Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1361

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1361 http://de.yourpdfguides.com/dref/179916"

Transkript

1 Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung Gebrauchsanweisung Gebrauchsanleitung Betriebsanleitung Benutzerhandbuch

2 Handbuch Zusammenfassung: - mixingsoftingredients,e.g.pancakebatteror mayonnaise. - pureeingcookedingredients,e.g.formakingbaby food. 1 Attach the blender bar to the motor unit (`click') (Fig. 2). 2 Immerse the blade guard completely in the ingredients (Fig. 3). Chopper (hr1364/1363 only) Thechopperisintendedforchoppingingredientssuchas nuts,meat,onions,hardcheese,boiledeggs,garlic,herbs, drybreadetc. The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl and during cleaning. 1 Put the chopper blade unit in the chopper bowl (Fig. 5). 2 Put the ingredients in the chopper bowl. 3 Put the coupling unit onto the chopper bowl (Fig. 6). 4 Fasten the motor unit onto the chopper bowl (`click') (Fig. 7). 5 Switch the appliance on by pressing the normal or turbo speed button., If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, loosen them by adding liquid or using a spatula., Always let the appliance cool down after chopping meat. Connect the whisk to the coupling unit (Fig. 8). 2 Connect the coupling unit to the motor unit (`click') (Fig. 9). 3 Put the ingredients in a bowl. Tip: Use a large bowl for the best result. 10) 5 Continue with turbo speed after approx. 1 minute by pressing the turbo speed button. chopperbowlbeforecleaning. 3 The blade unit of the blender bar and the whisk can also be cleaned while still attached to the motor unit by immersing them in warm water with some washing-up liquid and letting the appliance run for a while. 4 Wipe the motor unit and the whisk coupling unit (HR1364/HR1362 only) with a moist cloth. Do not immerse the motor unit and the whisk coupling unit (HR1364/1362 only) in water., Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment (Fig. 11). important Readthisusermanualcarefullybeforeyouusethe applianceandsaveitforfuturereference. Danger Neverimmersethemotorunitinwateroranyother liquid,norrinseitunderthetap.onlyuseamoist clothtocleanthemotorunit. Warning Checkifthevoltageindicatedontheappliance correspondstothelocalmainsvoltagebeforeyou connecttheappliance. Donotusetheapplianceiftheplug,themainscord orotherpartsaredamaged. Ifthemainscordisdamaged,youmusthaveit replacedbyphilips,aservicecentreauthorisedby Philips or similarly qualified persons in order to avoid ahazard. Neverlettheappliancerununattended. Thisapplianceisnotintendedforusebypersons (includingchildren)withreducedphysical,sensory ormentalcapabilities,orlackofexperienceand knowledge,unlesstheyhavebeengivensupervision orinstructionconcerninguseoftheappliancebya personresponsiblefortheirsafety. Childrenshouldbesupervisedtoensurethatthey donotplaywiththeappliance. Donottouchtheblades,especiallywhenthe applianceispluggedin.thebladesareverysharp. Ifthebladesgetstuck,unplugtheappliancebefore youremovetheingredientsthatblocktheblades. Caution Alwaysunplugtheappliancefromthemainsbefore youassemble,disassembleormakeadjustmentsto anyoftheaccessories. Thisapplianceisintendedforhouseholduseonly. Donotexceedthequantitiesandprocessingtimes indicatedinthetable. Donotprocessmorethanthreebatcheswithout interruption.lettheappliancecooldowntoroom temperaturebeforeyoucontinueprocessing. guarantee & service Ifyouneedinformationorifyouhaveaproblem,please visitthephilipswebsiteatwww.philips.comorcontact thephilipscustomercarecentreinyourcountry(you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,gotoyourlocalphilipsdealerorcontactthe ServiceDepartmentofPhilipsDomesticAppliancesand PersonalCareBV. Blending quantities and preparation times Ingredients Fruits & vegetables Babyfood, soups & sauces Batters Shakes & mixeddrinks Blending quantity g ml ml ml Time 60sec. 60sec. 60sec. 60sec. - Chopping quantities and preparation times Ingredients Meat & fish Herbs Cheese Nuts Chopping quantity 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Time 5x1sec. 5sec. 5x1sec. 3x5sec. 2x 10sec. Onions & eggs 100g - - Whisking quantities and preparation times Ingredients Cream Egg whites Whisking quantity 250ml 4eggs Time 70-90sec. 120sec. - Electromagnetic fields (EMF) ThisPhilipsappliancecomplieswithallstandards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properlyandaccordingtotheinstructionsinthisuser manual, the appliance is safe to use based on scientific evidenceavailabletoday. Overheat protection Thisapplianceisequippedwithoverheatprotection.Ifthe applianceoverheats,itswitchesoffautomatically. Unplug theapplianceandletitcooldownfor5minutes.then putthemainsplugbackintothewallsocketandswitch ontheapplianceagain.pleasecontactyourphilipsdealer oranauthorisedphilipsservicecentreiftheoverheat protectionisactivatedtoooften. Before first use Thoroughlycleanthepartsthatwillcomeintocontact with food before using the appliance for the first time (seechapter`cleaning'). Preparing for use 1 Let hot ingredients cool down before chopping them or pouring them into the beaker (max. temperature 80 C). 2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them. 3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket /9 Dansk A B C D E F G H I J generel beskrivelse (fig. 1) Normalhastighedsknap Turbohastighedsknap Motorenhed Blenderstav Koblingsenhedtilpiskeris(kunHR1364/HR1362) Piskeris(kunHR1364/HR1362) Koblingsenhedtilhakker(kunHR1364/HR1363) Knivenhedtilhakker(kunHR1364/HR1363) Hakkeskål(kunHR1364/HR1363) Bæger sådan bruges apparatet stavblender Stavblenderenerberegnettil: - blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter,sauce,frugtjuice,suppe,mixede drinksogshakes. - mixningafblødeingredienser,f.eks.pandekagedej ellermayonnaise. - pureringafkogteingredienser,f.eks.vedtilberedning afbabymad. 1 Sæt blenderstaven på motorenheden ("klik") (fig. 2). 2 Sæt knivkappen helt ned i ingredienserne (fig. 3). 3 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo. 4 Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blende ingredienserne (fig. 4). hakker (kun hr1364/1363) Hakkerenerberegnettilathakkeingrediensersom nødder,kød,løg,hårdost,kogteæg,hvidløg,urter,tørt brødosv. Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme hakkeskålen og ved rengøring. 1 Sæt hakkeknivenheden i hakkeskålen (fig. 5). 2 Kom ingredienserne i hakkeskålen. 3 Sæt koblingsenheden på hakkeskålen (fig. 6). 4 Sæt motorenheden på hakkeskålen ("klik") (fig. 7). 5 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo.

3 , Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, frigøres de ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel., Lad altid apparatet køle helt af, når du har hakket kød. Piskeris (kun hr1364/hr1362) Piskeriset er beregnet til piskning af flødeskum, æggehvider,desserterosv. 1 Sæt piskeriset på koblingsenheden (fig. 8). 2 Sæt koblingsenheden på motorenheden ("klik") (fig. 9). 3 Kom ingredienserne i en skål. Tip: Det bedste resultat opnås med en stor skål. 4 Sænk piskeriset helt ned i ingredienserne og for at undgå, at det sprøjter, skal du starte ved normal hastighed. (fig. 10) 5 Fortsæt ved turbohastighed efter ca. 1 minut ved at trykke på turboknappen. Rengøring 1 Sluk for apparatet, og afmontér tilbehøret før rengøring. 2 Rengør bægeret, hakkeskålen (kun HR1364/1363), hakkerens knivenhed (kun HR1364/1363), hakkerens koblingsenhed (kun HR1364/1363) og piskeriset uden koblingsenhed (kun HR1364/1362) i opvaskemaskinen eller i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Detanbefalesattagegummiringenafhakkeskålen,inden dennerengøres. 3 Blenderstavens knivenhed og piskeriset kan også rengøres, mens de stadig er monteret på motorenheden, ved at holde dem ned i varmt vand med lidt opvaskemiddel og lade apparatet køre lidt. 4 Tør motorenheden og koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/HR1362) med en fugtig klud. Motorenheden eller koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/1362) må aldrig kommes ned i vand., Miljøhensyn Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 11). Reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemermedapparatethenvisestilphilips'hjemmeside påadressenwww.philips.comellerdetlokalephilips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "WorldWide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter iditland,bedesduvenligstkontaktedinlokalephilipsforhandlerellerserviceafdelingeniphilipsdomestic AppliancesandPersonalCareBV. Maksimale mængder og tilberedningstider ved blendning Ingredienser Frugt & grøntsager Mængde/blendning g Tid 60sek. 60sek. 60sek. 60sek. Vigtigt Læsdennebrugervejledningomhyggeligtigennem,inden apparatettagesibrug,oggemdentileventuelsenere brug. Fare Motorenhedenmåikkekommesnedivand ellerandenvæskeellerskyllesundervandhanen. Motorenhedenmåkunrengøresmedenfugtigklud. advarsel Kontrollér,omdenangivnenetspændingpåapparatet svarertildenlokalenetspænding,førduslutterstrøm tilapparatet. Brugikkeapparatet,hvisstik,netledningellerandre deleerbeskadigede. Hvisnetledningenbeskadiges,mådenkunudskiftesaf Philips,etautoriseretPhilipsserviceværkstedelleren tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Ladaldrigapparatetkøreudenopsyn. Detteapparaterikkeberegnettilatblivebrugtaf personer(herunderbørn)mednedsattefysiske ogmentaleevner,nedsatfølesansellermanglende erfaringogviden,medmindredeerblevetvejledt ellerinstrueretiapparatetsanvendelseafenperson, dereransvarligforderessikkerhed. Apparatetbørholdesudenforbørnsrækkeviddefor atsikre,atdeikkekankommetilatlegemeddet. Undgåatberøreknivene,specieltnårstikketsidderi stikkontakten.kniveneermegetskarpe. Hviskniveneerblokerede,skalstikketførsttagesud afstikkontakten,indendefastsiddendeingredienser fjernes. Forsigtig Tagaltidstikketudafstikkontakten,førdusamler, adskillerellerjusterertilbehøret. Detteapparaterkunberegnettilalmindelig husholdningsbrug. Deangivnemængderogtideritabellenbørnøje overholdes. Tilberedikkemereend3portioneradgangenuden pause. Ladapparatetkølenedtilstuetemperatur, indendufortsætter. Babymad,supperog ml saucer Flydende dej Shakesogmixede drinks ml ml Maksimale mængder og tilberedningstider ved hakning Ingredienser Løgogæg Kød og fisk Urter Ost Nødder Mængde/hakning 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Tid 5x1sek. 5sek. 5x1sek. 3x5sek. 2x10sek. - - Maksimale mængder og tilberedningstider ved piskningten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Würfel. 3 Setzen Sie das Gerät gebrauchsfertig zusammen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Das gerät benutzen stabmixer DerStabmixeristgeeignetzum: - Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,Suppen,MixgetränkeundMilch-Shakes. - MischenweicherZutaten,z.B.Pfannkuchenteigund Mayonnaise. - PürierengegarterZutaten,zB.fürBaby-Nahrung. 1 Befestigen Sie den Pürierstab an der Motoreinheit, bis er hörbar einrastet (Abb. 2). 2 Tauchen Sie den Messerschutz des Püriersteinern Zutaten Zwiebeln & Eier Fleisch & Fisch Kräuter Käse Nüsse Menge zum Zerkleinern 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Verarbeitungszeit 5x1Sek. 5Sek. 5x1Sek. 3x5Sek. 2x10Sek. - Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields) DiesesPhilipsGeräterfülltsämtlicheNormenbezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend denanweisungenindieserbedienungsanleitung gehandhabtwird. Überhitzungsschutz DasGerätistmiteinemÜberhitzungsschutzausgestattet, deresbeiüberhitzungautomatischausschaltet.ziehen SiedenSteckerausderSteckdoseundlassenSiedas Gerät 5 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie anschließend densteckerwiederindiesteckdoseundschaltensiedas Gerät erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häufig aktiviert,wendensiesichbitteanihrenphilips- Händler odereinphilipsservice-center. höchstmengen und Zubereitungszeiten zum Rühren Zutaten Schlagsahne Eischnee Menge zum Rühren 250ml 4 Eier Verarbeitungszeit 70-90Sek. 120Sek /9 SuoMi A B C D E F G H I J laitteen osat (kuva 1) Vakionopeuspainike Turbonopeuspainike Runko Sauvaosa Vispilänliitinkappale(vainHR1364/HR1362) Vispilä(vainmallissaHR1364/HR1362) Teholeikkurinliitinkappale(vainHR1364/HR1363) Teholeikkurinteräyksikkö(vainHR1364/HR1363) Leikkuukulho(vainHR1364/HR1363) Sekoituskannu käyttö sauvasekoitin Tehosekoittimenkäyttötarkoitukset: - nesteiden,kutenmaitotuotteiden,kastikkeiden, hedelmämehujen,keittojen,juomienjapirtelöiden sekoittaminen - kevyidenaineiden,kutenohukaistaikinantai majoneesinsekoittaminen - keitettyjenruoka-aineiden,kutenvauvanruoan soseuttaminen.

4 1 Kiinnitä sauvaosa runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 2). 2 Upota teränsuojus kokonaan ruoka-aineiden sekaan (Kuva 3). 3 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta. 4 Sekoita ainekset liikuttamalla laitetta hitaasti edestakaisin pysty- ja vaakasuunnassa (Kuva 4). teholeikkuri (vain hr1364/1363) Teholeikkureillavoipilkkoaesimerkiksipähkinöitä,lihaa, sipulia,kovaajuustoa,keitettyjämunia,valkosipulia,yrttejä jakuivaaleipää. Terät ovat erittäin terävät. Käsittele teräyksikköä erittäin varovasti, varsinkin kun poistat sen leikkuukulhosta, tyhjennät leikkuukulhoa ja puhdistuksen aikana. 1 Laita teholeikkurin teräyksikkö leikkuukulhoon (Kuva 5). 2 Mittaa ainekset kulhoon. 3 Aseta liitinkappale leikkuukulhoon (Kuva 6). 4 Kiinnitä runko leikkuukulhoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 7). 5 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta., Jos ainesosia tarttuu leikkuukulhon laitaan, irrota ne lisäämällä nestettä tai lastalla., Anna laitteen aina jäähtyä lihan leikkaamisen jälkeen. Vispilä (vain hr1364/hr1362) Vispilällävoivatkatakermaa,munanvalkuaisia,jälkiruokia ym. 1 Liitä vispilä liitinkappaleeseen (Kuva 8). 2 Liitä liitinkappale runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 9). 3 Mittaa aineet kulhoon. Vinkki: Parhaan tuloksen saat suurella kulholla. 4 Upota vispilä kokonaan ainesten joukkoon. Aloita ainesten käsittely vakionopeudella roiskeiden välttämiseksi. (Kuva 10) 5 Jatka turbonopeudella noin 1 minuutin kuluttua painamalla turbonopeuspainiketta. Puhdistaminen 1 Irrota pistoke ja lisäosat ennen puhdistamista. 2 Puhdista sekoituskannu, leikkuukulho (vain HR1364/1363), hienonnusosa (vain HR1364/1363), teholeikkurin liitinkappale (vain HR1364/1363) ja vispilä ilman liitinosaa (vain HR1364/1362) astianpesukoneessa tai lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Leikkuukulhonkumitiivistekannattaapoistaaennen puhdistusta. 3 Sauvaosan teräyksikkö ja vispilä voidaan puhdistaa myös kiinni rungossa upottamalla osat lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta, ja käyttämällä konetta jonkin aikaa. 4 Pyyhi runko ja vispilän liitinkappale (vain HR1364/ HR1362) kostella liinalla. Älä upota runkoa ja vispilän liitinkappaletta (vain HR1364/1362) veteen., Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 11). takuu & huolto Joshaluatlisätietojatailaitteensuhteenonongelmia,käy PhilipsinInternet-sivuillaosoitteessawww.philips.com taiotayhteysphilipsinasiakaspalveluun(puhelinnumero löytyytakuulehtisestä).voitmyösottaayhteyden Philips-myyjääntaiPhilipsKodinkoneidenvaltuuttamaan huoltoliikkeeseentaisuoraanphilipsdomesticappliances andpersonalcarebv:nhuolto-osastoon. Sekoittaminen: enimmäismäärät ja käsittelyajat Aineet Hedelmätja vihannekset Enimmäismäärät g Aika 60sekuntia 60sekuntia tärkeää Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteen ensimmäistäkäyttökertaajasäilytäsetulevaakäyttöä varten. Vaara Äläupotarunkoaveteentaimuuhunnesteeseen.Älä myöskäänhuuhtelesitävesihananalla.puhdistarunko pyyhkimälläsekosteallaliinalla. tärkeää Tarkista,ettälaitteeseenmerkittykäyttöjännitevastaa paikallistaverkkojännitettä,ennenkuinliitätlaitteen pistorasiaan. Äläkäytälaitetta,jossenpistoke,virtajohtotaijokin muuosaonviallinen. Josvirtajohtoonvahingoittunut,seonoman turvallisuutesivuoksihyvävaihdattaaphilipsin valtuuttamassahuoltoliikkeessätaimuulla ammattitaitoisellakorjaajalla. Äläjätälaitettakäyntiinilmanvalvontaa. Laitettaeioletarkoitettulastentaisellaisten henkilöidenkäyttöön,joidenfyysinentaihenkinen toimintakykyonrajoittunuttaijoillaeiolekokemusta taitietoalaitteenkäytöstä,muutenkuinheidän turvallisuudestaanvastaavanhenkilönvalvonnassaja ohjauksessa. Pientenlasteneisaaantaaleikkiälaitteella. Äläkosketeriinvarsinkaanlaitteenollessakytkettynä pistorasiaan.terätovaterittäinterävät! Josteräjuuttuupaikalleen,irrotapistokepistorasiasta ennenkuinirrotatkiinnijuuttuneetainekset. Varoitus Irrotaainapistokepistorasiasta,kunkokoat,purattai säädätlisätarvikkeita. Tämälaiteontarkoitettuvainkotitalouksienkäyttöön. Varoylittämästätaulukossaannettujamääriäja valmistusaikoja. 80 C). Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (`klik') (fig. 2). 2 Dompel de meskap volledig in de ingrediënten (fig. 3). messen zijn zeer scherp! Plaats de mesunit van de hakmolen in de hakmolenkom (fig. 5). 2 Doe de ingrediënten in de hakmolenkom. 3 Plaats de koppelunit op de hakmolenkom (fig. 6). 4 Bevestig de motorunit op de hakmolenkom (`klik') (fig. 7). Bevestig de garde aan de koppelunit (fig. 8). 2 Bevestig de koppelunit aan de motorunit (`klik') (fig. 9). 3 Doe de ingrediënten in een kom. Tip Gebruik een grote kom voor de beste resultaten. 4 Dompel de garde volledig in de ingrediënten. schoontemaken. snoerofandereonderdelenbeschadigdzijn. Indienhetnetsnoerbeschadigdis,moetuhet latenvervangendoorphilips,eendoorphilips geautoriseerdservicecentrumofpersonenmet vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Laathetapparaatnooitzondertoezichtwerken. Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoor personen(waaronderkinderen)metverminderde lichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogens, ofdiegebrekaanervaringofkennishebben,tenzij iemanddieverantwoordelijkisvoorhunveiligheid toezichtophenhoudtofhenheeftuitgelegdhoehet apparaatdienttewordengebruikt. Houdtoezichtopkinderenomtevoorkomendatze methetapparaatgaanspelen. Raakdemessennietaan,vooralnietwanneerde stekkervanhetapparaatnoginhetstopcontactzit. Demessenzijnzeerscherp. Alsdemessenvastlopen,haaldaneerstdestekker uithetstopcontactvoordatudeingrediëntendiede messenblokkerenverwijdert. let op Haalaltijddestekkeruithetstopcontactvoordatu accessoiresplaatst,verwijdertofbijstelt. Ditapparaatisuitsluitendbedoeldvoorhuishoudelijk gebruik. Overschrijddehoeveelhedenenbewerkingstijden aangegevenindetabelniet. Verwerknietmeerdandrieportiesachterelkaar zonderonderbreking.laathetapparaatafkoelen totkamertemperatuurvoordatuverdergaatmet verwerken.

5 - garantie & service Alsuinformatienodighebtofalsueenprobleemhebt, bezoekdandephilips-website(www.philips.nl),ofneem contactopmethetphilipscustomercarecentrein uwland(uvindthettelefoonnummerinhet`worldwide guarantee'-vouwblad).alsergeencustomercarecentre inuwlandis,gadannaaruwphilips-dealerofneem contactopmetdeafdelingservicevanphilipsdomestic AppliancesandPersonalCareBV. Hoeveelheden en bereidingstijden - mengen Ingrediënten Groenteenfruit Babyvoeding, soepensauzen Beslag Drankjesen milkshakes Hoeveelheid g ml ml ml Bewerkingstijd 60sec. 60sec. 60sec. 60sec. - - Hoeveelheden en bereidingstijden - hakken Ingrediënten Uieneneieren Vleesenvis Kruiden Kaas Noten Hoeveelheden 100g 120g(MAX) 20g g(MAX) 100g Bewerkingstijd 5x1sec. 5sec. 5x1sec. 3x5sec. 2x10sec. - Hoeveelheden en bereidingstijden - kloppen Ingrediënten Slagroom Eiwit Klophoeveelheid 250ml 4eieren Bewerkingstijd 70-90sec. 120sec. Elektromagnetische velden (EMV) DitPhilips-apparaatvoldoetaanallerichtlijnenmet betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits hetapparaatopdejuistewijzeenvolgensdeinstructies indezegebruiksaanwijzingwordtgebruikt,ishetveiligte gebruikenvolgenshetnubeschikbarewetenschappelijke bewijs. Oververhittingsbeveiliging Ditapparaatisvoorzienvaneenoververhittingsbeveiliging. Alshetapparaatoververhitraakt,schakelthetzichzelf automatischuit.haaldestekkeruithetstopcontacten laathetapparaat5minutenafkoelen. Steekvervolgensde stekkerweerinhetstopcontactenschakelhetapparaat weerin.neemcontactopmetuwphilips-dealerof eendoorphilipsgeautoriseerdservicecentrumalsde oververhittingsbeveiligingtevaakwordtgeactiveerd. Voor het eerste gebruik Maakdeonderdelendieincontactkomenmetvoedsel grondigschoonvoordatuhetapparaatvoordeeerste keergebruikt(ziehoofdstuk`schoonmaken') /9 norsk A B C D E F G H I J generell beskrivelse (fig. 1) Normalhastighetsknapp Turbo-knapp Motorenhet Stavmikser Koblingsenhetforvisp(kunHR1364/HR1362) Visp(kunHR1364/HR1362) Koblingsenhetforhakker(kunHR1364/HR1363) Knivenhetforhakker(kunHR1364/HR1363) Bolle(kunHR1364/HR1363) Beger Bruke apparatet stavmikser Stavmikserenskalbrukestilå: - blandevæsker,f.eks.meieriprodukter,sauser,fruktjuice, supper,drinkerogshaker - miksemykeingredienser,f. eks.pannekakerøreeller majones - mosekokteingredienser,f.eks.forålagebarnemat 1 Fest blandestaven til motorenheten med et klikk (fig. 2). 2 Senk knivbeskytteren helt ned i ingrediensene (fig. 3). 3 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-knappen. 4 Du blander ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og i sirkler (fig. 4). hakker (kun hr1364/1363) Hakkerenermentforåbrukestilåhakkeingredienser somnøtter,kjøtt,løk,hardost,hardkokteegg,hvitløk, urter,tørtbrødosv. Knivbladene er svært skarpe.vær forsiktig når du håndterer knivenheten, spesielt når du fjerner den fra bollen, når du tømmer bollen og under rengjøring. 1 Sett knivenheten for hakkeren i bollen (fig. 5). 2 Ha ingrediensene i bollen. 3 Sett koblingsenheten på bollen (fig. 6). 4 Fest motorenheten på bollen med et klikk (fig. 7). 5 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-knappen., Hvis ingrediensene fester seg til veggen på bollen, kan du løsne dem ved å ha i væske eller med en slikkepott. Koble vispen til koblingsenheten (fig. 8). 2 Koble tilkoblingsenheten til motorenheten med et klikk (fig. 9). 3 Ha ingrediensene i en bolle. Tips: Bruk en stor bolle for best resultat. 10) 5 Fortsett med turbo-hastighet etter ca. ett minutt ved å trykke på turbo-knappen. det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du takontaktmeddenlokalephilips-forhandlereneller serviceavdelingenvedphilipsdomesticappliancesand PersonalCareBV. Miksemengder og tilberedningstider Ingredienser Frukt og grønnsaker Barnemat, supperog sauser Rører Shakerog drinker Miksemengde g ml Tid 60sek 60sek Viktig Lesdennebrukerveiledningennøyeførdubruker apparatet,ogtavarepådenforsenerereferanse. Fare Motorenhetenmåaldrisenkesnedivannellerannen væskeellerskyllesunderspringen. Brukbareenfuktig kluttilårengjøremotorenheten. advarsel Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningensomerangittpåapparatet,stemmer overensmednettspenningen. Apparatetmåikkebrukeshvisdeterskadepå støpselet,ledningenellerandredeler. Hvisledningenerødelagt,mådenalltidskiftesutav Philips,etservicesentersomergodkjentavPhilips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farligesituasjoner. Laaldriapparatetgåutentilsyn. Detteapparateterikketiltenktbrukavpersoner (inkludertbarn)somharnedsattsanseevneeller fysiskellerpsykiskfunksjonsevne,ellerpersonersom ikkeharerfaringellerkunnskap,unntatthvisdefår tilsynellerinstruksjonerombrukavapparatetaven personsomeransvarligforsikkerheten. Passpåatbarnerundertilsyn,slikatdeikkeleker medapparatet. Ikkeberørknivene,spesieltnårapparatetertilkoblet. Knivbladeneersværtskarpe. Hvisknivenesettersegfast,mådutrekke stikkontaktenutavstøpseletførdufjerner ingrediensenesomblokkererknivene. Viktig Koblealltidapparatetfrastrømnettetførdusetter sammen,tarfrahverandreellerjusterernoeav tilbehøret. Detteapparatetskalbarebrukesihusholdningen. Ikkeoverskridmaksimumsmengdeneog tilberedningstidenesomerangittitabellen. Ikkekjørmerenntreomgangerutenavbrudd. Laapparatetkjølesnedtilromtemperaturførdu fortsetter ml ml 60sek 60sek - hakkemengder og tilberedningstider Ingredienser Løkogegg Kjøtt og fisk Urter Ost Nøtter Mengde for hakker 100g 120g(maks) 20g g(maks) 100g Tid 5x1sek 5sek 5x1sek 3x5sek. 2x10sek. - Vispemengder og tilberedningstider Ingredienser Krem Eggehviter Vispemengde 250ml 4egg Tid 7090sek. 120sek - - Elektromagnetiske felt (EMF) DettePhilips-apparatetoverholderallestandarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteresriktigogisamsvarmedinstruksjoneneidenne brukerveiledningen,erdettrygtåbrukedetutfraden kunnskapenviharperdagsdato. Overopphetingsbeskyttelse Detteapparateterutstyrtoveropphetingsvern.Hvis apparatetoveropphetes,slårdetsegautomatiskav. Koblefraapparatetogladetavkjølesifemminutter. Settderetterstøpselettilbakeiveggkontaktenog slåpåapparatetigjen.takontaktmedenphilipsforhandlerelleretautorisertphilips-servicesenterhvis overopphetingsbeskyttelsenaktiveresforofte. Før første gangs bruk Delenesomkommerikontaktmedmaten,mårengjøres grundigførapparatetbrukesforførstegang(seavsnittet Rengjøring).

6 Før bruk 1 Varme ingredienser må avkjøles før de hakkes eller helles i kannen (maks. temperatur 80 C). 2 Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem. 3 Apparatet må være riktig montert før det kobles til strømmen /9 svenska allmän beskrivning (Bild 1) Knappförvanlighastighet Knappförturbohastighet Motorenhet Mixerstav Vispkopplingsenhet(endastHR1364/HR1362) Visp(endastHR1364/HR1362) Kopplingsenhetförhackare(endastHR1364/ HR1363) H Knivenhetförhackare(endastHR1364/HR1363) I Skålförhackare(endastHR1364/HR1363) J Bägare A B C D E F G Viktigt Läsanvändarhandbokennoggrantinnanduanvänder apparatenochsparadenförframtidabruk. Fara Sänkintenedmotorenhetenivattenellernågon annanvätska,ochsköljdenintehellerunderkranen. Användendastenfuktigtrasatillattrengöra motorenheten. Varning Kontrolleraattdenspänningsomangespåapparaten överensstämmermeddenlokalanätspänningeninnan duansluterapparaten. Användinteapparatenomstickkontakten,nätsladden ellernågonannandelärskadad. Omnätsladdenärskadadmåstedenalltidbytasut avphilips,ettavphilipsauktoriseradeserviceombud ellerliknandebehörigapersonerförattundvika olyckor. Lämnainteapparatenobevakadnärdenärigång. Apparatenärinteavseddföranvändningavpersoner (inklusivebarn)medolikafunktionshinder,ellerav personersominteharkunskapomhurapparaten används,omdeinteövervakasellerfårinstruktioner angåendeanvändningavapparatenavenpersonsom äransvarigförderassäkerhet. Småbarnskaövervakassåattdeintekanlekamed apparaten. Rörintevidknivarna,särskiltnärapparatenär inkopplad.knivarnaärmycketvassa. Omknivarnafastnardrarduurnätsladdeninnandu avlägsnaringrediensernasomblockerarknivarna. Var försiktig Taalltidutstickkontaktenurvägguttagetinnandu monterar,tarisärellerjusterarnågraavtillbehören. Apparatenärendastavseddförhushållsbruk. Överskridintemängdernaochtillredningstiderna somangesitabellen. Tillredintemeräntreomgångarutanavbrott.Låt apparatensvalnatillrumstemperaturinnandu fortsättertillredningen. använda apparaten Mixerstav Mixerstavenanvändstillatt: - Blandavätskor,t.ex.mejerivaror,såser,fruktjuicer, soppor,drinkarochshake-drycker. - Blandamjukaingredienser-t. ex.pannkakssmetoch majonnäs. - Mosaingredienser-t.ex.barnmat. 1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 2). 2 Sänk ned knivskyddet helt i ingredienserna (Bild 3). 3 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller knappen för turbohastighet. 4 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i cirklar (Bild 4). hackare (endast hr1364/1363) Hackarenäravseddföratthackaingrediensersomnötter, kött,lök,hårdost,koktaägg,vitlök,örterochtorrtbröd. Knivarna är mycket vassa! Var mycket försiktig när du hanterar knivenheten, särskilt när du tar ut den ur skålen för hackaren, när du tömmer skålen för hackaren samt vid rengöring. 1 Lägg knivenheten för hackaren i skålen för hackaren (Bild 5). 2 Lägg ingredienserna i skålen för hackaren. 3 Sätt fast kopplingsenheten på skålen för hackaren (Bild 6). 4 Fäst motorenheten i skålen för hackaren (ett klickljud hörs) (Bild 7). 5 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller knappen för turbohastighet., Om ingredienserna fastnar på väggen av skålen för hackaren tar du bort dem genom att tillsätta vätska eller med hjälp av en slickepott., Låt alltid apparaten svalna efter att du har använt den till att hacka kött. Visp (endast hr1364/hr1362) Vispenäravseddförattvispabl.a. grädde,äggvitoroch efterrätter. 1 Anslut vispen till kopplingsenheten (Bild 8). 2 Anslut kopplingsenheten till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 9). 3 Häll ingredienserna i en skål. Tips: Använd en stor skål för bästa resultat. 4 Sänk ned vispen helt i ingredienserna. Börja tillredningen med normal hastighet genom att trycka på knappen för normal hastighet, så undviker du stänk. (Bild 10) 5 Fortsätt med turbohastighet efter ca 1 minut genom att trycka på knappen för turbohastighet. Rengöring 1 Dra ur nätsladden och ta bort tillbehören före rengöring. 2 Rengör bägaren, skålen för hackaren (endast HR1364/1363), hackarens knivenhet (endast HR1364/1363), hackarens kopplingsenhet (endast HR1364/1363) samt vispen utan kopplingsenhet (endast HR1364/1362) i diskmaskin eller i varmt vatten med lite diskmedel. Virekommenderarattdutarbortgummiringenfrån hackarensskålförerengöring. 3 Mixerstavens knivenhet och vispen kan även rengöras när de fortfarande är fästa vid motorenheten. Sänk ned dem i varmt vatten med lite diskmedel och låt apparaten gå ett tag. 4 Torka av motorenheten och vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) med en fuktig trasa. Sänk inte ned motorenheten och vispkopplingsenheten (endast HR1364/1362) i vatten., Miljön Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 11). garanti och service Omdubehöverinformationellerharproblemmed apparatenkandubesökaphilipswebbplatspåwww. philips.comellerkontaktaphilipskundtjänstidittland (duhittartelefonnumretigarantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du digtilldinlokalaphilips-återförsäljareellerkontaktar serviceavdelningenpåphilipsdomesticappliancesand PersonalCareBV. Mixningsmängder och tillredningstider Ingredienser Frukt och grönsaker Mixningsmängder g Tid 60sek 60sek 60sek 60sek Barnmat,soppor ml ochsåser Smetar Shake-drycker ochdrinkar ml ml hackningsmängder och tillredningstider Ingredienser Lökochägg Kött och fisk Örter Ost Nötter Hackmängd 100g 120g(MAX) 20g 50100g(MAX) 100g Tid 5x1sek. 5sek. 5x1sek. 3x5sek. 2x10sek. - Vispningsmängder och tillredningstider Ingredienser Grädde Äggvitor Vispningsmängd 250ml 4ägg Tid 70-90sek. 120sek Elektromagnetiska fält (EMF) DenhärapparatenfrånPhilipsuppfyllerallastandarder för elektromagnetiska fält (EMF).

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Norsk 3 De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

HR7605. User manual

HR7605. User manual 1 HR7605 User manual 4203.064.6167.1 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

Wilfa Smooth. Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S

Wilfa Smooth. Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S Wilfa Smooth Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S 2 S. Norsk Viktig...3 Forholdsregler ved bruk av blenderen...5 Beskrivelse av deler...6

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27

6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27 6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27 Bruksanvisning svenska... sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side 13 22 Bruksanvisning norsk... side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu 33 43 Instruction manual

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. MIXER BLENDER CMB3503X 1000 ml 900 800 700 600 500 400 300 200 P 0 l ll SE GB NO Bruksanvisning MIXER... 2 User manual BLENDER... 8 Bruksanvisning BLENDER... 14 Läs bruksanvisningen noga innan du använder

Detaljer

CHNB100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHNB100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHNB100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use EN Thank you for choosing a Champion CHNB100. We hope that you will enjoy using the

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 250 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Wilfa Hverdag. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Stick mixer SM-600W

Wilfa Hverdag. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Stick mixer SM-600W Wilfa Hverdag Stick mixer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SM-600W 2 P. Norsk Stavmikser Viktige sikkerhetsregler... 3 Beskrivelse... 5 Slik bruker du stavmikseren...

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

CHSTM100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSTM100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSTM100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Important information EN Check each accessory carefully before using this unit. This

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F M L H G I J K 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-41 NEDERLANDS 42-48 MAGYAR 49-55

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Gourmet Hand blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SM-750FP/ SM-750

Gourmet Hand blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SM-750FP/ SM-750 Gourmet Hand blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SM-750FP/

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results

First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results 700 watt Stainless steel bowl 4.5 L 4 attachments Stepless LED light Splashguard speed control 6681_6683_6687_IDV_UVN_190813.indd 1 2013-09-04

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Blender Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Les alle instruksene nøye før du bruker apparatet. Ta vare på

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER

STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Rice cooker Riskokare / Riskoker

Rice cooker Riskokare / Riskoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Rice cooker Riskokare / Riskoker ENG SE NO Item. No. 9095-1386 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 7781_IDV_UVN_291013.indd 1 10/30/2013 10:52:12

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kaffebryggare KE-201

Kaffebryggare KE-201 EN - Instructions SE - Instruktioner NO - Instruksjon Kaffebryggare KE-201 1 VIKTIG INFORMATION 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor. 3. Sätt inte på

Detaljer

hanovre 2544615 6/11/06 16:03 Page a1

hanovre 2544615 6/11/06 16:03 Page a1 hanovre 2544615 6/11/06 16:03 Page a1 hanovre 2544615 6/11/06 16:03 Page a3 I C 2 B C 1 A D F G I1 I2 I3 E J H K hanovre 2544615 6/11/06 16:03 Page 29 Dansk Tak fordi De har valgt et apparat af vores mærke,

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W Dis Air humidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. HU-3W P. 2

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

LINEO, LONO Edelstab

LINEO, LONO Edelstab LINEO, LONO Edelstab no Bruksanvisning 52 1 max. 2 3 4 7 5 6 Aufbau Stabmixer 1 Drehring (Einstellung Geschwindigkeit) 2 Ein-Taste 3 Turbo-Taste 4 Entriegelungsknopf (Rückseite) 5 Pürierstab 6 Schutzkappe

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer