Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar"

Transkript

1 Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Føreord Utfyllende bestemmingar, fastlegg ein del normalkrav som Sandøy kommune stiller krav om til prosjektering, utføring, tilgjenge, drift og vedlikehald av sanitæranlegg. I tillegg inngår utfyllende rundskriv som omhandlar nokre tankar om miljø, politikk, lovverk og generell struktur på kvifor VA (vatn og avløp) arbeidet er så viktig. Figur 9.1 Figur 9.1 Skjematisk skisse over vass- og avløpsinfrastrukturen (Norsk Vann) Nokre parameter om vasskrava og dagens status på distribusjonsnettet for vatn er å finne i Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 1. Sanitærdelens utføringsinstruks viser til VA- blad og KS sin Standardabonnementsvilkår for vatn og avløp. Renovasjon og slam er ikkje omtala her det er ÅRIM som utfører og har gitt forskrift om, men bestillingsskjema på tenesta er saman med vatn og avløp på same skjema. Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 1 / 16

2 Innhald Føreord 1 Figur 9.1 Skjematisk skisse over vass- og avløpsinfrastrukturen (Norsk Vann) 1 VA- blad: 3 1. Generelt Søknadsprosedyre vatn og avløp Søknadsprosedyre renovasjon 5 2. Kapittel: Vatn Vatn Kummar og tilkopling med kranekryss min dim ø Kum; storleik og form Kummar og rør, reingjering Reinsing av vassleidningar 6 3. Kapittel : Avløp Tilknyting av avløpsrør Grøft for grunne rør Infiltreringsanlegg Minireinseanlegg Kommunalt avløpsnett Sandøy kommunestyre Private samle- avløpsnett Lovverk HMS lovverk oa. 10 Bestillingsskjema VAR private 1/2 13 Bestillingsskjema VAR private 2/2 14 Bestillingsskjema VAR næring 1/2 15 Bestillingsskjema VAR næring 2/2 16 Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 2 / 16 2

3 Utføring viser til desse VA- blada om ikkje anna er skrive. VA- blad: 1 Kum med prefabrikert bunn Plan 2 Renovering av kum Plan 3 Renovering med innføring av kontinuerlige rør Utførelse 4 Rengjøring med myke renseplugger Drift 5 Grøfteutførelse fleksible rør Utførelse 6 Grøfteutførelse stive rør Utførelse 7 Tilknytning av stikkledning til hovedvannledning Utførelse 8 Reperasjon av hovedvannledning Utførelse 9 Rørgjennomføring i betongkum Utførelse 10 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Plan 11 Kravspesifikasjon for rør av PE materiale Plan 12 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP materiale Plan 13 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP materiale Plan 14 Kravspesifikasjon for betong avløpsrør Plan 15 Kravspesifikasjon for betong trykkrør Plan 16 Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør Plan 17 Prosedyre for valg av vannbehandling Plan 18 Korrosjonskontroll Plan 19 Korrosjonskontroll med vannglass Plan 20 Lekkasjesøking. Grovlokalisering. Drift 21 Lekkasjesøking. Finlokalisering Drift 22 Oljeutskillere. Forvaltning av myndighet Plan 23 Fettutskillere. Forvaltning av myndighet Plan 24 Tetthetsprøving av trykkløse ledninger Utførelse 25 Trykkprøving av trykkledninger Utførelse 26 Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av VA hoved - og stikkledninger Plan 27 Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelsen av VA hoved- og stikkledninger Utførelse 28 Kontroll av viktige og kritiske områder for prosjektering av sanitærinstallasjoner Plan 29 Kontroll av viktige og kritiske områder for utførelse av sanitærinstallasjoner Utførelse 30 Valg av rørmateriell Plan 31 Sikkerhet i kummer Drift 32 Montering av kumramme og kumlokk Utførelse 33 Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning Utførelse 34 Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metode Plan 35 Dosering av klor Plan 36 Dosering av lut og soda Drift 37 Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan-og bygningsloven Plan 38 Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningsloven Plan 39 Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg Utførelse 40 Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter brudd Drift 41 VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre Plan 42 Krav til kompetanse for utførelse av VAledningsanlegg Utførelse 43 Krav til kompetanse for drift av VAbehandlingsanlegg Drift 44 Legging av undervannsledninger Utførelse 45 Inntak under vann Utførelse 46 Utløp under vann Utførelse 47 Brannventiler. Krav til materialer og utførelse Plan 48 Slamavskiller Utførelse 49 Våtmarksfiltre Utførelse 50 Håndtering av Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Plan 51 Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger Utførelse 52 Minirenseanlegg Plan 53 Vannføringsmåling i fylte rør Drift Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 3 / 16 3

4 54 Vannføringsmåling i åpne renner/delfylte rør Drift 55 Nivåmåling/trykkmåling Drift 56 Vannkvalitetsmåling Drift 57 Slammåling Drift 58 Nedgravde oljetanker. Forvaltning av myndighet Plan 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg Utførelse 60 Biologiske filtre for gråvann Utførelse 61 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger Utførelse 62 Frekvensomformerdrift i avløpspumpestasjoner Plan 63 Tetthetsprøving av kum Utførelse 64 Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming Plan 65 Installasjon av nedgravde oljetanker Utførelse 66 Trykkavløp. Dimensjonering og utforming Utførelse 67 Trykkavløp Drift Drift 68 Epoxy- og polyuretanbasert renovering av vannledninger Utførelse 69 Overvannsdammer. Beregning av volum Plan 70 Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer Utførelse 71 Høyttrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Utførelse 72 Korrosjonskontroll av kobberrør Plan 73 Desinfeksjon av høydebasseng Drift 74 Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming Plan 75 Utforming av overvannsdammer Utførelse 76 Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, dokumentasjon og kontroll Plan 77 Mindre avløpspumpestasjoner. Mindre avløpspumpestasjoner Plan 78 Mindre avløpspumpestasjoner. Pumpesump med installasjoner Plan 79 Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensing Plan 80 Legging av undervannsledniger Senking av ledning Utførelse 81 Prøvetaking av drikkevann Plan 82 Vatn til brannsløkking Plan 83 Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmoment Utførelse 84 Klimaendringer og avløpssystemer Plan 85 Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall Plan 86 Fareidentifikasjon Plan 87 VannforsyningsROS Plan 88 Beredskapsanalyse & utvikling av beredskapsplan Plan 89 Drift av beredskap Plan 90 NoDig-metoder for hovedledninger - Metodeoversikt Plan 91 Strømperenovering av avløpssystem Plan 92 Overflateinfiltrasjon Plan 93 Åpne Flomveier Plan 94 Trykksvingninger i VA - ledninger Plan 95 Biofilmdannelse i drikkevannsledninger Drift 96 Forankring av trykkledninger Plan 97 Krav til PE - rør ved NoDig-utførelse Plan 98 Bærekraftige VA-Systemer Plan 99 Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategi Plan 100 Avløp i spredt bebyggelse - Valg av løsning Plan 101 Hydraulikk tilpasset VA-anlegg Plan 102 Krav til ledningstraseer med stort fall Plan 103 Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvann Plan 104 Fordrøyning av overvann Plan 105 Tilbakeslag i fellessystem Plan Sanitærreglement for Sandøy kommune November 2012 Rev. _ 4 / 16 4

5 1. Generelt 1.1. Søknadsprosedyre vatn og avløp Til søknadspliktig tiltak for ramesøknad, igangsettingssøknad etter pbl 20-1 eller 20-2 Skal minst følgjande vere med: Opplysningar gjeve i nabovarsel (sendast kommunen saman med søknaden) Søknadsblankett 5174 ( 20-1) med ansvarleg firma Søknadsblankett 5153 ( 20-2) utan ansvarsrett, sjølvbyggjar Situasjonskart Bestillingsblankett (sjå siste sider) Sjå lovtekst i punkt Søknadsprosedyre renovasjon Her krevjast kun bestillingsblankett ved nye abonnement, (sjå siste sider). Endringar kan ringast inn eller sendast pr. e-post. 2. Kapittel: Vatn 2.1. Vatn Vassrør og grøft Vassrør til ein enkel husstand eller abonnent er det tilstrekkeleg med PE32. Grøft til vassleidning skal minimum vere 0,8 meter djup, ved grunnare forhold må leidningen isolerast og ev. støypast over for å sikre at den ikkje vert skada. Figuren syner korleis det kan gjerast Kummar og tilkopling med kranekryss min dim ø160 Alle tilkoplingar til nye abonnentar skal skje i kum med stoppekran for kvar abonnent. Tilkoplingsarbeidet kan kun skje ved at kommunen, eller personell som kommunen har godkjent, utfører dette. Alle som har anboring har dette inntil det er naturleg å montere kum og dermed etablere stoppekran. Anboring hindrar reingjering av leidningsnettet og gjer det vanskeleg å vedlikehalde røra, slik at dette bør skiftast ut så snart som muleg. 5

6 Døme på anboring Anboringsklemme Eksempel på kum 2.3. Kum; storleik og form I kummane blir det samankopling mellom hovudvassleidning og stikkleidningar. Dette med sluseventilar av ulik storleik som krev god plass til vedlikehald og sikring mot vasslagstrengen ved stenging av slusene. Kummen skal ha støypt botn slik at sikring kan utførast. Kummane skal minimum ha storleik på 1,20 meter i diameter. Kummen skal ha drenering eller vere innordna slik at røra er mest muleg reine og tørre. Ved mindre rørdimensjonar der fare for trykkstøt ikkje er tilstades i større grad kan kum utan botn nyttast, her er det renering av GV ( grunnvasspeilet) som spelar inn om drenering. Å drenere grunnvasspeil skal ikkje skje ukritisk då dette kan føre til uønska senking av terreng i stor omkrets Kummar og rør, reingjering Kummar og rør skal reingjerast / spylast for smuss, slik at røra er sikra rask demontering. Når arbeid må utførast i kulde skal ikkje smuss hindre arbeidet unødvendig. Det gjev også eit sikrare hinder for å få humus i vatnet Reinsing av vassleidningar I Forskrift om vassforsyning (Drikkevannsforskriften) 13 står det: 13. Materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg Materialer i transportsystem, internt fordelingsnett og vannbehandlingsanlegg med videre som direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i vannforsyningssystem, må ikke kunne avgi stoffer til vannet som kan medføre fare for helseskade eller som kan føre til en uakseptabel endring i vannets sammensetning, herunder en forringelse av vannets sensoriske egenskaper. Transportsystem og vannbehandlingsanlegg skal være tilstrekkelig dimensjonert og tilrettelagt slik at: 1. vannbehandlingen fungerer tilfredsstillende og kravene til drikkevannskvalitet overholdes også ved maksimalt vannforbruk og under perioder med ugunstigst råvannskvalitet, 2. kravene til tilfredsstillende vannkvalitet og -mengde kan opprettholdes under reparasjons- og vedlikeholdsarbeider, filterspyling, renhold med mer. Det er ikkje jamleg krav om reinsing av vassleidningane, men det er krav om overvaking dvs. vassprøvetaking. Når det utførast arbeid på vassleidningen gjeld krava gitt i pkt. 2 i 13. 6

7 Kommunen utfører utspyling etter reparasjon på vassleidningen. Det er utspylingspunkt med jamne mellomrom på kummane. Kommunen utfører utspyling ein gang pr. år. a) Rensing med høytrykksrens/superhøytrykk Utstyret trekkes gjennom ledningen med kontrollert hastighet. En roterende dyse sentrert i røret blir ved hjelp av et spill trukket frem gjennom ledningen. Hastigheten som man trekker utstyret gjennom ledningen med, og den vinkelen som vannstrålen rammer rørveggen med er viktig for resultatet. Vannmengden som benyttes, varierer fra l/min. under et variabelt trykk på mellom 1000 bar og 1500 bar. Fremføringen av renseenheten foregår med omkring cm/min. avhengig av diameteren. I enkelte tilfeller skal man regne med utgifter til å fjerne oppsamlet vann fra rensingen. Dette forholdet gjelder især i bitumenbelagte ledninger. b) Med enten vann eller trykkluft kan rensing foretas med renseplugger. Rensepluggene er formet som bøyelige prosjektilformede skumsylindere med konkave trykkflater. De er utstyrt med kraftige spiraler av uretangummi som er klebet til sylinderens overflate, og det er denne gummien som også kan ha stålpigger- eller børster som renser røret. Selve rensingen utføres ved at en renseplugg i overstørrelse installeres i røret. Ved passering gjennom ledningen, vil trykket på baksiden av pluggen gjøre at den skrubber mot rørveggen. Når trykket settes på baksiden, blir den sylindriske kroppen og uretanbelegget presset sammen i lengderetningen og ekspandere radialt som en kile. Som følge av presset bak på pluggen, oppstår det et høyt trykk og en liten volumstrøm mellom renseplugg og rørvegg, noe som gir en strålevirkning - og dermed en renseeffekt. Avleiringer blir så å si spylet fra rørveggen, og samtidig holdes fremmedlegemer i bevegelse foran rensepluggen. Formålet med rensing med renseplugger er å fjerne løst sediment, forbedre vanngjennomstrømning, fjerne fremmedlegemer som jernoksid (oker), kalk og bariumsulfid. Innsiden av røret renses godt, og rensepluggene kan benyttes før rehabilitering med PE-rør ved alminnelig inntrekking av hele rør. Metoden blir for øvrig anvendt til løpende vedlikehold i større transportledninger for å unngå kraftig sedimentering. Det oppnås et bedre flow og fullt areal i ledningen. 3. Kapittel : Avløp 3.1. Tilknyting av avløpsrør Avløpsrør som skal tilknytast kommunalt anlegg dvs. overløp frå tank, skal minimum ha dim Ø110mm og elles same ut av tanken som inn på tanken. Slamtank skal vere min. fire kubikk for einebustad. Ved fleire tilknytingar skal den aukast med min tre kubikk pr tilknytt. For fritidsbustadar inntil tre tilknytte min. fire kubikkmeter stor slamtank. Tilknyting til kommunalt anlegg skal prioriterast/veljast dersom muleg. 7

8 3.2. Grøft for grunne rør Figuren syner korleis det kan gjerast Infiltreringsanlegg Infiltreringsanlegg skal vurderast nøye, den blir kun vurdert i enkeltståande tilfelle for hytte og fritidsbustadar, som f. eks. der rørleidning ikkje kan førast sikkert fram til resipient Minireinseanlegg For fritidsbustad utan muligheit for tilknyting til det offentlige kloakknettet kan typegodkjent minireinseanlegg nyttast der infiltreringsanlegg ikkje er mulig eller ikkje kan tilfredstille utslippskrava Kommunalt avløpsnett For kvar enkelt abonnent kan ein sjå abonnenstdata på Miljøservice AS sin nettstad Tal på abonnement som er knytt til kommunale anlegg er : 281 ab. Tal på abonnement er knytt til private anlegg/eller enkelt utslepp : 313 ab. Ein tar høgde for at ab. med vassklosett har slamavskiljar av ein eller annan storleik. Slamavskiljarar /septiktankar blir tømt anna kvart år med nokre unntak slik som hastetømingar. Slaminnsamlingsbilen tek vare på slammet og køyrer vatnet i retur til den einskilde tank. Slammet/tørrstoffet blir lagra i friluft på søppelfyllinga i Breivika, tenesta er no leigd med ÅRIM (Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap). Kommunen har ein større samletank på bossplassen der ein tømmer hastetankar. Denne tanken blir tømd når det krevjast. Dei kommunale avløpa blir ført gjennom slamavskiljarar med storleik frå 3 m 3 til 30 m 3. Nokre abonnentar har slamavskiljarar av ein eller annan storleik framfor kommunal hovudslamskiller, men dette gjeld ikkje for dei nyaste samleanlegga. Sandøy kommunestyre Sandøy kommunestyre har den 23.mars 1995 ihht. lov av 13.mars 1981 nr.6 Forureiningslova 26 tredje ledd, 30 andre ledd og 34 vedteke føresegner for tømming av slamavskiljarar / slamtankar for avløpsvatn. Føresegnene finn ein på heimesida til kommunen, sjå: Desse føresegnene blir avløysa av ÅRIM sine forskrifter når dei trer i kraft. 8

9 Dei kommunale felles samleslamavskiljarane er plassert slik og med slikt volum: Nr Stad Vol.m3 Anna Resipient Gbnr 1 Ona nord 30 SLM Sjø,utafor 5/55 (kai) hamnemunning 2 Finnøy NØ 30 3 kammer Sjø 3/223 3 Storhaugen 25 3 kammer Sjø 3/190 4 Steinshamn 25 3 kammer Sjø 7/203 5 Røsok 27 Sjø 12/13 6 Johnsmarka 25 3 kammer Sjø 9/55 7 Myklebust pb 25 3 kammer Sjø 14/207 8 Kravika 21 3 kammer Sjø 7/156 9 Sandøyheimen 21 Sjø 7/1 10 V/møteplass 18 Sjø,Steinsh.NØ 7/ Bossplassen 12 Tett tank Tett.Lokalt 10/ Eldreboliger (Castor) 7 Sjø 7/ Tannlegen 3 7/ SK 3 7/xx 15 Rådhuset (ved rullestolrampe) 3 7/ Brannstasjon 3 7/ Myklebust 8 14/ Haugane 5 14/ Myklebust barnehage 3 14/92 20 Husøyvågen 15 og 8 3 kammer Sjø, ut Husøyvågen 3.6. Private samle- avløpsnett: Myklebust u. gnr anlegg Finnøy u. gnr.3 3 anlegg Huse u. gnr.9 1 anlegg Røsok u. gnr.13 2 anlegg Steinshamn 4 anlegg Andre områder.. 3 anlegg 6/2 ved 61 og ein ved Lovverk Lov om vern mot forureiningar og om avfall (Forureiningslova). Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger. 6. (hva som forstås med forurensning) Med forurensning forstås i denne lov: 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 2) støy og rystelser, 3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer 1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet. 9

10 Alle lover og forskrifter kan ein finne og få utskrift av på Stiftelsen Lovdata sine heimesider på internett.adr.: HMS lovverk oa. Lov av 4.febr Arbeidsmiljølova sist endra Under er eit utdrag av dei viktigaste Generelle krav til arbeidsmiljøet (3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. (2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l. (3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader. (4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l. Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006). Kapittel 6. Verneombud 6-1. Plikt til å velge verneombud (1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud. Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). 10

11 Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Forurensningslova. (Utgj. 1981, sist endra: ) 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. 21. (definisjoner) Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. I utslippstillatelse for avløpsanlegg kan det settes som vilkår at dette innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra annen kommune eller fra andre eiendommer. Merkostnaden dette fører til skal betales av de som får muligheter til tilknytning. I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og fordelingen av dette ved rettslig skjønn. Kostnadene ved underskjønnet skal deles forholdsvis mellom partene i skjønnssaken som får muligheter for tilknytning. Endret ved lover 17 des 1982 nr. 88, 15 apr 1983 nr (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. I utslippstillatelse for avløpsanlegg kan det settes som vilkår at dette innrettes slik at anlegget kan ta avløpsvann fra annen kommune eller fra andre eiendommer. Merkostnaden dette fører til skal betales av de som får muligheter til tilknytning. I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og fordelingen av dette ved rettslig skjønn. Kostnadene ved underskjønnet skal deles forholdsvis mellom partene i skjønnssaken som får muligheter for tilknytning. Endret ved lover 17 des 1982 nr. 88, 15 apr 1983 nr

12 24. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg) Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold. Forurensningsmyndigheten kan bestemme at andre enn dem som er nevnt i første ledd skal være ansvarlig for drift og vedlikehold, bl.a. at kommunen skal være ansvarlig for private anlegg. Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av avløpsanlegg, herunder fastsette krav til personell. Endret ved lov 15 apr 1983 nr Utslipp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsføreskrifta kapittel (innhold av søknad) Søknad om tillatelse etter 11 skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for. Endret ved lov 15 apr 1983 nr. 21. Produktkontrollova. Søknadsskjema tilknyting privat Sjå siste sider Søknadsskjema næring Sjå siste sider 12

13 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR private 1/2 Fyllast ut av søkjar: G.nr: B.nr: F.nr: S.nr: Type Bygg: Anna. Bustad, Fritidshus Eigar: Fornamn.. Etternamn Bruksareal(BRA):....m 2 Byggjeår: Faktura Adresse: Adresse. Postnr..Stad Vatn Eigen.leidning Ø...mm Målar Avløp Eigen.leidning Ø mm Overvatn Priv.leidning Ø mm Eigen tank Storleik..m 3 Komm. Tank Målar Ønska tidspunkt: Ønska tidspunkt: Ønska tidspunkt: Renovasjon privat. Restavfall og papir Heilab. Redusertab. Fritidsab. Kompost Heilab. Redusertab. Skisse av området og kvar anlegget, slamtank, leidninga går mellom bygg og kum (ev. bruk eige ark): 13

14 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR private 2/2 Renovasjon privat Standardabonnement140 liter Kompost 140 liter Fritidsabonnement Sekk Større dunk: Papir: Restavfall Abonnementet gjeld fom 240 liter 240 liter 360 liter 660 liter Fyllast ut av kommunen Vassforsyning Dimensjon av hovudleidning Behov for trykkauke: Ja Nei Behov for reduksjonsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom.. Avløp Dimensjon av hovudleidning Behov for tilbakeslagsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom.. Fyllast ut av begge partar Erklæring om plikter i samsvar med gjeldande reglar: Installasjonsarbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement, eventuelt med dei lempingar som måtte bli gjeve ved dispensasjonar. Som eigar av anlegg/eigedom pliktar eg å overhalde til kvar tid gjeldande lover, forskrifter og reglement. Tilkopling til det offentlege nettet skal gjerast av person med minimum ADK 1. Legging av stikkleidningar kan gjerast av ein person med minimum S-ADK 1. Dato: Stad: Dato: Stad: Søkjars underskrift: ADK-1 Ansvarleg: S-ADK 1. ADK -1 14

15 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR næring 1/2 Fyllast ut av søkjar: G.nr: B.nr: F.nr: S.nr: Bygningsnummer... Bruksareal(BRA):....m 2 Byggjeår: Abonnementseigar: Faktura Adresse: Firma Kontaktperson Fornamn.. Kontaktperson Etternamn Firma. Adresse.. Postnr..Stad Tlf/mob:. /. Tlf/mob:. /. Vatn Eigen.leidning Ø...mm Målar Ønska tidspunkt: Avløp Eigen.leidning Ø mm Eigen tank Storleik..m 3 Komm. Tank Målar Ønska tidspunkt: Overvatn Priv.leidning Ø mm Ønska tidspunkt: Renovasjon næring: Restavfall: Papir Restavfall - Konteiner Papir Sekk Sekk 2 M 3 2 M 3 Dunk 140 Dunk M 3 4 M 3 Dunk 240 Dunk M 3 6 M 3 Dunk 360 Dunk M 3 8 M 3 Dunk 660 Dunk M 3 10 M 3 Ekstra sekk Ekstra sekk Ekstra sekk Ekstra sekk Skisse av området og kvar anlegget, slamtank, leidninga går mellom bygg og kum (ev. bruk eige ark): 15

16 Sandøy Kommune Eining for tekniske tenester Bestillingsskjema VAR næring 2/2 Renovasjon privat Standardabonnement140 liter Kompost 140 liter Fritidsabonnement Sekk Større dunk: Papir: Restavfall 240 liter 240 liter 360 liter 660 liter Fyllast ut av kommunen Vassforsyning Dimensjon av hovudleidning Behov for trykkauke: Ja Nei Behov for reduksjonsventil: Ja Nei Avløp Dimensjon av hovudleidning Behov for tilbakeslagsventil: Ja Nei Abonnementet gjeld fom Abonnementet gjeld fom.. Abonnementet gjeld fom.. Fyllast ut av begge partar Erklæring om plikter i samsvar med gjeldande reglar: Installasjonsarbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement, eventuelt med dei lempingar som måtte bli gjeve ved dispensasjonar. Som eigar av anlegg/eigedom pliktar eg å overhalde til kvar tid gjeldande lover, forskrifter og reglement. Tilkopling til det offentlege nettet skal gjerast av person med minimum ADK 1. Legging av stikkleidningar kan gjerast av ein person med minimum S-ADK 1. Dato: Stad: Dato: Stad: Søkjars underskrift: ADK-1 Ansvarleg: S-ADK 1. ADK -1 16

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

REGLEMENT. Private Stikkleidningar

REGLEMENT. Private Stikkleidningar REGLEMENT Private Stikkleidningar Åseral kommune Dato: 08.12.2011 Revisjon nr. 4.1 1. Føremål Føremålet med reglementet er å få ein betre kontroll/kvalitet på dei private stikkledningane. 2. Revisjon Reglementet

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden gjeld Søknaden gjeld o Søknad om tilkopling

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Søknad om sanitærabonnement

Søknad om sanitærabonnement Sykkylven Energi AS Haugsetvegen 33 6230 Sykkylven Sentralbord: 70 24 63 00 firmapost@sykkylven-energi.no http://www.sykkylven-energi.no Søknad om sanitærabonnement Beskriv meldingstiltaket på skjemaets

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

TEKNISKE NORMER FOR VATN- OG AVLØPSANLEGG

TEKNISKE NORMER FOR VATN- OG AVLØPSANLEGG TEKNISKE NORMER FOR VATN- OG AVLØPSANLEGG HJARTDAL KOMMUNE Hjartdal den 02.04.2007 INNHALD: 2 1.0 GENERELT... 4 1.1 Heimelshenvisning... 4 1.2 Vedleggsoversikt... 4 2.0 FUNKSJONSKRAV... 5 2.1 Funksjonskrav

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Ål koune 3570 Ål Telefon: 32 08 50 00 Telefaks: 32 08 50 99 E-post: postmottak@aal.koune.no Hjeeside: http://www.aal.koune.no Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden gjeld Søknaden gjeld

Detaljer

Side 1 av 19 VA-norm Generelle be... 1 Hjemmelsdokumenter (Lover og forskrifter) Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative bestemmelser, gjelder når ikke annet er presisert i denne bestemmelse. 1 Utfyllende

Detaljer

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement.

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement. Gildeskål kommune sanitærreglement. GILDESKÅL KOMMUNE INNHALD: 1. Hjemelsdokument (lover og forskrifter) 2. Funksjonskrav 3. Prosjektdokumentasjon 4. Gr fter og ledninger - utforming 5. Transportsystem

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

VA - NORM GRAN KOMMUNE

VA - NORM GRAN KOMMUNE VA - NORM GRAN KOMMUNE 1. HJEMMELSHENVISNING 3 1.1 Generelle lovbestemmelser 3 1.2 Vannforsyning 3 1.3 Avløp 4 1.4 Annet 4 2. FUNKSJONSKRAV 5 2.1 Funksjonskrav - Prosjektdokumentasjon 5 2.2 Funksjonskrav

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt. 2006 Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Generelt: Dette

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

VA normer og abonnementsvilkår Ein gjennomgang. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

VA normer og abonnementsvilkår Ein gjennomgang. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane VA normer og abonnementsvilkår Ein gjennomgang Innhald Skal snakke litt om bakgrunnen for bruk av VA norm. Deretter sjå på ein konkret døme frå ÅLAV kommunane utarbeidd no i 2008 Abonnementvilkår formål

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009

NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 NORM FOR VASSMÅLARINSTALLASJONAR Vedteken i Bystyret den 06.10.2009 i sak 093/09. Norma gjeld frå 01.11.2009 FLORA KOMMUNE 1. BRUK AV VASSMÅLAR 1.1 Anskaffing og installasjon Hushaldningsabonnentar/abonnentar

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Gol kommune 3550 Gol Telefon: 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-post: postmottak@gol.kommune.no Hjemmeside: http://www.gol.kommune.no Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Søknaden/meldingen

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR NAUSTDAL KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i kommunestyresak xx/15 den xx.xx.2015 med heimel i 5 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, og forskrift om begrensing

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Heimel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Avtalevilkår for tilknytning til Lier kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Fastsatt av Stokke kommunestyre 08.02.2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø i barnehage og skole

Fysisk arbeidsmiljø i barnehage og skole Fysisk arbeidsmiljø i barnehage og skole Tillitsvalgte Verneombud- rolleavklaring Samarbeid om medvirkning til å skape en god arbeidsplass Ulike områder samme mål? Skjæringspunktet mellom avtaleverket

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Sanitærreglement for FjellVAR. Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMINGAR Del 2: UTFYLLANDE BESTEMMINGAR

Sanitærreglement for FjellVAR. Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMINGAR Del 2: UTFYLLANDE BESTEMMINGAR Sanitærreglement for FjellVAR Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMINGAR Del 2: UTFYLLANDE BESTEMMINGAR 1 Føreord Sanitærreglementet er utarbeidd for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom FjellVAR og

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 LUKKET AVLØPSANLEGG, KUMSYSTEMER, VANNTANKER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Avløpsanlegg i spreidd busetnad

Avløpsanlegg i spreidd busetnad Avløpsanlegg i spreidd busetnad Val av løysingar Dimensjonering okre prosjektdøme v/sivilingeniør Trond Sekse orconsult AS Avd. Sogn og Fjordane Avløpsanlegg i spreidd busetnad Transportsystem - Konvensjonelle

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi. Tjenester Vann & Avløp Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.no Godkjent mesterbedrift Medlem av: Fredrik Jens-Wiggo Tore Per Arne Atle

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Hemsedal kommune Buskerud Vedtatt av Hemsedal kommunestyre sak 143/07 den 13.12.07 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMINGAR...3 1.1 Formål...3 1.2 Virkeområde...3 1.3 Definisjonar...3

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012

Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012 Norsk kommunalteknisk forening - Plan- og byggesaksseminar: Tromsø, 6. februar 2012 Byggesaksbehandling av VA-ledninger: Hvilke tekniske krav bør stilles ved tilsyn og kontroll Gunnar Mosevoll Virksomhetsleder

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer