KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk. KLP og KLP-fondene ser gjerne at selskapet oppgir mer informasjon om prestasjonskriterier i bonusprogrammet og at selskapet etablerer et tak for bonusutbetalinger (bonuspoolen er 48 prosent av resultat før skatt), slik Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse krever. Sak 10 c Valg av styre. Valget gjelder et styremedlem og personlig varamedlem. Ifølge Norskanbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styre. Foreslått varamedlem er ledende ansatt i selskapet. ABG Sundal Collier Holding 26.apr Sak 13 Fullmakt til å utstede aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalutvidelse på 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fulllmakter Aker Sak 2.6: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Det er positivt at selskapets bonus- og langtidsincentivprogrammer har bonustak og at selskapet på den måten setter rammer for variabel godtgjørelse. Det er dog vesentlig informasjon som mangler blant annet antall aksjer som kan tildeles og kriterier for dette. I og med at dette er fundamentet for hele ordningen bør selskapet oppgi denne informasjonen. Aker Solutions 13.apr Sak 13: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 13.apr Sak 14: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte. Se begrunnelse for sak 13. Aker Solutions 13.apr Sak 15: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting. Se begrunnelse for sak 13. Algeta Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Styrets medlemmer honoreres med opsjoner, men ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Algeta Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at opsjoner tildeles etter klare prestasjonskriterier, men i dette tilfelle tildeler styret opsjoner til ansatte på diskresjonær basis. I tillegg omfatter opsjonsordningen både konsulenter og styre, til tross for at opsjoner ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke bør utstedes til styremedlemmer fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fullmakten til kapitalforhøyelse foreslått under sak 10 gir også signaler om at opsjonsprogrammet kan bli omfattende.

2 Algeta Sak 10: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 8. Atea 26.apr Sak 10.1 Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse og Sak 10.2 Godkjennelse av aksjebasert incentivprogram. Selskapet har ikke en historie med store bonuser, men har allikevel ikke etablert tak for bonusprogrammer slik det er anbefalt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre er det oppgitt lite informasjon om bonusprogrammet i erklæringen (selv om selskapet har gitt mer informasjon om prestasjonskriterier i dialog med KLP). Når det gjelder opsjonsprogrammet er det relativt omfattende. Opsjonene kan utøves en tredjedel per år og det er positivt at programmet strekker seg over tid. For å oppnå ønsket incentiveffekt mener vi allikevel at mesteparten av opsjonene bør beholdes i minst tre år. Atea 26.apr Sak 12. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 10. Austevoll Seafood 24.mai Sak 11 Erklæring om godtgjørelse. Erklæringen bør ifølge allmennaksjeloven gi informasjon om alle elementer knyttet til godtgjørelse. I dette tilfelle gis ingen informasjon om selskapets bonusprogram (som for eksempel prestasjonskriterier, tak for utbetaling eller tidsperspektiv), annet enn at eventuell bonus til administrerende direktør fastsettes av styrets leder. Awilco Drilling 28.jun Sak 5 Godkjenne revidert incentivprogram. Styret ber om fullmakt til å øke omfanget samt revidere deler av selskapets opsjonsprogram. KLP og KLP-fondene ønsker å få forelagt rammevilkår og kriterier for opsjonsprogrammer som skal godkjennes. Dog har nårværende opsjonsprogram punkter som kan forbedres og som styret vil vurdere (for eksempel tidsperspektiv for ordningen). KLP og KLP-fondene stemmer derfor ikke mot, men velger å avstå fra å stemme i denne saken. Awilco Drilling 28.jun Sak 6-7 Godkjenne valg av revisor samt honorar til revisor. Mer enn halvparten av den totale godtgjørelsen til revisor stammer fra andre tjenester enn revisjon. For å sikre revisors uavhengighet bør denne andelen være lavere. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot valg og godtgjørelse av revisor. Awilco Drilling 28.jun Sak 9-10 Fullmakter til kapitalforhøyelse. Fullmaktene overskrider begge KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent av aksjekapitalen for generelle fullmakter. Awilco LNG 08.jun Sak 8 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har et syntetisk opsjonsprogram hvor opsjonene ble tildelt med en strike under markedskurs. Videre er opsjonenes utøvelsesperiode altfor kort, da de kan utøves mindre enn ett år etter tildeling. Når det gjelder selskapets bonusprogram har man ikke fastsatt tak for bonusutbetalinger go bonus tildeles på diskresjonær basis istf på basis av klare prestasjonskriterier. Awilco LNG 08.jun Sak 10 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondens øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Bionor Pharma 11.mai Sak 2.5 Valg av styre. Selskapet har ikke oppgitt valgkomiteens innstilling. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bionor Pharma 11.mai Sak 4.2 Styrets erklæring om godtgjørelse. Opsjonene i selskapets opsjonsprogram kan utøves kvartalsvis etter opptjeningstidspunktet, noe som er altfor kort for å oppnå en langsiktig incentiveffekt. KLP og KLP-fondene mener at mesteparten av opsjonene bør gå over minst tre år.

3 Bionor Pharma 11.mai Sak 6 Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 4.2. Bonheur 30.mai Sak 4 Valg av medlemmer til representantskapet. Selskapet oppgir ikke kandidater som stiller til valg. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bonheur 30.mai Sak 5 Godtgjørelse til styremedlemmer. Ingen informasjon om godtgjørelsen er oppgitt. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bouvet 10.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 22.mai Sak 8 Styrevalg. Valgkomiteen foreslår at tidligere administrerende direktør velges som styreleder. På grunn av uavhengighetsaspektet har KLPs representant i valgkomiteen ikke støttet denne innstillingen og vi stemmer derfor mot forslag til styreleder. Bridge Energy 22.mai Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen. Et medlem i valgkomiteen er også varamedlem i styret, noe som ikke er i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Bridge Energy 22.mai Sak 13 Godkjennelse av opsjonsprogram. KLP og KLP-fondene har tidligere stemt mot selskapets opsjonsprogram på grunn av både omfang og tidshorisont. Selskapet sier at man vil legge frem nytt opsjonsprogram i løpet av KLP og KLP-fondene avventer nytt forslag til opsjonsprogram. Bridge Energy 25.sep Endringer i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Endringene som er foreslått innebærer blant annet en re-prising av eksisterende opsjonsordning, noe KLP og KLP-fondene ikke godkjenner. Selskapet innfører positive elementer så som en utøvelsesperiode på over tre år, krav til aksjeeierskap og resultatkrav, men striken for de omgjorde opsjonene er for lav (pålydende på NOK 1). Selskapet foreslår også å innføre en ny opsjonsordning. Denne inneholder tilsvarende positive elementer, men samlet sett mener vi at opsjonsprogrammene er for omfattende. BW Offshore 09.mai Sak 5 Fullmakt til styret til å fylle eventuelle ledige styreverv. Styremedlemmer bør velges av generalforsamlingen. Cermaq 09.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Clavis Pharma 21.mai Sak 5 Godtgjørelse til styret. Selskapet foreslår å innføre godtgjørelse i form for honorar per arbeidsdag for den arbeidsmengde som overstiger en på forhånd definert arbeidsmengde for styremedlemmene. KLP og KLP-fondene mener at en slik incentivering er uheldig. Clavis Pharma 21.mai Sak 9 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram har en utøvelsesperiode på kun ett år, hvilket KLP og KLP-fondene mener ikke er tilstrekkelig for å oppnå en langsiktig incentiveffekt. I tillegg gir erklæringen svært lite informasjon rundt opsjonsprogrammet og andre elementer av godtgjørelsen. Clavis Pharma 21.mai Sak 10.1 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill).

4 Clavis Pharma 21.mai Sak 10.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten er knyttet til selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 9. Det norske oljeselskap Sak 5: Styrets erklæring om godtgjørelse. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, men støtter ikke aksjeprogrammer uten bindningstid og med mer enn 20 prosents aksjerabatt for ansatte. Selskapets program med kontantutbetalinger som investeres i aksjer og gir skattekompensasjon vil i praksis gi en større rabatt. Det norske oljeselskap Sak 12: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNB 25.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR DNO International 11.jun Sak 7 Valg av medlemmer i valgkomité. To av de tre medlemmer som er foreslått er styremedlemmer. Dette er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som sier at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg i styret. DNO International 11.jun Sak 10 Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets aksjebaserte bonusprogram reflekterer ikke resultater for en lenger tidsperiode enn ett år, og dette mener KLP og KLP-fondene er for kort tidshorisont for et aksjebasert bonusprogram som skal gi et langsiktig incentiv. Videre har selskapet inngått en etterlønnsavtale på tre årslønner for administrerende direktør, noe som er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. DNO International DNO International 11.jun 11.jun Sak 11 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en fullmakt til en forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 15 prosent. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Sak 12 Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 11.jun Sak 13 Aksjonærforslag. Aksjonæren Petrolia Invest AS foreslår at generalforsamlingen vedtar at selskapet stopper boringen av flere brønner på to spesifikke felt og at investeringene for disse brønnene utbetales i utbytte. KLP og KLP-fondene mener at dette er en forretningsavgjørelse som er opp til selskapets ledelse å ta og stemmer derfor mot aksjonærforslaget. Dockwise 09.mai Sak 11. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivordninger. Selskapet oppgir ikke informasjon om incentivordningen enn antallet aksjer (så som prestasjonskriterier, hvem den omfatter, tidsrammer etc.). Dockwise 09.mai Sak 14. Valg til valgkomité. Selskapets styreleder er én av to medlemmer i valgkomiteen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kan ett styremedlem også være i valgkomiteen, men bør da ikke stille til gjenvalg.

5 DOF 24.mai Sak 6 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør får 0,5 prosent av selskapets årlige resultat i bonus. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør resultatavhengig godtgjørelse knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid og ikke bidra til kortsiktige disposisjoner som kan være skadelige for selskapet. KLP og KLP-fondene mener at man for å sikre dette bør ha visse rammer rundt et bonusprogram, for eksempel krav på positivt resultat på et visst nivå, sammenligning av resultatet til relevante indekser eller konkurrenter, og utbetaling som reflekterer resultater over lang tid. I et slikt bonussystem vil for eksempel endringer i regnskapsprinsipper påvirke utbetalingen. DOF 24.mai Sak 11 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle kapitalforhøyelser. Dolphin Group Sak 6 Godkjennelse av styrehonorar. I tillegg til ordinært styrehonorar foreslåes styreleder å motta årslønn, ettersom han foreslåes å bli valgt som executive chairman. Se begrunnelse for stemme mot sak 9. Dolphin Group Sak 9 Styrevalg. En direktør i selskapet foreslåes bli valgt som executive chairman. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styret, da dette vil kunne føre til blandning av roller og svekket uavhengighet. Dolphin Group Sak 11 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet planlegger et langtidsincentivprogram som inngår som en del av godtgjørelsen. Selskapet bør presentere programmet før det godkjennes av generalforsamlingen. Dolphin Group Sak 12 Fullmakt til å utstede nye opsjoner til ansatte. Det er positivt at fullmakten til nye opsjoner er mindre enn i fjor, men KLP og KLP-fondene mener at selskapets opsjonsprogram fortsatt er altfor omfattende. I tillegg ser vi gjerne at opsjonsprogrammet går over en lenger tidsperiode enn det gjør i dag. Opsjonene kan utøves 1/3 per år over en treårsperiode. Dolphin Group Sak 13 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for ansatte. Se begrunnelse sak 12. Dolphin Group Sak 14 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten omfatter nærmere 20 prosent av aksjekapitalen, noe som overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Eidesvik Offshore 14.mai Sak 7 Redegjørelse om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har en etterlønnsavtale for administrerende direktør som er mer omfattende enn det som KLP og KLP-fondene har som maksgrense å støtte (ett år uten avkortning mot lønn i evt. ny jobb og to år uten avkortning). Eidesvik Offshore 14.mai Sak 9.2 Fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjeopsjoner. Fullmakten knytter seg til et opsjonsprogram som ifølge styret nå er under avvikling. KLP og KLP-fondene har tidligere stemt mot dette opsjonsprogrammet på grunn av kort utøvelsestid; opsjonene kan utøves allerede etter to år. Opsjonstildelingen er heller ikke basert på prestasjonskriterier. Eidesvik Offshore 14.mai Sak 9.3 Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan også benyttes til selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 9.2. Ekornes 10.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

6 Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Sak 6b Utstedelse av aksjer til selskapets opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet omfatter selskapets styreleder, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge anbefalingen bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre har opsjonsprogrammet en altfor kortsiktig tidsramme og er altfor omfattende i størrelse. Sak 7 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til tilbakekjøp av inntil 20,3 prosent av aksjene. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Videre kan fullmakten benyttes til selskapets opsjonsprogram (se begrunnelse sak 6b). Sak 8 Godtgjørelse til styret. Styreleder honoreres i tillegg til vanlig styrehonorar i og med at han har avtale om arbeid utover styrevervet. Styreleder har også samme etterlønnsavtale som selskapsledelsen har (12 måneders lønn). KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og å sikre at styreleder er uavhengig og stemmer derfor mot dette honorar til styret. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ikke styreleder påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet. Sak 10 Godkjennelse av opsjoner til styreleder. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Vi stemmer derfor mot ytterligere opsjoner til styreleder. Sak 13 Valg av nytt styremedlem. Da selskapet ikke har oppgitt styrekandidat, mangler KLP og KLP-fondene beslutningsgrunnlag. Eltek 15.mai Sak 7 Behandling og godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør har en etterlønnsavtale på to årslønner, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. I tillegg kan godtgjørelsen til ledelsen også omfatte utbetalinger ved et kontrollskifte. KLP og KLP-fondene mener at endring i eierskap ikke bør utløse ekstraordinære lønnsutbetalinger. Evry 23.apr Sak 12 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Som langtidsincentivordning mottar ledelsen en gitt prosentsats av fastlønn i bonus per år og nettobeløpet skal investeres i aksjer. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ordninger for variabel lønn være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. KLP og KLPfondene er positive til at ledelsen eier aksjer og synes det er positivt med bindningstid på aksjene i dette programmet. Men i og med at tildelingen av aksjer ikke er knyttet direkte opp mot prestasjonskrav eller kriterier mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn enn et langtidsincentiv. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 7-8 Valg av styremedlemmer. Medlemmene velges for en periode på fire år, som er maksgrensen i den nederlandske koden for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styremedlemmer ikke velges for mer enn to år av gangen og siden selskapet er børsnotert i Norge bør anbefalingen hensyntas.

7 Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 10 Godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale med maksgrense på opptil fem ganger årslønn, noe som er altfor omfattende. Videre har selskapet en praksis med sign-on og sign-off bonuser, samt en opsjonsordning som omfatter styremedlemmer. Ifølge både nederlansk corporate governance-kode og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styremedlemmer ikke honoreres med opsjoner, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 11 Godkjennelse av endring i opsjonsprogrammet. Selskapet ønsker at opsjonsordningen også skal omfatte styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge anbefalinger bør styremedlemmer ikke honoreres med opsjoner, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 12 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt til kapitalforhøyelse på over 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Farstad Shipping 15.mai Sak 7 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtaler på to årslønner, hvilket er mer omfattende enn KLP og KLP-fondene støtter. I tillegg er etterlønn knyttet til eventuelt kontrollskifte i selskapet. Vi mener at endringer i eierskap ikke bør utløse ekstraordinære lønnsutbetalinger. Fred Olsen Energy 24.mai Sak 7 Styrehonorar. Selskapet har ikke oppgitt informasjon om styrets honorar. Fred Olsen Energy 24.mai Sak 9 Styrevalg. Selskapet har ikke oppgittstyrekandidater. Fred Olsen Production 23.mai Sak 7 Styrehonorar. Selskapet har ikke oppgitt informasjon om styrets honorar. Frontline 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg innehas rollene som administrerende direktør og styreleder av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Ganger Rolf 30.mai Sak 5 Valg av medlemmer til representantskapet. Selskapet oppgir ikke kandidater som stiller til valg. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Ganger Rolf 30.mai Sak 5 Godtgjørelse til styremedlemmer. Ingen informasjon om godtgjørelsen er oppgitt. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Gjensidige Forsikring Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Golar LNG 18.jun Stemmer i tråd med styrets forslag (delisting fra Oslo Børs). FOR

8 Golar LNG Golden Ocean Group 21.sep 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling og ledende ansatte er medlemmer av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten som er på valg og mot de øvrige. Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg er ledende ansatte medlem av styret og rollene som administrerende direktør og styreleder innehas av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLPfondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Hafslund 24.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Hoegh LNG Holdings 23.mai Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Independent Tankers 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen. Kongsberg Automotive 05.jun Sak 13 Fullmakt - convertible bonds. Selskapet ber i sak 12 om en generell fullmakt på 10 prosent. I kombinasjon med sak 13 overskrider selskapet dermed KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter.

9 Kongsberg Gruppen 07.mai Sak 10 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Styret foreslår å innføre et nytt element i godtgjørelsen til ledende ansatte. Dette er en fast prosentsats (henholdsvis 25 eller prosent av årlig grunnlønn) som utbetales i kontanter. Beløpet som gjenstår etter skatt skal investeres i selskapets aksjer og aksjene har en bindningstid på tre år. Styret presenterer dette som et langtidsincentiv som er en del av fast lønn. En rekke andre norske selskaper har innført en lignende ordning, noe KLP og KLP-fondene har stemt mot. Vi er positive til at ledelsen eier aksjer i selskapet, men savner prestasjonskrav for såpass omfattende ordninger. Når vi har stemt mot, er disse ordningene ikke presentert som en økning i grunnlønn men som en langtidsincentivordning, dog uten prestasjonskrav for tildelingen. Det positive ved ordningen i Kongsberg Gruppen er at det er et krav om positiv EBIT for at utbetalingen skal skje, det bra selv om vi gjerne sett at kravet var mer ambisiøst. I tillegg blir maksimal bonusutbetaling i den ordinære bonusordningen redusert fra 75 prosent til 60 prosent av grunnlønn for den som omfattes av den nye ordningen. Kongsberg Gruppen 07.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR FOR Kværner 12.apr Sak 9: Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Kværner 12.apr Sak 4: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Styret skriver i årsrapporten at det vil bli innført et aksjeprogram for samtlige ansatte i løpet av 2012, men oppgir ingen informasjon om dette. Erklæringen skal godkjennes av generalforsamling og bør derfor innholde informasjon om alle former for godtgjørelse. KLP og KLP-fondene velger derfor å stemme mot. Lerøy Seafood 23.mai Sak 3 Erklæring om godtgjørelse. Selskapet åpner for muligheten å gi en etterlønn på to år til administrerende direktør, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Marine Harvest 04.jun Sak 6 Utvidelse av omfanget til et tidligere vedtak om konvertibelt lån. KLP og KLP-fondene stemte mot det tidligere vedtaket på grunn av at fullmakten var for omfattende. Vi ville også stemt mot utvidelse av vedtaket, hvis det ikke var en risiko for at det å ikke få utvidelsen godkjent skaper finansielle problemer for selskapet. Vi velger derfor å avstå fra å stemme. Marine Harvest 04.jun Sak 9 Styrefullmakt til å ta opp konvertible lån. Fullmakten omfatter inntil 18 prosent av aksjekapitalen og overskrider dermed KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Master Marine 26.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Morpol 23.mai Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning, samt behandling av selskapets redegjørelse for foretaksstyring. Selskapets revisor har avgitt en beretning med forbehold (qualified opinion) grunnet uklare forhold runt transaksjoner med nærstående. Bakgrunnen er en fordring på 5,5 mill euro på selskapet M.K. USTKA som har vært garantert av Morpols administrerende direktør, men som er blitt avskrevet. Styret har igangsatt en ekstern granskning av saken. KLP KF har også en direkte dialog med styreleder styret vil gi en redegjørelse for saken på generalforsamlingen. KLP KF foreslår derfor at vi deltar og stemmer på generalforsamlingen (istf å sende stemmeinstruks på forhånd slik vi vanligvis gjør). Beslutningen om vår stemme (for, mot eller avstå) vil bli tatt basert på informasjon vi får i møtet med styreleder i neste uke, samt styrets redegjørelse til generalforsamlingen.

10 Morpol 23.mai Sak 2 Styrets erklæring om godtgjørelse. Erklæringen inneholder generell beskrivelse av selskapets prinsipper for godtgjørelse, men minimalt med konkret informasjon om for eksempel bonusprogrammets resultatkrav, tak for utbetalinger, tidsperspektiv etc. Morpol 23.mai Sak 13 Godkjennelse av ny revisor. Selskapets revisor blir byttet ut etter kun ett år. Dette har trolig en sammenheng med sak 4. Vi avventer møte med styreleder samt presentasjon på generalforsamlingen før vi tar beslutning om å godkjenne eller evt. ikke å godkjenne bytte av revisor. Nordic Semiconductor 26.apr Sak 7 Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte for I 2011 inngikk selskapet en avtale med administrerende direktør om en såkalt retention bonus for perioden Administrerende direktør vil, i tillegg til fastlønn og bonus, årlig motta et kontantbeløp som øker for hvert år i denne perioden. Totalt beløp for perioden er 10 millioner. Hvis selskapet blir kjøpt opp vil gjenstående beløp bli utbetalt etter at oppkjøpet er gjennomført. Vi har forståelse for viktigheten av å beholde ledelsen, men mener at slike bonusavtaler er uheldig praksis og stemmer mot bonusavtalen på et prinsipielt grunnlag. Norsk Hydro 08.mai Sak 6 Styrets erklæring om godtgjørelse. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (15, 25 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Vilkåret for utbetaling er positivt driftsresultat foregående år, men vi ser gjerne at prestasjonskriterier knyttet til tildelingen er mer ambisiøse. Selskapet har også et aksjeprogram for ansatte. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, samt til at rabatten henger sammen med utvikling i aksjekurs. Vi mener allikevel at aksjerabatten (25-50 prosent) som de ansatte får i selskapets aksjeprogram er noe for stor i et program hvor det ikke er bindingstid på aksjene. Norske Skogsindustrier 25.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR North Energy 24.mai Sak 3 Erklæring om godtgjørelse. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale på to år for administrerende direktør, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Northland Resources 16.mai 5-6 Styrevalg. Ettersom selskapet ikke er norskregistrert gjelder ikke den norske ASA-lovens krav om minst 40 prosents kvinnerepresentasjon i styret. Ingen av selskapets sittende eller nye styremedlemmer er kvinne. Vi oppfordrer selskapet til å sikre diversitet og kompetanse i rekrutteringen ved neste valg. FOR Northland Resources 16.mai Sak 9 Godkjennelse av opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet omfatter også styremedlemmer, hvilket er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse da resultatavhengig godtgjørelse vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre er programmet relativt omfattende og kunne gjerne gå over en lenger tidsperiode for å sikre oppnåelse av den tilsiktede incentiveffekten. Northland Resources 16.mai Sak 11 Eventuelt. Sak 11 åpner for votering om saker som ikke er kjent forut for generalforsamlingen. KLP og KLP-fondene kan derfor ikke støtte dette punktet.

11 Norwegian Air Shuttle 09.mai Sak 8 Godtgjørelse. I selskapets nåvaerende opsjonsprogram har striken en rabattert pris. For at opsjonsprogrammet skal ha tilsiktet langsiktig incentiveffekt bør striken ikke ligge under markedskurs. Videre har selskapet et aksjeprogram for ansatte med rabattert for aksjekjøp og videre bonusaksjer basert på antall akjser. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer, men mener at aksjerabatten i dette tilfelle blir for stor. Norwegian Energy 02.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Finans Holding 26.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Property 12.apr Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Odfjell 08.mai Sak 11 Vedtektsendring - Opprettelse av valgkomité. KLP og KLP-fondene har oppfordret selskapet til å opprette en valgkomité og er derfor svært fornøyd med at selskapet nå velger å gjøre det. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ikke fler enn ett medlem være styremedlem og i så fall ikke stille til gjenvalg. I dette tilfelle er to av tre medlemmer som foreslåes styremedlemmer. Vi håper at selskapet retter seg etter anbefalingen når det gjelder sammensetningen i fremtiden, men stemmer for vedtektsendringen. FOR On & Offshore Holding 16.mai Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Opera Software 05.jun Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Orkla Sak 2.3: Godkjennelse av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger. KLP og KLPfondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, men støtter ikke aksjeprogrammer uten bindningstid og med mer enn 20 prosents aksjerabatt for ansatte. Aksjerabatten i dette tilfelle er 30 prosent. Videre mangler informasjon om strike, tildelingspris og -kriterier for selskapets nye opsjonsprogram. Orkla Sak 5a: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med aksjerelaterte program for ansatte. Se begrunnelse i sak 2.3. Panoro Energy 09.mai Sak 6 Styrevalg. Selskapet har ikke oppgitt kandidater i innkallingen. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Panoro Energy 09.mai Sak 9 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet kan tildele opsjoner også til styremedlemmer. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styret ikke ha resultatbasert godtgjørelse, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre spesifiserer selskapet ikke sine retningslinjer for etterlønn, eller rammer og kriterier for selskapets bonusprogram. Panoro Energy 09.mai Sak 10.2 Kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram. Se begrunnelse sak 9. PCI Biotech Holding 25.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Petroleum Geo-Services 03.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

12 PhotoCure 10.mai Sak 13.2 Kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Styret kan utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer ikke bare til ansatte, men også til enkelte samarbeidspartnere som det etter styrets vurdering vil være av verdi for aksjonærene å knytte nærmere til selskapet. KLP og KLP-fondene setter spørsmålstegn ved praksisen å tildele samarbeidspartnere opsjoner, og ønsker klarhet i hvem incentivprogrammene omfatter ved tildeling av fullmakt. I 2011 er det også utdelt ytterligere opsjoner i tillegg til opsjonene i det ordinære opsjonsprogrammet, knyttet til oppnåelse av definerte mål. Vi ser gjerne at selskapet opplyser mer om bakgrunnen til behovet for ytterligere opsjoner i styrets erklæring. Pronova BioPharma 11.mai Sak 11 Godtgjørelse til ledende ansatte. KLP og KLP-fondene setter spørsmålstegn ved selskapets policy å tilby bonuser (knyttet til aksjekjøp) som sign on- eller stay-on-insentiver i og med at slike tildelinger ikke er knyttet til prestasjoner (dog er det positivt at slike ordninger i selskapet er knyttet til aksjekjøp). Videre mener vi at endringer i majoritetseierskap ikke bør utløse ekstraordinære lønnsutbetalinger, for eksempel i form av utvidet etterlønnsavtale. Prosafe 23.mai Sak 14 Fullmakt til kapitalforhøyelse - konvertibelt lån. Selskapet oppnår allerede i sak 13, som er en generell fullmakt til kapitalforhøyselse, KLPs og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. I sak 14 ber selskapet om ytterligere en fullmakt på 10 prosent som vi stemmer mot. Prospector Offshore Drilling 21.jun Sak 9 Godkjennelse av opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet selskapet foreslår er altfor omfattende. I tillegg mangler informasjon som tildelingskriterier, pris og utøvelsesperiode. Q-Free 22.mai Sak 10 a Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale på to årslønner, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Rector Marinus Invest 28.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Renewable Energy 22.mai Sak 7 a Styrets erklæring om godtgjørelse. Selskapet har inngått såkalte stay-on avtaler med flere i ledelsen. KLP og KLP-fondene mener denne typen lønnsavtaler er en uheldig praksis. Royal Caribbean Cruises Sak 3 Styrevalg. Selskapet kombinerer rollene som administrerende direktør og styreleder. Dette er ikke i tråd med god praksis for eierstyring og selskapsledelse da det svekker uavhengigheten. Royal Caribbean Cruises Sak 5 Godtgjørelse. Selskapet har innført flere positive elementer i sitt godtgjørelsesprogram. Dog har selskapet inngått etterlønnsavtale på to årslønner, noe som er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene godkjenner. Royal Caribbean Cruises Sak 7 Aksjonærforslag: Selskapet skal redegjøre for politisk støtte. Det stilles økende krav i USA (hvor selskapet er børsnotert) om at selskaper skal etablere, alternativt redegjøre for, retningslinjer for politisk støtte fra selskapet, samt offentliggjøre utbetalt støtte på årlig basis. Lignende forslag er fremmet på mange amerikanske selskapers generalforsamlinger de siste årene og mange selskaper rapporterer også deretter. KLP og KLP-fondene mener slik åpenhet er viktig og støtter forslaget. FOR SalMar 29.mai Sak 12 Godkjennelse av kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram. Under selskapets opsjonsprogram kan opsjonene utøves 1/3 per år. KLP og KLP-fondene ser gjerne at opsjonsprogrammet har en noe lenger tidshorisont for å oppnå en langsiktig incentiveffekt. Opsjonsprogrammet bygger heller ikke på prestasjonskriterier for tildeling.

13 Scana Industrier 03.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Schibsted 11.mai Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Seadrill 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling og ledende ansatte er medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Sevan Drilling 15.mai Sak 8 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale på to år for administrerende direktør, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Sevan Drilling 15.mai Sak 10 Styrevalg. Styrekandidater er ikke oppgitt. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Sevan Marine 25.mai Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet kan velge å gi administrerende direktør en etterlønn opp til to årslønner, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Videre har administrerende direktør mottatt en såkalt sign-on bonus. KLP og KLP-fondene mener at bonusutbetalinger bør være et resultat av gode resultater og prestasjoner, og at en praksis med sign-on eller stay-on bonuser er uheldig. Sevan Marine 25.mai Sak 11.1 Tilbakekall av eksisterende fullmakter til kapitalforhøyelser. Sak 11.2 Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Videre er det uklarheter knyttet til hvordan denne nye fullmakten vil påvirke de opsjoner som fra tidligere er tildelt (men pr i dag verdiløse). KLP KF avventer redegjørelse fra selskapet. Siem Offshore 07.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Solstad Offshore 09.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Songa Offshore 06.jun Sak 11 Godkjennelse av fravikelse av fortrinnsrett til utstedelse av aksjer. Selskapet ber om fullmakt og godkjennelse til at fortrinnsretten fravikes ved utstedelse av et betydlig antall aksjer. Sparebank 1 SR Bank 09.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Standard Drilling 30.mai Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

14 Standard Drilling 30.mai Sak 3 Godkjennelse av opsjonsprogram. Selskapet oppgir alfor lite informasjon om opsjonsprogrammet for å få godkjennelse. Standard Drilling 30.mai Sak 4 Fullmakt i forbindelse med opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 3. Statoil Statoil 15.mai 15.mai Sak 7 Aksjonærforslag om at Statoil skal trekke seg fra oljesandsvirksomheten. Dette aksjonærforslag er fremmet for fjerde gang og KLP og KLP-fondene har samme standpunkt som tidligere. Vi støtter ikke forslaget. Debatten om verdens energikilder og forurensning er svært viktig, men vi mener Statoils oljesandsatsning får et uforholdsmessig fokus. Vi vil fortsette vår dialog med selskapet og opprettholder en klar forventning om at selskapet skal gjøre sitt ytterste for å utvinne oljen på en ansvarlig måte, i tråd med internasjonale normer på miljøområdet. Vi har kommunisert vårt standpunkt i møter med selskapet (sist i mai 2012) og gjennom et innlegg på generalforsamlingen i Sak 8 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets incentivprogram gir et fast kontantbeløp (20 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med en bidningstid. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men savner resultat- eller prestasjonskriterier knyttet til tildelingen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende bonusprogram. Statoil 15.mai Sak 15 Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Selskapet har et aksjeprogram hvor alle ansatte kan kjøpe aksjer for inntil 5 prosent av grunnlønn til en rabatt på 20 prosent. Etter to år tildeles den ansatte én bonusaksje per aksje man fortsatt eier og som er kjøpt under dette programmet. Tildelingen er ikke knyttet til prestasjonskriterier, kun ansettelse og aksjebeholdning over tid. Det er heller ikke bindningstid på bonusaksjene. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer, men mener at den samlede rabatten i dette tilfelle blir for stor i et program uten prestasjonskriterier eller bindningstid. Statoil Fuel & Retail 26.apr Sak 8 Godtgjørelse til ledende ansatte. Som langtidsincentivordning mottar ledelsen en engangsutbetaling som skal investeres i aksjer. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram og i tillegg til ytterligere et aksjebasert langtidsincentivprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ordninger for variabel lønn være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men i og med at tildelingen av aksjer ikke er knyttet direkte opp mot prestasjonskrav eller kriterier stemmer vi mot denne typen program. Stolt Nielsen Sak 2: Kapitalforhøyelse for å innfri gammel opsjonsordning. Opsjonsordningen ble avsluttet i 2007, men det er fortsatt tildelte opsjoner som må innfris. Opsjonsordningen ser dog ut til å være omfattende. I mangel på mer detaljert informasjon om ordningen velger KLP og KLP-fondene å avstå fra å stemme i denne saken. Stolt Nielsen Sak 3: Tilbakekjøp av egne aksjer. Selskapet oppgir ikke antall aksjer fullmakten omfatter.

15 Stolt Nielsen Sak 4: Styrevalg. Selskapet oppfyller ikke Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelses krav på at flertallet av styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. I tillegg bør ledende ansatte i følge anbefalingen ikke være medlem av styret. Med bakgrunn i dette stemmer KLP og KLP-fondene mot styresammensetningen. Storebrand 18.apr Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Subsea 7 22.jun Sak 4-7 Styrevalg. Ettersom selskapet ikke er norskregistrert gjelder ikke den norske ASA-lovens krav om minst 40 prosents kvinnerepresentasjon i styret. Ingen av selskapets sittende eller nye styremedlemmer er kvinne. Vi oppfordrer selskapet til å sikre diversitet og kompetanse i rekrutteringen ved neste valg. FOR Sølvtrans Holding 16.mai Sak 9 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Styret oppgir at man vurderer å innføre et incentivprogram, men oppgir ikke mer informasjon til tross for at man i sak 10 ber om en fullmakt i forbindelse med eventuelle aksje- og opsjonsprogram rettet mot ansatte. Aksjebaserte godtgjørelsesprogrammer bør legges frem for godkjennelse av generalforsamlingen. Sølvtrans Holding 16.mai Sak 10 Fullmakt til styret til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan brukes i forbindelse med eventuelle aksje- og opsjonsprogram rettet mot ansatte. Se begrunnelse sak 9. Telenor TGS Nopec 16.mai 05.jun Sak 5 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets incentivprogram gir et fast kontantbeløp (25 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i Telenor-aksjer med en bidningstid på fire år. Etter to år tilkommer en bonus på kjøpte aksjer gitt resultater sammenlignet med referanseindeks. KLP og KLPfondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men savner prestasjonskriterier knyttet til tildelingen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende bonusprogram. Sak 12 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale med administrerende direktør på tre årslønner, noe som er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLPfondene støtter. Tomra Systems 26.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Veidekke 10.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen 26.apr Sak 4 Godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende har krav på 30 måneders etterlønn hvis han forlater selskapet som et resultat av fusjon, endring i majoritetseierskap eller beslutning av styret. KLP og KLP-fondene støtter ikke etterlønnsavtaler som er utover ett år uten avkortning og to år med avkortning. Selskapet skal ha honnør for at avtalen er vesentlig forbedret i år sammenlignet med i fjor (redusert utbetaling fra 100 til 50 prosent av årslønn per år), men avtalen er fortsatt mer omfattende enn vi kan godkjenne. Wilh. Wilhelmsen Holding 27.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

16 Yara 10.mai Sak 3 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (10, 20 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn.

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2013 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Halvparten av aksjonærene stemmer... 3 Flere saker stemt ned... 4 Aksjonærmotstand...

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 10. juni 2014 kl. 15:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 23. mai 2012 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling Torsdag 16. februar 2012 kl. 09:00 i selskapets kontor i Karenslyst Alle 5, Oslo

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ( Selskapet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA innkalte i brev av 29. april 2013 til generalforsamling 13. mai 2013. Som følge av at fristen for innkalling i Allmennaksjeloven er 21 dager,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 18. juni 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 klokken 14:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015.

RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. RAPPORT 1. HALVÅR OG 2. KVARTAL 2015. Halvårsberetning 2015. Halvårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og standard for delårsrapportering (IAS 34).

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA Til aksjeeierne i Nordic Petroleum ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA den 21.06.2010 kl 17:00

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. 23. mai 2013 kl. 10:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo.

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 20. mai 2011, klokken 10.00 på Rica Parken

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. juni 2014 klokken 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer