Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1361

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1361 http://de.yourpdfguides.com/dref/179916"

Transkript

1 Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung Gebrauchsanweisung Gebrauchsanleitung Betriebsanleitung Benutzerhandbuch

2 Handbuch Zusammenfassung: - mixingsoftingredients,e.g.pancakebatteror mayonnaise. - pureeingcookedingredients,e.g.formakingbaby food. 1 Attach the blender bar to the motor unit (`click') (Fig. 2). 2 Immerse the blade guard completely in the ingredients (Fig. 3). Chopper (hr1364/1363 only) Thechopperisintendedforchoppingingredientssuchas nuts,meat,onions,hardcheese,boiledeggs,garlic,herbs, drybreadetc. The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl and during cleaning. 1 Put the chopper blade unit in the chopper bowl (Fig. 5). 2 Put the ingredients in the chopper bowl. 3 Put the coupling unit onto the chopper bowl (Fig. 6). 4 Fasten the motor unit onto the chopper bowl (`click') (Fig. 7). 5 Switch the appliance on by pressing the normal or turbo speed button., If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, loosen them by adding liquid or using a spatula., Always let the appliance cool down after chopping meat. Connect the whisk to the coupling unit (Fig. 8). 2 Connect the coupling unit to the motor unit (`click') (Fig. 9). 3 Put the ingredients in a bowl. Tip: Use a large bowl for the best result. 10) 5 Continue with turbo speed after approx. 1 minute by pressing the turbo speed button. chopperbowlbeforecleaning. 3 The blade unit of the blender bar and the whisk can also be cleaned while still attached to the motor unit by immersing them in warm water with some washing-up liquid and letting the appliance run for a while. 4 Wipe the motor unit and the whisk coupling unit (HR1364/HR1362 only) with a moist cloth. Do not immerse the motor unit and the whisk coupling unit (HR1364/1362 only) in water., Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment (Fig. 11). important Readthisusermanualcarefullybeforeyouusethe applianceandsaveitforfuturereference. Danger Neverimmersethemotorunitinwateroranyother liquid,norrinseitunderthetap.onlyuseamoist clothtocleanthemotorunit. Warning Checkifthevoltageindicatedontheappliance correspondstothelocalmainsvoltagebeforeyou connecttheappliance. Donotusetheapplianceiftheplug,themainscord orotherpartsaredamaged. Ifthemainscordisdamaged,youmusthaveit replacedbyphilips,aservicecentreauthorisedby Philips or similarly qualified persons in order to avoid ahazard. Neverlettheappliancerununattended. Thisapplianceisnotintendedforusebypersons (includingchildren)withreducedphysical,sensory ormentalcapabilities,orlackofexperienceand knowledge,unlesstheyhavebeengivensupervision orinstructionconcerninguseoftheappliancebya personresponsiblefortheirsafety. Childrenshouldbesupervisedtoensurethatthey donotplaywiththeappliance. Donottouchtheblades,especiallywhenthe applianceispluggedin.thebladesareverysharp. Ifthebladesgetstuck,unplugtheappliancebefore youremovetheingredientsthatblocktheblades. Caution Alwaysunplugtheappliancefromthemainsbefore youassemble,disassembleormakeadjustmentsto anyoftheaccessories. Thisapplianceisintendedforhouseholduseonly. Donotexceedthequantitiesandprocessingtimes indicatedinthetable. Donotprocessmorethanthreebatcheswithout interruption.lettheappliancecooldowntoroom temperaturebeforeyoucontinueprocessing. guarantee & service Ifyouneedinformationorifyouhaveaproblem,please visitthephilipswebsiteatwww.philips.comorcontact thephilipscustomercarecentreinyourcountry(you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,gotoyourlocalphilipsdealerorcontactthe ServiceDepartmentofPhilipsDomesticAppliancesand PersonalCareBV. Blending quantities and preparation times Ingredients Fruits & vegetables Babyfood, soups & sauces Batters Shakes & mixeddrinks Blending quantity g ml ml ml Time 60sec. 60sec. 60sec. 60sec. - Chopping quantities and preparation times Ingredients Meat & fish Herbs Cheese Nuts Chopping quantity 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Time 5x1sec. 5sec. 5x1sec. 3x5sec. 2x 10sec. Onions & eggs 100g - - Whisking quantities and preparation times Ingredients Cream Egg whites Whisking quantity 250ml 4eggs Time 70-90sec. 120sec. - Electromagnetic fields (EMF) ThisPhilipsappliancecomplieswithallstandards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properlyandaccordingtotheinstructionsinthisuser manual, the appliance is safe to use based on scientific evidenceavailabletoday. Overheat protection Thisapplianceisequippedwithoverheatprotection.Ifthe applianceoverheats,itswitchesoffautomatically. Unplug theapplianceandletitcooldownfor5minutes.then putthemainsplugbackintothewallsocketandswitch ontheapplianceagain.pleasecontactyourphilipsdealer oranauthorisedphilipsservicecentreiftheoverheat protectionisactivatedtoooften. Before first use Thoroughlycleanthepartsthatwillcomeintocontact with food before using the appliance for the first time (seechapter`cleaning'). Preparing for use 1 Let hot ingredients cool down before chopping them or pouring them into the beaker (max. temperature 80 C). 2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them. 3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket /9 Dansk A B C D E F G H I J generel beskrivelse (fig. 1) Normalhastighedsknap Turbohastighedsknap Motorenhed Blenderstav Koblingsenhedtilpiskeris(kunHR1364/HR1362) Piskeris(kunHR1364/HR1362) Koblingsenhedtilhakker(kunHR1364/HR1363) Knivenhedtilhakker(kunHR1364/HR1363) Hakkeskål(kunHR1364/HR1363) Bæger sådan bruges apparatet stavblender Stavblenderenerberegnettil: - blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter,sauce,frugtjuice,suppe,mixede drinksogshakes. - mixningafblødeingredienser,f.eks.pandekagedej ellermayonnaise. - pureringafkogteingredienser,f.eks.vedtilberedning afbabymad. 1 Sæt blenderstaven på motorenheden ("klik") (fig. 2). 2 Sæt knivkappen helt ned i ingredienserne (fig. 3). 3 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo. 4 Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blende ingredienserne (fig. 4). hakker (kun hr1364/1363) Hakkerenerberegnettilathakkeingrediensersom nødder,kød,løg,hårdost,kogteæg,hvidløg,urter,tørt brødosv. Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme hakkeskålen og ved rengøring. 1 Sæt hakkeknivenheden i hakkeskålen (fig. 5). 2 Kom ingredienserne i hakkeskålen. 3 Sæt koblingsenheden på hakkeskålen (fig. 6). 4 Sæt motorenheden på hakkeskålen ("klik") (fig. 7). 5 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo.

3 , Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, frigøres de ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel., Lad altid apparatet køle helt af, når du har hakket kød. Piskeris (kun hr1364/hr1362) Piskeriset er beregnet til piskning af flødeskum, æggehvider,desserterosv. 1 Sæt piskeriset på koblingsenheden (fig. 8). 2 Sæt koblingsenheden på motorenheden ("klik") (fig. 9). 3 Kom ingredienserne i en skål. Tip: Det bedste resultat opnås med en stor skål. 4 Sænk piskeriset helt ned i ingredienserne og for at undgå, at det sprøjter, skal du starte ved normal hastighed. (fig. 10) 5 Fortsæt ved turbohastighed efter ca. 1 minut ved at trykke på turboknappen. Rengøring 1 Sluk for apparatet, og afmontér tilbehøret før rengøring. 2 Rengør bægeret, hakkeskålen (kun HR1364/1363), hakkerens knivenhed (kun HR1364/1363), hakkerens koblingsenhed (kun HR1364/1363) og piskeriset uden koblingsenhed (kun HR1364/1362) i opvaskemaskinen eller i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Detanbefalesattagegummiringenafhakkeskålen,inden dennerengøres. 3 Blenderstavens knivenhed og piskeriset kan også rengøres, mens de stadig er monteret på motorenheden, ved at holde dem ned i varmt vand med lidt opvaskemiddel og lade apparatet køre lidt. 4 Tør motorenheden og koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/HR1362) med en fugtig klud. Motorenheden eller koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/1362) må aldrig kommes ned i vand., Miljøhensyn Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 11). Reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemermedapparatethenvisestilphilips'hjemmeside påadressenwww.philips.comellerdetlokalephilips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "WorldWide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter iditland,bedesduvenligstkontaktedinlokalephilipsforhandlerellerserviceafdelingeniphilipsdomestic AppliancesandPersonalCareBV. Maksimale mængder og tilberedningstider ved blendning Ingredienser Frugt & grøntsager Mængde/blendning g Tid 60sek. 60sek. 60sek. 60sek. Vigtigt Læsdennebrugervejledningomhyggeligtigennem,inden apparatettagesibrug,oggemdentileventuelsenere brug. Fare Motorenhedenmåikkekommesnedivand ellerandenvæskeellerskyllesundervandhanen. Motorenhedenmåkunrengøresmedenfugtigklud. advarsel Kontrollér,omdenangivnenetspændingpåapparatet svarertildenlokalenetspænding,førduslutterstrøm tilapparatet. Brugikkeapparatet,hvisstik,netledningellerandre deleerbeskadigede. Hvisnetledningenbeskadiges,mådenkunudskiftesaf Philips,etautoriseretPhilipsserviceværkstedelleren tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Ladaldrigapparatetkøreudenopsyn. Detteapparaterikkeberegnettilatblivebrugtaf personer(herunderbørn)mednedsattefysiske ogmentaleevner,nedsatfølesansellermanglende erfaringogviden,medmindredeerblevetvejledt ellerinstrueretiapparatetsanvendelseafenperson, dereransvarligforderessikkerhed. Apparatetbørholdesudenforbørnsrækkeviddefor atsikre,atdeikkekankommetilatlegemeddet. Undgåatberøreknivene,specieltnårstikketsidderi stikkontakten.kniveneermegetskarpe. Hviskniveneerblokerede,skalstikketførsttagesud afstikkontakten,indendefastsiddendeingredienser fjernes. Forsigtig Tagaltidstikketudafstikkontakten,førdusamler, adskillerellerjusterertilbehøret. Detteapparaterkunberegnettilalmindelig husholdningsbrug. Deangivnemængderogtideritabellenbørnøje overholdes. Tilberedikkemereend3portioneradgangenuden pause. Ladapparatetkølenedtilstuetemperatur, indendufortsætter. Babymad,supperog ml saucer Flydende dej Shakesogmixede drinks ml ml Maksimale mængder og tilberedningstider ved hakning Ingredienser Løgogæg Kød og fisk Urter Ost Nødder Mængde/hakning 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Tid 5x1sek. 5sek. 5x1sek. 3x5sek. 2x10sek. - - Maksimale mængder og tilberedningstider ved piskningten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Würfel. 3 Setzen Sie das Gerät gebrauchsfertig zusammen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Das gerät benutzen stabmixer DerStabmixeristgeeignetzum: - Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,Suppen,MixgetränkeundMilch-Shakes. - MischenweicherZutaten,z.B.Pfannkuchenteigund Mayonnaise. - PürierengegarterZutaten,zB.fürBaby-Nahrung. 1 Befestigen Sie den Pürierstab an der Motoreinheit, bis er hörbar einrastet (Abb. 2). 2 Tauchen Sie den Messerschutz des Püriersteinern Zutaten Zwiebeln & Eier Fleisch & Fisch Kräuter Käse Nüsse Menge zum Zerkleinern 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Verarbeitungszeit 5x1Sek. 5Sek. 5x1Sek. 3x5Sek. 2x10Sek. - Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields) DiesesPhilipsGeräterfülltsämtlicheNormenbezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend denanweisungenindieserbedienungsanleitung gehandhabtwird. Überhitzungsschutz DasGerätistmiteinemÜberhitzungsschutzausgestattet, deresbeiüberhitzungautomatischausschaltet.ziehen SiedenSteckerausderSteckdoseundlassenSiedas Gerät 5 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie anschließend densteckerwiederindiesteckdoseundschaltensiedas Gerät erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häufig aktiviert,wendensiesichbitteanihrenphilips- Händler odereinphilipsservice-center. höchstmengen und Zubereitungszeiten zum Rühren Zutaten Schlagsahne Eischnee Menge zum Rühren 250ml 4 Eier Verarbeitungszeit 70-90Sek. 120Sek /9 SuoMi A B C D E F G H I J laitteen osat (kuva 1) Vakionopeuspainike Turbonopeuspainike Runko Sauvaosa Vispilänliitinkappale(vainHR1364/HR1362) Vispilä(vainmallissaHR1364/HR1362) Teholeikkurinliitinkappale(vainHR1364/HR1363) Teholeikkurinteräyksikkö(vainHR1364/HR1363) Leikkuukulho(vainHR1364/HR1363) Sekoituskannu käyttö sauvasekoitin Tehosekoittimenkäyttötarkoitukset: - nesteiden,kutenmaitotuotteiden,kastikkeiden, hedelmämehujen,keittojen,juomienjapirtelöiden sekoittaminen - kevyidenaineiden,kutenohukaistaikinantai majoneesinsekoittaminen - keitettyjenruoka-aineiden,kutenvauvanruoan soseuttaminen.

4 1 Kiinnitä sauvaosa runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 2). 2 Upota teränsuojus kokonaan ruoka-aineiden sekaan (Kuva 3). 3 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta. 4 Sekoita ainekset liikuttamalla laitetta hitaasti edestakaisin pysty- ja vaakasuunnassa (Kuva 4). teholeikkuri (vain hr1364/1363) Teholeikkureillavoipilkkoaesimerkiksipähkinöitä,lihaa, sipulia,kovaajuustoa,keitettyjämunia,valkosipulia,yrttejä jakuivaaleipää. Terät ovat erittäin terävät. Käsittele teräyksikköä erittäin varovasti, varsinkin kun poistat sen leikkuukulhosta, tyhjennät leikkuukulhoa ja puhdistuksen aikana. 1 Laita teholeikkurin teräyksikkö leikkuukulhoon (Kuva 5). 2 Mittaa ainekset kulhoon. 3 Aseta liitinkappale leikkuukulhoon (Kuva 6). 4 Kiinnitä runko leikkuukulhoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 7). 5 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta., Jos ainesosia tarttuu leikkuukulhon laitaan, irrota ne lisäämällä nestettä tai lastalla., Anna laitteen aina jäähtyä lihan leikkaamisen jälkeen. Vispilä (vain hr1364/hr1362) Vispilällävoivatkatakermaa,munanvalkuaisia,jälkiruokia ym. 1 Liitä vispilä liitinkappaleeseen (Kuva 8). 2 Liitä liitinkappale runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 9). 3 Mittaa aineet kulhoon. Vinkki: Parhaan tuloksen saat suurella kulholla. 4 Upota vispilä kokonaan ainesten joukkoon. Aloita ainesten käsittely vakionopeudella roiskeiden välttämiseksi. (Kuva 10) 5 Jatka turbonopeudella noin 1 minuutin kuluttua painamalla turbonopeuspainiketta. Puhdistaminen 1 Irrota pistoke ja lisäosat ennen puhdistamista. 2 Puhdista sekoituskannu, leikkuukulho (vain HR1364/1363), hienonnusosa (vain HR1364/1363), teholeikkurin liitinkappale (vain HR1364/1363) ja vispilä ilman liitinosaa (vain HR1364/1362) astianpesukoneessa tai lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Leikkuukulhonkumitiivistekannattaapoistaaennen puhdistusta. 3 Sauvaosan teräyksikkö ja vispilä voidaan puhdistaa myös kiinni rungossa upottamalla osat lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta, ja käyttämällä konetta jonkin aikaa. 4 Pyyhi runko ja vispilän liitinkappale (vain HR1364/ HR1362) kostella liinalla. Älä upota runkoa ja vispilän liitinkappaletta (vain HR1364/1362) veteen., Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 11). takuu & huolto Joshaluatlisätietojatailaitteensuhteenonongelmia,käy PhilipsinInternet-sivuillaosoitteessawww.philips.com taiotayhteysphilipsinasiakaspalveluun(puhelinnumero löytyytakuulehtisestä).voitmyösottaayhteyden Philips-myyjääntaiPhilipsKodinkoneidenvaltuuttamaan huoltoliikkeeseentaisuoraanphilipsdomesticappliances andpersonalcarebv:nhuolto-osastoon. Sekoittaminen: enimmäismäärät ja käsittelyajat Aineet Hedelmätja vihannekset Enimmäismäärät g Aika 60sekuntia 60sekuntia tärkeää Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteen ensimmäistäkäyttökertaajasäilytäsetulevaakäyttöä varten. Vaara Äläupotarunkoaveteentaimuuhunnesteeseen.Älä myöskäänhuuhtelesitävesihananalla.puhdistarunko pyyhkimälläsekosteallaliinalla. tärkeää Tarkista,ettälaitteeseenmerkittykäyttöjännitevastaa paikallistaverkkojännitettä,ennenkuinliitätlaitteen pistorasiaan. Äläkäytälaitetta,jossenpistoke,virtajohtotaijokin muuosaonviallinen. Josvirtajohtoonvahingoittunut,seonoman turvallisuutesivuoksihyvävaihdattaaphilipsin valtuuttamassahuoltoliikkeessätaimuulla ammattitaitoisellakorjaajalla. Äläjätälaitettakäyntiinilmanvalvontaa. Laitettaeioletarkoitettulastentaisellaisten henkilöidenkäyttöön,joidenfyysinentaihenkinen toimintakykyonrajoittunuttaijoillaeiolekokemusta taitietoalaitteenkäytöstä,muutenkuinheidän turvallisuudestaanvastaavanhenkilönvalvonnassaja ohjauksessa. Pientenlasteneisaaantaaleikkiälaitteella. Äläkosketeriinvarsinkaanlaitteenollessakytkettynä pistorasiaan.terätovaterittäinterävät! Josteräjuuttuupaikalleen,irrotapistokepistorasiasta ennenkuinirrotatkiinnijuuttuneetainekset. Varoitus Irrotaainapistokepistorasiasta,kunkokoat,purattai säädätlisätarvikkeita. Tämälaiteontarkoitettuvainkotitalouksienkäyttöön. Varoylittämästätaulukossaannettujamääriäja valmistusaikoja. 80 C). Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (`klik') (fig. 2). 2 Dompel de meskap volledig in de ingrediënten (fig. 3). messen zijn zeer scherp! Plaats de mesunit van de hakmolen in de hakmolenkom (fig. 5). 2 Doe de ingrediënten in de hakmolenkom. 3 Plaats de koppelunit op de hakmolenkom (fig. 6). 4 Bevestig de motorunit op de hakmolenkom (`klik') (fig. 7). Bevestig de garde aan de koppelunit (fig. 8). 2 Bevestig de koppelunit aan de motorunit (`klik') (fig. 9). 3 Doe de ingrediënten in een kom. Tip Gebruik een grote kom voor de beste resultaten. 4 Dompel de garde volledig in de ingrediënten. schoontemaken. snoerofandereonderdelenbeschadigdzijn. Indienhetnetsnoerbeschadigdis,moetuhet latenvervangendoorphilips,eendoorphilips geautoriseerdservicecentrumofpersonenmet vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Laathetapparaatnooitzondertoezichtwerken. Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoor personen(waaronderkinderen)metverminderde lichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogens, ofdiegebrekaanervaringofkennishebben,tenzij iemanddieverantwoordelijkisvoorhunveiligheid toezichtophenhoudtofhenheeftuitgelegdhoehet apparaatdienttewordengebruikt. Houdtoezichtopkinderenomtevoorkomendatze methetapparaatgaanspelen. Raakdemessennietaan,vooralnietwanneerde stekkervanhetapparaatnoginhetstopcontactzit. Demessenzijnzeerscherp. Alsdemessenvastlopen,haaldaneerstdestekker uithetstopcontactvoordatudeingrediëntendiede messenblokkerenverwijdert. let op Haalaltijddestekkeruithetstopcontactvoordatu accessoiresplaatst,verwijdertofbijstelt. Ditapparaatisuitsluitendbedoeldvoorhuishoudelijk gebruik. Overschrijddehoeveelhedenenbewerkingstijden aangegevenindetabelniet. Verwerknietmeerdandrieportiesachterelkaar zonderonderbreking.laathetapparaatafkoelen totkamertemperatuurvoordatuverdergaatmet verwerken.

5 - garantie & service Alsuinformatienodighebtofalsueenprobleemhebt, bezoekdandephilips-website(www.philips.nl),ofneem contactopmethetphilipscustomercarecentrein uwland(uvindthettelefoonnummerinhet`worldwide guarantee'-vouwblad).alsergeencustomercarecentre inuwlandis,gadannaaruwphilips-dealerofneem contactopmetdeafdelingservicevanphilipsdomestic AppliancesandPersonalCareBV. Hoeveelheden en bereidingstijden - mengen Ingrediënten Groenteenfruit Babyvoeding, soepensauzen Beslag Drankjesen milkshakes Hoeveelheid g ml ml ml Bewerkingstijd 60sec. 60sec. 60sec. 60sec. - - Hoeveelheden en bereidingstijden - hakken Ingrediënten Uieneneieren Vleesenvis Kruiden Kaas Noten Hoeveelheden 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Bewerkingstijd 5x1sec. 5sec. 5x1sec. 3x5sec. 2x10sec. - Hoeveelheden en bereidingstijden - kloppen Ingrediënten Slagroom Eiwit Klophoeveelheid 250ml 4eieren Bewerkingstijd 70-90sec. 120sec. Elektromagnetische velden (EMV) DitPhilips-apparaatvoldoetaanallerichtlijnenmet betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits hetapparaatopdejuistewijzeenvolgensdeinstructies indezegebruiksaanwijzingwordtgebruikt,ishetveiligte gebruikenvolgenshetnubeschikbarewetenschappelijke bewijs. Oververhittingsbeveiliging Ditapparaatisvoorzienvaneenoververhittingsbeveiliging. Alshetapparaatoververhitraakt,schakelthetzichzelf automatischuit.haaldestekkeruithetstopcontacten laathetapparaat5minutenafkoelen. Steekvervolgensde stekkerweerinhetstopcontactenschakelhetapparaat weerin.neemcontactopmetuwphilips-dealerof eendoorphilipsgeautoriseerdservicecentrumalsde oververhittingsbeveiligingtevaakwordtgeactiveerd. Voor het eerste gebruik Maakdeonderdelendieincontactkomenmetvoedsel grondigschoonvoordatuhetapparaatvoordeeerste keergebruikt(ziehoofdstuk`schoonmaken') /9 norsk A B C D E F G H I J generell beskrivelse (fig. 1) Normalhastighetsknapp Turbo-knapp Motorenhet Stavmikser Koblingsenhetforvisp(kunHR1364/HR1362) Visp(kunHR1364/HR1362) Koblingsenhetforhakker(kunHR1364/HR1363) Knivenhetforhakker(kunHR1364/HR1363) Bolle(kunHR1364/HR1363) Beger Bruke apparatet stavmikser Stavmikserenskalbrukestilå: - blandevæsker,f.eks.meieriprodukter,sauser,fruktjuice, supper,drinkerogshaker - miksemykeingredienser,f. eks.pannekakerøreeller majones - mosekokteingredienser,f.eks.forålagebarnemat 1 Fest blandestaven til motorenheten med et klikk (fig. 2). 2 Senk knivbeskytteren helt ned i ingrediensene (fig. 3). 3 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-knappen. 4 Du blander ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og i sirkler (fig. 4). hakker (kun hr1364/1363) Hakkerenermentforåbrukestilåhakkeingredienser somnøtter,kjøtt,løk,hardost,hardkokteegg,hvitløk, urter,tørtbrødosv. Knivbladene er svært skarpe.vær forsiktig når du håndterer knivenheten, spesielt når du fjerner den fra bollen, når du tømmer bollen og under rengjøring. 1 Sett knivenheten for hakkeren i bollen (fig. 5). 2 Ha ingrediensene i bollen. 3 Sett koblingsenheten på bollen (fig. 6). 4 Fest motorenheten på bollen med et klikk (fig. 7). 5 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-knappen., Hvis ingrediensene fester seg til veggen på bollen, kan du løsne dem ved å ha i væske eller med en slikkepott. Koble vispen til koblingsenheten (fig. 8). 2 Koble tilkoblingsenheten til motorenheten med et klikk (fig. 9). 3 Ha ingrediensene i en bolle. Tips: Bruk en stor bolle for best resultat. 10) 5 Fortsett med turbo-hastighet etter ca. ett minutt ved å trykke på turbo-knappen. det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du takontaktmeddenlokalephilips-forhandlereneller serviceavdelingenvedphilipsdomesticappliancesand PersonalCareBV. Miksemengder og tilberedningstider Ingredienser Frukt og grønnsaker Barnemat, supperog sauser Rører Shakerog drinker Miksemengde g ml Tid 60sek 60sek Viktig Lesdennebrukerveiledningennøyeførdubruker apparatet,ogtavarepådenforsenerereferanse. Fare Motorenhetenmåaldrisenkesnedivannellerannen væskeellerskyllesunderspringen. Brukbareenfuktig kluttilårengjøremotorenheten. advarsel Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningensomerangittpåapparatet,stemmer overensmednettspenningen. Apparatetmåikkebrukeshvisdeterskadepå støpselet,ledningenellerandredeler. Hvisledningenerødelagt,mådenalltidskiftesutav Philips,etservicesentersomergodkjentavPhilips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farligesituasjoner. Laaldriapparatetgåutentilsyn. Detteapparateterikketiltenktbrukavpersoner (inkludertbarn)somharnedsattsanseevneeller fysiskellerpsykiskfunksjonsevne,ellerpersonersom ikkeharerfaringellerkunnskap,unntatthvisdefår tilsynellerinstruksjonerombrukavapparatetaven personsomeransvarligforsikkerheten. Passpåatbarnerundertilsyn,slikatdeikkeleker medapparatet. Ikkeberørknivene,spesieltnårapparatetertilkoblet. Knivbladeneersværtskarpe. Hvisknivenesettersegfast,mådutrekke stikkontaktenutavstøpseletførdufjerner ingrediensenesomblokkererknivene. Viktig Koblealltidapparatetfrastrømnettetførdusetter sammen,tarfrahverandreellerjusterernoeav tilbehøret. Detteapparatetskalbarebrukesihusholdningen. Ikkeoverskridmaksimumsmengdeneog tilberedningstidenesomerangittitabellen. Ikkekjørmerenntreomgangerutenavbrudd. Laapparatetkjølesnedtilromtemperaturførdu fortsetter ml ml 60sek 60sek - hakkemengder og tilberedningstider Ingredienser Løkogegg Kjøtt og fisk Urter Ost Nøtter Mengde for hakker 100g 120g(maks) 20g g(maks) 100g Tid 5x1sek 5sek 5x1sek 3x5sek. 2x10sek. - Vispemengder og tilberedningstider Ingredienser Krem Eggehviter Vispemengde 250ml 4egg Tid 7090sek. 120sek - - Elektromagnetiske felt (EMF) DettePhilips-apparatetoverholderallestandarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteresriktigogisamsvarmedinstruksjoneneidenne brukerveiledningen,erdettrygtåbrukedetutfraden kunnskapenviharperdagsdato. Overopphetingsbeskyttelse Detteapparateterutstyrtoveropphetingsvern.Hvis apparatetoveropphetes,slårdetsegautomatiskav. Koblefraapparatetogladetavkjølesifemminutter. Settderetterstøpselettilbakeiveggkontaktenog slåpåapparatetigjen.takontaktmedenphilipsforhandlerelleretautorisertphilips-servicesenterhvis overopphetingsbeskyttelsenaktiveresforofte. Før første gangs bruk Delenesomkommerikontaktmedmaten,mårengjøres grundigførapparatetbrukesforførstegang(seavsnittet Rengjøring).

6 Før bruk 1 Varme ingredienser må avkjøles før de hakkes eller helles i kannen (maks. temperatur 80 C). 2 Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem. 3 Apparatet må være riktig montert før det kobles til strømmen /9 svenska allmän beskrivning (Bild 1) Knappförvanlighastighet Knappförturbohastighet Motorenhet Mixerstav Vispkopplingsenhet(endastHR1364/HR1362) Visp(endastHR1364/HR1362) Kopplingsenhetförhackare(endastHR1364/ HR1363) H Knivenhetförhackare(endastHR1364/HR1363) I Skålförhackare(endastHR1364/HR1363) J Bägare A B C D E F G Viktigt Läsanvändarhandbokennoggrantinnanduanvänder apparatenochsparadenförframtidabruk. Fara Sänkintenedmotorenhetenivattenellernågon annanvätska,ochsköljdenintehellerunderkranen. Användendastenfuktigtrasatillattrengöra motorenheten. Varning Kontrolleraattdenspänningsomangespåapparaten överensstämmermeddenlokalanätspänningeninnan duansluterapparaten. Användinteapparatenomstickkontakten,nätsladden ellernågonannandelärskadad. Omnätsladdenärskadadmåstedenalltidbytasut avphilips,ettavphilipsauktoriseradeserviceombud ellerliknandebehörigapersonerförattundvika olyckor. Lämnainteapparatenobevakadnärdenärigång. Apparatenärinteavseddföranvändningavpersoner (inklusivebarn)medolikafunktionshinder,ellerav personersominteharkunskapomhurapparaten används,omdeinteövervakasellerfårinstruktioner angåendeanvändningavapparatenavenpersonsom äransvarigförderassäkerhet. Småbarnskaövervakassåattdeintekanlekamed apparaten. Rörintevidknivarna,särskiltnärapparatenär inkopplad.knivarnaärmycketvassa. Omknivarnafastnardrarduurnätsladdeninnandu avlägsnaringrediensernasomblockerarknivarna. Var försiktig Taalltidutstickkontaktenurvägguttagetinnandu monterar,tarisärellerjusterarnågraavtillbehören. Apparatenärendastavseddförhushållsbruk. Överskridintemängdernaochtillredningstiderna somangesitabellen. Tillredintemeräntreomgångarutanavbrott.Låt apparatensvalnatillrumstemperaturinnandu fortsättertillredningen. använda apparaten Mixerstav Mixerstavenanvändstillatt: - Blandavätskor,t.ex.mejerivaror,såser,fruktjuicer, soppor,drinkarochshake-drycker. - Blandamjukaingredienser-t. ex.pannkakssmetoch majonnäs. - Mosaingredienser-t.ex.barnmat. 1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 2). 2 Sänk ned knivskyddet helt i ingredienserna (Bild 3). 3 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller knappen för turbohastighet. 4 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i cirklar (Bild 4). hackare (endast hr1364/1363) Hackarenäravseddföratthackaingrediensersomnötter, kött,lök,hårdost,koktaägg,vitlök,örterochtorrtbröd. Knivarna är mycket vassa! Var mycket försiktig när du hanterar knivenheten, särskilt när du tar ut den ur skålen för hackaren, när du tömmer skålen för hackaren samt vid rengöring. 1 Lägg knivenheten för hackaren i skålen för hackaren (Bild 5). 2 Lägg ingredienserna i skålen för hackaren. 3 Sätt fast kopplingsenheten på skålen för hackaren (Bild 6). 4 Fäst motorenheten i skålen för hackaren (ett klickljud hörs) (Bild 7). 5 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller knappen för turbohastighet., Om ingredienserna fastnar på väggen av skålen för hackaren tar du bort dem genom att tillsätta vätska eller med hjälp av en slickepott., Låt alltid apparaten svalna efter att du har använt den till att hacka kött. Visp (endast hr1364/hr1362) Vispenäravseddförattvispabl.a. grädde,äggvitoroch efterrätter. 1 Anslut vispen till kopplingsenheten (Bild 8). 2 Anslut kopplingsenheten till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 9). 3 Häll ingredienserna i en skål. Tips: Använd en stor skål för bästa resultat. 4 Sänk ned vispen helt i ingredienserna. Börja tillredningen med normal hastighet genom att trycka på knappen för normal hastighet, så undviker du stänk. (Bild 10) 5 Fortsätt med turbohastighet efter ca 1 minut genom att trycka på knappen för turbohastighet. Rengöring 1 Dra ur nätsladden och ta bort tillbehören före rengöring. 2 Rengör bägaren, skålen för hackaren (endast HR1364/1363), hackarens knivenhet (endast HR1364/1363), hackarens kopplingsenhet (endast HR1364/1363) samt vispen utan kopplingsenhet (endast HR1364/1362) i diskmaskin eller i varmt vatten med lite diskmedel. Virekommenderarattdutarbortgummiringenfrån hackarensskålförerengöring. 3 Mixerstavens knivenhet och vispen kan även rengöras när de fortfarande är fästa vid motorenheten. Sänk ned dem i varmt vatten med lite diskmedel och låt apparaten gå ett tag. 4 Torka av motorenheten och vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) med en fuktig trasa. Sänk inte ned motorenheten och vispkopplingsenheten (endast HR1364/1362) i vatten., Miljön Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 11). garanti och service Omdubehöverinformationellerharproblemmed apparatenkandubesökaphilipswebbplatspåwww. philips.comellerkontaktaphilipskundtjänstidittland (duhittartelefonnumretigarantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du digtilldinlokalaphilips-återförsäljareellerkontaktar serviceavdelningenpåphilipsdomesticappliancesand PersonalCareBV. Mixningsmängder och tillredningstider Ingredienser Frukt och grönsaker Mixningsmängder g Tid 60sek 60sek 60sek 60sek Barnmat,soppor ml ochsåser Smetar Shake-drycker ochdrinkar ml ml hackningsmängder och tillredningstider Ingredienser Lökochägg Kött och fisk Örter Ost Nötter Hackmängd 100g 120g(MAX) 20g 50100g(MAX) 100g Tid 5x1sek. 5sek. 5x1sek. 3x5sek. 2x10sek. - Vispningsmängder och tillredningstider Ingredienser Grädde Äggvitor Vispningsmängd 250ml 4ägg Tid 70-90sek. 120sek Elektromagnetiska fält (EMF) DenhärapparatenfrånPhilipsuppfyllerallastandarder för elektromagnetiska fält (EMF).

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES SIZE* CM INCH 80x200 32x80

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1

%FDPS %BOTL SvenskB Norsk &OHMJTI &TQB PM 1 Svensk Norsk 1 A B C D E F 2 3 4 2 4 1 3 2 4 P2 1 3 1 2 23 24 25 26 7 P3 5 P5 1 2 3 4 5 P6 6 7 8 DA DEKORATIV EMHÆTTE Kære kunde Tak, fordi du har købt vores emhætte. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KOKBOK KEITTOKIRJA KOGEBOG

KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KOKBOK KEITTOKIRJA KOGEBOG KOKBOK KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KEITTOKIRJA KOGEBOG 6SC_000314_NORDICS.indd 1 30-11-2009 14:26:39 SVENSKA NORSK CRISP RECEPT PIZZA SPANSK OMELETT UGNSBAKAD POTATIS KYCKLING I VINSÅS ÄPPELSTRUDEL CRISP

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 NO DK SE FI NL DE GB Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed Lykke til med valget av ditt nye

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer