Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4 Ovnsrom, tilbehør... 4 Betjeningsområde...5 Standardutstyr...6 Aktivt miljøvern...7 Sikkerhetsregler....8 Funksjonsbeskrivelse...23 Hvordan virker mikrobølgeovnen? Effektbeskrivelse...24 Hva kan mikrobølgeovnen? Hvilke funksjoner har mikrobølgeovnen? Mikrobølge-solodrift...24 Automatikkprogrammer...24 Servise for mikrobølgeovnen...25 Materiale og form Test av servise...28 Lokket...29 Før første gangs bruk...30 Klokkeslettvisning...31 Innstilling av klokkeslett...31 Korrigering av klokkeslett...31 Usynlig klokkeslettvisning...31 Betjening Åpning av døren...32 Plassering av serviset i ovnsrommet...32 Dreietallerken...32 Lukking av døren...32 Start av programmet...32 "door"-henvisning...33 Avbryte program / fortsette program Endre innstillinger...34 Slette et program...34 Etter avsluttet program...34 Varmholdingsfunksjon...35 Hurtigstart (programmerbar) Elektronisk barnesikring

3 Innhold Varselur...37 Korrigering av varselurtiden...37 Varselur pluss mikrobølgeprogram...37 Betjening - automatikkprogrammer...38 Tineautomatikk...38 Kokeautomatikk...38 Popcorn...40 Oppskrifter - automatikkprogrammer...41 Lagre eget program (Memory)...44 Endring av apparatinnstillinger...46 Oppvarming...49 Koking Tining / tining og oppvarming hhv. koking...51 Hermetisering Eksempler på anvendelse...53 Opplysninger for testinstitutter...54 Rengjøring og stell...55 Ovnsrom, innsiden av døren Front Standardutstyr...58 Hvis feil oppstår...59 Service...61 Elektrotilkobling Innbygging...63 Adresser

4 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Ovnsrom, tilbehør a Betjeningspanel b Dreietallerken c Dør d Lokk e Kokestav 4

5 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Betjeningsområde f På-/av-tast g Automatikkpogram Popcorn h Valgbryter for mikrobølgeeffekt og automatikkprogrammer (kan dreies mot høyre og venstre, kan trykke inn i posisjon ß) i Elektronikkur med displayvisning j Lagringsplass for 1- til 3-trinns programforløp (Memory) M k Apparatinnstillinger l Klokkeslett m Dreiebryter, f.eks. for innlegging av tid og vekt (kan dreies mot venstre og høyre og trykkes inn) n Varselur o Stopptast p Tast Start / pluss ett minutt / Hurtigstart (programmerbar) c q Tilbaketast for å slette det som sist var lagt inn r OK-tast 5

6 Beskrivelse av mikrobølgeovnen Standardutstyr Lokk Lokket egner seg kun for ren mikrobølge-solodrift. Det forhindrer bl.a. uttørking av matvarene, tilsmussing av ovnsrommet og gjør oppvarmingen raskere. Kokestav For oppvarming av væske må kokestaven alltid stilles i karet. Den gjør at væsken kokes jevnt. Disse produktene og annet tilbehør kan bestilles i Mieles nettbutikk eller i Mieles deleavdeling. 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 7

8 Sikkerhetsregler Denne mikrobølgeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke mikrobølgeovnen. Den inneholder viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på mikrobølgeovnen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Denne mikrobølgeovnen skal kun brukes i husholdningen og husholdningsliknende steder. Den er ikke bestemt for utendørs bruk. ~ Mikrobølgeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tining, oppvarming, koking og hermetisering av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt. 8

9 Sikkerhetsregler ~ Hvis du tørker brennbare materialer med mikrobølgedrift, fordamper fuktigheten i materialene. Da kan disse tørke ut og selvantenne. Du må aldri bruke mikrobølgeovnen til oppbevaring og tørking av brennbare materialer. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene mikrobølgeovnen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke mikrobølgeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke mikrobølgeovnen på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn i husholdningen ~ Barn under åtte år må holdes vekk fra mikrobølgeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare betjene mikrobølgeovnen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke mikrobølgeovnen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde mikrobølgeovnen uten tilsyn. 9

10 Sikkerhetsregler ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av mikrobølgeovnen. Ikke la barn leke med mikrobølgeovnen. ~ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. ~ Fare for skade! Døren tåler maksimalt 8 kg. Barn kan skade seg på døren når den står åpen. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. 10

11 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Skader på mikrobølgeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at mikrobølgeovnen ikke har synlige skader. En skadet mikrobølgeovn må ikke tas i bruk. ~ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. ~ Hvis mikrobølgeovnen er ødelagt, kan det strømme ut mikrobølger når mikrobølgeovnen er slått på. Dette kan være farlig for brukeren. Ikke bruk mikrobølgeovnen dersom døren er deformert. dørhengslene er løse. det er synlige hull eller sprekker i kabinettet, døren eller veggene i ovnsrommet. ~ Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på mikrobølgeovnen. Du må aldri åpne mikrobølgeovnens kabinett. 11

12 Sikkerhetsregler ~ Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på mikrobølgeovnens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på mikrobølgeovnen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. ~ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for mikrobølgeovnen (brannfare). De må ikke brukes for å koble mikrobølgeovnen til el-nettet. ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i mikrobølgeovnen kan bare garanteres hvis ovnen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden, for å utelukke skader som kan skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen hvis du er i tvil. ~ Mikrobølgeovnen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. ~ Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. 12

13 Sikkerhetsregler ~ Hvis ikke mikrobølgeovnen er reparert av servicefolk som er er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Ved reparasjoner eller ved rengjøring og stell må mikrobølgeovnen kobles fra el-nettet. Mikrobølgeovnen er koblet fra el-nettet bare når en av følgende betingelser er oppfylt: Støpselet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke tilkoblingsledningen, for å koble ovnen fra nettet. Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. ~ Hvis mikrobølgeovnen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren når mikrobølgeovnen er i drift. Bak den lukkede møbeldøren samler det seg varme og fuktighet. Da kan mikrobølgeovnen og innbyggingsskapet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før mikrobølgeovnen er fullstendig avkjølt. 13

14 Sikkerhetsregler ~ Mikrobølgeovnen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Bruk ~ Sørg for at maten alltid blir tilstrekkelig oppvarmet. Den nødvendige tiden avhenger blant annet av matens utgangstemperatur, mengde, type og beskaffenhet, og av eventuelle endringer i oppskriften. Eventuelle bakterier i maten drepes bare ved tilstrekkelig høye temperaturer (ü 70 C) og ved tilstrekkelig lang tid (ü 10 min). Hvis du er i tvil om maten er tilstrekkelig oppvarmet, velg litt lengre tid. ~ Det er viktig at temperaturen blir jevnt fordelt i maten og at den er høy nok. Vend maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp, og ta hensyn til de angitte utjevningstidene for oppvarming, tining og koking. Utjevningstidene er hviletider, hvor temperaturen fordeler seg jevnt i maten. 14

15 Sikkerhetsregler ~ Vær oppmerksom på at tidene for koking, oppvarming og tining i mikrobølgeovn ofte er betydelig kortere enn på kokeplate eller i stekeovn. Hvis maten tilberedes for lenge, kan den bli uttørket og eventuelt selvantenne. Brannfare! Det er også fare for brann ved tørking av brød, rundstykker, blomster og urter. Tørk derfor ikke slike ting i mikrobølgeovnen! ~ Puter som er fylt med korn, kirsebærkjerner eller gelatin og lignende, må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen. Putene kan selvantennes, også når de er tatt ut av ovnen etter oppvarmingen. Brannfare! ~ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengjøring og desinfeksjon av bruksgjenstander. Det oppstår høye temperaturer, og det er fare for forbrenning ved uttaking. Brannfare! ~ Mikrobølgeovnen kan bli skadet hvis det mangler mat eller er lagt inn feil mengde. Mikrobølgeovnen skal derfor ikke brukes til forvarming av servise eller til tørking av urter o.l. ting. 15

16 Sikkerhetsregler ~ Ikke slå på mikrobølgeovnen før du har satt inn mat eller egnet servise i mikrobølgeovnen, og bruk den kun når dreietallerkenen er satt inn. ~ I lukkede beholdere eller flasker oppstår et trykk ved oppvarming, som kan føre til eksplosjon. Varm aldri opp mat eller væske i lukkede beholdere eller flasker. Fjern lokk og smokk fra tåteflasker på forhånd. ~ Ved oppvarming av mat dannes varmen direkte i maten, som derfor vil være varmere enn serviset. Serviset blir bare varmt på grunn av varmeoverføringen fra maten. Kontroller at maten har ønsket temperatur når den er tatt ut av ovnen. Ikke vurder ut fra temperaturen på serviset! Pass spesielt på temperaturen når du varmer opp babymat! Rør godt i maten eller rist den etter oppvarmingen. Kontroller at maten har riktig temperatur, slik at barnet ikke brenner seg. 16

17 Sikkerhetsregler ~ Kokestaven sørger for jevn koking av væske, og dermed at dampboblene dannes til rett tid. Ved koking, spesielt ved ettervarming av væske, kan det forekomme at koketemperaturen er nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Væsken koker ikke jevnt. Ved slik forsinket koking kan det plutselig dannes dampbobler når glasset/koppen tas ut av ovnen eller ristes. Det skjer en eksplosjonsartet overkoking. Fare for forbrenning! Dannelsen av dampbobler kan være så kraftig at døren kan åpnes av seg selv. Fare for alvorlige skader! Ved oppvarming av væske må den medfølgende kokestaven alltid settes i glasset eller koppen. 17

18 Sikkerhetsregler ~ Hold ovnsdøren lukket hvis maten i ovnsrommet utvikler røyk, for å kvele eventuelle flammer. Avbryt programmet ved å slå av apparatet og trekke ut støpselet. Vent med å åpne døren til røyken har forsvunnet. ~ Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Hold alltid øye med mikrobølgeovnen når du arbeider med olje og fett. Ikke bruk mikrobølgeovnen til fritering. Slokk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av mikrobølgeovnen og kvel flammen ved å holde døren lukket. ~ Antennelige gjenstander i nærheten av mikrobølgeovnen kan begynne å brenne pga. de høye temperaturene som oppstår når mikrobølgeovnen er slått på. Bruk aldri mikrobølgeovnen til oppvarming av rom. ~ Hvis du bruker alkoholholdige drikker til tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkohol fordamper ved høye temperaturer og kan antennes på varme flater. Ikke varm opp alkohol i ufortynnet tilstand. Brannfare! 18

19 Sikkerhetsregler ~ I lukkede beholdere oppstår det et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og beholderne kan eksplodere. Ikke bruk mikrobølgeovnen til hermetisering og oppvarming av hermetikkbokser. ~ Mat som holdes varm eller oppbevares i mikrobølgeovnen kan tørke ut, og fuktigheten kan føre til korrosjon i mikrobølgeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Dekk derfor alltid til maten. ~ Hvis mat eller væsker som inneholder koksalt havner på de rustfrie stålveggene i ovnsrommet, må de straks fjernes grundig, for å unngå korrosjon. ~ Ovnsrommet er varmt etter bruk. Fare for forbrenning! Rengjør ovnsrommet og tilbehøret så snart ovnen er avkjølt. Hvis du venter for lenge, blir rengjøringen vanskeligere og i ekstreme tilfeller umulig. Kraftige tilsmussinger kan under visse omstendigheter skade apparatet og føre til farlige situasjoner. Brannfare! Se henvisningene i kapitlet "Rengjøring og stell". 19

20 Sikkerhetsregler ~ Brannfare! Plastservise som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen. Ikke bruk metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk, servise med metallbelegg, blyholdige krystallglass, skåler med riflet kant, kunststoffservise som ikke tåler høye temperaturer, servise av tre, metallklips, kunststoff- og papirklips med innvendig metalltråd, kunststoffbeger hvor lokket ikke er tatt helt av (se kapittel "Servise for mikrobølgeovnen"). Hvis du bruker slike gjenstander, kan serviset bli skadet eller det er fare for brann. ~ Engangsbeholdere av kunststoff (plast) må ha de egenskapene som er nevnt under "Servise for mikrobølgeovnen/kunststoff". Ikke la apparatet være uten tilsyn hvis du varmer opp eller koker matvarer i engangsbeholdere av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer. 20

21 Sikkerhetsregler ~ Termoemballasjen består blant annet av en tynn aluminiumsfolie som reflekterer mikrobølger. Papirlaget kan bli så kraftig oppvarmet av mikrobølgene at det begynner å brenne. Ikke varm mat i termoemballasje, f.eks. poser for grillet kylling, i mikrobølgeovnen. ~ Hvis du varmer opp egg uten skall i mikrobølgeovnen, kan eggeplommen sprute utover med høyt trykk etter kokingen. Stikker flere hull i den ytre hinnen på eggeplommen. ~ Hvis du varmer opp egg med skall i mikrobølgeovnen, eksploderer de, selv etter at de er tatt ut av ovnen. Egg med skall må bare kokes i spesialservise. Ikke varm opp hardkokte egg i mikrobølgeovnen. ~ Lag flere hull eller snitt i matvarer med hardt skinn eller skall, f.eks. tomater, pølser, poteter, auberginer. Da kan damp slippe ut, og maten vil ikke sprekke. ~ Servise med hule håndtak og håndtak på lokk er ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn. Det kan komme fuktighet inn i hulrommene, og bygge seg opp et kraftig trykk, som kan føre til at den hule delen eksploderer (unntak: dersom hulrommene har tilstrekkelig lufting). Ikke bruk slikt servise. 21

22 Sikkerhetsregler ~ Kvikksølv- eller væsketermometre er uegnet for de høye temperaturene og går lett i stykker. Avbryt programmet for å kontrollere matens temperatur. Bruk spesialtermometer for å måle temperaturen i maten. ~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i mikrobølgeovnen og utløse en kortslutning. Damprenser må aldri brukes til rengjøring av mikrobølgeovnen For rustfrie stålflater gjelder: ~ Den rustfrie stålflaten blir skadet av lim, og mister den beskyttende virkningen mot smuss. Ikke fest post-it lapper, transparent tape, maskeringstape eller andre klistrelapper på den rustfrie stålflaten. ~ Flaten er ømfintlig for riper. Selv magneter kan forårsake riper. Tilbehør ~ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 22

23 Funksjonsbeskrivelse Hvordan virker mikrobølgeovnen? I mikrobølgeovnen er det en magnetron som omdanner strømmen til elektromagnetiske bølger - mikrobølger. Disse bølgene blir fordelt jevnt i ovnsrommet og blir i tillegg reflektert fra veggene i ovnsrommet, som er av metall. På den måten når mikrobølgene frem til maten og trenger inn i den fra alle kanter. Når dreietallerkenen er koblet inn, blir fordelingen av mikrobølgene optimal. For at mikrobølgene skal kunne nå frem til maten, må de kunne trenge gjennom serviset. Mikrobølger trenger gjennom porselen, glass, papp, kunststoff, men ikke metall. Bruk derfor ikke servise av metall og heller ikke servise som er belagt med metall, f.eks. metallholdig dekor. Metallet reflekterer mikrobølgene, og det kan dannes gnister. Mikrobølgene kan ikke absorberes. Mikrobølgene trenger gjennom serviset og direkte inn i maten når egnet servise brukes. Maten består av mange små molekyler. Mikrobølgene setter disse molekylene - særlig vannmolekylene - i sterke svingninger, ca. 2,5 milliarder ganger i sekundet. Da dannes det varme - først i ytterkantene av maten, så innover mot midten. Jo mer vann matvaren inneholder, desto hurtigere blir den oppvarmet eller kokt. Varmen oppstår direkte i maten. Det har følgende fordeler: Maten kan vanligvis tilberedes med mikrobølger uten eller med bare litt væske eller fett. Tiningen, oppvarmingen og kokingen går fortere enn i en vanlig stekeovn. De fleste næringsstoffene, f.eks. vitaminer og mineraler beholdes. Det meste av matens naturlige farge og smak beholdes. Produksjonen av mikrobølger stanser så snart programmet blir avbrutt eller ovnsdøren blir åpnet. Under et program gir den lukkede, intakte døren tilstrekkelig beskyttelse mot at mikrobølger slipper ut. 23

24 Effektbeskrivelse Hva kan mikrobølgeovnen? Med mikrobølgeovnen kan mat tines, varmes eller kokes på kort tid. Mikrobølgeovnen kan brukes på følgende måte: Matvarer kan - ved innstilling av mikrobølgeeffekt og tid - tines, varmes opp eller kokes. Dypfryste ferdigretter kan tines og deretter varmes opp eller kokes. Mikrobølgeovnen kan videre brukes som en "liten kjøkkenhjelper", f.eks. til å heve gjærdeig, smelte sjokolade og smør, løse opp gelatin, lage kakeglasur, hermetisere små mengder frukt, grønnsaker, kjøtt. Hvilke funksjoner har mikrobølgeovnen? Mikrobølge-solodrift Denne funksjonen er egnet til tining, oppvarming og koking. Automatikkprogrammer Mikrobølgeovnen har følgende automatikkprogrammer: ni tineprogrammer ( : Ad 1 til Ad 9), tre kokeprogrammer for frosne matvarer ( :Ac1tilAc3) og fire kokeprogrammer for ferske matvarer ( : Ac 4 til Ac 7). Programmene er vektavhengige, dvs. at du må innstille matvarens vekt. Vekten kan vises i gram (g) eller pund (lb) (se "Endring av apparatinnstillinger"). Dessuten har mikrobølgeovnen automatikkprogrammet Popcorn. 24

25 Servise for mikrobølgeovnen Mikrobølgene reflekteres av metall. Materiale og form Servisets materiale og form påvirker oppvarmings- og koketidene. Runde og ovale flate fat er velegnet. Maten blir jevnere oppvarmet i slike former enn i kantede skåler. Servise med hule håndtak eller knotter hvor fuktighet kan trenge inn i hulrommene er uegnet. Unntak: hvis hulrommene er tilstrekkelig utluftet. Ellers er det fare for at trykket stiger i hulrommet, slik at den hule delen eksploderer. Fare for skade! Metall trenger gjennom glass, porselen, kunststoff, papp. Metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk hører ikke hjemme i mikrobølgeovnen, heller ikke servise med metallbelegg (dekor, f.eks. gullkant, koboltblått). Metallet reflekterer mikrobølgene og forhindrer dermed kokeprosessen. Ikke bruk kunststoffbeger med aluminiumslokk som ikke er fjernet fullstendig. absorberes av maten.,brannfare! Servise som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen. 25

26 Servise for mikrobølgeovnen Unntak: Ferdigretter i aluminiumsformer kan tines og varmes i mikrobølgeovnen. Viktig: Ta av lokket på formen. Formen må plasseres minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet. Oppvarmingen av maten skjer bare ovenfra. Hvis du tar retten ut av aluminiumsformen og legger den i en skål som er egnet for mikrobølgeovn, blir varmefordelingen vanligvis jevnere. Ved bruk av aluminiumsformer kan det oppstå knitring og gnister, sett dem derfor ikke på risten. Stykker av aluminiumsfolie For ujevne kjøttstykker, f.eks. fugl, oppnår du jevn tining, oppvarming hhv. koking hvis du de siste minuttene dekker til de flate delene med små stykker av aluminiumsfolie. Folien må være minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet. Den må ikke berøre veggene! Metallspyd og -klemmer Slike metalldeler kan brukes hvis kjøttstykket er mye større enn metalldelen. Glass Ildfast glass eller glasskeramikk egner seg meget godt. Krystallglass inneholder vanligvis bly og kan gå i stykker i mikrobølgeovnen. Det er derfor ikke egnet. Porselen Porselensservise egner seg godt. Det må imidlertid ikke ha metalldekor, f.eks. gullkant, heller ikke hule håndtak. Stengods Dekorert stengods kan brukes hvis dekoren er under glasuren. Stengods kan bli varmt. Serviseglasurer, farger Noen serviseglasurer og farger inneholder metall. Slikt servise er derfor ikke egnet for mikrobølgeovn. Tre Servise av tre er uegnet. Vannet i treet fordamper under kokeprosessen. Treet tørker ut og det dannes sprekker. 26

27 Servise for mikrobølgeovnen Kunststoff Kunststoffservise skal bare brukes i programmer med funksjonen Mikrobølge-solodrift. Kunststoffserviset må være varmebestandig og tåle temperaturer på minst 110 C. Kunststoffet blir ellers deformert og kan forbinde seg med maten. I handelen finnes kunststoffservise som er spesielt egnet for mikrobølgeovn. Kunststoffservise av melamin egner seg ikke. Det opptar energi og blir derfor varmt. Når du kjøper kunststoffservise, få rede på hvilket materiale serviset består av. Servise av skumkunststoff, f.eks. styropor, kan du bruke til mat som kun trenger kort oppvarming. Engangsservise Engangsservise av kunststoff må ha de egenskaper som er nevnt under "Kunststoff". Hold øye med mikrobølgeovnen når du varmer opp eller koker matvarer i engangsservise av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer. Unngå engangsservise - for miljøets skyld. Kokeposer av kunststoff kan brukes til oppvarming og koking hvis du først stikker noen hull i posen, slik at dampen kan slippe ut av posen. Det blir ingen trykkøkning, og posen sprekker ikke. Det finnes også spesielle dampkokeposer, som ikke trenger å stikkes i. Følg anvisningene på pakken. Ikke bruk metallklips og heller ikke kunststoff- og papirklips med innlagt metalltråd. Brannfare! 27

28 Servise for mikrobølgeovnen Test av servise Hvis du er usikker på om glass-, leireeller porselensservise er egnet for mikrobølgeovn, kan du teste det slik: ^ Still det tomme serviset midt i ovnsrommet. ^ Lukk døren. ^ Still effektvelgeren på 900 watt. ^ Innstill 30 sekunder med tidsvelgeren. ^ Trykk Start-tasten. Hvis du hører knitring eller ser gnister under testen, må du slå av ovnen straks (berør på/av-tasten)! Servise som utløser en slik reaksjon, er uegnet for mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil om serviset kan brukes i mikrobølgeovn, spør produsenten eller leverandøren av serviset. Med denne testen kan du ikke kontrollere om hulrommene i håndtak er tilstrekkelig utluftet. 28

29 Servise for mikrobølgeovnen Lokket forhindrer for stort damputslipp, spesielt ved lengre oppvarming. fremskynder oppvarmingen av maten. forhindrer uttørking av maten. forhindrer at ovnsrommet blir skittent.,i lukkede beholdere eller flasker oppstår det et overtrykk, som kan føre til eksplosjon. Varm aldri opp mat i lukkede beholdere, f.eks. glass med barnemat. Åpne beholderne. Fjern lokk og smokk fra tåteflasker på forhånd. Bruk ikke lokk når du varmer panert mat. retten skal ha sprø skorpe, f.eks. toast.,lokket må bare brukes for funksjonen Mikrobølge-solo. Dekk derfor alltid maten med det vedlagte lokket som er egnet for mikrobølgeovn. I stedet for lokket kan du bruke gjennomsiktig folie beregnet for bruk i mikrobølgeovn. Vanlig plastfolie kan bli deformert og forbinde seg med maten på grunn av varmen. Materialet i lokket tåler temperaturer inntil 110 C. Derfor skal lokket kun brukes i mikrobølgeovnen, og kun ved mikrobølge-solodrift Ved høyere temperaturer kan kunststoffet bli deformert og forbinde seg med maten. Lokket må ikke tette fatet. Hvis du bruker et fat med liten diameter, kan det hende at vanndampen ikke slipper ut gjennom sideåpningene på lokket. Lokket blir for varmt og kan smelte. 29

30 Før første gangs bruk La mikrobølgeovnen stå i ca. 2 timer i romtemperatur etter at du har pakket den ut, før du tar den i bruk. I løpet av denne tiden skjer en temperaturutjevning mellom apparatet og temperaturen i rommet. Dette er viktig for den videre funksjonen av apparatets elektronikk.,fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. ^ Kontroller apparatet for skader. Ikke bruk mikrobølgeovnen når ovnsdøren er deformert. dørhengslene er løse. det er synlige hull eller sprekker på kabinettet, døren eller på veggene i ovnsrommet. Når mikrobølgenovnen er slått på kan mikrobølger trenge ut, noe som kan utgjøre fare for brukeren. ^ Rengjør ovnsrommet og tilbehøret med en svampklut og varmt vann. ^ Fjern all emballasje når du pakker ut apparatet. ^ Kleb den vedlagte kortbruksanvisningen slik at den ikke stenger utluftningsåpningene. Ikke fjern dekselet foran utgangsåpningen til mikrobølgene i ovnsrommet. 30

31 Klokkeslettvisning,Mikrobølgeovnen skal bare brukes når den er bygd inn. Korrigering av klokkeslett ^ Trykk ut dreiebryteren og valgbryteren, dersom disse er trykket inn. Innstilling av klokkeslett ^ Koble mikrobølgeovnen til strømnettet. I displayet lyser 12:00 og symbolet blinker, til aktuelt klokkeslett blir innstilt. ^ Drei tidsvelgeren for å innstille timene. ^ Berør tasten OK eller foråbekrefte. Den innstilte tiden er lagret. Du kan skifte fra 24-timers visning til 12- timers visning (se "Endring av apparatinnstillinger"). ^ Berør tasten. I displayet blinker symbolet i noen sekunder. ^ Korriger klokkeslettet med tidsvelgeren, så lenge symbolet blinker. ^ Berør tasten OK eller foråbekrefte, ellers går klokkeslettet tilbake til den opprinnelige verdien. Usynlig klokkeslettvisning Klokkeslettvisningen kobler seg ut og går i bakgrunnen, dersom mikrobølgeovnen ikke har blitt betjent på ca. 10 minutter. Displayet er mørkt. Mikrobølgeovnen er slått av, og må slås på med PÅ/AV-tasten, før den er klar til bruk igjen. Denne innstillingen kan deaktiveres, dersom du vil at klokkeslettet skal vises hele tiden (se "Endring av apparatinnstillinger"). 31

32 Betjening Åpning av døren Er mikrobølgeovnen i drift, blir driften avbrutt når døren åpnes.,fare for skade! Døren tåler maksimalt 8 kg. Barn kan skade seg på døren når den står åpen. Pass på at barn ikke står på den åpne døren eller henger i den. Plassering av serviset i ovnsrommet Det er gunstigst hvis serviset befinner seg midt i ovnsrommet. Lukking av døren Hvis døren blir åpnet når et program er i gang, berør tasten Start for å fortsette. Start av programmet Velg mikrobølgeeffekt og tid ved å dreie den aktuelle velgeren. ^ Drei effektvelgeren til ønsket mikrobølgeeffekt. I displayet lyser h og mikrobølge-effekten. 00:00 blinker for innlegging av minutter. Dreietallerken Ved hjelp av dreietallerkenen blir maten tint, oppvarmet eller kokt så jevnt som mulig. Bruk bare mikrobølgeovnen når dreietallerkenen er satt inn. Dreietallerkenens funksjon starter automatisk ved hvert program. Ikke tin, varm opp eller kok matvarer direkte på dreietallerkenen. Pass på at serviset ikke er større enn dreietallerkenen. Rør helst om innimellom evt. snu formen, slik at maten blir oppvarmet så jevnt som mulig. Du kan velge mellom 7 effekttrinn. Jo høyere effekt, desto flere mikrobølger når frem til maten. 32

33 Betjening Bruk lav mikrobølgeeffekt for å varme opp mat som ikke kan bli rørt i eller snudd under oppvarming eller koking, eller som har en meget ulik sammensetning. Bare da kan varmen fordeles jevnt i maten. Tilsvarende lengre tid gjør at ønsket kokeresultat oppnås. ^ Innstill nødvendig tid med tidsvelgeren. Du kan velge en tid mellom 10 sekunder og 90 minutter. Unntak: Hvis maksimal mikrobølgeeffekt er valgt, kan du innstille en tid på maks. 15 minutter. Ved vedvarende bruk av full effekt, kan det forekomme at effekten reduseres til 600 watt. Dette vises i displayet (overopphetingsbeskyttelse). Nødvendig tid avhenger av: matens utgangstemperatur. Matvarer fra kjøleskapet trenger lengre tid for oppvarming, koking, osv. enn matvarer med romtemperatur. matens type og beskaffenhet. Ferske grønnsaker inneholder mer vann enn lagrede grønnsaker og trenger derfor kortere koketid. hvor ofte du rører i eller vender maten. Ved hyppig røring eller vending oppstår en jevn varmefordeling og maten trenger derfor kortere koketid. mengde matvarer. God regel: Dobbel mengde - nesten dobbel tid. For en mindre matvaremengde forkortes tiden tilsvarende. servisets form og materiale. ^ Start programmet ved å berøre Starttasten. Lyset i ovnsrommet tennes. Et program kan bare startes når ovnsdøren er lukket. "door"-henvisning I displayet er det en door-henvisning som minner deg på at mikrobølgeovnen ikke kan startes uten at det er mat i ovnen. Hvis du ikke har lagt inn mat, kan mikrobølgeovnen bli ødelagt. Hvis du berører Start-tasten uten at døren er blitt åpnet på forhånd, vises door i displayet. Fordi det er lenge siden døren er blitt åpnet (ca. 20 minutter), er det muligens ikke mat i mikrobølgeovnen. Starten blokkeres til døren blir åpnet. 33

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Telefon: 67 17 31 00 Telefax: 67 17 31 10 Internett: www.miele.no E-Mail: husholdning@miele.no 1. opplag M.-Nr. 9

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer