ÅRSPLAN DEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015"

Transkript

1 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg Barnehageeiers ansvar 1.2 Rammeplan for barnehagen.s. 3 Innhold Målsetting s. 4 Samfunnsmandat Barnehagens innhold Planlegging, dokumentasjon og vurdering ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

2 II BARNEHAGENS INNHOLD 2.1. Pedagogisk innhold. s 4 Barnehagens visjon/ grunnsyn/ verdigrunnlag....s. 4 Respekt.s. 5 Likeverd.s.6 Pedagogisk arbeid i barnehagen...s. 7 Arbeide i smågrupper Kommunikasjon, språk, tekst Sosial kompetanse Lek og læring Hverdagsaktiviteter.. s. 8 Barns medvirkning Pedagogisk arbeid med 7 fagområder Pedagogisk arbeid med 5 åringer.s. 9 Overgang barnehage/ skole Dokumentasjon/ vurdering 2.2. Handlingsplan for barnehager, skole og Sfo 2.3. Prosjekt lære samme i et utforskende miljø 2.4. Trafikkopplæring.s Praktisk innhold Menneskelige forutsetninger Samfunnsmessige forutsetninger Tradisjoner/ merkedager....s. 11 Fødselsdager III I BARNEHAGEN 3.1Praktiske opplysninger..s. 11 Tilvenning Bringing og henting Kjernetid Mat Sykdom....s 12 Betaling, gebyr ved for sent henting Planleggingsdager Ferie Vedtekter Forsikringer 3.2 Foreldresamarbeid...s. 12 Informasjo..s Andre samarbeidspartnere s. 13 ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

3 I STATLIGE FØRINGER 1. Lov om barnehagen Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Barnehageeierens ansvar Utdrag av 7: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Ski kommune har felles vedtekter for alle de kommunale barnehagene. Ønskes mer opplysninger om vedtektene se kommunens hjemmeside: 2. Rammeplan for barnehagen Forskrift til lov om barnehage 2.1 Innhold Utdrag fra Rammeplanens innledning: Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

4 2.2 Målsetting Utdrag fra Rammeplan for barnehage målsetting: Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø jf. kap Samfunnsmandat Utdrag fra Rammeplan i barnehagene, samfunnsmandat: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 2.4 Barnehagens innhold Utdrag fra Rammeplan for barnehagene, barnehagens innhold: Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelse og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. 2.5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Utdrag fra Rammeplan fra barnehager, planlegging, dokumentasjon og vurdering: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. II BARNEHAGENS INNHOLD 2.1. Pedagogisk innhold Barnehagens visjon/ grunnsyn/ verdigrunnlag Barnehagens visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv Vårt pedagogiske grunnsyn er forankret i en dyp humanistisk holdning til livet og bygger på en sterk tro på menneskets muligheter. Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som kompetente og krever et personal som utforsker verden SAMMEN med barna - Barn kan og barn klarer! Dette fordrer et personal med dyp respekt for barna og en overbevisning om at ALLE barn er født rikt og intelligente med en sterk iboende drivkraft til å ville utforske verden. Vi legger vekt på at barna er medvirkende og delaktige i utformingen av sin barnehagehverdag og inkluderer dette i våre planer for det pedagogiske arbeidet. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

5 Barnehagens verdigrunnlag: I Dynamitten barnehage møter vi verden med respekt og likeverd. RESPEKT R T TRYGG RAUS E ENGASJERT K KOMPETANSE RESPEKT S SOSIAL E ETISK P POSITIV Vi skal møte barn og voksne med tillit og respekt, og være rause voksne som tilbyr muligheter og engasjement i møte dem. Vi vil være bevisste vårt etiske ansvar og være støttende og formidlende i spørsmål som hva er det rette? Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barn er kompetente, men trenger nysgjerrige voksne som deler det med dem for utvikling. Barn som blir møtt av voksne med denne holdningen, kjenner seg trygge og vil oppleve hver dag i barnehagen fylt med respekt og likeverd. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

6 LIKEVERD L D DYNAMISK LEKEN I INKLUDERENDE R RELASJONER LIKEVERD K KOMPETANSE E EGENVERD V VERDIFULL E EMPATISK Likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet, krever individuell tilrettelegging. Vi vil skape et inkluderende miljø, hvor leken skal ha en framtredende plass. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom den. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Vi ønsker å fremme opplevelser av egenverd og mestring, og tilhørighet i et positivt felleskap som preges av empati. Barnas leke- og læringsmiljø skal være dynamisk og gjenspeiles i det barna er opptatt av. Vi ønsker å skape en verdifull barnehagehverdag for alle i Dynamitten barnehage ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

7 2.1.2 Pedagogisk arbeid i hverdagen Arbeide i smågrupper Riktig organisering har vært og er drivkraften for et godt resultat. Gjennom prøving og feiling og en rekke refleksjoner og evalueringer, har vi sett resultater av en viktig og riktig måte å være sammen med barna på.. Hvorfor smågrupper? o Fordi vi ønsker å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått o Fordi vi ønsker å sikre større voksen-barn-tetthet, og for å skape rom for rolige aktiviteter. o Fordi dere foreldre skal oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig, og skal kjenne dere trygge på barnas hverdag. o Fordi hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse. Kommunikasjon, språk, tekst Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø der. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Vi skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Sosial kompetanse. Det er et område vi jobber med hver dag både i formelle og uformelle situasjoner. Sosialt samspill er viktig for barnas utvikling. Sosial forståelse og sosiale ferdigheter handler om å kunne omgås andre på en positiv måte i ulike situasjoner. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte. Vi vil jobbe målretta både med enkeltbarn og hele grupper, slik at barna utvikler evner og ferdigheter i forhold til å kommunisere godt i ulike situasjoner og omgås andre på en positiv måte. Lek og læring Læring i barnehagen henger nøye sammen med lek, oppdragelse og omsorg. Leken er det mest grunnleggende og viktigste som skjer i hele barnehagevirksomheten. Leken er frivillig, lystbetont og spontan, den inneholder humor og latter. Barn leker fordi det er morsomt og skaper mening. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og leken fremmer utviklingen på flere områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken styrker selvtillit og bidrar til positiv ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

8 selvoppfattelse og fremmer initiativ, kreativitet og fantasi. Personalet skal gi barna mulighet for å finne lekekamerater på tvers av avdelingene samt gi dem felles opplevelse, impulser og ideer. Dette skal skje både gjennom lek og de formelle læringssituasjoner. Personalets samspill med barna vil alltid ha stor betydning for barns lek og læring. Vi ønsker å møte barna med anerkjennelse, støtte og utfordringer. Vi ønsker at lek og læring hos oss skal være både en individuell og en sosial prosess. Dette betyr at fokus hos personalet skal være på både enkeltindividet og på fellesskapet. Barnehagen skal være en leke- og læringsarena både for barna og personalet. Et barn er som en sommerfugl i vinden - Noen flyr høyere enn andre, men alle flyr så godt de kan. Så hvorfor sammenligne dem? - Hver av dem er forskjellige, spesielle og vidunderlige! Hverdagsaktiviteter Gjennom de daglige aktivitetene i barnehagen skjer det mye omsorg og læring som for eksempel i av- og påkledning, hvile, måltider, hygiene/bleieskift, hente og bringesituasjonen. Her formidles mye av kulturen, skikk og bruk, vaner og holdninger. Barns medvirkning Barn har rett til å si sin mening om alt som vedrører dem, og meningene deres skal vektlegges. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider av sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres vil avhenge av barns alder og funksjonsnivå. Barna må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Å ta barns medvirkning på alvor innebærer at personalet må være åpne og ha blikk for de innspillene barna kommer med. Disse innspillene kan komme til uttrykk på forskjellige måter, for eksempel gjennom kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og gjennom verbalt språk. Å gi barna medbestemmelse handler ikke om at barn til en hver tid skal bestemme, men i større grad om å ta barn på alvor gjennom kommunikasjon og handling. Barn skal oppleve tydelige, imøtekommende og ansvarsfullt personale i barnehagen. De innser betydningen av å skape tid og rom for samtale og lytte til det barna har å formidle Pedagogisk arbeid med fagområdene Viser til progresjonsplan for arbeidet med fagområder i barnehagen, som ligger på nettsidene. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

9 4.1.4 Pedagogisk arbeid med 5 åringer: Avdeling Kruttønna har i år 14 barn som er skolestartere. Her vil de i tillegg til språksprell flere ganger pr uke gjennomgå et opplegg som heter: Tidlig innsats for god skolestart. Opplegget baserer seg på lek med språket for å øke barnas språkbevissthet og har som mål å fremme språkutviklingen og forebygge lese- og skrivevansker hos barna. Dette opplegget er laget av spesialpedagogisk team i Ski kommune. Før 1.mai skal barnehagen og foreldrene fylle ut et skjema i fellesskap som gir ulike opplysninger om barnet. Dette skal leveres til skolen Overgang barnehage/ skole Vi som jobber med barn i barnehager og skoler i Ski kommune ønsker at overgangen skal oppleves som trygg og god. Derfor er det utarbeidet gode rutiner for dette arbeidet som kalles vennskapsgrupper. De barna som skal starte på skolen vil bli delt opp i vennskapsgrupper mot den skolen de skal gå på. Barnehagene har i samarbeid med skolen ansvar for vennskapsgrupper 4 ganger i løpet av tidsrommet februar mai. Målet med dette er at alle barna skal kjenne til minst en de skal begynne på skolen sammen med Dokumentasjon/vurdering Viten om personalets arbeid og barnas virksomhet i barnehagen er viktige grunnlag for barnehagens utvikling. Ved hjelp av observasjoner, samtaler med barna, praksisfortellinger og tilbakemeldinger sørger vi for at barnehagen til en hver tid utvikler seg og leverer god kvalitet. Dokumentasjonen er med på å synliggjøre barns tanker, teorier og kunnskap og den synliggjør på samme måte personalets praksis. I tillegg fungerer dokumentasjonen som foreldrenes mulighet til å se inn i barnehagen. Vi vil dokumentere arbeidet gjennom rapporter, bilder og årsplan. Denne dokumentasjonen vil personalet samtidig bruke som redskap for endring og utvikling av egen praksis. Det gjøres gjennom refleksjon og kritisk tenking. 2.2 Handlingsplan for barnehager, skole og SFO Det er utarbeidet en felles handlingsplan for barnehage, skole og SFO for å sikre en rød tråd for felles innsats til barns beste i kommunen. Handlingsplanen skal sikre at vi kontinuerlig arbeider med et ekstra fokus på sentrale områder som legger til rette for best mulig læring og utvikling for det enkelte barn. I handlingsplanen er det besluttet at vi skal ha to satsningsområder for arbeidet vårt i barnehagen: Læringsmiljø: Ledelse og gruppeledelse Grunnleggende ferdigheter: Språk-, begreps- og ordforrådsutvikling 2.3 Prosjekt Leke og lære sammen i et utforskende miljø Prosjektet er nedfelt i kommuneplanen fra som innsatsområde for økt kvalitet i barnehagen. Vi i Dynamitten barnehage er med i prosjektet. Vi har en prosjektplan som omhandler personalets kompetanse i arbeide med barna : ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

10 DET ER MEG DET KOMMER AN PÅ. Den enkelte ansatte spiller en stor rolle i møte med barna. Vi ønsker å være tilstedeværende, undrende og lyttende personale. 2.4 Trafikkopplæring MÅL: - Gi barna grunnleggende trafikkunnskap, gjennom egne erfaringer, lek, læring og kommunikasjon. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre og personale i barnehagen). I Rammeplanen for barnehagen heter det at nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, utfordringer og kunnskaper. Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. Trafikkopplæringen må derfor være å gi barna muligheter til å utforske egne tanker, følelser og erfaringer. I Dynamitten barnehage gir vi barna trafikkdannelse gjennom å bruke turer i nærmiljøet, Trygg trafikk`s trafikkopplegg for barn (Tarkus, Barnas trafikklubb og lignende). I barnehagens årshjul legges trafikkopplæringen inn, slik at tema er knyttet til årstidene, vårt satsingsområde språkutvikling, samt Rammeplanens syv fagområder. Vi vil gjennom hele året ha fokus på refleksbruk. Vester skal alltid brukes på tur utenfor barnehagens område, både av barn og voksne! Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå. 2.5 Praktisk innhold Menneskelige forutsetninger Dynamitten barnehage har 64 plasser for barn i alderen 0 6 år Vi har fem ansatte med førskolelærer utdanning som fordeler seg i en styrer samt fire pedagogiske ledere. Vi har to ansatte med barnevernutdanning og 10 barne- og ungdomsarbeidere og en av de er førskolelærerstudent (begynner tredje år i år) Vi har et kompetent personale med utdanning og erfaring og håper og tror det gjenspeiles i vårt arbeide Samfunnsmessige forutsetninger: Vi holder til på historisk grunn. I tidligere tider tilhørte området vårt den gamle sprengstoff fabrikken Dyno, derav navnene på de respektive avdelingene; Salutten, Lunta, Knallperla og Kruttønna. Dynamitten barnehage ble bygget av Barnehageforbundet, og åpnet dørene i september Ski kommune overtok driften i januar Barnehagen ligger flott til i Ski næringspark, med omliggende jorder og skog. Vi har kort vei til Ski idrettspark, som brukes jevnlig til aktivitet gjennom året. Vi har også et samarbeid med Drømtorp videregående, og deres Drømtorp arena. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

11 Barnehagens økonomi er fastsatt ut fra de rammer som settes av Ski kommune. Mesteparten av budsjettet går til den daglige driften og forbruksmateriale Tradisjoner/merkedager Dynamitten barnehage har eget årshjul for tradisjoner/ merkedager som ligger i årsplanen del Fødselsdager Vi markerer med flagg, bursdagskrone og bursdagstog. Hvert barn blir hedret i samlingsstund med sanger og kronepåsetting. Vi dekker langbord og ønsker med dette at bursdagsbarnet skal få føle seg spesiell og i sentrum denne dagen. Vi oppfordrer dere foreldrene til å ta med sunne alternativer, dersom dere vil ha med noe ekstra å spise denne dagen. Det kan være for eksempel frukt, smoothies, pizzasnurrer el. Avdelingene kan være behjelpelig med forslag til sunne alternativer. Vi ønsker å redusere servering av søte/ sukkerholdige matvarer i barnehagen. III I BARNEHAGEN 3.1 Praktiske opplysninger Tilvenning Å begynne i barnehagen er like spennende for barn, foreldre og personal. Her har vi erfaring med at det er viktig å bruke tid, og at det er godt både for barn og foreldre at det er en fast kontaktperson for hvert enkelt barn. Foreldre/foresatte må sette av minst 3 dager til tilvenning, da det er den tiden vi trenger for at barnet skal bli trygg. Bringing og henting For barnehagen er det viktig at vi får beskjed dersom det er andre enn foresatte som skal hente barnet. Det er også viktig at vi blir gjort oppmerksom på når barnet har kommet og blir hentet slik at vi hele tiden har full oversikt. Ofte kan personalet være opptatt med andre barn og kan ikke møte i garderoben som vi ønsker. Kjernetid Vi har kjernetid i barnehagen mellom kl og I denne tiden foregår de fleste aktiviteter og turer. Vi ønsker beskjed dersom barnet ditt ikke kommer eller kommer senere så tidlig som mulig og senest kl Mat Barna spiser smøre-selv mat til lunsj. En dag i uka serverer vi varm lunsj som noen barn er med og tilbereder. Vi legger vekt på sunn og variert mat, med grønnsaker, grove kornprodukter, kjøtt og fisk. Til frokost og ettermiddagsmat må de ha med seg matpakke Vi serverer melk og vann til måltidene. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

12 Sykdom Smittefaren er stor i en barnehage, hold derfor barnet hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen, kontakter vi foresatte for å vurdere hva som er best for barnet. Det samme skjer ved uhell og skader. Derfor er det viktig at barnehagen har oppdaterte telefonnummer som vi kan nå dere på. Betaling, gebyr ved for sent henting Oppholdsbetalingen skjer pr giro tilsendt fra Barnehageseksjonen. Juli måned er betalingsfri. Ved for sent henting vil det komme et gebyr pr påbegynte halve time. Planleggingsdager Alle kommunale barnehager i Ski kommune har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene bli brukt til pedagogisk planlegging og kompetanseutvikling blant personalet. Barnehagen er da stengt. Ferie Barnet må til sammen ta fri fra barnehagen minimum 20 dager i løpet av barnehageåret. 15 av dagene må tas ut i 3 sammenhengende uker. Den siste ferieuka tar barn fri når de foresatte/foreldrene ønsker det. I tillegg gis det ikke barnehagetilbud de 5 enkeltstående dagene, som personalet har sine planleggingsdager. Ferien skal meldes på eget skjema til barnehagen innen 15. april, for sommerferien og 14 dager før for den siste uka. Forsikringer Alle barna er forsikret i den tiden de er i barnehagen. Forsikringen dekker alle skader som måtte forekomme i løpet av en barnehagedag, uansett om skaden skjer innenfor barnehagens område eller på tur i regi av barnehagen. Forsikringen dekker ikke privat utstyr som klær, leker, vogner og lignende som barna måtte ha med seg til barnehagen. 3.2 Foreldresamarbeid Daglig samarbeid Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldrene i hente- og bringesituasjonen er den viktigste arenaen for foreldresamarbeidet. Foreldremøter Foreldremøte blir avholdt hver høst med en felles informasjons del. Vi avholder et tema foreldremøte på våren. Gjøres i samarbeide med SU/FAU når det er ønskelig. Foreldresamtaler Det vil bli gitt tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Det er også mulig å be om ekstra samtaler dersom det skulle være behov for dette. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

13 Informasjon Informasjon om daglige aktiviteter og annet vil bli hengt opp på oppslagstavla i garderoben. Det meste av informasjonen vil bli lagt ut på barnehagens hjemmeside. Og/eller vil sendes dere pr.e-post. Husk og oppgi riktig e-post adresse. Foreldreråd/ Samarbeidsutvalg/ Brukerråd FAU Består av alle foreldrene i barnehagen. På foreldremøtet om høsten vil det bli valgt 1 representant og 1 vara på hver avdeling. Representanten sitter også i samarbeidsutvalget / brukerråd sammen med representanter for personalet, og styrer (som sekretær). 3.3 Andre samarbeidspartnere Helsestasjon / hjelperen Barnehagen kan rådføre seg med helsestasjonen/hjelperen når det oppstår usikkerhet vedrørende allmennhygiene og helsetilstand blant barn og personal. Skole /SFO Vi samarbeider med de ulike skolene året før skolestart. I tillegg til at vi følger et opplegg for 5- åringen Tidlig innsats for god lesestart som videreføres i skolen, utveksler vi informasjon om barnet i samarbeid med foreldrene og drar på besøk. Utdanningsinstitusjoner Barnehagen har plikt på seg etter barnehageloven å ta imot studenter fra høyskoler for førskolelærere. Det skjer også at barnehagen tar imot studenter / elever / lærlinger fra andre utdanningsinstitusjoner. Det vil alltid være en av personalet som har oppfølgingsansvaret. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): PPT er en veiledningstjeneste både for foreldre og barnehage. De kan også i samråd med foreldre og personal foreta observasjon av enkeltbarn. Personalet søker ikke råd hos PPT med navngitte barn uten samtykke fra foreldrene. Spesialpedagogisk team (SPT): Dette teamet jobber sammen med og rundt enkeltbarn som har fått tildelt enkelttimer med spesialpedagogisk undervisning/veiledning etter søknad fra foreldrene. Barnevern: Som offentlig ansatt har personalet i barnehagen plikt til å melde fra til barnevernet hvis det foreligger grunn til mistanke om at barnet lever under forhold som kan skade barnets psykiske / fysiske helse og utvikling. (Barnevernloven 4). I enkelte saker inngås det samarbeid mellom foreldre, barnehage og barnevern. Mer info om samarbeidspartnere, gå inn på: Vedtekter: ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

ÅRSPLAN DEL 2 2013-2014

ÅRSPLAN DEL 2 2013-2014 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2. VESTRÅT BARNEHAGE.

ÅRSPLAN DEL 2. VESTRÅT BARNEHAGE. ÅRSPLAN DEL 2. VESTRÅT BARNEHAGE. INNHOLDSFORTEGNELSE: I II STATLIGE FØRINGER 1. Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg Barnehageeiers ansvar 2. Rammeplan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Generell del Godkjent i samarbeidsutvalg BARNEHAGENS SAMFUNDSMANDAT (FORMÅLSPARAGRAFEN) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer