Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2

3 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT

4 INNHOLD Hovedtall for Kristiansand kommunale pensjonskasse... 5 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger...15 Kontantstrømanalyse Egenkapitalendringer - oppstilling Forsikringsteknisk oppgjør og aktuarerklæring...26 Revisjonsberetning

5 HOVEDTALL FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Nøkkeltall i 1000 kr Forholdstall: Bokført avkastning 4,07 % 4,85 % 4,56 % 4,63 % 4,00 % Verdijustert avkastning 6,01 % 8,35 % 7,79 % 2,14 % 6,87 % Kapitaldekning 12,30 % 12,80 % 14,70 % 16,40 % 16,30 % Lovpålagt kapitaldekning 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % Forsikringsrelaterte adm.kostnader av gj.sn.kollektivportefølje 0,21 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,25 % Dekningsgrad faktisk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dekningsgrad minstekrav 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Regnskapstall (tall i tusen): Premieinntekter (ekskl.refusj.) Pensjoner (netto) Eiendeler: Eiendeler i selskapsporteføljen; Finansielle eiendeler - amortisert kost Finansielle eiendeler - virkelig verdi Fordringer Andre eiendeler Eiendeler i kollektivporteføljen; Finansielle eiendeler - amortisert kost Finansielle eiendeler - virkelig verdi SUM eiendeler Medlemmer (antall): Aktive Oppsatte med rett Oppsatte uten rett Sum aktive og oppsatte Pensjonister (antall): SUM pensjonister herav alderspensjon herav AFP og tidligpensjon herav uførepensjon herav ektefellepensjon herav barnepensjon SUM forsikrede

6 ÅRSBERETNING 2014 PENSJONSKASSENS FORMÅL OG RETTSSTILLING Kristiansand kommunale pensjonskasse ble opprettet av Kristiansand bystyre. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede i henhold til pensjonskassens vedtekter. Pensjonskassens målsetting er å tilby Kristiansand kommune og øvrige medlemsforetak i pensjonskassen en økonomisk konkurransedyktig pensjonsordning med en opplevelse av god service både for arbeidsgiver, medlemmer og pensjonister. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsførsel. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens midler og hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke for noen del tilfalle kommunen eller dens kreditorer. PENSJONSKASSENS STYRE OG ADMINISTRASJON Det ble i 2014 avholdt 8 styremøter og behandlet 50 saker. Pensjonskassens styre har i 2014 bestått av flg.; Oppnevnt av bystyret Elfie Dørum (Ap) leder Knut Dannevig (Uavh.) nest. leder Oddbjørn Kleivane (KrF) Bjørn Fjellstad (Uavh.) Varamedlemmer Øyvind Berntsen (FRP) Gerd Corneliussen (PP) Øyvind Hvalen (PP) Atle Tjelflaat (Uavh.) Tore Austad (H) Irene Solli (KRF) Solveig Nilsen (V) Steen Koekebakker(Uavh.) Det er ved utgangen av ansatte i pensjonskassen, fordelt på 4,9 årsverkstilling. Sykefraværet gjennom 2014 var på 1,0%, mot 0,8% i Styret anser at arbeidsmiljøet i pensjonskassen er godt. Pensjonskassen flyttet i 2014 inn i hensiktsmessige lokaler i Rådhusgaten 26. Pensjonskassens ansvarshavende aktuar og forsikringstekniske rådgiver er Linda E. Johansen i KLP Forsikringsservice A/S. Pensjonskassen har avtale med selskapet Gabler A/S om leie av pensjonsberegningssystem. Revisjonsselskapet Deloitte A/S er pensjonskassens revisor. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet, mens Trygderetten er ankeorgan for vedtak i tilknytning til pensjonsområdet. Sparebanken Sør forvalter pensjonskassens medlemslån etter særskilt avtale. Banken sørger for alle formalia ved låneopptak, utbetaling av lån og innkreving av renter og avdrag. Pensjonskassen er medlem av interesseorganet Pensjonskasseforeningen som organiserer private og kommunale, selvstendige pensjonskasser. Pensjonskasseforeningen arbeider aktivt med oppgaver av felles interesse for kassene, og tilbyr kurs, samlinger og veiledning overfor sine medlemmer. Pensjonskassen er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. Utpekt av arbeidstakerorganisasjoner Rannveig Dyrdal (Fagf.) Åse Birkrem (Delta) Varamedlemmer Therese Løvseth (Fagf.) Svein T. Kvernes (Delta) Ole-Chr.Askevold (Delta) MEDLEMSFORETAK Pensjonskassen er pliktig pensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune som fyller Hovedtariffavtalens krav for medlemskap i offentlige pensjonsinnretninger. Dette er med virkning fra 2013 slik at innmelding i offentlig pensjonsordning skjer fra første arbeidstime. I tillegg til de kommuneansatte kan andre virksomheter med minst 50% eierskap fra Kristiansand kommune eller virksomheter med nær tilknytning til kommunen, ha sin pensjonsordning i pensjonskassen. 6

7 Ved utgangen av 2014 hadde følgende kommunale-/ interkommunale virksomheter pensjonsordningen i pensjonskassen: Kristiansand kommune Cultiva Knutepunkt Sørlandet Kristiansand Boligselskap KF Kristiansand Brann og Redning IKS Kristiansand Havn KF Kristiansand Kino Drift A/S Kristiansand kommunale pensjonskasse Kristiansand Parkeringsselskap KF Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Kirkelig fellesråd Avfall Sør Bedrift A/S Avfall Sør Husholdning A/S Agder Bomdrift A/S FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Pensjonsytelsene Pensjonsordningen i offentlig sektor er tariffestet og fremgår av Hovedtariffavtalen. Ordningen er en såkalt bruttoordning med en fast ytelsesplan og garantert ytelse for årskullene født før 1959 på 66% av pensjonsgrunnlaget. Sistnevnte innebærer lønn samt evt. pensjonsgivende tillegg ved fratreden, inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Full opptjeningstid er på 30 år. Pensjonskassens ytelser er alders-, uføre- og etterlattepensjon i form av enke-, enkemannspensjon og barnepensjon. Etterlattepensjonene ble gjort om til nettoytelser for tilfeller inntrådt etter Tilsvarende har det gjennom store deler av 2014 vært betydelige forberedelser knyttet til endringer som skal gjelde med virkning fra for uføre-pensjoner. Disse vil også endres fra bruttoytelser til å bli nettopensjoner fra pensjonskassen, noe som innebærer at utbetalingene ikke lenger vil bli samordnet med utbetalingene som skjer fra Folketrygden. pensjonsrettigheter i det tilfelle at arbeidsgivere slås konkurs eller opphører av annen grunn. Finansieringen av denne sikringsordningen, samt administrasjonen av overføringsavtalen skjer gjennom innbetaling av en egen avgift. Premier Den ordinære pensjonspremien for 2014 var på 11,05%, hvorav 2% utgjorde arbeidstakers andel. Tilsvarende premiesats ble også benyttet for den nye folkevalgteordningen i pensjonskassen som trådte i kraft fra Pensjonspremien er beregnet med en diskonteringsrente som i snitt utgjør 2,86 prosent p.a. Ordinær pensjonspremie for 2014 utgjorde kr.192,1 mill. I tillegg viser avstemmingen pr at faktisk reguleringspremie for året er på kr.133,9 mill. Reguleringspremie skal dekke årets lønns- og G-vekst. Det er også innbetalt kr.3,5 mill. til rentegarantipremie. Medlemstall Pensjonskassen har pr premiebetalende medlemmer, en økning på 151 sammenliknet med foregående år. Foregående års endring i innmeldings-kriteriene i pensjonskassen forklarer en stor økning i antallet personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte med opptjening lavere enn 3 år). Dette tallet er økt gjennom 2014 med 912 stk. til personer. Pensjonister og utbetalte pensjoner Det er i 2014 utbetalt samlet kr.134,4 mill. i pensjoner til pensjonskassens alders-, uføre- og etterlattepensjonister. Pensjonskassen har mottatt kr.9,1 mill. i netto refusjoner fra andre pensjonsordninger slik at netto utbetalte pensjoner var kr.125,3 mill., mot kr.116,7 mill. i Pensjonskassen har ved utgangen av alderspensjonister (1.432 i 2013), mens ytterligere 166 mottar AFP/ tidligpensjon (167), uførepensjonister (967), og til sammen 297 etterlattepensjonister (284). I sistnevnte inngår 31 personer som mottar barnepensjon (24). Parallelt med gjennomføring av ny pensjonsreform for ytelser fra Folketrygden fra , ble det også innført andre endringer i tjenestepensjonsordningene, bl.a. ved levealdersjustering og nye prinsipper for den årlige reguleringen av pensjoner under utbetaling. Pensjonskassen har ikke fi nansieringsansvar for Avtalefestet Pensjon (AFP). Dette er ytelser som pensjonskassen administrerer på vegne av arbeidsgiver, og får omkostningene som utledes av dette dekket krone for krone fra de respektive medlemsforetak. Pensjonskassen inngår som part i den såkalte Overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse. Avtalen sikrer overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetak i pensjonskassen er tilknyttet Overføringsavtalen gjennom en egen tilslutningserklæring til denne. Overføringsavtalen innebærer også en automatisk tilknytning til en sikringsordning som skal sikre 7

8 FINANSVIRKSOMHETEN Organisering Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringsvirksomhetslovens regelverk for dette som trådte i kraft med virkning fra Bestemmelser innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentligste av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet, og har etablert et system hvor porteføljene splittes i samsvar med de bakenforliggende forpliktelser på tidspunkter for gitte regnskapsavslutninger gjennom året. Tilsvarende deles avkastningen pr. portefølje i samsvar med gjennomsnittlig respektive porteføljeandel gjennom året. Denne inndelingen fremgår av det som i oppstillingsplan er kalt h.h.v. teknisk og ikke-teknisk regnskap. Pensjonskassen har pr. utgangen av 2014 etter egen vurdering, fi re hovedmandater plassert i ulike omløpsmidler. DnB Asset Management forvalter norske rentepapirer, Danske Capital norske aksjer, mens midler i fond med utenlandsk aksjeeksponering samt obligasjoner som holdes til forfall forvaltes av h.h.v. KLP Fondsforvaltning og Storebrand Kapitalforvaltning. I tillegg til disse forvaltningsavtalene er det også plassert midler i ulike pengemarkeds-, obligasjons- og eiendomsfond. Forvaltningen foretas etter fastsatte etiske retningslinjer. Styret har vedtatt et eget strategidokument for kapitalforvaltningen i pensjonskassen. Styret skal hvert år revidere og eventuelt videreutvikle kapitalforvaltnings-strategien. Det fastsettes en såkalt idealportefølje, med basis i den risikobærende evne som pensjonskassen innehar på beslutningstidspunktet. Med unntak av midlene i eiendomsfond, er pensjonskassens plasseringer hovedsakelig i børsnoterte papirer, noe som innebærer at pensjonskassens likviditetsrisiko til en hver tid anses å være lav. Pensjonskassen har avtale med selskapet Formuesforvaltning A/S om fi nansielle rådgivningstjenester innenfor kapitalforvaltningen. Avtalen innebærer løpende tilgang til vurderinger rundt kapitalmarkedene, samt bidrag fra representanter derfra på styremøter o.a. når administrasjon og styret fi nner dette formålstjenlig. Videre har pensjonskassen inngått avtale med selskapet Mercer A/S om overvåking av resultatrapportering og utførelse av risikoanalyser, begge deler i samsvar med bestemmelser om dette i Kapitalforvaltningsforskriften. Overvåkingsrapport og risikoanalyser oversendes pensjonskassen en gang i kvartalet, og behandles av styret. Finansmarked og makro 2014 ble etter hvert et relativt begivenhetsrikt år, hvor oljeprisfall og svekkelse av NOK påvirket de fleste investorer med norske kroner som sin basisvaluta. Oljen har falt på en kombinasjon av svak global vekst og økt tilbud etter at skiferolje i USA som for alvor har gjort sitt inntog. Med unntak av krisen i Ukraina har det også vært relativt lite geopolitisk uro. OPECs beslutning om ikke å kutte i produksjon har bidratt til at oljeprisen gjennom 2014 falt 48 % (-36 % målt i NOK). Globalt har USA utkrystallisert seg som den regionen med sterkest vekst, hvor spesielt bolig- og arbeidsmarkedet fortsatt er i bedring. Arbeidsledigheten begynner sågar å nærme seg nivåene fra før fi nanskrisen. Dette har medført at den amerikanske sentralbanken har avsluttet sine kvantitative lettelser, og signalisert at styringsrentene vil bli satt opp i løpet av BNP-veksten for 2014 endte sannsynligvis på rundt 2,3 2,4 %, og konsensus venter en BNP-vekst for inneværende år på 3 % eller høyere. Det amerikanske aksjemarkedet har vært blant de sterkeste markedene gjennom 2014, med en oppgang for S&P 500-indeksen på 14 % (utbyttejustert). Samtidig har dollaren vært blant de sterkeste valutaene gjennom På den annen side lider Europa og Eurosonen fortsatt av etterdønningene etter fi nanskrisen. Høy arbeidsledighet, lav prisvekst kombinert med fraværet av fi nanspolitiske stimulanser setter stadig større press på at den europeiske sentralbanken må iverksette kvantitative stimulanser på linje med hva FED, sentralbankene i England og Japan har gjennomført de siste årene. Europeiske aksjer har følgelig gitt relativt svak avkastning gjennom 2014, mens europeiske statsrenter har falt til nye bunnivåer, drevet av forventninger om at ECB i løpet av 1. kvartal 2015 vil starte å kjøpe stats- og selskapsobligasjoner i markedet. Målet vil være å holde rentene lave, og svekke euroen. Innen fremvoksende markeder har styrking av dollar og fallende råvarepriser bidratt negativt, spesielt innen rentemarkedet. Både fallende oljepris og sanksjoner fra vestlige land etter Russlands inntog i Ukraina har lagt press på russiske aksjer og rubelen. På den annen side har Indiske aksjer vært blant vinnerne i 2014 etter valget i mai, hvor Modi kom inn med målsetning om å liberalisere den indiske økonomien. Det kinesiske markedet fi kk også en sterk utvikling gjennom 2. halvår En kombinasjon av attraktiv relativ prising, tegn til avtagende fall i boligpriser, mindre restriktiv pengepolitikk, og sterk innenlands etterspørsel etter aksjer har resultert i at Shanghai-indeksen har steget nesten 60 % i perioden Norske aksjer var ved halvårsskiftet blant vinnerne globalt med en oppgang på over 12 %. Det etterfølgende fallet i oljeprisen, kombinert med allerede annonserte kutt i oljeselskapenes investeringer, har bidratt til at både oljeprodusenter og ikke minst leverandører til oljeindustrien har opplevd store kursfall gjennom 2. halvår. Det overraskende rentekuttet fra Norges Bank i desember forsterket samtidig fallet til NOK relativt til de fleste andre valutaer, slik at NOK ble blant de svakeste valutaene i Selv om lav oljepris, med smitteeffekter overfor andre industrier, isolert sett er negativt for norsk økonomi, har den svake valutaen bidratt til at norsk eksportindustri har bedret sin konkurransekraft. Ikke minst oppdrettssektoren nyter godt av den svake valutaen til tross for russiske sanksjoner mot norsk fi sk. Olje- og oljeservice utgjør dessuten en stadig mindre andel av Oslo Børs, med en nedgang fra over 50 % i 2007 til rundt 25 % ved utgangen av 2014 som et resultat av fallende aksjekurser. Statoil utgjør nå under 16% av OSEBX-indeksen mot over 20% i desember

9 Fig. Avkastning i utvalgte aktivaklasser og regioner 2014 Pensjonskassens strategi for forvaltningen av fi nanskapitalen (investeringsstrategi) reflekterer de langsiktige pensjonsforpliktelsene pensjonskassen har. Endringene gjennom 2014 har gitt noe høyere aksjeandel, på bekostning av lavere bank-/ pengemarkedsandel og andel av obligasjoner som holdes til forfall. Finanskapital og avkastning Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 4,7 mrd. kroner, en økning på drøye 0,4 mrd. i Pensjonskassen hadde i 2014 en verdijustert avkastning på 6,0% (8,35% i 2013). Avkastningen er beregnet etter den såkalte Dietz formel som gir en tidsvektet avkastningsmåling. Aksjer og andeler Pensjonskassens aksjebeholdning pr utgjorde 1.195,9 mill. Av dette var 350,6 mill. plassert i norske enkeltaksjer, mens resterende 845,3 mill. er pensjonskassens beholdning av aksjefond med global eksponering. I prosent av pensjonskassens samlede forvaltningskapital utgjorde samlet aksjeeksponering 25,3% ved utgangen av 2014, mens tilsvarende andel ved årets begynnelse var på 22,3%. Plasseringene i globale aksjefond er valutasikret innenfor en dekningsgrad på % Avkastningen på pensjonskassens portefølje av norske aksjer ble på 11,9% (+22,3% i 2013), mens tilsvarende på de globale fondene var samlet 11,3% (+30,2%). Benyttede sammenlikningsindekser på disse plasseringene er hhv. Oslo Børs Hovedindeks og primært MSCI World. Disse steg med hhv. 4,9% og 11,0%. Pensjonskassen har plassert 119,3 mill. i eiendomsfondet Aberdeen Eiendom Norge 1. Plasseringen gav i 2014 en avkastning på 6,7% (4,9% i 2013). Ytterligere 52,9 mill. plassert i Storebrand Eiendomsfond Norge KS kastet av seg 7,1% (4,4%). Samlet eksponering i eiendomsaktiva utgjorde dermed 3,6% (3,9% pr ). Obligasjoner og pengemarkedsfond Beholdningen av obligasjons- og pengemarkeds-plasseringer utgjorde til sammen 3.049,4 mill. Av dette var obligasjoner tilsvarende 1.073,6 mill. investeringer som holdes frem til forfall. Inkludert er også midler for til sammen 190,6 mill. i pengemarkedsfond, 276,0 mill. i obligasjonsfond, 247,0 mill. i høyrentefond samt 105,8 mill. i globale rentefond. Avkastningen på pensjonskassens rentepapirer som måles til virkelig verdi gav 4,7%, mot en veiet sammenliknings-indeks på 3,9%. Obligasjoner som holdes til forfall gav gjennom året en avkastning på 4,4%. Gjennom rammer for maksimale engasjementer og eksplisitte krav til diversifi sering i porteføljen av hold-til forfallobligasjoner, vurderes denne til å stå seg godt i forhold til løpende kredittrisiko, som for øvrig sier noe om hvordan utsteder av et verdipapir eller en lånekunde er i stand til å oppfylle sin forpliktelse. Midlene plassert i pengemarkedsfond og bankinnskudd gav i snitt en avkastning på 2,9 %. Utlån Pensjonskassen yter fortsatt lån til sine medlemmer. Kredittrisikoen for medlemslånene begrenses ved at det kreves sikkerhet innenfor 70% av verdi på låntakers egen bolig- eller fritidseiendom, samt at det ikke ytes lån hvis lånesøkers samlede belåning overstiger 2,5 ganger brutto inntekt. Det har ikke vært tap i utlånsporteføljen de siste 10 årene. Samlede utlån til pensjonskassens medlemmer utgjør 38,7 9

10 mill. ved utgangen av Dette tilsvarer kun 0,8% av den samlede forvaltningskapital i pensjonskassen, og utlånsvolumets plass i den samlede kapitalforvaltningen er således ytterligere marginalisert gjennom Lånerenten lå ved utgangen av 2014 på 3,3%. Renten fastsettes gjennom en viss sammenlikning mot renten på tilsvarende lån i utvalgte banker. Bankinnskudd Resterende del av pensjonskassens midler er plassert som bankinnskudd i henhold til de kredittlinjer som er vedtatt av pensjonskassens styre. Driftskonti er i Sparebanken Sør, til en forrentning som fastsettes på basis av løpende pengemarkedsrente. Innskuddsrenten har vært sterkt fallende gjennom 2014, og har i snitt for denne innskuddstypen lagt på 2,9% p.a., mens øvrige bankinnskudd i snitt har gitt 3,3% p.a. Samlet finansresultat Netto bokført fi nansresultat er på 167,9 mill. mot 184,2 mill. i Av dette henføres 158,1 mill. til kollektivporteføljen via det tekniske resultatet. Finansresultat etter justering for endringer i urealiserte verdier utgjorde 261,7 mill. mot 325,3 mill. i FINANSIELL RISIKOSTYRING OG SOLIDITET Pensjonskassen søker å oppnå en fi nansavkastning på sin fi nanskapital som står seg i det lengre tidsperspektiv i forhold til lønnsvekst og inflasjon. Samtidig stilles også høye krav til årlig avkastning som det er utfordrende å oppnå med dagens meget lave renter. Det innebærer at pensjonskassen i sin fi nansforvaltning må plassere i verdipapirer og fond som innebærer risiko for svingninger og endog verdifall, men som også samlet og ved gode plasseringsvalg gir høyere avkastning enn plasseringer som har liten eller ingen fi nansiell risiko. Sentralt i ivaretakelsen av så vel kortsiktige som langsiktige målsettinger om tilfredsstillende avkastning, vil det derfor være at pensjonskassen til en hver tid har fi nansiell evne til å bære risiko i den løpende kapitalforvaltning. Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetakene tilførte i løpet av 2014 kr 15,5 mill. i ny egenkapital til pensjonskassen. Dette medvirker til å dekke opp for økningen i pensjonskassens pensjonsforpliktelser og tilhørende forvaltningskapital gjennom året. Kapitaldekningen i pensjonskassen utgjør 12,3% ved utgangen av 2014 (12,8% i 2013). Målt mot lovpålagt krav på 8% fremstår dekningen å være tilfredsstillende. Pensjonskassens buffer til å gjøre plasseringer som innebærer risiko, dvs. pensjonskassens bufferkapital, består av ansvarlig kapital utover lovens minstekrav på 8%, tilleggsavsetninger og midler på kursregulerings- og risikoutjevningsfond. Styret har i forhold til strategien for kapitalforvaltningen lagt vekt på å ha en sunn balanse mellom bufferkapital og risikoeksponering, og er derfor tilfreds med at 2014 har gitt en avkastning som styrker den nominelle bufferkapitalen i pensjonskassen. Dette gjelder særskilt for økningen i kursreguleringsfondet. Svingningene som nærmest daglig erfares i fi nansmarkedene, viser viktigheten av en robust strategi for kapitalforvaltningen. Pensjonskassens styre bruker hvert år mye tid på gjennomgang og vurdering av forvaltningsstrategien. Helt sentralt i kapitalforvaltningen står utnyttelsen av bufferkapitalen i pensjons- kassen og den løpende styringen av risikoen pensjonskassen til enhver tid er eksponert mot i et fi nansmarked under stadig endring. Pensjonskassen foretar løpende stresstester for å simulere hvordan pensjonskassens portefølje vil utvikle seg i et «worst case» scenario for fi nansmarkedet. Finanstilsynets anbefalte modeller og anslag for «worst case» benyttes. Beregningene i stresstest I er basert på målinger i verdiendringer (virkelig verdi) målt mot bufferkapital i en tenkt avviklingssituasjon for pensjonskassen. Stresstest II måler tilsvarende i bokførte verdier målt mot bufferkapital gitt løpende drift i pensjonskassen. I begge stresstestene testes forutsetningen ved fall i aksjeog eiendomsmarkedet, samt rente- og valutakursendringer. I tillegg tas også hensyn til forsikringsmessige utfall som ligger utenfor aktuarens ordinære beregning av forsikringsrisiko. Disse utfallene korrigeres deretter med såkalte korrelasjonseffekter, som er historisk erfarte sammenfall i svingninger i aksje- og obligasjonskurser samt renter og eiendomsverdier. Utfallet som fremkommer av stresstestene, altså risikoen for verdifall i pensjonskassen fi nanskapital, blir målt mot pensjonskassens bufferkapital. Pensjonskassens tapspotensiale beregnet etter prinsippene i stresstest II legger beslag på 62% av bufferkapitalen pr (61% i 2013). Dette ligger godt innenfor de nivåer som styret har angitt for forholdstallet. Styret følger overvåkent med på utviklingen i stress-testingen og gjør sammen med vurderinger av situasjon og utsikter for fi nansmarkedet, løpende tilpasninger i pensjonskassens plasseringer i fi nanskapitalen. Beregningene i stresstest 1 viser at den særs lave renten som preger fi nansmarkedene ved utgangen av 2014, resulterer i en bufferkapitalutnyttelse som ligger ut over nivåene vi har sett de siste årene. Dette skyldes konkret at kapitaliseringsrenten som Finanstilsynet i denne testen anviser for opptjente premiereserver, ligger under nivået som er satt for grunnlagsrenten i pensjonskassen. Styret vil følge denne utviklingen nøye, og se nærmere på mulige tiltak for å imøtekomme dette forholdet. Styret har i samsvar med krav i den såkalte likviditetsstyringsforskriften, fastsatt egne retningslinjer rundt likviditetsstyringen i pensjonskassen. Pensjonskassens strategi for kapitalforvaltningen innebærer hovedsakelig plassering i likvide fond og enkeltpapirer som kan realiseres på kort varsel. De minst likvide plasseringene er medlemslån og midler i eiendomsfond, men samlet utgjør dette så lite av pensjonskassens samlede forvaltningskapital at det ikke svekker inntrykket av en svært god samlet likvid kapitalsituasjon. ANNET Pensjonskassen driver ikke forsknings- og utviklingsarbeid i egen regi, men nyter bl.a. gjennom tilknytningen til Pensjonskasseforeningen og dets tilknyttede samarbeidspartnere, godt av betydelig utrednings- og kompetansefremmende tiltak. Pensjonskassens styre og ledelse er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene i samsvar med norsk lov. Administrasjonens (to kvinner og tre menn) og styrets nåværende (tre kvinner og tre menn) sammensetning viser i praksis en likedeling mellom kjønnene. 10

11 Godtgjørelse til revisor utgjorde til sammen kr ,- inkl. mva. i Utbetalt samlet honorar til styre- og varamedlemmer var på til sammen kr ,-. Pensjonskassen er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. ENDRINGER I FORSIKRINGS-FORPLIKTELSENE OG RESULTATDISPONERING Det er i 2014 resultatført følgende endringer i pensjonskassens forsikringsforpliktelser; Pliktige avsetninger til premiereserve kr. 279,0 mill. Endring i kursreguleringsfond kr. 88,3 mill. Endring i premiefondet kr. 2,1 mill Sum resultatførte endringer kontraktsfastsatte forpliktelser kr. 369,4 mill. Videre har pensjonskassen avsatt renteresultatet på kr.49,9 mill. samt kr.15,0 mill. av risikoresultatet til medlemsforetakenes premiefond. Dette er gjort med bakgrunn i at Kristiansand kommune har uttrykt intensjon om å tilføre ytterligere kjernekapitalinnskudd til pensjonskassen for inneværende Pensjonskassens positive administrasjonsresultat på kr.1,9 mill. tilføres, sammen med rentegarantipremien på kr.3,4 mill., til opptjent egenkapital. Sammen med det positive resultatet fra ikke-teknisk regnskap (selskapsporteføljen), innebærer det at pensjonskassens opptjente egenkapital styrkes med netto kr.20,0 mill. gjennom Fra dette trekkes imidlertid beløpet på kr.2,1 mill. som er å betrakte som avsluttende oppreservering for «langt liv». Resterende del av pensjonskassens totale resultat for 2014 er dermed på kr. 8,0 mill. og overføres til risikoutjevningsfond. FREMTIDSUTSIKTER Styret i Kristiansand kommunale pensjonskasse har lagt til grunn for sitt styrearbeid at pensjonskassen skal drives slik at Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetakene må betale minst mulig premie for å dekke pensjonsforpliktelsene både på kort og lang sikt. Levealderen i Norge har gledelig nok økt betydelig over flere år, og pensjonskassen har de senere år anvendt gode årsresultater til å reservere opp for de økte forpliktelser som følger av at folk lever lenger. Finanstilsynets krav til avsetninger er dermed oppfylt uten at det har vært nødvendig å innkreve ekstra innbetaling til dette fra kommunen og de øvrige medlemsforetakene. Basert på en viss bedring i global vekst i 2015 og bra inntjeningsvekst for selskapene, forventes aksjemarkedet å gi nær normalavkastning. Vi forventer imidlertid et større utfallsrom enn normalt, gitt at særlig det amerikanske aksjemarkedet ikke lenger fremstår som billig. Det norske aksjemarkedets utvikling vil være avhengig av en viss bedring i oljeprisen fra dagens nivå (45-50 USD/fat). Rentemarkedet forventes å gi meget lav avkastning, gitt at rentene er på historisk lave nivåer. Kredittpåslagene innen høyrentesegmentet globalt har kommet noe ut høsten 2014, og forventes derigjennom å gi tilfredsstillende avkastning i Det norske høyrentemarkedet er p.t. usikkert. Avkastningen vil avhenge av oljeprisens videre utvikling. Ved en viss normalisering av oljeprisen mot USD 70/fat forventes året å bli tilfredsstillende. Dersom dette ikke skjer vil høyrentemarkedet i Norge utvikle seg negativt. Rammebetingelsene for pensjonskasser er i kontinuerlig forandring, det gjelder både rent regulatoriske krav og de store endringene som fi nner sted i global og norsk real- og fi nansøkonomi. Samtidig tyder alt på at pensjonsordningen i offentlig sektor vil være et sentralt tema fremover. En må påregne at temaet gis stor plass i de kommende lønnsoppgjør, og at så vel innretning som fi nansiering fremover vil kunne påvirke innhold i, og omfanget av leveransen fra pensjonskassen. Styret vil påse at pensjonskassen er tilstrekkelig rustet til å tilpasse seg regelendringer og endringer i rammebetingelsene, slik at det samlede produktet som leveres fra pensjonskassen fremstår godt og konkurransedyktig. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2014 er avlagt med forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter av ovennevnte at forutsetningen er til stede. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner heller ikke til at det er ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av pensjonskassens økonomiske stilling og av resultatet for Kristiansand, den 16.mars 2015 Styret for Kristiansand kommunale pensjonskasse 11

12 RESULTATREGNSKAP Note TEKNISK REGNSKAP (tall i tusen) 1. Premieinntekter Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier -120 Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Pensjoner mv Utbetalte pensjoner mv Brutto Endring i erstatningsavsetninger Brutto Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre Sum pensjoner Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1. Endring i premiereserve (Til)/fra premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innsk.fond og pensjonistenes oversk.fond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene - kontraktsfastsatte f Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilornet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 10, Forvaltningskostnader , Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 10, Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnader , Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponeringer Overført til risikoutjevningsfond Overført til annen opptjent egenkapital Sum disponeringer

13 BALANSE Note EIENDELER (tall i tusen) EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Sum investeringer Fordringer 3.1. Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Kasse, bank Sum andre eiendeler Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljen SUM EIENDELER

14 BALANSE - forts. Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER (tall i tusen) 10. Innskutt egenkapital 22 Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital m.v Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital m.v Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser o.l Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

15 NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2014 er avlagt i henhold til regnskapsloven og Forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak, vedtatt Den tidligere forskriften om årsregnskap ble gjort gjeldende for pensjonsforetak med virkning fra Forskriftens viktigste konsekvenser for oppstilling og anvendte regnskapsprinsipper på enkelte aktivaklasser beskrives i det følgende; Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner som holdes til forfall er vurdert til anskaffelseskost med tillegg/fradrag for amortisert overkurs/ underkurs. Overkurs/underkurs og omkostninger fordeles over obligasjonens resterende løpetid, i form av ned-/oppskrivinger etter nåverdi/effektiv rente metoden, også kalt amortiseringer. Amortisert overkurs/underkurs resultatføres som justering av obligasjonens løpende renteinntekt. Styret har besluttet at disse obligasjonene skal holdes til forfall. Pantelån Utlån er oppført til nominelle verdier i balansen, med fradrag for 100 i tapsavsetning. Pensjonskassen har vedtatt rutiner som relaterer seg til forskrift om den regnskapsmessige behandlingen av utlån og garantier i fi nansinstitusjoner Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler og Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Årets positive verdiendring på investeringene er delvis ført mot kursreguleringsfondet (teknisk regnskap), mens resterende er ført mot annen opptjent egenkapital (ikke-teknisk regnskap), og i egen note spesifi sert som kursreserve i selskapsporteføljen. Aksjer m.v. (jfr. selskapsskatteloven 5-1 nr 1) er tilordnet anskaffelseskost etter FIFO-metoden pr.portefølje. For andre fi nansielle eiendeler er gjennomsnittskurs benyttet. Utlån og fordringer omfatter pensjonskassens korttidsinnskudd hos banker, eksklusive ordinære driftskonti som inngår i regnskapsposten Andre fi nansielle eiendeler i kollektivporteføljen, mens det i selskapsporteføljen inngår i Kasse, Bank. Derivat som sikring Pensjonskassen benytter seg av virkelig verdi sikring. Derivater som faller inn under denne kategorien regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Fordringer Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er vurdert å ikke være tapsutsatt. Avsetninger Avsetninger til forsikringsfond Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Årets avsetning til premiereserve er i samsvar med aktuarens forsikringstekniske beregning som fremgår i egen oversikt. Pensjonskassen oppfylte med virkning fra de nye dødelighetsforutsetningene som trådte i kraft gjennom den nye premietariffen K2013. Premiereserve inkluderer avsetning til administrasjonsreserve, mens inntrufne forsikringstilfeller som enda ikke er oppgjort (de såkalte IBNR/RBNS-tilfeller), er ført til Erstatningsavsetning. Det viser seg at ny uføreordning som trer i kraft med virkning fra vil innebære en vesentlig reduksjon i uføreforpliktelsene for offentlig tjenestepensjon. Dette vil således medføre et lavere reservekrav for disse ytelsene for kommende år, mens effekten allerede leses i 2014 når det gjelder reduksjon ierstatningsavsetningene. Avsetningen til administrasjonsreserve er økt tilsvarende grunnlagsrenten i Tilleggsavsetninger Representerer en forsikringsmessig buffer som kan benyttes i de år den fi nansielle avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke grunnlagsrenten som pr. utgangen av 2014 er på gjennomsnittlig 2,86%. Premiefond Premiefondet er kundenes avsetning til fremtidige premieinnbetalinger. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet benyttes til å styrke avsetningene til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Risikoutjevningsfondet klassifi seres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringsvirksomhetslovens kapittel 9, med tilhørende forskrift. Skatt Pensjonskasser skattelegges etter samme regelverk som gjensidige livsforsikrings-selskaper. Pensjonskassens fi nansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel ikke oppfyller kravet til balanseføring etter god regnskapsskikk. Pensjonskassen ilegges 0,3 % formuesskatt av ligningsmessig nettoformue. Sammenlignbare tall Alle tall i resultat- og balanseoppstillingen, samt i notene presentert i hele tusen. Inndeling av forvaltningskapitalen Under henvisning til 9-7 i Forsikringsvirksomhetsloven, er pensjonskassens forvaltningskapital delt inn i h.h.v. en selskaps- og en kollektivportefølje. Midler i selskapsporteføljen skal tilsvare pensjonskassens innskutte og opptjente egenkapital, samt ansvarlige lånekapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene, mens kollektivporteføljens midler skal tilsvare de avsatte kontraktsfastsatte forpliktene, med tillegg for Risikoutjevningsfond. Midlene er gitt en felles forvaltning, men er splittet i samsvar med forholdsmessigheten på pensjonskassens passivaside. Tilsvarende fordeles fi nansavkastningen i samsvar med selskaps- og kollektivporteføljens gjennomsnittlige vekting gjennom året. Inndelingene ser slik ut for 2014; Kollektiv- Selskapsportefølje portefølje Fordeling av balanse pr (samt ureal. avk.) 93,88 % 6,12 % Fordeling av realisert fi nansavkastning 94,16 % 5,84 % Fordeling av urealiserte verdier 93,87 % 6,13 % 15

16 NOTE 2 FORFALTE PREMIER Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar. Arbeidsgivertilskuddet var i 2014 på 9,05% (8,85% i 2013). Av totalpremien på 11,05% utgjorde 8,9% normalpremie, 0,7% i administrasjonspremie og 1,45% til såkalte ikke-forsikringsbare ytelser. Sistnevnte er avstemt pr mot faktiske kostnader og viser for mye innbetalt med kr.7,9 mill. Folkevalgte fi kk en ny pensjonsordning fra , med samlet premiesats 11,05%. Satsen i ordningen som ble avviklet i 2013 var til sammenlikning på 26%. Reguleringspremien beregnes på basis av årets lønns- og G-regulering, og ble innkrevet med kr.148,4 mill. (95,0 mill.). Dette premieelementet er også avstemt mot faktiske kostnader ved utgangen av året og viser for mye innbetalt med kr.14,5 mill., mens det i 2013 var innbetalt for lite med kr.9,7 mill. For mye innbetalt til dekning av h.h.v. ikke-forsikringsbare ytelser og Reguleringspremie er avregnet mot foretakenes premiefond. Rentegarantipremien ble kr.3,5 mill. (4,2 mill.). Forfalte arbeidsgiverpremier Faktisk innbetalte premier Arbeidsgiverpremier tilført/ trukket av premiefond Etterbetalt medlemskap Avstemt Reguleringspremie / ikke-forsikringsbare ytelser Forfalte medlemspremier (2 %) Sum forfalte premier NOTE 3 RENTEINNTEKT OG UTBYTTE M.V. PÅ FINANSIELLE EIENDELER - NETTO Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum inntekter fra andre finansielle eiendeler Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap NOTE 4 VERDIENDRINGER PÅ INVESTERINGER / KURSREGULERINGSFOND Ansk.kost Virkelig Urealisert Ansk.kost Virkelig Urealisert Endring verdi gev./ verdi gev./ urealisert (tap) (tap) Eiendom Aksjer Obl Sum Samlet urealisert Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap Under henvisning til Forsikringsvirksomhetsloven er pensjonskassens samlede merverdier på fi nansielle plasseringer fordelt som flg.; Andel som føres til selskapsportefølje (annen opptjent egenkapital) Andel som føres til kollektivportefølje ( kursreguleringsfond) NOTE 5 REALISERT GEVINST OG TAP PÅ INVESTERINGER - NETTO Realisert gevinst - aksjer Realisert tap - aksjer Realisert gevinst - obligasjoner Realisert tap - obligasjoner Sum Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap NOTE 6 KAPITALAVKASTNING Kollektivporteføljen Bokført avkastning 4,07 % 4,85 % 4,56 % 4,63 % 4,00 % Verdijustert avkastning 6,01 % 8,35 % 7,79 % 2,14 % 6,87 % Selskapsporteføljen Verdijustert avkastning 5,60 % 8,12 % 7,34 % Bokført og verdijustert avkastning for kollektivporteføljen er beregnet etter modifi sert Dietz modell, jfr.forskrift av 26.mai 2009 nr.525 om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper m.v. 16

17 NOTE 7 UTBETALTE ERSTATNINGER Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Mottatte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Netto utbetalte pensjoner Renter utbetalte pensjoner NOTE 8 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Premiereserve Premiereserve Overført premiereserve til andre Pliktig avsetning inkl. adm.reserve Oppreservering gr. lengre levetid fra rente-/risikoresultat Oppreservering gr. lengre levetid fra opptjent egenkapital Premiereserve Pensjonskassen har pr en dekningsgrad på 100% av påløpte pensjonsforpliktelser. NOTE 9 YTELSER OG LÅN TIL LEDENDE ANSATTE MM. Daglig leder; Lønn Pensjonskostnader Styret (honorar, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste); Styreleder Elfi e Dørum Nestleder Knut Dannevig Styremedlem Oddbjørn Kleivane Styremedlem Bjørn Fjellstad Styremedlem Rannveig Dyrdal Styremedlem Åse Birkrem Varamedlem Steen Koekebakker 7 2 Varamedlem Atle Tjeldflaat 7 Varamedlem Ole-Christian Askevold 5 2 Varamedlem Øyvind Berntsen 5 Varamedlem Gerd Corneliussen 2 2 Varamedlem Øyvind Hvalen 2 Varamedlem Solveig Nilsen 2 Varamedlem Therese F. Løvseth 2 2 Det er ikke avtalt noen form for sluttvederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold til daglig leder eller styrets medlemmer. Tilsvarende er det heller ikke avtaler om bonuser eller lignende. Lån og sikkerhetsstillelse til daglig leder og styremedlemmer. Daglig leder, ansatte i pensjonskassen og styremedlemmer med medlemskap i KKP kan søke om lån i pensjonskassen til ordinære medlemsvilkår. Verken daglig leder eller styremedlemmer har for tiden slike lån. Erstatningsavsetninger (IBNR/RBNS-avsetning) Erstatningsavsetninger Årets endring Erstatningsavsetninger Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger Årets endring Tilleggsavsetninger NOTE 10 FORVALTNINGSKOSTNADER Honorar, forvaltere Øvrige kostnader som henføres forvaltningen Sum forvaltningskostnader Andel som føres i teknisk regnskap Andel som føres i ikke-teknisk regnskap Premiefond Premiefond Til dekning av del av årets premie Innbetalt fra medlemsforetak gjennom året Tilført fra opptjent egenkapital - lenger levetid Tilført som garantert rente Tilført overskudd fra avkastningsresultatet Tilført overskudd fra risikoresultatet Premiefond NOTE 11 FORSIKRINGSRELATERTE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Pensjonskassen hadde pr. 31 desember 5 ansatte fordelt på 4,9 årsverk. Samlet lønn, honorarer og andre personalkostnader beløper seg til 4,1 mill. Av dette henføres 0,5 mill. (50%) av daglig leders samlede personalkostnader til den løpende forvaltningen, og er således splittet i henhold til note 10. Av øvrige større driftskostnader i 2014 nevnes; Tjenestekjøp fra h.h.v. KLP FS med 0,8 mill., Kristiansand kommune med 1,3 mill. og Gabler med 1,7 mill., samt Finanstilsynsavgift med 0,2 mill. og portokostnader med 0,3 mill. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør 275 inkl.mva., fordelt med 167 som ordinær revisjon og 108 som bistand. 17

18 NOTE 12 SKATTEKOSTNAD Beregning av inntektskatt: Resultat før skattekostnad Urealisert gevinst (-) / tap (+) finansielle omløpsmidler Forskjell mellom netto skattemessig og regnskapsmessig gevinst/tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andre forskjeller, herunder vedrørende fritaksmetoden Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Fremføring av underskudd / anvendelse av fremførbart underskudd (-) Skattegrunnlag 0 0 Beregnet inntektskatt 0 0 NOTE 13 PENSJON EGNE ANSATTE PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk. 0 0 Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk. 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 Resultatført pensjonskostnad Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) Spesifi kasjon av midlertidige forskjeller Driftsmidler 0 0 Pensjonsforpliktelser egne ansatte Urealisert gevinst / tap (-) obligasjoner og andre fi nansielle instrumenter Fremførbart skattemessig underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) pr Det er usikkert om pensjonskassen kommer i skatteposisjon i uoverskuelig fremtid. På bakgrunn av dette er ikke utsatt skattefordel oppført som eiendel i balansen. Formueskatt fremkommer slik: Sum bruttoformue Sum skattemessig gjeld Netto ligningsformue Skattesats for formuesskatt 0,30 % 0,30 % Formuesskatt av netto ligningsformue Spesifi kasjon av årets skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Endring utsatt skatt 0 0 Formuesskatt Sum skattekostnad PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikke resultatført planendringer Balanseført nto forpl./(midler) etter aga Herav balanseført aga ABO - Påløpt pensjonsforp. uten framtidig lønnsreg. 0 0 TBO - Total framtidig pensjonsforpliktelse 0 0 AVSTEMMING 2014 Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Ført mot egenkapital 0 Ført mot egenkapital aga 0 Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år MEDLEMSSTATUS Antall aktive 5 5 Antall oppsatte 0 0 Antall pensjoner 1 1 Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Pensjonsforpliktelsen er balanseført med virkning fra Pensjonskassen skal føre egne pensjonsforpliktelser etter den såkalte IAS19 med virkning fra , og foreløpige beregninger tyder på økt forpliktelse i den forbindelse. Man har av den grunn ikke inntektsført reduksjonen som fremkommer fra balanseført nto. forpliktelse. 18

19 NOTE 14 DISPONERING AV TOTALRESULTAT Pensjonskassens totalresultat fra teknisk og ikke-teknisk regnskap er på 25,9 mill. Av totalresultatet anvendes kr. 8,0 mill. til Risikoutjevningsfond, men resterende kr.17,9 mill. tillegges i sin helhet til opptjent egenkapital. NOTE 15 LIKVIDITETS-, RENTE- OG VALUTARISIKO Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan defi neres som tiden det tar for å innløse ulike plasseringer til kontanter uten at markedsprisen påvirkes i nevneverdig grad. Pensjonskassen har vedtatt eget likviditetsbudsjett som følges opp på løpende basis, og likviditeten i porteføljen vurderes som god. Følgende vurderinger er gjort når det gjelder aktivaklassenes omgjøring til kontanter; % av samlet forvaltning Bankinnskudd (1 dag) 2 % Pengemarkedsfond (2 dager) 4 % Omløpsobligasjoner (3 dager) 25 % Aksje- og obligasjonsfond (2-5 dager) 31 % Anleggsobligasjoner (3-5 dager) 23 % Norske enkeltaksjer (3-5 dager) 7 % Resterende, eiendomsfond, utlånsportefølje og bundne bankinnskudd tar lengre tid å realisere, men utgjør samlet kun 8% av porteføljen. Renterisiko Modifi sert durasjon gir en god indikasjon på verdiendringen på porteføljen av omløpsobligasjoner ved en renteendring. Aktuelle portefølje hadde pr en modifi sert durasjon på 2,74%, noe som betyr at en økning i renten på 1% poeng vil gi et tilsvarende kurstap i porteføljen, dvs. 31,9 mill. For undergrupper av plasserte omløpsobligasjoner pr var modifi sert durasjon flg.; Obligasjoner med fortrinnsrett 3,5 Kommuner/fylker 3,7 Banker og kredittforetak 2,2 Industri 2,2 Valutarisiko Investeringer i globale aksjer er i det vesentligste valutasikret, i Storebrand Global Indeks 1 ved at min. 90% målt mot gjeldende markedsverdi er sikret, mens KLP Aksjeglobal Indeks II og Delphi Europa begge har en løpende valutasikring. Plasseringene i hhv. KLP AksjeNorden og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks 1 er ikke valutasikret. Investeringene i de globale rentefondene som forvaltes av h.h.v. Pimco og Quoniam, er sikret med en dekningsgrad på 100% (+/- 5%). 19

20 NOTE 16 INVESTERINGER SOM HOLDES TIL FORFALL Obligasjoner som måles til amortisert kost (Opptjente, ikke forfalte renter inngår i balanse- og markedsverdi) Kostpris Markeds- Risiko- Urealisert verdi vekt gevinst Stat % Statsforetak % Kommune/ fylkekommune % Bank/fi nans % Industri, øvrige % Sum Urealisert gevinst bokføres ikke for denne aktivaklassen. Beholdningsendring Inngående balanse Tilgang Avgang/innløst Reklassifi seringer (brutto) Påløpte renter Amortisert over-/underkurs Realisert rente fra IB Utgående balanse Andel som føres til selskapsportefølje Andel som føres til kollektivportefølje Porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall har pr en gjennomsnittlig forrentning på 4,34% p.a. NOTE 17 UTLÅN Lån til medlemmer Lån til andelslag/kommunale aksjeselskap m.v. - - Spesifi serte tapsavsetninger Uspesifi serte tapsavsetninger Sum utlån Andel som føres til selskapsportefølje Andel som føres til kollektivportefølje Misligholdte og tapsutsatte utlån 0 0 Det har ikke vært tap knyttet til utlån de siste 5 år. NOTE 18 FINANSIELLE EIENDELER TIL VIRKELIG VERDI - BEREGNINGSNIVÅER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Balanseført verdi pr Børsnoterte priser Observerbar Ikkeobserverbar input input Finasielle eiendeler til virkelig verdi Aksjer og andeler Aksjer Fondsandeler Eiendomsfond Obligasjoner og andre verdipapirer Obligasjoner Fondsandeler Utlån og fordringer Bankinnskudd Totalt

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2011

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2011 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2011 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Kirkegaten 11B Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no 2 KRISTIANSAND

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer