ÅRSPLAN DEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015"

Transkript

1 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg Barnehageeiers ansvar 1.2 Rammeplan for barnehagen.s. 3 Innhold Målsetting s. 4 Samfunnsmandat Barnehagens innhold Planlegging, dokumentasjon og vurdering ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

2 II BARNEHAGENS INNHOLD 2.1. Pedagogisk innhold. s 4 Barnehagens visjon/ grunnsyn/ verdigrunnlag....s. 4 Respekt.s. 5 Likeverd.s.6 Pedagogisk arbeid i barnehagen...s. 7 Arbeide i smågrupper Kommunikasjon, språk, tekst Sosial kompetanse Lek og læring Hverdagsaktiviteter.. s. 8 Barns medvirkning Pedagogisk arbeid med 7 fagområder Pedagogisk arbeid med 5 åringer.s. 9 Overgang barnehage/ skole Dokumentasjon/ vurdering 2.2. Handlingsplan for barnehager, skole og Sfo 2.3. Prosjekt lære samme i et utforskende miljø 2.4. Trafikkopplæring.s Praktisk innhold Menneskelige forutsetninger Samfunnsmessige forutsetninger Tradisjoner/ merkedager....s. 11 Fødselsdager III I BARNEHAGEN 3.1Praktiske opplysninger..s. 11 Tilvenning Bringing og henting Kjernetid Mat Sykdom....s 12 Betaling, gebyr ved for sent henting Planleggingsdager Ferie Vedtekter Forsikringer 3.2 Foreldresamarbeid...s. 12 Informasjo..s Andre samarbeidspartnere s. 13 ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

3 I STATLIGE FØRINGER 1. Lov om barnehagen Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Barnehageeierens ansvar Utdrag av 7: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Ski kommune har felles vedtekter for alle de kommunale barnehagene. Ønskes mer opplysninger om vedtektene se kommunens hjemmeside: 2. Rammeplan for barnehagen Forskrift til lov om barnehage 2.1 Innhold Utdrag fra Rammeplanens innledning: Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

4 2.2 Målsetting Utdrag fra Rammeplan for barnehage målsetting: Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø jf. kap Samfunnsmandat Utdrag fra Rammeplan i barnehagene, samfunnsmandat: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 2.4 Barnehagens innhold Utdrag fra Rammeplan for barnehagene, barnehagens innhold: Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelse og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. 2.5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Utdrag fra Rammeplan fra barnehager, planlegging, dokumentasjon og vurdering: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. II BARNEHAGENS INNHOLD 2.1. Pedagogisk innhold Barnehagens visjon/ grunnsyn/ verdigrunnlag Barnehagens visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv Vårt pedagogiske grunnsyn er forankret i en dyp humanistisk holdning til livet og bygger på en sterk tro på menneskets muligheter. Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som kompetente og krever et personal som utforsker verden SAMMEN med barna - Barn kan og barn klarer! Dette fordrer et personal med dyp respekt for barna og en overbevisning om at ALLE barn er født rikt og intelligente med en sterk iboende drivkraft til å ville utforske verden. Vi legger vekt på at barna er medvirkende og delaktige i utformingen av sin barnehagehverdag og inkluderer dette i våre planer for det pedagogiske arbeidet. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

5 Barnehagens verdigrunnlag: I Dynamitten barnehage møter vi verden med respekt og likeverd. RESPEKT R T TRYGG RAUS E ENGASJERT K KOMPETANSE RESPEKT S SOSIAL E ETISK P POSITIV Vi skal møte barn og voksne med tillit og respekt, og være rause voksne som tilbyr muligheter og engasjement i møte dem. Vi vil være bevisste vårt etiske ansvar og være støttende og formidlende i spørsmål som hva er det rette? Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barn er kompetente, men trenger nysgjerrige voksne som deler det med dem for utvikling. Barn som blir møtt av voksne med denne holdningen, kjenner seg trygge og vil oppleve hver dag i barnehagen fylt med respekt og likeverd. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

6 LIKEVERD L D DYNAMISK LEKEN I INKLUDERENDE R RELASJONER LIKEVERD K KOMPETANSE E EGENVERD V VERDIFULL E EMPATISK Likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet, krever individuell tilrettelegging. Vi vil skape et inkluderende miljø, hvor leken skal ha en framtredende plass. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom den. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Vi ønsker å fremme opplevelser av egenverd og mestring, og tilhørighet i et positivt felleskap som preges av empati. Barnas leke- og læringsmiljø skal være dynamisk og gjenspeiles i det barna er opptatt av. Vi ønsker å skape en verdifull barnehagehverdag for alle i Dynamitten barnehage ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

7 2.1.2 Pedagogisk arbeid i hverdagen Arbeide i smågrupper Riktig organisering har vært og er drivkraften for et godt resultat. Gjennom prøving og feiling og en rekke refleksjoner og evalueringer, har vi sett resultater av en viktig og riktig måte å være sammen med barna på.. Hvorfor smågrupper? o Fordi vi ønsker å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått o Fordi vi ønsker å sikre større voksen-barn-tetthet, og for å skape rom for rolige aktiviteter. o Fordi dere foreldre skal oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig, og skal kjenne dere trygge på barnas hverdag. o Fordi hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse. Kommunikasjon, språk, tekst Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø der. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Vi skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Sosial kompetanse. Det er et område vi jobber med hver dag både i formelle og uformelle situasjoner. Sosialt samspill er viktig for barnas utvikling. Sosial forståelse og sosiale ferdigheter handler om å kunne omgås andre på en positiv måte i ulike situasjoner. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte. Vi vil jobbe målretta både med enkeltbarn og hele grupper, slik at barna utvikler evner og ferdigheter i forhold til å kommunisere godt i ulike situasjoner og omgås andre på en positiv måte. Lek og læring Læring i barnehagen henger nøye sammen med lek, oppdragelse og omsorg. Leken er det mest grunnleggende og viktigste som skjer i hele barnehagevirksomheten. Leken er frivillig, lystbetont og spontan, den inneholder humor og latter. Barn leker fordi det er morsomt og skaper mening. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og leken fremmer utviklingen på flere områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken styrker selvtillit og bidrar til positiv ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

8 selvoppfattelse og fremmer initiativ, kreativitet og fantasi. Personalet skal gi barna mulighet for å finne lekekamerater på tvers av avdelingene samt gi dem felles opplevelse, impulser og ideer. Dette skal skje både gjennom lek og de formelle læringssituasjoner. Personalets samspill med barna vil alltid ha stor betydning for barns lek og læring. Vi ønsker å møte barna med anerkjennelse, støtte og utfordringer. Vi ønsker at lek og læring hos oss skal være både en individuell og en sosial prosess. Dette betyr at fokus hos personalet skal være på både enkeltindividet og på fellesskapet. Barnehagen skal være en leke- og læringsarena både for barna og personalet. Et barn er som en sommerfugl i vinden - Noen flyr høyere enn andre, men alle flyr så godt de kan. Så hvorfor sammenligne dem? - Hver av dem er forskjellige, spesielle og vidunderlige! Hverdagsaktiviteter Gjennom de daglige aktivitetene i barnehagen skjer det mye omsorg og læring som for eksempel i av- og påkledning, hvile, måltider, hygiene/bleieskift, hente og bringesituasjonen. Her formidles mye av kulturen, skikk og bruk, vaner og holdninger. Barns medvirkning Barn har rett til å si sin mening om alt som vedrører dem, og meningene deres skal vektlegges. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider av sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres vil avhenge av barns alder og funksjonsnivå. Barna må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Å ta barns medvirkning på alvor innebærer at personalet må være åpne og ha blikk for de innspillene barna kommer med. Disse innspillene kan komme til uttrykk på forskjellige måter, for eksempel gjennom kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og gjennom verbalt språk. Å gi barna medbestemmelse handler ikke om at barn til en hver tid skal bestemme, men i større grad om å ta barn på alvor gjennom kommunikasjon og handling. Barn skal oppleve tydelige, imøtekommende og ansvarsfullt personale i barnehagen. De innser betydningen av å skape tid og rom for samtale og lytte til det barna har å formidle Pedagogisk arbeid med fagområdene Viser til progresjonsplan for arbeidet med fagområder i barnehagen, som ligger på nettsidene. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

9 4.1.4 Pedagogisk arbeid med 5 åringer: Avdeling Kruttønna har i år 14 barn som er skolestartere. Her vil de i tillegg til språksprell flere ganger pr uke gjennomgå et opplegg som heter: Tidlig innsats for god skolestart. Opplegget baserer seg på lek med språket for å øke barnas språkbevissthet og har som mål å fremme språkutviklingen og forebygge lese- og skrivevansker hos barna. Dette opplegget er laget av spesialpedagogisk team i Ski kommune. Før 1.mai skal barnehagen og foreldrene fylle ut et skjema i fellesskap som gir ulike opplysninger om barnet. Dette skal leveres til skolen Overgang barnehage/ skole Vi som jobber med barn i barnehager og skoler i Ski kommune ønsker at overgangen skal oppleves som trygg og god. Derfor er det utarbeidet gode rutiner for dette arbeidet som kalles vennskapsgrupper. De barna som skal starte på skolen vil bli delt opp i vennskapsgrupper mot den skolen de skal gå på. Barnehagene har i samarbeid med skolen ansvar for vennskapsgrupper 4 ganger i løpet av tidsrommet februar mai. Målet med dette er at alle barna skal kjenne til minst en de skal begynne på skolen sammen med Dokumentasjon/vurdering Viten om personalets arbeid og barnas virksomhet i barnehagen er viktige grunnlag for barnehagens utvikling. Ved hjelp av observasjoner, samtaler med barna, praksisfortellinger og tilbakemeldinger sørger vi for at barnehagen til en hver tid utvikler seg og leverer god kvalitet. Dokumentasjonen er med på å synliggjøre barns tanker, teorier og kunnskap og den synliggjør på samme måte personalets praksis. I tillegg fungerer dokumentasjonen som foreldrenes mulighet til å se inn i barnehagen. Vi vil dokumentere arbeidet gjennom rapporter, bilder og årsplan. Denne dokumentasjonen vil personalet samtidig bruke som redskap for endring og utvikling av egen praksis. Det gjøres gjennom refleksjon og kritisk tenking. 2.2 Handlingsplan for barnehager, skole og SFO Det er utarbeidet en felles handlingsplan for barnehage, skole og SFO for å sikre en rød tråd for felles innsats til barns beste i kommunen. Handlingsplanen skal sikre at vi kontinuerlig arbeider med et ekstra fokus på sentrale områder som legger til rette for best mulig læring og utvikling for det enkelte barn. I handlingsplanen er det besluttet at vi skal ha to satsningsområder for arbeidet vårt i barnehagen: Læringsmiljø: Ledelse og gruppeledelse Grunnleggende ferdigheter: Språk-, begreps- og ordforrådsutvikling 2.3 Prosjekt Leke og lære sammen i et utforskende miljø Prosjektet er nedfelt i kommuneplanen fra som innsatsområde for økt kvalitet i barnehagen. Vi i Dynamitten barnehage er med i prosjektet. Vi har en prosjektplan som omhandler personalets kompetanse i arbeide med barna : ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

10 DET ER MEG DET KOMMER AN PÅ. Den enkelte ansatte spiller en stor rolle i møte med barna. Vi ønsker å være tilstedeværende, undrende og lyttende personale. 2.4 Trafikkopplæring MÅL: - Gi barna grunnleggende trafikkunnskap, gjennom egne erfaringer, lek, læring og kommunikasjon. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre og personale i barnehagen). I Rammeplanen for barnehagen heter det at nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, utfordringer og kunnskaper. Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. Trafikkopplæringen må derfor være å gi barna muligheter til å utforske egne tanker, følelser og erfaringer. I Dynamitten barnehage gir vi barna trafikkdannelse gjennom å bruke turer i nærmiljøet, Trygg trafikk`s trafikkopplegg for barn (Tarkus, Barnas trafikklubb og lignende). I barnehagens årshjul legges trafikkopplæringen inn, slik at tema er knyttet til årstidene, vårt satsingsområde språkutvikling, samt Rammeplanens syv fagområder. Vi vil gjennom hele året ha fokus på refleksbruk. Vester skal alltid brukes på tur utenfor barnehagens område, både av barn og voksne! Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå. 2.5 Praktisk innhold Menneskelige forutsetninger Dynamitten barnehage har 64 plasser for barn i alderen 0 6 år Vi har fem ansatte med førskolelærer utdanning som fordeler seg i en styrer samt fire pedagogiske ledere. Vi har to ansatte med barnevernutdanning og 10 barne- og ungdomsarbeidere og en av de er førskolelærerstudent (begynner tredje år i år) Vi har et kompetent personale med utdanning og erfaring og håper og tror det gjenspeiles i vårt arbeide Samfunnsmessige forutsetninger: Vi holder til på historisk grunn. I tidligere tider tilhørte området vårt den gamle sprengstoff fabrikken Dyno, derav navnene på de respektive avdelingene; Salutten, Lunta, Knallperla og Kruttønna. Dynamitten barnehage ble bygget av Barnehageforbundet, og åpnet dørene i september Ski kommune overtok driften i januar Barnehagen ligger flott til i Ski næringspark, med omliggende jorder og skog. Vi har kort vei til Ski idrettspark, som brukes jevnlig til aktivitet gjennom året. Vi har også et samarbeid med Drømtorp videregående, og deres Drømtorp arena. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

11 Barnehagens økonomi er fastsatt ut fra de rammer som settes av Ski kommune. Mesteparten av budsjettet går til den daglige driften og forbruksmateriale Tradisjoner/merkedager Dynamitten barnehage har eget årshjul for tradisjoner/ merkedager som ligger i årsplanen del Fødselsdager Vi markerer med flagg, bursdagskrone og bursdagstog. Hvert barn blir hedret i samlingsstund med sanger og kronepåsetting. Vi dekker langbord og ønsker med dette at bursdagsbarnet skal få føle seg spesiell og i sentrum denne dagen. Vi oppfordrer dere foreldrene til å ta med sunne alternativer, dersom dere vil ha med noe ekstra å spise denne dagen. Det kan være for eksempel frukt, smoothies, pizzasnurrer el. Avdelingene kan være behjelpelig med forslag til sunne alternativer. Vi ønsker å redusere servering av søte/ sukkerholdige matvarer i barnehagen. III I BARNEHAGEN 3.1 Praktiske opplysninger Tilvenning Å begynne i barnehagen er like spennende for barn, foreldre og personal. Her har vi erfaring med at det er viktig å bruke tid, og at det er godt både for barn og foreldre at det er en fast kontaktperson for hvert enkelt barn. Foreldre/foresatte må sette av minst 3 dager til tilvenning, da det er den tiden vi trenger for at barnet skal bli trygg. Bringing og henting For barnehagen er det viktig at vi får beskjed dersom det er andre enn foresatte som skal hente barnet. Det er også viktig at vi blir gjort oppmerksom på når barnet har kommet og blir hentet slik at vi hele tiden har full oversikt. Ofte kan personalet være opptatt med andre barn og kan ikke møte i garderoben som vi ønsker. Kjernetid Vi har kjernetid i barnehagen mellom kl og I denne tiden foregår de fleste aktiviteter og turer. Vi ønsker beskjed dersom barnet ditt ikke kommer eller kommer senere så tidlig som mulig og senest kl Mat Barna spiser smøre-selv mat til lunsj. En dag i uka serverer vi varm lunsj som noen barn er med og tilbereder. Vi legger vekt på sunn og variert mat, med grønnsaker, grove kornprodukter, kjøtt og fisk. Til frokost og ettermiddagsmat må de ha med seg matpakke Vi serverer melk og vann til måltidene. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

12 Sykdom Smittefaren er stor i en barnehage, hold derfor barnet hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen, kontakter vi foresatte for å vurdere hva som er best for barnet. Det samme skjer ved uhell og skader. Derfor er det viktig at barnehagen har oppdaterte telefonnummer som vi kan nå dere på. Betaling, gebyr ved for sent henting Oppholdsbetalingen skjer pr giro tilsendt fra Barnehageseksjonen. Juli måned er betalingsfri. Ved for sent henting vil det komme et gebyr pr påbegynte halve time. Planleggingsdager Alle kommunale barnehager i Ski kommune har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene bli brukt til pedagogisk planlegging og kompetanseutvikling blant personalet. Barnehagen er da stengt. Ferie Barnet må til sammen ta fri fra barnehagen minimum 20 dager i løpet av barnehageåret. 15 av dagene må tas ut i 3 sammenhengende uker. Den siste ferieuka tar barn fri når de foresatte/foreldrene ønsker det. I tillegg gis det ikke barnehagetilbud de 5 enkeltstående dagene, som personalet har sine planleggingsdager. Ferien skal meldes på eget skjema til barnehagen innen 15. april, for sommerferien og 14 dager før for den siste uka. Forsikringer Alle barna er forsikret i den tiden de er i barnehagen. Forsikringen dekker alle skader som måtte forekomme i løpet av en barnehagedag, uansett om skaden skjer innenfor barnehagens område eller på tur i regi av barnehagen. Forsikringen dekker ikke privat utstyr som klær, leker, vogner og lignende som barna måtte ha med seg til barnehagen. 3.2 Foreldresamarbeid Daglig samarbeid Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldrene i hente- og bringesituasjonen er den viktigste arenaen for foreldresamarbeidet. Foreldremøter Foreldremøte blir avholdt hver høst med en felles informasjons del. Vi avholder et tema foreldremøte på våren. Gjøres i samarbeide med SU/FAU når det er ønskelig. Foreldresamtaler Det vil bli gitt tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Det er også mulig å be om ekstra samtaler dersom det skulle være behov for dette. ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

13 Informasjon Informasjon om daglige aktiviteter og annet vil bli hengt opp på oppslagstavla i garderoben. Det meste av informasjonen vil bli lagt ut på barnehagens hjemmeside. Og/eller vil sendes dere pr.e-post. Husk og oppgi riktig e-post adresse. Foreldreråd/ Samarbeidsutvalg/ Brukerråd FAU Består av alle foreldrene i barnehagen. På foreldremøtet om høsten vil det bli valgt 1 representant og 1 vara på hver avdeling. Representanten sitter også i samarbeidsutvalget / brukerråd sammen med representanter for personalet, og styrer (som sekretær). 3.3 Andre samarbeidspartnere Helsestasjon / hjelperen Barnehagen kan rådføre seg med helsestasjonen/hjelperen når det oppstår usikkerhet vedrørende allmennhygiene og helsetilstand blant barn og personal. Skole /SFO Vi samarbeider med de ulike skolene året før skolestart. I tillegg til at vi følger et opplegg for 5- åringen Tidlig innsats for god lesestart som videreføres i skolen, utveksler vi informasjon om barnet i samarbeid med foreldrene og drar på besøk. Utdanningsinstitusjoner Barnehagen har plikt på seg etter barnehageloven å ta imot studenter fra høyskoler for førskolelærere. Det skjer også at barnehagen tar imot studenter / elever / lærlinger fra andre utdanningsinstitusjoner. Det vil alltid være en av personalet som har oppfølgingsansvaret. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): PPT er en veiledningstjeneste både for foreldre og barnehage. De kan også i samråd med foreldre og personal foreta observasjon av enkeltbarn. Personalet søker ikke råd hos PPT med navngitte barn uten samtykke fra foreldrene. Spesialpedagogisk team (SPT): Dette teamet jobber sammen med og rundt enkeltbarn som har fått tildelt enkelttimer med spesialpedagogisk undervisning/veiledning etter søknad fra foreldrene. Barnevern: Som offentlig ansatt har personalet i barnehagen plikt til å melde fra til barnevernet hvis det foreligger grunn til mistanke om at barnet lever under forhold som kan skade barnets psykiske / fysiske helse og utvikling. (Barnevernloven 4). I enkelte saker inngås det samarbeid mellom foreldre, barnehage og barnevern. Mer info om samarbeidspartnere, gå inn på: Vedtekter: ÅRSPLAN DEL 2 Dynamitten barnehage

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer