PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs"

Transkript

1 PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum , maksimum aksjer Indikativ tegningskurs NOK pr. aksje Pålydende NOK 0,50 pr. aksje Tegningsperiode f.o.m. 6. juni 2001 t.o.m. 20. juni 2001 Oslo, 6. juni 2001 Tilrettelagt av:

2 Innholdsfortegnelse MEDDELELSE... 2 ANSVARSERKLÆRINGER... 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... 4 ØVRIGE FORHOLD SAMMENDRAG EMISJONSTEKNISKE FORHOLD MARKEDET FOR FISK NORSKE BRANSJEREGULERINGER DOMSTEIN-KONSERNET INDUSTRIDIVISJONEN FERDIGVAREDIVISJONEN PIETERS NV FJORD SEAFOOD ASA KONKURRANSE VISJON OG FINANSIELLE MÅLSETTINGER FINANSIELL INFORMASJON KONSERNET ANSATTE OG LEDELSE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD RISIKOFORHOLD JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR DOMSTEIN ASA VEDLEGG 2 ÅRSRAPPORT 2000 VEDLEGG 3 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2001 VEDLEGG 4 REVISORS UTTALELSE VEDRØRENDE DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2001 VEDLEGG 5 REVISORS UTTALELSE OM PROFORMAREGNSKAPENE VEDLEGG 6 TEGNINGSBLANKETT Side 1

3 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av offentlig Aksjekapitalforhøyelse samt søknad om børsnotering av Domstein ASA på hovedlisten ved Oslo Børs. Adgangen til å distribuere dette prospektet er begrenset i visse land. Personer som mottar dette prospektet må selv undersøke om slik begrensninger finnes i deres juridiksjon og er forpliktet til å respektere disse. De nye aksjene som tilbys for tegning, vil ikke bli registert eller tilbudt tegnet i en transaksjon registrert i henhold til den amerikanske Securities Act av 1933 med endringer ( Securities Act ). De kan derfor ikke tilbys eller videreselges i USA eller til eller for regning av eller fordel for "US persons" annet enn i offshore transactions i henhold til Regulation S ( Regulation S ) i Securities Act eller basert på andre unntak fra registreringskravene i Securities Act. Prospektet er forelagt Oslo Børs for kontroll i samsvar med Lov om Verdipapirhandel og børsforskriften. Ingen andre enn de parter som er angitt i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger om nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettighet til dette. Dette prospektet representerer ikke et tilbud om å tegne verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Det foreligger heller ikke et tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir gjort av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Utlevering av prospektet innebærer ikke at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Domstein ASA etter prospektets dato. Enhver ny vesentlig omstendighet som fremkommer før de nye aksjene tegnes og som kan få betydning for vurderingen av aksjene som investeringsobsjekt, vil bli offentliggjort og behandlet i samsvar med Børsforskriftens Med mindre annet er angitt, er Domstein ASAs ledelse eller styre kilde for opplysningene i prospektet. Prospektet er utarbeidet på norsk. Det vil bli utarbeidet en uoffisiell oversettelse til engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske teksten skal den norske teksten gjelde. Enhver tvist om prospektet skal være underlagt norsk lov, og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol. Side 2

4 Ansvarserklæringer Styret Dette prospektet er utarbeidet for å gi et best mulig informasjonsgrunnlag i forbindelse med den offentlige Aksjekapitalforhøyelsen samt børsnoteringen av selskapet. Styret bekrefter at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret har vurdert markedsutvikling og fremtidsutsikter etter beste skjønn. Domstein ASA og datter-/tilknyttede selskaper er ikke involvert i eller, etter det vi kjent med, truet med rettstvister som kan resultere i vesentlige økonomiske forpliktelser utover det som er nevnt i prospektet. Oslo, 6. juni 2001 Styret for Domstein ASA Olav Hørsdal (leder), Asbjørn Reinkind, Anders Sølvberg, Knut M. Domstein, Endre Sekse, Jostein Refvik Tilrettelegger Prospektet er utarbeidet av Fondsfinans ASA i samarbeid med ledelsen og styret i Domstein ASA. Prospektet er basert på informasjon som er stilt til vår rådighet av selskapets administrasjon og styre. Fondsfinans har etter beste evne søkt å gi en så korrekt presentasjon som mulig av Domstein ASAs virksomhet og finansielle stilling. Tilretteleggerne kan imidlertid ikke gi noen garanti for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt, og kan heller ikke påta seg noe økonomisk eller juridisk ansvar i forbindelse med transaksjoner som helt eller delvis baserer seg på det fremlagte prospekt. Det er foretatt en juridisk due diligence av advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund og en finansiell, skatte- og avgiftsmessig due diligence av konsernregnskapet pr for Domstein ASA av Arthur Andersen & Co og Advokatfirmaet Andersen Legal. Verken Fondsfinans ASA eller noen av dets partnere og ansatte eide pr. 23. mai 2001 aksjer i Domstein ASA. Oslo 6. juni 2001 Fondsfinans ASA Juridisk erklæring På oppdrag fra Fondsfinans har advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund foretatt en juridisk gjennomgang av Prospektets kapittel 1, 2, 14 og 16. Vi kan bekrefte at Prospektets beskrivelse av juridiske og skattemessige forhold i disse kapitlene er i samsvar med gjeldende norsk rett. Vår uttalelse er begrenset til forhold regulert av norsk rett og til at faktumfremstillingen samsvarer med de opplysninger som er forelagt oss. Denne uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vi bekrefter at styrets beslutning om aksjekapitalforhøyelse av 30. mai 2001 er gyldig fattet av kompetent selskapsorgan. Oslo, 6. juni 2001 Thommessen Krefting Greve Lund Side 3

5 Definisjoner og forkortelser Aksjekapitalforhøyelsen Alliansen Offentlig utstedelse av minimum , maksimum aksjer basert på fullmakt gitt i Selskapets styre 30. mai Konstellasjonen Domstein - Fjord Seafood - Pieters Allmennaksjeloven Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Basiskvoten Book-building c.i.f. Domstein FAO f.o.b. Hvitfisk Konsernet NOK NVG sild Pelagisk fisk Prospektet Råfiskloven Selskapet Størrelsen på konsesjonen som er tildelt det enkelte fiskefartøy eller fartøygruppe. Betegnelse på en emisjonsprosess der prisen blir markedsmessig klarert på basis av indikerte tegningsvolumerfra tegnerne på ulike prisnivåer Cost Insurance Freight Domstein ASA Food and Agriculture Organisation Free on board Fellesbetegnelse for bunnfisker som torsk, sei og lignende fiskeslag Domstein ASA med datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper Norske kroner Norsk vårgytende sild Fellesbetegnelse for stimfisker som makrell, sild og lignende fiskeslag Dette prospektet, datert 6. juni 2001, som er utarbeidet i sammenheng med Aksjekapitalforhøyelsen og børsintroduksjonen av Domstein på Oslo Børs. Lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951, som har underlagt fiskernes egne salgsorganisasjoner all førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr Domstein ASA Tilretteleggerne Fondsfinans ASA, som er hovedtilrettelegger for gjennomføringen av Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen, samt medtilretteleggerne DnB Markets og Cazenove & Co. Ltd. VPS Verdipapirsentralen Side 4

6 Øvrige forhold Domstein ASA er et norsk allmennaksjeselskap, stiftet 2. januar Her følger enkelte praktiske opplysninger om selskapet: = Forretningskontor: N-6706 Måløy, Norge = E-post adresse: = Hjemmeside: = Telefon: = Telefax: = Organisasjonsnummer: = Verdipapirnummer NO = Kontofører: CBK Domsteins revisor, Deloitte & Touche, har avgitt følgende uttalelser i dette Prospektet: Revisjonsberetning for Domstein ASA for regnskapsåret 2000 (Vedlegg 2) Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av regnskapet for 1. kvartal (Vedlegg 4) Uttalelse vedrørende proformatall (Vedlegg 5) Vedtektene for Domstein ASA er gjengitt i vedlegg 1. Dokumenter som Prospektet viser til og baserer seg på et oppbevart på Selskapets kontor. Side 5

7 1 Sammendrag Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med offentlig emisjon og børsnotering av Domstein ASA. 1.1 Generell beskrivelse av Domstein ASA Domstein er et vertikalt integrert sjømatkonsern med hovedkontor i Måløy, Norge, og med sin hovedvirksomhet rettet mot primærprosessering av pelagisk fisk og hvitfisk, samt videreforedling og distribusjon av foredlede sjømatprodukter til kunder i Skandinavia og internasjonalt. Foruten sin norske heleide virksomhet innen pelagisk fisk og hvitfisk, eier Domstein 50% av fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS, 50% av Pieters NV, et betydelig sjømatkonsern med foredlings- og distribusjonsvirksomhet i Belgia, Frankrike, Storbritannia, Island og Sveits, samt 23% av Fjord Seafood ASA, som er et av verdens ledende oppdrettsselskaper innen laks. Domstein og Fjord Seafood er strategiske samarbeidspartnere innen sjømat etter at Domstein i 2000 fusjonerte sin oppdrettsvirksomhet inn i Fjord Seafood og mot slutten av året kjøpte opp Pieters i samarbeid med selskapet. 1.2 Marked Den globale etterspørselen etter sjømat er økende som følge av global vekst i befolkning og kjøpekraft, fiskens sunnhetsmessige fortrinn, stadig produktutvikling av foredlede fiskeprodukter, samt redusert etterspørsel etter storfekjøtt og svinekjøtt i Europa som følge av endrede forbruksvaner i etterkant av munn- og klovsyke og kugalskapsepidemien. Utflating av fangstvolumer vil kunne svekke fiskeindustriens evne til å dekke forventet fremtidig økning i etterspørsel. Til gjengjeld ventes oppdrettssektoren å øke sine produksjonsvolumer kraftig. Likevel forventes at økende etterspørsel vil kunne medføre generelt økte priser på fiskeprodukter i fremtiden. I Europa foregår en sterk konsolidering av supermarkedskjedene, og det er en klar trend at kjedene ønsker å knytte til seg totalleverandører av fiskemat som kan tilby full sporbarhet og stabile leveranser til garantert kvalitet. Domstein er blant de første aktørene som er posisjonert til å utnytte en slik utvikling. 1.3 Målsetting og strategi Domstein har som overordnet målsetting å være en ledende og preferert leverandør av sjømat i det globale markedet og delta aktivt i arbeidet med å restrukturere sjømatsektoren internasjonalt gjennom etablering av et betydelig vertikalt integrert sjømatkonsern som er i stand til å sette nye standarder overfor kundene når det gjelder kvalitet og effektivitet. Et strategisk hovedelement i dette arbeidet vil være integrasjon av fangst og oppdrett gjennom det strategiske samarbeidet med Fjord Seafood, samt oppbyggingen av en produksjonsorganisasjon som leverer produkter i følge markedets behov og som kan betjene matvarekjedene med regularitet og full sporbarhet mer effektivt enn dagens strukturer. Side 6

8 1.4 Børsnotering Domstein har sendt søknad til Oslo Børs om børsnotering for behandling i børsstyremøtet 21. juni Det tas sikte på at børsnotering av Domstein skal skje omkring 28. juni Domsteins strategi innebærer å ta en aktiv rolle i struktureringen av sjømatindustrien i Norge og internasjonalt. Børsnoteringen ønskes primært for å bedre Selskapets adgang til egenkapitalmarkedet for lettere å kunne virkeliggjøre en slik strategi. I tillegg mener Domstein at en børsnotering vil bidra til økt synliggjøring av verdiene i Selskapet, samt bidra til å øke aksjens likviditet og attraktivitet som investeringsobjekt. 1.5 Aksjekapitalforhøyelse I forkant av børsnoteringen vil Domstein gjennomføre en offentlig emisjon med sikte på å kapitalisere opp konsernet samt oppnå den ønskede spredning av aksjene i det norske markedet. Antall nye aksjer : Minimum , maksimum aksjer Økning aksjekapital : Minimum NOK , maksimum NOK Indikativt prisintervall : NOK pr. aksje Minstetegning : NOK Tegningsperiode : Fra og med 6. juni til 20. juni kl Beskjed om tildeling : Telefax-/telefonbeskjed til institusjonelle tegnere 22. juni Tildelingsbrev utsendes 25. juni Betalingsdato : 25. juni Nye aksjer tilgjengelig : 28. juni Aksjekapitalforhøyelsen skal bidra til å forbedre Domsteins finansielle forutsetninger for å kunne spille en aktiv rolle i restruktureringen av den europeiske sjømatbransjen. Domstein ønsker å styrke sin generelle finansielle evne til å foreta strategisk grep innen sine kjerneområder, pelagisk fisk og hvitfisk. Dessuten ønskes kapital til videreutvikling og ekspansjon av Pieters, som er Domsteins og Fjord Seafoods felleskontrollerte verktøy for å bygge opp en mer markedsrettet organisasjon, strategisk posisjonert til å delta aktivt i den langsiktige veksten innen fiskeforedling og distribusjon i Europa. 1.6 Finansielt sammendrag Resultatregnskap (tall i NOK mill) mars 2001 mars Netto driftsinntekter Varekostnad Øvrige betalbare driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Andel resultat tilkn. selskaper Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsandeler Side 7

9 Nøkkeltall mars 2001 mars Driftsmargin 6,3% 6,0% 3,2% 3,7% 2,8% Fortjeneste pr aksje (NOK) 1,72 1,17 4,15 0,45 0,31 Egenkapitalrentabilitet 12,5% 18,4% 43,5% 9,6% 5,3% Avkastning sysselsatt kapital 10,2% 11,6% 19,1% 8,7% 7,0% Egenkapitalandel (inkl. min.int.) 16,2%* 22,8% 16,8% 22,5% 24,4% * Egenkapitalandelen basert på markedsverdien av Fjord Seafood og egne aksjer er 26% Resultat pr. forretningsområde Driftsresultat/andel tilkn. (NOK mill) mars 2001 mars Pelagisk Hvitfisk Trading Ervik Havfiske Sum Industridivisjonen Ferdigvaredivisjonen Pieters 8 10 Øvrig / elimineringer Sum driftsresultat Andel investering i Fjord Seafood Sum driftsresultat og andel tilkn. selsk Det fremgår at et sentralt element i Domsteins inntjening normalt vil være knyttet til andelen av resultatet i Fjord Seafood, men at resultatfremgangen i 1. kvartal 2001 har vært knyttet til pelagisk virksomhet. Balanse (NOK millioner) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Ikke rentebærende omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital og minoritetsinteresser Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 8

10 2 Emisjonstekniske forhold 2.1 Børsnotering Selskapet sendte søknad om børsnotering på hovedlisten ved Oslo Børs den 30. mai Forventet dato for behandling av børssøknaden i børsstyret er 21. juni Gitt at notering innvilges, er forventet første handledag på børsen ca. 28. juni Aksjekapital Domstein har før aksjekapitalforhøyelsen en registrert aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Etter aksjekapitalforhøyelsen vil Selskapets aksjekapital utgjøre minimum NOK og maksimum NOK fordelt på minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK 0, Aksjekapitalforhøyelsen Domsteins generalforsamling besluttet 23. mai 2001 å gi styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK , fra NOK til inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer i en offentlig emisjon, hver aksje pålydende NOK 0,50. Begrunnelsen for fullmakten var at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger for de ansatte. Styret ble gitt fullmakt til å fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer (jfr. Allmennaksjelovens 10-4). Fullmakten inkluderte retten til å foreta de nødvendige endringer i vedtektene og gjelder frem til ordinær generalforsamling Styret besluttet i møte 30. mai å benytte ovennevnte fullmakt til å øke aksjekapitalen fra NOK til minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer i en offentlig emisjon, hver aksje pålydende NOK 0,50. Brutto emisjonsproveny i Aksjekapitalforhøyelsen avhenger av antall aksjer som utstedes og prisen pr. aksje. Forutsatt at det tegnes maksimum antall aksjer og at kursen havner i øvre ende av det indikative prisintervallet (se pkt. 2.4), blir brutto emisjonsproveny ca. NOK 645 millioner. Overkursen fratrukket emisjonsomkostninger vil bli tillagt Selskapets overkursfond. 2.4 Indikativt prisintervall Tegningskursen i den offentlige emisjonen vil ikke være kjent på tidspunktet for tegning av aksjer. Kursen vil bli fastsatt ved en budgivningsprosess ( book-building ) på basis av et indikativt prisintervall på NOK pr. aksje. Det indikative prisintervallet er fastsatt av Selskapets styre i samråd med hovedtilrettelegger. Til grunn ligger en totalvurdering av verdier der blant annet beslutningsgrunnlaget består av prisnivå for Domstein-aksjen de seneste månedene i det unoterte markedet og en verdivurdering foretatt av Fondsfinans. Den endelige tegningskursen kan settes innenfor, under eller over det indikative prisintervallet. Side 9

11 2.5 Book-building Samtlige budgivere som innleverer korrekt utfylte tegningsblanketter, deltar i budgivningen. Innleverte tegninger er bindende - dog kan tegner øke maksimal tegningskurs, og det kan tegnes flere aksjer i løpet av tegningsperioden. Forut for tildeling og bestemmelse av endelig tegningskurs vil Selskapets styre og Tilretteleggerne foreta en fordeling av tegnerne i følgende to kategorier, som er basert på tegningsbeløpets størrelse: Private tegnere: Institusjonelle tegnere: Tegningsbeløp mindre eller lik NOK 3 millioner Tegningsbeløp større enn NOK 3 millioner. Ved utfylling av tegningsblanketten kan private tegnere velge mellom følgende alternativer: I. Oppgi et bestemt tegningsbeløp og godta den tegningskurs som fastsettes, eller II. By på aksjer til en maksimal tegningskurs. Institusjonelle tegnere vil gis anledning til å differensiere sin tegningsinteresse nærmere på en egen tegningsblankett, der man vil kunne angi tegningsbeløp på ulike kursnivåer. Den endelige tegningskursen vil fastsettes av Selskapets styre på basis av tegningsresultatet i den institusjonelle kategorien. Kursen vil fastsettes på det kursnivået der tegningsinteressen minst tilsvarer selskapets ønskede emisjonsvolum på vedkommende kursnivå. Dersom emisjonen skulle bli fulltegnet kun på basis av tegnere som ikke har spesifisert maksimal tegningskurs, vil tegningskursen bli lagt på et nivå som avspeiler den samlede tegningsinteressen samt styrets syn på hva som vil være det optimale kursnivået. Man vil ikke motta tildeling dersom den maksimale tegningskursen er satt lavere enn den endelige tegningskursen som fastsettes av Selskapets styre. Beslutningen om kursfastsettelse vil finne sted ved styrebeslutning 22. juni 2001 og offentliggjøres samme dag. Offentliggjørelsen vil skje gjennom kunngjøring i en riksdekkende avis, offentliggjøring over samt ved at tegnere gis anledning til å ringe Tilretteleggerne. 2.6 Tegning av aksjer Tegningsperioden er fra og med 6. juni til og med 20. juni Tegningen av aksjer skjer i form av en fullstendig og korrekt utfylt tegningsblankett som leveres Tilrettelegger innen 20. juni 2001 kl Det er ikke tilstrekkelig å postlegge tegningsblanketten innen denne fristen. Tegningsblanketten må derfor sendes i god tid før utløpet av tegningsperioden, helst via telefax. For sent mottatte tegningsblanketter kan ikke påregnes å bli behandlet. Minimumstegning er NOK Tegning kan gjøres på følgende tegningssteder: Fondsfinans ASA DnB Markets* Cazenove & Co. Ltd. Postboks 1782 Vika 12 Tokenhouse Yard N-0122 Oslo N-0021 Oslo London EC2R 7AN Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: * DnB Markets tar også mot tegninger over Side 10

12 2.7 Tildeling av aksjer Tildeling av aksjer vil bli foretatt av Selskapets styre, som i størst mulig grad vil benytte objektive tildelingskriterier, jfr. nedenfor. Dog vil styret i tilfelle overtegning forbeholde seg retten til å avrunde, stryke eller redusere enhver tegning og til selv å tolke de fastsatte tildelingskriteriene. Ved tildeling vil fordelingen av aksjer mellom den institusjonelle og private kategorien bli fastsatt på basis av tegningsinteressen i de to kategoriene, samt tildelingskriteriene nedenfor. Ved fordeling mellom kategoriene samt ved fordeling mellom tegnerne ved overtegning, vil Selskapets styre foreta en fordeling av aksjer etter følgende hovedprinsipper: 1. Private tegnere Tildelingskriteriene for private tegnere er objektive. Dette innebærer at samtlige tegnere ved eventuell overtegning vil avkortes forholdsmessig likt slik at de får samme tildelingsgrad, dog justert for de to momentene som er nevnt nedenfor. Styret vil søke å tildele minimum én børspost til hver tegner. Dette vil medføre at tildelingsgraden for små tegninger vil kunne bli noe høyere enn for store tegninger. Ansatte som tegner vil kunne få en større prosentvis tildeling enn andre tegnere. 2. Instusjonelle tegnere Mindre tegningsbeløp vil kunne få større prosentvis tildeling enn større tegningsbeløp. Tegninger som kommer inn tidlig i tegningsperioden vil kunne bli prioritert fremfor tegninger som kommer inn senere i perioden. Tegninger som ikke spesifiserer pris, men som spesifiserer et ønsket tegningsbeløp til endelig tegningskurs, vil kunne bli prioritert fremfor tegninger med spesifisert maksimum tegningskurs. I tillegg til de objektive tildelingskriteriene ovenfor vil styrets vurdering av tegnernes kvalitet og langsiktighet kunne bli lagt til grunn ved tildeling Selskapets styre vil for øvrig søke å medvirke til at Selskapet får en bred og variert aksjonærstruktur for å tilfredsstille børsens spredningskrav samt oppnå regelmessig handel i Domstein-aksjen i fremtiden. Institusjonelle tegnere vil få melding om tildeling 22. juni Tildelingsbrev vil bli utsendt til private tegnere 25. juni. 2.8 Ansatte-tegning Generalforsamlingen 23. mai 2001 vedtok å gi styret fullmakt til å etablere en ordning der samtlige ansatte i Domstein ASA og dets datterselskaper skal få rett til å tegne og få tildelt 300 aksjer til en pris pr. aksje lik den endelig fastsatte kurs fratrukket 20%, dog slik at hver enkelt ansatt ikke skal gis rett til å tegne et antall aksjer som samlet sett gir en fordel som overstiger NOK Tegningsbetingelsene er slik at de ikke vil utløse fordelsbeskatning for de ansatte. På denne bakgrunn er det i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen etablert en ordning for de ansatte der de tilbys å tegne 300 aksjer til en rabatt som er oppad begrenset til 20% eller NOK Tegningsperioden er satt til 6. juni juni En egen tegningsblankett er utarbeidet for dette formålet. Ansatte som ønsker å tegne flere enn 300 aksjer, må tegne det overskytende antall på ordinær måte. Side 11

13 2.9 Betaling for tildelte aksjer Betalingsdato er satt til 25. juni For den private kategorien, herunder de ansatte i Domstein, vil betalingen foregå ved at den enkelte tegner gjennom utfylling og signering av tegningsblankett gir Tilrettelegger en engangsfullmakt til å belaste den enkelte tegners oppgitte bankkonto for det beløp som tegneren er blitt tildelt. Tegning av aksjer kan ikke skje uten korrekt angivelse av bankkonto. For den institusjonelle kategorien vil betalingen foregå ved at den enkelte tegner betaler inn tegningsbeløpet til Fondsfinans sin særskilte bankkonto for dette formål slik at beløpet er inne på denne kontoen den 25. juni Dersom betaling er forsinket, vil det av for sent betalt beløp svares 12% morarente p.a. Dersom det ikke er dekning på angitte konto på betalingsdagen, forbeholder styret i Domstein seg retten til å annullere tildelingen eller la andre benytte tegningen, jfr. Allmennaksjeloven fjerde ledd og 2-13 tredje og femte ledd. For å sikre en raskest mulig innbetaling og utstedelse av nye aksjer, er det inngått en avtale med Fondsfinans og DnB Markets om en betalingsgaranti på NOK 40 millioner knyttet til innbetalingen fra tegnerne. Denne garantien virker slik at Fondsfinans og DnB Markets den 27. juni forskutterer eventuelle for sent innkomne betalinger fra tegnerne slik at registringen av Aksjekapitalforhøyelsen kan skje samme dag. Innbetalingene fra tegnerne vil bli foretatt til en særskilt bankkonto, og dette beløpet vil ikke kunne disponeres av Selskapet før etter at de nye aksjene er tilgjengelig på tegnernes VPS-konto De nye aksjene - rettigheter og omsettelighet De nye aksjene vil etter at aksjekapitalutvidelsen er registrert i VPS, være likestilt med eksisterende aksjer i enhver forstand, herunder berettiget til eventuelt utbytte for regnskapsåret Det er ikke anledning til å overdra aksjene før aksjene er registrert på den enkelte tegners konto i VPS. Dette forventes å finne sted innen 28. juni Omkostninger Omkostninger i forbindelse med børsnoteringen og Aksjekapitalforhøyelsen dekkes av Selskapet og forventes samlet ikke å overstige NOK 23 millioner, fordelt på følgende: = Tilretteleggingshonoraret, som er et fast beløp på NOK 1,9 millioner til Fondsfinans ASA, Oslo og samlet inntil NOK 0,5 millioner til DnB Markets, Oslo og Cazenove & Co. Ltd., London. = Tegningshonoraret, som avhenger av Aksjekapitalforhøyelsens størrelse og forventes å bli på totalt inntil NOK 16,1 millioner til Fondsfinans ASA, DnB Markets og Cazenove & Co. Ltd, basert på en sats på 2,5% av samlet emisjonsbeløp. = Honorar til Fondsfinans og DnB Markets for avgitte betalingsgarantier i forbindelse med innbetalinger fra tegnerne i Aksjekapitalforhøyelsen på totalt NOK 0,6 millioner (1,5% av NOK 40 millioner). = Honorar til advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, for bistand i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen. Honoraret, som antas å ikke overstige NOK 0,9 millioner, er basert på antatt medgått tid og markedspris for slike tjenester. = Honorar til revisorfirmaet Andersen & Co., Bergen, for bistand i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen. Honoraret, som antas å ikke overstige NOK 1,0 millioner, er basert på antatt medgått tid og markedspris for slike tjenester. = Øvrige utgifter, som omfatter utgifter til trykking, utsending, VPS, oversettelse, selskapets revisor, road-show, etc., og som anslås å ikke overstige NOK 2,0 millioner. Honorarene og øvrige utgifter vil i sin helhet bli dekket av emisjonsprovenyet. Det påløper ingen kostnader for den enkelte tegner i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen. Side 12

14 2.12 Formålet med Aksjekapitalforhøyelsen Aksjekapitalforhøyelsen skal bidra til å forbedre Domsteins finansielle forutsetninger for å kunne spille en aktiv rolle i restruktureringen av den europeiske sjømatbransjen: Domstein ønsker å styrke sin generelle finansielle evne til å foreta strategisk grep innen sin kjernevirksomhet. Felleskontrollerte Pieters er Domsteins (og Fjord Seafoods) verktøy for å bygge opp en mer markedsrettet organisasjon som kan stå posisjonert til å delta i den langsiktige veksten innen fiskeforedling og distribusjon i Europa. Strategien innebærer ekspansjon i regi av Pieters, dels gjennom oppkjøp av virksomhet i prioriterte markeder, noe som eventuelt vil kreve fremtidige kapitaltilførsler. Fjord Seafood, der Domstein har en eierandel på omkring 23%, har en aggressiv internasjonal ekspansjonsstrategi som vil kunne kreve tilførsel av kapital. Domstein har en langsiktig soliditetsmålsetning på 30-40% (beregnet på basis av bokførte verdier). Pr. 1. kvartal 2001 er konsernets bokførte soliditet 16,2%. Den planlagte kapitalforhøyelsen ventes å bringe soliditeten opp i 30-40%, som anses å være et tilfredsstillende nivå Formålet med børsnotering Domsteins strategi innebærer en aktiv rolle i struktureringen av sjømatindustrien i Norge og internasjonalt. Børsnoteringen ønskes primært for å bedre Selskapets adgang til egenkapitalmarkedet i denne forbindelse. I tillegg mener Domstein at en børsnotering vil bidra til å synliggjøre verdiene i Selskapet i større grad enn før, samt bidra til å øke aksjens likviditet og dermed attraktivitet som investeringsobjekt. Side 13

15 3 Markedet for fisk Nedenfor følger en rekke figurer som skal illustrere betydningen av fisk som handelsvare i Norge og globalt, tilgangen på fiskeressurser samt fremtidig vekstpotensiale for fiskemarkedet generelt sett. 3.1 Etterspørsel Forbruk globalt I følge FAO var verdens samlede forbruk av animalsk protein 230 millioner tonn i Fordelingen på de ulike proteinkilder varierer relativt meget mellom land, men i den vestlige verden er anslagsvis 12% av animalske proteiner knyttet til sjømat. Det globale forbruket av fisk til mat for mennesker er omkring 93 millioner tonn årlig, hvorav ca. 10 millioner tonn forbrukes i Vest Europa (EU15). Forbruk pr. capita Globalt forbruk av fisk pr. capita ligger omkring 16 kg p.a., men det er store forskjeller i forbruk mellom land, som vist i figuren nedenfor (den relative størrelsen på kulene indikerer relativt totalforbruk av fisk mellom landene): Fiskekonsumpsjon per capita (kg) Japan Norge Sverige Chile Canada Australia Irland Belgia Østerike Frankrike UK Italia Tyskland USA Kina - Kilde: FAO Populasjon (millioner) De store forskjellene i fiskeforbruk pr. capita kan henføres til betydelige ulikheter når det gjelder kultur og tilgjengelighet. Det er også en klar tendens at industrialiserte land har et høyere forbruk enn ikke-industrialiserte land. Forskjellene i fiskeforbruk landene i mellom peker forøvrig hen på betydelige potensialer for økt salg til regioner der fisk tradisjonelt ikke har hatt noen sterk posisjon som proteinkilde. Side 14

16 Norsk eksport av fisk pr. land (basert på verdi av eksport i 2000) JAPAN 13 % ANDRE 30 % DANMARK 12 % RUSSLAND 3 % FRANKRIKE 9 % ITALIA 4 % USA 4 % TYSKLAND 5 % PORTUGAL 6 % STORBRIT. 9 % SVERIGE 5 % Kilde: Eksportutvalget for fisk Vi ser at Japan er det viktigste markedet for norske fiskeeksportører. I tillegg til direkte eksport kommer volumer som går indirekte via dansk foredlingsindustri. Norsk eksport av sjømat ,7 30,7 31,5 26,5 24, ,2 22,2 NOK mrd ,3 18,0 18,1 19,1 ANDRE SKALLDYR PELAGISK HVITFISK LAKSEFISK Kilde: Eksportutvalget for fisk Verdien av norsk fiskeeksport har økt kraftig i senere år, hovedsakelig som følge av økte volumer av oppdrettslaks, men også på grunn av en økning i prisene på pelagisk fisk. Side 15

17 Norske fangstvolumer pr. fiskeslag tonn rund vekt Annet Tobis Sei Makrell Torsk Lodde Kolmule Sild Kilde: Eksportutvalget for fisk Norske fangstvolumer viser tegn til stagnasjon. Det er særlig ferskfiskvolumene som er redusert, mens volumene som blir frosset har økt. 3.2 Råvaretilgang Fangst og oppdrett pr. land 25 44,4 Oppdrett Fangst Mill. tonn Kina Japan India USA Russland Indonesia Peru Chile Thailand Norge S-Korea Filippinene Island Viet Nam Danmark Kilde: Eksportutvalget for fisk Side 16

18 Det fremgår at Kina er desidert størst i verden både på fangst og oppdrett. Norge er verdens tiende største produsent, og størst i Europa. Historisk utvikling global fangst og oppdrett Oppdrett Fangst 100 Mill. tonn Kilde: FAO I perioden økte samlede fangsvolumer med 6% p.a. slik at samlet globalt kvantum økte fra 18 millioner tonn til 56 millioner tonn i I løpet av perioden ble gjennomsnittlig veksttakt redusert til omkring 2% p.a., og på 1990-tallet ble veksten i fangsvolumer redusert til nærmere null. Denne utflatingen i fangstvolumer på et nivå i overkant av 90 milioner tonn årlig skyldes at alle de dominerende fiskestammene etterhvert synes å ha nådd et maksimalt nivå for beskatning. Samtidig har akvakultur blitt en betydelig kilde til vekst i fiskevolumene. Fra et lavt nivå økte fiskeoppdrett med 5% p.a. i perioden , med 8% i perioden og 10% p.a. gjennom 90-tallet. Veksten innen fiskeoppdrett er hovedårsaken til en vekst i det globale konsumet av fisk på ansalgsvis 2,8% p.a. i perioden Gjennomsnittlige vekstrater i global tilgang på fiskemat har vært som følger siden 1970: Årlig vekst ,9% ,1% ,8% ,3% De siste 30 årene har den globale befolkningsveksten ligget omkring 1,8% p.a. Altså har fiskeforbruket pr. capita økt med ca. 0,5% p.a. i denne perioden. Fordelingen av global produksjon på fangst og oppdrett i perioden fremgår i mer detalj av figuren nedenfor (millioner tonn): Side 17

19 Global produksjon (mill. tonn) INNLAND Fangst 6,7 7,2 7,4 7,5 8,0 8,2 Oppdrett 12,1 14,1 16,0 17,6 18,7 19,8 Totalt innland 18,8 21,4 23,4 25,1 26,7 28,0 MARINT Fangst 84,7 84,3 86,0 86,1 78,3 84,1 Oppdrett 8,7 10,5 10,9 11,2 12,1 13,1 Totalt marint 93,4 94,8 96,9 97,3 90,4 97,2 Totalt fangst 91,4 91,6 93,5 93,6 86,3 92,3 Totalt oppdrett 20,8 24,6 26,8 28,8 30,9 32,9 Totalt fangst og oppdrett 112,3 116,1 120,3 122,4 117,2 125,2 UTNYTTELSE Mat 79,8 86,5 90,7 93,9 93,3 92,6 Fiskemel og -olje 32,5 29,6 29,6 28,5 23,9 30,4 Populasjon (mrd) 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 Tilgang på fisk per capita (kg) 14,3 15,3 15,8 16,1 15,8 15,4 Kilde: FAO Fangstvolumer Nord-Øst Atlanteren tonn Makrellf isker Sildefisker Flyndrefisker Torskefisker Kilde: FAO Vi ser av figuren at fangstvolumene i Domsteins geografiske nærområder viste fallende tendens på 70- og 80- tallet, men har tatt seg opp på 1990-tallet som følge av økt fangst av sild. Når det gjelder verdien av norsk fangst har denne økt fra omkring NOK 10 mrd. i 1990 til omkring NOK 18 mrd. i Dette tilsvarer en verdivekst på 6% p.a., hovedsakelig som følge av betydelig økning i volumene av sild. I samme periode har volumene av hvitfisk blitt redusert med omkring 30%, men prisøkningen har mer enn kompensert for dette volumfallet. Side 18

20 3.3 Vekst I følge Euromonitor har beløpet som brukes til sjømat blant europeiske husholdninger økt med ca. 4% årlig de siste årene, mens samlede utlegg til mat økte kun med 1,5% årlig i samme periode. I perioden økte forbruket av fisk i Vest-Europa med ca. 3% årlig. Fremtidig etterspørsel En rekke faktorer forventes å bidra til fortsatt økt etterspørsel i fremtiden, både globalt og i det europeiske markedet: økt befolkning (anslått årlig befolkningsvekst 1,4%) økt BNP pr. innbygger (anslått årlig vekst på 1,9%) økt fokus på sunt kosthold økt tilgjengelighet for forbrukerne (bedret tilgang på fersk fisk) produktutvikling innen emballasje (som gir lenger holdbarhet for fersk fisk) bedre logistikksystemer (som muliggjør større andel fersk fisk) forbedret videreforedling (bl.a. utvikling av nye ferdigrettkonsepter som gjennomgående vil gi mer attraktive fiskeretter for forbrukerne) Forbedret utvalg (større variasjon både i butikker og på restauranter) I det korte perspektiv er fisk en vekstnæring i Europa som følge av kugalskap og utbruddet av munn- og klovsyke. I løpet av få måneder har forbruket av storfekjøtt blitt redusert med opptil 50% i enkelte europeiske land, og også forbruket av svinekjøtt er redusert. Til gjengjeld har veksten vært særlig sterk for kylling og andre fjørfeprodukter, og virkningene for etterspørselen etter sjømat har også vært positiv. Både økte volumer og en viss prisoppgang for fiskeprodukter er blitt registrert siden utbruddet av munn- og klovsyken. Det synes som om munn og klovsyke-epidemien er under kontroll, og vi forventer at spredningen av kugalskap neppe vil fortsette. Derfor forventer vi ikke at den kortsiktige betydelige reduksjonen i kjøttforbruket vil vedvare på lengre sikt. Likevel kan det synes som om forbrukernes tillit til og appetitt på storfekjøtt og svinekjøtt har fått en varig knekk, og at det er i ferd på å danne seg et nytt forbruksmønster i Europa der fisk vil oppnå høyere status og betalingsviljen for fisk blant forbrukerne vil øke. Tilgang på fisk Med økende latent etterspørsel er spørsmålet i hvilken grad tilgangen på fisk kan tilfredstille en slik økning: Overbeskatning av fiskeressurser har lenge vært en generell trend globalt. En statusrapport fra FAO viser at andelen av overbeskattede fiskebestander i havet har vært økende de siste 25 årene. Ca. 50% av fiskebestandene er fullt utnyttet, 15% av bestandene er overfisket og 7% av bestandene er tilnærmet utryddet. Faktisk synes kun 25% av bestandene å være i stand til å øke. Fremtidige produksjonsvolumer for fisk er kritisk avhengig av i hvilken grad forvaltningen av fiskeressursene blir vellykket slik at fortsatt overfiske hindres og at logistikk og foredlingssystemene for fisk forbedres. Dessuten er utviklingen avhengig av i hvilken grad oppdrett gis mulighet til å fortsette sin ekspansjon og dekke forventet etterspørselsoverskudd i tilstrekkelig grad. FAO har gitt fremskrivninger av tilgangen på fisk som innebærer at samlet fangst og oppdrett av fisk i 2010 vil kunne variere fra millioner tonn, hvorav millioner tonn til menneskeføde. Det lave scenariet innebærer en reduksjon i globalt fiskeforbruk i perioden på omkring 1,0% p.a., og det høye scenariet innebærer en vekst på omkring 2,1% p.a. Også fremtidig norsk fangst er helt avhengig av ressursforvaltningen og kvotepolitikken. For de fiskeslagene som er viktige for Domstein, forventes stabile kvoter de nærmeste årene. Markedsmessige konsekvenser Konsekvensen av økt latent etterspørsel etter fisk forventes å være en generelt økende betalingsvilje for denne type produkter. Særlig i det tilfellet at fangstvolumene på lang sikt skulle falle, vil økt etterspørsel medføre generelt høyere priser på fisk og dermed også en vridning av fisketilbudet til markeder der kjøpekraften er høyest (Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan). Det er altså grunn til å forvente at fisk vil være en vekstnæring i det europeiske markedet også i fremtiden. Side 19

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Leif Höegh & Co. ASA

Leif Höegh & Co. ASA Prospekt Leif Höegh & Co. ASA Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av 6.250.000 aksjer til Tegningskurs NOK 72,- pr. aksje, hver pålydende NOK 2,- med fortrinnsrett for Selskapets aksjonærer

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com Årsrapport 2014 norwayroyalsalmon.com Layout og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS Fotos: Jacob Buchard, Ingar Næss, Jørn Adde, Øyvind Sætre Kart side 18: Prokart/Kartverket INNHOLD NORWAY ROYAL SALMON

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer