Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet /65 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014"

Transkript

1 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/ /2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet /65 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kommunestyrevedtak Vedtak i Kommunestyret Høringsuttalelse fra elever ved Sømådal skole Høringsuttalelse fra ungdom i Sømådalen v/ Sebastian Joten Langsjøvold Høringsuttalelse fra foreldregruppa i Sømådalen v/ Henning Søndmør Hedmark Trafikk sin oversikt over ruter ved en eventuell nedleggelse av Sømådal skole Øvrige saksdokumenter: Behandling i Kommunestyret Lage Trangsrud fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt 2: Under forutsetning av at kommunens økonomiske situasjon gjør det mulig, og at kommunen mottar statlige skjønnsmidler til grendeskolen i Sømådal som tidligere, opprettholdes dagens skolekrets for skoleårene 15/16 og 16/17. Leif Gjessing fremmet følgende forslag til vedtak: 1. En helhetlig pedagogisk vurdering av den framtidige skolestrukturen i Engerdal tilsier at grunnskoletilbudet gis på en skole, det vil si Ebus. Skolefaglige vurderinger taler for dette til tross for at reiseavstand hjem/skole blir lang for noen elever. Ressursmessig er dette trolig den beste bærekraftige organiseringen både økonomisk og med hensyn på bruk av lærernes kompetanse. Elevenes tilknytning til et større pedagogisk og sosialt læringsmiljø vil også oppveie mye av ulempen med en lengre skolevei. 2. Det fremmes en ny sak der skolekretsgrensene justeres iht. pkt. 1. Votering: Det ble enighet om følgende behandlingsmåte: Først settes formannskapets innstilling pkt 1 og 2 opp mot Leif Gjessings forslag til vedtak. Dersom Gjessings forslag ikke får flertall settes formannskapets forslag til innstillig pkt 2 opp mot Lage Trangsruds pkt 2. Til sist stemmes det over formannskapets forslag til innstilling pkt 3.

2 Det ble votert alternativt mellom Formannskapets innstilling pkt 1 og 2 og Leif Gjessings forslag til vedtak. Gjessings forslag falt med 1 mot 14 stemmer. Det ble så votert alternativt mellom Formannskapets forslag til innstilling pkt 2 og Lage Trangsruds pkt 2. Lage Trangsruds forslag vedtatt med12 mot 3 stemmer. Formannskapets innstilling til pkt 3 enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. En endring av kommunens skolekretser vil fortsatt føre til svært lang reisetid for enkelte elever. 2. Under forutsetning av at kommunens økonomiske situasjon gjør det mulig, og at kommunen mottar statlige skjønnsmidler til grendeskolen i Sømådal som tidligere, opprettholdes dagens skolekrets for skoleårene 15/16 og 16/ Engerdal kommune ber Hedmark trafikk om å endre ruteopplegget slik at rute 759 legges om til strekningen Sømådalen-Sølenstua-Engerdalssetra-EBUS fra og med skoleåret 2015/2016, jfr. skriv fra Hedmark Trafikk av En slik omlegging bør iverksettes uavhengig av kommunens skolestruktur. Behandling i Formannskapet Lage Trangsrud fremmet følgende forslag: 1. En endring av kommunens skolekretser vil fortsatt føre til svært lang reisetid for enkelte elever. 2. Under forutsetning av at kommunens økonomiske situasjon gjør det mulig, og at kommunen mottar statlige skjønnsmidler til grendeskolen i Sømådal som tidligere, opprettholdes dagens skolekrets inntil videre. 3. Engerdal kommune ber Hedmark trafikk om å endre ruteopplegget slik at rute 759 legges om til strekningen Sømådalen-Sølenstua-Engerdalssetra-EBUS fra og med skoleåret 2015/2016, jfr. skriv fra Hedmark Trafikk av En slik omlegging bør iverksettes uavhengig av kommunens skolestruktur. Gunnveig Eggen fremmet følgende forslag: 1. En helhetlig pedagogisk vurdering av den framtidige skolestrukturen i Engerdal tilsier at grunnskoletilbudet gis på en skole, det vil si Ebus. Skolefaglige vurderinger taler for dette til tross for at reiseavstand hjem/skole blir lang for noen elever. Ressursmessig er dette trolig den beste bærekraftige organiseringen både økonomisk og med hensyn på bruk av lærernes kompetanse. Elevenes tilknytning til et større pedagogisk og sosialt læringsmiljø vil også oppveie mye av ulempen med en lengre skolevei. 2. Det fremmes en ny sak der skolekretsgrensene justeres iht pkt 1. Votering: Det ble først votert over rådmannens forslag som falt enstemmig. Det ble deretter votert alternativt mellom Lage Trangsruds forslag pkt 1. og 2. og Gunveig E. Eggens forslag til pkt 1. og 2. Lage Trangsruds forslag vedtatt 3 mot 2 stemmer. Det ble til slutt votert over Lage Trangsruds forslag pkt 3. som ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 4. En endring av kommunens skolekretser vil fortsatt føre til svært lang reisetid for enkelte elever.

3 5. Under forutsetning av at kommunens økonomiske situasjon gjør det mulig, og at kommunen mottar statlige skjønnsmidler til grendeskolen i Sømådal som tidligere, opprettholdes dagens skolekrets inntil videre. 6. Engerdal kommune ber Hedmark trafikk om å endre ruteopplegget slik at rute 759 legges om til strekningen Sømådalen-Sølenstua-Engerdalssetra-EBUS fra og med skoleåret 2015/2016, jfr. skriv fra Hedmark Trafikk av En slik omlegging bør iverksettes uavhengig av kommunens skolestruktur. Rådmannens forslag til innstilling: En helhetlig pedagogisk vurdering av den framtidige skolestrukturen i Engerdal tilsier at det bør vurderes å gi grunnskoletilbudet på en skole. Det vil si Ebus. Skolefaglige vurderinger taler for dette til tross for at reiseavstand hjem/skole blir lang for noen elever. Ressursmessig er dette trolig den beste bærekraftige organiseringen både økonomisk og med hensyn på bruk av lærernes kompetanse. Elevenes tilknytning til et større pedagogisk og sosialt læringsmiljø vil også oppveie mye av ulempen med en lengre skolevei. Bakgrunn: I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2013 ble det fremmet forslag om en fornyet vurdering av skolestrukturen i Engerdal. Sak om skolestrukturen i Engerdal ble sist behandlet i Formannskapet der følgende vedtak ble fattet. Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredning. Saken ble på ny behandlet i formannskapet hvor det ble besluttet å sende den ut til offentlig høring. Høringsfristen var Det har kommet inn tre høringsuttalelser jfr. vedlegg. Formannskapet ønsket at Hedmark Trafikk ble kontaktet for en drøfting av framtidig organisering av skoleskyssen fra Sømådalen til Ebus. Hedmark Trafikks svar på dette kommer fram i vedlegg. Gjeldende kretsregulering for skolene i Engerdal er fastlagt ved kommunestyrevedtak av jfr. vedlegg. I drøftingen forut for vedtaket ligger følgende forutsetninger til grunn. (kommunestyrevedtak av , jfr.vedlegg) 1. Den økonomiske belastningen for Engerdal kommune, ved å opprettholde Elgå og Sømådal skole er så krevende at dette er betinget av statlig støtte. Det forutsettes et flerårig særskilt skjønnstilskudd på minimum 1,6 mill kr årlig for å kunne opprettholde grendeskolene. Svært lang kjøretid ved en eventuell sentralisering til Engerdal barne- og ungdomsskole (EBUS) er hovedbegrunnelsen for dette tilskuddet. 2. Et minimumsantall elever ved skolen. Under forutsetning av at et slikt tilskudd stilles til rådighet, opprettholdes drifta ved de to grendeskolene, foreløpig for de to første skoleårene (09/10 og 10/11), så lenge elevtallet på skolene er mer enn 5. Med et lavere elevtall enn det, vil ulempen med lang kjøretid måtte veies opp mot fordelene sosialt og pedagogisk ved et større skolemiljø.

4 Elevtall og økonomi. Elgå skole ble lagt ned fra høsten 2012 da det ikke lenger var et elevgrunnlag. Skjønnstilskudd for drift av Sømådal skole er i 2014 kr ) Skoleåret er det 5 elever ved Sømådal skole, inkludert en elev fra Tolga kommune som etter avtale kjøper elevplass fra Engerdal. Vurdering: I tidligere saksutredninger er følgende områder sett som vesentlige og vektlagt i drøfting av skolestruktur i Engerdal: Elevtall Økonomi Skolevei Kvalifiserte lærerkrefter Elevenes læringsmiljø Læringsresultater Sosialt miljø

5 Elevtallsutvikling ved Sømådalen skole og Engerdal kommune. Elevprognose Sømådal skole Trinn (H) (Tolga) 1 (H) (Tolga) 1 (H) antall Justert (Tolga) gjesteelev som bor noen hundre meter nord for kommunegrensen til Engerdal. (H) - Hallsteinsvika Dette er en prognose bygd på det vi har av kunnskaper om pr. dato og inneholder dermed den usikkerheten det gir. Små endringer her gir store utslag i prosenter og tall. Det vil også ha forholdsvis stor betydning for hele skolemiljøet da utgangspunktet er så få elever. Elevprognose Engerdal kommune Skolestartere i Engerdal (Asylsøkere ikke medregnet) Derav i Sømådal Det er 3 asylsøkere som starter i 1. årstrinn skoleåret 2014/2015. Det vil si det er totalt 16 elever på 1. trinn på Ebus og 1 elev på 1. trinn på Sømådal skole. Til sammen 17 skolestartere i Engerdal høsten Sømådal skole har i skoleåret 14/15, 5 elever fordelt på 1., 2., 4., 5. og 6. trinn. Eleven fra Tolga går i 6. årstrinn. Økonomi Dagens kostnader ved drift av Sømådal skole: Budsjett 2014 Kr Fordelt på 5 elever er dette Kr pr. elev. Tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen knyttet til Sømådal skole er i 2014 kr Utgifter pr. elev fratrukket skjønnsmidlene tildelt fra fylkesmannen blir kr Til sammenlikning er utgifter pr. elev ved Ebus i år (avrundet) Kr

6 Ved en eventuell overføring av elevene fra Sømådalen til Ebus vil det i praksis ikke bli økte utgifter for Ebus. Men det vil bli høyere utgifter til skoleskyss. Den økonomiske sida ved skoleskyss. I eksemplet er det brukt priser fra vårsemesteret Prisene er antatte kostnader fra hjemmeholdeplass og til EBUS. Kostnader ved skoleskyss til Ebus Kr Kostnader ved skoleskyss til Sømådal skole Kr Økte skysskostnader ved overføring til Ebus ville for skoleåret 14/15 bli kr Kommunens økonomiske innsparing ved overflytting av elevene til Ebus ville da bli kr Skoleskyss og Reisetid Praktisk talt 100 % av elevene i Engerdal har skoleskyss. Spredt bosetting og geografisk plassering av skolene fører til dette. Et sterkt argument for å opprettholde Sømådal skole er avstanden det vil bli til Ebus. Med den skyssordning som Hedmark Trafikk nå foreslår vil reisetida reduseres ganske betydelig, sjøl om det fremdeles vil være en lang skolevei. Fra Hallsteinsvika vil det anslagsvis ta ca.en time hver vei. Ny veistandard og nytt transportmateriell vil telle positivt i vurdering av reisevei i forhold til tidligere. Alle høringsuttalelsene tar opp problemstillingen lang skolevei. I foreldrenes uttalelse blir det vist til Nordlandsforsknings spørreundersøkelse blant elever og foreldre/foresatte som har opplevd skolenedleggelse og vesentlig endring i skyssavstand (NF rapport ). Formålet med denne undersøkelsen var å avdekke hvilke konsekvenser skolenedleggelse og lang skoleskyss hadde for elevenes velferd. Undersøkelsen ble gjennomført blant elever som hadde opplevd skolenedleggelse og fått økt avstand til ny skole med 10 km eller mer. Svarene var jevnt fordelt mellom jenter og gutter, hvorav 30 % fra småskoletrinnet, 55% fra mellomtrinnet og 15% fra ungdomstrinnet. Gjennomsnittseleven hadde fått ny reisetid på mellom 30 og 40 minutter. Resultatene fra denne undersøkelsen er ikke nødvendigvis representative for hvordan elevene opplever skoleskyss ved alle skolenedleggelser, men de gir et bilde av hvordan elever som har opplevd vesentlige endringer i skoleskyssen, opplever dette. Og noen momenter kan trekkes ut: 70 % av elevene i utvalget skulle ønske skoleveien var kortere. Elevene oppgir skoleveien som det mest negative ved skolenedleggelsen, mens større sosialt miljø oppleves som positivt. De yngste elevene og de med lengst skolevei legger mest vekt på skoleskyssen når de sammenlikner gammel og ny skole, mens eldre elever og elever med mindre økning i avstanden legger mer vekt på det sosiale miljøet. Forholdsvis få har alvorlig ubehag. Som å grue seg, bli bilsyk eller oppleve at noen blir mobbet. Det ser ut til at de eldre elevene tåler belastningen med lengre skoleskyss bedre enn de yngste. De eldre ser også ut til å ha et ønske om et større sosialt miljø. Fra konklusjonen i rapporten: Undersøkelsen gir en klar indikasjon på at velferdstapet for de yngste elevene ved lang skoleskyss er betydelig. Samtidig er det slik at undersøkelsen gir grunnlag for å anta at eldre elever tåler

7 skyssbelastningen bedre, og at disse ser ut til å ha et ønske om større sosiale miljøer. Mottakelsen og integrasjonen ved den nye skolen er imidlertid viktig, og her har mottakerskolene et særlig ansvar. Lange skyssavstander vil alltid være en belastning, og da særlig for de yngste elevene. Men det vil være nødvendig med en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle (jfr. Oppll). I en slik avveining er det viktig at det er mer enn økonomi som er gjenstand for vurdering. Kvalifiserte lærerkrefter Sømådalen skole har i dag høyt kvalifiserte og stabile lærerkrefter. Dette er en av flere forutsetninger for et solid læringsmiljø for elevene. Når vi ser på elevtallsutviklingen for kommunen samlet er det også et spørsmål om prioritering og bruk av ressurser. Det vil være en betydelig ressursbruk både økonomisk og kompetansemessig ved en fortsatt drift av Sømådal skole. Når vi får årskull på under 10 (se elevprognose) for kommunen som helhet vil det være vanskelig å tenke seg et fulldelt barnetrinn ved Ebus + grendeskole i Sømådal. En annen side ved spørsmålet om kompetanse og kvalifiserte lærere er en eventuell nyrekruttering. Erfaring fra andre kommuner viser at det kan være vanskelig å få kompetente og kvalifiserte lærere til de minste skolemiljøene. Lærerutdanningen har også i det senere dreid noe fra en «allmennlærer» tenking, til noe mer spesialisering(faglig fordypning). Elevenes faglige læringsmiljø Sømådal skole, med sine 5 elever, er en udelt skole. Det vil si at alle elevene, i utgangspunktet skal undervises i en gruppe. Men i praksis er det satt inn ressurser som gjør det mulig å dele gruppa i noen fag. Dette er gjerne basisfagene, en vurdering som foretas av skolens ledelse. Aldersblandede grupper kan i pedagogisk sammenheng være positivt. En elev som behersker et emne kan være med å hjelpe medelever i læringsprosessen. Men er gruppene små med relativt stor aldersforskjell kan det også virke negativt. Gjennom kunnskapsløftet har vi fått større bevissthet om at barn lærer sammen og måler seg mot hverandre. Et eksempel på pedagogisk utfordring er, når spranget fra skolestarter til nærmeste medelev aldersmessig er flere trinn. For eksempel når en førsteårselev må måle seg med en tredjeårselev. Lærertetthet og voksenkontakt er utvilsomt et gode og av stor betydning for et læringsmiljø. At det er få voksne som elevene skal forholde seg til kan være både positivt og negativt. God kjennskap til hverandre i et stabilt miljø vil danne grunnlag for læring. Men lærernes mange oppgaver i møte med elevene kan kanskje løses enda bedre når man er en gruppe og et fagmiljø, enn når man er en alene eller bare noen få. Læringsresultater Måling av resultater er gitt mer oppmerksomhet etter innføringen av Kunnskapsløftet 06. Dette blir gjennomført ved frivillige og pålagte kartlegginger og nasjonale prøver. I en så liten gruppe som det er snakk om ved Sømådal skole er det selvsagt at disse ikke blir gjort offentlige (personvern). En kan heller ikke måle et gjennomsnitt. Men ser en på resultatene over en årrekke (rapportert av rektor), er det ikke noe som tilsier at elevene ved skolen har dårligere resultater enn elevene ved Ebus, eller gjennomsnitt for vårt fylke. Et åpent spørsmål er om resultatene ville endres med tilknytning til et større læringsmiljø. Når det gjelder forskning på området skolestørrelse/kvalitet la Thomas Nordahl i 2007 fram resultat fra en av sine undersøkelser. Undersøkelsen henter sitt materiale fra én kommune. Undersøkelsen sier ikke noe om effekter av skolestørrelse i seg selv, den påpeker bare at det er sammenhenger mellom skolestørrelse og elevenes sosiale og faglige utbytte i akkurat dette forskningsmaterialet. Disse funnene går i de store skolenes favør. I høringsuttalelsen fra foreldregruppa blir det pekt på en rapport fra Nordlandsforskning når det gjelder små skoler og kvalitet. Denne forskningen har imidlertid ofte sett på og vektlagt andre sammenhenger enn hva Nordahl har gjort i studien nevnt over. Forskningen har vurdert små bygdeskoler ut fra muligheten til å følge opp læreplanens mål om å integrere lokalmiljøet på en god måte i opplæringen i skolen. Forskningen fra

8 Nordlandsforskning (Solstad 2006) samt en doktorgradsavhandling fra Høgskolen i Volda (Kvalsund 2004) konkluderer med følgende: - Små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn. Det er mange lokale aktiviteter knyttet til skolen. - Små skoler i bygdesamfunn har potensialet i seg til å skape læringsaktiviteter som er forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv, og derigjennom tilpasse opplæringen på en god måte. De siste årene er vi blitt mer opptatt av å måle de læringsresultater skolens elever oppnår. Dette sees i forhold til den økonomiske innsatsen til driften av skolen. Innsatsen måles i forhold til resultatet. En slik tenking vil måtte få konsekvenser for hvordan en organiserer opplæringa. Internasjonal forsking og skolestørrelse I foreldrenes høringsuttalelse blir Hattie nevnt. Den mest aktuelle internasjonale analysen i dag av denne typen er John Hattie s analyse som inkluderer over enkeltstudier på skole og som han presenterer i sin bok: Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement. Han har ut ifra sine funn rangert 138 forskjellige aspekter ved undervisning etter hvor effektfulle de er i forhold til skoleelevers læringsutbytte. Skolestørrelse kommer på plass nummer 130 i Hatties analyse. Sosialt miljø Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er fastslått i Opplæringslovens 9a. Det sosiale miljøet ved en liten skole har mange kvaliteter som kan gi grunnlag for å oppfylle dette kravet, nettopp fordi det er lite. Men det er også i egenskap av at det er lite det har sin svakhet. Det er opplagt at barna med de voksnes hjelp i mange tilfeller kan «lære«å være sammen. Dette er nettopp en hovedsak i formålet med opplæringa, (Opplæringsloven 1). Men i praksis vet vi også, forskjellige som vi mennesker er, at det er ikke alle vi har det like godt sammen med. Det betyr at noen ganger har barn behov for å velge sine venner. En har eksempler på at et lite miljø kan være sårbart i så måte. Og en voksen kan aldri erstatte et barns venn eller venninne. Nye momenter i drøftingen. Bruk av ikt i opplæringa. Det har vært en sterk økning i utvikling og bruk av digitale redskaper innen opplæringa de seinere åra. Dette har høynet kompetansen både hos elever og lærere. Redskapene gjør det stort sett uvesentlig hvor du fysisk er i læringssituasjonen om en har god internett tilgang (infrastruktur). Dette kan gi de små skolene muligheter de ikke tidligere hadde. Men det betinger at lærerne har nødvendig kompetanse, er oppdatert og tar i bruk det som kan være aktuelt. Med mindre vil denne utviklingen være et argument mot de små skolene. Utbedring av vei og oppgraderte små busser. (se punktet Reisetid) Et viktig argument for å opprettholde skoletilbudet i Sømådal har vært reiseavstand til alternativt skolested. Dette er også grunnen til at vi får tilskudd fra skjønnsmidler til fortsatt drift. Et nytt moment i diskusjonen er utbedringen av veien mellom Sølenstua og Engerdalssetra. Med en direkte skyss fra Sømådal til Ebus vil dette redusere reisetida. Anslagsvis 20 min. hver vei. Spørsmålet er drøftet med Hedmark Trafikk. Konklusjon: Elevgrunnlaget ved Sømådal skole er nå så lavt at det, til tross for relativ lang skolevei, synes å være riktig å gi grunnskoletilbudet for framtida ved Ebus

9

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-8005/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA

v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Samarbeidsutvalget v/ Øysletta skole og Moamarka barnehage 7863 OVERHALLA Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Høringsuttalelse Det vises til kommunestyrevedtak PS 118/12 Årsbudsjett 2013, punkt 9: Endelig

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Lunner ungdomsråd Lunner rådhus, Kommunestyresalen 20.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Fordeling av ungdomsrådets midler 2012

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1158-1 Arkiv: B12 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEMØNSTER I ALTA

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1158-1 Arkiv: B12 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEMØNSTER I ALTA Saksfremlegg Saksnr.: 12/1158-1 Arkiv: B12 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEMØNSTER I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11 Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling Ål 18.10.11 Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 06.03.2012 kl. 10:00. i møterom Komagfjord, Alta Rådhus

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 06.03.2012 kl. 10:00. i møterom Komagfjord, Alta Rådhus SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 06.03.2012 kl. 10:00 i møterom Komagfjord, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1171-7633/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Barnehagetilbud i Sømådal fra 01.01.2017 Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Saksframlegg. Endring av skolestruktur - endring av grenser for skolekretser i Engerdal kommune

Saksframlegg. Endring av skolestruktur - endring av grenser for skolekretser i Engerdal kommune Engerdal kommune Saksmappe: 2009/1430-1519/2010 Saksbehandler: Lars Erik Hyllvang Arkivkode: 034 Saksframlegg Endring av skolestruktur - endring av grenser for skolekretser i Engerdal kommune Saksgang:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014

Saksframlegg. Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trude Halvorsen Arkiv: B12 &00 14/1503-3 Dato: 04.06.2014 ENDRINGER AV RETNINGSLINJER FOR SKOLEBYTTE Vedlegg: 1.Gjeldende retningslinjer for skolebytte i Lillehammerskolen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/748-1 Arkiv: B06 Saksbeh: Odd Harald Jakobsen Dato: 16.05.2014 Drøftingssak: Fleksibel skoleferie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/14 Komité for barnehage, skole

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø

Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Endring av skolestruktur, og konsekvenser for elevenes læringsmiljø Rapport om skolestruktur i Rana ble utarbeidet våren 2015. Rapporten ble lagt fram for utvalg for oppvekst og kultur, 20.05.15. Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Fra: foreldregruppe hagenskole Sendt: 24. februar 2016 08:36 Til: E-post Postmottak Kopi: Hilde Nysten Thorkildsen; Inge Solli; redaksjonen@varingen.no; erikberit@hotmail.com;

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Verdal kommune Johannes Bruns gt. 2 7650 Verdal Volden, 26.april 2017 Utdanningsforbundets klubb ved Volden skole Helgådalsvegen 299 7660 Vuku Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Budsjettforslag 2016 Skole 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Randabergskolen Skole felles. Alle skolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Alle skolene har SFO. Fellestilbud for alle skolene:

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I LEIRFJORD 2013-2014 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Thomas Nordahl 10.03.15

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Thomas Nordahl 10.03.15 Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole Thomas Nordahl 10.03.15 Hva er samarbeid med foreldre? (Semke & Sheridan, 2010) Samarbeid viser til foreldres kommunikasjon med skole/barnehage og deres støtte

Detaljer