Bøeseter Konferansehall. Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøeseter Konferansehall. Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2014-02-25"

Transkript

1 Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato:

2 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn: Rapport.docx Oppdrag: Reguleringsplan Bøeseter konferansehall Oppdragsbeskrivelse: Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for kongresshall på Bøeseter innenfor gjeldene reguleringsplan. Oppdragsleder: Ingvild Johnsen Jokstad Fag: Plan og urbanisme Tema Reguleringsplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad ÅMF

3 Planbeskrivelse 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Estatia Resort Norefjell for å utarbeide detaljreguleringsplan for Bøeseter Kongresshall. Anne R. Varden har vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Ingvild Johnsen Jokstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kongsberg, 25/02/2014 Ingvild Johnsen Jokstad Oppdragsleder Åse Marit R. Flesseberg Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse 3 1 INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Estatia Resort Norefjell med en kongresshall i underkant av 1000m2. Kongresshallen skal romme kjøkken, lager, møtesal med mulighet for servering og toaletter, og vil ha adkomst fra eksisterende hotelldel. Foreløpige arkitekttegninger. Oversiktsplan og grunnplan U etasje.

5 Planbeskrivelse Bakgrunn og planstatus Estatia Resort Norefjell har vært i virke i omlag 5 år. Hotellet har befestet seg i markedet som Norges største fjellhotell med i underkant av senger. Hotellet har god kapasitet på senger, men har kapasitetsbrist innenfor lokaler for bruk til kurs & konferanse, event, større tilstelninger og idrettsarrangementer. Norefjelltrippelen (løp/marsj, sykkel og ski) har befestet sin posisjon med omlag 1000 deltagere. I tillegg er Norefjellsområdet en betydelig vinterdestinasjon med skiløyper og alpinanlegg. Hotellet ønsker å utvide for å være en arena for større arrangement. Et utvidet areal til kongresshall krevet at det utarbeides reguleringsplan med offentlig ettersyn og høring. Området inngår i vedtatt reguleringsplan Bøseter Fjellandsby og er i hovedsak regulert til felles friareal. Gjelde reguleringsplan vedtatt i Planområde som nå reguleres vises med rød sirkel.

6 Planbeskrivelse 5 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Beliggenhet: Estatia Resort Norefjell ligger på den sørlige delen av Norefjell, om lag 800 m.o.h. Hotellet ligger rett vest for Bøsetra. Området er lokalisert 12,5 km fra Noresund som er kommunesenteret i Krødsherad. Planområde ligger innenfor rød sirkel 2.2 Hotellområdet Hotellet består av en hotellseksjon og en tilhørende leilighetslandsby. I tilknytning til hotellet er det etablert et tjern med tursti rundt. Rundt hotellet ligger det flere frittliggende hytter og det er et nett av skiløyper omkring. Alpinbakker ligger tett ved. Hotellet ligger på eiendom 203/9 eiet av Knut Sønstebø og Norefjell Utvikling. Estatia Resort Norefjell sett østover. I forgrunn ses leilighetslandsbyen, i bakgrunn alpinbakker.

7 Planbeskrivelse Reguleringsområdet Område som reguleres ligger inntil selve hotellseksjonen og mellom hovedatkomst til resepsjon og landsbyleilighetene. Området er i hovedsak regulert til felles friområde, men benyttes ikke til dette da arealet ligger i en veiskråning og utgjør en buffer mellom vei og landsbyleilighetene. Området er også del av ski inn/ut i tilknytning til den nærliggende alpinbakken i øst. Dette vil i liten gard bli berørt av tiltaket. Kartet nedenfor vises varslet plangrense. Bakgrunn for en utstrakt planavgrensning, var for å kunne vurdere ulike adkomstalternativer. Område som ble varslet. Hotellet til høyre og leiligheter til venstre. Kongresshallen vil plasseres foran hotellet. Området sett nordover mot eksisterende adkomst til hotellets resepsjon. Kongresshallen vil ligge 3 meter under nivå herfra. Taket vil flukte nivå på vei hvor traktoren er.

8 Planbeskrivelse Eksisterende bebyggelse Området ligger innenfor etablerte fritids- og setermiljøer som kan skimtes i bakgrunn. Mørke jordfarger dominerer. Hotellkomplekset har mørkbeiset ytterkledning. Bygningskroppen er brutt opp i flere deler/volumer/høyder med saltak. Grunnmur er forblendet med stein. Veg- og trafikkforhold 2.5 Terrengforhold, landskap og vegetasjon Bildet viser adkomst gjennom hotellet og frem til resepsjonen med snumuligheter for buss. Fri høyde her er 4,2m. Parkering både for hotellet og leilighetene i landsbyen forgår i kjelleretasje under. ADKOMSTVEG FORKANT LEILIGHETSBYGG Området mellom landsby og veg er skrående og utgjør en høydeforskjell på om lag 7 meter.

9 Planbeskrivelse 8 3 PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER 3.1 Planen og formålene Planens formål er å legge til rette for en kongresshall. Hallen skal ha direkte adkomst fra dagens hotell, og det synes naturlig å regulere til hotell fremfor et rent kongressformål da byggene koples sammen. Hotellformålet vil dekke område mellom adkomstveg og leilighetslandsby. Selve kongresshallen vil bli liggende mellom dagens vegskråning og aktivitetsområde for ski, med glidende overganger mellom disse. Det vil av den grunn tillates tiltak som er nødvendig for å sikre vegskråning til dagens kjøreadkomst samt skiaktivitet innenfor hotellformålet. Det er ønskelig å ha kjøreadkomst til Kongresshallen for varelevering etc. Det er i dag etablert adkomst og internveier i landsbyen som kan forlenges mot kongresshallen. Se grønn linje på kart side 11. Av sikkerhetsmessige grunner vil adkomsten ha bom for å hindre kjøring utover varelevering. Øst for kongresshallen avsettes området for midlertidig rigg og anlegg. Formålene vil være friområde og turveg med bakgrunn i gjeldene plan. Det synes unødvendig å differensiere i flere grønne formål enn nødvendig, selv om formål som turdrag/alpinområde har vært vurdert. Fotomontasje som viser planlagt Kongresshall

10 Planbeskrivelse PLANKART MED ILLUSTRASJONER

11 Planbeskrivelse Tema og konsekvenser: Landskapstilpasning Kongresshallen legges i skrående terreng der gulvnivå vil ligge 3 meter under gjennomsnittlig terreng. Totalt vil bygget ha en høyde på om lag 6 meter, og det flate torvtaket vil flukte nivå på adkomstvegen. Materialet i eksteriøret skal harmonere med eksisterende bebyggelse slik som ytterpanel og steinmurer. Skråningen inntil kongresshallens østre kortside, skal danderes og sås til med gress etter anleggsperioden. Bygget vil således harmonere godt med landskapet for øvrig og virke lite fremtredende. Konsekvens: Tiltaket har ingen konsekvens for landskapet Veg Overbygg i tre Kongresshall Leilighet Eksisterende terreng Rampe Snittoppriss A. Snittlinje vises på plankartet på forrige side Leilighet Kongresshall Eksisterende terreng Veg Nytt terreng Støttemur tiplases Støttemur Snittoppriss B. Snittlinje vises på plankartet på forrige side Nærmiljø og friluftsliv Kongresshallen vil bli liggende tett inntil dagens ski inn/ut-område. Ved etablering av kongresshall og dens «gårdsplass» vil terrenget bli noe endret og forholdene for skiaktiviteten kan bli påvirket. Ved god planlegging lar dette seg løse på en god måte. Konsekvens: Tiltaket har ingen/lite negativ konsekvens. Trafikksikkerhet Trafikkbelastningen vil ikke øke vesentlig ved etablering av kongresshall. Hallen skal basere seg på eksisterende adkomst og parkering, som har god kapasitet og standard. Varelevering til Kongresshallen er mulig via forbindelse til dagens parkeringskjeller. I tillegg åpnes det opp for at hallen får adkomstmuligheter via landsbyen for større varelevering og drift av utearealer. Konsekvens: Tiltaket har ingen/lite negativ konsekvens for trafikksikkerhet.

12 Planbeskrivelse 11 Universell utforming Kongresshallen vil ha tilrettelagte handicaptoaletter og egen handicaputgang til «gårdsplass» For øvrig forbindes hallen til eksisterende hotellseksjon hvor det er gjesteheis. Det vil bli stilt krav i reguleringsbestemmelsene at fellesarealer får universell utforming. Konsekvens: Tiltaket har ingen/lite positiv konsekvens for universell utforming Anleggstrafikk I forbindelse med anleggsperioden vil det være behov å frakte ut store mengder masse. Det har vært vurdert 4 ulike anleggsveier der d) er valgt. a) Gjennom leilighetslandsby (grønn). Det å basere seg på anleggstrafikk gjennom leilighetslandsbyen er ikke heldig. Det vil være en belastning for de som bor der og veien har dårlig fremkommelighet. b) Rundt tjernet på opparbeidet sti (gul). Veien/stien rundt tjernet er ikke dimensjonert for denne type trafikk. c) Lage en helt ny anleggsvei (rosa). Dyrt og krever inngrep i friområder. d) Bruke dagens hovedatkomst (blå) Etablere midlertidig anleggsområdet i deler av skibakken/friområde og bruker hovedatkomsten til Hotellet. Dette vi være billigste og minst belastende alternativ for landsbyen, selv om man får anleggstrafikk utenfor resepsjon. Masser kan fraktes opp til nivå for lastebil med gravere eller dosere. Stigningen vil være tilfredsstillende (ca 1:5) for denne type maskiner. Området må uansett bearbeides etter at Hallen er på plass. Konsekvens: Ingen/lite negativ Alternative anleggsveier

13 Planbeskrivelse 12 Støy Konsekvens: Tiltaket vil ha negativ konsekvens i anleggsperioden, men ingen konsekvens i ettertid. Kommunalteknikk Det forutsettes at dagens VA-kapasitet er tilfredsstillende. I dag ligger hovedstrømforsyningen og VA til hotellet langs hotellets østre yttervegg. Det vil kunne være nødvendig å legge denne om ved etablering av kongresshallen. Konsekvens: Tiltaket vil ha økonomisk konsekvens dersom ledningsnett må legges om. 4 ROS-ANALYSE Farekategori Relevant fare Vurdering av konsekvenser og tiltak NATURFARER 1. Snø eller steinskred Nei 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Delvis Det må vurderes hvorvidt eksisterende adkomstvei og dens skråning skal sikres 3. Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. Nei 4. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei 5. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) Nei Taket på Kongresshallen krever rekkverk 6. Er det radon i grunnen?? Tiltaket må oppfylle krav i TEK Vindfall som følge av uttak av skog Nei MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER 8. Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 9. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter (industri mv) utgjøre en risiko for området? Nei Nei

14 Planbeskrivelse Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet Delvis - Teletjenester Delvis - Vannforsyning Delvis - Renovasjon/spillvann Delvis - Transportnett Delvis 11. Spesielle farer ved bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - Til skole/barnehage - Til nærmiljøanlegg - Til forretning - Til busstopp 12. Brannberedskap Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt - Omfatter området spesielt farlige anlegg - Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde/trykk)? - Har området bare en mulig adkomst for brannbil? TIDLIGERE BRUK 13. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. ULOVLIG VIRKSOMHET Nei? Nei Nei 14. Sabotasje og terrorhandlinger Nei Kan nås både fra eksisterende adkomst og fra leilighetslandsbyen

15 Planbeskrivelse 14 5 PLANPROSESS OG MEDVIRKING HVA NÅR Oppstartsmøte Varsling av oppstart Høringsfrist Innlevering av planmateriale til 1. gangs behandling INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Private innspill Krødsherad e-verk Muntlig innspill. Gjør oppmerksom på at hovedstrømforsyning til hotellet går på yttersiden av hotellets østre vegg, og at denne kan komme i konflikt med tiltaket. Kommentar: Tas inn i rekkefølgebestemmelsene om at dette, sammen med VA, må sikres før tiltaket igangsettes. Innspill fra offentlige myndigheter Buskerud Fylkeskommune Det er foretatt arkeologiske registeringer i forbindelse med reguleringsplaner tidligere, uten funn av automatiske fredede kulturminner. Ingen kulturminner er registret i forhold til det avgrensede område for detaljregulering. Se ikke behov for nye registeringer, ber om at Kulturminnelovens 8, 2.ledd Kommentar: Tas inn i bestemmelsene.

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave/dato:

Detaljer

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Havsdalsgrenda Eiendom AS/Estatia Resort Holding AS Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / 2015-05-15

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer