NORGES SPAREBANKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 09. NORGES SPAREBANKER 98. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 98.) UTGITT AV 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. O SLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 99.

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke III, og for rekke IV, senest nr.. For årene se rekke V, 8, 44, 68, 94, 8, 53, 76 og 9. For årene se rekke VI, 5, 58, 9, 8, 47 og 64. For årene 99, 90, 9, 9, 93 og 94 se rekke VII, 6, 35, 67, 09, 49 og 84. For årene 95, 96 og 97 se rekke VIII, 5, 4 og 8. Oslo 99 Arbeidernes Aktietrykkerl.

5 Innhold. Table des matières. Innledning. Introduction. Side Pages. Sparebankenes utvikling (antall og størrelse). Développement (nombre et importance) des caisses d'épargne. Antall innskytere og deres tilgodehavende. Nombre des déposants et montant des dépôts 3. Formue. Fortune 4 4. Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif Rente og diskonto. Intérêt et escompte 8 6. Inntekter og utgifter. Recettes et dépenses 0

6 Tabeller. Tableaux. Pas Side Tabell. Sparebankenes inntekter og utgifter. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Recettes et dépenses des caisses d'épargne, par préfecture. Innskyternes antall og tilgodehavende. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Nombre des déposants et montant des dépôts, par préfecture 4 3. Sparebankenes passiva og aktiva ved årets utgang. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Passifs et actifs des caisses d'épargne et la fin de l'année, par préfecture 6 4. Rente og diskonto. Intérêt et escompte 0 5. Inntekter og utgifter i de storre sparebanker. Recettes et dépenses spécifiées pour les caisses d'épargne les plus importantes 6. Antall innskytere, passiva og aktiva ved årets utgang i de storre sparebanker. Nombre des déposants, recettes et dépenses spécifiées pour les caisses d'épargne les plus importantes et la fin de l'année 4-7. Nogen hovedopgaver for sparebanker med forvaltningskapital under 3 millioner kroner. Quelques données concernant les caisses d'épargne dont le capital actif était au-dessous de 3 mill. couronnes 30

7 Innledning. Introduction. Sparebankstatistikken for 98 er utarbeidet på samme grunnlag og har samme form som i de nærmest foregående år. For 98 har man dog ikke innhentet opgaver over utlånenes fordeling efter låntagernes virksomhet, slik som i 97. (Se Norges sparebanker" 97.). Sparebankenes utvikling (antall og størrelse). Développement (nombre et importance) des caisses d'épargne. Sparebankenes utvikling siden 840 fremgår av teksttabell. Tabell. Pr. 3/t. Antall banker. Formue. Pr. 3/. Antall banker. Innskuddskapital. Innskuddskapital. Formue. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr Statistikken for 98 omfatter 64 sparebanker. Av disse var i likvidasjon, 5 banker var i virksomhet under offentlig administrasjon, og nogen har åpnet akkord eller er under konkursbehandling. Der er i året kommet til 5 nye sparebanker,' av hvilke er oprettet for å overta små aktiebanker, for å tre i stedet for sparebanker som har gått i likvidasjon, mens er startet som helt ny bank. De nye sparebanker kommet med i statistikken for 98 er: Sannidal og Skåtøy nye Spb., Halse og Harkmark Spb., Varaldsøy Spb., Røldal Spb. og Lavik Spb.

8 Av sparebankene begynte 84 sin virksomhet før 850, 89 mellem 85 og 875, 44 mellem 876 og 900, 3 mellem 90 og 95 og 76 i de følgende - år. 6 banker er over 00 år gamle. I teksttabell er sparebankene fordelt efter innskuddskapitalen. Tabell. Pr. 3/. Under kr kr kr mill. kr. -/ mill. kr. /-5 mill. kr. 5-0 mill. kr. 0-0 mill. kr. Over 0 mill. kr. I alt Herav : U. off adm - - -, U. likv Antall innskytere og deres tilgodehavende. Nombre des déposants et montant des dipôts. (Jfr. tabell, side 4.) Ved utgangen av 98 var der innskuddskonti på sparebankvilkår mot i 97, d. v. s. at av 000 innbyggere hadde 73 spalebankinnskudd i 98 mot 74 i 97. Antallet av innskuddskonti på folio var ved utgangen av mot 7 00 i 97. Innskuddskapitalen på sparebankvilkår var 33. mill. kr. ved utgangen av 98 og på folio 0.7 mill. kr., tilsammen 35.9 mill. kr.' mot 43.0 mill. kr. i 97. Innskuddene er altså gått ned med 7. mill. kr. i 98. Godskrevne renter til innskyterne var 96.0 mill. kr.. Følgelig er der tatt ut 67. mill. kr. mere enn satt inn. Blandt innskuddene er innskuddskapitalen ved årets begynnelse i de nye sparebanker som før var aktiebanker her regnet med. Den var 0.6 mill. kr., hvorfor meruttaket i løpet av året egentlig blir 67.7 mill. kr. Teksttabell 3 viser hvordan forholdet har stillet sig i årene fra 90. Herav er ca. pct. innskudd fra andre sparebanker og således regnet to ganger. Av de samlede innskudd var 6 mill. kr. innskudd fra staten og statsinstitusjoner og 8 mill. kr. innskudd fra kommuner og kommunale institusjoner. Heri dog ikke innbefattet renter til folioinnskytere.

9 3 Tabell 3. År. Samlet innskuddskapital. Renter godskrevet innskyterne. Mere innsatt enn uttatt. Innskudd i sparebanker : I mill. nomi- II mill. forkrigs-i Stigning fra nelle kroner. kroner. tar til år, pct. Innskuddskapitalens tilvekst. Mill. kr. Mill. kr. Pct. I Mill. kr. Pct. I Mill. kr. Pct. I : It * i : I : : i : : : i I : ,* i- 7. -i-.9 Av innskuddskapitalen ved årets begynnelse. Fra 93 er der tatt ut mere enn satt inn. Den absolutte nedgang i innskuddskapitalen begynner i 95 og kulminerer i 97. I 98 er innskuddskapitalen gått ned med.9 pct. mot 4. pct. i 97. (I årgangen for 95, side 3* finnes en sammenligning med tidligere konjunkturperioder.) Opgavene i teksttabell 3 viser endringene i innskuddskapitalens nominelle verdi. For å få frem forandringene i innskuddskapitalens reelle verdi har man i teksttabell 4 omregnet de nominelle innskudd til førkrigskroner" efter Byråets engrospristall. Tabell Tross nominell nedgang siden 94 er der på grunn av stigning i kroneverdien sterk økning i innskuddskapitalens reelle verdi. Om bevegelsen i innskuddskapitalen i de forskjellige deler av landet henvises til tabell, side 4. Hver innskyters gjennemsnittlige tilgodehavende - folioinnskudd holdt utenfor - var : 900. Kr Kr Kr Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr (39) (470) (590) (680) (74) (73) Tallene i parentes for årene 90-8 er beløpene omregnet til førkrigskroner". Innskuddene har fortsatt å gå ned også i 99. I de sparebanker som omfattes av månedsstatistikken er således innskuddene gått ned fra 90 mill. kr. pr.,v 98 til 83 mill. kr. pr. 30/9 99 eller med 78 mill. kr. I de samme måneder i 98 gikk innskuddene ned med 86 mill. kr.

10 4 I teksttabell 5 har man foretatt en opsummering av innskudd på sparebankvilkår og folio eller. anfordring i alle banker. Den samlede nominelle innskuddskapital er også omregnet til førkrigskroner". Tabell 5. Sparebanker. Aktiebanker. IJautor. sp. b. I alt. Mill. forkrigskroner. Mill. nominelle kroner. Stigning fra år til år, pet Det tall som kan sammenlignes med 93 er mill. kr. Do mill. kr. Der har siden 94 vært sterk stigning i bankinnskuddenes reelle verdi, en stigning som utelukkende er å tilskrive kronestigningen. Efterhvert som boene i de fallerte banker gjøres op vil det imidlertid vise sig at en del av innskuddene er tapt, men stigningen i den samlede innskuddsmasses reelle verdi siden 94 vil allikevel være betydelig. Fordeles de samlede bankinnskudds nominelle beløp på landets folketall, faller der på hver innbygger i 98 kr. 4 mot kr. 497 i 97, kr. 6 i 96, kr. 64 i 95 og kr. 77 i 94. Omregnet i førkrigskroner får man kr. 906 pr. innbygger i 98, kr. 90 i 97, kr. 88 i 96, kr. 746 i 95 og kr. 65 i 94. I 93 var innskuddsbeløpet pr. innbygger kr Formue. Fortune. (Jfr. tabell, rubr. 6 og tabell 3, rubr..) Forandringen i formuen i en årrekke viser teksttabell 6. Tabell 6. Az% Formue ved årets utgang. I alt. Tilvekst. Herav fra årets overskudd. 000 kr. 000 kr. Pet.' 000 kr. Pet.' ±7 ±0. ±705 ± i-.7 I pet. av formuen ved årets begynnelse.

11 5 Sparebankenes formue var ved utgangen av mill. kr. Tross de 4.8 mill. kr. som i 98 blev belastet formuen er denne bare gått ned 0.8 mill. kr. Dette forklares ved at flere banker har øket sin formue vesentlig ved innskyternes garantifond, uten at den nye kapital er fort som inntekt i årets driftsregnskap. Forholdet mellem formue og sparebankenes forpliktelser er alt i alt fortsatt styrket, således som folgende tall viser: Formue i pet. av forpliktelser En gruppering av de frie sparebanker efter dette forhold gis her. Tabell Formue i pct. av forpliktelser. Antall banker. Forpliktelser pr. sparebank. Antall banker. Forpliktelser pr. sparebank. 000 kr. 000 kr. Under pet og over Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif. (Jfr. tabell 3, rubr. -5.) Sparebankenes amlede forvaltningskapital var ved utgangen av mill. kr. mot mill. kr. i 97. Teksttabell 8 viser hvordan forvaltningskapitalen er plasert. I disse opgaver over forvaltningskapitalen vil mellemværender sparebankene imellem være regnet to ganger. Tabell 3, rubr, viser at 43, mill. kr, var anbragt i andre sparebanker ved utgangen av 98.

12 6 Tabell U ,..._...--, 000 kr. Pct. Pet. Pet. Pct. Pet. Pct. Pet. Pct. Pet. Kassebeholdning Norges Bank Andre banker } 6.7 Verdipapirer Pantobligasjoner Veksler Vekselobligasjoner o Kassekreditt Faste eiend. og invent Andre aktiver Tilsammen Det mest karakteristiske ved disse tall er den sterke økning av verdipapirbeholdningen som har funnet sted siden 90. Dette er et forhold som også har gjort sig gjeldende i aktiebankene, og som man nærmere har behandlet i en fellesoversikt over aktiebanker og sparebanker i Private aktiebanker" 96, side 0 flg. Til belysning av anbringelsesmåten i større og mindre banker har man i teksttabell 9 delt bankene i tre grupper efter størrelsen : banker med under 3, 3-9 og 0 mill. kr. eller derover i forvaltningskapital. Tabell 9. 6 store banker. 4 mellemstore banker. 466 små banker. 000 kr. pct. 000 kr. pet. 000 kr. pet. Kassebeholdning Norges Bank Andre banker Verdipapirer Pantobligasjon.er Veksler Vekselobligasjoner Kassekreditt Faste eiend.og invent. ' Andre aktiver Tilsammen Herav overtatte panter kr Do. kr Do. kr

13 Spesifikasjon av verd i p a pi r b eh oldni ng en på de forskjellige slags papirer gis i teksttabell 0. Tabell , z kr. Pet. 000 kr. Pet. Pet. Pct. Statsobligasjoner Hypotekbankobligasjoner Smabruk-, Boligbank-, Fiskeribank og Kommunalbankobligasjoner Fylkes- og kommuneobl.. Andre obligasjoner Aktier i Norges Bank og statsgaranterte aktier Andre aktier o ;; ( Statsobligasjoner,.w ) Andre obligasjoner I. Aktier o.. a , 0 0. J Herav obligasjoner som kan regnes til kassereserven kr Do. kr Beholdningen av statsobligasjoner, hypothekbank-, småbruk-, boligbank-, fiskeribank- og kommunalbankobligasjoner er øket betydelig i 98, mens beholdningen av fylkes- og kommuneobligasjoner er gått sterkt ned. I teksttabell er gitt en oversikt over hvordan sparebankenes samlede utl å n (mot pantobligasjoner, veksler, vekselobligasjoner, på kassekreditt og andre utlån) fordeler sig efter de forskjellige slags sikkerhet som er stillet for dem. Tabell. Ved utgangen av : Samlet utlån. mot sikkerhet i fast eiendom. Herav: mot sikkerhet i annet pant ell er depositum. mot annen sikkerhet. 000 kr. Pct. Pet. Pet Personlig sikkerhet, kommunegaranti o.s.v. Også i 98 er utlån mot pantesikkerhet i fast eiendom relativt øket.

14 8 5. Rente og diskonto. Intérêt et escompte. (Jfr. tabell 4, side 0.) I tabellen nedenfor er der gitt en oversikt over rentens høide i 98. Antall banker med: 3 3/ 4 4/i 5 5,/ 6 6'/ 7 7/ 8 pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Gjennernsnittssats for alle banker. Pct. For innskudd på almindelige sparebankvilkår. 3 V _.... _ _ 4.06 For utlån mot vekselobligasjoner. 3/ _ _ 5.77 For utlån mot veksler. " For kassekredittlå'n. 3/ Norges Banks diskonto i 97 var 4 / pct. inntil november, da den blev hevet til 5 pct. februar 98 steg den videre med pct., i slutten av mars blev den satt ned til 5 / pct., hvor den så holdt sig resten av året. Den gjennemsnittlige innskuddsrente for året lå meget hoiere i 98 enn i 97. Forholdet kommer til uttrykk i beregningen av den effektive rente i tabell 5, d. e. rentebeløpet til innskyterne utregnet i pct. av den innestående kapital (på sparebankvilkår). For alle banker var denne procent 4.4 i 98 mot 3.5 i 97. I 96: 4.9 pct., i 95: 4.47 pct., i 94: 5.5 pct., i 90: 5.74 pct. og i 93: 4.48 pct. Sparebankenes fordeling efter kombinasjon av rentesats for innskudd på almindelige sparebankvilkår og diskontosats for vekselobligasjoner gis i teksttabell. Gjennemsnitt av innestående ved årets utgang (fratrukket godskrevne renter) og innestående ved årets begynnelse.

15 Tabell. Vekselobligasjonsdiskonto. Innskuddsrente pfi almindelige sparebankvilkår I 3/ I 4 4 / I 5/ I ITopg. I alt. 3 / i 4 I 4/ 5 IITopg. I I alt. 3 / V / / / i Uopg I alt Gjør man på grunnlag av denne tabell et sammendrag av sparebanker med samme forskjell mellem diskonto for vekselobligasjoner og rente for alm. sparebankinnskudd, får man følgende opgave, hvor tilsvarende tall for en rekke tidligere år også angis. Tabell 3. Antall Antall sparebanker med en forskjell på : Gjennemsnittlig Ved ut- sp.banker gangen med forskjell. av aret: / / / 3 3/ 4 opgave. pet. pct. pet. pct. pet. pet. pct. pet. Pct Disse opgaver viser stort sett f or sky v nin ger i renteforholdet mellem innskudd og utlån, men gir selvsagt ikke den absolutte renteforskjell. (Man henviser til Norges sparebanker" 97, hvor rentemarginalen og beregningen av den er behandlet mere utførlig.)

16 0 I teksttabell 4 gir man opgaver over sparebankenes renteforhold for Til sammenligning anføres Norges Banks vekseldiskonto i årlig gj ennemsnitt. Tabell 4. År. År. Sparebankenes rente : Norges Banks vek- _.. seldis- konto. verdi- for innlån. av utlån og papirer. Norges Banks seldisd _ konto. Sparebankenes rente: av utlån og verdipapirer. for innlån. Pct. Pet. Pet. Pet. Pct. Pet. 90 I Inntekter og utgifter. Recettes et dépenses. (Jfr. tabell, side.) Sparebankenes renteinntekter og renteavgifter varierer sterkt fra år til år. De følger stort sett endringene i den almindelige rentefot. Trekkes renteutgifter fra renteinntekter, eller regnes m. a. o. renteinntekten netto, får man et jevnere billede av inntektsforholdet i sparebankene. I teksttabell 5 gir man for en årrekke opgaver over inntekter og utgifter i sparebankene; de viktigste poster er beregnet i forhold til forvalningskapitalen. Tabell 5. Andre inntekter. Sum inntekt. Tap og avskrivninger. Nettorenteinntekt. Administrasjonsomkostninger. Nettoinntekt. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Pet. Mill. kr. Pct. Mill. kr. Pet. Mill. kr. Pct Fratrukket mellemværender sparebankene imellem og uoptj. diskonto og tatt i gjennemsnitt for årets begynnelse og utgang.

17 Inntektene er gått betydelig ned i 98, sammenlignet med 97, mens utgiftene er omtrent de samme. I alt 74 banker gav i 98 underskudd som tilsammen beløp sig til.57 mill. kr. 550 banker hadde overskudd med i alt 6.36 mill. kr. Nettoinntekten for alle sparebanker under ett var således 4.79 mill. kr. i 98. I 97 hadde 58 sparebanker underskudd på tilsammen 9.9 mill. kr., og 56 banker gav overskudd med i alt 9. mill. kr. Teksttabell 6 viser hvordan tap og avskrivninger fordeler sig på de forskjellige aktiver. Tabell 6. På faste eiendommer og inventar. På utlan. På verdipapirer. Andre tap og avskrivninger. Tils. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr Det er særlig i Hedmark, Opland, Møre og Nord-Trøndelag fylker sparebankene har foretatt store avskrivninger i 98. Sparebankene i disse fylker har da også alt i alt gitt underskudd i 98. Av inntekten betalte sparebankene 8.33 mill. kr. i skatter,. mill. kr. i gaver og 0.9 mill. kr. som avgift til sparebankenes sikringsfond i 98. De tilsvarende tall i 97 var 8.37,.30 og 0.4 mill. kr. Driftsberegningene foran omfatter også banker under offentlig administrasjon og i likvidasjon. Holder man disse utenfor, får man for de frie sparebanker følgende driftsresultat i 98: Inntekt (efter fradrag av renteutg.) mill. kr. o :.6 pct. av forv.kap Tap og avskrivninger 6 03 : 0.64 Administrasjonsutgifter Nettoinn tekt : 0.4 Utarbeidelsen av statistikken forestås for tiden av cand. oecon. Morten Tuv en g, som også har skrevet innledningen. Det Statistiske Centralbyrå, desember 99. Gunnar Jahn. Eilif Gjermoe.

18 Sparebanker 98 Tabell. Sparebankenes Sammendrag fylkesvis Vr. Fylker. _ Antall sparebanker. I 3 I 4 5 I 6 I 7 odgi s kr eonntteor. Inntekt: innalledkrter. tilsammen. inrnegyertern tile. Herav medgått til: ragerre. avskrevet eignidfoani stme er og inventar. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket Herav under off. adm likvidasjon Riket

19 inntekter og utgifter. for alle sparebanker I 3 I 4 I 5 6 avskrevet som tap. Bruttoresultat av årets drift. Herav dekkes: Nettoinntektens anvendelse : andre utgifter. Nettoinntekt. skatter. gaver. administjtagsiifotenrs- 3 Sparebanker 98 avgift til tillagt Sikrings- formuen. fondet. 000 kr. 000 kr. 000 kr, 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr : : i : f : : : ± I I Nr.

20 Sparebanker Tabell. Innskyternes Sammendrag fylkesvis Nr. Fylker. antall innskytere ved arets utgang. innskudd ved årets begynnelse. innskutt i året. Innskudd på sparebank- uttatt i året. innskudd ved årets utgang. I Østfold Akershus 3 Oslo 4 Hedmark 5 Opland Buskerud 7 Vestfold 8 Telemark 9 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 More 6 Sør-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag 8 Nordland... 9 Troms 0 Finnmark kr kr kr kr Riket 98. Herav under off. administrasjon -- - likvidasjon Riket Inklusive godskrevne renter. For 98 og tidligere hr har i nns kudd på f o i o ikke vært særskilt opfort I statistikken for 98 var folioinnskudd til et samlet beløp av ca. 6 mill. kr. tatt med i summen for innskudd på spare-

21 5 Sparebanker 98. antall og tilgodehavende. for alle sparebanker. 6 7 I vilkår: samlet tilvekst for året. Innskudd på folio ved årets utgang: inn ll ; re. beløp. Samlet antall innskytere ved årets utgang. Samlet innskudd ved årets utgang. Fylker. 000 kr. 000 kr. 000 kr. -: Østfold Akershus Oslo. --: Hedmark..i Opland. --: Buskerud Vestfold. --: Telemark. --: Aust-Agder Vest-Agder. -I Rogaland. --: Hordaland. d Bergen. -: Sogn og Fjordane -i Møre Sør-Trøndelag. --I Nord-Trøndelag. -: Nordland. -: Troms. --: Finnmark Riket 98. -i Herav under off. administrasjon »- likvidasjon Riket 97. -: : i bankenes regnskapsutdrag, men er dels slått sammen med innskudd på sparebankvilkår, dels opfort under,,andre passiva" bankvilkår ved årets utgang.

22 Sparebanker 6 98 Tabell 3. Sparebankenes Sammendrag fylkesvis Nr. Fylker. formue.' Innskudd på sparebankvilkår og på folio. Passiva. I regning med innenlandske banker: spare- privat- I Norges banker. banker. Bank. Utenlandske banker Østfold Akershus Oslo. Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark 000 kr kr kr kr kr kr Riket 98.. Herav under off. adm. -u-likvidasjon Riket _ _ Under formuen er tatt med avsatte fond. I fidligere år hovedsakelig tatt med under andre passiva.

23 7 Sparebanker 98 passiva og aktiva ved årets utgang. for alle sparebanker I Egne lån. 000 kr Uoptjent diskonto. 000 kr Andre passiva. 600 kr kr kr Aktiva. I regning med innenlandske banker : spare- private banker. banker. 000 kr. 000 kr Š Norges Bank. 000 kr Samlet forvaltningskapital. Kassabeholdning. Utenlandske banker. 000 kr I Nr _ tidligere år tatt med under andre aktiva.

24 Sparebanker 8 98 Nr. Fylker. Kassekreditt. Verdipapirer. Pantobligasjoner i fast eiendom. Veksler. Tabell 3 (forts.). Sparebankenes Sammendrag fylkesvis Vekselobligasjoner eller andre gjeldsbrev. 0 I I Aktiva (forts.) Andre utlån. Faste eiendommer og inventar Østfold Akershus. Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark 000 kr kr kr kr kr kr kr Riket Herav 37.7 under off. adm u- likvidasjon Riket Optjente, men ikke forfalne renter.

25 9 Sparebanker 98 passiva og aktiva ved årets utgang. for alle sparebanker Renterestanser og optj. renter av verdipapirer. 000 kr I Andre fordringer. 000 kr Samlet forvaltningskapital. 000 kr mot pantesikkerhet i fast eiendom. 000 kr Av forvaltningskapitalen var utlånt: 99.5 mot sikkerhet i annet pant eller depositum. 000 kr Ellers. 000 kr Tilsammen utlån. 000 kr Nr

26 Sparebanker Østfold. Akershus. Oslo Hedmark Opland. Buskerud Vestfold. Telemark. Aust-Agder. Vest-Agder. Rogaland. Hordaland. Bergen.... Sogn og Fjord.. Møre..... S.-Trøndelag.. N.-Trøndelag. Nordland... Troms. Finnmark. Riket Tabell 4. Rente og diskonto. Rentesatser for innskudd på almindelige sparebankvilkår. Antall banker ved utgangen av 97 med rentesats: Effektiv rente i året. 97. Pct Antall banker ved utgangen av 98 med rentesats : Effektiv 3 3 / 4 Uopgitt. I alt. året 3/ 4 4 / 5 gitt. rente i Uop- 4 / 98. I alt Pct Rente til innskyterne (for alle innskudd undtatt folio) utregnet i pct. av gjennemsnittlig innestående kapital. Diskontosatser for vekselobligasjonslån. Antall banker ved utgangen av 97 med diskontosats : 4 4 / 5 5/, 7 ell. Uop- '` over.i gitt Ialt Antall banker ved utgangen av 98 med diskontosats : /Oveeirl.rgotn.- 44 / 5 5 /66 / -t II alt. Østfold.. Akershus. Oslo Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. Aust-Agder. Vest-Agder Rogaland.. Hordaland. Bergen.... Sogn og Fjord. More.. S.-Trøndelag. N.-Trøndelag. Nordland... Troms.. Finnmark... Riket _ _ - _ Herav med 7/ pct. Diskontosatser for veksler ved utgangen av 98: Rentesatser jor kassekreclittlein ved utgangen av 98: 5 5 / 6 6 / 7 7 / alt. 5 5 /d 6 6 / 7 7 / alt. Antall banker 3 I I 7 38 I 8 3 I '0 40 Herav med 8 pct. Herav med 4/ pct. og med 5,/4 pct. 3 Herav med 8 pct.

27 Nr. Sparebanker 98 ",.." Tabell 5. Inntekter og utgifter i de større sparebanker. Sparebank ens navn. Inntekter i Iret. Herav medgått til: Renter. Nettoinntekt. Arkrivfinger. - I,' = ot5t g I.- '7'.. ">' Bruttoresultat av årets drift. Admini- strasjons- og andre utgifter. Herav tillagt formuen. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Fredrikshalds M Sarpsborg Fredriksstad Do. Spareskillingsbank Moss Trøgstad Askim Spydeberg Rakkestad Eidsberg Aremark og Øvmark Skjeberg (u. off. adm.) Tune og Rolvsoy Glemmen og Kraakerøy Rygge Folio Aas Kraakstad Akers Bærums Ullensaker Eidsvoll Nannestad Lillestrøm Oslo Spareskillingsb., Oslo Haandv. Sparekasse, Oslo Sparefor.,,Bien", Oslo Hamar Vinger Ringsaker Vangs Løiten Grue Elverum Lillehammer Gjøvik i Lesja , Vaagaa Mord-Fron Ringebu , Faaberg Totens Vardals (u. off. adm.) * Jevnaker Gran Lands Sondre Aurdal Nordre Aurdal Hønefoss Drammens Kongsberg Hole Ringerikes Autorisert i 96.

28 Sparebanker 98 Nr. Tab. 5 (forts.). Inntekter og utgifter i de større sparebanker. Sparel3anken s navn....,.4i ô u) E-.".. '; nn er i 'Aret. Herav medgitt til : Renter. Nettoinntekt. Av.skrivinner. Bruttoresultat av årets drift. Administ rasjonsog andre utgifter. Herav tillagt formuen. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. I 000 kr. 55 Nes (Hallingdal) Aal Modum Sigdal Eker Lier (u. off. adm.) : : Sandsvær Horten Tønsbergs Sandefjords Larvik Skoger Vaale Andebu Sems Nøtterø Sandeherreds Tjølling Brunlanes Hedrums Porsgrunds U Skiens Bamble Gjerpens Solum Holla Saude og Nes Lunde Tinn : Hjartdals Heddal Risør Tvedestrands Nedenes (Arendal) : Sparebanken i Arendal Grimstads Lillesands Christianssands Sparesk.b. Kristiansand S Mandals Farsunds Flekkefjords Oddernes Søgne og Greipstad I : Vanse Lyngdals Nes Egersunds Sandnes Stavanger Sparekasse Haugesunds (i likv.) Egersund Landsogns Høyland Hetland

29 Nr. 3 Sparebanker 98 Tab. 5 (forts.). Inntekter og utgifter i de større sparebanker. S pareanens b k navn. -., --4) ot g -. &) F-4:54 nntekter i - 'året. Herav medgått til : Renter. Ayskriv finger. Bruttoresultat av årets drift. Administrasionsog andre utgi fter. Nettoinntekt. Herav tillagt formuen. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 09 Sands Herreds Torvestad og Skaares (i likv.) : Fana ) Haus Bruvik Kinsarvik M Voss Bergens Lyster Lærdal Leikanger Hafslo : Førde Kinn i Gloppens : Nord fjord Aalesunds Kristiansunds i Do. Spareskillingsbank L8 Molde og Romsdals (i likv.) L9 Volda og Ørsta L30 Stranda L3 Ørskog L3 Borgund L33 Haram : ±.9 L34 Stangvik L35 Surnadal Trondhjems i Do. Arb.f.Spareskillingsb [ 38 Orkedals L39 Meldals L40 Opdals L4 Røros l 4 Strindens Melhus Levanger og Skogns L45 Stod og Steinkjer L46 Namsos :- 3.5 L47 Stjordalens L48 Verdalens L49 Overhalla Frosta i5 Bodo Narvik Vefsn Vaagan Hadsel Tromso Trondenes [58 Tromsosundets Tilsammen Autorisert i 96.

30 Sparebanker 4 98 Nr. Sparebankens navn. Tabell,6. Antall innskytere, passiva og aktiva ved saagalg innskytere. 3 4 I Passiva. Formue. Innskudd på I regning Samlet for- sparebankvilkår og nenlandske passiva. kapita. holdning. med in- Andre valtninfs- Kassebe- på folio. banker. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Fredrikshalds Sarpsborg Fredriksstad Do. Spareskillingsbank Moss Trøgstad Askim Spydeberg Rakkestad Eidsberg Aremark og Øymark Skjeberg (u. off. adm.) : Tune og Rolvsøy Glemmen og Kraakerøy Rygge Follo Aas Kraakstad Akers Bærums Ullensaker Eidsvoll Nannestad Lillestrøm Oslo Spareskillingsbanken i Oslo Haandv. Sparekasse, Oslo Spareforeningen n Bien", Oslo Hamar Vinger Ringsaker Vangs Løiten Grue Elverum Lillehammer Gjøvik Lesja Vaagaa Nord-Fron Ringebu Faaberg Totens : Vardals (u. off. adm.) I Jevnaker Gran Lands Søndre Aurdal Nordre Aurdal Hønefoss Drammens Kongsberg Hole Ringerikes D. e. sparebanker med forvaltningskapital over 3 mill. kr.

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923.

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. NORGES SPAREBANKER. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA Î KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 192. Por

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: Nr. 5. Folkemengdens bevegelse 96-90. II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

GRANBARKBILLEN. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014. fra Skog og landskap

GRANBARKBILLEN. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014. fra Skog og landskap Oppdragsrapport fra Skog og landskap 05/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GRANBARKBILLEN Registrering av bestandsstørrelsene

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2015

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2015 12.04.2015 12.04.2015 Norsk Retrieverklubb Bergen Og Omegn Øvre Kråkenes 91 25-15002 34121800642 350 28.03.2015 5152 Bønes Hordaland retrieverbergen.konkurranse@gmail.com 18.04.2015 19.04.2015 18.04.2015

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer