Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 22. mars 2013"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 025/13: Referatsaker...3 Sak 026/13: Forprosjekt felles avfallshåndtering...3 Sak 027/13: Videre IKT driftsamarbeid... Sak 028/13: Innkjøp...6 Sak 029/13: Statusrapport ERP prosjektet...7 Sak 030/13: Implementering av Kvalitetslosen - dokumentstruktur...11 Sak 031/13: Forventningssamtale...13 Sak 032/13: Gruppeintervju...1 Sak 033/13: Eventuelt...1 Felles bord!...15 Vedlegg til innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Utkast til felles saksframlegg IKT drift til sak 027/13 2. Vedl 2 Oversikt over aktivitet i IKT driftsamarbeid til sak 027/13 3. Vedl 3 Utkast til ny samarbeidsavtale til sak 028/13. Vedl Utkast til mandat innkjøp til sak 028/13 5. Vedl 5 Forventningsavtale 2012 til sak 031/13 Til stede: Rune Engehult / Hjartdal Astrid Sommerstad / Kongsberg Magnus Mathisen / Notodden Jon G Pedersen / Flesberg Rune Lødøen / Tinn Hans Henrik Thune / Rollag I tillegg deltok: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen 2

3 Sak 025/13: Referatsaker Møtereferat fra Rådmannsutvalget Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Referat fra rådmannsutvalgets møte den er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Regional koordinators forslag til konklusjon: Referatsaken tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 025/13: Referatsaken tas til orientering Sak 026/13: Forprosjekt felles avfallshåndtering Prosjektspesifikasjon og plan for gjennomføring Tidligere behandlinger i rådmannsutvalget, herunder de siste: Rådmannsutvalget sak 05/12 Rådmannsutvalget sak 12/12 Rådmannsutvalget sak 010/13 Forprosjektrapport Avfall Rambøll AS Rådmannsutvalget 22. februar sak 023/13 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Sekretariatet legger med dette fram sluttrapport fra forprosjekt «felles avfallshntering i Kongsbergregionen». Prosjektrapporten anbefaler at det tas initiativ til etablering av samarbeid i Kongsbergregionen organisert gjennom ny selskapsorganisering (IKS). Rådmannsutvalget må ta stilling til hvorvidt det anses foreligge tilfredstillende beslutningsgrunnlag for videre skritt i saken Rådmannsutvalget bør, dersom grunnlaget anses tilfredstillende, søke enighet og/eller avklaring om anbefaling til kommunene herunder plan for videre framdrift/prosess Rådmannsutvalget bør legge fram sin anbefaling om videre oppfølging i rådsmøte den 19 mars 2013 Regional koordinators forslag til konklusjon til møte den 22.februar 2013: Saken fremmes for behandling i regionråd med følgende innstilling: Saken oversendes til behandling i kommunene Det iverksettes et arbeid med å utarbeide felles saksframlegg til behandling i kommunene. Dette fremmes til behandling i rådmannsutvalget 22. mars

4 Behandling i møte den 22 februar 2013: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 023/13: Saken fremmes for behandling i rådmannsutvalget 22 mars 2013 Regional koordinators forslag til konklusjon til møte den 22. mars 2013: 1. Saken legges fram for behandling i regionråd med følgende innstilling: Saken fremmes til behandling i kommunene 2. Det iverksettes et arbeid med å utarbeide felles saksframlegg til behandling i kommunene. Behandling i møte: Saken ble drøftet. Forholdet til IRMAT samarbeidet og behov for videre prosess mellom eierne der fikk spesiell oppmerksomhet. Forholdet til ansattes medvirkning, herunder innspill fra Fagforbundet i saken, ble drøftet spesielt. Det ble enighet om å ta litt tid til å sørge for involvering i fht IRMAT og ansattes representanter før saken realitetsbehandles. Det er fortsatt et mål å søke avklare saken for/før utsending av saker til rådsmøte i juni 2013 Rådmannsutvalgets konklusjon sak 026/13: Saken settes opp igjen i et senere møte våren 2013 Sak 027/13: Videre IKT driftsamarbeid Prosjektplan for forlengelse av prosjekt IKT Drift Rådmannsutvalget sak 090/10 Rådmannsutvalget sak 05/11 Rådmannsutvalget sak 069/11 Rådmannsutvalget sak 082/11 Rådmannsutvalget sak 11/11 Rapport fra prosjektgruppe IKT Drift Rådmannsutvalget sak 006/12 Notat fra sekretariatet til kommunene Rådmannsutvalget sak 028/12 Rådmannsutvalget sak 01/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær

5 Rådmannsutvalget sak 05/12 Rådmannsutvalget sak 073/12 Rådmannsutvalget avklaring pr mail Rådmannsutvalget sak 093/12 Rådmannsutvalget sak 119/12 Rapport videre IKTdriftssamarbeid utredningsfase 2 IKTdrift vedl 1 - struktur for tjenestekatalog IKTdrift vedl 2 Vedtektsforslag IKTdrift vedl 3 Samarbeidsavtale Rådmannsutvalget sak 009/13 Rådmannsutvalget sak 021/13 Utkast til felles saksframlegg IKT drift (Vedlegg 1) Oversikt over aktivitet i IKT driftsamarbeid (Vedlegg 2) Opplysninger i saken: Det vises til sak behandlet i rådmannsutvalget den hvor følgende ble utvalgets konklusjon: Rådmannsutvalget anbefaler at det etableres et IKT-driftssamarbeid i hht 27 i Kongsbergregionen Samarbeidet etableres med en hovedkontorkommune Samarbeidet evalueres etter faktisk driftsperiode på to år Samarbeidet iverksettes også om ikke alle 7 kommunene velger å delta Det iverksettes arbeid med å utarbeide forslag til felles saksframlegg for politisk behandling i kommunene. Forslaget behandles i rådmannsutvalgets møte den 22. mars 2013 Det fremmes en sak til Rådet for Kongsbergregionen 19 mars med tilråding om å oversende saken til behandling i den enkelte kommune snarest mulig Saken fremmes i tråd med kulepunkt 3 ovenfor til rådet den 19 mars. Til møtet den 22 mars fikk sekretariatet i oppdrag å arbeide med utkast til felles saksframlegg for politisk behandling i kommunene. Denne saken omhandler dette punkt og det vises til vedlagte utkast. Utkastet tar utgangspunkt i en behandling i kommunene snarest mulig for å avklare den enkelte kommunes deltagelse i etableringen av et IKT-driftssamarbeid i hht 27. På de betingelser som rådmannsutvalget la til grunn i sin behandling den 22. februar 2013 jfr også kulepunkt 1 ovenfor. Når behandling i kommunene er gjort er det aktuelt å se følgende mulige videre oppfølging i saken: Det iverksettes snarest mulig et etableringsprosjekt. Som del av etableringsprosjektet vil det rekrutteres ledelese i det nye driftssamarbeidet Det fremmes en sak til behandling i kommunene høsten 2013 vedr den formelle opprettelse av det nye driftssamarbeidet, herunder godkjennelse av vedtekter og samarbeidsavtale 5

6 Sekretariatet foreslår at rapport fra utredningsfase 2 vedlegges saken når den fremmes til behandling. Videre at en oversikt over aktivitet ( ) legges inn som siste del av dette vedlegget. Denne oversikten følger som vedlegg 3. Rådmannsutvalget må drøfte hvorvidt de på nåværende tidspunkt ønsker søke avklart spørsmålet om hvilken kommune som skal bli hovedkontorkommune. Eller, slik regional foreslår, avklare dette i prosess i løpet av etableringsprosjektet og arbeidet fram mot endelig vedtak om opprettelse (jfr ovenfor) høsten Regional koordinators forslag til konklusjon: Utkast til saksfremlegg legges til grunn for politisk behandling i kommunene Behandlingen skal være gjennomført senest i løpet av mai Behandling i møte: Saken ble drøftet. Hovedtema ble spm knyttet til to faser i beslutninger. Om dette burde kunne legges fram som en sak og med forutgående prosess som tilnærmer seg prinsipiell avklaring knyttet til spm om bla valg av hovedkontorkommune. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 027/13: 1. Det arbeides videre med forutsetning om at det skal fremmes en sak for kommunene som inneholder beslutning både om etablering og selskapsdannelse samtidig høsten Det igangsettes en prosess for å tilnærme seg en avklaring av lokaliseringsprinsipp i perioden fram til sak (jfr pkt 1) fremmes 3. Valg av hovedkontorkommune for IKT-driftssamarbeidet avklares i prosess knyttet til pkt 2 Sak 028/13: Innkjøp Rådmannsutvalget sak 007/13 Utkast til ny samarbeidsavtale (Vedlegg 3) Utkast til mandat (Vedlegg ) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: I sitt møte den 25 januar 2013 besluttet rådmannsutvalget følgende: Modell 2 velges: Den 70% stillingen + adm kostn overføres til kostnadssted 1000 i Kongsberg kommune - altså regionsamarbeidet Kongsbergregionen. Den regionale innkjøpsfunksjonen bes i samarbeid med sekretariatet fremme en sak til senere behandling mht ny avtale / fornyet mandat der valgt modell inngår som forutsetning. Og der Hjartdal kommune også er mulig deltager. 6

7 Med å fremme denne saken legger den regional innkjøpsfunksjonen i samarbeid med sekretariatsleder fram forslag til ny samarbeidsavtale og nytt mandat på de forutsetninger som ble lagt i overnevnte sak. Det forutsettes at når evt ny samarbeidsavtale og nytt mandat vedtas erstatter disse fullt ut eksisterende samarbeidsavtale / retningslinjer. Regional koordinators forslag til konklusjon: 1. Ny samarbeidsavtale mht regional innkjøpsfunksjon vedtas og undertegnes 2. Nytt mandat for regional innkjøpsfunksjon vedtas Behandling i møte: Saken ble drøftet. Hjartdal kommune er ny i avtalen og vil ha behov for å ha en politisk behandling av den konkrete samarbeidsavtalen som man enes om. Regional koordinator har i saken fremmet to vedlegg. I møtet fremmet han forslag om å arbeide disse sammen til et dokument og om dette kan fremmes i form av samarbeidsavtale. Saken ble drøftet. Det fremstod enighet om å utarbeide et samlet dokument som ferdigstilles som et forslag snarest. Deretter distribueres dette til alle rådmennene for rask tilbakemelding til sekretariatet. Hjartdal kommune tar sikte på å fremme saken til politisk beslutning medio mai. Saken settes deretter opp som sak i rådmannsutvalget ultimo mai for evt bekreftelse av samarbeidsavtalen gjennom underskrift/vedtak Rådmannsutvalgets konklusjon sak 028/13: Saken følges opp slik det er beskrevet under beskrivelse av behandlingen i møte ovenfor. Saken settes opp på saklista igjen i rådmannsutvalgets mai-møte. Sak 029/13: Statusrapport ERP prosjektet Tidligere behandlinger Detaljert prosjektplan Saksbehandler Kristin Wåle Opplysninger i saken: I henhold til prosjektets resultatmål skal rådmannsutvalget orienteres om framdriften i prosjektet. Den detaljerte fremdriftsplanen opprettet som eget styrende dokument i samråd med Visma. Dette er det bærende dokumentet for prosjektgjennomføringen og oppdateres regelmessig - og publiseres på prosjektets side på En prosjektrapport ajourføres sammen med Visma månedlig. Denne gir en oppsummert oversikt over milepæler, risiki, ressursforbruk målt mot kontraktsbudsjett samt avviks- og endringslogg. 7

8 Prosjektet styres etter følgende prosjektprosesser: Status milepæler: MILEPÆL KRITERIER FOR NÅDD MILEPÆL TERMIN STATUS Igangsetting Gjennomført etableringsmøte, prosjektplan vedtatt OK Planlegging Styrende dokumenter vedtatt OK Gjennomføring Installasjon gjennomført Økonomimoduler kjerneløsninger Lønn / Personal kjerneløsninger Fakturering / innfordring - kjerneløsninger Procasso OK OK OK Avventer flytting av Kongsberg db uke 21 DVPro ehandel Øvrige moduler installeres løpende i forhold til opplæringsplan Konvertering Forprosjekt Gjennomføring Økonomi Lønn / Personal Personopplysninger Akkumulatorer Fakturering OK, utført OK I prosess OK 8

9 MILEPÆL KRITERIER FOR NÅDD MILEPÆL TERMIN STATUS Løsning driftssatt Økonomi kjerneløsninger Økonomi øvrige moduler Fakturering / innfordring kjerneløsninger Fakturering / innfordring øvrige moduler Lønn / Personal kjerneløsninger Lønn / Personal øvrige moduler Visma Travel Expense Visma Rekruttering / kompetanse Fakturabehandling / skanning Procasso DVPro ehandel Opplæring gjennomført Økonomi Fakturering / innfordring Lønn / Personal Procasso DVPro ehandel Driftstart uke 21 Kbrg/Ntd driftsettes Avslutning Evalueringsmøte, avslutning gjennomført Sluttrapport godkjent Risikovurderinger: VISMAs prosjektansvarlig gjennomfører risikoanalyse(r) sammen med prosjektleder. Med risiko menes her alle forhold som kan ha negativ innflytelse på prosjektets måloppnåelse og/eller prosjektets evne til å levere innenfor avtalte rammebetingelser. Alle prosjektdeltakere og andre nøkkelpersoner er ansvarlige for straks å gjøre prosjektleder oppmerksom på eventuelle nye risikoforhold som måtte oppstå. Risikoanalysen ivaretar vurdering av planens hovedaktiviteter i lys av følgende parametre: Fremdrift Ressursbruk Kvalitet 9

10 Risiko ID Beskrivelse Konsekv ens ifht. Sannsynli ghet Rangeri ng Hovedeffekt Tiltaks type Status Trend Ansvar 12 Manglende forprosjektrapport konvertering. 17 Dårlig kommunikasjon internt hos kunde Tid Fremdrift 2 Visma 1 Kunde 20 Dårlig teknisk kartlegging, overraskelse mht ITservere, drift etc. Kost, tid, kvalitet 2 Kunde 28 Beslutninger hos kunde om endringer i rutiner, prosesser, organisering, andre prinsipper blir ikke godt nok forankret. 5 Td, kost. 1 Kunde 29 For stor belastning på kundens organisasjonen som skal ta imot mange nye løsninger samtidig 5 Tid 1 Kunde 32 Prosjekt ikke organisert eller forankret internt hos kunde 5 Kost, tid 1 Kunde 3 Manglende kommunikasjon SuksIT og IKT i enkelte kommuner. 2 Kunde Manglende engasjement fra kommuneldelsen. 5 1 Risiko ID Beskrivelse Konsekv ens ifht. 3 Sykdom hos nøkkelpersoner hos kunde 5 Dårlig og/eller mangelfull planlegging av 26 aktiviteter Prosjektet må forlenges utover sluttdato 3 Mangledne deltagelse og oppfølging fra en av 1 kommunene Sannsynli ghet Rangeri ng Hovedeffekt Tiltaks type Status Trend Ansvar Påvirker fremdrift og kvalitet. P,K Registrert 1 Kunde Kost, tid, kvalitet 1 Kost, Tid P,K Åpen 1 Kunde 0 Det er ikke etablert noen formelle tiltak for håndtering av risikoene, men det er fokus på disse som en del av pågående prosjektaktiviteter. VIKTIGE gjennomførte aktiviteter; Alle opplæringsaktiviterer er i henhold til plan innenfor HRM og Økonomi Hjartdal er oppgradert og satt i drift i Kongsbergregionskyen Kongsberg er oppgradert til Enterprise - (skal flytte lokal database over til Kongsbergregionskyen i mai) VIKTIGE aktiviteter fremover; Opplæringsaktiviteter og driftsbistand innenfor HRM og Økonomi Driftsstart Notodden og Tinn Oppstart opplæring DvPro for Kongsberg og Notodden Beslutning på valg av leverandør for utsendelse av fakturaer Beslutning på valg av leverandør av skanning tjenester for Hjartdal Informasjonssamling lokalt i kommuner for alle ledere og attestanter i april/mai Flytting av Kongsberg lokal database over til Kongsbergregionskyen Evaluere prosjektorganisering/struktur innen Kundetilfredshet i prosjektet; Kongsbergregionen har meldt inn til styringsgruppen at vi ikke har vært fornøyd med fagkonsulenten som har gjennomført opplæring på fakturabehandling. Det er også meldt inn at vi ikke har vært fornøyde med fremdriften på leveranse av "forprosjekt konvertering". 10

11 Utover dette er det gitt gode tilbakemeldinger fra kommunene på faglig innhold og gjennomføring av opplæring. Teknisk oppfølging har også vært god i prosjektet så langt. Regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Behandling i møte: Saken ble drøftet Sekretariatet ble bedt om å vurdere få en muntlig orientering i tilknytning til et møte Rådmannsutvalgets konklusjon sak 029/13: Saken tas til orientering Sak 030/13: Implementering av Kvalitetslosen - dokumentstruktur Tidligere behandlinger i rådmannsutvalget sist den 22. febr i sak 016/13 Prosjektplan Saksbehandler Kristin Wåle Opplysninger i saken: Det ble inngått kontrakt med Kvalitetslosen 20. desember 2012 for implementering av nytt kvalitetsverktøy i regionen. Prosjektet er nå organisert og bemannet med ressurser og det er gjennomført oppstartsmøter. Prosjektplan ble godkjent (sak 016/13) For at vi skal lykkes i implementeringen er forankring av prosjektarbeidet og deltakelse i kommunen svært viktig. Dette prosjektet vil involvere svært mange ansatte i kommunene. Det er viktig at det settes fokus på gjennomføringen av dette prosjektet lokalt - og at alle er klar over at dette vil kreve stort engasjement og mye tid i egen organisasjon. For å sikre denne forankringen skal det opprettes lokale prosjektgrupper med representanter fra fagavdelingene/virksomhetene i kommunen. Det vil også være nødvendig å involvere de tillitsvalgte i dette arbeidet lokalt. Lokal prosjektleder vil også fungere som systemeier og være bindeledd mot regional prosjektteam. System- og dokumentstruktur Prosjektteamet har i samråd med leverandør utarbeidet et forslag til struktur som anbefales for hele regionen. Dette var tema på samling for systemansvarlige, og det er blitt gitt mulighet for tilbakemelding til prosjektteamet. Det er i kontrakten lagt opp til 7 databaser - en for hver kommune, i tillegg vil det være kostnads effektivt for regionen at vi har en egen "regionsdatabase" der felles prosedyrer og styrende dokumentasjon kan plasseres. Dette gir også mulighet for å legge felles prosedyrer for utvalgte tema, som eksempelvis: Legemiddelhåndtering, Informasjonssikkerhet mm. Hver kommune vil kunne sette opp abonnementsløsning opp mot den regionale databasen samt mot de andre kommunene slik at vi oppnår gevinster ved samarbeid og felles løsning. 11

12 For å oppnå en smidig implementering med gode muligheter for gevinster ved videre samarbeid anbefaler prosjektgruppen at det etableres en felles dokumentstruktur for Kvalitetslosen. Denne er utarbeidet slik for regionen: 1. Lover, forskrifter og rundskriv a) både overordna og per tjenesteområde 2. Reglement, retningslinjer, planer a) reglement for kommunestyre og politiske organ b) delegerings- og subdelegeringsreglement c) kommuneplan, delplaner, reguleringsplaner (linker til..) 3. Organisasjonskart a) politisk b) administrativt. HMS a) rådmann/styringsdelen b) seksjons- og virksomhetsspesifikke dokumenter 5. Skjema a) alt innenfor alle områder! (HMS, kvalitet, informasjonssikkerhet, vernerunde, personal mm) 6. Administrasjon/fellesområde (Reglement, prosedyrer, planer) a) Arkiv, post, Dokumentbehandling, b) Bevillinger c) Eiendomsforvaltning d) Forsikring e) Ikt f) Informasjon og kommunikasjon g) Informasjonssikkerhet h) Innkjøp /anskaffelser i) Interkommunalt samarbeid j) Personal / arbeidsgiver k) Samfunnssikkerhet og beredskap l) Saksbehandling m) Sekretariat (politisk) n) Service kontor/torg, innbyggerkontakt o) Styringssystemer (se eks. p) Økonomi 7. Barnevern 8. Helse, bistand, pleie, omsorg, re-/ habilitering 9. Kultur 10. Oppvekst Barnehage Skole 11. Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (kommunal NAV) 12. Tekniske tjenester Når de nummererte punktene sees som mapper skal en allerede ha en ide hvilke mappe en skal åpne for å finne det en er på jakt etter. Det innebærer at teksten / tittelen på mappen er slik at du har en formening av hva du finner når du åpner denne. Det er skrevet noen eksempler som Administrasjon og oppvekst. For de andre undermappene står kommunene fritt - men hovedstruktur slik den er satt opp over bør være tilsvarende for alle kommunene. Som nevnt over tenker en seg at innen helse, omsorg, bistand osv at disse opererer i mye av det samme lovverk og dermed vil det stor sannsynlighet ha behov for de samme prosedyrene - og at en kan samle dette over tid i en felles database for å hente ut effektiviseringsgevinster om beskrevet over. 12

13 Det forutsettes at det er tillagt myndighet og ansvar til PA for evt. beslutning om tilpasninger i dokumentstrukturen dersom det skulle være hensiktsmessig for implementeringen. Regional koordinators forslag til konklusjon: Dokumentstruktur ved implementering av Kvalitetslosen godkjennes Behandling i møte: Saken ble drøftet Det bør kunne vurderes en egen økt med rådmennene mht virksomhetsstyringsmodul Rådmannsutvalgets konklusjon sak 030/13: Dokumentstruktur ved implementering av Kvalitetslosen godkjennes Prosjektet tilrettelegger for egen gjennomgang knyttet til virksomhetsstyring og modul for dette med rådmenn som målgruppe Sak 031/13: Forventningssamtale Forventningsnotat 2012 (Vedlegg 5) Rådmannsutvalget sak 03/12 den Rådmannsutvalget sak 113/12 den Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: I hht vedtatte avtale skal det gjennomføres en forventningssamtale 2 ggr pr år. Samtalen gjennomføres etter framlagt halvårs- el årsraport. Siste samtale ble gjennomført 26 oktober 2012 jfr sak sak 113/12 Regional koordinators forslag til konklusjon: Forventningssamtale er gjennomført i tråd med forutsetningene Behandling i møte: Det ble gjennomført en samtale Rådmannsutvalgets konklusjon sak 031/13: Forventningssamtale er gjennomført i tråd med forutsetningene 13

14 Sak 032/13: Gruppeintervju Tidligere behandinger Prosjektbeskrivelse «Attraktivitet» Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Rambøll Management & Consulting er gitt oppdrag med å lede / gjennomføre det iverksatte forstudiet. Rådmennene er aktuelle som informanter og etter avtale med leder i utvalget legges det opp til å gjennomføre et gruppeintervju i dette møtet. Aktiviteten er knyttet til informasjonsinnhenting. Regional koordinators forslag til konklusjon: Gruppeintervju i tilknytning til forstudie «Attraktivitet» ble gjennomført Behandling i møte: Erlend Falch fra Rambøll deltok og det ble gjennomført intervju i tråd med forutsetningene for saken Rådmannsutvalgets konklusjon sak 032/13: Gruppeintervju i tilknytning til forstudie «Attraktivitet» ble gjennomført Sak 033/13: Eventuelt Saksbehandler Jan Erik Innvær Astrid Sommerstad/ Kongsberg kommune Eierskapssekretariat Spørsmål om noen kommuner som har gjort noe i slik retning. Erfaringer fra arbeid med relatert tema / organisering rundt eierskap ble delt Konklusjon: Saken tas til orientering Rune Lødøen/ Tinn kommune - Osloregionen Orienterte om sak i kommunestyre der Tinn kommune ønsker søke opptak i samarbeidsalliansen Osloregionen. Saken overføres sekretariatet i Kongsbergregionen som videresender formelt søknad om slikt opptak. Det ble samtidig orientert om vedtak om evaluering av Kongsbergregionen. Konklusjon: Saken tas til orientering Sekretariatet følger opp med oversendelse av søknad

15 Hans Henrik Thune / Rollag kommune - Etablererveiledningstjeneste Regional koordinator orienterte. Det er diskusjoner om samarbeid i regionen, som foregår med utgangspunkt i SNKR. Avtalen mellom regional koordinator (på kommunene i Buskerud sine vegne) og Kongsbtanken er prolognert i tråd med kontraktens forutsetninger for Sekretariatet vil komme tilbake til forslag om videre form / evt ny organisering etterhvert Konklusjon: Saken tas til orientering Regional koordinator - Kommuneavtaler i Telemark Det er kommet info / spm om oppfølging av saken fra Telemark fylkeskommune. Saken ble drøftet. Regional gir tilbakemelding til fylkeskommunen der de bla bes kontakte kommunene direkte. Konklusjon: Sekretariatet følger opp med en henvendelse / et svar til fylkeskommunen Felles bord! Et fast punkt på agendaen for deling utenom formell sakliste. Saker og spørsmål erfaringer og kunnskap, fra rådmannens hverdag og roller, som kan deles i kollegiet utenom protokoll. Det avsettes tid til slikt felles bord i møtet. 15

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

REFERAT - Programråd skoleutvikling -

REFERAT - Programråd skoleutvikling - Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner REFERAT - Programråd skoleutvikling - Sted: Dag Tidspkt Referent Møtet avtalt/ innkalt Kongsberg - fredag - fra 0900 - Jan

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 24.04.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 16/2684-9 14780/17 056 Sverre Jenssen 90775415 (Vennligst oppgi Vår ref.

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. februar 2013

Rådmannsutvalget 22. februar 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. februar 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:00 15:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Tina Skarheim 14.mars 2017 Prosjektorganisering Struktur for organisering og innplassering Dialog mellom administrativ prosjektledelse og folkevalgt

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 29.12.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 16/2684-1 22433/16 056 Sverre Jenssen 90775415 (Vennligst oppgi Vår ref.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Regionrådsmøte 15. mai 2007

Regionrådsmøte 15. mai 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 15. mai 2007 Møtebok/-referat! Sted: Nore og Uvdal kommune, Sevletunet Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Vidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

DATO: 14. oktober 2009 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, Spiserommet på kommunehuset

DATO: 14. oktober 2009 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, Spiserommet på kommunehuset NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 14. oktober 2009 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan, Spiserommet på huset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Liselund Ny Slot, Danmark Møtedato: 16.08.2013 Tid: 09:30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. Dette møtet erstatter

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Kommunereform Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Mandat Forstudie «Lifjell rundt» Eier og beslutningstaker: Kommunestyrene i Nome, Bø, Sauherad, Seljord, Hjartdal og Notodden Prosjektledelse: Per Dehli(PA),

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. november 2010 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 18.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Skatteoppkrevers årsrapport for 2008. 1. Kontrollutvalget forventer at skatteoppkrever

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Mandag 7. mars kl. 0900-1200 Møtested Møterom «Totten», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen Nestleder Randi Larsen Flaget Medlem Torstein Tuv Andre til stede

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer