PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs"

Transkript

1 PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum , maksimum aksjer Indikativ tegningskurs NOK pr. aksje Pålydende NOK 0,50 pr. aksje Tegningsperiode f.o.m. 6. juni 2001 t.o.m. 20. juni 2001 Oslo, 6. juni 2001 Tilrettelagt av:

2 Innholdsfortegnelse MEDDELELSE... 2 ANSVARSERKLÆRINGER... 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... 4 ØVRIGE FORHOLD SAMMENDRAG EMISJONSTEKNISKE FORHOLD MARKEDET FOR FISK NORSKE BRANSJEREGULERINGER DOMSTEIN-KONSERNET INDUSTRIDIVISJONEN FERDIGVAREDIVISJONEN PIETERS NV FJORD SEAFOOD ASA KONKURRANSE VISJON OG FINANSIELLE MÅLSETTINGER FINANSIELL INFORMASJON KONSERNET ANSATTE OG LEDELSE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD RISIKOFORHOLD JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR DOMSTEIN ASA VEDLEGG 2 ÅRSRAPPORT 2000 VEDLEGG 3 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2001 VEDLEGG 4 REVISORS UTTALELSE VEDRØRENDE DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2001 VEDLEGG 5 REVISORS UTTALELSE OM PROFORMAREGNSKAPENE VEDLEGG 6 TEGNINGSBLANKETT Side 1

3 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av offentlig Aksjekapitalforhøyelse samt søknad om børsnotering av Domstein ASA på hovedlisten ved Oslo Børs. Adgangen til å distribuere dette prospektet er begrenset i visse land. Personer som mottar dette prospektet må selv undersøke om slik begrensninger finnes i deres juridiksjon og er forpliktet til å respektere disse. De nye aksjene som tilbys for tegning, vil ikke bli registert eller tilbudt tegnet i en transaksjon registrert i henhold til den amerikanske Securities Act av 1933 med endringer ( Securities Act ). De kan derfor ikke tilbys eller videreselges i USA eller til eller for regning av eller fordel for "US persons" annet enn i offshore transactions i henhold til Regulation S ( Regulation S ) i Securities Act eller basert på andre unntak fra registreringskravene i Securities Act. Prospektet er forelagt Oslo Børs for kontroll i samsvar med Lov om Verdipapirhandel og børsforskriften. Ingen andre enn de parter som er angitt i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger om nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettighet til dette. Dette prospektet representerer ikke et tilbud om å tegne verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Det foreligger heller ikke et tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir gjort av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Utlevering av prospektet innebærer ikke at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Domstein ASA etter prospektets dato. Enhver ny vesentlig omstendighet som fremkommer før de nye aksjene tegnes og som kan få betydning for vurderingen av aksjene som investeringsobsjekt, vil bli offentliggjort og behandlet i samsvar med Børsforskriftens Med mindre annet er angitt, er Domstein ASAs ledelse eller styre kilde for opplysningene i prospektet. Prospektet er utarbeidet på norsk. Det vil bli utarbeidet en uoffisiell oversettelse til engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske teksten skal den norske teksten gjelde. Enhver tvist om prospektet skal være underlagt norsk lov, og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol. Side 2

4 Ansvarserklæringer Styret Dette prospektet er utarbeidet for å gi et best mulig informasjonsgrunnlag i forbindelse med den offentlige Aksjekapitalforhøyelsen samt børsnoteringen av selskapet. Styret bekrefter at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret har vurdert markedsutvikling og fremtidsutsikter etter beste skjønn. Domstein ASA og datter-/tilknyttede selskaper er ikke involvert i eller, etter det vi kjent med, truet med rettstvister som kan resultere i vesentlige økonomiske forpliktelser utover det som er nevnt i prospektet. Oslo, 6. juni 2001 Styret for Domstein ASA Olav Hørsdal (leder), Asbjørn Reinkind, Anders Sølvberg, Knut M. Domstein, Endre Sekse, Jostein Refvik Tilrettelegger Prospektet er utarbeidet av Fondsfinans ASA i samarbeid med ledelsen og styret i Domstein ASA. Prospektet er basert på informasjon som er stilt til vår rådighet av selskapets administrasjon og styre. Fondsfinans har etter beste evne søkt å gi en så korrekt presentasjon som mulig av Domstein ASAs virksomhet og finansielle stilling. Tilretteleggerne kan imidlertid ikke gi noen garanti for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt, og kan heller ikke påta seg noe økonomisk eller juridisk ansvar i forbindelse med transaksjoner som helt eller delvis baserer seg på det fremlagte prospekt. Det er foretatt en juridisk due diligence av advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund og en finansiell, skatte- og avgiftsmessig due diligence av konsernregnskapet pr for Domstein ASA av Arthur Andersen & Co og Advokatfirmaet Andersen Legal. Verken Fondsfinans ASA eller noen av dets partnere og ansatte eide pr. 23. mai 2001 aksjer i Domstein ASA. Oslo 6. juni 2001 Fondsfinans ASA Juridisk erklæring På oppdrag fra Fondsfinans har advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund foretatt en juridisk gjennomgang av Prospektets kapittel 1, 2, 14 og 16. Vi kan bekrefte at Prospektets beskrivelse av juridiske og skattemessige forhold i disse kapitlene er i samsvar med gjeldende norsk rett. Vår uttalelse er begrenset til forhold regulert av norsk rett og til at faktumfremstillingen samsvarer med de opplysninger som er forelagt oss. Denne uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vi bekrefter at styrets beslutning om aksjekapitalforhøyelse av 30. mai 2001 er gyldig fattet av kompetent selskapsorgan. Oslo, 6. juni 2001 Thommessen Krefting Greve Lund Side 3

5 Definisjoner og forkortelser Aksjekapitalforhøyelsen Alliansen Offentlig utstedelse av minimum , maksimum aksjer basert på fullmakt gitt i Selskapets styre 30. mai Konstellasjonen Domstein - Fjord Seafood - Pieters Allmennaksjeloven Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Basiskvoten Book-building c.i.f. Domstein FAO f.o.b. Hvitfisk Konsernet NOK NVG sild Pelagisk fisk Prospektet Råfiskloven Selskapet Størrelsen på konsesjonen som er tildelt det enkelte fiskefartøy eller fartøygruppe. Betegnelse på en emisjonsprosess der prisen blir markedsmessig klarert på basis av indikerte tegningsvolumerfra tegnerne på ulike prisnivåer Cost Insurance Freight Domstein ASA Food and Agriculture Organisation Free on board Fellesbetegnelse for bunnfisker som torsk, sei og lignende fiskeslag Domstein ASA med datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper Norske kroner Norsk vårgytende sild Fellesbetegnelse for stimfisker som makrell, sild og lignende fiskeslag Dette prospektet, datert 6. juni 2001, som er utarbeidet i sammenheng med Aksjekapitalforhøyelsen og børsintroduksjonen av Domstein på Oslo Børs. Lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951, som har underlagt fiskernes egne salgsorganisasjoner all førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr Domstein ASA Tilretteleggerne Fondsfinans ASA, som er hovedtilrettelegger for gjennomføringen av Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen, samt medtilretteleggerne DnB Markets og Cazenove & Co. Ltd. VPS Verdipapirsentralen Side 4

6 Øvrige forhold Domstein ASA er et norsk allmennaksjeselskap, stiftet 2. januar Her følger enkelte praktiske opplysninger om selskapet: = Forretningskontor: N-6706 Måløy, Norge = E-post adresse: = Hjemmeside: = Telefon: = Telefax: = Organisasjonsnummer: = Verdipapirnummer NO = Kontofører: CBK Domsteins revisor, Deloitte & Touche, har avgitt følgende uttalelser i dette Prospektet: Revisjonsberetning for Domstein ASA for regnskapsåret 2000 (Vedlegg 2) Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av regnskapet for 1. kvartal (Vedlegg 4) Uttalelse vedrørende proformatall (Vedlegg 5) Vedtektene for Domstein ASA er gjengitt i vedlegg 1. Dokumenter som Prospektet viser til og baserer seg på et oppbevart på Selskapets kontor. Side 5

7 1 Sammendrag Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med offentlig emisjon og børsnotering av Domstein ASA. 1.1 Generell beskrivelse av Domstein ASA Domstein er et vertikalt integrert sjømatkonsern med hovedkontor i Måløy, Norge, og med sin hovedvirksomhet rettet mot primærprosessering av pelagisk fisk og hvitfisk, samt videreforedling og distribusjon av foredlede sjømatprodukter til kunder i Skandinavia og internasjonalt. Foruten sin norske heleide virksomhet innen pelagisk fisk og hvitfisk, eier Domstein 50% av fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS, 50% av Pieters NV, et betydelig sjømatkonsern med foredlings- og distribusjonsvirksomhet i Belgia, Frankrike, Storbritannia, Island og Sveits, samt 23% av Fjord Seafood ASA, som er et av verdens ledende oppdrettsselskaper innen laks. Domstein og Fjord Seafood er strategiske samarbeidspartnere innen sjømat etter at Domstein i 2000 fusjonerte sin oppdrettsvirksomhet inn i Fjord Seafood og mot slutten av året kjøpte opp Pieters i samarbeid med selskapet. 1.2 Marked Den globale etterspørselen etter sjømat er økende som følge av global vekst i befolkning og kjøpekraft, fiskens sunnhetsmessige fortrinn, stadig produktutvikling av foredlede fiskeprodukter, samt redusert etterspørsel etter storfekjøtt og svinekjøtt i Europa som følge av endrede forbruksvaner i etterkant av munn- og klovsyke og kugalskapsepidemien. Utflating av fangstvolumer vil kunne svekke fiskeindustriens evne til å dekke forventet fremtidig økning i etterspørsel. Til gjengjeld ventes oppdrettssektoren å øke sine produksjonsvolumer kraftig. Likevel forventes at økende etterspørsel vil kunne medføre generelt økte priser på fiskeprodukter i fremtiden. I Europa foregår en sterk konsolidering av supermarkedskjedene, og det er en klar trend at kjedene ønsker å knytte til seg totalleverandører av fiskemat som kan tilby full sporbarhet og stabile leveranser til garantert kvalitet. Domstein er blant de første aktørene som er posisjonert til å utnytte en slik utvikling. 1.3 Målsetting og strategi Domstein har som overordnet målsetting å være en ledende og preferert leverandør av sjømat i det globale markedet og delta aktivt i arbeidet med å restrukturere sjømatsektoren internasjonalt gjennom etablering av et betydelig vertikalt integrert sjømatkonsern som er i stand til å sette nye standarder overfor kundene når det gjelder kvalitet og effektivitet. Et strategisk hovedelement i dette arbeidet vil være integrasjon av fangst og oppdrett gjennom det strategiske samarbeidet med Fjord Seafood, samt oppbyggingen av en produksjonsorganisasjon som leverer produkter i følge markedets behov og som kan betjene matvarekjedene med regularitet og full sporbarhet mer effektivt enn dagens strukturer. Side 6

8 1.4 Børsnotering Domstein har sendt søknad til Oslo Børs om børsnotering for behandling i børsstyremøtet 21. juni Det tas sikte på at børsnotering av Domstein skal skje omkring 28. juni Domsteins strategi innebærer å ta en aktiv rolle i struktureringen av sjømatindustrien i Norge og internasjonalt. Børsnoteringen ønskes primært for å bedre Selskapets adgang til egenkapitalmarkedet for lettere å kunne virkeliggjøre en slik strategi. I tillegg mener Domstein at en børsnotering vil bidra til økt synliggjøring av verdiene i Selskapet, samt bidra til å øke aksjens likviditet og attraktivitet som investeringsobjekt. 1.5 Aksjekapitalforhøyelse I forkant av børsnoteringen vil Domstein gjennomføre en offentlig emisjon med sikte på å kapitalisere opp konsernet samt oppnå den ønskede spredning av aksjene i det norske markedet. Antall nye aksjer : Minimum , maksimum aksjer Økning aksjekapital : Minimum NOK , maksimum NOK Indikativt prisintervall : NOK pr. aksje Minstetegning : NOK Tegningsperiode : Fra og med 6. juni til 20. juni kl Beskjed om tildeling : Telefax-/telefonbeskjed til institusjonelle tegnere 22. juni Tildelingsbrev utsendes 25. juni Betalingsdato : 25. juni Nye aksjer tilgjengelig : 28. juni Aksjekapitalforhøyelsen skal bidra til å forbedre Domsteins finansielle forutsetninger for å kunne spille en aktiv rolle i restruktureringen av den europeiske sjømatbransjen. Domstein ønsker å styrke sin generelle finansielle evne til å foreta strategisk grep innen sine kjerneområder, pelagisk fisk og hvitfisk. Dessuten ønskes kapital til videreutvikling og ekspansjon av Pieters, som er Domsteins og Fjord Seafoods felleskontrollerte verktøy for å bygge opp en mer markedsrettet organisasjon, strategisk posisjonert til å delta aktivt i den langsiktige veksten innen fiskeforedling og distribusjon i Europa. 1.6 Finansielt sammendrag Resultatregnskap (tall i NOK mill) mars 2001 mars Netto driftsinntekter Varekostnad Øvrige betalbare driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Andel resultat tilkn. selskaper Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsandeler Side 7

9 Nøkkeltall mars 2001 mars Driftsmargin 6,3% 6,0% 3,2% 3,7% 2,8% Fortjeneste pr aksje (NOK) 1,72 1,17 4,15 0,45 0,31 Egenkapitalrentabilitet 12,5% 18,4% 43,5% 9,6% 5,3% Avkastning sysselsatt kapital 10,2% 11,6% 19,1% 8,7% 7,0% Egenkapitalandel (inkl. min.int.) 16,2%* 22,8% 16,8% 22,5% 24,4% * Egenkapitalandelen basert på markedsverdien av Fjord Seafood og egne aksjer er 26% Resultat pr. forretningsområde Driftsresultat/andel tilkn. (NOK mill) mars 2001 mars Pelagisk Hvitfisk Trading Ervik Havfiske Sum Industridivisjonen Ferdigvaredivisjonen Pieters 8 10 Øvrig / elimineringer Sum driftsresultat Andel investering i Fjord Seafood Sum driftsresultat og andel tilkn. selsk Det fremgår at et sentralt element i Domsteins inntjening normalt vil være knyttet til andelen av resultatet i Fjord Seafood, men at resultatfremgangen i 1. kvartal 2001 har vært knyttet til pelagisk virksomhet. Balanse (NOK millioner) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Ikke rentebærende omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital og minoritetsinteresser Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 8

10 2 Emisjonstekniske forhold 2.1 Børsnotering Selskapet sendte søknad om børsnotering på hovedlisten ved Oslo Børs den 30. mai Forventet dato for behandling av børssøknaden i børsstyret er 21. juni Gitt at notering innvilges, er forventet første handledag på børsen ca. 28. juni Aksjekapital Domstein har før aksjekapitalforhøyelsen en registrert aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Etter aksjekapitalforhøyelsen vil Selskapets aksjekapital utgjøre minimum NOK og maksimum NOK fordelt på minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK 0, Aksjekapitalforhøyelsen Domsteins generalforsamling besluttet 23. mai 2001 å gi styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK , fra NOK til inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer i en offentlig emisjon, hver aksje pålydende NOK 0,50. Begrunnelsen for fullmakten var at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger for de ansatte. Styret ble gitt fullmakt til å fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer (jfr. Allmennaksjelovens 10-4). Fullmakten inkluderte retten til å foreta de nødvendige endringer i vedtektene og gjelder frem til ordinær generalforsamling Styret besluttet i møte 30. mai å benytte ovennevnte fullmakt til å øke aksjekapitalen fra NOK til minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer i en offentlig emisjon, hver aksje pålydende NOK 0,50. Brutto emisjonsproveny i Aksjekapitalforhøyelsen avhenger av antall aksjer som utstedes og prisen pr. aksje. Forutsatt at det tegnes maksimum antall aksjer og at kursen havner i øvre ende av det indikative prisintervallet (se pkt. 2.4), blir brutto emisjonsproveny ca. NOK 645 millioner. Overkursen fratrukket emisjonsomkostninger vil bli tillagt Selskapets overkursfond. 2.4 Indikativt prisintervall Tegningskursen i den offentlige emisjonen vil ikke være kjent på tidspunktet for tegning av aksjer. Kursen vil bli fastsatt ved en budgivningsprosess ( book-building ) på basis av et indikativt prisintervall på NOK pr. aksje. Det indikative prisintervallet er fastsatt av Selskapets styre i samråd med hovedtilrettelegger. Til grunn ligger en totalvurdering av verdier der blant annet beslutningsgrunnlaget består av prisnivå for Domstein-aksjen de seneste månedene i det unoterte markedet og en verdivurdering foretatt av Fondsfinans. Den endelige tegningskursen kan settes innenfor, under eller over det indikative prisintervallet. Side 9

11 2.5 Book-building Samtlige budgivere som innleverer korrekt utfylte tegningsblanketter, deltar i budgivningen. Innleverte tegninger er bindende - dog kan tegner øke maksimal tegningskurs, og det kan tegnes flere aksjer i løpet av tegningsperioden. Forut for tildeling og bestemmelse av endelig tegningskurs vil Selskapets styre og Tilretteleggerne foreta en fordeling av tegnerne i følgende to kategorier, som er basert på tegningsbeløpets størrelse: Private tegnere: Institusjonelle tegnere: Tegningsbeløp mindre eller lik NOK 3 millioner Tegningsbeløp større enn NOK 3 millioner. Ved utfylling av tegningsblanketten kan private tegnere velge mellom følgende alternativer: I. Oppgi et bestemt tegningsbeløp og godta den tegningskurs som fastsettes, eller II. By på aksjer til en maksimal tegningskurs. Institusjonelle tegnere vil gis anledning til å differensiere sin tegningsinteresse nærmere på en egen tegningsblankett, der man vil kunne angi tegningsbeløp på ulike kursnivåer. Den endelige tegningskursen vil fastsettes av Selskapets styre på basis av tegningsresultatet i den institusjonelle kategorien. Kursen vil fastsettes på det kursnivået der tegningsinteressen minst tilsvarer selskapets ønskede emisjonsvolum på vedkommende kursnivå. Dersom emisjonen skulle bli fulltegnet kun på basis av tegnere som ikke har spesifisert maksimal tegningskurs, vil tegningskursen bli lagt på et nivå som avspeiler den samlede tegningsinteressen samt styrets syn på hva som vil være det optimale kursnivået. Man vil ikke motta tildeling dersom den maksimale tegningskursen er satt lavere enn den endelige tegningskursen som fastsettes av Selskapets styre. Beslutningen om kursfastsettelse vil finne sted ved styrebeslutning 22. juni 2001 og offentliggjøres samme dag. Offentliggjørelsen vil skje gjennom kunngjøring i en riksdekkende avis, offentliggjøring over samt ved at tegnere gis anledning til å ringe Tilretteleggerne. 2.6 Tegning av aksjer Tegningsperioden er fra og med 6. juni til og med 20. juni Tegningen av aksjer skjer i form av en fullstendig og korrekt utfylt tegningsblankett som leveres Tilrettelegger innen 20. juni 2001 kl Det er ikke tilstrekkelig å postlegge tegningsblanketten innen denne fristen. Tegningsblanketten må derfor sendes i god tid før utløpet av tegningsperioden, helst via telefax. For sent mottatte tegningsblanketter kan ikke påregnes å bli behandlet. Minimumstegning er NOK Tegning kan gjøres på følgende tegningssteder: Fondsfinans ASA DnB Markets* Cazenove & Co. Ltd. Postboks 1782 Vika 12 Tokenhouse Yard N-0122 Oslo N-0021 Oslo London EC2R 7AN Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: * DnB Markets tar også mot tegninger over Side 10

12 2.7 Tildeling av aksjer Tildeling av aksjer vil bli foretatt av Selskapets styre, som i størst mulig grad vil benytte objektive tildelingskriterier, jfr. nedenfor. Dog vil styret i tilfelle overtegning forbeholde seg retten til å avrunde, stryke eller redusere enhver tegning og til selv å tolke de fastsatte tildelingskriteriene. Ved tildeling vil fordelingen av aksjer mellom den institusjonelle og private kategorien bli fastsatt på basis av tegningsinteressen i de to kategoriene, samt tildelingskriteriene nedenfor. Ved fordeling mellom kategoriene samt ved fordeling mellom tegnerne ved overtegning, vil Selskapets styre foreta en fordeling av aksjer etter følgende hovedprinsipper: 1. Private tegnere Tildelingskriteriene for private tegnere er objektive. Dette innebærer at samtlige tegnere ved eventuell overtegning vil avkortes forholdsmessig likt slik at de får samme tildelingsgrad, dog justert for de to momentene som er nevnt nedenfor. Styret vil søke å tildele minimum én børspost til hver tegner. Dette vil medføre at tildelingsgraden for små tegninger vil kunne bli noe høyere enn for store tegninger. Ansatte som tegner vil kunne få en større prosentvis tildeling enn andre tegnere. 2. Instusjonelle tegnere Mindre tegningsbeløp vil kunne få større prosentvis tildeling enn større tegningsbeløp. Tegninger som kommer inn tidlig i tegningsperioden vil kunne bli prioritert fremfor tegninger som kommer inn senere i perioden. Tegninger som ikke spesifiserer pris, men som spesifiserer et ønsket tegningsbeløp til endelig tegningskurs, vil kunne bli prioritert fremfor tegninger med spesifisert maksimum tegningskurs. I tillegg til de objektive tildelingskriteriene ovenfor vil styrets vurdering av tegnernes kvalitet og langsiktighet kunne bli lagt til grunn ved tildeling Selskapets styre vil for øvrig søke å medvirke til at Selskapet får en bred og variert aksjonærstruktur for å tilfredsstille børsens spredningskrav samt oppnå regelmessig handel i Domstein-aksjen i fremtiden. Institusjonelle tegnere vil få melding om tildeling 22. juni Tildelingsbrev vil bli utsendt til private tegnere 25. juni. 2.8 Ansatte-tegning Generalforsamlingen 23. mai 2001 vedtok å gi styret fullmakt til å etablere en ordning der samtlige ansatte i Domstein ASA og dets datterselskaper skal få rett til å tegne og få tildelt 300 aksjer til en pris pr. aksje lik den endelig fastsatte kurs fratrukket 20%, dog slik at hver enkelt ansatt ikke skal gis rett til å tegne et antall aksjer som samlet sett gir en fordel som overstiger NOK Tegningsbetingelsene er slik at de ikke vil utløse fordelsbeskatning for de ansatte. På denne bakgrunn er det i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen etablert en ordning for de ansatte der de tilbys å tegne 300 aksjer til en rabatt som er oppad begrenset til 20% eller NOK Tegningsperioden er satt til 6. juni juni En egen tegningsblankett er utarbeidet for dette formålet. Ansatte som ønsker å tegne flere enn 300 aksjer, må tegne det overskytende antall på ordinær måte. Side 11

13 2.9 Betaling for tildelte aksjer Betalingsdato er satt til 25. juni For den private kategorien, herunder de ansatte i Domstein, vil betalingen foregå ved at den enkelte tegner gjennom utfylling og signering av tegningsblankett gir Tilrettelegger en engangsfullmakt til å belaste den enkelte tegners oppgitte bankkonto for det beløp som tegneren er blitt tildelt. Tegning av aksjer kan ikke skje uten korrekt angivelse av bankkonto. For den institusjonelle kategorien vil betalingen foregå ved at den enkelte tegner betaler inn tegningsbeløpet til Fondsfinans sin særskilte bankkonto for dette formål slik at beløpet er inne på denne kontoen den 25. juni Dersom betaling er forsinket, vil det av for sent betalt beløp svares 12% morarente p.a. Dersom det ikke er dekning på angitte konto på betalingsdagen, forbeholder styret i Domstein seg retten til å annullere tildelingen eller la andre benytte tegningen, jfr. Allmennaksjeloven fjerde ledd og 2-13 tredje og femte ledd. For å sikre en raskest mulig innbetaling og utstedelse av nye aksjer, er det inngått en avtale med Fondsfinans og DnB Markets om en betalingsgaranti på NOK 40 millioner knyttet til innbetalingen fra tegnerne. Denne garantien virker slik at Fondsfinans og DnB Markets den 27. juni forskutterer eventuelle for sent innkomne betalinger fra tegnerne slik at registringen av Aksjekapitalforhøyelsen kan skje samme dag. Innbetalingene fra tegnerne vil bli foretatt til en særskilt bankkonto, og dette beløpet vil ikke kunne disponeres av Selskapet før etter at de nye aksjene er tilgjengelig på tegnernes VPS-konto De nye aksjene - rettigheter og omsettelighet De nye aksjene vil etter at aksjekapitalutvidelsen er registrert i VPS, være likestilt med eksisterende aksjer i enhver forstand, herunder berettiget til eventuelt utbytte for regnskapsåret Det er ikke anledning til å overdra aksjene før aksjene er registrert på den enkelte tegners konto i VPS. Dette forventes å finne sted innen 28. juni Omkostninger Omkostninger i forbindelse med børsnoteringen og Aksjekapitalforhøyelsen dekkes av Selskapet og forventes samlet ikke å overstige NOK 23 millioner, fordelt på følgende: = Tilretteleggingshonoraret, som er et fast beløp på NOK 1,9 millioner til Fondsfinans ASA, Oslo og samlet inntil NOK 0,5 millioner til DnB Markets, Oslo og Cazenove & Co. Ltd., London. = Tegningshonoraret, som avhenger av Aksjekapitalforhøyelsens størrelse og forventes å bli på totalt inntil NOK 16,1 millioner til Fondsfinans ASA, DnB Markets og Cazenove & Co. Ltd, basert på en sats på 2,5% av samlet emisjonsbeløp. = Honorar til Fondsfinans og DnB Markets for avgitte betalingsgarantier i forbindelse med innbetalinger fra tegnerne i Aksjekapitalforhøyelsen på totalt NOK 0,6 millioner (1,5% av NOK 40 millioner). = Honorar til advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, for bistand i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen. Honoraret, som antas å ikke overstige NOK 0,9 millioner, er basert på antatt medgått tid og markedspris for slike tjenester. = Honorar til revisorfirmaet Andersen & Co., Bergen, for bistand i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen og børsnoteringen. Honoraret, som antas å ikke overstige NOK 1,0 millioner, er basert på antatt medgått tid og markedspris for slike tjenester. = Øvrige utgifter, som omfatter utgifter til trykking, utsending, VPS, oversettelse, selskapets revisor, road-show, etc., og som anslås å ikke overstige NOK 2,0 millioner. Honorarene og øvrige utgifter vil i sin helhet bli dekket av emisjonsprovenyet. Det påløper ingen kostnader for den enkelte tegner i forbindelse med Aksjekapitalforhøyelsen. Side 12

14 2.12 Formålet med Aksjekapitalforhøyelsen Aksjekapitalforhøyelsen skal bidra til å forbedre Domsteins finansielle forutsetninger for å kunne spille en aktiv rolle i restruktureringen av den europeiske sjømatbransjen: Domstein ønsker å styrke sin generelle finansielle evne til å foreta strategisk grep innen sin kjernevirksomhet. Felleskontrollerte Pieters er Domsteins (og Fjord Seafoods) verktøy for å bygge opp en mer markedsrettet organisasjon som kan stå posisjonert til å delta i den langsiktige veksten innen fiskeforedling og distribusjon i Europa. Strategien innebærer ekspansjon i regi av Pieters, dels gjennom oppkjøp av virksomhet i prioriterte markeder, noe som eventuelt vil kreve fremtidige kapitaltilførsler. Fjord Seafood, der Domstein har en eierandel på omkring 23%, har en aggressiv internasjonal ekspansjonsstrategi som vil kunne kreve tilførsel av kapital. Domstein har en langsiktig soliditetsmålsetning på 30-40% (beregnet på basis av bokførte verdier). Pr. 1. kvartal 2001 er konsernets bokførte soliditet 16,2%. Den planlagte kapitalforhøyelsen ventes å bringe soliditeten opp i 30-40%, som anses å være et tilfredsstillende nivå Formålet med børsnotering Domsteins strategi innebærer en aktiv rolle i struktureringen av sjømatindustrien i Norge og internasjonalt. Børsnoteringen ønskes primært for å bedre Selskapets adgang til egenkapitalmarkedet i denne forbindelse. I tillegg mener Domstein at en børsnotering vil bidra til å synliggjøre verdiene i Selskapet i større grad enn før, samt bidra til å øke aksjens likviditet og dermed attraktivitet som investeringsobjekt. Side 13

15 3 Markedet for fisk Nedenfor følger en rekke figurer som skal illustrere betydningen av fisk som handelsvare i Norge og globalt, tilgangen på fiskeressurser samt fremtidig vekstpotensiale for fiskemarkedet generelt sett. 3.1 Etterspørsel Forbruk globalt I følge FAO var verdens samlede forbruk av animalsk protein 230 millioner tonn i Fordelingen på de ulike proteinkilder varierer relativt meget mellom land, men i den vestlige verden er anslagsvis 12% av animalske proteiner knyttet til sjømat. Det globale forbruket av fisk til mat for mennesker er omkring 93 millioner tonn årlig, hvorav ca. 10 millioner tonn forbrukes i Vest Europa (EU15). Forbruk pr. capita Globalt forbruk av fisk pr. capita ligger omkring 16 kg p.a., men det er store forskjeller i forbruk mellom land, som vist i figuren nedenfor (den relative størrelsen på kulene indikerer relativt totalforbruk av fisk mellom landene): Fiskekonsumpsjon per capita (kg) Japan Norge Sverige Chile Canada Australia Irland Belgia Østerike Frankrike UK Italia Tyskland USA Kina - Kilde: FAO Populasjon (millioner) De store forskjellene i fiskeforbruk pr. capita kan henføres til betydelige ulikheter når det gjelder kultur og tilgjengelighet. Det er også en klar tendens at industrialiserte land har et høyere forbruk enn ikke-industrialiserte land. Forskjellene i fiskeforbruk landene i mellom peker forøvrig hen på betydelige potensialer for økt salg til regioner der fisk tradisjonelt ikke har hatt noen sterk posisjon som proteinkilde. Side 14

16 Norsk eksport av fisk pr. land (basert på verdi av eksport i 2000) JAPAN 13 % ANDRE 30 % DANMARK 12 % RUSSLAND 3 % FRANKRIKE 9 % ITALIA 4 % USA 4 % TYSKLAND 5 % PORTUGAL 6 % STORBRIT. 9 % SVERIGE 5 % Kilde: Eksportutvalget for fisk Vi ser at Japan er det viktigste markedet for norske fiskeeksportører. I tillegg til direkte eksport kommer volumer som går indirekte via dansk foredlingsindustri. Norsk eksport av sjømat ,7 30,7 31,5 26,5 24, ,2 22,2 NOK mrd ,3 18,0 18,1 19,1 ANDRE SKALLDYR PELAGISK HVITFISK LAKSEFISK Kilde: Eksportutvalget for fisk Verdien av norsk fiskeeksport har økt kraftig i senere år, hovedsakelig som følge av økte volumer av oppdrettslaks, men også på grunn av en økning i prisene på pelagisk fisk. Side 15

17 Norske fangstvolumer pr. fiskeslag tonn rund vekt Annet Tobis Sei Makrell Torsk Lodde Kolmule Sild Kilde: Eksportutvalget for fisk Norske fangstvolumer viser tegn til stagnasjon. Det er særlig ferskfiskvolumene som er redusert, mens volumene som blir frosset har økt. 3.2 Råvaretilgang Fangst og oppdrett pr. land 25 44,4 Oppdrett Fangst Mill. tonn Kina Japan India USA Russland Indonesia Peru Chile Thailand Norge S-Korea Filippinene Island Viet Nam Danmark Kilde: Eksportutvalget for fisk Side 16

18 Det fremgår at Kina er desidert størst i verden både på fangst og oppdrett. Norge er verdens tiende største produsent, og størst i Europa. Historisk utvikling global fangst og oppdrett Oppdrett Fangst 100 Mill. tonn Kilde: FAO I perioden økte samlede fangsvolumer med 6% p.a. slik at samlet globalt kvantum økte fra 18 millioner tonn til 56 millioner tonn i I løpet av perioden ble gjennomsnittlig veksttakt redusert til omkring 2% p.a., og på 1990-tallet ble veksten i fangsvolumer redusert til nærmere null. Denne utflatingen i fangstvolumer på et nivå i overkant av 90 milioner tonn årlig skyldes at alle de dominerende fiskestammene etterhvert synes å ha nådd et maksimalt nivå for beskatning. Samtidig har akvakultur blitt en betydelig kilde til vekst i fiskevolumene. Fra et lavt nivå økte fiskeoppdrett med 5% p.a. i perioden , med 8% i perioden og 10% p.a. gjennom 90-tallet. Veksten innen fiskeoppdrett er hovedårsaken til en vekst i det globale konsumet av fisk på ansalgsvis 2,8% p.a. i perioden Gjennomsnittlige vekstrater i global tilgang på fiskemat har vært som følger siden 1970: Årlig vekst ,9% ,1% ,8% ,3% De siste 30 årene har den globale befolkningsveksten ligget omkring 1,8% p.a. Altså har fiskeforbruket pr. capita økt med ca. 0,5% p.a. i denne perioden. Fordelingen av global produksjon på fangst og oppdrett i perioden fremgår i mer detalj av figuren nedenfor (millioner tonn): Side 17

19 Global produksjon (mill. tonn) INNLAND Fangst 6,7 7,2 7,4 7,5 8,0 8,2 Oppdrett 12,1 14,1 16,0 17,6 18,7 19,8 Totalt innland 18,8 21,4 23,4 25,1 26,7 28,0 MARINT Fangst 84,7 84,3 86,0 86,1 78,3 84,1 Oppdrett 8,7 10,5 10,9 11,2 12,1 13,1 Totalt marint 93,4 94,8 96,9 97,3 90,4 97,2 Totalt fangst 91,4 91,6 93,5 93,6 86,3 92,3 Totalt oppdrett 20,8 24,6 26,8 28,8 30,9 32,9 Totalt fangst og oppdrett 112,3 116,1 120,3 122,4 117,2 125,2 UTNYTTELSE Mat 79,8 86,5 90,7 93,9 93,3 92,6 Fiskemel og -olje 32,5 29,6 29,6 28,5 23,9 30,4 Populasjon (mrd) 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 Tilgang på fisk per capita (kg) 14,3 15,3 15,8 16,1 15,8 15,4 Kilde: FAO Fangstvolumer Nord-Øst Atlanteren tonn Makrellf isker Sildefisker Flyndrefisker Torskefisker Kilde: FAO Vi ser av figuren at fangstvolumene i Domsteins geografiske nærområder viste fallende tendens på 70- og 80- tallet, men har tatt seg opp på 1990-tallet som følge av økt fangst av sild. Når det gjelder verdien av norsk fangst har denne økt fra omkring NOK 10 mrd. i 1990 til omkring NOK 18 mrd. i Dette tilsvarer en verdivekst på 6% p.a., hovedsakelig som følge av betydelig økning i volumene av sild. I samme periode har volumene av hvitfisk blitt redusert med omkring 30%, men prisøkningen har mer enn kompensert for dette volumfallet. Side 18

20 3.3 Vekst I følge Euromonitor har beløpet som brukes til sjømat blant europeiske husholdninger økt med ca. 4% årlig de siste årene, mens samlede utlegg til mat økte kun med 1,5% årlig i samme periode. I perioden økte forbruket av fisk i Vest-Europa med ca. 3% årlig. Fremtidig etterspørsel En rekke faktorer forventes å bidra til fortsatt økt etterspørsel i fremtiden, både globalt og i det europeiske markedet: økt befolkning (anslått årlig befolkningsvekst 1,4%) økt BNP pr. innbygger (anslått årlig vekst på 1,9%) økt fokus på sunt kosthold økt tilgjengelighet for forbrukerne (bedret tilgang på fersk fisk) produktutvikling innen emballasje (som gir lenger holdbarhet for fersk fisk) bedre logistikksystemer (som muliggjør større andel fersk fisk) forbedret videreforedling (bl.a. utvikling av nye ferdigrettkonsepter som gjennomgående vil gi mer attraktive fiskeretter for forbrukerne) Forbedret utvalg (større variasjon både i butikker og på restauranter) I det korte perspektiv er fisk en vekstnæring i Europa som følge av kugalskap og utbruddet av munn- og klovsyke. I løpet av få måneder har forbruket av storfekjøtt blitt redusert med opptil 50% i enkelte europeiske land, og også forbruket av svinekjøtt er redusert. Til gjengjeld har veksten vært særlig sterk for kylling og andre fjørfeprodukter, og virkningene for etterspørselen etter sjømat har også vært positiv. Både økte volumer og en viss prisoppgang for fiskeprodukter er blitt registrert siden utbruddet av munn- og klovsyken. Det synes som om munn og klovsyke-epidemien er under kontroll, og vi forventer at spredningen av kugalskap neppe vil fortsette. Derfor forventer vi ikke at den kortsiktige betydelige reduksjonen i kjøttforbruket vil vedvare på lengre sikt. Likevel kan det synes som om forbrukernes tillit til og appetitt på storfekjøtt og svinekjøtt har fått en varig knekk, og at det er i ferd på å danne seg et nytt forbruksmønster i Europa der fisk vil oppnå høyere status og betalingsviljen for fisk blant forbrukerne vil øke. Tilgang på fisk Med økende latent etterspørsel er spørsmålet i hvilken grad tilgangen på fisk kan tilfredstille en slik økning: Overbeskatning av fiskeressurser har lenge vært en generell trend globalt. En statusrapport fra FAO viser at andelen av overbeskattede fiskebestander i havet har vært økende de siste 25 årene. Ca. 50% av fiskebestandene er fullt utnyttet, 15% av bestandene er overfisket og 7% av bestandene er tilnærmet utryddet. Faktisk synes kun 25% av bestandene å være i stand til å øke. Fremtidige produksjonsvolumer for fisk er kritisk avhengig av i hvilken grad forvaltningen av fiskeressursene blir vellykket slik at fortsatt overfiske hindres og at logistikk og foredlingssystemene for fisk forbedres. Dessuten er utviklingen avhengig av i hvilken grad oppdrett gis mulighet til å fortsette sin ekspansjon og dekke forventet etterspørselsoverskudd i tilstrekkelig grad. FAO har gitt fremskrivninger av tilgangen på fisk som innebærer at samlet fangst og oppdrett av fisk i 2010 vil kunne variere fra millioner tonn, hvorav millioner tonn til menneskeføde. Det lave scenariet innebærer en reduksjon i globalt fiskeforbruk i perioden på omkring 1,0% p.a., og det høye scenariet innebærer en vekst på omkring 2,1% p.a. Også fremtidig norsk fangst er helt avhengig av ressursforvaltningen og kvotepolitikken. For de fiskeslagene som er viktige for Domstein, forventes stabile kvoter de nærmeste årene. Markedsmessige konsekvenser Konsekvensen av økt latent etterspørsel etter fisk forventes å være en generelt økende betalingsvilje for denne type produkter. Særlig i det tilfellet at fangstvolumene på lang sikt skulle falle, vil økt etterspørsel medføre generelt høyere priser på fisk og dermed også en vridning av fisketilbudet til markeder der kjøpekraften er høyest (Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan). Det er altså grunn til å forvente at fisk vil være en vekstnæring i det europeiske markedet også i fremtiden. Side 19

ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10 3 MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14

ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10 3 MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14 Innholdsfortegnelse MEDDELELSE...2 ANSVARSERKLÆRINGER...3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER...4 ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 ØVRIGE FORHOLD...5 1 SAMMENDRAG...6 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 29. mai 2008 kl. 11.00 i kantina på hovedkontoret i Måløy. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 H e r r i n g Mackerel Resultatregnskap konsern Q1 2001 Q1 2000 2000 Netto driftsinntekter 650 304 1.499 Varekostnad -448-209

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd Sak 5/2007 Til Representantskapet UTBYTTEEMISJON Innledning Bankens hovedstyre har i hovedstyresak 17/2007 vedtatt å foreslå overfor representantskapet at bankens grunnfondsbeviseiere for regnskapsåret

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 NÆRINGSFORUM S&FJ Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 Vision It s all about the fish Your pelagic partner - the No 1 global provider of high quality marine products 30/11/2016 2 To divisjoner

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer