kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008"

Transkript

1 PetroInvest Nord AS kommende ny eier i North ENERGY AS Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 Presentasjonen er kun ment for gjennomsyn i forbindelse med innhenting av egenkapital og skal ikke reproduseres eller distribueres. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhånds advarsel. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke et tilbudsdokument.

2 Disclaimer Denne Presentasjonen er laget av PetroInvest Nord eller kalt Selskapet basert North Energy AS eller kalt bare North siitt emisjonsprospekt av , samt andre lysark offentliggjort eller godkjent av ledelsen i North Energy AS og er kun for bruk til investorpresentasjoner holdt i forbindelse med den forestående kapitalutvidelsen til PetroInvest Nord og må ikke reproduseres eller videredistribueres, helt eller delvis, til annen person. Dette dokumentet inneholder visse fremtidsrettede uttalelser som relaterer seg til forretningsmessige og økonomiske sider ved Selskapet. Fremtidsrettede uttalelser vedrører fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta, noen ganger identifisert ved ordene tror, forventer, tilsikter, planlegger, estimerer, hensikt, målsetting, og liknende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne Presentasjonen inkluderer Selskapets egne forutsetninger, meninger og syn/, eller er hentet fra tredjepartskilder er kun meninger og prognoser som er gjenstand for risiko, uvissheter og andre faktorer som kan forårsake faktiske hendelser som avviker betydelig fra en forventet utvikling. Ingen av Selskapets eller noen av deres respektive eierselskaper eller deres ledelse eller ansatte gir noen forsikring om at de underliggende forutsetninger for de fremtidsrettede uttalelsene er feilfrie, og påtar seg heller ingen form for ansvar for den fremtidige nøyaktighet av de meninger uttalt i denne Presentasjonen eller den faktiske forekomst av de prognoserte utviklingene. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse, med unntak av det som er lovpålagt, til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelsene eller til å tilpassedisse fremtidsrettede uttalelser til faktiske resultater. EN INVESTERING I SELSSKAPET INOLVERER RISIKO, OG FLERE RISIKOFAKTORER KAN MEDFØRE AT DE FAKTISKE RESULTATENE, SELSKAPETS PRESTASJON ELLER OPPNÅELSE KAN BLI BETYDELIG ULIKT FRA FREMTIDIGE RESULTATER ELLER OPPNÅELSER SOM KAN HA BLITT UTTALT DIREKTE ELLER INDIREKTE I UTTALELSER OG I INFORMASJON I DENNE PRESENTASJONEN. DETTE INKLUDERER BLANT ANNET RISIKI OG USIKKERHETER TILKNYTTET SELSKAPETS FORRETNING, SEGMENTER, UTVIKLING, VEKSTGJENNOMFØRING, FINANSIERING, MARKEDSAKSEPT OG KUNDEFORHOLD, OG, MER GENERELT, GENERELLE ØKONOMISKE OG FORRETNINGE FORHOLD, ENDRINGER I HJEMLIGE OG UTENLANDSKE LOVER OG REGLER, SKATTER, ENDRINGER I KONKURRANSE N OG PRISINGSMILJØER, VALUTASVINGNINGER, RENTEENDRINGER OG ANDRE FAKTORER. DERSOM EN ELLER FLERE AV DISSE RISIKI ELLER USIKKERHETENE MATERIALISERES, ELLER DERSOM UNDERLIGGENDE FORUTSETNINGER VISER SEG IKKE Å VÆRE KORREKTE, VIL FAKTISKE RESULTATER VARIERE MATERIELT FRA DET SOM ER BESKREVET I DENNE PRESENTASJONEN. SELSKAPET HAR IKKE TIL HENSIKT, OG PÅTAR SEG IKKE, Å OPPDATERE ELLER KORRIGERE INFORMASJONEN I DENNE PRESENTASJONEN. Ingen representasjon eller garanti (uttalt eller uuttalt) gis i forhold til, og ingen tillit bør tillegges, den informasjon, inkludert planer, estimater, målsettinger og formeninger i dette dokument, og ingen form for ansvar aksepteres for feil, utelatelser eller feilsitater i dette dokument, og, følgelig ingen av Selskapets eller noen av deres eierselskaper eller noen slik persons styremedlem eller ansatt godtar noen form for ansvar som stammer direkte eller indirekte fra bruk av dette dokument. Ved å lese dette og/eller å delta på investorpresentasjonen, erkjenner du at du alene vil være ansvarlig for dine egne vurderinger av markedet og markedsposisjonen til Selskapet og at du vil foreta dine egne analyser og vil alene være ansvarlig for dannelsen av ditt eget syn på potensielle fremtidige resultat av Selskapets forretninger. Denne Presentasjonen er konfidensiell, og blir kommunisert til potensielle investorer. Presentasjonen (eller deler av den) skal ikke reproduseres, distribueres, videreformidles, eller innholdet på annen måte bekjentgjøres, direkte eller indirekte, til noen annen person (med unntak av investorers rådgivere) uten forhåndsgodkjennelse fra Selskapet. Denne Presentasjonen er datert 5. september Verken fremføring av denne Presentasjonen eller noen videre diskusjon av Selskapet med noen av mottagerne skal, under noen omstendigheter, skape noen oppfatning av at det ikke har vært noen endring i Selskapets forretningsanliggender etter denne datoen. 2

3 Risikofaktorer Et antall risikofaktorer kan påvirke North og derigjennom PetroInvest Nord i negativ retning. Nedenfor er et kort sammendrag av noen av de mest relevante risikofaktorene. Listen under er ikke uttømmende, ettersom det finnes andre risikier enn de under som kan påvirke North og derigjennom Selskapet i negativ retning. MARKEDSRISIKI Selskapets finansielle posisjon og fremtidige utvikling avhenger i stor grad av priser på olje og naturgass, som historisk sett har vært gjenstand for vesentlige svingninger. Lavere vekst i verdensøkonomien eller en nedgang i Selskapets lokale markeder kan også ha negativ effekt på Selskapets forretning og lønnsomhet. OPERASJONELLE RISIKI Oppstrøm olje- og gassproduksjon innebærer et betydelig antall risikofaktorer. Leting etter og utbygging av olje og gassforekomster kan bli avkortet, utsatt eller kansellert som følge av uvanlige eller uventede hendelser. Selskapet vil ikke kunne forsikre seg mot alle risiki på kommersielt levedyktige betingelser, og det vil alltid være en risiko for forekomst av visse hendelser som det i følge Selskapets forsikringer utbetales delvis eller ingen erstatning for. Tap av medlemmer i ledelsen eller annet nøkkelpersonell eller manglende evne til å tiltrekke seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte ansatte kan ha en negativ effekt på Selskapets forretningsdrift eller resultat av driften. RISIKOFAKTORER RELATERT TIL INVESTERING (AKSJER) Selskapets aksjekurs, uavhengig av om aksjene er notert på en børs/regulert marked eller ikke, vil kunne være gjenstand for substansiell volatilitet som respons på bl.a. variasjoner i driftsresultater, negative forretningsmessige utviklinger, renteendringer, endringer i aksjeanalytikeres finansielle estimater, forhold formidlet vedrørende betydelige/viktige kunder eller konkurrenter eller endringer i det regulative miljøet som Selskapet opererer i. Eiere av Selskapets Aksjer som er registrert i kundekonti vil ikke kunne benytte stemmerettigheter så rask som aksjonærer som har registrert aksjene sine i egne navn hos Verdipapirsentralen. FINANSIELLE RISKOFAKTORER En betydelig andel av Selskapets driftsinntekter og utgifter benevnes i amerikanske dollar, og valutasvingningene vil influere Selskapets NOK resultater. Mangel på tilgang til ekstern kapital eller materielle endringer i vilkår og betingelser relatert til dette, vil kunne begrense Selskapets fremtidige vekst og strategi og ha innvirkning på Selskapets finanskostnader. ANDRE RISIKI Monetære handelshindringer og andre ikke-monetære hindringer kan ha betydelig negativ effekt på Selskapets forretningsdrift, driftsresultater og finansielle tilstand. Politiske hendelser kan endre forretningsmiljøet på en måte som vil kunne ha negativ effekt på verdien til Selskapets drift. Gjeldende lovverk relatert til miljømessige spørsmål vil kunne endre seg og innebære kostnader for Selskapet som følge av krav om å følge miljørelatert regelverk. Andre relevante risikofaktorer som vil kunne ha en negativ effekt på Selskapet inkluderer: Utilstrekkelig tilgang på prospektivt leteareal, lav funnsannsynlighet, mangel på humankapital etc. 3

4 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord AS Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

5 Nøkkelbudskap PetroInvest Nord med investering i North Energy er en attraktiv investeringsmulighet innen olje og gass: Eksponering mot norsk sokkel gjennom North Energy og videre mot relaterte vekstmuligheter i nord North Energy er på plass med kompetent organisasjon ca 30 ansatte Inngående kunnskap om og innsikt i nordområdene Nær kontakt med nærings- og samfunnsliv God politisk kontakt og goodwill for North Energy s rolle som det nordnorske oljeselskapet 5

6 Transaksjonssammendrag PetroInvest Nord AS Egenkapitalinnhenting Tidsplan Innhenting av minimum NOK NOK millioner og maksimum NOK NOK millioner. Rettet mot et utvalg investorer hjemmehørende i Nord- Norge Pris per aksje: NOK 11 Antall aksjer før kaptialutvidelse: Antall aksjer etter kapitalutvidelse: minimum: Minimumstegning: NOK 50,006 (4546 aksjer) Tildelingskriterier maksimum Investorkvalitet som vurdert av selskapets styre med støtte i prinsipper for strategisk eierskap i North Energy Dokumentasjon Memorandum Lysarkpresentasjon Tegningsperioden starter: Fredag 5. september 2008 Tegningsperioden avsluttes: Tildeling: Tirsdag 30. september, 2008, kl Selskapet kan uten videre begrunnelse forlenge eller forkorte tegningsperioden Evt. endringer i tegningsperioden vil bli kunngjort på: Melding innen. 3. oktober, 2008 Innbetaling: Innen. 5. oktober, 2008 Etter henvendelse: Meddelelse og Tegningsblankett 6

7 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

8 Betydelig ressurspotensial på norsk sokkel Store gjenværende ressurser mrd fat oljeekvivalenter (o.e.) uoppdaget ifølge Oljedirektoratet 1/3 av dette i Barentshavet Stabile og forutsigbare rammevilkår Tilgang på leteareal gjennom lisensrunder Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) Ordinære lisensrunder Fordelaktig skattesystem for leteselskaper System for prekvalifisering av nye selskaper Lav historisk leteaktivitet sammenlignet med andre regioner (UK, GoM) Relativt få letebrønner Høy historisk suksessrate Mindre funn vil dominere i tiden fremover i Nordsjøen Større funn i Norskehavet og Barentshavet Strukturendringer skaper nye muligheter Statoil/Hydro fusjonen Nye aktører, endret konkurransebilde Transaksjons- og finansmarkedene utvikles Ny infrastruktur skaper nye muligheter i Norskehavet Kilde: Oljedirektoratet 8

9 Tilpasninger i skattesystemet Endringer i skattesystemet i 2004 har gjort leteaktivitet langt mer attraktivt for selskaper som ikke er i skatteposisjon Selskaper som ikke er i skatteposisjon får nå refundert skatteverdien (78%) av letekostnader pådratt i 2005 eller senere Endringen i skatteloven sidestiller selskaper i og utenfor skatteposisjon Selskaper trenger ikke lenger å kjøpe seg inn i produksjon for å komme i skatteposisjon Skattelovgivningen åpner for at selskaper som avslutter aktivitet / vil ut av norsk sokkel kan få refundert skatteverdien av et eventuelt udekket underskudd (inkludert renter) og udekket friinntekt til fremføring fra Staten Gjelder kun opphør skjedd i 2005 eller senere - Finansiell risiko er betydelig redusert gjennom refusjonsordningen - 9

10 Høy historisk avkastning fremtidige muligheter Bransjen er syklisk. Historisk avkastning viser et spenn fra 10 til 15 % i dårlige tider og +/- 30 % Årlig avkastning for rettighetshavere på norsk sokkel Ettersom oljeprisen har steget betraktelig siden 2004, har den årlige avkastningen økt ytterligere siden den tid. God tilgang til egenkapital og lån Utfordringen ligger i å finne nok gode prosjekter for investering av tilgjengelig kapital Høy oljepris 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Nå: + USD 100/fat Forwardpris 2007: Ca USD 80/fat, deretter fallende mot USD +/-70/fat Svært god verdiutvikling på norske oppstartsselskaper som har blitt børsnotert (Revus, Pertra, NORECO) Kilde: Glitnir Securities. 15 % 10 % 5 % 0 % Avkastning aktiva Lineær (Avkastning egenkapital) Avkastning egenkapital Lineær (Avkastning aktiva) Kilde: Statistisk sentralbyrå, NYMEX 10

11 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

12 Forretningsidé, mål og strategi PetroInvest Nord skal Forretningside Selskapet skal nå sitt mål om å videreutvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel ved å: - ha et synlig fremtidsrettet styre og en ledelse som gjennom kunnskap og entusiasme er i stand til å følge opp eierposisjoner i North Energy AS herunder bidra positivt og gjennomføre nødvendige tiltak. - ha tilstrekkelig økonomi i Selskapet som gjør det mulig å investere og delta aktivt i relaterte og nye industrielle clustere i regionen. - utvikle investerings- og forretningssamarbeidet i nordområdene, og herunder maksimere verdiene for investorer, samarbeidspartnere og lokalt næringsliv i Selskapets forretningsidé er primært: - tegne eller kjøpe maksimale eierandeler i North Energy AS eller indirekte gjennom eierskap i selskap som allerede har eierandeler i North Energy AS - utvikle mulighetene som ligger i North Energy AS samt tilknyttede offshore- og industriprosjekter. - annen virksomhet som naturlig er knyttet til punktene ovenfor. hele landsdelen Selskapets mål er å bidra til å utvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel, og å skape avkastning på portefølje innenfor en fremvoksende petroleumsnæring i nord. Mål Videre utvikle kunnskap og kjennskap til petroleumsbransje og relaterte forretningsområder, slik at investorer og leverandørnettverk hjemmehørende i nordområdene kan utvikle sine posisjoner. 12

13 Kritiske suksessfaktorer Suksesskriterie case 1: North Energy North Energy må Utgjøre en plattform for forutsigbar og pålitelig verdiskapning og lønnsomhet for å kunne oppnå en posisjon som ledende oljeselskap i nord North Energy skal Som en attraktiv arbeidsplass, representere en kilde til kompetanse og innflytelse for eierne i deres hjemmeregion North Energy må Ha evnen til å tiltrekke seg nøkkelpersonell fra oppstart for å kunne bygge en sterk organisasjon og for å utføre selskapets strategier North Energy må Kunne etablere seg som operatør for videre utvikling av verdikjede og verdiskaping i innen tilknyttet industri og onshore aktiviteter. North Energy må Opparbeide seg en betydelig og balansert portefølje for å sikre selskapets overlevelse fremover, bærekraft og suksess. 13

14 Hvorfor investerer PetroInvest Nord i North Energy? Generelt Norsk sokkel Spesielt - North Energy Historisk god avkastning på norsk sokkel Lite tyder på at dette vil endre seg Stort gjenværende potensial på norsk og russisk sokkel Store uåpnede, prospektive områder i nord Rom for et selskap med nordnorsk feste og fokus Tilpasninger i skattesystemet finansierer leting Lavere inngangsbillett Økt tilgang på leteareal Forutsatt fortsatt høy oljepris, og forventing om høy pris i fremtiden Solid nordnorsk forankring og langsiktige gründere/investorer Desentralisert fokus/lokalisering Fyller gapet i nord Politisk klok beslutning goodwill Arbeidsmarked mindre konkurranse om kvalifisert personell Inngående kjennskap til nordområdene Veletablert og unikt nettverk politisk og lokalt Høyt kvalifisert ledelse Fordeler ved å være et lite selskap Større fleksibilitet Større relativ verdistigning ved funn Utgjør mindre trussel (i forhold til f.eks. adgang til Russisk sektor): Åpner for flere forretningsmuligheter og samarbeidspartnere 14

15 Kapitalbehov - bruk av innhentet kapital Bruk av kapital Kapitalbehov - tegning Investering i North Energy h08 MNOK 7,76 14,65 Mulig andre investeringer MNOK 0 6,55 Behov for kapitalbase Finansiere North Gjennomføre en spredning av Norths eiermiljø Utvikle investormiljøet i nord Etableringskostnader / drift MNOK 0,24 0,45 Totale kostnader MNOK 8,00-15,0 Senere kapitalbehov Evt. nye emisjoner Lånefasiliteter * Inkluderer myndighetsgodkjennelse (prekvalifisering etc) 15

16 Etablerergruppe / styre Helgeland Vekst AS v/adm.dir. Kalle Tysnes (styreleder) Helgeland Vekst AS ble stiftet i 1997, og er et privat eid investeringsselskap. Selskapets primære nedslagsfelt er Helgelandsregionen, men selskapet har også investeringer utenfor regionen. Selskapet har en bokført egenkapital på ca 92 MNOK. Selskapet har god resultatutvikling, og porteføljen viser sterk verdiutvikling.helgeland Vekst AS investerer primært i selskap som har eksistert en tid, og som har betydelig vekst- og utviklingspotensial. Investeringsselskapet stiller kapital, kompetanse og nettverk (kompetent kapital) til rådighet i engasjementsbedriftene, og investeringene har normalt et tidsperspektiv på mellom 2-7 år. Origo Nord AS v/adm.dir. Harald Karlstrøm Origo Nord AS er et innovasjonsselskap lokalisert i Alta med 11 ansatte og en omsetning i overkant av 12 millioner kroner (2006). Selskapets hovedmål er nyskaping og vekst i næringslivet i regionen. Origo ønsker å gjøre det attraktivt for nye kunnskapsbaserte virksomheter å etablere seg i regionen og arbeider derfor med å styrke og synliggjøre regionens egne fagmiljø, samtidig som det bygges nettverk til næringsliv, fagmiljøer og nyskapingsstrukturer utenfor regionen. KapNord Fond AS v/partner i Pronord AS Tore Andreassen KapNord Fond AS er et investeringsselskap med en kapitalbase på 255 millioner kroner. Fondet ble etablert sommeren 2006 og tilbyr egenkapital gjennom kjøp av aksjeposter og konvertible aksjonærlån. Fondet kan investere i små og mellomstore bedrifter, og bedrifter i en tidlig fase. Investeringsområdet er begrenset til Nord-Norge. KapNord Fond AS planlegger å gjennomføre 3-4 investeringer hvert år. Hver investering er typisk på 4-6 millioner kroner, fordelt på faser og måloppnåelse i henhold til definerte milepæler. Fondet ønsker å utøve et aktivt eierskap i de bedrifter det investeres i. 16

17 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, Petroinvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

18 Sammendrag PetroInvest Nord AS Visjon, strategi, forretningsidé Være med å skape et oljeselskap med bred nordnorsk forankring og fokus mot utvikling av verdikjede Inisielt vil vi satse på ringvirkniinger av norsk sokkel: Haltenbanken og videre nordover PetroInvest Nord skal nyttegjøre seg unike regional kompetanse og nære kjennskap/bånd til aktørene i Nord-Norge, PetroInvest Nord skal bidra til klusterdannelse og verdikjedeutvikling. Investeringen i North innbærer de risiki som normalt er knyttet til oppstrømsaktivitet offshore. Langsiktig investeringshorisont er nødvendig. Forventet avkastning antas å være i nærheten av historisk avkastning for lisenshavere på norsk sokkel North Energy Norsk organisasjon i Alta og Oslo som er bygd opp av/ved erfarne og kunnskapsrike initiativtagere North Energy ble prekvalifisert som deltager på norsk sokkel den Innhentet kapital investeres i - Organisasjonsbygging - Porteføljebygging (lisenser), gjennom tildelinger og kjøp Har påbegynn en aktiv porteføljebygging (4-6 lisenser pr. år) ~ 8 lisenser innen 2010 ~16 lisenser innen 2012 ~20 lisenser innen 2014 Betydelig potensiale i nordområdene på norsk sokkel, og i fremtiden også på Russisk side av Barentshavet Historisk høy avkastning på norsk 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % sokkel Årlig avkastning for rettighetshavere på norsk sokkel Avkastning aktiva Lineær (Avkastning egenkapital) 18 Avkastning egenkapital Lineær (Avkastning aktiva)

19 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

20 Visjon North Energy skal gjennom nordnorsk initiativ og drivkraft bli et lønnsomt og innflytelsesrikt oljeselskap som bidrar til industriell og sosial verdiskapning i nord. Alle som kommer i kontakt med North Energy vil i den sammenheng finne et selskap som lever etter de strengeste krav til ærlighet, åpenhet og etikk.

21 Organisasjon - med tillegg som operatør HMS Support Koordinator Beredsk.HNV. Boresjef Controller Stillinger som skal besettes Admin. Operasjonsgeofysiker

22 Nøkkelpersonell Erik Karlstrøm, administrerende direktør i det nye nordnorske oljeselskap North Energy AS. Erik Karlstrøm er 51 år og er født og oppvokst i Alta. Han er utdannet geolog fra Norges Tekniske høgskole i Trondheim i Erik Karlstrøm kommer nå fra stillingen som letesjef og viseadministrerende direktør i RWE Dea Egypt. I perioden var Karlstrøm assisterende direktør i RWD Dea Norge med ansvar for letevirksomheten på norsk sokkel. Han har også arbeidet for RWE/Deminex i Russland og ved hovedkontoret i Tyskland. Han har tidligere jobbet for Mobil både i Norge og USA. Karlstrøm var i perioden 2002 til 2004 formann i leteutvalget i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Med Erik Karlstrøm har North Energy AS fått en leder med bred ledererfaring fra oljeindustrien og med inngående kunnskap til de muligheter og utfordringer som den nordnorske sokkel representerer i petroleumssammenheng.

23 Nøkkelpersonell forts. Vigdis Wiik Jacobsen Lars Tveter Svein W. Johansen Knut Aaneland Astrid M. Tugwell

24 Om Norths eiere og forestående milepæler Prosess for tildeling av aksjer (ca. 4 % ) som insentivordning til nøkkelansatte er igangsatt.

25 Plan for deltagelse i brønner

26 Planleggingsbasis for TFO2008 Arbeidsprosesser OED Areal utlysning* 18. januar Søknadsfrist Evalueringsperiode OED 28 september kl Til års slutt Forhandlingsmøter OED Lisenstildeling In medio januar? Internt North Styrebehandling søknadsblokker 3. September møte * samme areal som ved foregående runde + eventuelle tilleggsareal

27 Planleggingsbasis for 20. Runde Arbeidsprosesser 1 Nominasjonsprosesen Invitasjon 26. oktober 26. Oktober 2007 Innleveringsfrist Nominasjons resultat 15. januar 18. januar 2 Annonseringsprosessen Høringsprosess - ny Svarfrist høring - ny Annonsering leteareal 10. april 23-mai 15. juni 3 Evalueringsperiode Minimun 3 måneder Innleveringsfrist søknad 7. November Behandlingsperiode 2-3 måneder Forhandlingsmøter OED Lisenstildeling 1. Kvartal 2009 Styrebehandling søknadsblokker Styremøte 10. oktober

28 Lokasjonskart Ottar, - aktuell blokk i 20. runde vstander SNØHVIT ALBATROSS ASKELADD ALKE NORD GOLIAT ALKE SØR SIGRID TORNEROSE OTTAR BAMSE NUCULA 7125 ttar Sigrid : 25 km ttar Nucula : 30 km ttar Goliat : 75 km ttar Gjesvær : 55 km nøhvit rørledning 134 km 300 Hammerfest NE km

29 Andre aktuelle blokker i 20. runde i Norskehavet Det er mange spennende blokker i de kommende lisensrundene. Selskapet arbeider med flere prospekter med sikte på tildeling.

30 Den første seismiske undersøkelsen. North Energy første sponsor Survey dekker over 1540 km2 Geo Barents 6x6000 meter kabler Tolkning og resultater i tide til en økonomisk evaluering i 20R Høyt oppsidepotensial Høy risiko før 3D data 30

31 Webside http//www.northenergy.no

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer