Bluetoothmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Bluetoothmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bluetoothmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Bluetoothmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering"

Transkript

1 _SE_Buch_dk.book Seite 1 Montag, 29. März : /2010 / Id.-Nr RTY xx Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Blåtannmodul Beskrivelse Montering Igangkjøring Betjening Bluetooth-moduuli Selostus Asennus Käyttöönotto Käyttäminen

2 _SE_Buch_dk.book Seite 2 Montag, 29. März :31 15 Oplysninger om varenummer Varenummeret på titelsiden består af fire oplysninger: RTY Produktionskendetegn Produktnummer xx Farvekendetegn 01 Landskendetegn Efterfølgende er altid kun produktnummeret oplyst. Henvisning: Vær inden installation og idriftsættelse venligst opmærksom på de generelle henvisninger i den aktuelle udgave af den korte TwinBus-anvisning. Produktbeskrivelse et anvendes som adgangskontrolsystem til berøringsfri identifikation af personer for f.eks. at udløse en automatisk døråbnerbetjening med berettigede bluetooth-mobiltelefoner. I forbindelse med bluetoothmodulet kan der tilmeldes op til 75 bluetooth-mobiltelefoner. Mobiltelefonerne indlæres pr. tastetryk og forespørgsel af en sikkerhedskode i modulet. Registreringsområdet for bluetooth-overførslen omfatter maks. 1,5 m. 1 2 Leveringsomfang Busforbinder Tekniske data Mål (h x b x d) i mm: 95 x 95 x 33 Spændingsforsyning over nettransformatoren Strømoptagelse TwinBus 5 ma Omgivelsestemperatur: -20 C til +60 Fugtighedsbeskyttelse stænkvandsbeskyttet 2

3 _SE_Buch_dk.book Seite 3 Montag, 29. März :31 15 Forudsætninger for montage Monteringsmåde Nødvendigt tilbehør Montering i ramme Montering et er egnet til indbygning i alle dørstationssystemet Portiers rammesystemer. Tag TwinBus apparatet og de medleverede dele ud af emballagen Tilslutning L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul i et TwinBus-anlæg. 3

4 _SE_Buch_dk.book Seite 4 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN I stand-alone-drift skal bluetoothmodulet bruge nettransformatoren til spændingsforsyningen. Klemmerne M / S giver en potentialfri kontakt til indkobling af funktionen på monteringsstedet. Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul som enkeltapparat. Idriftsættelse S Indstil driftsarten på DIP-kontakten Driftsart Kontaktindstilling uden ekstra taster ON* Ekstra taster 1 * Fabriksindstilling Henvisning: I driftsarten Ekstra taster kan der monteres en ekstra tast. Via denne åbnes døråbneren, når en allerede indlært mobiltelefon kommer ind på bluetoothmodulets modtagerområde. Dette tjener som en ekstra sikkerhed for at forhindre, at døren åbnes utilsigtet, når nogen kommer ind på modtagerområdet. 4

5 _SE_Buch_dk.book Seite 5 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN S Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul i driftsarten "Ekstra tast". Indlær mobiltelefon med bluetooth Arbejde Aktivér bluetooth-funktionen og modusen "Synlig". Fjern blændeafdækningen. Tryk på "tasten" i 3 sek., til signaltonen lyder. Slip "tasten". Tonefølge af ét trin lyder Vælg menupunktet "Bluetooth" og start søgningen. Vælg "add.ritto-w.key", etablér forbindelse, indtast en 10-cifret forbindelseskode. 5

6 _SE_Buch_dk.book Seite 6 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Modulet gemmer afstanden mellem mobiltelefon og modul. Modulet gemmer, der lyder en jævn, kort signaltone. Afslutning af indlæringsprocessen vises ved en højere, længere signaltone. Slet mobiltelefon Henvisninger indlæringsproces: Registreringsområdet mellem mobiltelefon og bluetoothmodul omfatter fra 3 cm til maksimalt 1,5 m. Afstanden må ikke ændres under programmeringsprocessen. Denne afstand gemmes som registreringsområdet for døråbning. Vær opmærksom på, at apparatet kun er konfigurerbart i 3 minutter, når der er trykket på programmeringstasten. Det er muligt, at mobiltelefonen først optager bluetoothmodulet som headset eller som internetforbindelse. Dette udgør dog ikke noget problem. Bekræft denne forespørgsel med JA. Hvis en mobiltelefon registreres og forbliver på registreringsområdet, registreres den først igen, når den "går" ud af registreringsområdet og "træder" ind på registreringsområdet igen, hvorved der skal være gået mindst 10 sekunder før genindtrædelse. Dermed skal det forhindres, at døråbneren konstant udløses, mens mobiltelefonen befinder sig på registreringsområdet. Arbejde Aktivér bluetooth-funktionen og modusen "Synlig". Fjern blændeafdækningen. 6

7 _SE_Buch_dk.book Seite 7 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Tryk på "tasten" i 6 sek., til signaltonen lyder. Slip "tasten", der lyder en tonefølge på to trin. Vælg menupunktet "Bluetooth" og start søgningen. Modulet søger mobiltelefoner med bluetooth. Vælg "del.ritto-w.key", opret forbindelse, indtast en 4-cifret slettekode. Modulet meddeler afslutning af sletningen akustisk. Henvisning: Vær opmærksom på, at apparatet kun er konfigurerbart i 3 minutter, når der er trykket på programmeringstasten. Indstilling af omskifterkommandoen fra bluetoothmodulet TwinBus-bluetoothmodulets omskifterkommando skal indlæres i netmodtageren Indstil omskifterkommandoen i netmodtageren Arbejde Åbn plexiglaslåget på netmodtageren

8 _SE_Buch_dk.book Seite 8 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Tryk på "P", til LED'en blinker gult. Gå ind på registreringsområdet med den indlærte mobiltelefon. Indkoblingskommandoen udløses, akustisk signal til bekræftelse ved dørstationen. Tryk på "P", til LED'en går ud. eller: Indstil omskifterkommandoen på omskifteren Arbejde Åbn plexiglaslåget på omskifteren Vælg driftsart "2-6" Tryk på "P", til LED'en blinker gult. Gå ind på registreringsområdet med den indlærte mobiltelefon. Omskifterkommandoen udløses, LED'en går ud. 8

9 _SE_Buch_dk.book Seite 9 Montag, 29. März :31 15 Nul stil til fabriksindstillingerne Arbejde Fjern blændeafdækningen. Tryk på "tasten" i >15 sek., til signaltonen lyder fire gange. Slip "tasten", der lyder en tonefølge på fire trin. et kan betjenes igen efter ca. 20 sek. 9

10 _SE_Buch_dk.book Seite 10 Montag, 29. März :31 15 Betjening For styring af døråbneren skal der komme en berettiget mobiltelefon ind på registreringsområdet. Til det formål aktiveres mobiltelefonens bluetooth-funktion. 10

11 _SE_Buch_dk.book Seite 11 Montag, 29. März :31 15 Uppgifter om artikelnummer Artikelnumret på titelsidan är sammansatt av fyra uppgifter: RTY modellbeteckning apparatnummer xx färgmarkering 01 landsbeteckning I fortsättningen anges endast apparatnumret. Hänvisning: Vi ber dig att före installation och idrifttagning av produkten läsa igenom de allmänna anvisningarna i den aktuella upplagan av kortinstruktionen för TwinBus. Apparatbeskrivning en används som åtkomstkontrollsystem för beröringsfri identifiering av personer, t ex för att utlösa automatisk dörröppning med behöriga Bluetoothmobiltelefoner. I kombination med en kan upp till 75 Bluetoothmobiltelefoner programmeras in. Programmering av mobiltelefoner i modulen sker med en knapptryckning och inmatning av en säkerhetskod. Täckningsområdet för Bluetoothöverföring är max 1,5 m. 1 2 Leveransomfång Busförbindare Tekniska data Dimensioner (B x H x D) i mm: 95 x 95 x 33 Spänningsförsörjning via nättransformator Strömupptagning TwinBus 5 ma Omgivningstemperatur: -20 C till +60 C Fuktskydd stänkvattenskyddad 11

12 _SE_Buch_dk.book Seite 12 Montag, 29. März :31 15 Förutsättningar för montering Monteringssätt Erforderliga tillbehör Montering i ram Montering en är lämplig för inbyggnad i ramsystem för porttelefonstationer Portier. Plocka upp TwinBus aggregatet och alla medföljande komponenter ur förpackningen Anslutning L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Kopplingsschema: Anslutning av en i en TwinBus-anläggning. 12

13 _SE_Buch_dk.book Seite 13 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN Vid separat drift behöver en en nättransformator för spänningsförsörjningen. Klämmorna M / S levererar en potentialfri kontakt för koppling av kundens funktion. Kopplingsschema: Anslutning av en som enskild apparat. Idrifttagning S Ställ in driftarten på DIL-omkopplaren Driftart Omkopplarens läge utan extra tryckknapp ON* Extra tryckknapp 1 *Inställning från fabrik Hänvisning: Med driftart extra tryckknapp kan en extra tryckknapp användas. Via denna knapp öppnas dörröppnaren, om en redan programmerad mobiltelefon kommer in i ens täckningsområde. Knappen är en extra säkerhetsåtgärd för att förhindra dörröppning, om man råkar komma in i täckningsområdet. 13

14 _SE_Buch_dk.book Seite 14 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN Kopplingsschema: S Anslutning av en med driftart "Extra tryckknapp". Inlärning av mobiltelefoner med Bluetooth Aktivitet Aktivera Bluetooth-funktionen och ställ in modus "synlig". Ta bort blindskyddet. Tryck på "tryckknappen" 3 sek, tills en signal utlöses. Släpp "tryckknappen". Enstegs-tonföljd utlöses. Välj menypunkten "Bluetooth" och starta sökning. Välj "add.ritto-w.key", etablera förbindelsen, mata in en 10-siffrig anslutningskod. 14

15 _SE_Buch_dk.book Seite 15 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Modulen sparar avståndet mellan mobiltelefon och modul. Modulen sparar, regelbundet återkommande kort ljudsignal. Avslutad inlärning indikeras med en högre, lång ljudsignal. Radera mobiltelefon Hänvisning för inlärningsprocedur: ens räckvidd för igenkänning av mobiltelefonen är 3 cm till maximalt 1,5 m. Ändra inte avståndet under programmeringen. Detta avstånd sparas som räckvidd för igenkänning för en dörröppning. Observera, att apparaten endast kan konfigureras inom 3 minuter efter tryckning på programmeringsknappen. Det är möjligt att din mobiltelefon i första ögonblicket uppfattas en som ett headset eller en internetförbindelse. Det utgör dock inget problem. Svara JA på denna fråga. Om en mobiltelefon registreras inom täckningsområdet och stannar kvar där, registreras det endast igen, när det "lämnar" täckningsområdet eller "återkommer" till området, varvid minst 10 sekunder måste ha gått före återkomsten. Detta ska förhindra, att dörröppnaren utlöses ständigt medan mobiltelefonen befinner sig inom täckningsområdet. Aktivitet Aktivera Bluetooth-funktionen och ställ in modus "synlig". Ta bort blindskyddet. 15

16 _SE_Buch_dk.book Seite 16 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Tryck på "tryckknappen" 6 sek, tills en signal utlöses. Släpp "tryckknappen", en tonföljd i två steg utlöses. Välj menypunkten "Bluetooth" och starta sökning. Modulen söker efter Bluetooth-programmerade apparater. Välj "del.ritto-w.key", etablera förbindelsen, mata in en 4-siffrig raderingskod. Modulen signalerar avslutad radering akustiskt. Hänvisning: Observera, att apparaten endast kan konfigureras inom 3 minuter efter tryckning på programmeringsknappen. Inställning av kopplingsorder från en Kopplingsordern från TwinBus en måste programmeras in i nätaggregatet Ställ in kopplingsordern i nätaggregatet Aktivitet Öppna plexiglaslocket på nätaggregatet

17 _SE_Buch_dk.book Seite 17 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Håll "P" intryckt, tills LED-lampan blinkar gult. Gå in i täckningsområdet med en programmerad mobiltelefon. En kopplingsorder utlöses, akustisk signal för bekräftelse vid dörrstationen. Håll "P" intryckt, tills LED-lampan slocknar eller: Ställ in kopplingsordern i nätaggregatet Aktivitet Öppna plexiglaslocket på kopplingsapparaten Välj driftart "2-6". Håll "P" intryckt, tills LED-lampan blinkar gult. 17

18 _SE_Buch_dk.book Seite 18 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Gå in i täckningsområdet med en programmerad mobiltelefon. Kopplingsordern utlöses, LED-lampan slocknar. Återställning till fabriksinställningar Aktivitet Ta bort blindskyddet. Tryck på "tryckknappen" >15 sek, tills en signal hörs fyra gånger. Släpp "tryckknappen", en tonföljd i fyra steg utlöses. en kan åter användas efter ca 20 sek. Manövrering För aktivering av dörröppnaren måste en programmerad mobiltelefon komma in i ens täckningsområde. Ställ därtill in mobiltelefonens Bluetooth-funktion. 18

19 _SE_Buch_dk.book Seite 19 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Forklaring til artikkelnummeret Artikkelnummeret på forsiden inneholder fire opplysninger: RTY Produksjonsidentifikasjon Apparatnummer xx Fargeidentifikasjon 01 Landidentifikasjon I det følgende oppgis kun apparatnummeret. Henvisning: Vennligst les de generelle henvisningene i den aktuelle versjonen av den kortfattede TwinBus bruksanvisningen. Apparatbeskrivelse Blåtannmodulenn blir brukt som adgangskontrollsystem for berøringsløs identifikasjon av personer, for eksempel for å løse ut en døråpnerfunksjon via godkjent blåtann-mobiltelefon. I sammenheng med blåtannmodulen kan opp til 75 blåtannmobiltelefoner godkjennes. Mobiltelefoner blir registrert i modulen ved å trykke en sikkerhetskode når man blir spurt om det. Dekningsområdet for overføring av blåtannsignaler er maks. 1,5 m. 1 2 Leveringsomfang 1. Blåtannmodul 2. Busskontakt Tekniske data Mål (b x h x d) i mm: 95 x 95 x 33 Spenningsforsyning via nettrafo Strømopptak TwinBus Omgivelsestemperatur: Fuktighetsbeskyttelse 5 ma -20 C til +60 C beskyttet mot vannsprut 19

20 _SE_Buch_dk.book Seite 20 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Forutsetninger for monteringen Monteringsart nødvendig tilbehør Montering i rammer Montering Blåtannmodulen er egnet for innbygning i alle dørstasjonene i Portier rammesystemer. Ta TwinBus-apparatet og de medleverte komponentene ut av emballasjen Tilkobling L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Koblingssplan: Tilkobling av blåtannmodulen til et TwinBus anlegg. 20

21 _SE_Buch_dk.book Seite 21 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul L N M S TA GN Ved drift alene trenger blåtannmodulen en nettrafo som spenningsforsyning. Klemmen M / S leverer en potensialfri kontakt for å koble funksjonen på byggesiden. Koblingsplan: Tilkoble blåtannmodulen som enkeltapparat. Igangkjøring S Innstill driftsmåten med DIP-bryteren Driftsart Bryterstilling uten tilleggstast ON* Tilleggstast 1 * Fabrikkinnstilling Henvisning: I driftsarten tilleggstast kan en tilleggstast kobles til. Via denne blir døråpneren aktivert hvis en innlært mobiltelefon når frem til blåtannmodulens dekningsområde. Dette sørger i tillegg for sikkerhet, ved å hindre at døren åpnes uønsket når noen kommer inn i dekningsområdet. 21

22 _SE_Buch_dk.book Seite 22 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul L N M S TA GN Koblingsplan: S Tilkobling av blåtannmodulen i driftsarten "Tilleggstast". Innlæring av en mobiltelefon med blåtann Aktivitet Aktiver blåtann-funksjonen og still inn modusen "Synlig". Fjern blinddeksel. Tast holdes inne i 3 sekunder, til signaltone høres. Slipp Tasten. Ettrinns tone høres Velg menupunkt "blåtann" og start søk. Velg "add.ritto-w.key", sett opp forbindelse, oppgi en 10-sifret tilkoblingskode. 22

23 _SE_Buch_dk.book Seite 23 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Modul lagrer avstand mellom mobiltelefon og modul. Modul lagrer, regelmessig gjentagende kort signaltone. Avslutning av innlæringsprosessen blir vist med en høyere, lang signaltone. Slette mobiltelefon Henvisninger til innlæringsprosessen: Dekningsrekkevidden mellom mobiltelefon og blåtannmodul er 3 cm til maks. 1,5 m. Ikke endre avstanden under programmeringsprosessen. Denne avstanden blir lagret som gjennkjenningsrekkevidde for en åpningsprosess. Vær oppmerksom på at modulen kun er konfigurerbar i 3 min. etter at programmeringstasten er trykket. Det er mulig at Deres mobiltelefon gjenkjenner blåtannmodulen i første omgang som headset eller Internettforbindelse. Dette er ikke noe problem. Bekreft dette spørsmålet med JA. Når en mobiltelefon gjennkjennes og den forblir i dekningsområdet, blir den kun nok en gang gjenkjent hvis den "går" utenfor dekningsområdet og deretter "inn" i området igjen, men kun etter at det har gått minst 10 sek. På denne måten forhindres det at døråpneren stadig utløses mens mobiltelefonen befinner seg i dekningsområdet. Aktivitet Aktiver blåtann-funksjonen og still inn modusen "Synlig". Fjern blinddeksel. 23

24 _SE_Buch_dk.book Seite 24 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Tast 6 holdes inne, til signaltone høres. Slipp Tasten, totrinns tone høres. Velg menupunkt "blåtann" og start søk. Modulen søker enheter med blåtann. Velg "add.ritto-w.key", sett opp forbindelse, oppgi en 4-sifret slettekode. Modulen melder avslutning av sletteprosessen med et akustisk signal. Henvisning: Vær oppmerksom på at modulen kun er konfigurerbar i 3 min. etter at programmeringstasten er trykket. Innstilling av koblingskommando fra blåtannmodulen TwinBus blåtannmodulens koblingskommando må innlæres i nettapparatet Innstill koblingskommandoen i nettapparatet Aktivitet Åpne pleksiglassdekselet på nettapparatet

25 _SE_Buch_dk.book Seite 25 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet "P" holdes inne, til LED blinker gult. Gå inn i dekningsområdet med en innlært mobiltelefon. Koblingskommando blir utløst, akustisk signal for bekreftelse på dørstasjonen. "P" holdes inne til LED slokner. eller: Innstill koblingskommandoen i nettapparatet Aktivitet Åpne pleksiglassdekselet på koblingsapparatet Driftsart "2-6" velges. "P" holdes inne, til LED blinker gult. 25

26 _SE_Buch_dk.book Seite 26 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Gå inn i dekningsområdet med en innlært mobiltelefon. Koblingskommando blir utløst, LED slukker. Tilbakestilling til fabrikkinnstilling Aktivitet Fjern blinddeksel. Tast holdes inne i >15 sek., til signaltone høres. Slipp Tasten, firetrinns tone høres. Blåtannmodulen kan etter ca. 20 sek. betjenes igjen. Betjening For å kunne styre døråpneren må det være en godkjent mobiltelefon i dekningsområdet til blåtannmodulen. Blåtannfunksjonen i mobiltelefonen må aktiveres for å få dette til. 26

27 _SE_Buch_dk.book Seite 27 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Artikkelinumero Alkusivun artikkelinumero koostuu neljästä osasta: RTY valmistustunnus laitteen numero xx väritunnus 01 maatunnus Jäljempänä ilmoitetaan vain laitteen numero. Ohje: Katso ennen asentamista ja käyttöönotto TwinBus-pikaoppaan uusimman painoksen yleiset ohjeet. Laitteen selostus Bluetooth-moduulia käytetään henkilöiden kosketuksettomaan tunnistamiseen, esim. oven automaattiseen avaamiseen Bluetooth-matkapuhelimella. Bluetooth-moduuliin voidaan liittää jopa 75 Bluetooth-matkapuhelinta. Matkapuhelimet paritetaan moduuliin painamalla painiketta ja syöttämällä turvakoodi. Bluetooth-yhteyden kantama on enintään 1,5 m. 1 2 Toimituksen sisältö 1. Bluetooth-moduuli 2. Väyläliitin Tekniset tiedot Mitat (k x l x s) mm: 95 x 95 x 33 Jännitteensyöttö verkkolaitteella Ottovirta TwinBus 5 ma Ympäristön lämpötila: -20 C C Kosteussuojaus roiskevesisuojattu 27

28 _SE_Buch_dk.book Seite 28 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Asennusedellytykset Asennustapa Tarvittavat varusteet Asennus kehykseen Asentaminen Bluetooth-moduuli voidaan asentaa Portier-kehysjärjestelmiin. Ota TwinBus-laite ja mukana toimitettava osat pakkauksesta Liittäminen L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Kytkentäkaavio: Bluetooth-moduuli liittäminen TwinBus-järjestelmään L N M S TA GN S Bluetooth-moduuli tarvitsee stand alone -käytössä virtalähteeksi verkkomuuntajan Liittimet M / S ohjaavat rakennuksen toimintaa potentiaalittomasti. Kytkentäkaavio: Yksittäisen Bluetooth-moduulin liittäminen 28

29 _SE_Buch_dk.book Seite 29 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Käyttöönotto Valitse toimintatapa DIP-kytkimellä. Toimintatapa Valitsimien asento Ei lisäpainiketta ON* Lisäpainike 1 *tehdasasetus Ohje: Kun toimintatapa on lisäpainike, lisäpainiketta voidaan käyttää. Ovi avataan painikkeella, jos Bluetooth-moduulin kuuluvuusalueelle tulee jo paritettu matkapuhelin. Näin estetään oven avaaminen vahingossa mentäessä kuuluvuusalueelle. L N M S TA GN Kytkentäkaavio: S Bluetooth-moduuli liittäminen, toimintapa "lisäpainike" 29

30 _SE_Buch_dk.book Seite 30 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Bluetooth-matkapuhelimen parittaminen Tehtävä Tulos Aktivoi Bluetooth- ja valitse tila "näkyvä". Poista umpikansi. Paina "painiketta" 3 s, kunnes merkkiääni soi. Vapauta "painike". Sarja ääniä soi Valitse "Bluetooth" ja aloita haku. Valitse "add.ritto-w.key", muodosta yhteys, syötä 10 merkin koodi. Moduuli tallentaa sen ja puhelimen välisen etäisyyden. Moduulin tallentaessa kuuluu säännöllinen lyhyt äänimerkki. Parituksen päätyttyä kuuluu korkeampi pitkä ääni. 30

31 _SE_Buch_dk.book Seite 31 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Parittamisohjeita: Matkapuhelimen ja Bluetooth-moduulin tunnistamisetäisyys vaihtelee 3 cm:stä enintään 1,5 metriin. Älä muuta etäisyyttä ohjelmoinnin aikana. Etäisyys tallennetaan tunnistusetäisyydeksi, joka käynnistää avaamiseen. Huomaa, että laitetta voidaan konfiguroida 3 minuutin ajan ohjelmointipainikkeen painamisesta. Matkapuhelin saattaa aluksi tunnistaa Bluetooth-moduulin kuulokemikrofoniksi tai Internetyhteydeksi. Tämä ei ole ongelma. Vastaa kysymykseen KYLLÄ. Kun matkapuhelin tunnistetaan ja pysyy tunnistusalueella, se tunnistetaan uudelleen vasta, kun se "poistuu" tunnistusalueella ja "tulee" uudelleen tunnistusalueelle. Poistumisen ja tulon välin on oltava vähintään 10 sekuntia. Sitten eteen ovenavaajan jatkuva toiminta, kun puhelin on tunnistusalueella. Matkapuhelimen poistaminen Tehtävä Tulos Aktivoi Bluetooth- ja valitse tila "näkyvä". Poista umpikansi. Paina "painiketta" 6 s, kunnes merkkiääni soi. Vapauta "painike", kaksoisäänimerkki soi. 31

32 _SE_Buch_dk.book Seite 32 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehtävä Tulos Valitse "Bluetooth" ja aloita haku. Moduuli etsii Bluetooth-kelpoisia laitteita. Valitse "add.ritto-w.key", muodosta yhteys, syötä 4 merkin poistokoodi. Moduuli antaa äänimerkin, kun poistaminen on päättynyt. Ohje: Huomaa, että laitetta voidaan konfiguroida vain 3 minuutin ajan ohjelmointipainikkeen painamisesta. Bluetooth-moduulin antaman kytkentäkäskyn säätäminen TwinBus-Bluetooth-moduulin kytkentäkäsky on opetettava verkkolaitteeseen Aseta käsky verkkolaitteeseen Tehtävä Tulos Avaa verkkolaitteen pleksilasikansi. Paina "P", kunnes keltainen LED vilkkuu. Mene paritetun puhelimen kanssa vastaanottoalueelle. Kytkentäkäsky annetaan, oviaseman äänimerkki soi. 32

33 _SE_Buch_dk.book Seite 33 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehtävä Tulos Paina "P", kunnes LED sammuu. tai: Aseta käsky kytkentälaitteeseen Tehtävä Tulos Avaa kytkentälaitteen pleksilasikansi Valitse toimintatapa "2-6". Paina "P", kunnes keltainen LED vilkkuu. Mene paritetun puhelimen kanssa vastaanottoalueelle. Kytkentäkäsky annetaan, LED sammuu. 33

34 _SE_Buch_dk.book Seite 34 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehdasasetusten palauttaminen Tehtävä Tulos Poista umpikansi. Paina "painiketta" >15 s, kunnes Merkkiääni soi neljä kertaa. Vapauta "painike", neliportainen äänimerkki soi. Bluetooth-moduuli on jälleen käytettävissä noin 20 s kuluttua. 34

35 _SE_Buch_dk.book Seite 35 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Käyttäminen Paritetun matkapuhelimen on oltava Bluetooth-moduulin vastaanottoalueella, joten oveenajan ohjaustoimisi. Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto. 35

36 _SE_Buch_dk.book Seite 36 Montag, 29. März : /2010 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright 2010 by Schneider Electric

Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning. Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning

Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning. Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning Rufanschaltrelais_7646_dk.book Seite Freitag,. Mai 008 :0 0/008 / Id.-Nr. 400 4 RTY 7646 000 0080-0 Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning Anropskoblingsrelé

Detaljer

Master. Portier adgangsmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Portier åtkomstmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

Master. Portier adgangsmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Portier åtkomstmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Buch_dk_Portier_Zugangsmodul_SE.book Seite 1 Montag, 29. März 2010 4:21 16 02/2010 / Id.-Nr. 400 235 331 RTY 1 8768 xx01 01384-0 Portier adgangsmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening Portier

Detaljer

TwinBus kamerafjernomskifter Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. TwinBus kameraomkopplare Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

TwinBus kamerafjernomskifter Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. TwinBus kameraomkopplare Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Kameraumschalter_495_SE_Buch_dk.book Seite Montag, 9. März 00 4:4 6 0/00 / Id.-Nr. 400 35 355 RTY 495 000 009-0 TwinBus kamerafjernomskifter Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening TwinBus kameraomkopplare

Detaljer

RTY 1 8783 XX01 RTY 1 8786 XX01 RTY 1 8787 XX01 RTY 1 8789 XX01

RTY 1 8783 XX01 RTY 1 8786 XX01 RTY 1 8787 XX01 RTY 1 8789 XX01 07/009 / Id.-r. 400 34 89 RTY 8783 XX0 RTY 8786 XX0 RTY 8787 XX0 RTY 8789 XX0 Portier kameramoduler Beskrivelse Montering Idriftsættelse Portier kameramoduler Beskrivning Montering Idrifttagning Portier

Detaljer

Trådløst sendeprintkort til indmuring Beskrivelse Montage Idrifttagning. UP-sändare Beskrivning Montage Idrifttagning

Trådløst sendeprintkort til indmuring Beskrivelse Montage Idrifttagning. UP-sändare Beskrivning Montage Idrifttagning UP_Funksender_7856_dk.book Seite 1 Montag, 2. Juni 28 7:5 19 4/28 / Id.-Nr. 4 233 386 RTY 1 7856 1 Trådløst sendeprintkort til indmuring Beskrivelse Montage Idrifttagning 125- UP-sändare Beskrivning Montage

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

400234750_Displaymodul_Acero_5194_2101_SE_Buch_dk.book Seite 1 Freitag, 9. Oktober 2009 1:50 13

400234750_Displaymodul_Acero_5194_2101_SE_Buch_dk.book Seite 1 Freitag, 9. Oktober 2009 1:50 13 000_Displaymodul_Acero_9_0_SE_Buch_dk.book Seite Freitag, 9. Oktober 009 :0 0/009 / Id.-Nr. 00 RTY 9 0 Beskrivelse Installation Montage Idrifttagning 0-0 Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Beskrivelse

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Installation_Video_Freisprechstelle_7835_dk.book Seite 1 Mittwoch, 28. Mai 2008 3:45 15. Beskrivelse Montage Idrifttagning

Installation_Video_Freisprechstelle_7835_dk.book Seite 1 Mittwoch, 28. Mai 2008 3:45 15. Beskrivelse Montage Idrifttagning Installation_Video_Freisprechstelle_7835_dk.book Seite 1 Mittwoch, 8. Mai 008 3:45 15 04/008 / Id.-Nr. 400 33 41 RTY 1 7835 7001 Video-dørkaldeanlæg Farve Beskrivelse Montage Idrifttagning Video-handsfree

Detaljer

Allmänt Installation Montage Idrifttagning. Dørstation/Netmodtagere Service. Dörrstation / nätapparater Service

Allmänt Installation Montage Idrifttagning. Dørstation/Netmodtagere Service. Dörrstation / nätapparater Service TwinBus_Kurzanleitung_7573_dk.book Seite Mittwoch, 4. Juni 008 0:0 0 04/008 / Id.-Nr. 400 33 37 RTY 7573 00 TwinBus kort vejledning Alment Installation Montage Idrifttagning Dørstation/Netmodtagere Service

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607..

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607.. Bruksanvisning Fingeravtrykksleser 607.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...6 Bruk...8 Kvitteringssignaler...9 Igangkjøring...10 Tilkoblingsklemmer...11 Montering...1

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Svarapparat handsfri 1280.. Apparatbeskrivelse Svarapparat handsfri hører til Gira porttelefonsystem og består av følgende deler: 3 4 5 2 1 6 1 Porttelefons-bustilkobling

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8 N 1. Innhold 2 1. Innhold 2. Montering, tilslutning og drift 3-5 3. Betjening 6 4. Visere 6 5. Innstilling 7 6. Forandre innstilling 8 6.1 Klokke og ukedag 8 6.2 Måned og år 9 6.2.1 AU = automatisk innstilling

Detaljer

RTY 1 8411 2001. Entravox-tuotepaketti Selostus Asennus Kδyttφφnotto Kδyttδminen Oviyksikkφ/verkkolaitteet Huolto

RTY 1 8411 2001. Entravox-tuotepaketti Selostus Asennus Kδyttφφnotto Kδyttδminen Oviyksikkφ/verkkolaitteet Huolto Entravox_Komplettpaket_84_dk.book Seite Freitag, 6. Juni 008 :7 04/008 / Id.-Nr. 400 33 356 RTY 84 00 003-0 Entravox Kompletpakke Alment Installation Montage Idrifttagning DΈrstation/Netmodtagere Service

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187 Lastarventil - konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Innbyggingshøyttaler 1258 00

Monterings- og bruksanvisning. Innbyggingshøyttaler 1258 00 Monterings- og bruksanvisning Innbyggingshøyttaler 1258 00 Apparatbeskrivelse Ved hjelp av innebygget høyttaler kan Gira porttelefonssystem integreres i postkasseanlegg, talevinduer, dørside-innbygg eller

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning. Transponderleseenhet

Bruksanvisning. Transponderleseenhet Bruksanvisning Transponderleseenhet 606.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...7 Bruk...9 Kvitteringssignaler...11 Igangkjøring...1 Tilkoblingsklemmer...13 Montering...14

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HSD 2 BiSec. Bruksanvisning Håndsender HSD 2 BiSecur. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Käsilähetin HSD 2 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HSD 2 BiSec. Bruksanvisning Håndsender HSD 2 BiSecur. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Käsilähetin HSD 2 BiSecur TR20A107 RE / 02.2012 SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HSD 2 BiSec Bruksanvisning Håndsender HSD 2 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HSD 2 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin HSD 2 BiSecur

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer