen økt ambisjonene. Synergiog forbedringsprogrammet har nå en ambisjon på i alt 240 millioner kroner i årlig resultatforbedring fra og med 2008, altså en fordobling i forhold til de opprinnelige planene. Jeg er glad for det ansvaret våre medarbeidere gjennom hele organisasjonen tar og for den innsatsen som utvises. Parallelt med det operative forbedringsarbeidet er det i styre og ledelse sterk fokus på strukturelle og strategisk grep som skal gjøre det mulig å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og kapitalavkastning. Vi har nådd viktige delmål i 2006 herunder et positivt driftsresultat på 67 milli

9 9 Vi har bygget en organisasjon som skal sikre en effektiv og slagkraftig drift i de tre forretningsområdene Hurtigruten, Reiseliv og Kollektivtrafikk oner kroner og vi har fått demonstrert at fusjonen var både riktig og nødvendig. En kraftig resultatforbedring ga like fullt fortsatt et negativt resultat før skatt. Dette understreker med all mulig tydelighet at forbedringsarbeidet må fortsette med uforminsket styrke. Nå blir utfordringen å kombinere høyt trykk på kortsiktige tiltak i den pågående snuoperasjonen, med tilstrekkelig energi og evne til å prioritere langsiktige utviklingstiltak for produkter og markeder, organisasjon og medarbeidere samt systemer og rutiner ga oss medvind og inspirasjon, vi er i gang og vi er på rett kurs. Henrik Andenæs Administrerende direktør

10 10 TEMA Hurtigruten Group har et ambisiøst mål om å etablere seg som et globalt ledende explorercruise selskap. En viktig del av denne prosessen er å etablere en sterk og internasjonalt anerkjent merkevare, som bygger videre på stolte norske tradisjoner og erfaringer fra Norges fantastiske og værharde kystlinje. Samtidig utvider vi horisonten og satsingsområdet ved å posisjonere oss for explorercruise i polare farvann. hurtigrutens merkevare: eksepsjonelt ekte Konkurransen om kundene i det globale cruisemarkedet blir stadig hardere. Internasjonale operatører konkurrerer om å lansere stadig større og mer luksuriøse fartøyer. Innendørs fotballbaner, kasinoer og kabaretshow, shoppinggater og et bredt restauranttilbud er viktige elementer i konkurransen om cruisepassasjerene. Hurtigruten på sin side har alltid hatt et unikt produkt i den klassiske rundreisen langs Norskekysten, der nærheten til kysten og lokal kultur, kombinert med spektakulær natur er sentrale deler av produktet. Utfordringen for Hurtigruten Group er å etablere en tydelig og differensiert merkevare, som både ivaretar den klassiske rundreisen, Bergen Kirkenes Bergen, og samtidig skape en plattform for utvikling og markedsføring av selskapets cruisetilbud til andre destinasjoner. Hurtigruten Groups merkevarestrategi bygger på innsikt fra våre kunder. Undersøkelser blant våre passasjerer viser at en reise tett på naturen, opplevelser og møte med den lokale kystkulturen er ansett som vår viktigste egenskap. Reisen langs Norskekysten, med sine mange anløp i små havner og med lokalbefolkning om bord som passasjerer skaper en autentisk opplevelse. Våre kunder beskriver Hurtigruten som motsatsen til de konvensjonelle cruisetilbudene, der skipet er destinasjonen og underholdningen ombord er hovedformålet med reisen. Nærhet til opplevelsene og muligheten til å komme tett på uberørt og vill natur er kjernen i Hurtigrutens merkevare. Alle våre cruiseprodukter i Norge, i Arktis og Antarktis skal ha dette som kjennetegn. Vi kaller dette konseptet Eksepsjonelt Ekte. I det internasjonale mylderet av cruisetilbud skal Hurtigrutens karakteristiske sorte skip være en tydelig kontrast til de konvensjonelle hvite cruiseskipene. Våre passasjerer skal tilbys autentiske opplevelser i komfortable omgivelser der man møter likesinnede fra hele verden. Hurtigruten er ikke et cruise i vanlig forstand det er en oppdagelsesreise, der enhver passasjer blir en del av opplevelsen. Den sterkeste drivkraften for merkevaren Hurtigruten skal være at våre passasjerer reiser hjem med unike opplevelser de ønsker å dele med andre. Eksepsjonelt Ekte opplevelser er solid forankret i Hurtigrutens tradisjon stolt, dyktig sjømannskap og lokal forankring. Over hundre års erfaring i farvann andre cruiseoperatører ikke kan eller vil gå. Værforhold og breddegrader som konvensjonelle cruiseoperatører regner for å være ekstreme, er en del av Hurtigrutens hverdag. Hurtigrutens nyeste skip, MS Fram, er en sentral del av denne satsningen. MS Fram kalt opp etter vår nasjonale stolthet, polarskipet Fram, som la ut på sin første reise mot Nordpolen samtidig som Hurtigrutens første skip, DS Vesteraalen, la ut på sin første reise. MS Fram er en unik krysning mellom et komfortabelt cruiseskip og et explorerfartøy. Skipet er spesialbygget for seiling i polare strøk og er utstyrt for å ta passasjerer på ekspedisjoner til land med mindre båter. Vår visjon for merkevaren er å etablere Hurtigruten som et begrep i cruisemarkedet. Ved å lede utviklingen av explorercruise produktet til polare strøk, der menneskene om bord kommer tett på naturen, kulturen og elementene, vil vi gjøre Hurtigruten til et naturlig valg for alle som søker etter ekte opplevelser. Hurtigruten Exceptionally Real

11 TEMA 11 Hurtigruten på sin side har alltid hatt et unikt produkt i den klassiske rundreisen langs Norskekysten, der nærheten til kysten og lokal kultur, kombinert med spektakulær natur er sentrale deler av produktet

12 12 VIRKSOMHETSOMRÅDENE VIrksoMheten 2006 HURTIGRUTEN Verdens vakreste sjøreise Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn. Samtidig får Hurtigruten voksende positiv oppmerksomhet i det internasjonale reiselivsmarkedet. En stadig økende del av inntektene kommer fra internasjonal cruisevirksomhet. REISELIV Ekte og nære opplevelser Hurtigruten Group har utviklet seg til å bli en internasjonalt anerkjent operatør innenfor explorer cruise. Hurtigruten Group er i dag markedsleder innen cruise i polare strøk. I tillegg har Hurtigruten Group betydelig virksomhet innen turoperasjon, reisebyråer og hotelldrift. Reiseliv står i dag for om lag 14 prosent av konsernets driftsinntekter, og andelen forventes å vokse.

13 VIRKSOMHETSOMRÅDENE 13 KOLLEKTIVTRAFIKK Får folk frem Kollektivtrafikk står for om lag 35 prosent av driftsinntektene i Hurtigruten Group. Forretningsområdet består av konsernets ferge og hurtigbåtvirksomhet i tillegg til bussvirksomheten. Virksomheten drives både i Troms og Nordland fylke, i tillegg til ett anbudssamband i Møre og Romsdal. ØVRIG VIRKSOMHET Presise leveranser Hurtigruten Group ASA er engasjert i sjøbasert godstransport gjennom sin 50 prosent eierandel i Nor Lines AS. I tillegg eier konsernet også en begrenset portefølje av eiendommer, samt engasjement i annen virksomhet som i hovedsak er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. Området omfatter også konsernadministrasjon.

14 14 HURTIGRUTEN hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn. Samtidig får Hurtigruten voksende positiv oppmerksomhet i det internasjonale reiselivsmarkedet. En stadig økende del av inntektene kommer fra internasjonal cruisevirksomhet. Ledelsen i Hurtigruten er lokalisert i Narvik, mens teknisk og maritim drift av skip har sin hovedlokalisering i Tromsø. Hurtigruten er dessuten representert med heleide salgs og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England, USA, Kina og Sverige. Den samlede flåten innenfor forretningsområdet består ved årsskiftet av 15 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. For to av skipene, MS Narvik og MS Jupiter, er det inngått salgsavtaler med forventet overlevering til nye eiere i februar VIrksoMheten I 2006 Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2006 til millioner kroner, mot millioner kroner i Økningen i driftsinntektene skyldes en kombinasjon av økte inntekter fra rundreisepassasjerer, økt ombordsalg, flere distansepassasjerer samt utleie som hotellskip til oljeindustrien. I tillegg er inntektene fra hurtigruteavtalen med Staten økt med om lag 20 millioner kroner sammenlignet med Utleievirksomheten av skip til oljeindustrien har gitt et positivt resultatbidrag i 2006 på i overkant av 30 millioner kroner. Antall cruisedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2006 var på , mot i Dette er en vekst på to prosent. Gjennomsnittlig pris per cruisedøgn økte fra kr , per døgn i 2005 til kr , per døgn i Antall distansepassasjerer steg fra i 2005 til i Gjennomsnittlig pris per distansepassasjer gikk ned fra kr. 682, i 2005 til kr. 675, i 2006, en reduksjon på en prosent. Det er et bevisst valg å bruke prismekanismen til å tiltrekke seg flere cruisegjester utenom sommersesongen. Totalt antall passasjerer viste en oppgang på 2,8 prosent i forhold til Mannskapskostnader utgjør det største kostnadselementet for Hurtigruten. I 2006 utgjorde mannskapskostnadene 554 millioner kroner, 35 prosent av totale driftskostnader. Det har vært arbeidet intenst med å endre rammevilkårene for Hurtigruten i retning av det som gjelder for internasjonale cruiseskip som opererer langs norskekysten. Et viktig gjennomslag kom i oktober 2006 da myndighetene sa ja til å innføre nettolønn for den delen av mannskapet som inngår i sikkerhetsbesetningen om bord på skipene fra 1. juli Driftsforbedringer har gitt en positiv effekt på driftskostnadene. Kostnadene er redusert med 16,2 millioner kroner til tross for en lønnsvekst på 2,5 prosent i samme periode. I desember 2006 inngikk Hurtigruten Group avtaler om salg av MS Narvik og MS Jupiter med planlagt leveranse i

15 HURTIGRUTEN 15 februar Brutto salgssum for MS Narvik er på 62 millioner kroner, med en salgsgevinst i størrelsesorden 20 millioner kroner i MS Jupiter ble solgt til en pris på 46 millioner kroner. I forbindelse med salget er det foretatt en regnskapsmessig nedskrivning i 2006 i størrelsesorden 15 millioner kroner. hurtigrutens avtale Med staten Hurtigruten Group og staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. Marked Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen og Kirkenes og Kirkenes og Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur mellom Ber DISTANSEPASSASJERER Proformatallene er utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med den 1. januar FOR VIRKSOMHETSOMRåDET: RUNDREISEPASSASJERER Proforma 1 Beløp i NOK tusen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (6 755) ( )

16 16 HURTIGRUTEN En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de utgjør også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten gen og Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de utgjør også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2006 utgjorde disse inntektene 39 prosent av samlede driftsinntekter for Hurtigruten. De mest sentrale markeder utenfor Norge er Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fire landene står sammen med Norge for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har konsernet egne salgskontorer. Det er også etablert et eget kontor i Sverige, som sammen med Danmark er et satsningsområde for Hurtigruten. Satsingen på internasjonal distribusjon og salg vil være en vesentlig suksessfaktor for Hurtigrutens videre resultatutvikling. Det internasjonale markedet for opplevelsesreiser er betydelig, og i sterk vekst. Hurtigruten får jevnlig demonstrert sitt potensiale for vekst i dette segmentet gjennom prestisjetunge, internasjonale anerkjennelser. Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2006 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 13,5 prosent av Hurtigrutens samlede inntekter. Reisen fungerer primært som en transportetappe for den reisende, og det er en klar overvekt av personer fra kystområdene i Norge som benytter seg av denne transportmuligheten. De offentlige tjenesteinnkjøp fra staten utgjorde 12,7 prosent av totale inntekter i Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, vil bli ytterligere fokusert i tiden fremover. Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten, og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Godsinntektene har vært synkende de siste årene. Konkurransen fra gods på vei er meget sterk. Det arbeides med ulike tiltak for å styrke Hurtigruten som godstransportør. I denne forbindelse fremheves også Hurtigruten som en miljøvennlig transportvei langs kysten. distribusjon Hurtigruten Group eier salgskontorer i Norge og i de viktigste internasjonale markedene. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det er igangsatt et prosjekt for å forbedre denne løsningen. konkurransesituasjon Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: y Ferie og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. y Kurs og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. y Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. y Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for derigjennom å differensiere tilbudet fra konkurrentene. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv og unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Innen ferie og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske cruiseselskaper har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. I møte og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsaklig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nye skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Hurtigruten har opplevd en svak vekst i kurs og konferansetrafikken. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette vil primært være landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. sesongsvingninger den største utfordringen Det er stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen for Hurtigrutens skip gjennom året. Kapasitetsutnyttelsen er relativt høy fra mai til og med august, mens kapasiteten i øvrige måneder er betydelig større enn etterspørselen. Det er iverksatt flere tiltak for å endre dette. April og september var de to månedene med sterkest passasjervekst i Den økte etterspørselen i disse månedene har kommet gjennom kortferie markedet i hovedsak fra Norge, Sverige og UK. Produktet er to til fire dager på

17 HURTIGRUTEN 17 Hurtigruten kombinert med landbaserte aktiviteter. I det tyske markedet har det vært en betydelig salgs og markedsinnsats for å øke halve rundturer på vinterstid. Dette har gitt en god passasjervekst. For sesongen 2006/2007 har Hurtigruten i alle markeder med egne salgskontorer lansert en egen vinterkatalog. Dette er et ledd i et langsiktig arbeid for å styrke turismen langs kysten utenom sommersesongen. Avinor, Innovasjon Norge og fylkene Nordland og Troms støtter opp under dette arbeidet. For å optimalisere hurtigruteflåten har selskapet gjennom flere år bygget opp en sterk posisjon på cruise i Chile/ Antarktis. Dette gir en alternativ utnyttelse av to av de større skipene gjennom vintersesongen, og dermed bedre kapasitetsutnyttelse for flåten totalt sett. Salget av de to skipene MS Narvik og MS Jupiter i desember 2006 har også bidratt til en mer optimal flåtestruktur. strategi For hurtigruten Hovedfokuset fremover er å tydeliggjøre produktet utenom sommersesongen. Opplevelsene langs kysten er minst like store på høst, vinter og vår. Produktet tilpasses og markedsinnsatsen forsterkes. Dette skjer gjennom utvikling av nye markeder og forsterket markedsinnsats innenfor eksisterende markedsområder. De egeneide kontorene i USA, Tyskland, Frankrike, og England er i ferd med å bli integrert i organisasjonen som rendyrkede salgs og markedsføringskontorer med regionalt markedsansvar. Dette skal bidra til økt salg og lavere distribusjonskostnader per passasjer. Målet er å øke antall passasjerer tilsvarende rundturpassasjerer. Produktutviklingen innebærer at man i større grad legger vekt på aktive opplevelser både om bord og på land basert på erfaringer fra explorer cruisene på Svalbard og i Chile/Antarktis. Fleksibiliteten skal økes for passasjerene i tråd med markedstrendene, og satsingen på ombordsalget skal forsterkes. Det er et mål å tiltrekke seg nye og kjøpesterke kundegrupper, deriblant yngre kunder med preferanse for kortere og aktive ferier. FreMtIdsutsIkter Det har vært arbeidet intenst med å endre rammevilkårene for Hurtigruten, og et viktig gjennomslag kom i oktober 2006 da myndighetene sa ja til å innføre nettolønn for den delen av mannskapet som inngår i sikkerhetsbesetningen om bord på skipene. Det er ventet at dette vil ha en positiv resultateffekt på ca. 90 millioner kroner på årsbasis. Også andre forhold i statsbudsjettet for 2007 har betydning for Hurtigruten, herunder gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift og innføring av NO X avgift. Det er med bakgrunn i disse endringene initiert en reforhandling av hurtigruteavtalen. Videre vil salget av de to skipene MS Narvik og MS Jupiter gi en mer optimal flåtestruktur. Det er inngått salgsavtaler for begge skipene med overlevering i februar 2007.

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

SAS konsernets Årsrapport 2002

SAS konsernets Årsrapport 2002 SAS konsernets Årsrapport 2002 & Miljørapporten www.sasgroup.net SAS konsernet www.sasgroup.net SAS konsernet er Skandinavias største børsnoterte fly- og reiseselskap. SAS konsernet tilbyr flytransport

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer