kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008"

Transkript

1 PetroInvest Nord AS kommende ny eier i North ENERGY AS Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 Presentasjonen er kun ment for gjennomsyn i forbindelse med innhenting av egenkapital og skal ikke reproduseres eller distribueres. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhånds advarsel. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke et tilbudsdokument.

2 Disclaimer Denne Presentasjonen er laget av PetroInvest Nord eller kalt Selskapet basert North Energy AS eller kalt bare North siitt emisjonsprospekt av , samt andre lysark offentliggjort eller godkjent av ledelsen i North Energy AS og er kun for bruk til investorpresentasjoner holdt i forbindelse med den forestående kapitalutvidelsen til PetroInvest Nord og må ikke reproduseres eller videredistribueres, helt eller delvis, til annen person. Dette dokumentet inneholder visse fremtidsrettede uttalelser som relaterer seg til forretningsmessige og økonomiske sider ved Selskapet. Fremtidsrettede uttalelser vedrører fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta, noen ganger identifisert ved ordene tror, forventer, tilsikter, planlegger, estimerer, hensikt, målsetting, og liknende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne Presentasjonen inkluderer Selskapets egne forutsetninger, meninger og syn/, eller er hentet fra tredjepartskilder er kun meninger og prognoser som er gjenstand for risiko, uvissheter og andre faktorer som kan forårsake faktiske hendelser som avviker betydelig fra en forventet utvikling. Ingen av Selskapets eller noen av deres respektive eierselskaper eller deres ledelse eller ansatte gir noen forsikring om at de underliggende forutsetninger for de fremtidsrettede uttalelsene er feilfrie, og påtar seg heller ingen form for ansvar for den fremtidige nøyaktighet av de meninger uttalt i denne Presentasjonen eller den faktiske forekomst av de prognoserte utviklingene. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse, med unntak av det som er lovpålagt, til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelsene eller til å tilpassedisse fremtidsrettede uttalelser til faktiske resultater. EN INVESTERING I SELSSKAPET INOLVERER RISIKO, OG FLERE RISIKOFAKTORER KAN MEDFØRE AT DE FAKTISKE RESULTATENE, SELSKAPETS PRESTASJON ELLER OPPNÅELSE KAN BLI BETYDELIG ULIKT FRA FREMTIDIGE RESULTATER ELLER OPPNÅELSER SOM KAN HA BLITT UTTALT DIREKTE ELLER INDIREKTE I UTTALELSER OG I INFORMASJON I DENNE PRESENTASJONEN. DETTE INKLUDERER BLANT ANNET RISIKI OG USIKKERHETER TILKNYTTET SELSKAPETS FORRETNING, SEGMENTER, UTVIKLING, VEKSTGJENNOMFØRING, FINANSIERING, MARKEDSAKSEPT OG KUNDEFORHOLD, OG, MER GENERELT, GENERELLE ØKONOMISKE OG FORRETNINGE FORHOLD, ENDRINGER I HJEMLIGE OG UTENLANDSKE LOVER OG REGLER, SKATTER, ENDRINGER I KONKURRANSE N OG PRISINGSMILJØER, VALUTASVINGNINGER, RENTEENDRINGER OG ANDRE FAKTORER. DERSOM EN ELLER FLERE AV DISSE RISIKI ELLER USIKKERHETENE MATERIALISERES, ELLER DERSOM UNDERLIGGENDE FORUTSETNINGER VISER SEG IKKE Å VÆRE KORREKTE, VIL FAKTISKE RESULTATER VARIERE MATERIELT FRA DET SOM ER BESKREVET I DENNE PRESENTASJONEN. SELSKAPET HAR IKKE TIL HENSIKT, OG PÅTAR SEG IKKE, Å OPPDATERE ELLER KORRIGERE INFORMASJONEN I DENNE PRESENTASJONEN. Ingen representasjon eller garanti (uttalt eller uuttalt) gis i forhold til, og ingen tillit bør tillegges, den informasjon, inkludert planer, estimater, målsettinger og formeninger i dette dokument, og ingen form for ansvar aksepteres for feil, utelatelser eller feilsitater i dette dokument, og, følgelig ingen av Selskapets eller noen av deres eierselskaper eller noen slik persons styremedlem eller ansatt godtar noen form for ansvar som stammer direkte eller indirekte fra bruk av dette dokument. Ved å lese dette og/eller å delta på investorpresentasjonen, erkjenner du at du alene vil være ansvarlig for dine egne vurderinger av markedet og markedsposisjonen til Selskapet og at du vil foreta dine egne analyser og vil alene være ansvarlig for dannelsen av ditt eget syn på potensielle fremtidige resultat av Selskapets forretninger. Denne Presentasjonen er konfidensiell, og blir kommunisert til potensielle investorer. Presentasjonen (eller deler av den) skal ikke reproduseres, distribueres, videreformidles, eller innholdet på annen måte bekjentgjøres, direkte eller indirekte, til noen annen person (med unntak av investorers rådgivere) uten forhåndsgodkjennelse fra Selskapet. Denne Presentasjonen er datert 5. september Verken fremføring av denne Presentasjonen eller noen videre diskusjon av Selskapet med noen av mottagerne skal, under noen omstendigheter, skape noen oppfatning av at det ikke har vært noen endring i Selskapets forretningsanliggender etter denne datoen. 2

3 Risikofaktorer Et antall risikofaktorer kan påvirke North og derigjennom PetroInvest Nord i negativ retning. Nedenfor er et kort sammendrag av noen av de mest relevante risikofaktorene. Listen under er ikke uttømmende, ettersom det finnes andre risikier enn de under som kan påvirke North og derigjennom Selskapet i negativ retning. MARKEDSRISIKI Selskapets finansielle posisjon og fremtidige utvikling avhenger i stor grad av priser på olje og naturgass, som historisk sett har vært gjenstand for vesentlige svingninger. Lavere vekst i verdensøkonomien eller en nedgang i Selskapets lokale markeder kan også ha negativ effekt på Selskapets forretning og lønnsomhet. OPERASJONELLE RISIKI Oppstrøm olje- og gassproduksjon innebærer et betydelig antall risikofaktorer. Leting etter og utbygging av olje og gassforekomster kan bli avkortet, utsatt eller kansellert som følge av uvanlige eller uventede hendelser. Selskapet vil ikke kunne forsikre seg mot alle risiki på kommersielt levedyktige betingelser, og det vil alltid være en risiko for forekomst av visse hendelser som det i følge Selskapets forsikringer utbetales delvis eller ingen erstatning for. Tap av medlemmer i ledelsen eller annet nøkkelpersonell eller manglende evne til å tiltrekke seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte ansatte kan ha en negativ effekt på Selskapets forretningsdrift eller resultat av driften. RISIKOFAKTORER RELATERT TIL INVESTERING (AKSJER) Selskapets aksjekurs, uavhengig av om aksjene er notert på en børs/regulert marked eller ikke, vil kunne være gjenstand for substansiell volatilitet som respons på bl.a. variasjoner i driftsresultater, negative forretningsmessige utviklinger, renteendringer, endringer i aksjeanalytikeres finansielle estimater, forhold formidlet vedrørende betydelige/viktige kunder eller konkurrenter eller endringer i det regulative miljøet som Selskapet opererer i. Eiere av Selskapets Aksjer som er registrert i kundekonti vil ikke kunne benytte stemmerettigheter så rask som aksjonærer som har registrert aksjene sine i egne navn hos Verdipapirsentralen. FINANSIELLE RISKOFAKTORER En betydelig andel av Selskapets driftsinntekter og utgifter benevnes i amerikanske dollar, og valutasvingningene vil influere Selskapets NOK resultater. Mangel på tilgang til ekstern kapital eller materielle endringer i vilkår og betingelser relatert til dette, vil kunne begrense Selskapets fremtidige vekst og strategi og ha innvirkning på Selskapets finanskostnader. ANDRE RISIKI Monetære handelshindringer og andre ikke-monetære hindringer kan ha betydelig negativ effekt på Selskapets forretningsdrift, driftsresultater og finansielle tilstand. Politiske hendelser kan endre forretningsmiljøet på en måte som vil kunne ha negativ effekt på verdien til Selskapets drift. Gjeldende lovverk relatert til miljømessige spørsmål vil kunne endre seg og innebære kostnader for Selskapet som følge av krav om å følge miljørelatert regelverk. Andre relevante risikofaktorer som vil kunne ha en negativ effekt på Selskapet inkluderer: Utilstrekkelig tilgang på prospektivt leteareal, lav funnsannsynlighet, mangel på humankapital etc. 3

4 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord AS Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

5 Nøkkelbudskap PetroInvest Nord med investering i North Energy er en attraktiv investeringsmulighet innen olje og gass: Eksponering mot norsk sokkel gjennom North Energy og videre mot relaterte vekstmuligheter i nord North Energy er på plass med kompetent organisasjon ca 30 ansatte Inngående kunnskap om og innsikt i nordområdene Nær kontakt med nærings- og samfunnsliv God politisk kontakt og goodwill for North Energy s rolle som det nordnorske oljeselskapet 5

6 Transaksjonssammendrag PetroInvest Nord AS Egenkapitalinnhenting Tidsplan Innhenting av minimum NOK NOK millioner og maksimum NOK NOK millioner. Rettet mot et utvalg investorer hjemmehørende i Nord- Norge Pris per aksje: NOK 11 Antall aksjer før kaptialutvidelse: Antall aksjer etter kapitalutvidelse: minimum: Minimumstegning: NOK 50,006 (4546 aksjer) Tildelingskriterier maksimum Investorkvalitet som vurdert av selskapets styre med støtte i prinsipper for strategisk eierskap i North Energy Dokumentasjon Memorandum Lysarkpresentasjon Tegningsperioden starter: Fredag 5. september 2008 Tegningsperioden avsluttes: Tildeling: Tirsdag 30. september, 2008, kl Selskapet kan uten videre begrunnelse forlenge eller forkorte tegningsperioden Evt. endringer i tegningsperioden vil bli kunngjort på: Melding innen. 3. oktober, 2008 Innbetaling: Innen. 5. oktober, 2008 Etter henvendelse: Meddelelse og Tegningsblankett 6

7 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

8 Betydelig ressurspotensial på norsk sokkel Store gjenværende ressurser mrd fat oljeekvivalenter (o.e.) uoppdaget ifølge Oljedirektoratet 1/3 av dette i Barentshavet Stabile og forutsigbare rammevilkår Tilgang på leteareal gjennom lisensrunder Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) Ordinære lisensrunder Fordelaktig skattesystem for leteselskaper System for prekvalifisering av nye selskaper Lav historisk leteaktivitet sammenlignet med andre regioner (UK, GoM) Relativt få letebrønner Høy historisk suksessrate Mindre funn vil dominere i tiden fremover i Nordsjøen Større funn i Norskehavet og Barentshavet Strukturendringer skaper nye muligheter Statoil/Hydro fusjonen Nye aktører, endret konkurransebilde Transaksjons- og finansmarkedene utvikles Ny infrastruktur skaper nye muligheter i Norskehavet Kilde: Oljedirektoratet 8

9 Tilpasninger i skattesystemet Endringer i skattesystemet i 2004 har gjort leteaktivitet langt mer attraktivt for selskaper som ikke er i skatteposisjon Selskaper som ikke er i skatteposisjon får nå refundert skatteverdien (78%) av letekostnader pådratt i 2005 eller senere Endringen i skatteloven sidestiller selskaper i og utenfor skatteposisjon Selskaper trenger ikke lenger å kjøpe seg inn i produksjon for å komme i skatteposisjon Skattelovgivningen åpner for at selskaper som avslutter aktivitet / vil ut av norsk sokkel kan få refundert skatteverdien av et eventuelt udekket underskudd (inkludert renter) og udekket friinntekt til fremføring fra Staten Gjelder kun opphør skjedd i 2005 eller senere - Finansiell risiko er betydelig redusert gjennom refusjonsordningen - 9

10 Høy historisk avkastning fremtidige muligheter Bransjen er syklisk. Historisk avkastning viser et spenn fra 10 til 15 % i dårlige tider og +/- 30 % Årlig avkastning for rettighetshavere på norsk sokkel Ettersom oljeprisen har steget betraktelig siden 2004, har den årlige avkastningen økt ytterligere siden den tid. God tilgang til egenkapital og lån Utfordringen ligger i å finne nok gode prosjekter for investering av tilgjengelig kapital Høy oljepris 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Nå: + USD 100/fat Forwardpris 2007: Ca USD 80/fat, deretter fallende mot USD +/-70/fat Svært god verdiutvikling på norske oppstartsselskaper som har blitt børsnotert (Revus, Pertra, NORECO) Kilde: Glitnir Securities. 15 % 10 % 5 % 0 % Avkastning aktiva Lineær (Avkastning egenkapital) Avkastning egenkapital Lineær (Avkastning aktiva) Kilde: Statistisk sentralbyrå, NYMEX 10

11 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

12 Forretningsidé, mål og strategi PetroInvest Nord skal Forretningside Selskapet skal nå sitt mål om å videreutvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel ved å: - ha et synlig fremtidsrettet styre og en ledelse som gjennom kunnskap og entusiasme er i stand til å følge opp eierposisjoner i North Energy AS herunder bidra positivt og gjennomføre nødvendige tiltak. - ha tilstrekkelig økonomi i Selskapet som gjør det mulig å investere og delta aktivt i relaterte og nye industrielle clustere i regionen. - utvikle investerings- og forretningssamarbeidet i nordområdene, og herunder maksimere verdiene for investorer, samarbeidspartnere og lokalt næringsliv i Selskapets forretningsidé er primært: - tegne eller kjøpe maksimale eierandeler i North Energy AS eller indirekte gjennom eierskap i selskap som allerede har eierandeler i North Energy AS - utvikle mulighetene som ligger i North Energy AS samt tilknyttede offshore- og industriprosjekter. - annen virksomhet som naturlig er knyttet til punktene ovenfor. hele landsdelen Selskapets mål er å bidra til å utvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel, og å skape avkastning på portefølje innenfor en fremvoksende petroleumsnæring i nord. Mål Videre utvikle kunnskap og kjennskap til petroleumsbransje og relaterte forretningsområder, slik at investorer og leverandørnettverk hjemmehørende i nordområdene kan utvikle sine posisjoner. 12

13 Kritiske suksessfaktorer Suksesskriterie case 1: North Energy North Energy må Utgjøre en plattform for forutsigbar og pålitelig verdiskapning og lønnsomhet for å kunne oppnå en posisjon som ledende oljeselskap i nord North Energy skal Som en attraktiv arbeidsplass, representere en kilde til kompetanse og innflytelse for eierne i deres hjemmeregion North Energy må Ha evnen til å tiltrekke seg nøkkelpersonell fra oppstart for å kunne bygge en sterk organisasjon og for å utføre selskapets strategier North Energy må Kunne etablere seg som operatør for videre utvikling av verdikjede og verdiskaping i innen tilknyttet industri og onshore aktiviteter. North Energy må Opparbeide seg en betydelig og balansert portefølje for å sikre selskapets overlevelse fremover, bærekraft og suksess. 13

14 Hvorfor investerer PetroInvest Nord i North Energy? Generelt Norsk sokkel Spesielt - North Energy Historisk god avkastning på norsk sokkel Lite tyder på at dette vil endre seg Stort gjenværende potensial på norsk og russisk sokkel Store uåpnede, prospektive områder i nord Rom for et selskap med nordnorsk feste og fokus Tilpasninger i skattesystemet finansierer leting Lavere inngangsbillett Økt tilgang på leteareal Forutsatt fortsatt høy oljepris, og forventing om høy pris i fremtiden Solid nordnorsk forankring og langsiktige gründere/investorer Desentralisert fokus/lokalisering Fyller gapet i nord Politisk klok beslutning goodwill Arbeidsmarked mindre konkurranse om kvalifisert personell Inngående kjennskap til nordområdene Veletablert og unikt nettverk politisk og lokalt Høyt kvalifisert ledelse Fordeler ved å være et lite selskap Større fleksibilitet Større relativ verdistigning ved funn Utgjør mindre trussel (i forhold til f.eks. adgang til Russisk sektor): Åpner for flere forretningsmuligheter og samarbeidspartnere 14

15 Kapitalbehov - bruk av innhentet kapital Bruk av kapital Kapitalbehov - tegning Investering i North Energy h08 MNOK 7,76 14,65 Mulig andre investeringer MNOK 0 6,55 Behov for kapitalbase Finansiere North Gjennomføre en spredning av Norths eiermiljø Utvikle investormiljøet i nord Etableringskostnader / drift MNOK 0,24 0,45 Totale kostnader MNOK 8,00-15,0 Senere kapitalbehov Evt. nye emisjoner Lånefasiliteter * Inkluderer myndighetsgodkjennelse (prekvalifisering etc) 15

16 Etablerergruppe / styre Helgeland Vekst AS v/adm.dir. Kalle Tysnes (styreleder) Helgeland Vekst AS ble stiftet i 1997, og er et privat eid investeringsselskap. Selskapets primære nedslagsfelt er Helgelandsregionen, men selskapet har også investeringer utenfor regionen. Selskapet har en bokført egenkapital på ca 92 MNOK. Selskapet har god resultatutvikling, og porteføljen viser sterk verdiutvikling.helgeland Vekst AS investerer primært i selskap som har eksistert en tid, og som har betydelig vekst- og utviklingspotensial. Investeringsselskapet stiller kapital, kompetanse og nettverk (kompetent kapital) til rådighet i engasjementsbedriftene, og investeringene har normalt et tidsperspektiv på mellom 2-7 år. Origo Nord AS v/adm.dir. Harald Karlstrøm Origo Nord AS er et innovasjonsselskap lokalisert i Alta med 11 ansatte og en omsetning i overkant av 12 millioner kroner (2006). Selskapets hovedmål er nyskaping og vekst i næringslivet i regionen. Origo ønsker å gjøre det attraktivt for nye kunnskapsbaserte virksomheter å etablere seg i regionen og arbeider derfor med å styrke og synliggjøre regionens egne fagmiljø, samtidig som det bygges nettverk til næringsliv, fagmiljøer og nyskapingsstrukturer utenfor regionen. KapNord Fond AS v/partner i Pronord AS Tore Andreassen KapNord Fond AS er et investeringsselskap med en kapitalbase på 255 millioner kroner. Fondet ble etablert sommeren 2006 og tilbyr egenkapital gjennom kjøp av aksjeposter og konvertible aksjonærlån. Fondet kan investere i små og mellomstore bedrifter, og bedrifter i en tidlig fase. Investeringsområdet er begrenset til Nord-Norge. KapNord Fond AS planlegger å gjennomføre 3-4 investeringer hvert år. Hver investering er typisk på 4-6 millioner kroner, fordelt på faser og måloppnåelse i henhold til definerte milepæler. Fondet ønsker å utøve et aktivt eierskap i de bedrifter det investeres i. 16

17 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, Petroinvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

18 Sammendrag PetroInvest Nord AS Visjon, strategi, forretningsidé Være med å skape et oljeselskap med bred nordnorsk forankring og fokus mot utvikling av verdikjede Inisielt vil vi satse på ringvirkniinger av norsk sokkel: Haltenbanken og videre nordover PetroInvest Nord skal nyttegjøre seg unike regional kompetanse og nære kjennskap/bånd til aktørene i Nord-Norge, PetroInvest Nord skal bidra til klusterdannelse og verdikjedeutvikling. Investeringen i North innbærer de risiki som normalt er knyttet til oppstrømsaktivitet offshore. Langsiktig investeringshorisont er nødvendig. Forventet avkastning antas å være i nærheten av historisk avkastning for lisenshavere på norsk sokkel North Energy Norsk organisasjon i Alta og Oslo som er bygd opp av/ved erfarne og kunnskapsrike initiativtagere North Energy ble prekvalifisert som deltager på norsk sokkel den Innhentet kapital investeres i - Organisasjonsbygging - Porteføljebygging (lisenser), gjennom tildelinger og kjøp Har påbegynn en aktiv porteføljebygging (4-6 lisenser pr. år) ~ 8 lisenser innen 2010 ~16 lisenser innen 2012 ~20 lisenser innen 2014 Betydelig potensiale i nordområdene på norsk sokkel, og i fremtiden også på Russisk side av Barentshavet Historisk høy avkastning på norsk 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % sokkel Årlig avkastning for rettighetshavere på norsk sokkel Avkastning aktiva Lineær (Avkastning egenkapital) 18 Avkastning egenkapital Lineær (Avkastning aktiva)

19 Innhold Del I II III IV V VI Tema Investeringssammendrag, PetroInvest Nord Introduksjon til norsk sokkel Selskapsbeskrivelse, PetroInvest Nord Timeplan og milepæler Sammendrag Appendix: PetroInvest Nord om North Energy Side

20 Visjon North Energy skal gjennom nordnorsk initiativ og drivkraft bli et lønnsomt og innflytelsesrikt oljeselskap som bidrar til industriell og sosial verdiskapning i nord. Alle som kommer i kontakt med North Energy vil i den sammenheng finne et selskap som lever etter de strengeste krav til ærlighet, åpenhet og etikk.

21 Organisasjon - med tillegg som operatør HMS Support Koordinator Beredsk.HNV. Boresjef Controller Stillinger som skal besettes Admin. Operasjonsgeofysiker

22 Nøkkelpersonell Erik Karlstrøm, administrerende direktør i det nye nordnorske oljeselskap North Energy AS. Erik Karlstrøm er 51 år og er født og oppvokst i Alta. Han er utdannet geolog fra Norges Tekniske høgskole i Trondheim i Erik Karlstrøm kommer nå fra stillingen som letesjef og viseadministrerende direktør i RWE Dea Egypt. I perioden var Karlstrøm assisterende direktør i RWD Dea Norge med ansvar for letevirksomheten på norsk sokkel. Han har også arbeidet for RWE/Deminex i Russland og ved hovedkontoret i Tyskland. Han har tidligere jobbet for Mobil både i Norge og USA. Karlstrøm var i perioden 2002 til 2004 formann i leteutvalget i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Med Erik Karlstrøm har North Energy AS fått en leder med bred ledererfaring fra oljeindustrien og med inngående kunnskap til de muligheter og utfordringer som den nordnorske sokkel representerer i petroleumssammenheng.

23 Nøkkelpersonell forts. Vigdis Wiik Jacobsen Lars Tveter Svein W. Johansen Knut Aaneland Astrid M. Tugwell

24 Om Norths eiere og forestående milepæler Prosess for tildeling av aksjer (ca. 4 % ) som insentivordning til nøkkelansatte er igangsatt.

25 Plan for deltagelse i brønner

26 Planleggingsbasis for TFO2008 Arbeidsprosesser OED Areal utlysning* 18. januar Søknadsfrist Evalueringsperiode OED 28 september kl Til års slutt Forhandlingsmøter OED Lisenstildeling In medio januar? Internt North Styrebehandling søknadsblokker 3. September møte * samme areal som ved foregående runde + eventuelle tilleggsareal

27 Planleggingsbasis for 20. Runde Arbeidsprosesser 1 Nominasjonsprosesen Invitasjon 26. oktober 26. Oktober 2007 Innleveringsfrist Nominasjons resultat 15. januar 18. januar 2 Annonseringsprosessen Høringsprosess - ny Svarfrist høring - ny Annonsering leteareal 10. april 23-mai 15. juni 3 Evalueringsperiode Minimun 3 måneder Innleveringsfrist søknad 7. November Behandlingsperiode 2-3 måneder Forhandlingsmøter OED Lisenstildeling 1. Kvartal 2009 Styrebehandling søknadsblokker Styremøte 10. oktober

28 Lokasjonskart Ottar, - aktuell blokk i 20. runde vstander SNØHVIT ALBATROSS ASKELADD ALKE NORD GOLIAT ALKE SØR SIGRID TORNEROSE OTTAR BAMSE NUCULA 7125 ttar Sigrid : 25 km ttar Nucula : 30 km ttar Goliat : 75 km ttar Gjesvær : 55 km nøhvit rørledning 134 km 300 Hammerfest NE km

29 Andre aktuelle blokker i 20. runde i Norskehavet Det er mange spennende blokker i de kommende lisensrundene. Selskapet arbeider med flere prospekter med sikte på tildeling.

30 Den første seismiske undersøkelsen. North Energy første sponsor Survey dekker over 1540 km2 Geo Barents 6x6000 meter kabler Tolkning og resultater i tide til en økonomisk evaluering i 20R Høyt oppsidepotensial Høy risiko før 3D data 30

31 Webside http//www.northenergy.no

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Gassutvinning og el-produksjon regional involvering og ringvirkninger Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Petro-scenarier

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Det Kongelige Olje- og energidepartementet v/ Jon Saglie Postboks 8148 Dep Oslo

Det Kongelige Olje- og energidepartementet v/ Jon Saglie Postboks 8148 Dep Oslo Det Kongelige Olje- og energidepartementet v/ Jon Saglie Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Deres ref.: Saglie Ref.nr.: 08/00202-50 Deres dato: 10.05.08 Postadr.: Postboks 1243 Vår dato: 21.05.08 9504 Alta Høringsuttalelse:

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Det norske + Aker Exploration

Det norske + Aker Exploration Det norske + Aker Exploration Fusjonsforslaget Ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2009 1 Agenda Hvorfor fusjonere? Finansiell situasjon Hvordan gjennomføring og struktur 2 Muskler til vekst Tusen

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Det norske oljeselskap ASA Nr. 2 på norsk sokkel. En stausrapport til generalforsamlingen 2. februar 2009

Det norske oljeselskap ASA Nr. 2 på norsk sokkel. En stausrapport til generalforsamlingen 2. februar 2009 Det norske oljeselskap ASA Nr. 2 på norsk sokkel En stausrapport til generalforsamlingen 2. februar 2009 Framdrift siden fusjonen mellom Pertra og NOIL November 07 I dag Ansatte 76 136 Operatørlisenser

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

North Energy. Finnmarkskonferansen 02.09.08

North Energy. Finnmarkskonferansen 02.09.08 North Energy Finnmarkskonferansen 02.09.08 Hva vil etableringen av North Energy gi regionene? Innhold Spillet om nordnorsk oljevirksomhet Hvor står North Energy i verdikjeden? Situasjonen i Barentshavet

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS

TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS TRANS BULK AS INVITASJON TIL EMISJON 2015 EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS AKSJENS PÅLYDENDE NOK 100,- MINIMUMSTEGNING TOTALT NOK 100 000 EMISJONEN BEGRENSES TIL NOK 10 000 000 TEGNINGSPERIODE 1.9

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO Første kvartal 2016 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks AFK pr 31.03.2016 AFK Antall aksjer Aksjekurs Markedsverdi Netto renteb gjeld Enterprise value (EV): 2,2

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel NOTAT Til gruppeledere på Stortinget Fra Det norske oljeselskap ASA Trondheim 17. juni 2008 Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel Sammendrag Omleggingen av lisenspolitikken og skatteendringene

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Olje- og energiminister Einar Steensnæs OG 21 ForumInstitutt for energiteknikk, Kjeller 15. oktober 2003 Total olje- og gassproduksjon

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer