KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for selskapets lederlønnspolitikk. KLP og KLP-fondene ser gjerne at selskapet oppgir mer informasjon om prestasjonskriterier i bonusprogrammet og at selskapet etablerer et tak for bonusutbetalinger (bonuspoolen er 48 prosent av resultat før skatt), slik Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse krever. Sak 10 c Valg av styre. Valget gjelder et styremedlem og personlig varamedlem. Ifølge Norskanbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styre. Foreslått varamedlem er ledende ansatt i selskapet. ABG Sundal Collier Holding 26.apr Sak 13 Fullmakt til å utstede aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalutvidelse på 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fulllmakter Aker Sak 2.6: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Det er positivt at selskapets bonus- og langtidsincentivprogrammer har bonustak og at selskapet på den måten setter rammer for variabel godtgjørelse. Det er dog vesentlig informasjon som mangler blant annet antall aksjer som kan tildeles og kriterier for dette. I og med at dette er fundamentet for hele ordningen bør selskapet oppgi denne informasjonen. Aker Solutions 13.apr Sak 13: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 13.apr Sak 14: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte. Se begrunnelse for sak 13. Aker Solutions 13.apr Sak 15: Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting. Se begrunnelse for sak 13. Algeta Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Styrets medlemmer honoreres med opsjoner, men ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Algeta Sak 8: Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. KLP og KLP-fondene mener at det er viktig at opsjoner tildeles etter klare prestasjonskriterier, men i dette tilfelle tildeler styret opsjoner til ansatte på diskresjonær basis. I tillegg omfatter opsjonsordningen både konsulenter og styre, til tross for at opsjoner ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke bør utstedes til styremedlemmer fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fullmakten til kapitalforhøyelse foreslått under sak 10 gir også signaler om at opsjonsprogrammet kan bli omfattende.

2 Algeta Sak 10: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 8. Atea 26.apr Sak 10.1 Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse og Sak 10.2 Godkjennelse av aksjebasert incentivprogram. Selskapet har ikke en historie med store bonuser, men har allikevel ikke etablert tak for bonusprogrammer slik det er anbefalt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Videre er det oppgitt lite informasjon om bonusprogrammet i erklæringen (selv om selskapet har gitt mer informasjon om prestasjonskriterier i dialog med KLP). Når det gjelder opsjonsprogrammet er det relativt omfattende. Opsjonene kan utøves en tredjedel per år og det er positivt at programmet strekker seg over tid. For å oppnå ønsket incentiveffekt mener vi allikevel at mesteparten av opsjonene bør beholdes i minst tre år. Atea 26.apr Sak 12. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 10. Austevoll Seafood 24.mai Sak 11 Erklæring om godtgjørelse. Erklæringen bør ifølge allmennaksjeloven gi informasjon om alle elementer knyttet til godtgjørelse. I dette tilfelle gis ingen informasjon om selskapets bonusprogram (som for eksempel prestasjonskriterier, tak for utbetaling eller tidsperspektiv), annet enn at eventuell bonus til administrerende direktør fastsettes av styrets leder. Awilco Drilling 28.jun Sak 5 Godkjenne revidert incentivprogram. Styret ber om fullmakt til å øke omfanget samt revidere deler av selskapets opsjonsprogram. KLP og KLP-fondene ønsker å få forelagt rammevilkår og kriterier for opsjonsprogrammer som skal godkjennes. Dog har nårværende opsjonsprogram punkter som kan forbedres og som styret vil vurdere (for eksempel tidsperspektiv for ordningen). KLP og KLP-fondene stemmer derfor ikke mot, men velger å avstå fra å stemme i denne saken. Awilco Drilling 28.jun Sak 6-7 Godkjenne valg av revisor samt honorar til revisor. Mer enn halvparten av den totale godtgjørelsen til revisor stammer fra andre tjenester enn revisjon. For å sikre revisors uavhengighet bør denne andelen være lavere. KLP og KLP-fondene stemmer derfor mot valg og godtgjørelse av revisor. Awilco Drilling 28.jun Sak 9-10 Fullmakter til kapitalforhøyelse. Fullmaktene overskrider begge KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent av aksjekapitalen for generelle fullmakter. Awilco LNG 08.jun Sak 8 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har et syntetisk opsjonsprogram hvor opsjonene ble tildelt med en strike under markedskurs. Videre er opsjonenes utøvelsesperiode altfor kort, da de kan utøves mindre enn ett år etter tildeling. Når det gjelder selskapets bonusprogram har man ikke fastsatt tak for bonusutbetalinger go bonus tildeles på diskresjonær basis istf på basis av klare prestasjonskriterier. Awilco LNG 08.jun Sak 10 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondens øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Bionor Pharma 11.mai Sak 2.5 Valg av styre. Selskapet har ikke oppgitt valgkomiteens innstilling. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bionor Pharma 11.mai Sak 4.2 Styrets erklæring om godtgjørelse. Opsjonene i selskapets opsjonsprogram kan utøves kvartalsvis etter opptjeningstidspunktet, noe som er altfor kort for å oppnå en langsiktig incentiveffekt. KLP og KLP-fondene mener at mesteparten av opsjonene bør gå over minst tre år.

3 Bionor Pharma 11.mai Sak 6 Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets incentivprogram. Se begrunnelse sak 4.2. Bonheur 30.mai Sak 4 Valg av medlemmer til representantskapet. Selskapet oppgir ikke kandidater som stiller til valg. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bonheur 30.mai Sak 5 Godtgjørelse til styremedlemmer. Ingen informasjon om godtgjørelsen er oppgitt. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Bouvet 10.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Bridge Energy 22.mai Sak 8 Styrevalg. Valgkomiteen foreslår at tidligere administrerende direktør velges som styreleder. På grunn av uavhengighetsaspektet har KLPs representant i valgkomiteen ikke støttet denne innstillingen og vi stemmer derfor mot forslag til styreleder. Bridge Energy 22.mai Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen. Et medlem i valgkomiteen er også varamedlem i styret, noe som ikke er i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Bridge Energy 22.mai Sak 13 Godkjennelse av opsjonsprogram. KLP og KLP-fondene har tidligere stemt mot selskapets opsjonsprogram på grunn av både omfang og tidshorisont. Selskapet sier at man vil legge frem nytt opsjonsprogram i løpet av KLP og KLP-fondene avventer nytt forslag til opsjonsprogram. Bridge Energy 25.sep Endringer i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Endringene som er foreslått innebærer blant annet en re-prising av eksisterende opsjonsordning, noe KLP og KLP-fondene ikke godkjenner. Selskapet innfører positive elementer så som en utøvelsesperiode på over tre år, krav til aksjeeierskap og resultatkrav, men striken for de omgjorde opsjonene er for lav (pålydende på NOK 1). Selskapet foreslår også å innføre en ny opsjonsordning. Denne inneholder tilsvarende positive elementer, men samlet sett mener vi at opsjonsprogrammene er for omfattende. BW Offshore 09.mai Sak 5 Fullmakt til styret til å fylle eventuelle ledige styreverv. Styremedlemmer bør velges av generalforsamlingen. Cermaq 09.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Clavis Pharma 21.mai Sak 5 Godtgjørelse til styret. Selskapet foreslår å innføre godtgjørelse i form for honorar per arbeidsdag for den arbeidsmengde som overstiger en på forhånd definert arbeidsmengde for styremedlemmene. KLP og KLP-fondene mener at en slik incentivering er uheldig. Clavis Pharma 21.mai Sak 9 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets opsjonsprogram har en utøvelsesperiode på kun ett år, hvilket KLP og KLP-fondene mener ikke er tilstrekkelig for å oppnå en langsiktig incentiveffekt. I tillegg gir erklæringen svært lite informasjon rundt opsjonsprogrammet og andre elementer av godtgjørelsen. Clavis Pharma 21.mai Sak 10.1 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill).

4 Clavis Pharma 21.mai Sak 10.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten er knyttet til selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 9. Det norske oljeselskap Sak 5: Styrets erklæring om godtgjørelse. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, men støtter ikke aksjeprogrammer uten bindningstid og med mer enn 20 prosents aksjerabatt for ansatte. Selskapets program med kontantutbetalinger som investeres i aksjer og gir skattekompensasjon vil i praksis gi en større rabatt. Det norske oljeselskap Sak 12: Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNB 25.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR DNO International 11.jun Sak 7 Valg av medlemmer i valgkomité. To av de tre medlemmer som er foreslått er styremedlemmer. Dette er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som sier at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg i styret. DNO International 11.jun Sak 10 Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets aksjebaserte bonusprogram reflekterer ikke resultater for en lenger tidsperiode enn ett år, og dette mener KLP og KLP-fondene er for kort tidshorisont for et aksjebasert bonusprogram som skal gi et langsiktig incentiv. Videre har selskapet inngått en etterlønnsavtale på tre årslønner for administrerende direktør, noe som er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. DNO International DNO International 11.jun 11.jun Sak 11 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en fullmakt til en forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 15 prosent. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Sak 12 Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 11.jun Sak 13 Aksjonærforslag. Aksjonæren Petrolia Invest AS foreslår at generalforsamlingen vedtar at selskapet stopper boringen av flere brønner på to spesifikke felt og at investeringene for disse brønnene utbetales i utbytte. KLP og KLP-fondene mener at dette er en forretningsavgjørelse som er opp til selskapets ledelse å ta og stemmer derfor mot aksjonærforslaget. Dockwise 09.mai Sak 11. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivordninger. Selskapet oppgir ikke informasjon om incentivordningen enn antallet aksjer (så som prestasjonskriterier, hvem den omfatter, tidsrammer etc.). Dockwise 09.mai Sak 14. Valg til valgkomité. Selskapets styreleder er én av to medlemmer i valgkomiteen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kan ett styremedlem også være i valgkomiteen, men bør da ikke stille til gjenvalg.

5 DOF 24.mai Sak 6 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør får 0,5 prosent av selskapets årlige resultat i bonus. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør resultatavhengig godtgjørelse knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid og ikke bidra til kortsiktige disposisjoner som kan være skadelige for selskapet. KLP og KLP-fondene mener at man for å sikre dette bør ha visse rammer rundt et bonusprogram, for eksempel krav på positivt resultat på et visst nivå, sammenligning av resultatet til relevante indekser eller konkurrenter, og utbetaling som reflekterer resultater over lang tid. I et slikt bonussystem vil for eksempel endringer i regnskapsprinsipper påvirke utbetalingen. DOF 24.mai Sak 11 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle kapitalforhøyelser. Dolphin Group Sak 6 Godkjennelse av styrehonorar. I tillegg til ordinært styrehonorar foreslåes styreleder å motta årslønn, ettersom han foreslåes å bli valgt som executive chairman. Se begrunnelse for stemme mot sak 9. Dolphin Group Sak 9 Styrevalg. En direktør i selskapet foreslåes bli valgt som executive chairman. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ledende ansatte ikke være medlem av styret, da dette vil kunne føre til blandning av roller og svekket uavhengighet. Dolphin Group Sak 11 Godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet planlegger et langtidsincentivprogram som inngår som en del av godtgjørelsen. Selskapet bør presentere programmet før det godkjennes av generalforsamlingen. Dolphin Group Sak 12 Fullmakt til å utstede nye opsjoner til ansatte. Det er positivt at fullmakten til nye opsjoner er mindre enn i fjor, men KLP og KLP-fondene mener at selskapets opsjonsprogram fortsatt er altfor omfattende. I tillegg ser vi gjerne at opsjonsprogrammet går over en lenger tidsperiode enn det gjør i dag. Opsjonene kan utøves 1/3 per år over en treårsperiode. Dolphin Group Sak 13 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for ansatte. Se begrunnelse sak 12. Dolphin Group Sak 14 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten omfatter nærmere 20 prosent av aksjekapitalen, noe som overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Eidesvik Offshore 14.mai Sak 7 Redegjørelse om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har en etterlønnsavtale for administrerende direktør som er mer omfattende enn det som KLP og KLP-fondene har som maksgrense å støtte (ett år uten avkortning mot lønn i evt. ny jobb og to år uten avkortning). Eidesvik Offshore 14.mai Sak 9.2 Fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjeopsjoner. Fullmakten knytter seg til et opsjonsprogram som ifølge styret nå er under avvikling. KLP og KLP-fondene har tidligere stemt mot dette opsjonsprogrammet på grunn av kort utøvelsestid; opsjonene kan utøves allerede etter to år. Opsjonstildelingen er heller ikke basert på prestasjonskriterier. Eidesvik Offshore 14.mai Sak 9.3 Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan også benyttes til selskapets opsjonsprogram. Se begrunnelse sak 9.2. Ekornes 10.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR

6 Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Electromagnetic Geo-Services 13.jun Sak 6b Utstedelse av aksjer til selskapets opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet omfatter selskapets styreleder, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge anbefalingen bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre har opsjonsprogrammet en altfor kortsiktig tidsramme og er altfor omfattende i størrelse. Sak 7 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. Selskapet ber om en fullmakt til tilbakekjøp av inntil 20,3 prosent av aksjene. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Videre kan fullmakten benyttes til selskapets opsjonsprogram (se begrunnelse sak 6b). Sak 8 Godtgjørelse til styret. Styreleder honoreres i tillegg til vanlig styrehonorar i og med at han har avtale om arbeid utover styrevervet. Styreleder har også samme etterlønnsavtale som selskapsledelsen har (12 måneders lønn). KLP og KLP-fondene mener at det er viktig att rollefordelingen mellom styreleder og daglig ledelse opprettholdes og å sikre at styreleder er uavhengig og stemmer derfor mot dette honorar til styret. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ikke styreleder påta seg særskilte oppgaver i tillegg til styrevervet. Sak 10 Godkjennelse av opsjoner til styreleder. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør godtgjørelse til styret ikke være resultatavhenging eller opsjoner utstedes til styremedlemmer, fordi dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Vi stemmer derfor mot ytterligere opsjoner til styreleder. Sak 13 Valg av nytt styremedlem. Da selskapet ikke har oppgitt styrekandidat, mangler KLP og KLP-fondene beslutningsgrunnlag. Eltek 15.mai Sak 7 Behandling og godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse. Selskapets administrerende direktør har en etterlønnsavtale på to årslønner, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. I tillegg kan godtgjørelsen til ledelsen også omfatte utbetalinger ved et kontrollskifte. KLP og KLP-fondene mener at endring i eierskap ikke bør utløse ekstraordinære lønnsutbetalinger. Evry 23.apr Sak 12 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Som langtidsincentivordning mottar ledelsen en gitt prosentsats av fastlønn i bonus per år og nettobeløpet skal investeres i aksjer. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør ordninger for variabel lønn være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. KLP og KLPfondene er positive til at ledelsen eier aksjer og synes det er positivt med bindningstid på aksjene i dette programmet. Men i og med at tildelingen av aksjer ikke er knyttet direkte opp mot prestasjonskrav eller kriterier mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn enn et langtidsincentiv. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 7-8 Valg av styremedlemmer. Medlemmene velges for en periode på fire år, som er maksgrensen i den nederlandske koden for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styremedlemmer ikke velges for mer enn to år av gangen og siden selskapet er børsnotert i Norge bør anbefalingen hensyntas.

7 Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 10 Godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale med maksgrense på opptil fem ganger årslønn, noe som er altfor omfattende. Videre har selskapet en praksis med sign-on og sign-off bonuser, samt en opsjonsordning som omfatter styremedlemmer. Ifølge både nederlansk corporate governance-kode og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør styremedlemmer ikke honoreres med opsjoner, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 11 Godkjennelse av endring i opsjonsprogrammet. Selskapet ønsker at opsjonsordningen også skal omfatte styremedlemmer, noe som er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Ifølge anbefalinger bør styremedlemmer ikke honoreres med opsjoner, da dette vil kunne svekke styrets uavhengighet. Fairstar Heavy Transport 27.apr Sak 12 Fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt til kapitalforhøyelse på over 20 prosent av aksjekapitalen. Dette overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter. Farstad Shipping 15.mai Sak 7 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtaler på to årslønner, hvilket er mer omfattende enn KLP og KLP-fondene støtter. I tillegg er etterlønn knyttet til eventuelt kontrollskifte i selskapet. Vi mener at endringer i eierskap ikke bør utløse ekstraordinære lønnsutbetalinger. Fred Olsen Energy 24.mai Sak 7 Styrehonorar. Selskapet har ikke oppgitt informasjon om styrets honorar. Fred Olsen Energy 24.mai Sak 9 Styrevalg. Selskapet har ikke oppgittstyrekandidater. Fred Olsen Production 23.mai Sak 7 Styrehonorar. Selskapet har ikke oppgitt informasjon om styrets honorar. Frontline 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg innehas rollene som administrerende direktør og styreleder av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Ganger Rolf 30.mai Sak 5 Valg av medlemmer til representantskapet. Selskapet oppgir ikke kandidater som stiller til valg. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Ganger Rolf 30.mai Sak 5 Godtgjørelse til styremedlemmer. Ingen informasjon om godtgjørelsen er oppgitt. KLP og KLP-fondene mangler derfor beslutningsgrunnlag. Gjensidige Forsikring Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Golar LNG 18.jun Stemmer i tråd med styrets forslag (delisting fra Oslo Børs). FOR

8 Golar LNG Golden Ocean Group 21.sep 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling og ledende ansatte er medlemmer av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten som er på valg og mot de øvrige. Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling. I tillegg er ledende ansatte medlem av styret og rollene som administrerende direktør og styreleder innehas av samme person. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLPfondene stemmer derfor for den uavhengige styrekandidaten og mot de øvrige. Hafslund 24.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Hoegh LNG Holdings 23.mai Stemmer i tråd med styrets anbefaling i alle saker. FOR Independent Tankers 21.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen. Kongsberg Automotive 05.jun Sak 13 Fullmakt - convertible bonds. Selskapet ber i sak 12 om en generell fullmakt på 10 prosent. I kombinasjon med sak 13 overskrider selskapet dermed KLP og KLP-fondenes øvre grense på 10 prosent for generelle fullmakter.

9 Kongsberg Gruppen 07.mai Sak 10 Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Styret foreslår å innføre et nytt element i godtgjørelsen til ledende ansatte. Dette er en fast prosentsats (henholdsvis 25 eller prosent av årlig grunnlønn) som utbetales i kontanter. Beløpet som gjenstår etter skatt skal investeres i selskapets aksjer og aksjene har en bindningstid på tre år. Styret presenterer dette som et langtidsincentiv som er en del av fast lønn. En rekke andre norske selskaper har innført en lignende ordning, noe KLP og KLP-fondene har stemt mot. Vi er positive til at ledelsen eier aksjer i selskapet, men savner prestasjonskrav for såpass omfattende ordninger. Når vi har stemt mot, er disse ordningene ikke presentert som en økning i grunnlønn men som en langtidsincentivordning, dog uten prestasjonskrav for tildelingen. Det positive ved ordningen i Kongsberg Gruppen er at det er et krav om positiv EBIT for at utbetalingen skal skje, det bra selv om vi gjerne sett at kravet var mer ambisiøst. I tillegg blir maksimal bonusutbetaling i den ordinære bonusordningen redusert fra 75 prosent til 60 prosent av grunnlønn for den som omfattes av den nye ordningen. Kongsberg Gruppen 07.mai Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR FOR Kværner 12.apr Sak 9: Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). Kværner 12.apr Sak 4: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte. Styret skriver i årsrapporten at det vil bli innført et aksjeprogram for samtlige ansatte i løpet av 2012, men oppgir ingen informasjon om dette. Erklæringen skal godkjennes av generalforsamling og bør derfor innholde informasjon om alle former for godtgjørelse. KLP og KLP-fondene velger derfor å stemme mot. Lerøy Seafood 23.mai Sak 3 Erklæring om godtgjørelse. Selskapet åpner for muligheten å gi en etterlønn på to år til administrerende direktør, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Marine Harvest 04.jun Sak 6 Utvidelse av omfanget til et tidligere vedtak om konvertibelt lån. KLP og KLP-fondene stemte mot det tidligere vedtaket på grunn av at fullmakten var for omfattende. Vi ville også stemt mot utvidelse av vedtaket, hvis det ikke var en risiko for at det å ikke få utvidelsen godkjent skaper finansielle problemer for selskapet. Vi velger derfor å avstå fra å stemme. Marine Harvest 04.jun Sak 9 Styrefullmakt til å ta opp konvertible lån. Fullmakten omfatter inntil 18 prosent av aksjekapitalen og overskrider dermed KLPs og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Master Marine 26.jun Stemmer i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR Morpol 23.mai Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning, samt behandling av selskapets redegjørelse for foretaksstyring. Selskapets revisor har avgitt en beretning med forbehold (qualified opinion) grunnet uklare forhold runt transaksjoner med nærstående. Bakgrunnen er en fordring på 5,5 mill euro på selskapet M.K. USTKA som har vært garantert av Morpols administrerende direktør, men som er blitt avskrevet. Styret har igangsatt en ekstern granskning av saken. KLP KF har også en direkte dialog med styreleder styret vil gi en redegjørelse for saken på generalforsamlingen. KLP KF foreslår derfor at vi deltar og stemmer på generalforsamlingen (istf å sende stemmeinstruks på forhånd slik vi vanligvis gjør). Beslutningen om vår stemme (for, mot eller avstå) vil bli tatt basert på informasjon vi får i møtet med styreleder i neste uke, samt styrets redegjørelse til generalforsamlingen.

10 Morpol 23.mai Sak 2 Styrets erklæring om godtgjørelse. Erklæringen inneholder generell beskrivelse av selskapets prinsipper for godtgjørelse, men minimalt med konkret informasjon om for eksempel bonusprogrammets resultatkrav, tak for utbetalinger, tidsperspektiv etc. Morpol 23.mai Sak 13 Godkjennelse av ny revisor. Selskapets revisor blir byttet ut etter kun ett år. Dette har trolig en sammenheng med sak 4. Vi avventer møte med styreleder samt presentasjon på generalforsamlingen før vi tar beslutning om å godkjenne eller evt. ikke å godkjenne bytte av revisor. Nordic Semiconductor 26.apr Sak 7 Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte for I 2011 inngikk selskapet en avtale med administrerende direktør om en såkalt retention bonus for perioden Administrerende direktør vil, i tillegg til fastlønn og bonus, årlig motta et kontantbeløp som øker for hvert år i denne perioden. Totalt beløp for perioden er 10 millioner. Hvis selskapet blir kjøpt opp vil gjenstående beløp bli utbetalt etter at oppkjøpet er gjennomført. Vi har forståelse for viktigheten av å beholde ledelsen, men mener at slike bonusavtaler er uheldig praksis og stemmer mot bonusavtalen på et prinsipielt grunnlag. Norsk Hydro 08.mai Sak 6 Styrets erklæring om godtgjørelse. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp (15, 25 eller 30 prosent av fastlønn) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer og aksjene skal beholdes i tre år. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av en fast utbetaling/lønn. Vilkåret for utbetaling er positivt driftsresultat foregående år, men vi ser gjerne at prestasjonskriterier knyttet til tildelingen er mer ambisiøse. Selskapet har også et aksjeprogram for ansatte. KLP og KLP-fondene er positive til at ansatte eier aksjer i selskapet, samt til at rabatten henger sammen med utvikling i aksjekurs. Vi mener allikevel at aksjerabatten (25-50 prosent) som de ansatte får i selskapets aksjeprogram er noe for stor i et program hvor det ikke er bindingstid på aksjene. Norske Skogsindustrier 25.apr Anbefaler å stemme i tråd med styrets forslag i alle saker. FOR North Energy 24.mai Sak 3 Erklæring om godtgjørelse. Selskapet har inngått en etterlønnsavtale på to år for administrerende direktør, hvilket er en mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene støtter. Northland Resources 16.mai 5-6 Styrevalg. Ettersom selskapet ikke er norskregistrert gjelder ikke den norske ASA-lovens krav om minst 40 prosents kvinnerepresentasjon i styret. Ingen av selskapets sittende eller nye styremedlemmer er kvinne. Vi oppfordrer selskapet til å sikre diversitet og kompetanse i rekrutteringen ved neste valg. FOR Northland Resources 16.mai Sak 9 Godkjennelse av opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet omfatter også styremedlemmer, hvilket er i strid med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse da resultatavhengig godtgjørelse vil kunne svekke styrets uavhengighet. Videre er programmet relativt omfattende og kunne gjerne gå over en lenger tidsperiode for å sikre oppnåelse av den tilsiktede incentiveffekten. Northland Resources 16.mai Sak 11 Eventuelt. Sak 11 åpner for votering om saker som ikke er kjent forut for generalforsamlingen. KLP og KLP-fondene kan derfor ikke støtte dette punktet.

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Home / Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer