Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond"

Transkript

1 Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

2 Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler i Fjordalléen 16 på Aker Brygge i Oslo, fredag 9. mai kl Saker til behandling 1. Markedsoppdatering Norske aksje- og rentefond Internasjonale aksjefond 2. Presentasjon av vårt nye fond Carnegie WorldWide Asia 3. Valg av andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlem Det innstilles på gjenvalg av nåværende andelseiervalgte styremedlemmer som velges for to år av gangen. Forslag til andre kandidater må meldes inn til selskapet senest 25. april Vi ønsker skriftlig påmelding til møtet, samt informasjon om saker som ønskes tatt opp innen 25. april per e-post til eller per post til Carnegie Kapitalforvaltning AS, Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo. Møtet forventes å vare en time. Andelseiere har rett til å la seg representere ved fullmektig så sant skriftlig fullmakt fremlegges innen påmeldingsfristen. Informasjon om møtet og stemmefullmaktsskjema finnes på våre websider: Ønskes informasjonen tilsendt per post, kontakt oss per telefon Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS - Trykk: 07 Gruppen

3 Innhold 04 Markedskommentar 09 Aksjeforvaltningen i Carnegie Asset Management 10 Carnegie Aksje Norge 11 Carnegie Aksje Norden 12 Carnegie Aksje Europa 13 Carnegie WorldWide 14 Carnegie WorldWide Etisk II 15 Carnegie WorldWide Asia 16 Carnegie Østeuropa 17 Carnegie Medical 18 Carnegie Norge Indeks 19 Carnegie Multifond 20 Rentemarkedet Renteforvaltningen i Carnegie Kapitalforvaltning AS 21 Carnegie Pengemarked 22 Carnegie Likviditet 23 Carnegie Obligasjon 24 Årsregnskap for fondene Styrets årsberetning 26 Regnskap og noter for fondene 26 Carnegie Aksje Norge 29 Carnegie Aksje Norden 32 Carnegie Aksje Europa 35 Carnegie WorldWide 38 Carnegie WorldWide Etisk II 41 Carnegie WorldWide Asia 44 Carnegie Østeuropa 47 Carnegie Medical 50 Carnegie Norge Indeks 53 Carnegie Multifond 56 Carnegie Pengemarked 59 Carnegie Likviditet 62 Carnegie Obligasjon 66 Revisors beretning 68 Definisjoner 70 Praktisk informasjon 72 Tegnings- og innløsningsblankett 73 Spareavtale 75 Opplysninger om forvaltningsselskapet Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

4 MARKEDSKOMMENTAR Ny optimisme i rike land, ambisiøse reformplaner i Kina Siden finanskrisen har utviklingen i den globale økonomien vært todelt. Utviklingsland har vokst i et raskt tempo understøttet av kraftig råvareetterspørsel fra Kina, mens utviklede land har haltet etter, svekket av gjeldstyngede husholdninger og raskt økende statsgjeld. I 2013 skjedde det et forventningsskifte. Optimismen vendte tilbake i deler av den rike verden, mens fallende råvarepriser førte til at investorer ble oppmerksomme på strukturell risiko i mange fremvoksende økonomier. Dette ledet til kraftig aksjemarkedsoppgang i verdens viktigste aksjemarkeder, mens utviklingen i fremvoksende økonomier var mer turbulent. I USA steg S&P500 med hele 30 % og endte 18 % høyere enn rekordnivået i FTSE Eurofirst steg med 16 %, mens DAX-indeksen i Tyskland endte opp med 26 %. I Asia steg Nikkei225 med 57 %, den kraftigste oppgangen i det japanske aksjemarkedet på 40 år, godt hjulpet av en kraftig yen-svekkelse. Kina var ett av de svakeste aksjemarkedene med en nedgang på 8 % etter at reformer og innstramminger i boligmarkedet rammet landets største sektorer. I USA steg 10-års statsrenter til 3 %, det høyeste nivået siden sommeren 2011, og innebar en renteoppgang på over 1 % -poeng siden starten av året. Robust vekstutvikling i USA i kombinasjon med sentralbankens ventede nedtrapping av de kvantitative lettelsene bidro til renteoppgangen. Tilsvarende tyske og norske statsrenter steg til 1,9 % og 2,9 %, og endte dermed opp henholdsvis 0,4 % -poeng og 0,7 % -poeng. Lettelsen spredte seg 2. nyttårsdag Gjennom en miniavtale hadde politikerne i den amerikanske kongressen hårfint styrt unna den finansielle klippen og middelklassen var blitt skjermet mot skatteøkninger. Lettelsen spredte seg 2. nyttårsdag Gjennom en miniavtale hadde politikerne i den amerikanske kongressen hårfint styrt unna den finansielle klippen og middelklassen var blitt skjermet mot skatteøkninger. I ukene som fulgte håpet man på en mer fullstendig budsjettavtale. Da dette mislyktes trådte lovpålagte budsjettkutt i kraft som innebar innstramminger på hele 1,5 % av BNP. Den amerikanske sentralbanken (FED) så med bekymring på den politiske situasjonen fordi den innså at pengepolitikk alene ikke ville kunne skape vekst. De massive månedlige innsprøytningene på $85 mrd. i boligkreditt og statsobligasjoner forkortet til QE3 bidro i beste fall til vekst i boligmarkedet. I verste fall utgjorde de en trussel mot finansiell stabilitet. FEDs ambivalente holdning til QE3 og uklare plan for varigheten av tiltakene, bidro til økende spekulasjoner, og i andre halvår kom disse til å dominere i finansmarkedene. Paradoksalt nok var det den amerikanske sentralbanksjefen som i strid med sine intensjoner, bidro til dette. Sentralbanksjef Ben Bernanke hadde håpet å finstyre QE3 i tråd med utviklingen i amerikansk økonomi, og forsiktig guide markedene fremover. Han var ikke forberedt på reaksjonen da han på rentemøtet i juni uforvarende nevnte muligheten for reduksjoner i QE3 allerede i Kommentaren kullkastet den forsiktig optimistiske guidingen på rentemøtet og ledet til kraftig renteoppgang. FED som overhodet ikke ønsket en pengepolitisk innstramming som kunne ramme et sårbart boligmarked, forsøkte utover sommeren å reparere skaden. Den gjentok budskapet om at nedtrapping ikke måtte forstås som innstramming, og at endringer i styringsrenten var en separat beslutning knyttet opp mot utviklingen i arbeidsmarkedet. Korte renter sank utover høsten i USA, godt hjulpet av kaoset som utviklet seg i Kongressen. Korte renter sank utover høsten i USA, godt hjulpet av kaoset som utviklet seg i Kongressen. Den radikale fløyen i det Republikanske partiet med tilnavnet The Tea Party hadde fått støtte fra en svak ledelse i partiet til å stille president Obama overfor et ultimatum: Et nytt budsjett og en hevelse av gjeldstaket som begrenset 4 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

5 MARKEDSKOMMENTAR statens lånemuligheter ville kun bli godtatt dersom Obama utsatte helsereformen. Da dette ble avvist, ble føderale myndigheter tvunget til å stenge ned store deler av offentlig virksomhet. Enda mer bekymringsfullt var risikoen for en statskonkurs som enkelte Republikanere var villige til å presse frem for å nå sine mål. Finansdepartementet hadde varslet at det ville gå tom for midler 17. oktober dersom gjeldstaket ikke ble hevet. Melodramatisk nok ble budsjettkrisen løst kun timer før det kritiske tidspunktet. to år. I tillegg ble en rekke av de automatiske innstrammingene fjernet. Den finanspolitiske innstrammingen ble dermed redusert fra 1,5 % i 2013 til 0,4 % av BNP i Avtalen i kombinasjon med overraskende gode tall fra bolig- og arbeidsmarkedet bidro til at Bernanke omsider kunne starte en forsiktig nedtrapping av QE3 i desember. Kina hadde siden finanskrisen gjennomført sitt eget finansielle eksperiment, en stilltiende aksept av et raskt voksende uregulert skyggebanksystem. Melodramatisk nok ble budsjettkrisen løst kun timer før det kritiske tidspunktet. Igjen kunne investorer puste lettet ut. Avtalen innebar likevel kun en våpenhvile. Offentlig virksomhet fikk finansiering frem til 15. januar og hevelsen av gjeldstaket sikret opplåning kun frem til februar. Krisen hadde imidlertid gitt Republikanerne en skramme og mer moderate krefter i partiet kom på offensiven. Dette ledet omsider til en budsjettavtale i desember som sikret finansieringen av offentlig virksomhet i Samtidig som USA startet året med å rulle ut QE3, gikk Kina motsatt vei gjennom å stramme inn likviditeten. Kina hadde siden finanskrisen gjennomført sitt eget finansielle eksperiment, en stilltiende aksept av et raskt voksende uregulert skyggebanksystem. Myndighetene tillot skyggebankene å vokse frem fordi de dekket lånebehovene til små- og mellomstore private virksomheter, samtidig som de ga den voksende middelklassen bedre avkastningsmuligheter. Skyggebankssystemet fylte en viktig Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

6 MARKEDSKOMMENTAR funksjon i utviklingen av et mer komplett finanssystem, men mangelen på regulering var i ferd med å bringe kredittveksten ut av kontroll. Særlig bekymringsfull var symbiosen mellom skyggebanker og statsbanker som jaktet på høyere marginer. Gjennom salg av formuesprodukter i privatmarkedet kanaliserte statsbanker penger inn i risikable trusts for eiendom og infrastruktur. Samtidig ble det rapport om en rask økning i andelen misligholdte lån på bankenes balanser. Et annet problem var at denne kredittveksten understøttet det spekulative eiendomsmarkedet. Statsbankenes muligheter til å selge formuesprodukter ble begrenset og den kinesiske sentralbanken reduserte i perioder likviditeten i interbankmarkedet. Beslutningen om å stramme inn var nødvendig, og flere tiltak ble igangsatt: Statsbankenes muligheter til å selge formuesprodukter ble begrenset og den kinesiske sentralbanken reduserte i perioder likviditeten i interbankmarkedet. Samtidig ble det tatt grep for å stoppe ulovlig kapitalflyt inn i landet gjennom fiktive eksportordre. Dette ledet i juni til en kortvarig likviditetskrise som sendte sjokkbølger gjennom internasjonale finansmarkeder. Tiltakene var imidlertid en del av en større plan om å liberalisere det kinesiske finansmarkedet. Dette var igjen en del av de ambisiøse reformplanene for kinesisk økonomi som ble presentert i november. Kinas nye president Xi Jinping ga reformplanene troverdighet da han på det 3. plenumsmøtet i sentralstyret i november fremsto som den sterkeste kinesiske lederen siden Deng Xiaoping. Potensielle politiske motstandere var i månedene før blitt kuet eller arrestert som den del av et omfattende program mot korrupsjon. Det omfattende kommunikéet på ord som ble presentert i etterkant av sentralstyremøtet bar Xis navn alene. Det hadde tittelen Beslutningen om viktige temaer for omfattende og dypere reformer. Presidenten hadde fått et klart mandat til å markedsrette kinesisk økonomi. For å sikre gjennomføringen var to nye sentrale organer opprettet: Den sentrale styregruppen for dypere reformer (SDR) og et Nasjonalt Sikkerhetsråd. Reformene besto av nærmere 60 viktige tiltak innen 16 ulike områder og berørte både statlig styring, økonomi og samfunnslivet generelt. Opphevelsen av bostedskontrollen (Hukou systemet) i små og mellomstore byer var en av de viktigste beslutningene. 150 millioner migranter vil få tilbud om et sosialt sikkerhetsnett og et skoletilbud. En rekke utbedringer i velferdssystemet vil fremover bli finansiert ved høyere dividendeutbetalinger fra statsbedriftene. Statsbedriftene vil dermed fortsatt ha en sentral rolle i kinesisk økonomi, men de vil i økende grad måtte betale markedspris for råvarer og utsettes for økt konkurranse fra privat sektor. Et annet viktig vedtak var beslutningen om å standardisere eiendomsretten på landsbygda. Markedsbestemte renter, gradvis åpning for internasjonale kapitalstrømmer, internasjonalisering av den kinesiske valutaen, et privat banksystem og ikke minst innstramminger overfor skyggebanksystemet er viktige, men potensielt destabiliserende. De mest krevende reformene er imidlertid knyttet til finanssystemet. Markedsbestemte renter, gradvis åpning for internasjonale kapitalstrømmer, internasjonalisering av den kinesiske valutaen, et privat banksystem og ikke minst innstramminger overfor skyggebanksystemet er viktige, men potensielt destabiliserende. Kinesiske banker er særlig sårbare. Den sentrale styringsgruppen (SDR) får derfor en viktig koordinerende rolle for å sikre at reformene ikke svekker veksten til under 7 % i årene som kommer. Kina har fulgt den statsstyrte kapitalistiske vekstmodellen som la grunnlaget for Japans mirakuløse vekst hundre år tidligere. I de senere år tjener Japan som et godt eksempel på hva som kan gå galt når finanssystemer liberaliseres. Da dette skjedde i Japan på 1980-tallet, førte det til en ekstrem eiendomsboble i løpet av få år. Da den kollapset i 1990 innvarslet dette starten på over to tiår med stagnasjon. Kina frykter naturlig nok en slik utvikling, men innser samtidig at finanssystemet må liberaliseres dersom en skal lykkes med å rebalansere økonomien vekk fra investeringer og mot konsumvekst. Sør-Korea som også kopierte Japans vekstmodell, viste at dette var mulig uten dramatiske konsekvenser for finansiell stabilitet da de ble tvunget av IMF til å liberalisere finanssystemet etter Asia krisen på slutten av 1990-tallet. 6 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

7 MARKEDSKOMMENTAR Vil 2013 bli husket som året da Japan omsider brøt ut av tiårene med stagnasjon? Den nyvalgte presidenten Shinzo Abe har lovet dette. Deflasjonen skal knekkes ved ekstreme kvantitative og kvalitative lettelser, og deretter skal strukturelle reformer øke produktivitetsveksten. En kjent kritiker av Bank of Japans pengepolitikk ble valgt som ny sentralbanksjef. Han lovet å oppnå et inflasjonsmål på 2 % innen to år, om det så innebærer en dobling av sentralbankens balanse fra allerede rekordhøye 30 % av BNP. Vil 2013 bli husket som året da Japan omsider brøt ut av tiårene med stagnasjon? Yen svekket seg kraftig i 2013, og ga et løft i inntjeningen i eksportsektoren. Samtidig skapte høyere importpriser inflasjonsimpulser i skjermet sektor. Det kritiske for Japan fremover er at investeringer og reallønninger også vokser. Dette er som kjent langt vanskeligere å få til enn å trykke penger. Abe har også satt seg et svært ambisiøst mål for produktivitetsvekst for å kompensere for en stadig mindre arbeidsstyrke. Dette målet vil kreve svært omfattende strukturelle reformer som få tror han vil lykkes med. Dersom Abes plan skulle mislykkes, er ikke risikoen at landet returnerer til de siste 20-årenes stabile sideleie, men at inflasjon og stigende renter skaper et finansielt kaos. Optimismen vendte tilbake til eurosonen i 2013 i kjølvannet av den europeiske sentralbankens garantier for statsrentene i utsatte euroland. Optimismen vendte tilbake til eurosonen i 2013 i kjølvannet av den europeiske sentralbankens garantier for statsrentene i utsatte euroland. En sterk euro ved utgangen av året viste tydelig at sentralbanken hadde lykkes med å skape ny tro på euroen. Arbeidsledigheten i regionen fortsatte likevel å øke til over 12 %, og selv om det var tegn til bedring i kriserammede land som Spania og Irland, skapte svekkelser i regionens nest største økonomi Frankrike bekymring. Det viktigste politiske tiltaket i 2013 var ment å være etableringen av en bankunion. Bankunionen ble vedtatt i desember, men endte som en blek avskygning av den intenderte bankunionen. Den innebar ingen risikospredning de neste 10 årene, og vil på ingen måte bryte den negative vekselvirkningen mellom nasjonale budsjetter og lokale bankkollapser. I stedet for å etablere et krisefond, vil nasjonale myndigheter fortsette å måtte dele byrden med private kreditorer. Først i 2026 vil et paneuropeisk redningsfond på beskjedne 55 mrd. etableres. Det er knapt stort nok til å redde et par mellomstore europeiske banker. Kriserammede euroland vil derfor fortsatt holdes nede av svake banksystemer, på samme måte som Japan ble på 1990-tallet. Utviklingen i aksjemarkedene siste 5 år (lokal valuta) Utviklingen i rentemarkedet siste 5 år (10 års statsobligasjoner) OSEFX S&P500 NIKKEI500 BRIC40 Eurostoxx Emerging Markets(*) 6 Italy 5 Spain Norway 4 US 3 France Germany 2 Japan (*) JP Morgan Emerging Market Weighted Yields 8 Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

8 MARKEDSKOMMENTAR Den amerikanske sentralbanken startet nedtrappingen av de kvantitative lettelsene i desember, men beroliget samtidig ved å love lav styringsrente lenge. Den amerikanske sentralbanken startet nedtrappingen av de kvantitative lettelsene i desember, men beroliget samtidig ved å love lav styringsrente lenge. Kinesiske myndigheter utarbeidet et nytt regelverk for skyggebankvirksomheten som samtidig anerkjente sektorens betydning for kinesisk økonomi. Innstramminger og økt regulering i Kina for å dempe kreditt- og boligprisveksten utgjør likevel en trussel for kortsiktig vekst i landet. Motsatt utgjør innstrammingene i USA først og fremst en risiko for veksten i resten av verden. Fremvoksende økonomier rammes fra to fronter: Mindre tilflyt av kapital fra verdens rikeste land og mindre råvareetterspørsel fra Kina. I eurosonen har den europeiske sentralbanken lykkes med å skape tillit til euroen, men politikerne lyktes ikke med å etablere en bankunion i tråd med intensjonene. Ubalanser vil derfor fortsatt kun løses med innstramminger og lokal deflasjon, og dette duker for nye kriser i årene som kommer. I Japan vendte optimismen tilbake i 2013, men den kan raskt snu til pessimisme dersom konsumet svikter som følge av momsøkninger og inflasjon. Store økonomiske eksperimenter i USA og Japan, deflasjonsrisiko i eurosonen og krevende reformer i Kina vil prege det neste året. På den annen side har vekstutviklingen i USA vært robust til tross for mye politisk motvind. Med en budsjettavtale på plass og større politisk villighet til samarbeid, kan veksten i USA omsider nå 3 %. Stigningen i aksjemarkedet har nå vart i snart 5 år. Det er den tredje lengste stigningen målt over de siste 90 år, og oppturen er den femte beste i samme periode. Motoren for markedet har vært politikernes og sentralbankenes krisehåndtering med Bernanke som hoveddirigenten. Vi ser nå en endring i markedet ettersom vi står overfor en nedtrapping av hjelpepakkene. Vi er fortsatt optimistiske, men vi forventer lavere vekst i Fremvoksende økonomier rammes fra to fronter: Mindre tilflyt av kapital fra verdens rikeste land og mindre råvareetterspørsel fra Kina. AVKASTNING AKSJEFOND Fond Avkastning Indeks Diff Carnegie Aksje Norge 22,1 % 24,2 % -2,1 % Carnegie Aksje Norden 35,4 % 36,8 % -1,4 % Carnegie Aksje Europa 22,3 % 36,9 % -14,6 Carnegie WorldWide 28,4 % 34,2 % -5,8 % Carnegie WW Etisk II 31,1 % 34,2 % -3,1 % Carnegie WW Asia A (fra okt) 3,4 % 2,3 % 1,1 % Carnegie WW Asia C (fra des) 0,2 % -1,3 % 1,5 % Carnegie Østeuropa 7,0 % 9,7 % -2,7 % Carnegie Medical 50,2 % 46,3 % 3,9 % Carnegie Norge Indeks 21,5 % 22,7 % -1,2 % Carnegie Multifond 10,5 % 11,9 % -1,4 % 8 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

9 AKSJEFORVALTNINGEN I CARNEGIE ASSET MANAGEMENT Aksjeforvaltningen i CAM All aksjeforvaltning i Carnegie Asset Management har basis i en felles investeringsstrategi. Vi søker først å identifisere de globale trendene som i fremtiden kommer til å skape de største verdiene. Samtidig analyseres den makroøkonomiske situasjonen og forventet utvikling. Sammen med de langsiktige trendene sier dette oss noe om vekstpotensialet innen de forskjellige sektorene. Denne brede analysen av vekstpotensialet for økonomien generelt og innen sektorer spesielt, danner bakteppet når våre forvaltere skal velge ut enkeltaksjer og finne frem til de selskaper som har best forutsetninger for å lykkes. _ Når man ser bakover i tid, er de lange trendene enkle å identifisere. Ett eksempel er de siste tiårenes utvikling innen telekommunikasjon og den enorme informasjons tilgjengeligheten dette har medført. I tillegg til at en ny industri har vokst frem, med de avkastningsmulighetene det har gitt, har denne utviklingen hatt vidtrekkende konsekvenser også for andre sektorer. Teknisk, økonomisk, politisk og demografisk utvikling utgjør således grobunnen for mange slike trender. Det å forstå utviklingen og tidlig kunne identifisere disse langsiktige globale trendene, samt å kunne vurdere hvilke verdier som blir skapt på grunn av dem, mener vi er den beste måten å velge de rette investeringsområdene på. Aksje Investeringstrend Makro Når vekstsektorer er blitt identifisert, gjenstår valg av selskaper innen disse sektorene. Det er Carnegie Asset Managements filosofi at de markedsledende og toneangivende selskapene i slike sektorer vil ha størst vekstpotensial, og vi søker å finne de mest attraktive investeringene gjennom fundamental analyse av det enkelte selskap og dets konkurranse situasjon. Det er en absolutt obligatorisk del av forvaltningsprosessen å evaluere det enkelte selskap og den enkelte aksje mot Carnegie Asset Managements egne nedfelte kriterier. Det er nødvendig å ha inngående kjennskap til hvert selskap vi investerer i eller vurderer å investere i, for å kunne bedømme hvordan forandringer i omverdenen vil påvirke det enkelte selskap. Av den grunn vil man finne kun aksjer i de fleste av alle Carnegie Asset Managements porteføljer. Våre forvaltere og analytikere har dermed mulighet til å ha inngående kjennskap til alle selskapene i porteføljen samtidig som de nøye overvåker selskapenes rammebetingelser i forhold til konkurrenter og myndigheter. Selskap Sektor Selv om man har funnet frem til slike investeringstrender, betyr ikke det at aksje investeringer her vil gi avkastning umiddelbart. Den makroøkonomiske utviklingen betyr mye for verdivurderingen i aksjemarkedet, og dette er derfor en viktig del av den totale analysen. De identifiserte trendene og den makroøkonomiske situasjonen brukes til å analysere hvilke sektorer som påvirkes positivt eller negativt av utviklingen fremover. Sektorer som vi mener vil være fremtidens vinnere overvektes i porteføljen, mens sektorer vi mener vil ha lav vekst undervektes. Kriterier for aksjeutvelgelse Dyktig ledelse Dominerende posisjon Konkurranseevne Strategisk merittliste Høy kontantstrøm Lav gjeldsgrad Stabil inntjeningsvekst Corporate Governance Lett omsettelige aksjer Til slutt er det avgjørende at aksjen er attraktivt priset. Et veldrevet selskap med god inntjening som vi regner med vil påvirkes positivt av investerings trendene skal ikke nødvendigvis være en del av porteføljen. Hvis forventningene, markedet har lagt til grunn ved prising av aksjen etter vår mening er for høy, er aksjen for dyr. Et annet viktig punkt er at aksjen er likvid slik at vi ved eventuelt salg oppnår riktig markedspris. Det å velge rett aksje til rett pris er selve kunsten i såkalt stock-picking. Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

10 CARNEGIE AKSJE NORGE Carnegie Aksje Norge Akkumulert avkastning Fond indeks 1 år 22,1 % 24,2 % 2 år 45,5 % 49,8 % 3 år 18,6 % 21,7 % 4 år 47,5 % 48,8 % 5 år 140,4 % 153,2 % 10 år 243,2 % 206,9 % Siden start 828,6 % 397,5 % Årlig avkastning Fond Indeks ,1 % 24,2 % ,1 % 20,6 % ,5 % -18,8 % ,4 % 22,3 % ,0 % 70,1 % Carnegie Aksje Norge Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norge Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Carnegie Aksje Norge steg 22,1 % i Dermed ga fondet svakere avkastning enn Oslo Børs målt ved vår referanseindeks OSEFX, som endte året med 24,2 %. Bortsett fra materialsektoren, som består av Yara og Hydro, hadde alle sektorene på Oslo Børs en positiv utvikling i Oktober ble årets sterkeste børsmåned. Den 21. oktober endte hovedindeksen på 525 og passerte børsens tidligere rekordnivå på 524 fra 19. juli Carnegie Aksje Norge fikk en mindreavkastning på 2,1 % etter omkostninger i Fondets investeringer innen energisektoren bidro mest til mindreavkastningen med sin moderate oppgang på 5 %. Våre mest positive bidrag til avkastningen på sektornivå var industri med en oppgang på 30 %, konsumvarer som steg 22 % og finans med sin oppgang på 49 %. Innen industrisektoren startet vi 2013 med å ta inn de to shippingselskapene Golden Ocean Group og Frontline 2012 i porteføljen. Aksjene har steget henholdsvis 274 % og 85 % i 2013 på bedrete rater, økning i skipsverdier og sterke utsikter for de neste årene. Golden Ocean var den enkeltaksjen som hadde høyest aktivt bidrag til avkastningen i fondet i Vår overvekt i sektoren for konsumvarer bidro positivt gjennom fiskeoppdrettsselskapene Marine Harvest, Lerøy Seafood og Salmar med en avkastning på henholdsvis 49 %, 43 % og 32 %. Lakseprisen har gått til rekordhøye nivåer på grunn av solid etterspørselsutvikling. Samtidig har det vært liten produksjonsvekst som følge av utfordrende biologiske faktorer som sykdom og høy fiskedødelighet, spesielt for lakseprodusentene i Chile. DNB har igjen vært den største aksjen i porteføljen og en viktig bidragsyter til avkastningen med oppgang på 58 %, drevet av mindre tap mot shippingselskaper, høyere boliglånsmarginer og økt egenkapital som har gjort banken mer solid mot dårligere tider. Gjensidige bidro også positivt med en avkastning på 56 %, en utbyttekapasitet på rundt 10 % av dagens aksjekurs i årene fremover og solid eksponering mot det høye, norske velstandsnivået. Etter 3 år hvor de store aksjene har gitt en meravkastning i forhold til små aksjer, ble 2013 et år hvor de små aksjene ga meravkastning i forhold til de store. Dette er ikke til fordel for Carnegie Aksje Norge som har fokus på store og likvide kvalitetsaksjer. Vi er moderate optimister for aksjemarkedsutviklingen i Inntjeningsforventningene har styrket seg gjennom året, og med en prising av bokverdier på 1,5 ved inngangen til 2014 virker prisingen av det norske aksjemarkedet å være nøytralt ut fra et historisk perspektiv. En positiv utvikling i makrobildet forventes å bidra til en positiv utvikling på resultater og aksjekurser på Oslo Børs. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Investeringsfilosofi Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investerings horisont på aksje plasseringene. 10 største investeringer Statoil 9,0 % DNB 8,6 % Telenor 6,7 % Marine Harvest 6,0 % Schibsted 5,9 % Gjensidige Forsikring 4,8 % Royal Caribbean Cruises 4,7 % Yara International 4,6 % Norsk Hydro 4,5 % Opera Software 4,3 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 3,7 % Standardavvik fond 22,9 % Standardavvik ref.indeks 22,9 % Konsistens 54,3 % Tracking error 5,8 % Information ratio 0,6 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks 10 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

11 CARNEGIE AKSJE NORDEN Carnegie Aksje Norden Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 35,4 % 36,8 % 2 år 51,6 % 55,1 % 3 år 23,7 % 30,3 % 4 år 54,7 % 65,2 % 5 år 84,1 % 101,6 % 10 år 112,8 % 142,8 % Siden start 571,5 % 488,8 % Årlig avkastning Fond Indeks ,4 % 36,8 % ,0 % 13,4 % ,4 % -16,0 % ,1 % 26,8 % ,0 % 22,0 % Carnegie Aksje Norden Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividens) Carnegie Norden steg med 35,4 %, og oppnådde dermed en mindreavkastning på 1,4 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 36,8 %. De viktigste positive bidragene til avkastingen kom fra investeringer i de danske selskapene Vestas og Pandora. Vestas steg mer enn 300 % etter at selskapet var nær konkurs for så igjen å levere positiv inntjening. Pandora fortsatte sin restrukturering og var nok et år på listen over de aksjene med best avkasting. Norske Subsea 7 utviklet seg svakt i likhet med svenske Volvo. Subsea 7 opplevde store tap knyttet til en brasiliansk kontrakt og Volvo fortsatte å skuffe investorer da de utsatte deler av sitt effektiviseringsprogram. Gjennom året økte vi den sykliske eksponeringen ettersom vi vurderte at defensive aksjer var for høyt priset. Ved inngangen til 2014 har fondet en 5 % overvekt i sykliske aksjer, inkludert banker, som er finansiert gjennom en undervekt i defensive aksjer. Vår viktigste overvekt er vår posisjon i danske DSV, Danske Bank og svenske Elekta, mens våre største undervekter er i AP Möller, TeliaSonera og Swedbank (ingen av selskapene er med i porteføljen ved årsskiftet). Overvekten i DSV skyldes selskapets eksponering mot resten av Europa der vi tror den verste krisen er over. Danske Bank anser vi fortsatt som for lavt priset og vi venter en reprising av selskapet i Elekta har utviklete seg svakt de siste årene men selskapet ser nå veldig attraktivt ut relativt til andre defensive aksjer var et godt år for nordiske aksjer, særlig i andre halvår der aksjemarkedet steg kontinuerlig. Årsaken til den positive utviklingen var bedrede vekstsignaler fra Europa og USA. Vi tror at 2014 vil kjennetegnes av mer moderat aksjemarkedsoppgang. Aksjemarkedsoppgangen som i vesentlig grad har vært et resultat av multippelekspansjonen som en følge av avtakende krisestemning i finansmarkedene og lave rentenivåer, vil fremover i større grad måtte understøttets av inntjeningsvekst Investeringsfilosofi Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegie Asset Managements nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i de nordiske landene. 10 største investeringer Novo Nordisk B 9,8 % Hennes & Mauritz B 7,8 % Atlas Copco A 5,9 % Danske Bank 5,2 % Nokia 4,9 % Volvo B 3,9 % DSV 3,5 % Nordea Bank 3,5 % Elekta B 3,4 % SCA B 3,3 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 1,0 % Standardavvik fond 19,6 % Standardavvik ref.indeks 22,5 % Konsistens 47,9 % Tracking error 8,20 % Information ratio 0,12 Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Nordic Index Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

12 CARNEGIE AKSJE EUROPA Carnegie Aksje Europa Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 22,3 % 36,9 % 2 år 27,7 % 51,4 % 3 år 17,6 % 37,8 % 4 år 32,6 % 45,2 % 5 år 44,4 % 63,6 % 10 år 79,2 % 83,8 % Siden start 22,3 % 27,6 % Årlig avkastning Fond Indeks ,3 % 36,9 % ,4 % 10,6 % ,9 % -9,0 % ,8 % 5,3 % ,8 % 12,7 % Carnegie Aksje Europa Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Carnegie Aksje Europa steg med 22,3 %, og oppnådde dermed en mindreavkastning på 14,6 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 36,9 %. De europeiske aksjemarkedene utviklet seg svært godt i Markedsutviklingen var betinget av bedre økonomiske utsikter generelt i verden som bidro til ny vekst i eurosonen i andre halvår. Den europeiske sentralbankens garantier om at den ville gjøre det som var nødvendig for å sikre euroen bidro samtidig til at investorer igjen vendte tilbake til regionen. Dette ledet til kraftig oppgang både i aksjer og obligasjonsverdier i kriserammede land i periferien av eurosonen. Fondets mindreavkastning skyldes dels uheldige aksjevalg (Saipem, LVMH og Glencore), men også fondets overvekt i kvalitetsselskaper. Disse selskapene steg mye mindre enn markedet generelt i Mange aksjer som normalt ligger utenfor vårt investeringsunivers fordi de har høy belåning eller er fundamentalt lite attraktive hadde et fantastisk år med avkastning rundt % (eks. Bank of Ireland, Alcatel, Thomas Cook, Nokia og Vestas.) Disse selskapene står i sterk kontrast til fondes stabile vekstaksjer (SAP, BAT, Nestlé og Novo Nordisk) som kun steg med mellom 3-10 %. Den største skuffelsen for oss var utviklingen i våre tyrkiske selskaper som i likhet med det tyrkiske aksjemarkedet generelt ble rammet av politiske forhold, noe som førte til at vi har valgt å selge oss helt ut av det tyrkiske aksjemarkedet. Vi er overbevist om at utviklingen i de europeiske markedene for 2014 vil være svært ulik utviklingen i Vi opprettholder derfor vår langsiktige strategi der vi har et langsiktig syn med fokus på høykvalitetsselskaper som vi tror vil gi meravkastning på sikt Investeringsfilosofi Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. 10 største investeringer British American Tobacco 5,6 % Roche Holding 5,3 % SAP 5,0 % Prysmian 4,9 % SCA B 4,6 % Eni 4,5 % Prosegur Cia De Seguridad 4,2 % Jazztel 3,8 % Portugal Telecom SGPS 3,8 % Novartis Registered 3,8 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -0,5 % Standardavvik fond 15,0 % Standardavvik ref.indeks 15,7 % Konsistens 50,0 % Tracking error 6,2 % Information ratio -0,1 Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Europe Index 12 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

13 CARNEGIE WORLDWIDE Carnegie WorldWide Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 28,4 % 34,2 % 2 år 40,8 % 44,8 % 3 år 34,6 % 37,3 % 4 år 45,7 % 56,8 % 5 år 50,4 % 69,1 % 10 år 102,4 % 71,7 % Siden start 381,0 % 199,3 % Årlig avkastning Fond Indeks ,4 % 34,2 % ,6 % 7,9 % ,4 % -5,2 % ,3 % 14,2 % ,2 % 7,9 % Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net dividens) Carnegie WorldWide steg med 28,4 %, og oppnådde dermed en mindreavkastning på 5,8 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 34,2 %. En vesentlig del av fondets mindreavkastning skyldes vår eksponering mot fremvoksende markeder gjennom selskaper som Samsung og den indiske banken HDFC. Fondet har utviklet seg svakere enn indeks siden juni. Dette var et direkte resultat av at frykten for strammere likviditet globalt ledet til en rotasjon i markedene som rammet både vår eksponering mot fremvoksende økonomier og våre prefererte gode langsiktige kvalitetsaksjer. De viktigste årsakene til mindreavkastningen kan oppsummeres slik: (1) Vårt fokus på kvalitetsaksjer. Disse utviklet seg svakt i forhold til andre aksjer. Særlig var dette tilfelle i Europa som var preget av kraftig aksjemarkedsoppgang i segmenter av markedet som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav, eksempelvis banker i kriserammede euroland. (2) Vår overvekt i mega-caps som fortsatte å levere mindreavkasting også i (3) Vårt fokus på verdiaksjer som betaler høye dividender. Verdiutvikling siste 10 år På den annen side ga våre aksjevalg i USA generelt et positivt bidrag med Google, Microsoft, Walt Disney og Visa i spissen. Porteføljen inneholder i dag mange selskaper med en svært god markedsposisjon og kvalitet, men som har levert mindreavkastning det siste året uten at dette kan henføres til vesentlige selskapsspesifikke forhold. Disse selskapene har etter vår vurdering nå et stort potensial til å levere meravkastning. HDFC og Samsung utmerker seg av disse, men også Novo Nordisk peker seg ut. Ved inngangen til 2014 har vi foretatt en rekke spennende omlegginger av porteføljen som gjør den svært godt rustet overfor (1) et år med lav, men positiv vekst - der USA er viktigste vekstdriver, og en krise i fremvoksende økonomier ikke inntreffer, (2) begrenset videre multippelekspansjon og (3) økt fokus på kvalitets- og enkeltaksjer. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Investeringsfilosofi Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. 10 største investeringer Visa 7, 1 % HDFC 5,6 % Google 5,3 % Samsung Electronics 4,6 % British American Tobacco 4,4 % Union Pacific Corporation 4,0 % Microsoft 3,9 % Goldman Sachs Group 3,7 % Home Depot 3,7 % Walt Disney 3,5 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 2,9 % Standardavvik fond 15,9 % Standardavvik ref.indeks 14,9 % Konsistens 51,6 % Tracking error 8,4 % Information ratio 0,3 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

14 CARNEGIE WORLDWIDE ETISK II Carnegie WorldWide Etisk II Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 31,1 % 34,2 % 2 år 38,3 % 44,8 % 3 år 22,4 % 37,3 % 4 år 35,5 % 56,8 % 5 år 0,0 % 0,0 % 10 år 0,0 % 0,0 % Siden start 43,9 % 65,5 % Årlig avkastning Fond Indeks ,1 % 34,2 % ,5 % 7,9 % ,5 % -5,2 % ,7 % 14,2 % ,1 % 5,6 % Carnegie WorldWide Etisk II Verdiutvikling siden oppstart høsten Carnegie WorldWide Etisk II MSCI All Country World Index (Net dividens) Carnegie WorldWide Etisk II steg med 31,1 %, og oppnådde dermed en mindreavkastning på 3,1 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 34,2 %. Investeringsfilosofi Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er identisk med Carnegie WorldWides filosofi og fondet har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med alkohol, pornografi, tobakk eller våpen. En vesentlig del av fondets mindreavkastning skyldes vår eksponering mot fremvoksende markeder, som for eksempel den indiske banken HDFC og den ledende japanske robotprodusenten Fanuc (kinesisk industriell vekst). Fondet har utviklet seg svakere enn referanseindeksen siden juni. Dette var et direkte resultat av at frykten for strammere likviditet globalt ledet til en rotasjon i markedene som rammet både vår eksponering mot fremvoksende økonomier og våre prefererte gode, langsiktige kvalitetsaksjer. De viktigste årsakene til mindreavkastningen kan oppsummeres slik: (1) Vårt fokus på kvalitetsaksjer. Disse utviklet seg svakt i forhold til andre aksjer. Særlig var dette tilfelle i Europa som var preget av kraftig aksjemarkedsoppgang i segmenter av markedet som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav, eksempelvis banker i kriserammede euroland. (2) Vår overvekt i mega-caps som fortsatte å levere mindreavkasting også i (3) Vårt fokus på verdiaksjer som betaler høye dividender. På den annen side ga våre aksjevalg i USA generelt et positivt bidrag med Google, Microsoft, Walt Disney og Visa i spissen. Porteføljen inneholder i dag mange selskaper med en svært god markedsposisjon og kvalitet, men som har levert mindreavkastning det siste året uten at dette kan henføres til vesentlige selskapsspesifikke forhold. Disse selskapene har etter vår vurdering nå et stort potensial til å levere meravkastning, der HDFC og Novo Nordisk peker seg ut. Ved inngangen til 2014 har vi foretatt en rekke spennende omlegginger av porteføljen som gjør den svært godt rustet overfor (1) et år med lav, men positiv vekst - der USA er viktigste vekstdriver, og en krise i fremvoksende økonomier ikke inntreffer, (2) begrenset videre multippelekspansjon og (3) økt fokus på kvalitets- og enkeltaksjer. Fondets etiske profil innebærer at det ikke investeres i tobakks- og alkoholselskapene British American Tobacco og Diageo, som Carnegie WorldWide har i porteføljen. Det investeres heller ikke i Samsung Electronics, Goldman Sachs eller Komatsu, som enten via datterselskaper eller direkte er leverandører til og henter en mindre del av omsetningen fra salg til forsvarsindustrien. I stedet er fondet investert i Caterpillar, General Mills, Nike, Novartis, Pepsico og Syngenta. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på 10 største investeringer Visa 7,2 % HDFC 5,6 % Google 5,4 % Fanuc Corporation 4,4 % Wells Fargo 4,4 % Union Pacific Corporation 4,3 % Nestle 4,2 % Citigroup 4, 1 % Microsoft 4,0 % Novo Nordisk 3,7 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -4, 1 % Standardavvik fond 9,5 % Standardavvik ref.indeks 8,7 % Konsistens 36,0 % Tracking error 4,2 % Information ratio -1,0 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index 14 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

15 CARNEGIE WORLDWIDE ASIA Carnegie WorldWide Asia Carnegie WorldWide Asia A (oppstart okt 2013) Akkumulert avkastning Fond Indeks Carnegie WW Asia A 3,4 % 2,3 % Carnegie WorldWide Asia C (oppstart des 2013) Akkumulert avkastning Fond Indeks Carnegie WW Asia C 0,2 % -1,3 % Hvorfor investere i Asia? - Sterk veksthistorie - Stigende innenlandsk forbruk - Global maktfaktor - Positiv demografisk utvikling - Økende investeringer i infrastruktur - Attraktiv verdsetting Carnegie WorldWide Asia A Carnegie WorldWide Asia A Verdiutvikling siden oppstart oktober 2013 okt nov des Carnegie WorldWide Asia A MSCI AC Asia ex. Japan Index (Net dividens) Carnegie WorldWide Asia A steg med 3,4 % siden oppstart i oktober, og oppnådde dermed en meravkastning på 1,1 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 2,3 % i samme periode. Denne avkastningen beskriver kun utviklingen siden fondet ble introdusert i Norge 22. oktober. Fondet investerer alle sine midler i underfondet Carnegie WorldWide Asia Sub-fund var et godt år for underfondet Carnegie WorldWide Asia Sub-Fund. Særlig kinesiske aksjer bidro til meravkastningen, men fondet gjorde det bedre enn lokale referanseindekser i de fleste land med unntak av en svak mindreavkasting i Malaysia, Indonesia, Filippinene og Thailand. Fondet slo også referanseindeksen i de fleste sektorer. Et viktig unntak var finanssektoren, der eiendomsaksjer i Indonesia, Thailand, Malaysia og Kina bidro negativt til avkastningen. Finansaksjer i India bidro også negativt. Fondets forvaltere besøkte India i november der deres hovedfokus var nåværende investeringer og den makroøkonomiske situasjonen. Etter møter med ledelsen i alle de indiske selskapene i porteføljen sitter forvalterne igjen med en god fornemmelse, da samtlige selskaper har posisjonert seg sterkt til tross for den harde makroøkonomiske motvinden som har herjet landet i det siste. Forvalterne ble styrket i troen om at India har nådd sitt absolutte bunnivå og at en rekke politiske tiltak fremover vil trekke landet i positiv retning. To av investeringstemaene i fondet var særlig vellykkede i året som gikk: Fokus på sterk etterspørsel etter smarttelefoner, og ikke minst eksponeringen mot underleverandørene til produsentene av smarttelefoner. I tillegg har fokus på billige smarttelefoner vært riktig. Smarttelefoner til massemarkedet i fremvoksende økonomier er fortsatt i en sterk vekstfase, hvor man i Kina alene forventer å produsere flere enn 800 millioner telefoner de neste par årene. Vi fastholder derfor vår eksponering mot dette området også i I løpet av året økte vi investeringene i clean energy -relaterte aksjer i Kina, og dette ga også et viktig bidrag til meravkastningen i fondet. Ved årsskiftet hadde vi rundt 8 % av porteføljen investert mot miljøtemaet i Kina, men vi forventer å øke eksponeringen i takt med at vi finner gode investeringsobjekter i den nærmeste fremtid. Den primære grunnen til dette er den uutholdelige situasjonen som oppleves i storbyene nesten overalt i Kina når det gjelder både vann- og luftforurensing. Det er høy fokus fra den kinesiske regjeringen mot et renere og grønnere Kina, noe som vil gi en rekke aksjer politisk medvind i et område som er politisk følsomt. Vi anser miljø for å være en megatrend de neste 3 til 5 årene. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Investeringsfilosofi Carnegie WorldWide Asia har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI AC Asia ex Japan Index. Fondet passer for langsiktige investorer som ønsker eksponering mot den positive utviklingen i de asiatiske økonomier. Det investeres fortrinnsvis i aksjer eller aksjebaserte verdipapirer i Asia ex Japan eller virksomheter som hovedsakelig har salg eller inntjening i de asiatiske markedene. En kombinasjon av langsiktige trender og kortsiktige temaer med dyptgående aksjeutvelgelse for å skape langsiktig avkastning skal komme en langsiktig investor tilgode. 10 største investeringer Samsung Electronics 7, 1 % Taiwan Semiconductor 3,6 % Beijing Enterprises Water 3,2 % Tencent Holdings 2,7 % China Overseas Land & Inv 2,6 % China State Construction 2,3 % LG Chem 2,3 % Haier Electronics Group. 2,2 % Hyundai Motor Company 2,2 % Advantech Company 2,2 % Risiko Fondet har for kort historikk. Frister for tegning- og innløsninger Fondet har ulike tegnings- og innløsningsfrister enn våre øvrige fond for å unngå arbitrasje. Oppgjør for innløsninger er 4 virkedager etter mottak av ordre. Ordrefrist for både tegninger og innløsninger er kl kl Fondsfakta for Carnegie WorldWide Asia A Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI AC Asia ex Japan Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

16 CARNEGIE ØSTEUROPA Carnegie Østeuropa Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 7,0 % 9,7 % 2 år 21,4 % 23,0 % 3 år -13,1 % -2,8 % 4 år 11,7 % 12,4 % 5 år 82,4 % 60,1 % 10 år 63,3 % 106,8 % Siden start 118,4 % 198,7 % Årlig avkastning Fond Indeks ,0 % 9,7 % ,5 % 12,2 % ,4 % -21,0 % ,6 % 15,6 % ,3 % 42,4 % Carnegie Østeuropa Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Østeuropa MSCI Eastern Europa Index (Net dividends) Carnegie Østeuropa steg med 7,0 %, og oppnådde dermed en mindreavkastning på 2,7 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 9,7 %. Året startet bra med meravkastning for fondet frem til mai. Deretter snudde utviklingen. Den gode avkastningen i begynnelsen av året var i hovedsak forklart av eksponering og gode aksjevalg i et sterkt tyrkisk aksjemarked. Frykt for nedtrapping av de kvantitative lettelsene i USA snudde utviklingen og ledet da til kraftige aksjemarkedsfall i flere fremvoksende økonomier. Alle de østeuropeiske markedene i falt i 2013, men fallet var minst i Polen og Russland (-5 til -7 %). I Tyrkia ble aksjemarkedsfallet på 30 % forsterket av sosial og politisk uro i løpet av sommeren. I desember ble dette ytterligere forsterket av maktkamp innen det regjerende AK-partiet. Denne konflikten forventes å trekke inn i For året som helhet sto tyrkiske aksjer for de største negative bidragene: Halkbank falt med 45 % og Torunlar med 40 %. Flere av fondets gruveselskaper bidro også negativt etter fall i Alacer og Kazakhys på 60 %. På den annen side bidro russiske aksjer positivt: Magnit steg med mer enn 70 %, Yandex med mer enn 40 % og Surgutneftegaz, MTS og Eurasia Drilling Company steg alle med 25 %. Østeuropeiske økonomier synes nå å være på vei inn i roligere farvann. I 2014 ser det ut til at de fleste av landene i Europa vil vokse. Hovedpoenget er imidlertid at tysk økonomi akselererer. Tyskland er den viktigste handelspartneren til Øst-Europa. Øst- Europa kan i tillegg tilby akseptabel økonomisk vekst, spesielt innen forbrukssektoren, og aksjemarkedene er også gunstig priset sett i et historisk perspektiv. Ved inngangen til 2014 har vi størst tiltro til russiske aksjer og har økt vår eksponering mot russiske aksjer både ved kjøp av Qiwi (minibanker og mobile betalingstjenester) og Sistema (investeringsselskap), samt økt vår eksponering i Yandex (internettsøkemotor med 60 % markedsandel i Russland ). Russiske aksjer er lavt priset og vi forventer god vekst. Dette har ført til at 38 % av porteføljen ved årsskiftet er investert i lokalt noterte russiske aksjer, og 51 % totalt i russiskeksponerte selskaper. Porteføljens eksponering mot internett og onlinereklame er nå i underkant av 10 %. Vi er avventende i forhold til tyrkiske aksjer pga. voksende politisk usikkerhet og har vektet det tyrkiske markedet ned i porteføljen. På lang sikt vurderer vi at de østeuropeiske aksjemarkedene er attraktivt priset, og altså har godt grunnlag for fornyet vekst. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Investeringsfilosofi Carnegie Østeuropa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanse indeks er MSCI Eastern Europe Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Carnegie Østeuropa er et emerging market aksjefond. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er generelt høyere enn i de etablerte, modne markedene. Fondet investerer i aksjemarkedene i Sentral- og Øst-Europa, som vurderes å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. 10 største investeringer Magnit 9,9 % Sberbank 9, 1 % Novatek 7, 1 % Eurasia Drilling 5,5 % Globaltrans Invstment 5,2 % Surgutneftegas 4,7 % Sistema JSFC 4,5 % M Video 4,3 % Erste Group Bank 4,2 % Yandex A 3,9 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -2,1 % Standardavvik fond 26,6 % Standardavvik ref.indeks 28,8 % Konsistens 46,8 % Tracking error 12,6 % Information ratio -0,2 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Eastern Europe Index 16 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

17 CARNEGIE MEDICAL Carnegie Medical Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 50,2 % 46,3 % 2 år 63,9 % 56,4 % 3 år 73,4 % 71,5 % 4 år 81,1 % 74,5 % 5 år 68,4 % 68,6 % 10 år 81,6 % 70,3 % Siden start 190,7 % 44,0 % Årlig avkastning Fond Indeks ,2 % 46,3 % ,1 % 6,9 % ,8 % 9,7 % ,4 % 1,8 % ,1 % -3,4 % Carnegie Medical Carnegie Medical MSCI World Health Care Index Carnegie Medical steg med hele 50,2 %, og oppnådde dermed en meravkastning på 3,9 % -poeng i forhold til referanseindeksen som steg med 46,3 %. Helsesektoren var den beste sektoren i 2013 som et resultat av god vekst og bedrede fundamentale forhold. Investeringer i selskaper innen helsesektoren kan ses som en defensiv motsyklisk strategi, men det er også en investering i vekst. Salg og inntjening drives frem av: (1) nye produksykler innen farmasi og bioteknologi, Verdiutvikling siste 10 år Investeringsfilosofi Aksjefondet Carnegie Medical har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI World Healthcare Index. Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. (2) demografi og økende velstand i fremvoksende økonomier og (3) sterk oppkjøpsaktivitet innen fragmenterte markeder (særlig innen farmasisektoren). Store helseforetak blir bare marginalt påvirket av makro eller gjeldsproblematikken i den globale økonomien, og er fortsatt attraktive både absolutt og relativt sett. Positive bidrag i året som gikk kom fra bioteknologiselskaper og spesialiserte farmasiselskaper som Celgene og Gilead (store bioteknologiselskaper med nye produktsykler), små bioteknologiselskaper som Algeta og Onyxx (oppkjøp), AmerisourceBergen (distributør av farmasiprodukter) og Fresenius (dialyse og generiske injeksjoner). Negative bidrag kom fra undervektene i Johnson&Johnson og Bristol Myers Squibb, samt fall i aksjekursen til Thrombogenics som følge av en mislykket produktlansering var et år da patentutgangen toppet i farmasisektoren og fokus skiftet mot nye vekstområder. I tillegg er flere store lanseringer underveis innenfor onkologi, multippel sklerose, astma, diabetes og leversykdommen hepatitt C. Høy oppkjøpsaktivitet som et resultat av sterke balanser og behov for innovasjon vil fortsatt være et sterkt tema. Samtidig vil ekspansjonen fortsette i fremvoksende markeder, drevet av at Kina nå har lagt en 5-års plan for bedrede helsetjenester. Vi tror disse trendene vil fortsette i 2014 og bidra til fortsatt høy avkastning i sektoren. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på 10 største investeringer Roche Holding 6,8 % Pfizer 6,0 % Gilead Sciences 4,9 % Novartis 4,3 % Global Healthcare 4,2 % Bayer 4, 1 % Unitedhealth Group 4,0 % Celgene 3,9 % Johnson & Johnson 3,7 % Fresenius Se & Co. 3,6 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 5,3 % Standardavvik fond 18,4 % Standardavvik ref.indeks 14,0 % Konsistens 56,1 % Tracking error 14,0 % Information ratio 0,4 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI World Healthcare Index Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

18 CARNEGIE NORGE INDEKS Carnegie Norge Indeks Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 21,5 % 22,7 % 2 år 38,0 % 40,8 % 3 år 22,1 % 25,8 % 4 år 42,9 % 48,4 % 5 år 138,5 % 152,9 % 10 år 218,4 % 221,8 % Siden start 454,9 % 400,6 % Årlig avkastning Fond Indeks ,5 % 22,7 % ,6 % 14,7 % ,5 % -10,7 % ,0 % 18,0 % ,9 % 70,4 % Carnegie Norge Indeks Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Norge Indeks Carnegie Norge Indeks steg med 21,5 % i løpet av Fondets referanseindeks har i samme periode steget med 22,7 %. Fondet har gjennom året hatt aksjevekter som OBX-indeksen på Oslo Børs, med unntak av kontantandelen på under 1 %. Mindreavkastningen knytter seg til fondets forvaltningshonorar, omsetningskostnader og kontantandelen ble et år hvor de store og likvide aksjene hadde en svakere utvikling enn de små selskapene. Statoil som utgjør 20 % av OBX-indeksen, steg med 11 %. OBX-indeksen hadde derfor en dårligere utvikling enn Oslo Børs Fondsindeks og Hovedindeksen. Aksjen med den største kursstigningen var oljeselskapet DNO. Selskapet har en solid posisjon i Kurdistan gjennom eierskap på 55 % av det største oljefeltet Tawke. Store forventninger til vekst i produksjon og reserveanslag har sammen med ny infrastruktur for muliggjøring av økt oljeeksport via Tyrkia bidratt til en kursstigning på hele 160 %. Den svakeste aksjen i OBX-indeksen i 2013 var seismikkselskapet EMGS som falt med 40 % som følge av kostnadsfokus og utsettelser av leteprosjekter fra oljeselskapene. Algeta var en annen kursvinner i indeksfondet i Aksjen var opp med 132 % for året. Bayer la inn bud på selskapet i slutten av november med en premie i forhold til siste notering på 37 %, og dermed blir nok et spennende kvalitetsselskap med høy vekst borte fra Oslo Børs. Vi er moderate optimister for aksjemarkedsutviklingen i Inntjeningsforventningene har styrket seg gjennom året, og med en prising av bokverdier på 1,5 ved inngangen til 2014 virker prisingen av det norske aksjemarkedet å være nøytralt ut fra et historisk perspektiv. En positiv utvikling i makrobildet forventes å bidra til en positiv utvikling på resultater og aksjekurser på Oslo Børs OBX Investeringsfilosofi Carnegie Norge Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer således andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det er vanskelig for forvalter å gjøre det bedre enn markedet over tid. 10 største investeringer Statoil 20,8 % Telenor 14,2 % DNB 13,5 % Yara International 6,0 % Seadrill 5,2 % Orkla 4,8 % Schibsted 4,2 % Subsea 7 3,9 % Norsk Hydro 3,2 % Gjensidige Forsikring 2,9 % Risiko Historisk meravkastning p.a. 0,5 % Standardavvik fond 22,5 % Standardavvik ref.indeks 22,7 % Konsistens 30,0 % Tracking error 1,8 % Information ratio 0,3 Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks OBX Indeks 18 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

19 CARNEGIE MULTIFOND Carnegie Multifond Akkumulert avkastning Fond Indeks 1 år 10,5 % 11,9 % 2 år 22,2 % 22,0 % 3 år 14,2 % 18,7 % 4 år 28,5 % 32,9 % 5 år 73,1 % 76,1 % 10 år 152,1 % 137,6 % Siden start 434,2 % 565,8 % Verdiutvikling siste 10 år Investeringsfilosofi Kombinasjonsfondet Carnegie Multifond har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Årlig avkastning Fond Indeks ,5 % 11,9 % ,6 % 9,0 % ,5 % -2,7 % Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i Norge. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter alloker ,5 % 12,0 % ,6 % 32,5 % Carnegie Multifond 50 % ST4X, 50 % OSEBX ingskomiteens anbefaling som skal fondet gi en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Carnegie Multifond Carnegie Multifond steg med 10,5 % i 2013, mens fondets referanseindeks steg med 11,9 %. Fondet hadde en overvekt i aksjer gjennom året, men avsluttet nøytralt med 50 % av midlene investert i aksjer. Overvekten i aksjer har bidratt positivt til avkastningen mot referanseindeksen som består av 50 % aksjer og 50 % renter. Sammensetningen av fondets aksjeportefølje bygger på Carnegie Aksje Norge, men med en undervekt av Statoil på grunn av at vi maksimalt kan ha 10 % av en enkelt aksje i fondet mot en vekt på oppunder 20 % i Oslo Børs Hovedindeks. Fondets renteportefølje bygger på Carnegie Obligasjon, men har en noe mer konsentrert kreditteksponering. Mindreavkastningen på 1,4 % kommer hovedsaklig fra aksjeporteføljens eksponering mot energisektoren, som oppnådde en svak avkastning på 5 %. Statoil (som vi pga. spredningsreglene er tvunget til å ha en kraftig undervekt i målt ift. indeks) steg med 11 % mens resten av sektoren, som består av oljeserviceselskaper, bare steg med 4 %. Blant oljeserviceselskapene falt seismikkaksjene Polarcus og Petroleum Geo Services mest med hhv. 29 og 24 %, som følge av kostnadsfokus og utsettelser av leteprosjekter fra oljeselskapene, og bidro mest negativt av de aksjene vi har vært investert i. Tørrlastrederiet Golden Ocean var den aksjen som steg mest i porteføljen med 274 % på grunn av bedrete rater, økning i skipsverdier og sterke utsikter for de neste årene. Vi har vært investert i Golden Ocean i hele IT-selskapet Opera Software steg i fjor med 164 % på forventninger om økt vekst innen mobilannonsering. Opera er svært godt posisjonert overfor trenden med økende bruk av smarttelefon. Vi har vært overvektet i aksjen siste halvår. Investeringsprosess I første trinn av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I neste trinn besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Carnegie Multifond egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Ytterligere detaljer om porteføljen finnes i note 3 i fondets regnskap. Forvalters kommentar oppdaters hvert halvår på Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. Les mer om investeringsprosessen nedenfor. 10 største investeringer Statoil 8,5 % DNB 4,9 % Telenor 4,5 % Sparebank 1 SMN 3,7 % Sparebanken Øst 3,6 % DNB Bank 3,6 % Bolig- og Næringskreditt 3,5 % BN Bank 3,5 % Oslo Kommune 3,5 % Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 3,5 % Risiko Historisk meravkastning p.a. -0,5 % Standardavvik fond 11,0 % Standardavvik ref.indeks 11,3 % Konsistens 50,4 % Tracking error 5,3 % Information ratio -0,1 Fondsfakta Tegningsprovisjon < ,0 % Tegningsprovisjon mill. 2,0 % Tegningsprovisjon > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks 50 % OSEBX + 50 % ST4X Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

20 RENTEMARKEDET - RENTEFORVALTNINGEN Rentemarkedet 2013 Økt optimisme i verdens rikeste land bidro til stigende renter i Oppgangen ble imidlertid moderert av lav inflasjon og politisk kaos i USA, samt utsikter til fortsatt lave sentralbankrenter de neste årene. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,5 % og valgte samtidig å nedjustere rentebanen i takt med svak inflasjon og lav konsumvekst. Det er ikke ventet at styringsrenten vil bli hevet før i Dette henger selvfølgelig sammen med utviklingen i USA og Europa. Den amerikanske sentralbanken (FED) har gjort det ettertrykkelig klart at den vil holde styringsrenten nær null i lang tid, selv om ledighetsraten skulle falle under 6,5 %. Det var ved inngangen til 2014 ikke priset inn rentehevning i USA før sommeren I eurosonen er kutt fortsatt det mest sannsynlige utfallet. I løpet av 2013 førte resesjonsfare og deflasjonsfrykt til at den europeiske sentralbanken kuttet styringsrenten først fra 0,75 % til 0,5 % i mai og deretter i september til 0,25 %. Blant de rike landene var renteoppgangen kraftigst i USA. En viktig årsak ved siden av bedrede vekstutsikter var økte forventinger om at FED kom til å ville redusere kjøpene av statsobligasjoner som bidro til å holde lange renter lave. 10-års statsrenter i USA steg til 3,04 %, en økning på 1,28 % -poeng. 10-års statsrenter i Norge fulgte etter og endte på 2,96 %, dvs. en økning på 0,87 % -poeng. Utsikter til vedvarende lave styringsrenter begrenset imidlertid oppgangen for kortere løpetider: 5-års statsrenter i USA steg kun med 0,26 % -poeng, mens tilsvarende renter i Norge steg med 0,33 % -poeng. Renteoppgangen førte til svært dårlig avkastning i statsobligasjonsmarkedene. Et viktig unntak var imidlertid utviklingen i obligasjonene i kriserammede euroland. Her førte Den europeiske sentralbankens garantier for statsrentene til rentefall: 10-års statsrenter i Spania og Hellas falt eksempelvis med over 1 %. Dette var godt nytt for spanske og greske banker som eier majoriteten av sine respektive lands obligasjoner. AVKASTNING RENTEFOND Fond Avkastning Indeks Diff Carnegie Pengemarked 1,9 % 1,6 % 0,3 % Carnegie Likviditet 1,9 % 1,7 % 0,2 % Carnegie Obligasjon 4,2 % 0,9 % 3,3 % Renteforvaltningen i CAM Norge Et vesentlig kriterium er at investeringene til enhver tid er likvide og at kredittkvaliteten er høy. CAM Norges renteforvaltning er dels basert på taktiske posisjoner på rentekurven og dels på strategisk allokering i ikke-statlige papirer for å kunne høste risikopremien i kredittmarkedet. De taktiske posisjonene på rentekurven tas på basis av kontinuerlige analyser av makrotrender, mens kreditteksponeringen skjer ut fra et langsiktig perspektiv der målet er å sikre meravkastning i forhold til statspapirer samtidig som kreditt- og likviditetsrisikoen forblir lav. Forventninger til vekst og inflasjon er bestemmende både for markedets og sentralbankenes adferd og dermed implisitt rentekurvens nivå og helning. For å kunne høste meravkastning gjennom taktiske posisjoner på rentekurven, utarbeides det i forvaltningen et rentesyn. Rentesynet er basert på utviklingen i sentrale makroøkonomiske indikatorer i relasjon til markedets forventninger og sentralbankenes prognoser. Dette rentesynet danner basis for taktiske avvik fra porteføljens måldurasjon. Merverdien ved ikke-statlige papirer følger av den langsiktige risikopremien en investor oppnår ettersom han her eksponeres for kreditt- og likviditetsrisiko. I forvaltningen er det denne langsiktige meravkastningen som vektlegges, og plasseringene er derfor strategiske i sin natur. I valget av sertifikater og obligasjoner stilles det i forvaltningen strenge krav både til likviditet og kvalitet. I praksis betyr dette at det kun investeres innenfor sektorer med lav konkursrisiko (bank, kredittforetak, kommunale og fylkeskommunale papirer). Et vesentlig kriterium er at investeringene til enhver tid er likvide og at kredittkvaliteten er høy. 20 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2013

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2012 Verdipapirfond Årsrapport 2012 Første del - Markedskommentarer Informasjon- 2013 1 Markedskommentar: Sentralbankene inntar skansene 2 Aksjeforvaltningen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond c Årsrapport 2009 - Verdipapirfond Innhold Første del - Markedskommentarer Nyheter fra Carnegie 1 Bot og bedring, men behov for rebalansering 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 - Carnegie Aksje Norge 6

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2011 Verdipapirfond Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Christian Løverås/ Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen INNHOLD - INFORMASJON Årsrapport 2011

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Den Nye Normalen. Juni 2010

Den Nye Normalen. Juni 2010 Den Nye Normalen Juni 2010 The New Normal Begrep gjort kjent av Mohammed El-Erian CIO i PIMCO, verdens største fondsforvalter Allment kjent i finanspressen internasjonalt Lite kjent i Norge Handler om

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Årsrapport 2006 - Verdipapirfond

Årsrapport 2006 - Verdipapirfond c Årsrapport 2006 - Verdipapirfond Innhold 2006 - Året som gikk 1 Den store rebalanseringen 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer