Bluetoothmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Bluetoothmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bluetoothmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Bluetoothmodul Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering"

Transkript

1 _SE_Buch_dk.book Seite 1 Montag, 29. März : /2010 / Id.-Nr RTY xx Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Blåtannmodul Beskrivelse Montering Igangkjøring Betjening Bluetooth-moduuli Selostus Asennus Käyttöönotto Käyttäminen

2 _SE_Buch_dk.book Seite 2 Montag, 29. März :31 15 Oplysninger om varenummer Varenummeret på titelsiden består af fire oplysninger: RTY Produktionskendetegn Produktnummer xx Farvekendetegn 01 Landskendetegn Efterfølgende er altid kun produktnummeret oplyst. Henvisning: Vær inden installation og idriftsættelse venligst opmærksom på de generelle henvisninger i den aktuelle udgave af den korte TwinBus-anvisning. Produktbeskrivelse et anvendes som adgangskontrolsystem til berøringsfri identifikation af personer for f.eks. at udløse en automatisk døråbnerbetjening med berettigede bluetooth-mobiltelefoner. I forbindelse med bluetoothmodulet kan der tilmeldes op til 75 bluetooth-mobiltelefoner. Mobiltelefonerne indlæres pr. tastetryk og forespørgsel af en sikkerhedskode i modulet. Registreringsområdet for bluetooth-overførslen omfatter maks. 1,5 m. 1 2 Leveringsomfang Busforbinder Tekniske data Mål (h x b x d) i mm: 95 x 95 x 33 Spændingsforsyning over nettransformatoren Strømoptagelse TwinBus 5 ma Omgivelsestemperatur: -20 C til +60 Fugtighedsbeskyttelse stænkvandsbeskyttet 2

3 _SE_Buch_dk.book Seite 3 Montag, 29. März :31 15 Forudsætninger for montage Monteringsmåde Nødvendigt tilbehør Montering i ramme Montering et er egnet til indbygning i alle dørstationssystemet Portiers rammesystemer. Tag TwinBus apparatet og de medleverede dele ud af emballagen Tilslutning L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul i et TwinBus-anlæg. 3

4 _SE_Buch_dk.book Seite 4 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN I stand-alone-drift skal bluetoothmodulet bruge nettransformatoren til spændingsforsyningen. Klemmerne M / S giver en potentialfri kontakt til indkobling af funktionen på monteringsstedet. Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul som enkeltapparat. Idriftsættelse S Indstil driftsarten på DIP-kontakten Driftsart Kontaktindstilling uden ekstra taster ON* Ekstra taster 1 * Fabriksindstilling Henvisning: I driftsarten Ekstra taster kan der monteres en ekstra tast. Via denne åbnes døråbneren, når en allerede indlært mobiltelefon kommer ind på bluetoothmodulets modtagerområde. Dette tjener som en ekstra sikkerhed for at forhindre, at døren åbnes utilsigtet, når nogen kommer ind på modtagerområdet. 4

5 _SE_Buch_dk.book Seite 5 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN S Forbindelsesplan: Tilslutning bluetoothmodul i driftsarten "Ekstra tast". Indlær mobiltelefon med bluetooth Arbejde Aktivér bluetooth-funktionen og modusen "Synlig". Fjern blændeafdækningen. Tryk på "tasten" i 3 sek., til signaltonen lyder. Slip "tasten". Tonefølge af ét trin lyder Vælg menupunktet "Bluetooth" og start søgningen. Vælg "add.ritto-w.key", etablér forbindelse, indtast en 10-cifret forbindelseskode. 5

6 _SE_Buch_dk.book Seite 6 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Modulet gemmer afstanden mellem mobiltelefon og modul. Modulet gemmer, der lyder en jævn, kort signaltone. Afslutning af indlæringsprocessen vises ved en højere, længere signaltone. Slet mobiltelefon Henvisninger indlæringsproces: Registreringsområdet mellem mobiltelefon og bluetoothmodul omfatter fra 3 cm til maksimalt 1,5 m. Afstanden må ikke ændres under programmeringsprocessen. Denne afstand gemmes som registreringsområdet for døråbning. Vær opmærksom på, at apparatet kun er konfigurerbart i 3 minutter, når der er trykket på programmeringstasten. Det er muligt, at mobiltelefonen først optager bluetoothmodulet som headset eller som internetforbindelse. Dette udgør dog ikke noget problem. Bekræft denne forespørgsel med JA. Hvis en mobiltelefon registreres og forbliver på registreringsområdet, registreres den først igen, når den "går" ud af registreringsområdet og "træder" ind på registreringsområdet igen, hvorved der skal være gået mindst 10 sekunder før genindtrædelse. Dermed skal det forhindres, at døråbneren konstant udløses, mens mobiltelefonen befinder sig på registreringsområdet. Arbejde Aktivér bluetooth-funktionen og modusen "Synlig". Fjern blændeafdækningen. 6

7 _SE_Buch_dk.book Seite 7 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Tryk på "tasten" i 6 sek., til signaltonen lyder. Slip "tasten", der lyder en tonefølge på to trin. Vælg menupunktet "Bluetooth" og start søgningen. Modulet søger mobiltelefoner med bluetooth. Vælg "del.ritto-w.key", opret forbindelse, indtast en 4-cifret slettekode. Modulet meddeler afslutning af sletningen akustisk. Henvisning: Vær opmærksom på, at apparatet kun er konfigurerbart i 3 minutter, når der er trykket på programmeringstasten. Indstilling af omskifterkommandoen fra bluetoothmodulet TwinBus-bluetoothmodulets omskifterkommando skal indlæres i netmodtageren Indstil omskifterkommandoen i netmodtageren Arbejde Åbn plexiglaslåget på netmodtageren

8 _SE_Buch_dk.book Seite 8 Montag, 29. März :31 15 Arbejde Tryk på "P", til LED'en blinker gult. Gå ind på registreringsområdet med den indlærte mobiltelefon. Indkoblingskommandoen udløses, akustisk signal til bekræftelse ved dørstationen. Tryk på "P", til LED'en går ud. eller: Indstil omskifterkommandoen på omskifteren Arbejde Åbn plexiglaslåget på omskifteren Vælg driftsart "2-6" Tryk på "P", til LED'en blinker gult. Gå ind på registreringsområdet med den indlærte mobiltelefon. Omskifterkommandoen udløses, LED'en går ud. 8

9 _SE_Buch_dk.book Seite 9 Montag, 29. März :31 15 Nul stil til fabriksindstillingerne Arbejde Fjern blændeafdækningen. Tryk på "tasten" i >15 sek., til signaltonen lyder fire gange. Slip "tasten", der lyder en tonefølge på fire trin. et kan betjenes igen efter ca. 20 sek. 9

10 _SE_Buch_dk.book Seite 10 Montag, 29. März :31 15 Betjening For styring af døråbneren skal der komme en berettiget mobiltelefon ind på registreringsområdet. Til det formål aktiveres mobiltelefonens bluetooth-funktion. 10

11 _SE_Buch_dk.book Seite 11 Montag, 29. März :31 15 Uppgifter om artikelnummer Artikelnumret på titelsidan är sammansatt av fyra uppgifter: RTY modellbeteckning apparatnummer xx färgmarkering 01 landsbeteckning I fortsättningen anges endast apparatnumret. Hänvisning: Vi ber dig att före installation och idrifttagning av produkten läsa igenom de allmänna anvisningarna i den aktuella upplagan av kortinstruktionen för TwinBus. Apparatbeskrivning en används som åtkomstkontrollsystem för beröringsfri identifiering av personer, t ex för att utlösa automatisk dörröppning med behöriga Bluetoothmobiltelefoner. I kombination med en kan upp till 75 Bluetoothmobiltelefoner programmeras in. Programmering av mobiltelefoner i modulen sker med en knapptryckning och inmatning av en säkerhetskod. Täckningsområdet för Bluetoothöverföring är max 1,5 m. 1 2 Leveransomfång Busförbindare Tekniska data Dimensioner (B x H x D) i mm: 95 x 95 x 33 Spänningsförsörjning via nättransformator Strömupptagning TwinBus 5 ma Omgivningstemperatur: -20 C till +60 C Fuktskydd stänkvattenskyddad 11

12 _SE_Buch_dk.book Seite 12 Montag, 29. März :31 15 Förutsättningar för montering Monteringssätt Erforderliga tillbehör Montering i ram Montering en är lämplig för inbyggnad i ramsystem för porttelefonstationer Portier. Plocka upp TwinBus aggregatet och alla medföljande komponenter ur förpackningen Anslutning L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Kopplingsschema: Anslutning av en i en TwinBus-anläggning. 12

13 _SE_Buch_dk.book Seite 13 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN Vid separat drift behöver en en nättransformator för spänningsförsörjningen. Klämmorna M / S levererar en potentialfri kontakt för koppling av kundens funktion. Kopplingsschema: Anslutning av en som enskild apparat. Idrifttagning S Ställ in driftarten på DIL-omkopplaren Driftart Omkopplarens läge utan extra tryckknapp ON* Extra tryckknapp 1 *Inställning från fabrik Hänvisning: Med driftart extra tryckknapp kan en extra tryckknapp användas. Via denna knapp öppnas dörröppnaren, om en redan programmerad mobiltelefon kommer in i ens täckningsområde. Knappen är en extra säkerhetsåtgärd för att förhindra dörröppning, om man råkar komma in i täckningsområdet. 13

14 _SE_Buch_dk.book Seite 14 Montag, 29. März :31 15 L N M S TA GN Kopplingsschema: S Anslutning av en med driftart "Extra tryckknapp". Inlärning av mobiltelefoner med Bluetooth Aktivitet Aktivera Bluetooth-funktionen och ställ in modus "synlig". Ta bort blindskyddet. Tryck på "tryckknappen" 3 sek, tills en signal utlöses. Släpp "tryckknappen". Enstegs-tonföljd utlöses. Välj menypunkten "Bluetooth" och starta sökning. Välj "add.ritto-w.key", etablera förbindelsen, mata in en 10-siffrig anslutningskod. 14

15 _SE_Buch_dk.book Seite 15 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Modulen sparar avståndet mellan mobiltelefon och modul. Modulen sparar, regelbundet återkommande kort ljudsignal. Avslutad inlärning indikeras med en högre, lång ljudsignal. Radera mobiltelefon Hänvisning för inlärningsprocedur: ens räckvidd för igenkänning av mobiltelefonen är 3 cm till maximalt 1,5 m. Ändra inte avståndet under programmeringen. Detta avstånd sparas som räckvidd för igenkänning för en dörröppning. Observera, att apparaten endast kan konfigureras inom 3 minuter efter tryckning på programmeringsknappen. Det är möjligt att din mobiltelefon i första ögonblicket uppfattas en som ett headset eller en internetförbindelse. Det utgör dock inget problem. Svara JA på denna fråga. Om en mobiltelefon registreras inom täckningsområdet och stannar kvar där, registreras det endast igen, när det "lämnar" täckningsområdet eller "återkommer" till området, varvid minst 10 sekunder måste ha gått före återkomsten. Detta ska förhindra, att dörröppnaren utlöses ständigt medan mobiltelefonen befinner sig inom täckningsområdet. Aktivitet Aktivera Bluetooth-funktionen och ställ in modus "synlig". Ta bort blindskyddet. 15

16 _SE_Buch_dk.book Seite 16 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Tryck på "tryckknappen" 6 sek, tills en signal utlöses. Släpp "tryckknappen", en tonföljd i två steg utlöses. Välj menypunkten "Bluetooth" och starta sökning. Modulen söker efter Bluetooth-programmerade apparater. Välj "del.ritto-w.key", etablera förbindelsen, mata in en 4-siffrig raderingskod. Modulen signalerar avslutad radering akustiskt. Hänvisning: Observera, att apparaten endast kan konfigureras inom 3 minuter efter tryckning på programmeringsknappen. Inställning av kopplingsorder från en Kopplingsordern från TwinBus en måste programmeras in i nätaggregatet Ställ in kopplingsordern i nätaggregatet Aktivitet Öppna plexiglaslocket på nätaggregatet

17 _SE_Buch_dk.book Seite 17 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Håll "P" intryckt, tills LED-lampan blinkar gult. Gå in i täckningsområdet med en programmerad mobiltelefon. En kopplingsorder utlöses, akustisk signal för bekräftelse vid dörrstationen. Håll "P" intryckt, tills LED-lampan slocknar eller: Ställ in kopplingsordern i nätaggregatet Aktivitet Öppna plexiglaslocket på kopplingsapparaten Välj driftart "2-6". Håll "P" intryckt, tills LED-lampan blinkar gult. 17

18 _SE_Buch_dk.book Seite 18 Montag, 29. März :31 15 Aktivitet Gå in i täckningsområdet med en programmerad mobiltelefon. Kopplingsordern utlöses, LED-lampan slocknar. Återställning till fabriksinställningar Aktivitet Ta bort blindskyddet. Tryck på "tryckknappen" >15 sek, tills en signal hörs fyra gånger. Släpp "tryckknappen", en tonföljd i fyra steg utlöses. en kan åter användas efter ca 20 sek. Manövrering För aktivering av dörröppnaren måste en programmerad mobiltelefon komma in i ens täckningsområde. Ställ därtill in mobiltelefonens Bluetooth-funktion. 18

19 _SE_Buch_dk.book Seite 19 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Forklaring til artikkelnummeret Artikkelnummeret på forsiden inneholder fire opplysninger: RTY Produksjonsidentifikasjon Apparatnummer xx Fargeidentifikasjon 01 Landidentifikasjon I det følgende oppgis kun apparatnummeret. Henvisning: Vennligst les de generelle henvisningene i den aktuelle versjonen av den kortfattede TwinBus bruksanvisningen. Apparatbeskrivelse Blåtannmodulenn blir brukt som adgangskontrollsystem for berøringsløs identifikasjon av personer, for eksempel for å løse ut en døråpnerfunksjon via godkjent blåtann-mobiltelefon. I sammenheng med blåtannmodulen kan opp til 75 blåtannmobiltelefoner godkjennes. Mobiltelefoner blir registrert i modulen ved å trykke en sikkerhetskode når man blir spurt om det. Dekningsområdet for overføring av blåtannsignaler er maks. 1,5 m. 1 2 Leveringsomfang 1. Blåtannmodul 2. Busskontakt Tekniske data Mål (b x h x d) i mm: 95 x 95 x 33 Spenningsforsyning via nettrafo Strømopptak TwinBus Omgivelsestemperatur: Fuktighetsbeskyttelse 5 ma -20 C til +60 C beskyttet mot vannsprut 19

20 _SE_Buch_dk.book Seite 20 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Forutsetninger for monteringen Monteringsart nødvendig tilbehør Montering i rammer Montering Blåtannmodulen er egnet for innbygning i alle dørstasjonene i Portier rammesystemer. Ta TwinBus-apparatet og de medleverte komponentene ut av emballasjen Tilkobling L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Koblingssplan: Tilkobling av blåtannmodulen til et TwinBus anlegg. 20

21 _SE_Buch_dk.book Seite 21 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul L N M S TA GN Ved drift alene trenger blåtannmodulen en nettrafo som spenningsforsyning. Klemmen M / S leverer en potensialfri kontakt for å koble funksjonen på byggesiden. Koblingsplan: Tilkoble blåtannmodulen som enkeltapparat. Igangkjøring S Innstill driftsmåten med DIP-bryteren Driftsart Bryterstilling uten tilleggstast ON* Tilleggstast 1 * Fabrikkinnstilling Henvisning: I driftsarten tilleggstast kan en tilleggstast kobles til. Via denne blir døråpneren aktivert hvis en innlært mobiltelefon når frem til blåtannmodulens dekningsområde. Dette sørger i tillegg for sikkerhet, ved å hindre at døren åpnes uønsket når noen kommer inn i dekningsområdet. 21

22 _SE_Buch_dk.book Seite 22 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul L N M S TA GN Koblingsplan: S Tilkobling av blåtannmodulen i driftsarten "Tilleggstast". Innlæring av en mobiltelefon med blåtann Aktivitet Aktiver blåtann-funksjonen og still inn modusen "Synlig". Fjern blinddeksel. Tast holdes inne i 3 sekunder, til signaltone høres. Slipp Tasten. Ettrinns tone høres Velg menupunkt "blåtann" og start søk. Velg "add.ritto-w.key", sett opp forbindelse, oppgi en 10-sifret tilkoblingskode. 22

23 _SE_Buch_dk.book Seite 23 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Modul lagrer avstand mellom mobiltelefon og modul. Modul lagrer, regelmessig gjentagende kort signaltone. Avslutning av innlæringsprosessen blir vist med en høyere, lang signaltone. Slette mobiltelefon Henvisninger til innlæringsprosessen: Dekningsrekkevidden mellom mobiltelefon og blåtannmodul er 3 cm til maks. 1,5 m. Ikke endre avstanden under programmeringsprosessen. Denne avstanden blir lagret som gjennkjenningsrekkevidde for en åpningsprosess. Vær oppmerksom på at modulen kun er konfigurerbar i 3 min. etter at programmeringstasten er trykket. Det er mulig at Deres mobiltelefon gjenkjenner blåtannmodulen i første omgang som headset eller Internettforbindelse. Dette er ikke noe problem. Bekreft dette spørsmålet med JA. Når en mobiltelefon gjennkjennes og den forblir i dekningsområdet, blir den kun nok en gang gjenkjent hvis den "går" utenfor dekningsområdet og deretter "inn" i området igjen, men kun etter at det har gått minst 10 sek. På denne måten forhindres det at døråpneren stadig utløses mens mobiltelefonen befinner seg i dekningsområdet. Aktivitet Aktiver blåtann-funksjonen og still inn modusen "Synlig". Fjern blinddeksel. 23

24 _SE_Buch_dk.book Seite 24 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Tast 6 holdes inne, til signaltone høres. Slipp Tasten, totrinns tone høres. Velg menupunkt "blåtann" og start søk. Modulen søker enheter med blåtann. Velg "add.ritto-w.key", sett opp forbindelse, oppgi en 4-sifret slettekode. Modulen melder avslutning av sletteprosessen med et akustisk signal. Henvisning: Vær oppmerksom på at modulen kun er konfigurerbar i 3 min. etter at programmeringstasten er trykket. Innstilling av koblingskommando fra blåtannmodulen TwinBus blåtannmodulens koblingskommando må innlæres i nettapparatet Innstill koblingskommandoen i nettapparatet Aktivitet Åpne pleksiglassdekselet på nettapparatet

25 _SE_Buch_dk.book Seite 25 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet "P" holdes inne, til LED blinker gult. Gå inn i dekningsområdet med en innlært mobiltelefon. Koblingskommando blir utløst, akustisk signal for bekreftelse på dørstasjonen. "P" holdes inne til LED slokner. eller: Innstill koblingskommandoen i nettapparatet Aktivitet Åpne pleksiglassdekselet på koblingsapparatet Driftsart "2-6" velges. "P" holdes inne, til LED blinker gult. 25

26 _SE_Buch_dk.book Seite 26 Montag, 29. März :31 15 Blåtannmodul Aktivitet Gå inn i dekningsområdet med en innlært mobiltelefon. Koblingskommando blir utløst, LED slukker. Tilbakestilling til fabrikkinnstilling Aktivitet Fjern blinddeksel. Tast holdes inne i >15 sek., til signaltone høres. Slipp Tasten, firetrinns tone høres. Blåtannmodulen kan etter ca. 20 sek. betjenes igjen. Betjening For å kunne styre døråpneren må det være en godkjent mobiltelefon i dekningsområdet til blåtannmodulen. Blåtannfunksjonen i mobiltelefonen må aktiveres for å få dette til. 26

27 _SE_Buch_dk.book Seite 27 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Artikkelinumero Alkusivun artikkelinumero koostuu neljästä osasta: RTY valmistustunnus laitteen numero xx väritunnus 01 maatunnus Jäljempänä ilmoitetaan vain laitteen numero. Ohje: Katso ennen asentamista ja käyttöönotto TwinBus-pikaoppaan uusimman painoksen yleiset ohjeet. Laitteen selostus Bluetooth-moduulia käytetään henkilöiden kosketuksettomaan tunnistamiseen, esim. oven automaattiseen avaamiseen Bluetooth-matkapuhelimella. Bluetooth-moduuliin voidaan liittää jopa 75 Bluetooth-matkapuhelinta. Matkapuhelimet paritetaan moduuliin painamalla painiketta ja syöttämällä turvakoodi. Bluetooth-yhteyden kantama on enintään 1,5 m. 1 2 Toimituksen sisältö 1. Bluetooth-moduuli 2. Väyläliitin Tekniset tiedot Mitat (k x l x s) mm: 95 x 95 x 33 Jännitteensyöttö verkkolaitteella Ottovirta TwinBus 5 ma Ympäristön lämpötila: -20 C C Kosteussuojaus roiskevesisuojattu 27

28 _SE_Buch_dk.book Seite 28 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Asennusedellytykset Asennustapa Tarvittavat varusteet Asennus kehykseen Asentaminen Bluetooth-moduuli voidaan asentaa Portier-kehysjärjestelmiin. Ota TwinBus-laite ja mukana toimitettava osat pakkauksesta Liittäminen L N a1 b a2 b a3 b L N M S TA GN S Kytkentäkaavio: Bluetooth-moduuli liittäminen TwinBus-järjestelmään L N M S TA GN S Bluetooth-moduuli tarvitsee stand alone -käytössä virtalähteeksi verkkomuuntajan Liittimet M / S ohjaavat rakennuksen toimintaa potentiaalittomasti. Kytkentäkaavio: Yksittäisen Bluetooth-moduulin liittäminen 28

29 _SE_Buch_dk.book Seite 29 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Käyttöönotto Valitse toimintatapa DIP-kytkimellä. Toimintatapa Valitsimien asento Ei lisäpainiketta ON* Lisäpainike 1 *tehdasasetus Ohje: Kun toimintatapa on lisäpainike, lisäpainiketta voidaan käyttää. Ovi avataan painikkeella, jos Bluetooth-moduulin kuuluvuusalueelle tulee jo paritettu matkapuhelin. Näin estetään oven avaaminen vahingossa mentäessä kuuluvuusalueelle. L N M S TA GN Kytkentäkaavio: S Bluetooth-moduuli liittäminen, toimintapa "lisäpainike" 29

30 _SE_Buch_dk.book Seite 30 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Bluetooth-matkapuhelimen parittaminen Tehtävä Tulos Aktivoi Bluetooth- ja valitse tila "näkyvä". Poista umpikansi. Paina "painiketta" 3 s, kunnes merkkiääni soi. Vapauta "painike". Sarja ääniä soi Valitse "Bluetooth" ja aloita haku. Valitse "add.ritto-w.key", muodosta yhteys, syötä 10 merkin koodi. Moduuli tallentaa sen ja puhelimen välisen etäisyyden. Moduulin tallentaessa kuuluu säännöllinen lyhyt äänimerkki. Parituksen päätyttyä kuuluu korkeampi pitkä ääni. 30

31 _SE_Buch_dk.book Seite 31 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Parittamisohjeita: Matkapuhelimen ja Bluetooth-moduulin tunnistamisetäisyys vaihtelee 3 cm:stä enintään 1,5 metriin. Älä muuta etäisyyttä ohjelmoinnin aikana. Etäisyys tallennetaan tunnistusetäisyydeksi, joka käynnistää avaamiseen. Huomaa, että laitetta voidaan konfiguroida 3 minuutin ajan ohjelmointipainikkeen painamisesta. Matkapuhelin saattaa aluksi tunnistaa Bluetooth-moduulin kuulokemikrofoniksi tai Internetyhteydeksi. Tämä ei ole ongelma. Vastaa kysymykseen KYLLÄ. Kun matkapuhelin tunnistetaan ja pysyy tunnistusalueella, se tunnistetaan uudelleen vasta, kun se "poistuu" tunnistusalueella ja "tulee" uudelleen tunnistusalueelle. Poistumisen ja tulon välin on oltava vähintään 10 sekuntia. Sitten eteen ovenavaajan jatkuva toiminta, kun puhelin on tunnistusalueella. Matkapuhelimen poistaminen Tehtävä Tulos Aktivoi Bluetooth- ja valitse tila "näkyvä". Poista umpikansi. Paina "painiketta" 6 s, kunnes merkkiääni soi. Vapauta "painike", kaksoisäänimerkki soi. 31

32 _SE_Buch_dk.book Seite 32 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehtävä Tulos Valitse "Bluetooth" ja aloita haku. Moduuli etsii Bluetooth-kelpoisia laitteita. Valitse "add.ritto-w.key", muodosta yhteys, syötä 4 merkin poistokoodi. Moduuli antaa äänimerkin, kun poistaminen on päättynyt. Ohje: Huomaa, että laitetta voidaan konfiguroida vain 3 minuutin ajan ohjelmointipainikkeen painamisesta. Bluetooth-moduulin antaman kytkentäkäskyn säätäminen TwinBus-Bluetooth-moduulin kytkentäkäsky on opetettava verkkolaitteeseen Aseta käsky verkkolaitteeseen Tehtävä Tulos Avaa verkkolaitteen pleksilasikansi. Paina "P", kunnes keltainen LED vilkkuu. Mene paritetun puhelimen kanssa vastaanottoalueelle. Kytkentäkäsky annetaan, oviaseman äänimerkki soi. 32

33 _SE_Buch_dk.book Seite 33 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehtävä Tulos Paina "P", kunnes LED sammuu. tai: Aseta käsky kytkentälaitteeseen Tehtävä Tulos Avaa kytkentälaitteen pleksilasikansi Valitse toimintatapa "2-6". Paina "P", kunnes keltainen LED vilkkuu. Mene paritetun puhelimen kanssa vastaanottoalueelle. Kytkentäkäsky annetaan, LED sammuu. 33

34 _SE_Buch_dk.book Seite 34 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Tehdasasetusten palauttaminen Tehtävä Tulos Poista umpikansi. Paina "painiketta" >15 s, kunnes Merkkiääni soi neljä kertaa. Vapauta "painike", neliportainen äänimerkki soi. Bluetooth-moduuli on jälleen käytettävissä noin 20 s kuluttua. 34

35 _SE_Buch_dk.book Seite 35 Montag, 29. März :31 15 Bluetooth-moduuli Käyttäminen Paritetun matkapuhelimen on oltava Bluetooth-moduulin vastaanottoalueella, joten oveenajan ohjaustoimisi. Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto. 35

36 _SE_Buch_dk.book Seite 36 Montag, 29. März : /2010 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright 2010 by Schneider Electric

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK. gateway R-/1/16(64)/64T680191 erten2005v6801-751-0110/09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T680191 fi ör din säkerhet da *V6801-751-01* ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product.

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer