Innholdsfortegnelse. NOR GES HIS TO RIE DEL 2 BOK 4 Om Ei rik Blod øks og hans be drif ter 47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. NOR GES HIS TO RIE DEL 2 BOK 4 Om Ei rik Blod øks og hans be drif ter 47"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning 7 Lis te over kart 15 BOK 3 Med en innføring i historien om Eirik Blodøks eller om forholdet mel lom Egil Skallagrimsson og Ei rik Blod øks og and re sa ker som gjel der Egil 17 Om Egils opp fost ring i hjem lan det, hans og fa rens ustyr li ge ge myt ter og bedriftene deres før de vendte tilbake til Nor ge 18 Om Egils be drif ter på Atl øy i kong Ei rik Blod øks og dron nin gens nær vær, dra pet på kon gens gårdsbestyrer, Bård, hvor dan Egil unn slapp dem som skul le for hø re ham, og ble be nå det av kon gen 21 Egils be drif ter i Kur land 26 Byen Lund i Skan di na via blir stor met, om Arnvid jarl, dra pet på Tor vald Ofse, om Øy vind Skrøya som ble bort vist til Harald Gormsson, plyndringstoktene til Tor olv og Egil gjen nom Frisland, for be re del se ne til krig mot Sach sen og Flan dern, og en de lig Eng land 29 Om Egils be drif ter i Eng land, dra pet på Tor olv, seie ren til kong Adalstein, og hans omtanke og gavmildhet mot Egil 33 Om de overveielser som noenlunde forener de ovennevnte beretningene med engelske historikere 43 Om Egils rei se fra Eng land til Nor ge og bryl lu pet med bro rens enke 45 BOK 4 Om Ei rik Blod øks og hans be drif ter 47 Om Ei rik Blod øks et ter føl gel se på tro nen, hans uvennskap med brødrene. Kongene i Trøn de lag og Vika, og om de råd slag nin ger som gikk fram og til ba ke dem imel lom 48 Egil Skallagrimsson sak sø ker Berg-On und, hus tru ens svo ger, på Gulatinget for å få til ba ke den ar ven svo ge ren had de til eg net seg. Kon gens ra se ri mot ham, udå den og det på før te ta pet 49 Kong Ei riks tokt til Vika, dra pet på de to brødrene hans, sønnene deres blir drevet på flukt og om rå de ne de res lagt un der hans herredømme. Berg-Onund får be skyt tel se mot et an grep fra Egil, og vi de re om kon gens barn 56 Egils hevn over Berg-On und, dra pet på bro ren Hadding, Fro de, lend man nen på Alrekstad og kongs søn nen Ragn vald. Plynd rin gen av Ask øy og Herd la, nid stan gen mot kon gen og dron nin gen. Egil ven der til ba ke til Is land og Skallagrim dør 58 Hå kon Adal steins fost re rei ser fra Eng land til Nor ge, om støt ten han fikk fra Sig urd jarl av Trøn de lag og et ter hvert fra folk flest, hvor dan han fikk kongetittelen, og den godheten han viste brorsønnene sine 64 Eirik flyk ter fra Nor ge og opp når lensherrerett over Northumberland un der Adalstein, kon ge av Eng land. Han om ven der seg til den krist ne tro, sam men med hus tru, barn og hele sitt føl ge. Om kong Hå kons mest bruk te residenser 72 9

2 Egil fal ler i kon gens makt, Arinbjørns tro skap mot ham som er svært min ne ver dig, hans un der støt tel se overgår troskapen. Egil vender tilbake til Adalstein 75 Anbefalingsbrevet kong Adalstein sendte Håkon angående arven etter Tor stein, her se i Vika, og an gå en de Egil og tilbakeførselen av den omdiskuterte ar ven som hør te til Egils hus tru. Berg-On und tok den, og bro ren Atle Skam me be holdt den. Om beg ges rei se tilbake til Norge 82 Egil og Tor stein kom mer til Hå kon Adal steins fost re. Egils mø ter med Ljot og Atle Skam me. Beg ge blir drept, og Egil drar til ba ke til Is land 84 0 Om kong Adalsteins døds år og dag, hvor dan kong Ei rik plynd ret de de le ne av Eng land som kong Ed mund råd de over. Dra pet på Ei rik og san gen i hans be gra vel se 91 BOK 5 Håkon Adalsteinsfostres bedrifter 97 Håkon fordriver danene som har an gre pet og plynd ret i Vika. Han for føl ger dem til Jyl land, fø rer krig mot dem og plynd rer Sjæl land, Skå ne og Gautland. Om Trygg ve, lend mann i Vika 98 Om Egils rei se for å møte Arinbjørn i Nor ge. Ved Arinbjørns mel lom komst for sø ker han å vin ne til ba ke det byt tet han skul le hatt et ter dra pet på Ljot, men som ble over ført til den kon ge li ge kas se. Kon gens uvenn li ge svar og Arinbjørns venn lig het 100 Om Arinbjørns av rei se fra Nor ge, hans plynd rings tok ter og over gang til eirikssønnene. Egil føl ger ham først, men ven der snart til ba ke til Nor ge. Eirikssønnene vin ner til flukt i Dan mark og an gri per Nor ge med hyp pi ge inn fall. Tryggve, sjællenderne og hallendingene slår til ba ke mot dem 103 Om orknøyjarlene som ikke hadde noen re spekt for Hå kons myn dig het. Om ar ve føl gen de res og vis se ting de gjorde 106 Om Egils rei se til Vermland for å kre ve kon gens inn tek ter av Arnvid jarl, som ble mis tenkt for å ha gitt dem til kon gens bud brin ge re, som to gan ger ble sendt til ham, og så for å ha drept dem på til ba ke rei sen og for å ha over ført pen ge ne til eget bruk. Om dra pet på dem som ble sendt for å slut te seg til jar lens liv vak ter, og om tilbakebetalingen av pengene 108 Om de sis te gjer nin ge ne til Egil, hans død, be gra vel se og et ter kom me re 118 Hvor dan kong Hå kon brak te Jemt land un der sitt her re døm me og frem met kris ten dom men for sine un der såt ter 124 Hvor dan kris ten dom men ble på lagt av kon gen på Frostatinget 127 Kon gen blir tvun get av sine bor ger e til å ofre til av gu de ne Om eirikssønnenes an grep på Vika, forliket mellom trønderne og kongen, sla get ved Avalds nes, dra pet på Gudt orm, Eiriks tilhengere flyk ter, og bål blir satt opp gjennom hele kongedømmet Om kam pen med eirikssønnene på Freidarøy og dra pet på kong Gam le

3 2 Om den sis te kri gen kong Hå kon før te mot eirikssønnene, hans ba ne sår og på føl gen de død Om de to is len din ge ne som del tok i den ne kri gen, og om and re som ser ut til å ha brakt vi de re kunn ska pen om dis se be gi ven he ter til is len din ge ne, og om Saxos vill fa rel se En minnetale over Håkon Om nybyggerne fra Nordmøre som flyt tet til Is land un der Hå kons sty re 157 BOK 6 Om Ha rald Grå fell og gunnhildssønnenes be drif ter 163 Om kongerikets arvefølge og de juridiske begrensingene på blodøkssønnenes og de andre småkongenes tronfølge. Om feidene mellom hoffmennene, Øyvind Skal de spil les tro fast het og hen gi ven het overfor sin tidligere herre, hans urokkelige fast het og på føl gen de fare 164 Om fre den mel lom gunnhildssønnene, små kon ge ne og Sig urd La de jarl, og den svikefulle talen til moren, Gunnhild 168 Om dra pet på Sig urd jarl, kri gen mel lom hans sønn Hå kon og gunnhildssønnene, og løs nin gen på kon flik ten Hå kon får en sønn, Ei rik jarl. Om for li ke ne mel lom Hå kon og kon ge ne Gudrød og Trygg ve og om dra pet på kon ge ne 175 Om Ha rald Grenske, sønn av Gudrød, og hans flukt fra Nor ge til Sve ri ge. Hvor dan Skoglar-Toste gjor de ham til med sol dat, og om Skoglar-Tostes dat ter, Sig rid 179 Om ti den før Olav Trygg va son ble født, hvor dan han ble for fulgt av Gunn hild og søn ne ne hen nes så snart han kom til ver den, og hvor dan han ble brakt i sikkerhet i Sverige 180 Om forholdet mellom kongene og jarlen, de res uover ens stem mel ser, og hvor dan Håkon fikk til nav net «den gode» 186 Om dra pet på Sig urd Sle va et ter be ret nin gen om at han vold tok her sen Klypps hustru. Om ættetavlen hans Om dra pet på Grjotgard jarl, Hå kons plynd rin ger i øst og hans til nær mel ser til Ha rald Blå tann, Dan marks kon ge. Gunnhildssønnenes erob ring av Trøn de lag og dra pet på kong Er ling Om Gull-Ha rald, som tok opp spørsmålet om delingen av kongeriket Danmark. Om råd slag nin gen han had de med kon gen og Hå kon jarl om den ne viktige saken Om rå det om å kvit te seg med Ha rald Grå fell ved hjelp av svik, som danskekongen fikk av Hå kon jarl Om delegasjonen danskekongen sendte til Nor ge for å in vi te re kong Grå fell un der på skudd av at han skul le få Jyl land for å let te fol kets nød Om kon gen Grå fells rei se til Dan mark, Gull-Ha ralds felt tog mot ham og Hå kons pla ner om å fjer ne dem beg ge fra de le ven des rek ker Om Gull-Ha ralds drap på Ha rald Grå fell i Jyl land, dra pet på Arinbjørn, min ne ord om Ha rald

4 6 Gull-Ha rald blir drept av Hå kon jarl, Blå tanns rei se til Nor ge, hvor dan fol ket i Vika gikk over på hans side, inn set tin gen av Ha rald Grenske og Hå kon jarl, fluk ten til Gunn hild og søn ne ne hen nes, den utro li ge his to ri en for talt av mun ken Theodoricus og Flatøyboka, et min ne ord om Gunn hild Forskjellige beviser og beregninger om års tal let for Ha rald Grå fells død Om is len din gen Ruts fa mi lie, hans rei se til Nor ge for å kre ve til ba ke sin arv som var tatt i be sit tel se av Sote og hans halv bror Ossur, hvor dan Gunn hild inviterte dem til å tilbringe vinteren sam men med hen ne, hvor dan hun an be fal te Rut til sin sønn, kon gen, og hvor dan han ble tatt opp i kon gens føl ge, Gunn hilds god het over for ham som end te i be gjær og kåt skap Hvor dan Rut for fulg te Sote til Danmark, møtet med vikingen Atle, og hvor dan Sote ble drept av Gudrød, og Ruts tilbakevending til Norge, hans til ba ke komst til sitt hjem land, en min ne ta le av Rut, om Mel kor ka, dat te ren til Myrkjartan, kon gen av Ir land, hvor dan hen nes sønn Olav Påfugl nektet å overta kongedømmet Ir land, og hans opp hold hos Gunn hild, hvis kåthet vi allerede har beskrevet Om Harald Gråfells måtehold overfor Geir, som had de drept et hoffmedlem, bann ly sin gen av den sam me Geir og føl ge sven nen hans, Hord, til Vest-Gautland, tilbakekomsten til hjem lan det de res, og hvor dan de be gyn te med lan de veis rø ve ri der, hvor dan de ble drept, og den utrolige tapperheten til Hords hustru 225 BOK 7 Om bedriftene til Harald Blåtann, kon ge av Dan mark og Nor ge 227 Et kort sammendrag av tidligere hendelser: Håkon jarl driver Gunnhild og hennes sønner fra deres kongedømme og gjen inn fø rer he den dom men. Frukt ba re år kommer tilbake 228 Om Hå kon og Ragnfrøds be drif ter og de res re sul tat 230 Ei rik, sønn til Hå kon jarl, dre per Tidende-Skofte (den såkalte pratmakeren). Så går han i land flyk tig het i Dan mark og blir hed ret av kong Ha rald, som gir ham tit te len jarl. Han blir satt til å sty re Vingulmark og Ro me ri ke. Tor gils, som er fos terfa ren til Ørrabein, blir sendt av Hå kon til Suderøyene for å kre ve inn skatt 232 En kort beskrivelse av bedriftene til Ha rald som er re le van te for min be skri vel se av Nor ges his to rie 236 Om gjer nin ge ne til Palnatoke i Eng land og Vendland et ter at han for lot Dan mark, hans styre som øverstkommanderende i Joms borg og lo ve ne han inn før te 239 Om kei ser Otto den and res møte med Ha rald Blå tann og hjel pen Hå kon jarl gav 242 Om Hå kon jarls fra fall fra kris ten dom men 247 Om kong Ha ralds tokt til Nor ge og øde leg gel sen han på før te lan det

5 Om stormennene i Jomsborg, deres utseende, evner, krangelen mellom deres for eld re og resultatet av kran ge len Hvor dan Bue og hans bror Sig urd og Vagn Åke son slut tet seg til fel les ska pet i Joms borg Om Styr bjørns tokt og hvor dan han stormet Jomsborg Om kong Ha ralds død 262 BOK 8 Om gjer nin ge ne til Svein, kon ge av Dan mark og de ler av Nor ge, og Hå kon jarl på Lade 267 Svein Tjugeskjegg et ter føl ger sin far Harald i kongedømmet Danmark og pro vin se ne i Nor ge fra øst så langt som Lin des nes og Opp lan de ne. Han in vi te rer Palnatoke til å del ta i sin fars be gra vel ses se re mo ni, men blir lurt av hans unnskyldning og utsetter arveølet til be gyn nel sen av den tred je vin te ren 268 Palnatoke ankommer arveølet med et stør re føl ge. Han an kla ges for å ha drept kon gen, og en pil frem set tes som be vis; han dre per Fjolne og røm mer. Han dør i Joms borg 271 Sigvalde etterfølger Palnatoke i prefekturet Jomsborg, løsner på di sip li nen og gif ter seg med dat te ren til Burisleiv. Han lu rer kong Svein og tar ham til Joms borg og for so ner kon ge ne 274 Et ter at Strut-Ha rald og Vesete var døde, ar ran ge rer Svein et ar ve øl for å gjen nom fø re be gra vel ses se re mo ni en. Han inviterer Sigvalde og jomsvikingene, som kom mer 279 Om løf te ne av gitt av kon gen og jomsvikingene 281 Om jomsvikingenes tokt til Norge 287 Om Hå kon jarls for be re del ser til å møte vikingene 290 Om jomsvikingenes fremrykning til Hjørungavåg 293 Om oppstillingen av kampformasjonene Om islendingene som deltok i slaget Om sla gets gang Om Sigvaldes flukt Om Vagn og hans føl ge sven ner Om en gransking av vi kin ge nes mot Om Ei rik jarl, som spar te li vet til fan ge ne, og hva som skjed de med dem som spil te en mer ære full rol le i det te sla get på beg ge sider Om beretningene i krønikene Om sty ret til Hå kon jarl og Ha rald Grenskes død, og kong Sveins rei se til Eng land

6 8 Om forandringen i Håkons vesen, hans pla ner om å styr te Olav Trygg va son og bort sen din gen av Tore Klak ka Om rei sen til Olav Trygg va son og hans mor fra Sve ri ge og de res fan gen skap Om dron ning Ast rids fryk te li ge ulyk ke, hvor dan hun ble tvun get i land flyk tig het og kjøpt ut av trell dom, og om hen nes nye giftemål og barn Om Olav Tryggvasons bedrifter i Russ land Om Olavs gif ter mål med Geira, dat te ren til kong Burisleiv, og hans be drif ter i Vendland Om be drif te ne til Olav ved Danevirkes forsvarsverker Om pres ten Tangbrand Om den gud dom me li ge og mi ra ku lø se be fri el sen av Olav, om det drøm me sy net han opp lev de, hans rei se til Grekenland, be gyn nel sen til hans krist ne be kjen nel se og om ven del sen av Russ land til kris ten dom men Olav blir døpt på Syllingene Om Olavs ek te skap med Gyda, en ken et ter en jarl Om pres ten Tangbrand Om forskjellige beretninger Om fel len som Tore Klak ka la og Olavs sei las til Orkn øye ne Om gjer nin ge ne til Olav på Suderøyene Om Olavs over fart fra Orkn øye ne, hans an komst til Nor ge, hvor dan han konsulterte en finsk spå mann og Tore Klakkas død Om opp rø ret mot Hå kon jarl, hans flukt, an koms ten til Olav og dra pet på Er lend og jar lens gjem me sted Om bøn de nes valg av Olav til kon ge, kunn gjø rin gen av ham som kon ge, le tin gen et ter og dra pet på jar len Min ne ord om Hå kon og om det tvil som me ved den van li ge be reg nin gen av hans regjeringstid 371 VED LEGG TIL LI VET TIL HÅ KON JARL Om Tor leiv Jarl eskald 374 Om Hå kon jarls gru som het mot søn ne ne til Njål og grun ne ne til det 381 Personregister

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer