TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer"

Transkript

1 TEGLMURVERK Del I: Delmteriler - muring fornkring fugermering Artikkelen er bsert på Wienerbergers nvisning og Murktlogen. Tegninger: Ole-Jcob Røyslnd Delmteriler Teglstein Norsk formt: er som følger: Normlformt: 226 x 104 x 60 mm Rehbformt: 226 x 85 x 60 mm. Tolernser iht. (NS-EN Fsde: Teglstein til bruk i fuget murverk hvor det stilles spesielle krv til steinens utseende, målnøyktighet og/eller frostresistens. Betegnes etter formt, frge og overfltestruktur. Mur: Teglstein til bruk i murverk som skl pusses, og hvor det ikke stilles spesielle krv til steinens utseende. Mur fremstilles ikke som eget produkt, men leveres som en utsortering v fsdeproduksjonen der steinen ikke tilfredsstiller krv til utseende og/eller målnøyktighet. Mur som utsettes for klimtiske påkjenninger skl h tilfredsstillende klimbestndighet. Hull: Teglstein med gjennomgående hull vinkelrett på liggeflten. Norskprodusert stein hr mnge små, sirkulære hull med dimeter c. 18 mm. Teglstein produseres i dg vesentlig som hull grunnet lvere vekt og redusert energiforbruk. Mssiv: Teglstein uten gjennomgående hull. Steinen kn h fordypninger. Mssiv er særlig ktuell der det stilles krv til brnnmotstnd og lydisolsjonsevne, smt til vslutninger der liggeflten blir synlig, for eksempel i bunnskift i overdekninger. De fleste typer fsde- og mur leveres både som hull og mssiv. Av produksjonstekniske årsker må det påregnes noe frgevrisjon mellom disse. Smi: Teglstein med skrått eller vrundet hjørne. Løper: en stein som ligger med sin lengderetning prllelt med murverkets lengderetning. Et løperskift består således v stein med løpere. Kopp (binder): Stein som ligger på tvers i murverket. Et skift med bre kopper betegnes følgelig for koppskift. Ved vnlig muring legges steinen på flsken, dvs på sin største flte. Skift: Et skift består v ett lg stein inklusive mørtelfuge. Rullskift er skift med stein på tvers vnligvis stående på sin løperside. Stenderskift er betegnelsen på prllelle løpere som normlt står vertiklt på sin koppside. Fig. 1. Teglens orientering i murverket. Murmørtel skl h en smmensetning tilpsset ets sugeegenskper for å oppnå det tilsiktede smvirke mellom mørtel og. Fbrikkfremstilte tørrmørtler skl være i overensstemmelse med NS-EN Mørtelegenskpene og smvirket mellom mørtel og vlgt murprodukt skl dokumenteres v leverndør. Teglmurverk Bærende og ikke-bærende Rehbilitering Tbell 1. Murmørtler Murmørtel M5 M10 Murmørtel M5 M10 Høyt sug KC 35/65/520 KC 50/50/610 Hydrulisk klkmørtel Høyt minuttsug 2,5 Normlt minuttsug 2,5 Hulromsisolsjon Murplten er en drenerende og vnnvvisende vrmeisolsjon til bruk i hulrom bk forblending. Pltene festes med murbinder og isolsjonsholder med dryppnese mot bkveggen i hulrommet. Murplten er ubrennbr, ikke kpillært sugende, siger ikke og utstråler ikke rdon eller formldehyd. Produktet skl ikke kunne forårske llergier hos brukeren. Produkt Glv Murplte A34 Rockwool Murplte Isolsjonsklsse Vrmeledningsevne l 10 (W/mK) 0,034 0,034 Bredde , 70, 100, , 70, 100, 120, 150 Tbell 2. Egenskper/dimensjoner på Glv og Rockwool murplter 47

2 Muring Anleggsflten skl være vrettet, rengjort og fri for snø, is o.l. Det skl mures med tørr. Murverket skl utføres med godt fylte og komprimerte fuger. Unngå nedfll og tilsøling fr overskuddsmørtel. Sett evt. inn renskehull i bunn. Stein skl ikke forskyves ved bnking e.l etter t mørtelen hr stt seg. Om nødvendig må det mures på nytt med ny mørtel. Ikke bruk delstein mindre enn en 1/4 stein. Forbnd Overlpp mellom påfølgende skift skl være minst 1/4 v steinens lengde dersom ikke nnet er spesifisert. Ved fuget murverk skl forbnd følge vertikle linjer (opplodding v krkteristiske vertiklfuger) om ikke nnet er ngitt. For 1/2-steins løperforbnd nses opplodding v hver 4. stussfuge i horisontlretningen å være håndverksmessig god prksis. Tildekking Murverk under utførelse skl beskyttes mot skdelig nedfuktning. Murte vslutninger (sålbenk/murkrone) skl holdes tildekket inntil nødvendig beskyttelse/beslg er utført. Det skl gjøres nødvendigt tiltk for t sikre gunstige klimforhold under utførelse og herdning i henhold til NS 3420-N. Rengjøring og syrevsking Ferdig murverk skl være rent og uten flekker. Rengjøring v murverk skl gjøres uten t murverkets tekniske kvlitet eller utseende blir forringet. Med hensiktsmessig tildekking og klimbeskyttelse kombinert med umiddelbr fjerning v mørtelspill med tørr kost/svmp, evt. med rent vnn etter t mørtelen hr herdet noe, blir senere rengjøring unødvendig. Syrevsking for å fjerne mørtelsøl bør i utgngspunktet unngås. Dersom dette likevel skl utføres må syrebehndlingen tilpsses typen og vklres med leverndøren. Det skl foreligge en godkjent rbeidsbeskrivelse (tildekking, forvnning, syrekonsentrsjon, ettervnning, oppsmling v syre- og mørtelrester). Syrebehndling skl vklrer med - og mørtel leverndør. Vnnløselig sltutslg er vnlig på nyoppført, utvendig murverk og vil normlt vskes bort v regn og vind i løpet v få år. 48 Fig. 2. Opplodding v stussfuger i 1/2 stein løperforbnd. Fugeutforming Evt. fuging utføres smtidig med muringen, mens mørtelen ennå er fersk og formbr. Fuging skl utføres slik t det blir minimlt med mørtelsøl på steinen. Ved utkrssing v fuge for senere spekking, skl utkrssingsdybde være minst lik fugetykkelsen. Komprimerte, glttede fugetyper som ) og b) gir best slgregntetthet. Fig. 3 Vertiklsnitt v ulike fugetyper ) Konkv fuge, komprimert b) Skrå skyggefuge, komprimert c) Rett fuge vtrukket i pln med veggliv, ikke komprimert d) Tilbketrukket, rett fuge (utkrsset), ikke komprimert Murte fuger bør h tykkelse mm. Så vel bredere som smlere fuger vil erfringsmessig øke vnngjennomgngen og vnskeliggjøre vinterrbeid. Murte fuger i murverk som skl pusses skl fylles ut til overflten og trekkes rett v med murskje. Fordypninger i fugen vil kunne fungere som rissnviser i pussen. Antigrfittibehndling Alle typer overfltebehndling påvirker ens egenskper, med fre for å hindre uttørking v fukt og påfølgende frostskder. Noen impregneringsprodukter kn endre overfltens utseende. Resulttet er vhengig v produkt, påføringsmetode, type, konstruksjon og klimpåkjenning. Påføring v ntigrfittibehndling på murverk må vklres med leverndøren. Tolernser Type tolernse Helning / loddvvik Type tolernse Totl plnhet Lokl plnhet (svnker/ bulninger) Målelengde meter Tolernseklsse for retning RA RB RC RD RE dekke innervegg utv. flte > 5,0 5 mm 7,5 mm 25 mm 40 mm 2,0 5,0 1,0 1, < 2,0 2 mm 3 mm 6 mm 10 mm 16 mm Målelengde meter Tolernseklsse for plnhet PA PB PC PD PE betong, prkett og innv.pnel, utv. fliser puss, pltekledn. fsder, yttertk Hele delproduktet ± 5 mm ± 10 mm ± ± 25 mm 2,0 ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 1,0 ± 1 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm 0,25 ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm Tbell 3. Tolernseklsser for plnhet og retning i bygninger

3 Tolernser skl tilfredsstille relevnte krv i NS Fellesbestemmelser og spesifiserede krv i NS 3420-N Murverk. For retnings- og plnhetstolernser benytter stndrden tolernseklsser. Det er innført som vil gjelde dersom ikke nnet er spesifisert. Utsetting v mål og kontroll v vvik og tolernser gjøres normlt iht. NS ; 2009, tillegg B. Fugetykkelsen for ulike fugeklsser skl ligge innenfor de grenser som er ngitt i tbell 4. Dersom fugetykkelsen ikke er spesefisert, skl gjennomsnittlig fugetykkelse ligge innenfor 10 ved vnlig mørtelfuge. Lokle vvik i den enkelte stein regnes ikke med i fugetykkelsen. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Type murverk Murverk med mørtelfuger der det stilles spesielle krv til nøyktighet og utseende Murverk med mørtelfuger der det stilles normlt strenge krv til nøyktighet og utseende Murverk med mørtelfuger der det ikke stilles krv, eller kun begrenset krv til nøyktighet og utseende Murverk uten mørtel i stussfugene, og som skl påføres en heldekkende puss Murverk med mørtelfuger Murverk med limfuger Fugeklsse Liggefuger * Stussfuger * t ± 0,15t t ± 0,25t t ± 0,25t t ± 0,35t t ± 0,35t t ± 0,45t t ± 0,35t 0 ** Spesielle krv til ligge- og stussfuger. Må spesifiseres særskilt. i henhold til limprodusentens nvisning. * t er ngitt fugetykkelse Ved modulprosjektering må det ts spesielle hensyn til murproduktets tilvirkningsmål. ** Murproduktene settes tett inn til hverndre; evt. glipper i vertiklfugene fylles med mørtel. Tbell 4. Fugeklsser med tilltt vvik (tbell N1, NS 3420N:2008) Fornkring Murt forblending skl fornkres til bkenforliggende, vstivende konstruksjon. Antll bindere og plssering skl dimensjoneres, vhengig v bkvegg, vindlster og fornkringssystem. Det benyttes 4 stk bindere pr. m 2 dersom ikke nnet er spesifisert. Avstivende bygningsdeler må h nødvendig stivhet og bæreevne. Smme prinsipp gjelder for skllmurvegger. Vegghøyde og fri binderlengde For t fukt- og temperturbevegelser i murverket skl kunne finne sted uten t binderne rives løs eller murverket sprekker opp, må binderne h en viss fri binderlengde () i forhold til vegghøyden (H). Tbell 5 ngir mksiml vegghøyde. Det forutsettes t det er etblert tilstrekkelig ntll vertikle bevegelsesfuger. Dersom det benyttes vertikle fornkringskinner hr mn i prinsippet ingen begrensning i vegghøyden. Fri binderlengde Mksiml høyde på forblending H (meter) Fst binder Ø 4 mm 1,2 4,8 11, Leddet binder Ø 4 mm 2,4 9,6 22, Dokumentsjon Før murrbeidet igngsettes skl det foreligge: - pln-, fsde- og detljtegninger fr rkitekt - tegninger/beskrivelse på konstruktive forhold som oppleggsdetljer, vindfornkring, overdekninger inkl. evt. innmurt rmering etc., og plssering v bevegelsesfuger. Murverksklsser, kontroll Murrbeider inndeles i kontrollklsser vhengig v kontrollomfnget som skl finne sted under utførelsen. Se NS 3420-N: 2008, kp. 4 e Prøving, kontroll. Tbell 5. Mksiml vegghøyde i forhold til fri binderlengde 49

4 Fornkringssystemer BI-universlskinne Tekniske dt Bkvegg v 4,0 syrefst A Tbell 6. Fornkring med ettermontert BI - universlskinne betong mssiv tre-/stålstender/ svill Bkvegg v betong Det benyttes normlt fste bindere, f.eks. 4 mm slgbindere: binderne kn i prinsippet fordeles fritt utover veggen. det er ofte hensiktsmessig å plssere slgbindere i et rutenett 60 x 60 cm. Dette tilsvrer 2,7 bindere/m 2 og gir normlt tilstrekkelig fornkring mot vindkrefter. Fstholding v isolsjonen skjer ved bruk v dryppnesebrikker. 4 mm slgbindere kn normlt benyttes for hulrom opptil 220 mm. BI-skrubinder Tekniske dt Bkvegg v (*) A4-stålkvlitet kn skffes 4, trestender/svill lett- klksndstein Tbell 6b. Fornkring med skrubinder BI-slgbinder Tekniske dt Bkvegg v (*) A4-stålkvlitet kn skffes Innfesting - Z-binder Tekniske dt Bkvegg v (*) A4-stålkvlitet kn skffes Tbell6c. Fornkring med slgbinder 4,0 4,0 A2* 5, betong mssiv betongmurstein betongblokk lett- klksndstein betongblokk/stein Fig.4. Betongvegg, fornkringsprinsipp Skjelettbygg v betong eller stål med utfyllende bindingsverk det benyttes normlt skrubindere eller et skinnesystem, vhengig v byggets høyde og tilgjengelig fri binderlengde primærfornkring i uforskyvelig hovebæresystem, horisontle binderrekker i dekkeforknt i hver etsje, festet direkte inn i dekket eller vi fstboltet bunn- og toppsvill vertikle binderrekker i forknt v betongskillevegger eller fsdesøyler, festet direkte eller vi fstboltet stender dersom bindingsverk gis en viss stivhet; mks innbøyning H/, kn dette benyttes til vstivning v forblending. Mks. vstnd fr bunn- og toppsvill = 4 x stendertykkelse. Det må påses t stender og svill er tilstrekkelig festet til hovedbæresystem. Fornkring som plsseres i midtfeltet på bindingsverket kn normlt ikke regnes å h nnen funksjon enn som montsjefornkring for murverke Tbell 6d. Fornkring med z-binder 50 Plssering v bindere Bindere skl monteres slik t vnn ikke ledes inn til bkvegg. De skl derfor h fll utover og isolsjonsholder med dryppnese. Ved isolert hulrom bør det benyttes minimum 2 bindere pr. plte for holde isolsjonen på plss. Ved tilbøying v den innmurte delen v trådbinderen må det sørges for t binderen i hulrommet forblir rett. Til lnge bindere (over 200 mm) nbefles bruk v spesielt bøyeverktøy. Fig. 5. Skjelettbygg med bindingsverk, fornkringsprinsipp.

5 Fig. 6. Fornkring ved søyleforknt Fig. 7. Fornkring ved bevegelsesfuge i hjørne Fugermering og trådbindere Fugermering skl tilfredsstille krvene i NS-EN Fugetykkelsen skl være minst 1,5 gnger stngdimeteren. Armeringen skl omhylles fullstendig med mørtel. Det vil si t rmeringen må løftes fr overflten, evt. trykkes ned i mørtelfugen. Tbell 6 ngir beskyttelseskrv for fugermering vhengig v miljøpåkjenning. Armering fugermering Armering 6 mm Fuge rm. 3 mm Mørteloverdekning 1 Ubehndlet stål 2 Overfltebehndlet stål b Ubehndlet stål 3 stål c Overfltebehndlet stål b Ubehndlet stål 4 stål c Overfltebehndlet stål b + puss e 30 mm 30 mm + puss e 30 mm + puss e Ekspo neringsklsser Trådbindere 4 mm stål c 5 Syrefst stål d Syrefst stål d Armering, fugermering og bindere skl h en kr. øvre flytegrense min. 500 MP. b Stålet skl være vrmglvnisert med et sinkbelegg på minst 8 mm tykkelse (60 g/m 2 ) og med epoksybelegg iht. ISO Alt. kn benyttes vrmglvnisering med sinkbelegg på minst 120 mm tykkelse (900 g/m 2 ). Annen korrosjonsbeskyttelse kn benyttes dersom produsent etter særskilt utredning kn dokumentere t murverkets funksjonsdyktighet og bestndighet ikke blir redusert. Dersom korrosjonsbeskyttelsen ved håndtering eller bøyning v rmeringsstengene blir beskdiget, skl skdet prti gis en ny tilsvrende beskyttelse. c stål skl inneholde 17 19% krom og 8,9 11% nikkel. d Syrefst stål skl inneholde 16 18,5% krom, 10,5 14% nikkel og 2,5 3,0% molybden. e Pusslget skl utføres iht. N5. Tbell 7. Krv til korrosjonsbeskyttelse (fr NS 3420-N, tillegg A) Fig. 8. Fornkring ved ommurt hjørne For upusset murverk skl det benyttes rustfri rmering utvendig, og også innvendig ved store fuktpåkjenninger. Tbellene viser trådbindere og fugermering (kmstål) til bruk i murverk: Fig. 9. Fornkring og bevegelsesfuge ved ommurte søyler og sprng i fsden BI-stål Tråddimeter A s Stålkvlitet f sk Ref. BI-RND/A2 2 x 3,0 mm 14,4 mm N/mm 2 AISI 304 Tbell 8. Fugermering fr BI-Produkter Kmstål, syrefst AISI 316 AISI 304 Dimeter 5, 6, 8, 10 5, 6, 8, 10 Tbell 8b. Kmstål 51

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Building Value. Teknisk brosjyre for teglmurverk. Teknisk brosjyre for teglmurverk. Fotograf: Pål Engeseth, Byggaktuelt.

Building Value. Teknisk brosjyre for teglmurverk. Teknisk brosjyre for teglmurverk. Fotograf: Pål Engeseth, Byggaktuelt. Building Value Teknisk brosjyre for teglmurverk Teknisk brosjyre for teglmurverk Fotograf: Pål Engeseth, Byggaktuelt Bratsberg Tegl Wienerberger AS er Norges største leverandør av tegl og eier Bratsberg

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Tabell 2 Spennvidden for bjelkelag med under -gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér

Tabell 2 Spennvidden for bjelkelag med under -gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér Bjelkelgstbell Bjelkelgstbellen ngir hv de ulike dimensjonene (produktene) tåler v spennvidde innenfor hver styrkeklsse (C18, C24 og C30) Tbell 1 Spennvidden for bjelkelg med gulv (Tll i ) v 21 mm BJELKELAGSTABELLER

Detaljer

Murverksforankring Produktblad - 2005

Murverksforankring Produktblad - 2005 Murverksforankring Produktblad - 2005 BI Postadresse Pb. 1967 / N-1377 Billingstad Org. nr.: NO 936 355 773 MVA Leveringsadresse Stasjonsveien 40 N-1396 Billingstad Telefon: + 47 66 777 123 Telefaks: +

Detaljer

ET BI-PRODUKT KVALITET - SATT I SYSTEM WB 01 BI-PRODUKTOVERSIKT. Murverkstilbehør BI-GLIDESJIKTSBESLAG

ET BI-PRODUKT KVALITET - SATT I SYSTEM WB 01 BI-PRODUKTOVERSIKT. Murverkstilbehør BI-GLIDESJIKTSBESLAG ET BI-PRODUKT KVALITET - SATT I SYSTEM WB 01 BI-PRODUKTOVERSIKT Murverkstilbehør BRATSBERG TEGLVERK / OVERSIKT HVER 2'DE STUSSFUGE 1/2-ÅPEN (LØPERSKIFT) BI-GESIMSBESLAGSFESTE - INNMURT SISTE FUGE BI-GESIMSBESLAGSFESTE

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y

B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y BANKERØD GÅRD AS B AN K E RØ D B O LI G E R, VE S TE RØ Y STØYUTREDNING ADRESSE OWI AS Kbberslgerstredet Kråkerøy Pstbks Fredrikstd TLF +7 WWW cwi.n I N N O LD BAKGRU N N KON KLUSJON FORSKRIFTER OG GREN

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

B B C C A A. a b c d e f NY UTVENDIG TRAPP TEKN ROM BAD ALLROM INKL. KJØKKEN ENTRÈ SOV/ ARBEID PLAN 1. ETASJE. 4,3 m2. 3,9 m2. 59.4 m2 6.0 m2.

B B C C A A. a b c d e f NY UTVENDIG TRAPP TEKN ROM BAD ALLROM INKL. KJØKKEN ENTRÈ SOV/ ARBEID PLAN 1. ETASJE. 4,3 m2. 3,9 m2. 59.4 m2 6.0 m2. a b c d e f 10 1 2 6518 2750 2750 D LLROM INKL. KJØKKEN B B NY UTVENDIG TRPP KJØKKEN 59.4 m2 6.0 m2 ENTRÈ skap BD,9 m2 SOV/ RBEID 10, m2 C C TEKN ROM 4, m2 D PLN 1. ETSJE 6 aggregat vaskemaskin tørketrommel

Detaljer

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge.

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge. FEBRUAR 2010 molnd s postboks 157. n-3401 lier tlf. +47 32 24 22 50. fx +47 32 24 22 51 e-post: post@molnd-norge.no. www.molnd-norge.no www.molnd-norge.no PRISLISTE Gipsplter og stålprofiler Tolernser:

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Schöck Isokorb type W

Schöck Isokorb type W Øvre del Midtre del Schöck Isokorb type Nedre del Innhold Side Elementplssering/Tverrsnitt 122 Produktbeskrivelse/Kpsitetstbeller 123 eregningseksempel 124 Monteringsnvisning 125 126 Sjekkliste 127 rnnvern

Detaljer

Utforming av forankringer, platetykkelse B19 FORANKRING AV STÅL

Utforming av forankringer, platetykkelse B19 FORANKRING AV STÅL 45 314 B19 FORANKRING A STÅL Ø t t t Figur B 19.102. Kilsveis rundt stngende. Ø Ø Ø t 0,4 Ø 0,4 Ø t 4 mm ) Sveis på bksiden t Ø 0,4 Ø b) Innfrest kilsveis på bksiden t 0,4 Ø 0,4 Ø c) "Piggsveis" t 4 mm

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate C13 SKIVER 263 13.2.1 Horisont skjøt, strekkoverføring Behovet for strekkoverføring er som rege forårsket v horisonte krefter som gir momentstrekk og skjærkrft i den horisonte fgen. I prinsippet er det

Detaljer

e g c o b ox K u l d e b r o b r y t e r f o r l a s t o p p t a g e l s e a v u t k r a g n i n g s e l e m e n t e r Ny isolasjon 0.

e g c o b ox K u l d e b r o b r y t e r f o r l a s t o p p t a g e l s e a v u t k r a g n i n g s e l e m e n t e r Ny isolasjon 0. e g c o b ox K u l d e b r o b r y t e r o r l s t o p p t g e l s e v u t k r g n i n g s e l e m e n t e r Ny isolsjon 0.031 W(m*K) technologies or the construction industr y t e c h n o l o g i e n

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _ mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 Adkomst 2. Progrmrel og mks gesimshøyder som L- form Eksisterende ttrksjoner BEDØMMELSESKRITERIER TAKFORM

Detaljer

a) Hvordan skiller de mekaniske egenskapene seg fra hverandre for materialgruppene keramer og glasser, metaller og polymermaterialer?

a) Hvordan skiller de mekaniske egenskapene seg fra hverandre for materialgruppene keramer og glasser, metaller og polymermaterialer? ILI 1458 17.06.03. Tekst m. løsn. side 1 v 7 RA/23.06.2003 MATERIALER OG BEARBEIDING Fgkode: ILI 1458 Tid: 17.06.03 kl 0900-1400 Tilltte hjelpemidler: Klkultor med tomt minne. Lærebøkene: Corneliussen,

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Tegl og teglmurverk Workshop Bratsberg 17. 18. oktober 2012

Tegl og teglmurverk Workshop Bratsberg 17. 18. oktober 2012 Tegl og teglmurverk Workshop Bratsberg 17. 18. oktober 2012 Ole-Kristian Thoresen Tove Narvestad 2 Wienerberger AS Wienerberger AS er et 100% eid datterselskap i det Østerrikske teglkonsernet Wienerberger

Detaljer

2.2.1 Grunnleggende betraktninger

2.2.1 Grunnleggende betraktninger 38 C2 BJELKER eksentrisk plssering på lgrene eller skjevt innstøpte løftebøyler. Bjelken vil dermed få en sideutbøyning som kn skpe et stbilitetsproblem. Det er en prinsipiell forskjell på de to tilfellene.

Detaljer

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2 Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden Eksempel 4 cm M cm Eg 8 cm Gk,, T2 cm grus, T1 Cu=20, godt drenerende Silt, T4 s u =44 kp ÅDT = 1200 Andel tunge kjøretøyer = 12 % Årlig trfikkvekst = 2 %

Detaljer

R2 - Heldagsprøve våren 2013

R2 - Heldagsprøve våren 2013 Løsningsskisser HD R R - Heldgsprøve våren 0 Løsningsskisser Viktigste oppsummeringer: Må skrive med penn på eksmen! Slurv og regnefeil, både med tll og bokstver, er hovedproblemet. Beste måten å fikse

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål ACO Produktktlog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål Prosjekteringsmessige vurderinger Innledning ACO hr utviklet en ny produktserie i tynnvegget rustfritt stål som er ideelt til drenering v de fleste

Detaljer

Kap. 3 Krumningsflatemetoden

Kap. 3 Krumningsflatemetoden SIDE. KRUMNINGSFLTEMETODEN I kpittel. og. hr vi sett t en bjelkes krefter og deformsjon kn beskrives ved fire integrler som henger smmen : Skjærkrft : V d Vinkelendring : φ M d Moment : M V d Forskyvning

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Hjelp med MURING. Bruksanvisning

Hjelp med MURING. Bruksanvisning Hjelp med MURING Bruksanvisning Generelt Bindemiddel deles inn i hydrauliske og ikke hydrauliske bindemiddel. De hydrauliske herder gjennom en reaksjon med vann, herder og binder så vel som i luft som

Detaljer

Finnes også i kunstlær! a b c. Comfort. Armlener. Active. armlener. Industriinnredning

Finnes også i kunstlær! a b c. Comfort. Armlener. Active. armlener. Industriinnredning Comfort Komfortbel industristol med ergonomisk sete i integrlskum og ekstr stor rygg. Setebredde 430 mm. Setedybde 440 mm. Ryggbrikke som følger ryggens bevegelser. Høydeinnstilling med gssptron. Trinnløs

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen og

Detaljer

Building Value. Velkledd med tegl. Teglforblending på trehus

Building Value. Velkledd med tegl. Teglforblending på trehus Building Value Velkledd med tegl Teglforblending på trehus Et teglhus er for mange selve drømmehuset. Ved å forblende trehuset ditt med tegl kan du realisere drømmen uten å bytte bolig. Hvorfor forblende

Detaljer

Slik bestiller du. Rektangulært. lindab rektangulært

Slik bestiller du. Rektangulært. lindab rektangulært Sik estier du Rektnguært ind rektnguært Generet om Rektnguært Rektnguært estår v rektnguære kner og detjer med må som psser ti SS-EN 1505 når ikke nnet er spesifisert. Knsystemet krer tetthetsksse C. Smtige

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKA-EU/DE/NO/no Brnnspjeld Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklrsjon v egenskper og ytelser (DoP) DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 TROX Aurnor Norge AS Postboks 100 2712 Brndbu Telefon

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

KAP. 3.2. TØMMERARB-ANTIKVARISK 20 november 2012

KAP. 3.2. TØMMERARB-ANTIKVARISK 20 november 2012 Side 1 v 16 KAPITTELOVERSIKT ARKITEKTFAG KAP. 1 RIGG OG DRIFT KAP. 2 GRUNN & BETONG, MUR OG PUSS MV 2.1 Riverbeider 2.2 Grunn- og betongrbeider. Se kp.11. 2.3 Oppgrving hoper. Se kp.11. KAP. 3 TØMMERARBEIDER

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

Industriinnredning. Comfort. Armlener. Active. Finnes også i kunstlær! Armlener. a b c

Industriinnredning. Comfort. Armlener. Active. Finnes også i kunstlær! Armlener. a b c Industriinnredning Finnes også i ESDutførelse, ring oss! Comfort Komfortbel industristol med ergonomisk sete i integrlskum og ekstr stor rygg. Setebredde 430 mm. Setedybde 440 mm. Ryggbrikke som følger

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Lettklinkerblokker MURKATALOGEN Produkthefte. Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO MURKATALOGEN 3 Lettklinkerblokker Lettklinkerblokker Produkthefte Mur-Sentret Forskningsvn. 3b P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO Tlf. 22 93 07 60 Faks 22 60 11 92 e-post: post@mur-sentret.no Internett: www.mur-sentret.no

Detaljer

Frami løftehake 2,5kN

Frami løftehake 2,5kN 02/2010 Originl bruksnvisning 999281918 no Ts vre på for fremtidige behov Frmi løftehke 2,5kN rt.nr. 588494000 2009-modeller og senere Originl bruksnvisning Frmi løftehke 2,5kN Produktbeskrivelse d Før

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Schöck Isokorb type S

Schöck Isokorb type S chöck Isokorb type rmert betong Innhold ide Elementplssering/Tverrsnitt 114 Produktbeskrivelse/Kpsitetstbell 115 eregningseksempel 116 Monteringsnvisning 117 118 jekkliste 119 rnnvern 25 26 113 Elementplssering/Tverrsnitt

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser.

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Betong betraktes

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Øving 9. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt.

Øving 9. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromgnetisme år 2009 Øving 9 eiledning: Mndg 09. og fredg 13. (evt 06.) mrs Innleveringsfrist: Fredg 13. mrs kl. 1200 (Svrtbell på siste side.) Opplysninger:

Detaljer

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Side 1 av 5 Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag Anvisning nr: 03 Dato: 13.08.09. Beskrivelse Mellombjelkelag med Masonite-svill har andre

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Weber Ekspanderende mørtel

Weber Ekspanderende mørtel Weber 1 Ekspanderende mørtler for alle formål Weber en av Europas største mørtelprodusenter har et stort utvalg av ekspanderende mørtler. Produktene er i stor grad spesialisert, slik at det alltid er mulig

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 h f Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 Tekkes midlertidig av Lett-Tak. Forutsetter sikker adkomst. Kjøper av tak står ansvarlig for at tettingen ivaretas fram til permanent tekking er etablert.

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - -

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - - 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT NORD FSDE MOT ØST 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT SØR FSDE MOT VEST STORGT 6, OKS

Detaljer

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse

Leca Basicblokk. Produktfordeler. Produktbeskrivelse Produktfordeler Velegnet for de fleste formål både stort som smått, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, garasjer, uthus, hagemurer, fundament og mye mer. Både bærende og ikke-bærende vegger.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer