Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar"

Transkript

1 Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Føreord Utfyllende bestemmingar, fastlegg ein del normalkrav som Sandøy kommune stiller krav om til prosjektering, utføring, tilgjenge, drift og vedlikehald av sanitæranlegg. I tillegg inngår utfyllende rundskriv som omhandlar nokre tankar om miljø, politikk, lovverk og generell struktur på kvifor VA (vatn og avløp) arbeidet er så viktig. Figur 9.1 Figur 9.1 Skjematisk skisse over vass- og avløpsinfrastrukturen (Norsk Vann) Nokre parameter om vasskrava og dagens status på distribusjonsnettet for vatn er å finne i Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 1. Sanitærdelens utføringsinstruks viser til VA- blad og KS sin Standardabonnementsvilkår for vatn og avløp. Renovasjon og slam er ikkje omtala her det er ÅRIM som utfører og har gitt forskrift om, men bestillingsskjema på tenesta er saman med vatn og avløp på same skjema. Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 1 / 16

2 Innhald Føreord 1 Figur 9.1 Skjematisk skisse over vass- og avløpsinfrastrukturen (Norsk Vann) 1 VA- blad: 3 1. Generelt Søknadsprosedyre vatn og avløp Søknadsprosedyre renovasjon 5 2. Kapittel: Vatn Vatn Kummar og tilkopling med kranekryss min dim ø Kum; storleik og form Kummar og rør, reingjering Reinsing av vassleidningar 6 3. Kapittel : Avløp Tilknyting av avløpsrør Grøft for grunne rør Infiltreringsanlegg Minireinseanlegg Kommunalt avløpsnett Sandøy kommunestyre Private samle- avløpsnett Lovverk HMS lovverk oa. 10 Bestillingsskjema VAR private 1/2 13 Bestillingsskjema VAR private 2/2 14 Bestillingsskjema VAR næring 1/2 15 Bestillingsskjema VAR næring 2/2 16 Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 2 / 16 2

3 Utføring viser til desse VA- blada om ikkje anna er skrive. VA- blad: 1 Kum med prefabrikert bunn Plan 2 Renovering av kum Plan 3 Renovering med innføring av kontinuerlige rør Utførelse 4 Rengjøring med myke renseplugger Drift 5 Grøfteutførelse fleksible rør Utførelse 6 Grøfteutførelse stive rør Utførelse 7 Tilknytning av stikkledning til hovedvannledning Utførelse 8 Reperasjon av hovedvannledning Utførelse 9 Rørgjennomføring i betongkum Utførelse 10 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Plan 11 Kravspesifikasjon for rør av PE materiale Plan 12 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP materiale Plan 13 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP materiale Plan 14 Kravspesifikasjon for betong avløpsrør Plan 15 Kravspesifikasjon for betong trykkrør Plan 16 Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør Plan 17 Prosedyre for valg av vannbehandling Plan 18 Korrosjonskontroll Plan 19 Korrosjonskontroll med vannglass Plan 20 Lekkasjesøking. Grovlokalisering. Drift 21 Lekkasjesøking. Finlokalisering Drift 22 Oljeutskillere. Forvaltning av myndighet Plan 23 Fettutskillere. Forvaltning av myndighet Plan 24 Tetthetsprøving av trykkløse ledninger Utførelse 25 Trykkprøving av trykkledninger Utførelse 26 Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av VA hoved - og stikkledninger Plan 27 Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelsen av VA hoved- og stikkledninger Utførelse 28 Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av sanitærinstallasjoner Plan 29 Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av sanitærinstallasjoner Utførelse 30 Valg av rørmateriell Plan 31 Sikkerhet i kummer Drift 32 Montering av kumramme og kumlokk Utførelse 33 Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning Utførelse 34 Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metode Plan 35 Dosering av klor Plan 36 Dosering av lut og soda Drift 37 Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan-og bygningsloven Plan 38 Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningsloven Plan 39 Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg Utførelse 40 Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter brudd Drift 41 VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre Plan 42 Krav til kompetanse for utførelse av VAledningsanlegg Utførelse 43 Krav til kompetanse for drift av VAbehandlingsanlegg Drift 44 Legging av undervannsledninger Utførelse 45 Inntak under vann Utførelse 46 Utløp under vann Utførelse 47 Brannventiler. Krav til materialer og utførelse Plan 48 Slamavskiller Utførelse 49 Våtmarksfiltre Utførelse 50 Håndtering av Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Plan 51 Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger Utførelse 52 Minirenseanlegg Plan 53 Vannføringsmåling i fylte rør Drift Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 3 / 16 3

4 54 Vannføringsmåling i åpne renner/delfylte rør Drift 55 Nivåmåling/trykkmåling Drift 56 Vannkvalitetsmåling Drift 57 Slammåling Drift 58 Nedgravde oljetanker. Forvaltning av myndighet Plan 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg Utførelse 60 Biologiske filtre for gråvann Utførelse 61 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger Utførelse 62 Frekvensomformerdrift i avløpspumpestasjoner Plan 63 Tetthetsprøving av kum Utførelse 64 Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming Plan 65 Installasjon av nedgravde oljetanker Utførelse 66 Trykkavløp. Dimensjonering og utforming Utførelse 67 Trykkavløp Drift Drift 68 Epoxy- og polyuretanbasert renovering av vannledninger Utførelse 69 Overvannsdammer. Beregning av volum Plan 70 Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer Utførelse 71 Høyttrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Utførelse 72 Korrosjonskontroll av kobberrør Plan 73 Desinfeksjon av høydebasseng Drift 74 Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming Plan 75 Utforming av overvannsdammer Utførelse 76 Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontroll Plan 77 Mindre avløpspumpestasjoner. Mindre avløpspumpestasjoner Plan 78 Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjoner Plan 79 Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensing Plan 80 Legging av undervannsledniger Senking av ledning Utførelse 81 Prøvetaking av drikkevann Plan 82 Vatn til brannsløkking Plan 83 Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmoment Utførelse 84 Klimaendringer og avløpssystemer Plan 85 Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall Plan 86 Fareidentifikasjon Plan 87 VannforsyningsROS Plan 88 Beredskapsanalyse & utvikling av beredskapsplan Plan 89 Drift av beredskap Plan 90 NoDig-metoder for hovedledninger - Metodeoversikt Plan 91 Strømperenovering av avløpssystem Plan 92 Overflateinfiltrasjon Plan 93 Åpne Flomveier Plan 94 Trykksvingninger i VA - ledninger Plan 95 Biofilmdannelse i drikkevannsledninger Drift 96 Forankring av trykkledninger Plan 97 Krav til PE - rør ved NoDig-utførelse Plan 98 Bærekraftige VA-Systemer Plan 99 Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategi Plan 100 Avløp i spredt bebyggelse - Valg av løsning Plan 101 Hydraulikk tilpasset VA-anlegg Plan 102 Krav til ledningstraseer med stort fall Plan 103 Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvann Plan 104 Fordrøyning av overvann Plan 105 Tilbakeslag i fellessystem Plan Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 4 / 16 4

5 1. Generelt 1.1. Søknadsprosedyre vatn og avløp Til søknadspliktig tiltak for ramesøknad, igangsettingssøknad etter pbl 20-1 eller 20-2 Skal minst følgjande vere med: Opplysningar gjeve i nabovarsel (sendast kommunen saman med søknaden) Søknadsblankett 5174 ( 20-1) med ansvarleg firma Søknadsblankett 5153 ( 20-2) utan ansvarsrett, sjølvbyggjar Situasjonskart Bestillingsblankett (sjå siste sider) Sjå lovtekst i punkt Søknadsprosedyre renovasjon Her krevjast kun bestillingsblankett ved nye abonnement, (sjå siste sider). Endringar kan ringast inn eller sendast pr. e-post. 2. Kapittel: Vatn 2.1. Vatn Vassrør og grøft Vassrør til ein enkel husstand eller abonnent er det tilstrekkeleg med PE32. Grøft til vassleidning skal minimum vere 0,8 meter djup, ved grunnare forhold må leidningen isolerast og ev. støypast over for å sikre at den ikkje vert skada. Figuren syner korleis det kan gjerast Kummar og tilkopling med kranekryss min dim ø160 Alle tilkoplingar til nye abonnentar skal skje i kum med stoppekran for kvar abonnent. Tilkoplingsarbeidet kan kun skje ved at kommunen, eller personell som kommunen har godkjent, utfører dette. Alle som har anboring har dette inntil det er naturleg å montere kum og dermed etablere stoppekran. Anboring hindrar reingjering av leidningsnettet og gjer det vanskeleg å vedlikehalde røra, slik at dette bør skiftast ut så snart som muleg. 5

6 Døme på anboring Anboringsklemme Eksempel på kum 2.3. Kum; storleik og form I kummane blir det samankopling mellom hovudvassleidning og stikkleidningar. Dette med sluseventilar av ulik storleik som krev god plass til vedlikehald og sikring mot vasslagstrengen ved stenging av slusene. Kummen skal ha støypt botn slik at sikring kan utførast. Kummane skal minimum ha storleik på 1,20 meter i diameter. Kummen skal ha drenering eller vere innordna slik at røra er mest muleg reine og tørre. Ved mindre rørdimensjonar der fare for trykkstøt ikkje er tilstades i større grad kan kum utan botn nyttast, her er det renering av GV ( grunnvasspeilet) som spelar inn om drenering. Å drenere grunnvasspeil skal ikkje skje ukritisk då dette kan føre til uønska senking av terreng i stor omkrets Kummar og rør, reingjering Kummar og rør skal reingjerast / spylast for smuss, slik at røra er sikra rask demontering. Når arbeid må utførast i kulde skal ikkje smuss hindre arbeidet unødvendig. Det gjev også eit sikrare hinder for å få humus i vatnet Reinsing av vassleidningar I Forskrift om vassforsyning (Drikkevannsforskriften) 13 står det: 13. Materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg Materialer i transportsystem, internt fordelingsnett og vannbehandlingsanlegg med videre som direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i vannforsyningssystem, må ikke kunne avgi stoffer til vannet som kan medføre fare for helseskade eller som kan føre til en uakseptabel endring i vannets sammensetning, herunder en forringelse av vannets sensoriske egenskaper. Transportsystem og vannbehandlingsanlegg skal være tilstrekkelig dimensjonert og tilrettelagt slik at: 1. vannbehandlingen fungerer tilfredsstillende og kravene til drikkevannskvalitet overholdes også ved maksimalt vannforbruk og under perioder med ugunstigst råvannskvalitet, 2. kravene til tilfredsstillende vannkvalitet og -mengde kan opprettholdes under reparasjons- og vedlikeholdsarbeider, filterspyling, renhold med mer. Det er ikkje jamleg krav om reinsing av vassleidningane, men det er krav om overvaking dvs. vassprøvetaking. Når det utførast arbeid på vassleidningen gjeld krava gitt i pkt. 2 i 13. 6

7 Kommunen utfører utspyling etter reparasjon på vassleidningen. Det er utspylingspunkt med jamne mellomrom på kummane. Kommunen utfører utspyling ein gang pr. år. a) Rensing med høytrykksrens/superhøytrykk Utstyret trekkes gjennom ledningen med kontrollert hastighet. En roterende dyse sentrert i røret blir ved hjelp av et spill trukket frem gjennom ledningen. Hastigheten som man trekker utstyret gjennom ledningen med, og den vinkelen som vannstrålen rammer rørveggen med er viktig for resultatet. Vannmengden som benyttes, varierer fra l/min. under et variabelt trykk på mellom 1000 bar og 1500 bar. Fremføringen av renseenheten foregår med omkring cm/min. avhengig av diameteren. I enkelte tilfeller skal man regne med utgifter til å fjerne oppsamlet vann fra rensingen. Dette forholdet gjelder især i bitumenbelagte ledninger. b) Med enten vann eller trykkluft kan rensing foretas med renseplugger. Rensepluggene er formet som bøyelige prosjektilformede skumsylindere med konkave trykkflater. De er utstyrt med kraftige spiraler av uretangummi som er klebet til sylinderens overflate, og det er denne gummien som også kan ha stålpigger- eller børster som renser røret. Selve rensingen utføres ved at en renseplugg i overstørrelse installeres i røret. Ved passering gjennom ledningen, vil trykket på baksiden av pluggen gjøre at den skrubber mot rørveggen. Når trykket settes på baksiden, blir den sylindriske kroppen og uretanbelegget presset sammen i lengderetningen og ekspandere radialt som en kile. Som følge av presset bak på pluggen, oppstår det et høyt trykk og en liten volumstrøm mellom renseplugg og rørvegg, noe som gir en strålevirkning - og dermed en renseeffekt. Avleiringer blir så å si spylet fra rørveggen, og samtidig holdes fremmedlegemer i bevegelse foran rensepluggen. Formålet med rensing med renseplugger er å fjerne løst sediment, forbedre vanngjennomstrømning, fjerne fremmedlegemer som jernoksid (oker), kalk og bariumsulfid. Innsiden av røret renses godt, og rensepluggene kan benyttes før rehabilitering med PE-rør ved alminnelig inntrekking av hele rør. Metoden blir for øvrig anvendt til løpende vedlikehold i større transportledninger for å unngå kraftig sedimentering. Det oppnås et bedre flow og fullt areal i ledningen. 3. Kapittel : Avløp 3.1. Tilknyting av avløpsrør Avløpsrør som skal tilknytast kommunalt anlegg dvs. overløp frå tank, skal minimum ha dim Ø110mm og elles same ut av tanken som inn på tanken. Slamtank skal vere min. fire kubikk for einebustad. Ved fleire tilknytingar skal den aukast med min tre kubikk pr tilknytt. For fritidsbustadar inntil tre tilknytte min. fire kubikkmeter stor slamtank. Tilknyting til kommunalt anlegg skal prioriterast/veljast dersom muleg. 7

8 3.2. Grøft for grunne rør Figuren syner korleis det kan gjerast Infiltreringsanlegg Infiltreringsanlegg skal vurderast nøye, den blir kun vurdert i enkeltståande tilfelle for hytte og fritidsbustadar, som f. eks. der rørleidning ikkje kan førast sikkert fram til resipient Minireinseanlegg For fritidsbustad utan muligheit for tilknyting til det offentlige kloakknettet kan typegodkjent minireinseanlegg nyttast der infiltreringsanlegg ikkje er mulig eller ikkje kan tilfredstille utslippskrava Kommunalt avløpsnett For kvar enkelt abonnent kan ein sjå abonnenstdata på Miljøservice AS sin nettstad Tal på abonnement som er knytt til kommunale anlegg er : 281 ab. Tal på abonnement er knytt til private anlegg/eller enkelt utslepp : 313 ab. Ein tar høgde for at ab. med vassklosett har slamavskiljar av ein eller annan storleik. Slamavskiljarar /septiktankar blir tømt anna kvart år med nokre unntak slik som hastetømingar. Slaminnsamlingsbilen tek vare på slammet og køyrer vatnet i retur til den einskilde tank. Slammet/tørrstoffet blir lagra i friluft på søppelfyllinga i Breivika, tenesta er no leigd med ÅRIM (Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap). Kommunen har ein større samletank på bossplassen der ein tømmer hastetankar. Denne tanken blir tømd når det krevjast. Dei kommunale avløpa blir ført gjennom slamavskiljarar med storleik frå 3 m 3 til 30 m 3. Nokre abonnentar har slamavskiljarar av ein eller annan storleik framfor kommunal hovudslamskiller, men dette gjeld ikkje for dei nyaste samleanlegga. Sandøy kommunestyre Sandøy kommunestyre har den 23.mars 1995 ihht. lov av 13.mars 1981 nr.6 Forureiningslova 26 tredje ledd, 30 andre ledd og 34 vedteke føresegner for tømming av slamavskiljarar / slamtankar for avløpsvatn. Føresegnene finn ein på heimesida til kommunen, sjå: Desse føresegnene blir avløysa av ÅRIM sine forskrifter når dei trer i kraft. 8

9 Dei kommunale felles samleslamavskiljarane er plassert slik og med slikt volum: Nr Stad Vol.m3 Anna Resipient Gbnr 1 Ona nord 30 SLM Sjø,utafor 5/55 (kai) hamnemunning 2 Finnøy NØ 30 3 kammer Sjø 3/223 3 Storhaugen 25 3 kammer Sjø 3/190 4 Steinshamn 25 3 kammer Sjø 7/203 5 Røsok 27 Sjø 12/13 6 Johnsmarka 25 3 kammer Sjø 9/55 7 Myklebust pb 25 3 kammer Sjø 14/207 8 Kravika 21 3 kammer Sjø 7/156 9 Sandøyheimen 21 Sjø 7/1 10 V/møteplass 18 Sjø,Steinsh.NØ 7/ Bossplassen 12 Tett tank Tett.Lokalt 10/ Eldreboliger (Castor) 7 Sjø 7/ Tannlegen 3 7/ SK 3 7/xx 15 Rådhuset (ved rullestolrampe) 3 7/ Brannstasjon 3 7/ Myklebust 8 14/ Haugane 5 14/ Myklebust barnehage 3 14/92 20 Husøyvågen 15 og 8 3 kammer Sjø, ut Husøyvågen 3.6. Private samle- avløpsnett: Myklebust u. gnr anlegg Finnøy u. gnr.3 3 anlegg Huse u. gnr.9 1 anlegg Røsok u. gnr.13 2 anlegg Steinshamn 4 anlegg Andre områder.. 3 anlegg 6/2 ved 61 og ein ved Lovverk Lov om vern mot forureiningar og om avfall (Forureiningslova). Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger. 6. (hva som forstås med forurensning) Med forurensning forstås i denne lov: 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 2) støy og rystelser, 3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer 1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. 9

10 Alle lover og forskrifter kan ein finne og få utskrift av på Stiftelsen Lovdata sine heimesider på internett.adr.: HMS lovverk oa. Lov av 4.febr Arbeidsmiljølova sist endra Under er eit utdrag av dei viktigaste Generelle krav til arbeidsmiljøet (3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. (2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l. (3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader. (4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l. Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006). Kapittel 6. Verneombud 6-1. Plikt til å velge verneombud (1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud. Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). 10

11 Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Forurensningslova. (Utgj. 1981, sist endra: ) 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. 21. (definisjoner) Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. I utslippstillatelse for avløpsanlegg kan det settes som vilkår at dette innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra annen kommune eller fra andre eiendommer. Merkostnaden dette fører til skal betales av de som får muligheter til tilknytning. I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og fordelingen av dette ved rettslig skjønn. Kostnadene ved underskjønnet skal deles forholdsvis mellom partene i skjønnssaken som får muligheter for tilknytning. Endret ved lover 17 des 1982 nr. 88, 15 apr 1983 nr (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. I utslippstillatelse for avløpsanlegg kan det settes som vilkår at dette innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra annen kommune eller fra andre eiendommer. Merkostnaden dette fører til skal betales av de som får muligheter til tilknytning. I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og fordelingen av dette ved rettslig skjønn. Kostnadene ved underskjønnet skal deles forholdsvis mellom partene i skjønnssaken som får muligheter for tilknytning. Endret ved lover 17 des 1982 nr. 88, 15 apr 1983 nr

12 24. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg) Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold. Forurensningsmyndigheten kan bestemme at andre enn dem som er nevnt i første ledd skal være ansvarlig for drift og vedlikehold, bl.a. at kommunen skal være ansvarlig for private anlegg. Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av avløpsanlegg, herunder fastsette krav til personell. Endret ved lov 15 apr 1983 nr Utslipp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsføreskrifta kapittel (innhold av søknad) Søknad om tillatelse etter 11 skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for. Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. Produktkontrollova. Søknadsskjema tilknyting privat Sjå siste sider Søknadsskjema næring Sjå siste sider 12

13 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR private 1/2 Fyllast ut av søkjar: G.nr: B.nr: F.nr: S.nr: Type Bygg: Anna. Bustad, Fritidshus Eigar: Fornamn.. Etternamn Bruksareal(BRA):....m 2 Byggjeår: Faktura Adresse: Adresse. Postnr..Stad Vatn Eigen.leidning Ø...mm Målar Avløp Eigen.leidning Ø mm Overvatn Priv.leidning Ø mm Eigen tank Storleik..m 3 Komm. Tank Målar Ønska tidspunkt: Ønska tidspunkt: Ønska tidspunkt: Renovasjon privat. Restavfall og papir Heilab. Redusertab. Fritidsab. Kompost Heilab. Redusertab. Skisse av området og kvar anlegget, slamtank, leidninga går mellom bygg og kum (ev. bruk eige ark): 13

14 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR private 2/2 Renovasjon privat Standardabonnement140 liter Kompost 140 liter Fritidsabonnement Sekk Større dunk: Papir: Restavfall Abonnementet gjeld fom 240 liter 240 liter 360 liter 660 liter Fyllast ut av kommunen Vassforsyning Dimensjon av hovudleidning Behov for trykkauke: Ja Nei Behov for reduksjonsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom.. Avløp Dimensjon av hovudleidning Behov for tilbakeslagsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom.. Fyllast ut av begge partar Erklæring om plikter i samsvar med gjeldande reglar: Installasjonsarbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement, eventuelt med dei lempingar som måtte bli gjeve ved dispensasjonar. Som eigar av anlegg/eigedom pliktar eg å overhalde til kvar tid gjeldande lover, forskrifter og reglement. Tilkopling til det offentlege nettet skal gjerast av person med minimum ADK 1. Legging av stikkleidningar kan gjerast av ein person med minimum S-ADK 1. Dato: Stad: Dato: Stad: Søkjars underskrift: ADK-1 Ansvarleg: S-ADK 1. ADK -1 14

15 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR næring 1/2 Fyllast ut av søkjar: G.nr: B.nr: F.nr: S.nr: Bygningsnummer... Bruksareal(BRA):....m 2 Byggjeår: Abonnementseigar: Faktura Adresse: Firma Kontaktperson Fornamn.. Kontaktperson Etternamn Firma. Adresse.. Postnr..Stad Tlf/mob:. /. Tlf/mob:. /. Vatn Eigen.leidning Ø...mm Målar Ønska tidspunkt: Avløp Eigen.leidning Ø mm Eigen tank Storleik..m 3 Komm. Tank Målar Ønska tidspunkt: Overvatn Priv.leidning Ø mm Ønska tidspunkt: Renovasjon næring: Restavfall: Papir Restavfall - Konteiner Papir Sekk Sekk 2 M 3 2 M 3 Dunk 140 Dunk M 3 4 M 3 Dunk 240 Dunk M 3 6 M 3 Dunk 360 Dunk M 3 8 M 3 Dunk 660 Dunk M 3 10 M 3 Ekstra sekk Ekstra sekk Ekstra sekk Ekstra sekk Skisse av området og kvar anlegget, slamtank, leidninga går mellom bygg og kum (ev. bruk eige ark): 15

16 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR næring 2/2 Renovasjon privat Standardabonnement140 liter Kompost 140 liter Fritidsabonnement Sekk Større dunk: Papir: Restavfall 240 liter 240 liter 360 liter 660 liter Fyllast ut av kommunen Vassforsyning Dimensjon av hovudleidning Behov for trykkauke: Ja Nei Behov for reduksjonsventil: Ja Nei Avløp Dimensjon av hovudleidning Behov for tilbakeslagsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom Abonnementet gjeld fom.. Abonnementet gjeld fom.. Fyllast ut av begge partar Erklæring om plikter i samsvar med gjeldande reglar: Installasjonsarbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement, eventuelt med dei lempingar som måtte bli gjeve ved dispensasjonar. Som eigar av anlegg/eigedom pliktar eg å overhalde til kvar tid gjeldande lover, forskrifter og reglement. Tilkopling til det offentlege nettet skal gjerast av person med minimum ADK 1. Legging av stikkleidningar kan gjerast av ein person med minimum S-ADK 1. Dato: Stad: Dato: Stad: Søkjars underskrift: ADK-1 Ansvarleg: S-ADK 1. ADK -1 16

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer