68/15 13/ /1 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - KLAGE PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM OPPHEVING AV VEDTAK AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "68/15 13/7233 120/1 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - KLAGE PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM OPPHEVING AV VEDTAK AV 28.05.2015."

Transkript

1 Møteinnkalling Komite for teknikk og miljø Formannskapssalen, Melhus rådhus kl Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggssaksliste 68/15 13/7233 Åpent 120/1 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - KLAGE PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM OPPHEVING AV VEDTAK AV Seterveg/Flåmarka Melhus kommune, Mikal Kvaal møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2 Sak 68/15 120/1 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - KLAGE PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM OPPHEVING AV VEDTAK AV Seterveg/Flåmarka Arkivsaksnummer 13/7233 Saksansvarlig: Kristin Riaunet Komite for teknikk og miljø PS 27/14 Komite for teknikk og miljø PS 35/15 Komite for teknikk og miljø PS 56/15 Komite for teknikk og miljø PS 68/15 Rådmannens forslag til vedtak Komite for teknikk og miljø påklager Fylkesmannens vedtak dat om å oppheve komiteens vedtak i sak PS 35/15 dat Fylkesmannens vedtak innebærer en saksbehandlingsfeil, idet organet selv ikke har fattet et nytt vedtak med hjemmel i landbruksvegforskriften. En viser til forvaltningsloven 35. Forvaltningslovens regler om frister (jfr fvl. 35, 3.ledd) gjelder også for Fylkesmannen, og er oversittet. Melhus kommune ber primært Fylkesmannen om å oppheve sitt vedtak av slik at slik at kommunens vedtak i sak PS 35/15 blir stående. Sekundært ber Melhus kommune om at Fylkesmannen omgjør dette vedtaket, og fatter et nytt vedtak i saken i hht landbruksvegforskriften og forvaltningsloven 35. Vedlegg: 1. Brev dat fra Fylkesmannen oppheving av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften i sak PS 35/ Kopi av brev fra Melhus kommune til Fylkesmannen dat hvor klagen fra Naturvernforbundet oversendes, slik at også denne klagen kunne legges til grunn ved et eventuelt omgjøringsvedtak. 3. Klagesak til komiteen, sak 56/15 saksforberedelse av klage fra Naturvernforbundet, kommunens vurderinger. 4. Brev dat fra Fylkesmannen med anmodning om forberedende klagebehandling i kommunen. Saksutredning: Det vises til Fylkesmannens brev dat om omgjøring av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften. Av vedtaket framgår det at Fylkesmannen fatter vedtak om å oppheve kommunens vedtak i sak PS 35/15 med hjemmel i forvaltningslovens 35 c), og sender saken tilbake til kommunen til «eventuell ny behandling». Det vises til forvaltningsloven 34 fjerde ledd. I hht vedtaket mener Fylkesmannen det foreligger saksbehandlingsfeil hos kommunen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, da saksutredningen har vesentlige mangler i forhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12, og etter forvaltningslovens 17. Det anføres at vesentlige opplysninger i saken ikke er vurdert av kommunen. Vi noterer oss at fylkesmannen mener kommunen har mangelfull beskrivelse av friluftsinteressene, at dette anses som en mangel i forhold til forvaltningslovens 17, og har konkludert at dette medfører at vedtaket må anses ugyldig.

3 Vi viser i den sammenheng til forvaltningslovens 41, der det framgår at selv om det kan være saksbehandlingsfeil knyttet til et vedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Det framgår av fylkesmannens saksutredning at manglene i saken «kan ha resultert i en mangelfull og feil vektlegging av ulike interesser ved å tillate bygging av vei for å slå noen setervoller og for å få ha et fåtall storfe på beite, samt for marginale skogbruksinteresser i et område med betydelige verdier til friluftsliv og urørt natur». Melhus kommune viser her til det faktum at Landbruksdirektoratet i sitt vedtak av fastslo at det foreligger landbruksinteresser av større vekt bak vegsøknaden, og at formålet med vegen tjener landbruksinteressene mer enn 50%. I hht rettspraksis er det rettslige utgangspunktet ved slike vurderinger at landbruksinteressene må utgjøre mer enn 50% av totalnytten, og at gevinsten må utgjøre mer enn 50% av vegkostnadene. Melhus kommune konkluderer med at byggingen av landbruksveg i Flåmarka vil føre til at landbruksressursene her vil kunne brukes på en rasjonell og regningssvarende måte. Nytten av vegen overstiger 50% av vegkostnadene, og transport av landbruksutstyr kan skje uten fare for terrengskader. Fylkesmannen konkluderer med at den største negative konsekvensen av vegen er at den vil punktere et større urørt naturområde, og at verdien som urørt naturområde og betydningen for friluftsinteressene er de to momentene som medførte at Miljøverndepartementet frarådet bygging av hytteveg inn området i forbindelse med innsigelsessak til kommuneplanens arealdel i 2010, samt at disse momentene også blir vektlagt som svært viktige ved Miljøverndepartementets vurderinger av søknad om å anlegge vindkraftverk i Brungfjellet. Når det gjelder kommunens vurderinger av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, viser vi også til den forberedende klagebehandlingen av Naturvernforbundets klage, i sak PS 56/15 i TEKMIL, hvor dette på nytt er anskueliggjort. Videre er det slik at kjøring med traktor i landbrukssammenheng er lovlig, og byggingen av traktorveg er et tiltak som vil begrense kjøreskader på bløte deler av terrenget. Selv om naturen er «urørt», kan man altså treffe på traktorer på veg ut til setervollene og skogsområdene. Det er også slik at en traktorveg uten toppdekke, og uten bruer i området, er et langt mer skånsomt «inngrep» i fht naturen og friluftsinteressene, enn anlegging av en vindmøllepark med adkomstveger for biltrafikk eller bilveger fram til hyttene i området. Melhus kommune har utøvet sitt skjønn ut i fra lokalkunnskapen om området når man fattet vedtak i sak PS 35/15. Kommunen mener at saken var godt nok opplyst før det ble gjort vedtak i sak PS 35/15 også i forhold til friluftslivsutøvelsen i området. Kommunen har utredet saken 3 ganger (inkludert en klagebehandling der klage fra naturvernforbundet ble avvist fordi den var for sent innkommet) og kjenner området godt. En kan ikke se at det er sannsynlig at en ved en ny behandling av saken vil komme til en annen konklusjon selv om friluftsinteressene skulle vært ytterligere utredet i selve saksframlegget. En annen sak er at Fylkesmannen kan vektlegge sakens realiteter annerledes enn kommunen, og på det grunnlag velge å omgjøre kommunens vedtak. Kommunen er inneforstått med at Fylkesmannen, som overordnet myndighet, kan omgjøre kommunens vedtak uten at vedtaket er påklaget jfr forvaltningslovens 35, selv om vedtaket ikke anses som ugyldig ( 35 3.ledd). Men dette medfører etter vår mening at organet selv må treffe nytt vedtak i saken. Vi viser her til brev dat fra Fylkesmannen, hvor kommunen anmodes om å ta klage fra Naturvernforbundet til behandling. Her skriver Fylkesmannen videre; «Vi vil etter dette ikke gå videre med vurderingen av hvorvidt kommunens vedtak datert bør omgjøres av oss med hjemmel i forvaltningsloven 35», med kopi til søkerne. I denne saken har Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak, og sender det tilbake til kommunen for «eventuell» ny behandling og viser i den forbindelse til forvaltningsloven ledd. 34 i forvaltningsloven omhandler klageinstansens kompetanse. Vi mener dette må være saksbehandlingsfeil da Fylkesmannen opptrer som overordnet organ, og ikke som klageinstans, da dette ikke er en klagebehandling. I hht forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål med hjemmel i jordloven og skogloven, er Fylkesmannen særlovmyndighet, og kan innen fristene i forvaltningsloven 35 fatte nytt vedtak. Hva Fylkesmannen mener med «eventuell» ny behandling kan man bare spekulere på. Det foreligger uansett en søknad, og den må behandles i forvaltningen.

4 Melhus kommune viser videre til tidsfristene i forvaltningslovens 35 3.ledd, der det fram går at melding om at vedtaket er omgjort må sendes den vedtaket retter seg mot eller tilgodeser innen 3 måneder etter at det ble sendt melding om vedtaket. Kommunens vedtak er av Melding om vedtak ble sendt ut av kommunen Kommunens vedtak er opphevet av fylkesmannen Dette betyr at denne fristen klart er oversittet. Vi mener at fylkesmannen har hatt god tid til å omgjøre vedtaket innenfor disse fristene. I tillegg fikk Fylkesmannen oversendt klagen fra Naturvernforbundet i kommunens brev dat , slik at denne klagen også kunne være ett av momentene til grunn for Fylkesmannens avgjørelser i en eventuell omgjøring av kommunens vedtak i sak PS 35/15, jfr deres brev dat Melhus kommune mener at søkerne nå må få endelig avklaring av sin søknad av , enten ved en tillatelse med eventuelle vilkår eller et begrunnet avslag, slik at saken kan avsluttes etter en lang saksbehandlingstid. En tilbakesendelse til kommunen vil bare utsette saken ytterligere uten at en nødvendigvis kommer til et annet resultat. Konklusjon: Fylkesmannens vedtak dat påklages herved da kommunen mener det foreligger saksbehandlingsfeil ved dette vedtaket. Vi mener at fristene i forvaltningslovens ledd er oversittet, i tillegg til at vi mener at Fylkesmannen eventuelt selv må omgjøre vedtaket ved å fatte et nytt vedtak etter landbruksvegforskriften med hjemmel i h.h.t bestemmelsene i 35 i forvaltningsloven. Etter vårt skjønn kan 35 ikke brukes til å oppheve kommunens vedtak, men kun til å omgjøre kommunens vedtak. 34 kommer ikke til anvendelse når kommunens vedtak ikke er påklaget. Vedtaket kan derfor ikke sendes tilbake til kommunen for ny behandling. Melhus kommune ber primært Fylkesmannen om å oppheve sitt vedtak slik at kommunens vedtak i sak 35/15 blir stående, sekundært fatte eget selvstendig vedtak i saken i h.h.t landbruksvegforskriften og forvaltningslovens 35. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 27/14 Alternativt forslag fra Sp v/ forslagsstiller Jostein Jarl Sunnset Komite for teknikk og miljø gir rettighetshavere i Flå sameie tillatelse til bygging av landbruksveg «Seterveien/ Flåmarka», fra Rangåa og frem til Setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/ Innvollen i Melhus kommune. Landbruksvegen skal bygges i hht normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, hhv over Rangåa og Bronga. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Komite for teknikk og miljø gir rettighetshavere i Flå sameie tillatelse til bygging av landbruksveg «Seterveien/ Flåmarka», fra Rangåa og frem til Setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/ Innvollen i Melhus kommune. Landbruksvegen skal bygges i hht normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, hhv over Rangåa og Bronga. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 35/15 Endringsforslag fra Ap og KrF v/ forslagsstiller Stig Ler Utgår (setning i rådmannens forslag): Søknad om bygging av 5 bruer i veganlegget avslås. Erstattes med: Landbruksvegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, henholdsvis over Rangåa og Bronga. Veien bygges uten toppdekke med grus. Etter gruppemøter trekker Stig Ler sitt forslag.

5 Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995 nr 23, samt lov om skogbruk og skogvern, gis 7 rettighetshavere i Flå sameie v/ Trond Henrik Reitan, 7234 Ler, tillatelse til bygging av landbruksvegen «Setervei/Flåmarka», fra Rangåa og fram til setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/Innvollen i Melhus kommune, Landbruksvegen skal bygges i h.h.t Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, veiklasse 8, uten toppdekke med grus. Søknad om bygging av 5 bruer i veganlegget avslås. Det forutsettes at vegen ferdigstilles innen august 2017 ellers faller godkjenningen bort. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 56/15 Alternativt forslag fra H v/ Mikal Kvaal Komite for teknikk og miljø avviser å behandle klagen fra Naturvernforbundet pga at klagen ikke er kommet innenfor fristen. Votering:Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Komite for teknikk og miljø avviser å behandle klagen fra Naturvernforbundet pga at klagen ikke er kommet innenfor fristen.

6 Melhus kommune SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG / SETERVEG I FLÅMARKA - KLAGE PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM OPPHEVING AV VEDTAK AV Saksansvarlig Kristin Riaunet Arkivsak 13/7233 Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& Komite for teknikk og miljø påklager Fylkesmannens vedtak dat om å oppheve komiteens vedtak i sak PS 35/15 dat Fylkesmannens vedtak innebærer en saksbehandlingsfeil, idet organet selv ikke har fattet et nytt vedtak med hjemmel i landbruksvegforskriften. En viser til forvaltningsloven 35. Forvaltningslovens regler om frister (jfr fvl. 35, 3.ledd) gjelder også for Fylkesmannen, og er oversittet. Melhus kommune ber primært Fylkesmannen om å oppheve sitt vedtak av slik at slik at kommunens vedtak i sak PS 35/15 blir stående. Sekundært ber Melhus kommune om at Fylkesmannen omgjør dette vedtaket, og fatter et nytt vedtak i saken i hht landbruksvegforskriften og forvaltningsloven 35. ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Vedlegg: 1. Brev dat fra Fylkesmannen oppheving av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften i sak PS 35/ Kopi av brev fra Melhus kommune til Fylkesmannen dat hvor klagen fra Naturvernforbundet oversendes, slik at også denne klagen kunne legges til grunn ved et eventuelt omgjøringsvedtak. 3. Klagesak til komiteen, sak 56/15 saksforberedelse av klage fra Naturvernforbundet, kommunens vurderinger. 4. Brev dat fra Fylkesmannen med anmodning om forberedende klagebehandling i kommunen. Saksutredning: Det vises til Fylkesmannens brev dat om omgjøring av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften. Av vedtaket framgår det at Fylkesmannen fatter vedtak om å oppheve kommunens vedtak i sak PS 35/15 med hjemmel i forvaltningslovens 35 c), og sender saken tilbake til kommunen til «eventuell ny behandling». Det vises til forvaltningsloven 34 fjerde ledd. I hht vedtaket mener Fylkesmannen det foreligger saksbehandlingsfeil hos kommunen som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, da saksutredningen har vesentlige mangler i forhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12, og etter forvaltningslovens 17. Det anføres at vesentlige opplysninger i saken ikke er vurdert av kommunen. Vi noterer oss at fylkesmannen mener kommunen har mangelfull beskrivelse av friluftsinteressene, at dette anses som en mangel i forhold til forvaltningslovens 17, og har konkludert at dette medfører at vedtaket må anses ugyldig.

7 Saksnummer 13/ Side 2/3 Vi viser i den sammenheng til forvaltningslovens 41, der det framgår at selv om det kan være saksbehandlingsfeil knyttet til et vedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Det framgår av fylkesmannens saksutredning at manglene i saken «kan ha resultert i en mangelfull og feil vektlegging av ulike interesser ved å tillate bygging av vei for å slå noen setervoller og for å få ha et fåtall storfe på beite, samt for marginale skogbruksinteresser i et område med betydelige verdier til friluftsliv og urørt natur». Melhus kommune viser her til det faktum at Landbruksdirektoratet i sitt vedtak av fastslo at det foreligger landbruksinteresser av større vekt bak vegsøknaden, og at formålet med vegen tjener landbruksinteressene mer enn 50%. I hht rettspraksis er det rettslige utgangspunktet ved slike vurderinger at landbruksinteressene må utgjøre mer enn 50% av totalnytten, og at gevinsten må utgjøre mer enn 50% av vegkostnadene. Melhus kommune konkluderer med at byggingen av landbruksveg i Flåmarka vil føre til at landbruksressursene her vil kunne brukes på en rasjonell og regningssvarende måte. Nytten av vegen overstiger 50% av vegkostnadene, og transport av landbruksutstyr kan skje uten fare for terrengskader. Fylkesmannen konkluderer med at den største negative konsekvensen av vegen er at den vil punktere et større urørt naturområde, og at verdien som urørt naturområde og betydningen for friluftsinteressene er de to momentene som medførte at Miljøverndepartementet frarådet bygging av hytteveg inn området i forbindelse med innsigelsessak til kommuneplanens arealdel i 2010, samt at disse momentene også blir vektlagt som svært viktige ved Miljøverndepartementets vurderinger av søknad om å anlegge vindkraftverk i Brungfjellet. Når det gjelder kommunens vurderinger av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, viser vi også til den forberedende klagebehandlingen av Naturvernforbundets klage, i sak PS 56/15 i TEKMIL, hvor dette på nytt er anskueliggjort. Videre er det slik at kjøring med traktor i landbrukssammenheng er lovlig, og byggingen av traktorveg er et tiltak som vil begrense kjøreskader på bløte deler av terrenget. Selv om naturen er «urørt», kan man altså treffe på traktorer på veg ut til setervollene og skogsområdene. Det er også slik at en traktorveg uten toppdekke, og uten bruer i området, er et langt mer skånsomt «inngrep» i fht naturen og friluftsinteressene, enn anlegging av en vindmøllepark med adkomstveger for biltrafikk eller bilveger fram til hyttene i området. Melhus kommune har utøvet sitt skjønn ut i fra lokalkunnskapen om området når man fattet vedtak i sak PS 35/15. Kommunen mener at saken var godt nok opplyst før det ble gjort vedtak i sak PS 35/15 også i forhold til friluftslivsutøvelsen i området. Kommunen har utredet saken 3 ganger (inkludert en klagebehandling der klage fra naturvernforbundet ble avvist fordi den var for sent innkommet) og kjenner området godt. En kan ikke se at det er sannsynlig at en ved en ny behandling av saken vil komme til en annen konklusjon selv om friluftsinteressene skulle vært ytterligere utredet i selve saksframlegget. En annen sak er at Fylkesmannen kan vektlegge sakens realiteter annerledes enn kommunen, og på det grunnlag velge å omgjøre kommunens vedtak. Kommunen er inneforstått med at Fylkesmannen, som overordnet myndighet, kan omgjøre kommunens vedtak uten at vedtaket er påklaget jfr forvaltningslovens 35, selv om vedtaket ikke anses som ugyldig ( 35 3.ledd). Men dette medfører etter vår mening at organet selv må treffe nytt vedtak i saken. Vi viser her til brev dat fra Fylkesmannen, hvor kommunen anmodes om å ta klage fra Naturvernforbundet til behandling. Her skriver Fylkesmannen videre; «Vi vil etter dette ikke gå videre med vurderingen av hvorvidt kommunens vedtak datert bør omgjøres av oss med hjemmel i forvaltningsloven 35», med kopi til søkerne. I denne saken har Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak, og sender det tilbake til kommunen for «eventuell» ny behandling og viser i den forbindelse til forvaltningsloven ledd. 34 i forvaltningsloven omhandler klageinstansens kompetanse. Vi mener dette må være saksbehandlingsfeil da Fylkesmannen opptrer som overordnet organ, og ikke som klageinstans, da dette ikke er en klagebehandling. I hht forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål med hjemmel i jordloven og skogloven, er Fylkesmannen særlovmyndighet, og kan innen fristene i forvaltningsloven 35 fatte nytt vedtak. Hva Fylkesmannen mener med «eventuell» ny behandling kan man bare spekulere på. Det foreligger uansett en søknad, og den må behandles i forvaltningen.

8 Saksnummer 13/ Side 3/3 Melhus kommune viser videre til tidsfristene i forvaltningslovens 35 3.ledd, der det fram går at melding om at vedtaket er omgjort må sendes den vedtaket retter seg mot eller tilgodeser innen 3 måneder etter at det ble sendt melding om vedtaket. Kommunens vedtak er av Melding om vedtak ble sendt ut av kommunen Kommunens vedtak er opphevet av fylkesmannen Dette betyr at denne fristen klart er oversittet. Vi mener at fylkesmannen har hatt god tid til å omgjøre vedtaket innenfor disse fristene. I tillegg fikk Fylkesmannen oversendt klagen fra Naturvernforbundet i kommunens brev dat , slik at denne klagen også kunne være ett av momentene til grunn for Fylkesmannens avgjørelser i en eventuell omgjøring av kommunens vedtak i sak PS 35/15, jfr deres brev dat Melhus kommune mener at søkerne nå må få endelig avklaring av sin søknad av , enten ved en tillatelse med eventuelle vilkår eller et begrunnet avslag, slik at saken kan avsluttes etter en lang saksbehandlingstid. En tilbakesendelse til kommunen vil bare utsette saken ytterligere uten at en nødvendigvis kommer til et annet resultat. Konklusjon: Fylkesmannens vedtak dat påklages herved da kommunen mener det foreligger saksbehandlingsfeil ved dette vedtaket. Vi mener at fristene i forvaltningslovens ledd er oversittet, i tillegg til at vi mener at Fylkesmannen eventuelt selv må omgjøre vedtaket ved å fatte et nytt vedtak etter landbruksvegforskriften med hjemmel i h.h.t bestemmelsene i 35 i forvaltningsloven. Etter vårt skjønn kan 35 ikke brukes til å oppheve kommunens vedtak, men kun til å omgjøre kommunens vedtak. 34 kommer ikke til anvendelse når kommunens vedtak ikke er påklaget. Vedtaket kan derfor ikke sendes tilbake til kommunen for ny behandling. Melhus kommune ber primært Fylkesmannen om å oppheve sitt vedtak slik at kommunens vedtak i sak 35/15 blir stående, sekundært fatte eget selvstendig vedtak i saken i h.h.t landbruksvegforskriften og forvaltningslovens &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

9

10

11

12

13 Samlet saksfremstilling Arkivsak 7233/13 Søknad om bygging av landbruksveg, seterveg / Flåmarka - klage fra Naturvernforbundet. Saksansvarlig Kristin Riaunet Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for teknikk og miljø PS 27/14 Komite for teknikk og miljø PS 35/15 Komite for teknikk og miljø PS 56/15 Innstilling Komite for Teknikk og miljø avslår klage fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag dat I medhold av jordloven av 12.mai 1995 nr 23, samt lov av 21.mai 1965 om skogbruk og skogvern, opprettholdes vedtak i sak PS 35/15 om tillatelse til bygging av enkel traktorveg fra Rangåa og fram til setervollene Fremovollen / Innvollen og Langlandsvollen i Melhus kommune. Traktorvegen medfører at søkerne kan ta i bruk landbruksressursene på Flåmarka på en rasjonell og regningssvarende måte uten at miljøverdier i området forringes. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 27/14 Alternativt forslag fra Sp v/ forslagsstiller Jostein Jarl Sunnset Komite for teknikk og miljø gir rettighetshavere i Flå sameie tillatelse til bygging av landbruksveg «Seterveien/ Flåmarka», fra Rangåa og frem til Setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/ Innvollen i Melhus kommune. Landbruksvegen skal bygges i hht normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, hhv over Rangåa og Bronga. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Komite for teknikk og miljø gir rettighetshavere i Flå sameie tillatelse til bygging av landbruksveg «Seterveien/ Flåmarka», fra Rangåa og frem til Setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/ Innvollen i Melhus kommune. Landbruksvegen skal bygges i hht normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, hhv over Rangåa og Bronga. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 35/15 Endringsforslag fra Ap og KrF v/ forslagsstiller Stig Ler Utgår (setning i rådmannens forslag): Søknad om bygging av 5 bruer i veganlegget avslås. Erstattes med: Landbruksvegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveger med beskrivelse veiklasse 8. Det gis tillatelse til bygging av 2 bruer, henholdsvis over Rangåa og Bronga. Veien bygges uten toppdekke med grus.

14 Etter gruppemøter trekker Stig Ler sitt forslag. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995 nr 23, samt lov om skogbruk og skogvern, gis 7 rettighetshavere i Flå sameie v/ Trond Henrik Reitan, 7234 Ler, tillatelse til bygging av landbruksvegen «Setervei/Flåmarka», fra Rangåa og fram til setervollene Langlandsvollen og Fremovollen/Innvollen i Melhus kommune, Landbruksvegen skal bygges i h.h.t Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, veiklasse 8, uten toppdekke med grus. Søknad om bygging av 5 bruer i veganlegget avslås. Det forutsettes at vegen ferdigstilles innen august 2017 ellers faller godkjenningen bort. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 56/15 Alternativt forslag fra H v/ Mikal Kvaal Komite for teknikk og miljø avviser å behandle klagen fra Naturvernforbundet pga at klagen ikke er kommet innenfor fristen. Votering: Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Komite for teknikk og miljø avviser å behandle klagen fra Naturvernforbundet pga at klagen ikke er kommet innenfor fristen. Vedlegg: 1. Klage fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag dat på vedtak om tillatelse til bygging av landbruksveg, seterveg / Flåmarka. 2. Anmodning om forberedende klagebehandling i kommunen, brev dat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 3. Varsel dat om mulig utsatt iverksetting og mulig omgjøring av kommunens vedtak, fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 4. Sak PS 35/15 dat i Komite for Teknikk og miljø, vedtak om tillatelse til bygging av landbruksveg, seterveg / Flåmarka med tilhørende vedlegg. 5. Inntekter fra tilskudd for skjøtsel av setervoller og tilskudd for storfe på utmarksbeite, dat fra søkerne, rettighetshavere i Flå Sameie. 6. Endelig vedtak i Landbruksdirektoratet dat oppheving av Fylkesmannens vedtak og kommunens vedtak saken skal behandles på nytt i kommunen. 7. Sjekkliste naturmangfoldloven

15 Saksutredning: Komite for Teknikk og miljø fattet den vedtak om å gi tillatelse til bygging av enkel traktorveg uten toppdekke inn til setervollene Fremovollen / Innvollen og Langlandsvollen på Flåmarka. Fylkesmannen varslet på nytt om mulig omgjøring av dette vedtaket i deres brev dat , og gav samtidig søkerne vedtak om utsatt iverksetting av tiltaket. I brevet skriver Fylkesmannen at de er i tvil om landbruksinteressene er av et slikt omfang at det er forsvarlig å bygge en landbruksveg slik vedtaket sier. Videre er Fylkesmannen i tvil om miljø- og friluftsinteressene i denne saken bør veie tyngre enn landbruksinteressene, og at vegsøknaden ut i fra dette burde vært avslått. Den kommer det inn klage fra Naturvernforbundet på kommunens vedtak. Denne klagen ble derfor oversendt Fylkesmannen til vurdering og som et grunnlag til deres beslutning av om komiteens vedtak skulle omgjøres eller ikke. I brev dat sier imidlertid Fylkesmannen nå at de ikke vil gå videre i sin vurdering av om kommunens vedtak av skal omgjøres eller om det ikke er grunnlag for dette. Fylkesmannen finner det mest hensiktsmessig at kommunen behandler klage fra Naturvernforbundet i hht ordinær klagebehandling. Ved evt oversendelse av klagesak for videre behandling, vil de be om at en settefylkesmann behandler denne for endelig vedtak. Klage på kommunens vedtak dat : Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag påklager det vedtaket som ble fattet i møte i Komite for Teknikk og miljø den i sak PS 35/15, om tillatelse til bygging av landbruksveg i Flåmarka. Tillatelse ble gitt til bygging av enkel traktorveg i vegklasse 8 i hht normaler for bygging av landbruksveger, men uten toppdekke med grus. Det ble ikke gitt tillatelse til bygging av bruer, til sammen 5 stk, for å sikre at det ikke åpnes for ferdsel med biler i området og gjennom dette legge økt press på naturverdiene i området. En viser til klagen dat fra Naturvernforbundet. Melding om vedtaket ble oversendt pr e-post etter telefonisk henvendelse til kommunen den Klagen er derfor mottatt 7 dager etter klagefristens utløp, som er 3 uker fra man blir gjort kjent med vedtaket. Naturvernforbundet fikk ikke tilsendt vedtaket fattet av komiteen den , som ble oversendt søkerne og Fylkesmannen. Naturvernforbundet leverte også inn en klage på vedtak om tillatelse til bygging av denne landbruksvegen i komite for Teknikk og miljø fattet den Denne klagen er datert , noe som var lenge etter klagefristens utløp, og etter at Fylkesmannen hadde omgjort kommunens vedtak. Kommunen fikk varsel fra Fylkesmannen om mulig omgjøring av dette vedtaket i brev dat , og vedtak om omgjøring av kommunens vedtak i brev dat Søknad om bygging av landbruksvegen ble med dette vedtaket avslått av Fylkesmannen med begrunnelse at kommunen hadde benyttet feil lovverk. Fylkesmannen mente at landbruksvegforskriften ikke kunne benyttes pga for liten landbruksmessig gevinst av tiltaket. Melhus kommune tok derfor ikke stilling til om klagen dat fra Naturvernforbundet skulle avvises eller tas til behandling i Søkerne i Flå Sameie påklaget så dette avslaget til Landbruksdirektoratet, og fikk medhold i sin klage. Landbruksdirektoratet konkluderte med at det er riktig å legge landbruksvegforskriften til grunn for søknadsbehandlingen. Fylkesmannens vedtak av ble med dette opphevet. Samtidig fant Landbruksdirektoratet at det var saksbehandlingsfeil hos kommunen fordi prinsippene i Naturmangfoldloven 8-12 ikke var vurdert tydelig nok i saksframstillingen, og at dette kan ha virket bestemmende på kommunens vedtak. Saken ble etter dette oversendt kommunen for ny behandling. Komite for Teknikk og miljø behandlet derfor saken på nytt i sitt møte

16 Naturvernforbundets må sies å ha rettslig klageinteresse i denne saken, hvor spørsmålet om naturverninteressene i området er av en slik karakter at en enkel landbruksveg / traktorveg uten toppdekke kan forringe disse verdiene. Klagen er imidlertid framsatt en uke etter klagefristens utløp. I 2014 kom det inn klage fra Naturvernforbundet på kommunens forrige vedtak mer enn 6 uker etter at vedtaket ble fattet. Den gang ba de selv om utsatt frist til med å komme med klage, men klagen kom først den Kommunens vedtak av er gitt utsatt iverksettelse av Fylkesmannen, og dette står fortsatt ved lag. Søkerne har derfor ikke startet opp arbeidet med landbruksvegen. Klagefrister, varsel om omgjøring og omgjøringsvedtak skjer midt i ferietiden. Naturvernforbundet fikk heller ikke tilsendt komiteens vedtak av Dette er momenter som skal hensyntas i vurderingen av om man skal ta en for sent innkommet klage til behandling. Konklusjon: I stedet for å fatte et vedtak om å avvise klagebehandling (noe som kan påklages av Naturvernforbundet), velger rådmannen å ta klagen fra Naturvernforbundet opp til behandling i Komite for Teknikk og miljø. Klagens innhold: Naturvernforbundet anfører at det ikke foreligger hjemmel i landbruksvegforskriften for å tillate bygging av enkel traktorveg uten toppdekke som vedtatt i sak PS 35/15 den Det foreligger ingen økonomisk gevinst av tiltaket eller landbruksmessig produksjon som vil kunne medføre noen gevinst, jfr deres klage dat Videre anføres det i klagen at saksbehandlingen ikke tilfredsstiller kravene i Naturmangfoldlovens 8-12 til en miljøfaglig vurdering som grunnlag for innstilling og beslutning i saken. Disse kravene i landbruksvegforskriften er etter deres mening heller ikke oppfylt (forskriftens 1-1 Formål). Rettslig utgangspunkt: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i lov av 27.mai 2005 nr 31 om skogbruk 7, og lov av 12.mai 1995 nr 23 om jord 3 og 11. «Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av vegframføringen». Naturmangfoldloven av nr 100. Den understreker at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur ( 1-formål). Forvaltningsprinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen at disse vurderingene er gjort. Vurderinger: Landbruksdirektoratet fastslo i sin klagebehandling og vedtak dat at denne søknaden skal behandles etter landbruksvegforskriften, da det er å anse at det er landbruksinteresser av større vekt bak vegsøknaden. Formålet med vegen tjener landbruksinteressene mer enn 50%.

17 Naturvernforbundet fremmer i sin klage påstand om at det ikke foreligger hjemmel i landbruksvegforskriften til å gi tillatelse til landbruksvegen, fordi det ikke er noen landbruksmessig produksjon som vil medføre økonomisk gevinst. De viser til gammel vegforskrift 3-3, som nå er flyttet til vegforskriftens 3-2 Vedtakets innhold m.v. Her heter det bl.a; «Vedtaket må bygge på at de landbruksressursene veien har betydning for skal kunne brukes på en rasjonell og regningssvarende måte». I hht rettspraksis er det rettslige utgangspunktet ved vurderingene at landbruksinteressene må utgjøre mer enn 50% av totalnytten, og at gevinsten må utgjøre mer enn 50% av vegkostnadene. Søknad om bygging av landbruksveg / seterveg i Flåmarka hadde et kostnadsoverslag på til sammen kr ,- med toppdekke grus og til sammen 5 bruer. Ved komiteens vedtak av ble det ikke tillatt bygd bruer og toppdekke med grus. En gjennomgang av kostnadsoverslaget vedlagt søknaden viser at kostnader til bruer er satt til kr ,-. Videre er det regnet inn kostnader til grus på til sammen kr ,-. Hvis man halverer grusbehovet som følge av bortfall av toppdekke på traktorvegen (den skal ha to spor med vegetasjon i midten), så utgjør dette ca kr ,-. Kostnadsoverslaget etter kommunens vedtak er derfor redusert, og da estimert til en reduksjon på ca kr ,-. Etter dette vil kostnadsoverslaget på traktorvegen komme på ca kr ,-. Søkerne har laget et eget vedlegg til komiteens behandling av vegsøknaden den Der gjengir de direkte inntekter som følge av skjøtsel av setervollene sine, samt anslår framtidige inntekter av tilskudd på beitende storfe i utmark. Tilskudd til skjøtsel av til sammen 7 setervoller, maks 5 daa hver, gir kr ,- i årlige inntekter. Inntekter fra tilskudd til beitedyr med til sammen 20 storfe i utmark utgjør kr 7.500,- i årlige tilskudd. Søkerne har tidligere pekt på inntekter av økt kjøttproduksjon ved at de får tilgang til beiteressursene på Flåmarka, samt verdier for samfunnet av at de bidrar til økt matproduksjon, og verdien av at kulturlandskapet holdes åpent og at seterbygningene blir ivaretatt. Dette er ikke verdsatt i kroner i søknaden. Videre er spart tid for å komme seg ut i marka ikke verdsatt (tilsyn med beitedyr m.m.) i kronebeløp. Ønsket om å være sikker på at man ikke blir stående fast med traktor og utstyr i bløt myr når man kjører utover til setrene, er heller ikke verdsatt med kronebeløp. Søkerne kan kjøre i landbruksøyemed med traktor og utstyr til setervollene, men har altså ønsket å få en traktorveg å kjøre etter, i stedet for å risikere kjøreskader på bløte partier utover marka. Rådmannen mener at tilskudd stilt til rådighet over jordbruksavtalen skal regnes inn i økonomien bak en landbruksveg. Eksempler på dette kan være; tilskudd i drift i vanskelig terreng, tilskudd til ordinær vegbygging (skogsbilveger), tilskudd til planting av skog, ulike miljøtilskudd (SMIL og RMP) som skjøtselstilskudd og tilskudd til storfe på utmarksbeite. Hvis man kapitaliserer (4%) kun det årlige skjøtselstilskuddet for setervollene, til sammen kr ,-, kommer man på kr ,- noe som er noe høyere enn de oppgitte vegkostnadene i selve søknaden. Hvis man kapitaliserer kun de årlige tilskuddene av storfe på utmarksbeite, samt inntekter av kjøttproduksjon på disse, så kommer man over 50% av vegkostnadene. Konklusjon: Traktorvegen vil føre til at landbruksressursene i Flåmarka; beiteverdiene og kulturlandskapsverdiene, kan brukes på en rasjonell og regningssvarende måte. Nytten av vegen overstiger 50% av vegkostnadene. Transport av landbruksutstyr kan skje uten fare for terrengskader, samt at gårdbrukerne sparer tid på lettere adkomst utover marka for bl.a tilsyn av beitedyra.

18 Videre anfører Naturvernforbundet i sin klage at saksbehandlingen ikke tilfredsstiller de krav Naturmangfoldloven og landbruksforskriften inneholder for ivaretagelse av naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. Landbruksdirektoratet opphevet kommunens vedtak av med den bakgrunn at det ikke framgikk av kommunens saksbehandling hvordan de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven ( 8-12) var brukt. De sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Komite for Teknikk og miljø behandlet derfor saken på nytt i sitt møte den En viser her til vedlagte saksutredning med rådmannens vurderinger i hht Naturmangfoldloven. En viser videre til tidligere saksutredning i saken, samt innkomne høringsuttalelser på høringsrundene. Her har Sør-Trøndelag Fylkeskommune avgitt uttalelse vedr. kulturminner, Fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger har avgitt uttalelser innenfor deres fagområder, samt internt i Melhus kommune ved skog- og viltfaglig ansvarlig. Miljøvernrådgiver i kommunen har ikke kommet med intern uttalelse, slik Landbruksdirektoratet skriver i sin saksvurdering. Rådmannen anser kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldloven 8) godt nok til at man kan fatte beslutning i saken. Naturbasen er sjekket ut for området, og vegen vil ikke komme i berøring med prioriterte arter. Det er ikke registret prioriterte arter i naturbasen eller andre registreringer i kommunen for dette området. Området er derimot registrert som prioritert viltområde (for liryper). En regional trekkveg for elg går også gjennom området. Området ansees også å ha viktige våtmarksområder for vadefugler. Området har også noen MiS-figurer. Traktorvegen vil ikke gi negative virkninger for leveområdene til disse artene. Videre vil traktorvegen komme i berøring med en registrert slåttemyr, som er en av 16 hittil registrerte slåttemyrer i kommunens kart for prioriterte naturområder. Traktorvegen krysser i ytterkant i nordlig del av slik slåttemyr, ved starten av traktorvegen et stykke sør for Rangåa. I Melhus er det svært mange slåttemyrer, og det er bare en brøkdel som er kartfestet hittil. Slåttemyrene rundt om i kommunen har i hovedsak lik skjebne; de gror igjen. For dokumentasjon av slike verdier for ettertiden, er det på trappene et prosjekt for utplukking av regionalt viktige områder som skal skjøttes aktivt mtp verdiene som ligger her. Et slikt område er foreslått på kommunegrensa mellom Orkdal og Skaun (Midtskogsvatnet), ikke langt fra Melhus kommune. Fagfolk som også bistår slåttemyrområdet Sølendet i Røros tilrår en strategi hvor det stilles midler til rådighet for slike regionale utplukkede områder. Området har registrerte kulturminner, men selve traktorvegen er ikke i berøring med disse. Føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven 9 ansees ikke relevant da kunnskapsgrunnlaget om området er godt nok. Når det gjelder Naturmangfoldloven 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, samt naturmangfoldloven 11 og 12 om kostnader ved miljøforringelse, miljøforsvarlige driftsmetoder, teknikker og veglinje, mener rådmannen at det er tatt hensyn til dette i rådmannens innstilling og i kommunens vedtak om å tillate bygging av enkel traktorveg uten toppdekke grus og uten bruer. Traktorvegen kan ikke benyttes til biltrafikk, men av landbruket selv som ellers lovlig kan kjøre traktorer i landbruksøyemed innover marka. Konklusjon: Rådmannen mener at bygging av en enkel traktorveg uten toppdekke med grus og uten bruer ikke vil gi negative virkninger for naturverdiene i området, eller for friluftslivet. Traktorvegen muliggjør lettere adkomst til setervollene og beiteressurser, og bidrar til å forebygge unødig terrengslitasje på myrområder for landbruksvirksomheten. Dette vil også være positivt for den som ferdes på tur i området, ved at man unngår skader og bløte partier i traseen. Traktorvegen muliggjør økt

19 matproduksjon basert på beiteressurser, og fortsatt ivaretagelse av flere setervoller langt ute på marka. Dette er også miljøtiltak, og viktig for samfunnet på lang sikt. Rådmannen finner etter en samlet vurdering at det ikke er grunnlag for å imøtekomme klagen fra Naturvernforbundet dat Det er hjemmel i landbruksvegforskriften for å tillate bygging av enkel traktorveg utover Flåmarka som vedtatt i Komite for Teknikk og miljø , da denne medfører at søkerne kan ta i bruk landbruksressurser i Flåmarka på en mer rasjonell og regningssvarende måte. Rådmannen mener det ikke er motstrid mellom landbruksvirksomheten og miljøverdiene som finnes i Flåmarka, men at både miljøet og landbruket vil kunne ivareta verdiene sine godt også i framtida med en traktorveg anlagt som i komiteens vedtak fattet

20

21

22 Arealforvaltning Saksbehandler Kristin Riaunet Telefon Dato Saksnr. 13/ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Oversendelse - mottat klage på kommunens vedtak i sak PS 35/15, bygging av landbruksveg i Flåmarka. Fylkesmannen i har i brev dat varslet kommunen om at det vurderes å omgjøre vedtak i sak PS 35/15, hvor det gis tillatelse til å bygge landbruksveg i Flåmarka. Kommunens vedtak er nå påklaget av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, i deres brev dat Vi vil med dette oversende klagen til Fylkesmannen, slik at den kan være med i vurderingene av om kommunens vedtak skal omgjøres eller ikke. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag fremmer de sammen momentene som Fylkesmannen skal vurdere, ved en eventuell omgjøring av kommunens vedtak. Mottat klage er en del av saken, og oversendes herved. Med hilsen Kristin Riaunet fagleder, landbruk Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Vedlegg: Klage fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag. Kopi: Flå Sameie v/trond Henrik Reitan, 7234 Ler. Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004576 : O: 1102-63-1 : Arve Fløysvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15.03.2011 5/11 innlandsfiskenemnd KLAGE

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 23 79 Vår dato 15.10.2012 Deres dato 23.08.2012 Vår referanse 2012/11018 423.1 Deres referanse 08/18199 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2010 15980/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/27 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak S Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Grethe Breimo e-post: fmnogbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 17 Vår ref: 2013/5226 Deres ref: Vår dato: 1 14.02.2014 Deres dato: Arkivkode: 323 Lovlighetskontroll

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/06 Formannskapet 26.01.

OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/06 Formannskapet 26.01. SORTLAND KOMMUNE Myndighet Arkiv: Q15 Saksmappe: 05/02733-1 Saksbehandler: Karl Peder Haugen Dato: 12.12.2005 OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG Utvalgssaksnr

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll - 1 - RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Landbruksnemnda Møtested: Regionkontor landbruk, Lillestrøm Dato: 04.03.2015 Tid: 17:00 19.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Johansen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: kl. 11.00 14.30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen Helga Bratås Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 15.10.2014 kl. 14:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 15.10.2014 kl. 14:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 15.10.2014 kl. 14:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei GBNR 092/080 - MIDLERTIDIG BRUKSENDRING - CAMPINGPLASS Administrasjonssjefens

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Indre Fosen Utvikling KF Marit og Jarle Bogen Deres ref: Dørndalsveien 160 Vår ref: 4213/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/2950 Dato: 06.04.2017 Side 1 Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

Gnr. 205 bnr. 2 Tordenhaugveien - Vedtak om bygging av landbruksvei

Gnr. 205 bnr. 2 Tordenhaugveien - Vedtak om bygging av landbruksvei ETAT FOR LANDBRUK Nygårdsgaten 114 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 69 36 landbruk@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Trond Ole Hjortland Hjortlandsvegen 220 5135 FLAKTVEIT Deres ref. Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06.

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06. Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/3329 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/1 Arkivsaksnr: 2014/2269-4 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/1 Arkivsaksnr: 2014/2269-4 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/1 Arkivsaksnr: 2014/2269-4 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.10.2014 Klage på Formannskapets vedtak om fradeling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE Innstilling til vedtak: Byrådet tar ikke klagen til følge og opprinnelig vedtak står. Saken sendes Fylkesmannen i Troms til endelig avgjørelse.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Aslak Søtvik Søtvik 7160 BJUGN Dato: 19. 06.2013 Aslak Søtvik - fradeling av tilleggsareal fra gnr. 36 bnr. 1 til gnr. 36 bnr. 15 Saksnr.: Eiendom.: Vedtak nr.: Saksb e

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven 2014 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Vi bryr oss om Finnmark! 0 Innhold Forord... 2 1 Innledning... 3 1.1 Hva er en dispensasjon... 3 1.2 Hva kan det

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1.

Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 27/1. Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2016/704-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Opparbeidelse av vei frem til fritidsbebyggelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/78-2 Ark.: GNR 108/49 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/16 Klagenemnda 25.01.2016 Saksbehandler: Atle Hermansen, ingeniør 108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for teknikk og miljø Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.09.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.12.2013, saksnr. 195/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-77 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018

SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 SAK 3/17: KLAGEBEHANDLING- LISENSFELLING AV JERV 2017/2018 Innkomne klager Naturvernforbundet WWF/ Foreningen våre rovdyr Rettslig klageinteresse I henhold til forvaltningsloven (fvl.) 28 har parter og

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Else-Margrethe Sletten Slettenvegen 19, 5258 BLOMSTERDALEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200816498/13 BBY 5351 09.09.2009 BYSAKBEH AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer