Finntjønndalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finntjønndalen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde"

Transkript

1 Finntjønndalen** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Grong, Høylandet Inventør: THH, KAB, JKL Kartblad: 824 III Dato feltreg.: 28/08/05, UTM: Ø:382600, N:77484 Areal: 9269 daa H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Alpin Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Sammendrag Finntjønndalen er en lang granskogsdal som ligger inn mot snaufjellet omtrent 5 km nord for tettstedet Harran i midtre Namdalen. I vest er et privateid areal omkring Besvatnet inkludert i området (frivillig vern). Fra Besvatnet i sørvest renner Besa ned til samløpet med Finntjønndalselva, som drenerer den nordøstlige armen av dalen, og videre ut av området. I sør er også et stort myrområde og en bratt skråning opp mot Folmerfjellet med. Ulike granskogstyper dominerer dalføret, med glissen furuskog (røsslyng-blokkebær- og knausskog) begrenset til skrinne rygger. Granskogene veksler mellom blåbær-, småbregne-, storbregne- og høgstaudeskog, samt fattig sumpskog. Selv om blåbærskog trolig er vanligste type, er det også ganske mye rik høgstaudeskog, særlig i tilknytning til litt bratte vest- til nordvestvendte skråninger (størst arealer langs Besa og nord for Skåltjønnhaugen). Høgstaudeskogen er delvis kalkpåvirket, med rik fl ora. De store myrene er for det meste fattige, men det er også noe rikmyr innimellom. Området er jevnt over hardt påvirket av gjennomhogster i fl ere omganger, og også en del hogstinngrep helt opp til de siste 4-5 år. Store deler av skogen veksler mellom aldersfase og sein optimalfase, med typisk struktur for hardt plukkhogd skog som ennå ikke har hentet seg skikkelig inn igjen; ganske tett skogbilde, svak til middels god aldersspredning og sjiktning, mangel på gamle trær og bare spredte vindfall dannet i nyere tid. I kjerneområdene har skogen et eldre og mer naturskogsnært preg, med eldre trær, bedre sjiktning og noe mer død ved, selv om også disse partiene preges av mangel på viktige nøkkelementer pga. plukkhogster. Nord for Skåltjønnhaugen står den eldste skogen i området (kjerne 2); ganske gammel naturskog, grov og storvokst, og med brukbare mengder dødved inkludert sterkt nedbrutt. Denne skogen er i tillegg rik høgstaudeskog. I brattlia under Folmerfjellet er skogbildet noe spesielt; åpen tresetting av grov gran, mye bjørk, sparsomt med kraftige ferske og middels nedbrutte granlæger. Dette skyldes plukkhogst og etterfølgende dårlig foryngelse på den fuktige og frodige storbregne-/høgstaudeskogen. Artsmangfoldet av naturskogsarter er tydelig utarmet, og mest begrenset til spredte funn av noen vidt utbredte og relativt vanlige signal- og rødlistearter. Imidlertid virker fungaen av jordboende sopp en del bedre og til dels nokså rik (både mykorrhiza- og grasmarkssopp) i Besa-Skåltjønnhaugen-området. 6 rødlistearter og kandidatart ble påvist, hvorav slørvokssopp (Besa) og elvemusling (samløp Besa-Finntjønndalselva i følge grunneier) er sårbare. Området har ganske mye rik høgstaudegranskog, og oppfyller i så måte ganske godt mangelanalysen mht. denne spesielle skogtypen. Ellers bidrar området i liten grad til viktige mangelkriterier. Finntjønndalen har samlet sett relativt moderate verneverdier, og skiller seg ikke nevneverdig fra annen eldre, høyereliggende granskog i regionen. Imidlertid varierer verneverdiene en god del. De klart viktigste kvalitetene er konsentrert til Besa-Skåltjønnhaugen, som kombinerer mye rik høgstaudeskog og eldre naturskog med brukbar struktur. Dette er isolert sett et ganske verdifullt delområde og har klart regional verneverdi (**). Resten av området kan ikke sies å heve seg over lokal verdi (*) isolert sett. De skoglige verdiene er her nokså middelmådige, pga. hard påvirkning gjennom lang tid, lite viktige strukturer, utarmet artsmangfold og også med en del nyere fl atehogster (for det meste tilvokst av ung gran og bjørk) nederst i dalbunnen. Imidlertid utgjør hele området en ganske stor og velavgrenset enhet, med brukbar økologisk variasjon og ulike granskogssamfunn representert, og vurderes under tvil samlet sett som regionalt verneverdig (**). Feltarbeid Lokaliteten ble undersøkt 27. og 28. august 2005 av Tom H. Hofton (Folmerfjellet, Ådalen, Skåltjønnhaugen, Besa), og 28. august av Kim Abel (Finntjønndalselva-Finntjønna) og Jon Klepsland (Aunsetran-Besvatnet-Nyfjelldalen). Pga. kveldsmørket ble det ikke tid til befaring av områdene på vestsiden av Besvatnet, men arealene ble vurdert med kikkert og relativt sikkert vurdert på det grunnlaget. Været var skiftende, ganske fuktig med litt regn, uten innvirkning på feltarbeidet. Årstiden var gunstig for dokumentasjon av de fl este aktuelle artsgrupper. Utvelgelse og undersøkelsesområde De delene som ligger i Grong og Namsskogan inngår i arbeidet med økt skogvern på statens grunn. Arbeidsgrenser for dette området var på forhånd bestemt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Statskog SF. I tillegg inngikk et tilgrensende areal i Høylandet kommune, som ble tilbudt som frivillig vern av en privat grunneier. Siden hele dette området utgjør en funksjonell enhet beskrives og rapporteres både Statskog-delen og den private delen samlet. I alt dekket undersøkelsesområdet et areal på ca daa. (Statskog daa og frivillig vern ca daa). I forhold til undersøkelsesområdet er en god del areal i Ådalen - Falmerfjellet tatt ut pga. store fl atehogster, særlig i skråningen under Falmerfjellet. I sør har grensa blitt dratt ned til Skiftesbekken. Ellers er det gjort mindre justeringer av grensene

2 fl ere steder av arronderingsmessige grunner. Tidligere undersøkelser Det er gjennomført nøkkelbiotopundersøkelser på Statskogdelen av undersøkelsesområdet. Innenfor det avgrensete området ble det da registrert to nøkkelbiotoper og tre større hensynsområder (Korbøl 2003d). Tre av våre kjerneområder er i stor grad sammenfallende med nøkkelbiotoper og/eller hensynsområder, mens tre av kjerneområdene (2, 5 og 6) (som har klare naturverdier) ikke ble fanget opp i nøkkelbiotopkartleggingen. K5 og 6 ligger på en annen statseiendom enn resten av arealet, og det kan være at denne eiendommen (Finntjønndalen statsallmenning i Namsskogen) ikke har blitt registrert, og at dette er årsaken til at de ikke har blitt fanget opp. Beliggenhet Området ligger omtrent 5 km nord for tettstedet Harran i midtre Namdalen, i søndre ende av fjellryggen som skjærer sørover mellom Høylandet-Innerfolda i vest og Namdalen i øst. Området grenser for det meste til snaufjell, bortsett fra i øst (Ådalen) der sterkere hogstpåvirkning i nyere tid preger landskapet. I sør danner Skiftesbekken grense mot privat grunn. Naturgrunnlag Topografi Størstedelen av området utgjøres av selve Finntjønndalen, som er en lang, kilometerbred dalgang hovedsakelig omgitt av snaufjell på sidene. Nederst i dalen løper Finntjønndalselva fra nordøst og Besa fra sørvest sammen og danner Gåsvasselva, som så renner ut av området via Lindsetåa ned til Namsen. Besvatnet er eneste større innsjø i området, som får sin tilførsel fra Nyfjelldalen som skjærer ganske markert nordover opp til snaufjellet. Over det lokale vannskillet dannet av Skåltjønnhaugen er et fl att og vidstrakt landskap med store myrfl yer også inkludert i området. Mot sør avsluttes lokaliteten av ei lang og bratt nordvestvendt skogli opp mot Folmerfjellet. Alt i alt er variasjon i terrengformer, topografi og eksposisjonsretninger ganske stor. Geologi Størsteparten av området ligger på berggrunn som varierer mellom glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfi - bolitt (NGU 2006a). I vest går det et bergartsskille, og rundt Besvatnet er det overveiende granittisk berggrunn, bortsett fra i Nyfjelldalen (glimmergneis, glimmerskifer). Løsmassedekket varierer mye, men er generelt sett ganske mektig i dalbunnene og blir raskt skrint på ryggene (delvis med en del berg i dagen). I tillegg dekker tjukke torvavsetninger dekker fl ere km2 under Folmerfjellet. Klima Størsteparten av disse traktene ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2) (Moen 998). Regionen har et humid og oseanisk preg, med kjølige somre, mye nedbør året rundt og (ikke minst) mange nedbørsdager i året. Vegetasjon og treslagsfordeling I hovedsak er dette et granskogsdominert område. Store, sammenhengende granskogsarealer står særlig i dalbunnen og de vestvendte liene gjennom hele Finntjønndalen - Besvatnet - Nyfjelldalen. I tillegg opptrer bjørk overalt sammen med grana i større eller mindre grad, økende i frekvens med høyden og i bratt terreng. Noen steder kan bjørka dominere over gran, da som oftest et resultat av tidligere hogstinngrep som har åpnet opp granskogen. På høyere nivåer går den kompakte granskogen over i marginal fjellskog, med spinkle og småvokste trær og høy andel bjørk. For eksempel innover langs Fallbekken er det bare spredte grantrær, men god dekning av middels stor bjørk. Av andre treslag opptrer rogn spredt i liene, mens selje er svært sjelden. Langs hovedvassdraget står det stedvis også litt gråor. Furuskog er lite utbredt i området, og mest begrenset til mindre arealer på skrinne rygger i form av glissen røsslyng-blokkebær-skog og knausskog. En del av denne skogen går over i glissent tresatt impediment, og videre over i skogløse knauser. Vegetasjonstypene er i hovedsak ulike fuktige typer, men varierer mye over rik-fattig gradienten. Granskogsvegetasjonen veksler mellom blåbærskog (fuktig skrubbær-bjønnkam-utforming) på rygger og litt konvekse lisider, småbregneskog i fuktige hellinger, storbregneskog i fuktige søkk og på steinet mark (bl.a. store arealer under Folmerfjellet), høgstaudeskog, og sumpgranskog i forsenkninger og konkave søkk. Antakelig er blåbærskog vanligste type, men de andre typene har også arealmesssig ganske stor dekning, og totalt sett spiller rike vegetasjonstyper en ganske viktig rolle. Rik og frodig høgstaudeskog (i veksling med storbregneskog) dekker ganske store arealer gjennom hele Finntjønndalen (og under Folmerfjellet), først og fremst tilknyttet brattere vest- til nordvestvendte hellinger. Dette er en middels fuktig, fl o- ristisk rik utforming, som fl ere steder er tydelig påvirket av kalkrike sig. Her fi nner en arter som kranskonvall, turt, gulsildre, fjellfrøstjerne, fjellfi ol og taggbregne. Mer sjeldent inngår også fjell-lok og stortveblad, samt på overrislete berghyller bl.a. rosenrot, svarttopp, hårstarr etc. Helt lokalt på de tørreste stedene (sett noen steder langs Besa) fi nnes i tillegg fragmenter av lågurtskog (skogfi ol, teiebær, gulaks, hengeaks). Her er også fungaen ganske rik på mykorrhizasopp (se under Artsmangfold). På fl atere mark går den rike høgstaudeutformingen gradvis over i en fuktigere og fl oristisk sett noe fattigere type, der det kommer inn mange rikmyrsarter (jåblom, dvergjamne, breiull, gulstarr, tranestarr, bjønnbrodd, fjellsnelle, sumphaukeskjegg), og videre over i små rikmyrer i forsenkninger. Også på vestsiden av Besvatnet fi nnes partier med noe frodigere høgstaudevegetasjon (i tilknytning til vierbelter rundt rolige bekker og småvann?) med blant annet ballblom og

3 trollhegg (pers. medd. grunneier). Han nevner også at tysbast fi nnes. Den sørlige delen har et ganske annet preg enn granskogsdominansen i Finntjønndalen. Her kommer det typiske trøndelagslandskapet med store myrfl ater og større og mindre isolerte granskogsfl ekker inn. Det meste av myrene er fattige til intermediære bakkemyrer der arter som bjønnskjegg, blåtopp, duskull og rome dominerer myrfl atene. I kantene og (i mindre grad) i forsenkninger kommer det inn rikere myrvegetasjon, og i underkant av den bratte lia under Folmerfjellet ligger et langt smalt belte med rikmyr. Våtmark omkring Besvatnet og ved stillefl ytende partier langs elvene i området er i feltsjiktet dominert av fl askestarr og duskull. Over skoggrensa preges vegetasjonen av fuktig lynghei og grunne fastmatte-bakkemyrer av fattig til svakt intermediær utforming. Spredte enkelttrær og små bestand av bjørk og gran fi nnes på litt dypere torv eller jord, og lappvier danner et glissent busksjikt fl ere steder. Skogstruktur og påvirkning Størsteparten av skogen bærer preg av hard forstlig påvirkning både i gammel og nyere tid og er tydelig hardt hogd i fl ere omganger. Ifølge grunneier av Besvatn-delen ble store deler av Finntjønndalen gjennomhogd siste gang omkring 955, og tallrike stubber etter dette er fortsatt godt synlig. Skogen veksler mellom aldersfase og sein optimalfase, med sistnevnte som vanligst utenfor kjernene. Mye av skogbildet er som typisk for denne suksesjonsfasen, dvs. generelt ganske tett struktur og dårlig aldersspredning, mangel på gamle trær og spredte læger som vindfall/rotvelter dannet i nyere tid. Øvre trealder ligger stort sett rundt år, og med vanlig dimensjon rundt cm dbh. Et parti på vestsiden av Besvatnet er vurdert på avstand som noe yngre og enda mer ensaldret enn ellers i området, og med skogstruktur tilnærmet som kulturskog. I tillegg er det ganske store arealer som har vært hogd også i nyere tid. Dette preger særlig landskapet nederst i Finntjønndalen (fra Flakksetran i sør til et stykke oppover langs Finntjønndalselva), der større og mindre hogstfl ater av ulik alder veksler med eldre skog. Delvis har det her blitt hogd opp til de siste 4-5 år, med bl.a. ganske ferske hogstfl ater sør for Øysterskåltjønna og ved Flakksetran (begge steder har høyproduktiv granskog blitt hogd ut). De eldre fl atene (ca. 20 år gamle) er i stor grad gjengrodd med ung gran og bjørk. Også i nedre del av Nyfjelldalen står et større felt som nærmest er fl atehogd (0-20 år siden), med tett bjørk- og granoppslag og delvis kulturpåvirket høgstaudeeng (strandrøreng). Ved Besvatnet (østsiden) er det i tillegg foretatt plukkhogst av de største trærne for ca. 30 år siden. I kjerneområdene har skogen et eldre preg, selv om også disse partiene gjennomgående er tydelig preget av tidligere gjennomhogster. Skogbildet er her mer variert, vekslende mellom kompakte og mer halvåpne partier (der det kommer inn til dels gammel bjørk), og med større spredning på dimensjon og alder. I tillegg er andelen eldre (-gamle) trær bedre, dimensjonene kraftigere, samt jevnt over også noe mer død ved av ulike stadier - langs Besa og på Skåltjønnhaugen også innslag av sterkt nedbrutte læger. Den eldste skogen står i kjerneområde 2 nord for Skåltjønnhaugen. Skogbildet her er gjerne relativt åpent tresatt med grove, høyvokste trær og en del isprengt gammel bjørk (åpent pga. frodig høgstaudemark), men det er også mer kompakt, kraftig granskog. Flekkvis fordelt ligger ganske mye dels kraftige granlæger på bakken. Dødvedprofi let viser også en jevnere fordeling på nedbrytningsstadier enn andre steder i Finntjønndalen, med innslag av en del læger i seine stadier. Noe påfallende ble ikke dette kjerneområdet, som er den mest verdifulle granskogen i hele Finntjønndalen, fanget opp under nøkkelbiotopregistreringene. Brattlia under Folmerfjellet har et noe spesielt skogbilde, som dels skyldes naturgrunnlaget/vegetasjonen (fuktig storbregne-høgstaudeskog) og dels plukkhogst. Mye av lia har en åpen, stedvis direkte glissen blandingsskog gran-bjørk, med stor avstand mellom store og kraftige grantrær på 35-50(-75) cm dbh. Her har det antakelig vært en ganske hard plukkhogst og etterfølgende dårlig foryngelse på den frodige marka, og så har bjørk etablert seg i åpningene. Med unntak av noen lokale konsentrasjoner er det jevnt over lite læger, og nesten bare ferskt og middels nedbrutt, men de lægrene som fi nnes er ganske kraftige. Derimot er det ganske mye død bjørk (til dels grov), både stående og liggende. I beskrivelsen av hensynsområde 03 (Korbøl ) står det om dette området:...stedvis urskogsstruktur... mye grove læger særlig i sene nedbrytningsstadier.... Selv om ikke alle deler av området ble sett i 2005 er det vanskelig å kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Finntjønndalen. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Besa Naturtype: Urskog/gammelskog - Granskog UTM: Ø:, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 558,8daa Lokaliteten består av et belte med granskog i Besas elvedal, med for det meste nordvestvendte, middels bratte skråninger. Småtopografi en er likevel relativt variert. Vegetasjonen varierer en del, vekslende mellom småbregne-, blåbær- og høgstaudeskog i nord, betydelig dominans av rike typer i sør (høgstaude, storbregne), fragmenter av lågurtvegetasjon noen steder (teiebær, gulaks, hengeaks, skogfi ol), og små rikmyrsfl ekker på fl atere avsatser. Floraen har stedvis et tydelig kalkpåvirket preg, med bl.a. gulsildre, fjellfrøstjerne, taggbregne og stortveblad. Granskogen er som typisk for tydelig plukkhogd skog i aldersfase; middels godt sjiktet, brukbar aldersspredning, mangel på de eldste aldersklassene, og med moderat til lav tetthet av dødved i de fl este stadier spredt utover. Skogbildet varierer noe, men er oftest ganske kompakt. Mer lokalt er skogen mer glissen og oppbrutt (dels som følge av hardere plukkhogstinngrep, dels mer naturlig), og bjørk kommer her kraftig inn. En del død bjørk inngår også. Skogen har et fuktig preg, med lokalt endel skjegglav og korallav på stammene. Av vedboende arter begrenser utvalget seg til noen spredte funn av vidt utbredte, relativt vanlige gammelskogsarter (duftskinn, granstokk-

4 juke, svartsonekjuke, gammelgrankål). Derimot virker storsoppfungaen rikere og relativt variert. Innen denne gruppen (både mykorrhizasopp og grasmarkssopp) er potensialet middels bra, uten at de mest kravfulle og interessante elementene inngår (som er knyttet til tørrere, mer direkte kalkpåvirkete skoger). Her ble bl.a. påvist duftbrunpigg, gulkantmusserong og den sårbare slørvokssopp. Samlet sett har området en del viktige kvaliteter, mest knyttet til kombinasjonen eldre skog og kalkpåvirket vegetasjon, samt en ganske rik storsoppfunga. Selv om funn av en V-art tilsier verdien A, vurderes skogstruktur, vegetasjon og artsmangfold for øvrig dit hen at B-verdi nok er mer riktig. 2 Skåltjønnhaugen N Naturtype: Urskog/gammelskog - Granskog UTM: Ø:, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 90,3daa Nord- til nordvestvendt dalgryte mellom rikmyr og snaufjell, jevn helling. Dominans av rik og frodig (dels kalkrik) høgstaudegranskog, med mindre andel storbregne og litt blåbær-/småbregneskog. Relativt gammel naturskog; aldersfase. Skogbildet veksler mellom åpne høgstaudeenger, glissen skog med grove, høyvokste graner med stor barmasse, samt en del mer kompakt skog; brukbart sjiktet (unntatt de fuktigste hellingene der foryngelsen har vært dårlig). En del bjørk inngår mellom de store granene. Noe fl ekkvis fordelt ligger det ganske mye granlæger på bakken, også i seine stadier, og temmelig kraftige dimensjoner. Dette er den eldste skogen som ble funnet i Finntjønndalen-området. Området kombinerer viktige egenskaper; gammel naturskog med gamle trær og dødved, samt rike vegetasjonstyper. Det ble ikke tid til nøye artsleiting, men noen arter ble påvist (3 rødlistearter - Entoloma caesiocinctum, svartsonekjuke, gammelgranskål). Det vurderes å være stort potensial for grasmarkssopp. Foreløpig settes verdien til B. 3 Folmerfjellet V Naturtype: Urskog/gammelskog - Granskog UTM: Ø:, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 84,daa Bratt, norvestvendt, jevn li under Folmerfjellet. En glissen storbregne-høgstaudegranskog dominerer, som nederst glir over i et belte med rikmyr. Rike sig og kildeframspring fi nnes noen steder. Området kan best beskrives som en åpen, rik plukkhogstpreget blandingsskog av gran og bjørk. Skogen er ofte temmelig åpen, stedvis direkte glissen med stor avstand mellom de store trærne (pga. hard plukkhogst og etterfølgende dårlig foryngelse på den frodige marka), andre steder mer kompakt. Grana er ofte grovdimensjonert. Mindre fl ekker har litt større konsentrasjoner av død ved, men for det meste er det lite læger, og nesten bare ferskt og middels nedbrutt. En god del bjørk, delvis relativt grove trær, fyller ut en del av åpningene. Her er også ganske bra med død bjørk. I høyden overtar bjørk dominansen. Området inngår i hensynsområde 03 (Korbøl 2003d). Det er imidlertid vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsen som gis på registreringsskjemaet:...stedvis urskogsstruktur...mye grove læger særlig i sene nedbrytningsstadier.... Forbehold tas for at ikke alle deler av området ble sett i 2005, men likevel vurderes beskrivelsen på skjemaet som relativt misvisende. Artsmangfoldet virker ganske svakt, men med et visst potensial for grasmarkssopp. Mest interessant var et funn av kystdoggnål på død bjørk. Av andre gammelskogsarter ble det bare gjort enkeltfunn av duftskinn og gammelgranskål, noe som fører til at verdien blir B. 6 Kvitådalen Naturtype: Bekkekløfter - Bekkekløft UTM: Ø:385700, N: BMVERDI: C Hoh: moh Areal: 35,2daa Sørvendt bekkekløft med bratte lisider. Østsida er brattest med mye rasmark og lite skog. Noen gamle, men spinkle graner i dette partiet. Vegetasjonen er fl ere steder rik med bl.a. gulsildre. Vestsiden er høyproduktiv med ensjiktet og grov granskog på frodig mark. Høgstaudeskog og storbregneskog dominerer. Noen ferske-middels nedbrutte læger er spredt i området. Herskende trær er ca år gamle og gamle trær er mangelvare. I elva ligger det noen få gamle læger som er rester etter en gjennomhogst som er foretatt for noen tiår siden. 5 Finntjønna Naturtype: Urskog/gammelskog - Granskog UTM: Ø:38790, N: BMVERDI: C Hoh: moh Areal: 350,4daa Vestvendt lisiden med noe eldre granskog enn resten av dalen. Gran dominerer med noe innslag av bjørk. Granskogen er i aldersfase med fl ere glenner og åpne partier. Skogen er hovedsakelig middels godt sjiktet med noen partier som er godt sjiktet. Det er god alders- og dimensjonsspredning opp til ca 50 år og cm i diameter. Den eldste skogen fi nnes øverst i lia. En del innslag av død ved fi nnes, men hovedsakelig lite og middels nedbrutte læger. Kontinuiteten i død ved er relativt lav. Vegetasjonstypen er dominert av blåbærgranskog, men det fi nnes også en del innslag av rike partier med høgstaudeskog og storbregneskog. Flere områder er kalkpåvirket og en fi nner bl.a. innslag av stortveblad. Innslag av partier med åpen, frodig høgstaudeskog. 4 Skiftesbekken Naturtype: Bekkekløfter - Bekkekløft UTM: Ø:, N: BMVERDI: B Hoh: moh Areal: 47,2daa Området er ikke sett i felt 2005, beskrivelse hentet fra Korbøl (2003d). Nøkkelbiotop Aunsetran : Bekkekløft gravd ned i løsmasser, mye storbregne- og høgstaudeskog. Flersjiktet naturskog av gran, gamle trær opptil 300 år, litt dødved, deler nylig plukkhogd. Fuktig, en del hengelav. Funn av svartsonekjuke. Verdien er satt til B. Ut fra beskrivelsen å dømme virker dette fornuftig. Fordi området ikke er sett av oss er de enkelte kriteriene ikke verdisatt.

5 Artsmangfold Lokaliteten er tydelig fattig og utarmet på gammelskogsarter, både av vedboende sopp og knappenålslav. Det begrenser seg til spredte funn av noen få, relativt vidt utbredte naturskogsarter typiske for høyereliggende, eldre granskog i regionen (duftskinn, granstokkjuke, svartsonekjuke, gammelgranskål, sukkernål). Disse artene ble i all hovedsak påvist innenfor kjerneområdene, og i klart størst tetthet langs Besa og nord for Skåltjønnhaugen (kjerne og 2), der viktige nøkkelelementer stedvis opptrer i brukbar mengde. Her ville nok nøyere leiting gitt en del fl ere funn, særlig av knappenålslav. Kystdoggnål ble funnet på ei bjørk under Folmerfjellet (kjerne 3). Tatt i betraktning ganske mye stående, grov, død bjørk med naken ved var det likevel overraskende dårlig mangfold av denne artsgruppen her (selv om nøyere leiting sikkert ville avdekket noen fl ere arter). Heller ikke makrolavfl oraen kan sies å være mer enn middelmådig variert. Av typiske mengdearter, som kan ha masseforekomster i gammel naturskog, opptrer gubbeskjegg, korallav og gammelgranlav bare i moderate mengder. Lungeneversamfunnet fi nnes sparsomt på rogn. Derimot er det naturbetingete artsmangfoldet rikere, både mht. karplantefl oraen og jordboende sopp. Langs Besa ble det påvist et brukbart utvalg av mykorrhizasopp tilknyttet rik granskog, så som rødfl ekket vokssopp, stankmusserong, grantårekremle, svovelriske og sotriske, samt mer uvanlige arter som duftbrunpigg, Ramaria spp. og gulkantmusserong. Her ble det også gjort et funn av den sårbare slørvokssoppen, som helst går i rikere, noe kalkpåvirket, litt fuktig granskog og med nordlig utbredelse i Norge. Likevel er nok skogen noe for fuktig og ikke kalkpreget nok til at de mest kravfulle elementene av mykorrhizasopp kommer inn, og området vurderes derfor som middels for denne gruppa. Flere steder i området (Besa, Flakksetran, Skåltjønnhaugen N, Folmerfjellet) kan det derimot forventes et betydelig utvalg av grasmarkssopp, særlig i de rikeste (kalk)høgstaudeskogene nord for Skåltjønnhaugen. Det ble dessverre liten tid til å leite etter disse artene. Et raskt søk ga funn av lutrødskivesopp, mørktannet rødskivesopp, Entoloma caesiocinctum (DC) og kjeglevokssopp. Trolig er det innen gruppa grasmarkssopp at området har størst potensial. Grunneier kunne opplyse om at det tidligere er funnet elvemusling omkring samløpet Besa-Finntjønndalselva. Det er imidlertid ikke kjent verken hvor stor populasjonen er eller hvorvidt populasjonen er reproduserende. Uansett er dette interessant, og tyder på god vannkvalitet i nedbørsfeltet. Samlet sett vil en karakterisere artsmangfoldet som ganske svakt for artsgrupper tilknyttet gamle trær, død ved og andre naturskogsbetingete parametre, men middels rikt for grupper mer tilknyttet naturgitte egenskaper (kombinasjon eldre skog + rikt naturgrunnlag/vegetasjon). Vilt Under inventeringen ble det sett lavskrike et par steder, samt spredte hakkemerker av tretåspett i granskogene. De gamle granskogene antas på generelt grunnlag å ha en viss verdi for arealkrevende gammelskogsarter som disse to, uten at lokaliteten skiller seg ut som spesielt viktig i forhold til andre gammelskogsområder i høyereliggende deler av Trøndelag. Ved Besvatnet ble det også sett ei kongeørn. Ellers kunne grunneieren av Besvatnet-området fortelle at det hadde vært aktivitet av bjørn i området i dagene før feltarbeidet ble gjennomført. Tabell: Artsfunn i Finntjønndalen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifi sering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Muslinger Margaritifera margaritifera Elvemusling V Orkidéfamilien Listera ovata Stortveblad 2 2 Busk- og bladlav Degelia plumbea Vanlig blåfi ltlav Lobaria pulmonaria Lungenever 2 2 Lobaria scrobiculata Skrubbenever Peltigera collina Kystårenever Skorpelav Chaenotheca brachypoda Dverggullnål Chaenotheca subroscida Sukkernål Sclerophora peronella Kystdoggnål 3 Sopp markboende Entoloma caesiocinctum DC 2 Hydnellum suaveolens Duftbrunpigg Hygrocybe conica Kjeglevokssopp 2 Hygrophorus purpurascens Slørvokssopp V Sopp vedboende Climacocystis borealis Vasskjuke Cystostereum murrayi Duftskinn DC Phellinus chrysoloma Granstokkjuke

6 Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke DC Pseudographis pinicola Gammelgranskål DC Veluticeps abietina Praktbarksopp 2 Avgrensing og arrondering Finntjønndalen er i utgangspunktet et meget velavgrenset dalføre, med hele nedslagsfeltet (unntatt høyfjellet) og hele det oppnåelige spennet i naturtyper fanget opp. Dette vil på lang sikt derfor kunne fungere som et ganske funksjonelt naturskogsområde. For å få til denne avgrensningen er det imidlertid nødvendig å inkludere ganske store arealer ungskog og hogstfl ater i dalbunnen omkring samløpet Besa-Finntjønndalselva. Mye av arealet i et slikt storområde vil bestå av relativt triviell og marginal høyereliggende granskog med (isolert sett) ganske begrensete naturverdier i en skogvernsammenheng. Likevel kan en på lengre sikt godt vurdere granskogene innover langs Finntjønndalselva som restaureringspotensial. På den annen side er det mulig å konsentrere de viktigste verdiene til et mindre område (se kart, avgrensning daa). Det er kjernene, 2 og (delvis) 3 som har de viktigste naturkvalitetene isolert sett. Disse områdene kan bindes sammen, og med visse justeringer samtidig få en ganske god arrondering av Besas dalgang. Ulempen med en slik avgrensning er at arrronderingen og spennet i økologisk variasjon da blir betydelig dårligere. På et rent faglig grunnlag er det vanskelig å vurdere hvorvidt det ene alternativet er å foretrekke framfor det andre. Det kommer an på hvor mye en ønsker å vektlegge å få inkludert størst mulig areal med restaurerbar granskog i et velavgrenset dalføre. Andre inngrep Foruten skogbruksinngrep er området svært lite preget av nyere tids aktiviteter. Dette begrenser seg mest til noen få hytter ved Besvatnet. Lengst sør går det også ei ATV-løype et stykke innover myrfl atene under Folmerfjellet. Vurdering og verdisetting Finntjønndalen representerer et ganske typisk utsnitt av naturen i dette høydelaget i regionen. Området er velavgrenset, og tar opp i seg en lang skogdal, med brukbart spenn i økologisk variasjon fra fattige til rike granskogstyper og fra mellomboreal granskog til snaufjell. Dalføret har visse landskapsmessige verdier rent estetisk og som en del av et større INON-område uten tekniske inngrep. Innslaget av rike granskogstyper (delvis kalkpåvirket høgstaudeskog) er ganske bra i deler av området. De største naturkvalitetene er knyttet til kjerneområder som kombinerer eldre skog med slik rik høgstaudevegetasjon. Her fi nnes også et brukbart artsmangfold både av karplanter (vidt utbredte, relativt vanlige arter), og jordboende sopp (et visst potensial for til dels sjeldne arter, særlig innen grasmarkssopp). Mht. skogtilstand og tilhørende artsmangfold er kvalitetene mer middelmådige, og området skiller seg i så måte ikke nevneverdig ut i forhold til store deler av høyereliggende granskog i Namdalen. Unntaket er skogen nord for Skåltjønnhaugen (kjerne 2), som har ganske gammel naturskog, men dette partiet utgjør bare en arealmessig liten del av området. Stor grad av forstlig påvirkning gjennom lang tid trekker verdivurderingen betydelig ned. Lang tids harde gjennomhogster har ført til gjennomgående stor mangel på viktige strukturer og et omfattende kontinuitetsbrudd på størsteparten av arealet, som igjen har gitt et tydelig utarmet mangfold av naturskogsarter. I tillegg kommer de relativt omfattende fl atehogstene i nedre del av dalføret. Disse preger området i ganske betydelig grad og har også redusert arealet høyproduktiv granskog en del. Området har ganske mye rik høgstaudegranskog, og oppfyller i så måte ganske godt mangelanalysen mht. denne spesielle skogtypen (jf. Framstad et al. 2002, 2003). Ellers bidrar området i liten grad til viktige mangelkriterier, og samlet sett anses området som moderat egnet til å oppfylle viktige mangler. Finntjønndalen har samlet sett relativt moderate verneverdier, og skiller seg i liten grad ut fra tilsvarende høyereliggende granskogsområder i regionen. Verneverdiene varierer imidlertid en god del. De klart viktigste kvalitetene fi nnes i Besas dalgang, hvor både den rikeste granskogen og den eldste naturskogen står. Dette delområdet har isolert sett klar regional verneverdi (**). Resten av området kan ikke sies å heve seg over lokal verdi (*) isolert sett, men vurdert som et større funksjonelt naturskogsområde anses hele området likevel som regionalt verneverdig (**).

7 Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Finntjønndalen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Kjerneområde Urørthet Dødved mengde Dødved kont. Gamle bartrær Gamle løvtrær Arter Gamle edelløvtrær Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Størrelse Arrondering Besa ** ** * ** * - * ** *** ** - - ** 2 Skåltjønnhaugen N ** ** ** ** * - * * *** ** - - ** 3 Folmerfjellet V ** * * ** ** - ** * *** * - - ** 6 Kvitådalen ** * * * 0 - * * *** * - - * 5 Finntjønna ** ** * * * - ** ** *** * - - * 4 Skiftesbekken - - * Samlet verdi Totalt for Finntjønndalen * ** * ** * - * ** ** * ** *** ** Referanser Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 46 s. Korbøl, A Nøkkelbiotoper og hensynsområder i statsskoger og statsallmenninger i Midt-Norge. Delrapport 3. Prevista rapport 3/2003. Moen, A., 998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss, 99 s. NGU 2006a. Berggrunnen i Norge N250:

8 Finntjørndalen (Grong,/Høylandet/Namsskogan, Nord-Trøndelag). Areal (23.34)daa, verdi ** Sør-Snøådalen 488 Øystre Kjølstadfjellet 82 Flyin Pålåtjønnin Finntjønn- 495 fjellet Finntjønna Kvitådalen Nyfjelldomma Nyfjelltjønna 525 Finntjønndalen Finntjønndalselva Gåsvasselva Nyfjelldalen Bestjønnin Besa 266 Øysterskåltjønna Flakksetran Fallbekken Besvatnet Skåltjønnhaugen Vesterskåltjønna 376 Ådalen Aunlitl- 54 fjellet 404 Skiftesbekken Aunsetran Folmerfjellet 625 Øystre Folmerelva 46 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SF's eiendommer ± Verneforslag Tidligere registreringer Målestokk : Kartgrunnlag 60 N50 Ekvidistanse 20m Produsert Alternativ grense Omr. for vurdering (DN2005) Rutenett km Folmer Kjerneområder Eksisterende verneområder WGS84, sonebelte Skarlandselva 4 3 Folmerelva Tjønndalen Namsen 88 Setervollen Åsmulen Bergenget 48 Nyheim Åsvang 38000mE mE Oppkastmyr 89 Finnkru- Lavinatjøn haugan mN

9 Bilder fra området Finntjønndalen Utsikt mot nord gjennom Finntjønndalen, fra Skåltjønnuhaugen. Foto: Tom Hellik Hofton Frodig gammel skog fra kjerne 2 på Skåltjønnhaugen. Foto: Tom Hellik Hofton Parti fra Besvatnet. Foto: Jon T. Klepsland Nedre deler av selve Finntjønndalen preges av mye inngrep, men disse partiene er vanskelige å unngå pga. arrondering. Foto: Tom Hellik Hofton

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse **

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Hamar Inventør: THØ, THH Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 25.06.2009 H.o.h.:

Detaljer

(fellesbeskr. for Mellingsdalen vestre og Mellingsdalen østre, som er delområder innenfor opprinnelig tilbudsområde Mellingsdalen)

(fellesbeskr. for Mellingsdalen vestre og Mellingsdalen østre, som er delområder innenfor opprinnelig tilbudsområde Mellingsdalen) Mellingsdalen østre* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Grane Inventør: EBE, EBE Kartblad: 925 III Dato feltreg.: 3/08/05, UTM: Ø:48833, N:7224332 Areal: 034

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Bua øvre Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Midtre Gauldal Inventør: THH, GGA, KAB Kartblad: 1620 IV Dato feltreg.: 29.08.07-30.08.07,

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Gardbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 30.06.05 H.o.h.: 451-740moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var pent vær og rolige vindforhold under feltarbeidet. Registreringsforholdene var derfor ganske gode.

Tidspunkt og værets betydning Det var pent vær og rolige vindforhold under feltarbeidet. Registreringsforholdene var derfor ganske gode. Nevelfjell ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Øyer Inventør: GGA Kartblad: 1817 II Lillehammer Dato feltreg.: 24.08.04 UTM: Ø:583000, N:6787000 Areal: 1345

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Kammen* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Grane Inventør: JKL, SRE Kartblad: 926 III Dato feltreg.: 04.09.05, UTM: Ø:42932, N:7267255 Areal: 672 daa H.o.h.:

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gråvatnet* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Gråvatnet* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Gråvatnet* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Stjørdal Inventør: AHE, THH Kartblad: 72 IV Dato feltreg.: 5.06.05, UTM: Ø:63344, N:702720 Areal: 548 daa

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Området ble befart av Arne Heggland og Jon T. Klepsland i løpet av ettermiddagen den 03. september 2006.

Området ble befart av Arne Heggland og Jon T. Klepsland i løpet av ettermiddagen den 03. september 2006. Granskoglia* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: AHE, JKL Kartblad: 1926 I Dato feltreg.: 03-09-2006-03-09-2006, UTM: Ø:446620, N:7306932

Detaljer

Brennmoen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Brennmoen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Brennmoen** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Grong Inventør: KAB, JKL Kartblad: 823 I, 824 II Dato feltreg.: 25.08.05, UTM: Ø:392975, N:754704 Areal:

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning - DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Vesteråsen- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: JKL Kartblad: 1926 I Dato feltreg.: 20.09.04, 07.02.05, UTM: Ø:, N: Areal: 1262 daa H.o.h.:

Detaljer

Områdets navn Blåfjell

Områdets navn Blåfjell Områdets navn Blåfjell Referansedata Fylke: Akershus og Buskerud Kommune: Asker og Røyken Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 6 og 9.9.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0243525 N 6638612 Vegetasjonssone:

Detaljer

Storbekken i Imsdalen Verdi 3

Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 08.07.07 H.o.h.: 480-744moh

Detaljer

Hoås statsallmenning-

Hoås statsallmenning- Hoås statsallmenning- Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Verdal Inventør: KAB, JKL Kartblad: 722 III Dato feltreg.: 03-0-04, UTM: Ø:630700, N:7062300 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Mølmansdalslia** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet.

Mølmansdalslia** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Mølmansdalslia** Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Røros Inventør: EBE, TJO Kartblad: 1720III Dato feltreg.: 26.07.05, UTM: Ø:626737, N:6937271 Areal:

Detaljer

Strinda - Tjørndal **

Strinda - Tjørndal ** Strinda - Tjørndal ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Snåsa Inventør: JKL Kartblad: 1723 II, 1823 III Dato feltreg.: 31.08.2006-31.08.2006, UTM: Ø:361702,

Detaljer

Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid

Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid Hestgjuvnatten ** Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Hestgjuvnatten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Snultra ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 004, DP Kommune: Øyer Inventør: KAB Kartblad: 97 IV Myklebusjøen Dato feltreg.: 0.09.00 UTM: Ø:598448, N:679486 Areal: 355 daa H.o.h.:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

GANESØYAN - Referansedata

GANESØYAN - Referansedata GANESØYAN - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellomboreal Kommune: Namsos Vegetasjonsseksjon: O2 sterkt oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1724 III Jøa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat.

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat. Kolås ** Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Vestby Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 28.08.08 H.o.h.: 0-0moh Vegetasjonsone: Boreonemoral Areal: 59 daa

Detaljer

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil.

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil. Furuberget ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Trysil Inventør: SRE Kartblad: 2117 I Dato feltreg.: 07.07.04 UTM: Ø:375000, N:6801000 Areal: 4314 daa H.o.h.:

Detaljer