Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side

2 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:... 4 B. Kontraktbestemmelser... 4 B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser... 4 B.1 Spesielle kontraktbestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter Øvrige Korrigeringer i forhold til NS Feil! Bokmerke er ikke definert. C. Tekniske av... 5 C.1 Tekniske rammebetingelser... 5 C.2 Teknisk besivelse... 5 C.3 Tegninger og modeller... 5 Tegninger... 5 C.4 Tekniske referansedokumenter... 5 D. Krav til byggeprosessen... 5 D.1 Administrative rutiner... 5 D.2 Kvalitetssiing... 5 D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)... 6 D.4 Øvrige av til byggeprosessen... 6 E. Frister og dagmulkter... 9 E.1 Frister... 9 E.2 Dagmulkter... 9 Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse... 9 E.3 Framdriftsplanlegging... 9 F. Vederlaget... 9 F.1 Prissammenstilling... 9 F.2 Regningsarbeider F.3 Påslag for side- og underentrepriser F.4 Opsjoner F.5 Regulering G. Oppdragsgivers ytelser Side

3 Vedlegg AVTALEDOKUMENT A. Generell del A.1 Innledning Lunner Kommune ønsker å bygge 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet omsorgsboliger består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. Boligene skal erstatte eksisterende Lunner boligfellesskap og Roa boligfelleskap som ble bygget tidlig på 1990-tallet. Disse boligene bærer preg av hardt bruk, og er lite funksjonelle med bemanningen som er påevet nå. A.2 Kort om kontraktens omfang Prosjektet omfatter 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet vil bestå av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. Samlet areal er oming 1900m² BTA Kontraktsformular NS A.3 Organisasjon og entreprisemodell Organisasjon Oppdragsgiver: Lunner kommune v/guri Kjærem er Prosjekteringsgruppen har bestått av konsulentgruppen som har rammeavtale med Lunner kommune. ARK - SG arkitektur AS LARK-SG Arkitektur AS RIB DBC AS RIE - Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS RIV - UnionConsult AS RIBr Roar Jørgensen AS RIaku Reinertsen Side

4 Prosjekteringsgruppens RIV og RIE skal igjennom totalentreprisen være tiltakshavers uavhengige kontrollører. Øvrige rådgivere kan engasjeres av totalentreprenør. SG Arkitektur skal være ansvarlig søker engasjert av tiltakshaver. Brukere: Brukergruppe vil bli sammensatt av oppdragsgiver. Brukere har medvirket til anbudsgrunnlag og skal medvirke videre i prosjektet. Nærmere om organisering fremkommer i prosjektadministrativ bok for Brandbu barneskole (PA Bok) Entreprisemodell Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise etter NS8407 Kontrakt tildeles totalentreprenør som dekker prosjektering og utførelse med egne resurser, eller med underentreprenør og kontraktsmedhjelpere. Leveransen skal også inneholde/dekke alle nødvendige fagområder, herunder arkitekturprosjektering, funksjoner som dekker Lark, Rib, Riv, Rie og Ribr Koordinering av underentrepriser og tredjeparter som naturlig faller inn i prosjektet tilfaller totalentreprenør. Tredjepartseksempler kan være Hadeland Energi, Hadeland og Ringerike brebånd, offentlige myndigheter og ansvarlige for infrastruktur. B. Kontraktbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter. Totalentreprenøren holder møter med sine prosjekterende i nødvendig utstrekning. Byggherrens representant skal ha innkalling til og, om han selv ønsker det, ha anledning til å delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og entreprenørmøter, byggherres rådgiver/uavhengig kontrollør dersom byggherren mener det er behov, herunder bestemmelser besevet i PA- bok.. Byggherren skal ha kopi av relevante møtereferater. Side

5 C. Tekniske av C.1 Tekniske rammebetingelser Ytre miljø - Eksisterende trafo på tomten skal holdes i drift under byggeperioden Andre rammebetingelser - Entreprenør skal utarbeide Riggplan som omforenes med Byggeleder underveis. - Ombygging av adkomst til boliger i nord må koordineres med biligeiere. - Anleggsplassen har et boligområde som tilgrensende i nord som skal hensyn tas med adkomst, støv, støy, vibrasjoner mm. - Det er foretatt begrensede grunnundersøkelser. Rapport ettersendes når den er ferdig. - Eksisterende bygningsmasse rives i egen entreprise. C.2 Teknisk besivelse Konkurransegrunnlaget består av bearbeiding av terreng, to bygninger med omsorgsboliger og administrasjon, carporter og boder samt utomhusarbeider. C.3 Tegninger og modeller Tegninger og modeller som supplerer besivelsen plassert under vedlegg. Tegninger Se tegningsliste med tegninger under vedlegg. Bygningsinformasjonsmodell (BIM) Det stilles ikke av til bruk av BIM i prosjekteringen. For av til prosjektering og kontroll av tegninger se kap Prosjektering. C.4 Tekniske referansedokumenter Se dokumentliste med tilhørende skjema/referansedokumenter under vedlegg. D. Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner Lunner kommunes PA-Bok for prosjektet Frøystadtunet skal følges. D.2 Kvalitetssiing KS System Hoved- og underentreprenør skal inneha og benytte styringssystem, ha dokumentert erfaring med og inneha kvalifikasjoner som oppfyller iterier til sentral godkjenning. Side

6 D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Byggherreforsiften av 1. januar 2010 skal følges på byggeplassen. Tiltakshaver har engasjert HR- Prosjekt as som ansvarlig for SHA i byggefasen. (SHAkoordinator). Utarbeidet SHA plan vedlegges. Entreprenør (totalentreprenør) må selv være ansvarlig koordinator for HMS i eget foretak. D.4 Øvrige av til byggeprosessen Overtagelse Orientering Byggeleder vil minst en måned før ferdigstillelse orientere totalentreprenøren om hvordan ferdigbefaring og overtagelse skal foregå. Orienteringen vil omfatte/inneholde opplysninger om administrative rutiner for overtagelsesprosessen, samt hvilke dokumenter som blir kontrollert og benyttet, anvisning for den praktiske gjennomføringen hvem som skal delta fremdriftsplan med utgangspunkt i kontraktsfestet ferdigstillelsesdato. FDVUdokumentasjon skal opparbeides i hele byggeperioden og midlertidig utgave skal foreligge senest fire uker før ferdigbefaring. Endelig komplett FDVU- dokumentasjon skal foreligge ved prøveperiodens slutt. Kontroll / igangkjøring / forhåndsbefaring Før ferdigbefaring skal det avsettes tid til kontroll og igangkjøringer. Brukerens tekniske personell skal delta i totalentreprenørens igangkjøring av de tekniske anleggene som en del av opplæringen. Forhåndsbefaringer skal være en del av totalentreprenørens egenkontroll. Totalentreprenøren skal dokumentere sin kontroll etter rutiner besevet i totalentreprenørens kontrollsystem. Ferdigbefaring Totalentreprenøren skal siftlig meddele byggeleder når arbeidene kan ferdigbefares. Byggeleder innkaller til befaring. Dokumentasjon av totalentreprenørens kontroll skal være alle ferdigbefaringens deltagere i hende senest 14 dager før ferdigbefaringen. Viser det seg at det er mange feil og mangler ved ferdigbefaringen, vil befaringen bli avbrutt og kostnader for ny ferdigbefaring belastet totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal dekke byggherrens ekstrakostnader til honorering, utlegg etc. i denne forbindelse. Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Forutsatt at det ikke avdekkes feil eller mangler ved ferdigbefaring av bygningsmassen som hindrer at bygningene kan tas i bruk, skal totalentreprenøren anmode kommunen om midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtakelse av bygningsmassen. Ferdigattest skal foreligge ved overtakelse av utomhusarealer. Side

7 Prøveperiode Når brukstillatelse foreligger skal det gjennomføres en prøveperiode. Prøveperioden er ett år, og skal fange opp driften av bygget igjennom et helt kalenderår. I denne perioden skal totalentreprenøren ha ansvar for anlegget med hensyn til drift; dette for at byggherren skal få prøve, og få dokumentert at det ferdigstilte arbeide er kontraktsmessig utført. Det skal utarbeides en driftshåndbok for driftspersonellet i prøveperioden med vedlikeholdsintervaller hver 3. måned. (etter 3,6,9 og 12 måneder). Boken skal danne grunnlag for den videre drift. Før oppstart av prøveperioden skal eventuelle av fra ferdigbefaringen være dokumentert. Tiltakshaver har rett til å nekte oppstart av prøveperioden hvis det påvises vesentlige feil og mangler, jfr. NS 8407, punkt Totalentreprenøren skal levere komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Totalentreprenøren skal lære driftspersonalet å bruke anlegget og bistå i prøveperioden. Før prøveperioden skal totalentreprenøren utarbeide en prøveplan som skal godkjennes av byggherre. Denne planen skal danne grunnlaget for de undersøkelser og verifikasjoner som skal utføres i prøveperioden, samt at det utarbeides sluttrapport og avholdes egen sluttbefaring. Oppstart av prøveperiode innebærer: - Byggherre for rett til å ta bygget/anlegget i bruk. Dette innebærer ikke en formell overtagelse. - Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherre. - Det påløper ikke dagmulkt i prøveperioden med mindre overtagelse blir nektet ved utløpet av prøveperioden. Sluttbefaring Det avholdes sluttbefaring etter at prøveperiodene er avholdt. Det skal foretas egenkontroll, varsles og innkalles som ferdigbefaring. Byggherrens driftspersonale skal delta på sluttkontrollen, og det skal kontrolleres at disse har fått den nødvendige opplæring i bruk, drift og vedlikehold. Ferdigattest Etter at sluttbefaring er avholdt skal totalentreprenøren anmode kommunen om ferdigattest. Formell overtagelsesdato Dato er tentativ frem til kontrakt er utarbeidet. Anti-kontraktørklausul Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovlig arbeidsaft ved bygget. Med ulovlig forstås her selvstendig næringsdrivende eller lønnstagere som ikke svarer skatt og avgifter i henhold til opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende Side

8 lov- og regelverk, f.eks. mangler nødvendig arbeids- eller oppholdstillatelse. Entreprenøren forplikter seg derfor til ikke å anvende slik arbeidsaft, og påtar seg hele ansvaret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige tiltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt. Skifte av nøkkelpersonell Totalentreprenøren er forpliktet til å benytte nøkkelpersonell angitt i tilbudet ved utførelsen av kontraktarbeidet. Dersom totalentreprenøren på grunn av sykdom, oppsigelse eller lignende må skifte ut personer angitt som nøkkelpersonell i tilbudet, skal personen skiftes ut med en person med tilsvarende kompetanse og erfaring. Slik utskiftning av nøkkelpersonell skal godkjennes av byggherren. Evaluering av entreprenøroppdrag Tiltakshaver kan, ved avslutning av oppdraget, foreta en evaluering av oppdraget og melde til entreprenøren hvor fornøyd han er med gjennomføringen. Meldingen gis på skjemaet Evaluering av entreprenøroppdrag utgitt av Norsk Kommunalteknisk forening. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren og deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn overfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll. Oppdragsgiver kan eve at leverandøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at avet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Side

9 E. Frister og dagmulkter E.1 Frister Aktivitet Frist Frist for innlevering av tilbud kl 14 Vedtak i kommunestyre Meddelelse om kontraktstildeling Karensperiode Kontraktsinngåelse Overtakelse Alle frister er tentative frem til inngåelse av kontrakt, E.2 Dagmulkter Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse Ved oversittelse av tidsfrist for leveranse av komplett FDV- dokumentasjon settes det en dagbot på 2000,- pr virkedag. E.3 Framdriftsplanlegging Overordnet fremdriftsplan er vedlagt anbud. Denne, samt fremdriftsskisse i SHA plan kan ligge til grunn for fremdriftsvurdering i anbudsfasen. Totalentreprenør overtar fremdriftsansvar fra kontraktstidspunktet og må selv utvikle egen fremdriftsplan i kontraktsperioden. Frister i kapittel E.1, skal ligge til grunn for entreprenørens fremdriftsplan. F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider Fylles ut for fag, og summeres for kapittel og totalsum. (skjema neste side) Priser skal oppgis eksklusive mva. og skal inkludere alle leverandørens øvrige kostnader (gebyrer, godtgjørelser og lignende) Tilbyder skal overholde de avene som til enhver tid stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke. Side

10 Vederlag iht teknisk besivelse C.2 RIGG OG DRIFT 01 Rigg og drift BYGNING 02 Klargjøring av tomt 03 Grunnarbeider 05 Betongarbeider 06 Betongkonstruksjoner prefabrikkerte 07 Stålkonstruksjoner 10 Flisarbeider 12 Tømrer- og snekkerarbeider 14 Vinduer 15 Dører 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeider 18 Blikkenslagerarbeider 19 Metallarbeider 21 Maler- og byggtapetsering 23 Himlingsarbeider 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig VVS 26 Bygningsmessig elektro VVS-INSTALLASJONER 30 Generelt vedrørende VVS-installasjoner 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslokking 36 Luftbehandling 39 Andre VVS-anlegg (sentralstøvsuger) 56 Automatisering VVS Kr ELKRAFTINSTALLASJONER 40 Elaft generelt 41 Basisinstallasjoner for elaft Kr 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lysanlegg 45 Elvarme Side

11 TELE OG AUTOMATISERING 50 Tele og automatisering generelt Kr 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 52 Integrert kommunikasjon Kr 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signalsystemer 55 Lyd og bildesystem 56 Automatisering ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER 60 Andre installasjoner generelt Kr 62 Person- og varetransport UTENDØRS 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs røranlegg 74 Utendørs elaft 76 Veier og plasser 77 Park og hage SUM C.2 Del 2 Nybygg og utomhus eks. mva Mva SUM C.2 Del 2 Nybygg og utomhus inkl. mva F.2 Regningsarbeider Betalingsbetingelsene er ihht NS 8407, og prosjektets PA- Bok. Fakturaene skal inneholde alle opplysninger, som er angitt i 8 i forsifter om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrert næringsdrivende. For eventuelle redningsarbeider gjelder følgende priser og påslag: F.3 Påslag for side- og underentrepriser Tiltransport av underentreprise Tor tiltransport av underentreprise beregnes vårt påslag på entreprisens totale vederlag eksklusive merverdiavgift med følgende sats: Side

12 Tiltransport av underentreprise: % påslag. F.4 Opsjoner Det skal gis opsjon på følgende arbeider (arbeidene er nærmere besevet under sitt tilhørende kapittel i teknisk besivelse): F.4.01 Energibrønner F.4.02 System for porttelefoner kap F.4.03 Utstyr for solskjerming kap eks mva...eks mva...eks mva. F.5 Regulering Priser reguleres etter SSB s Prisindeks for boligblokk med utgangspunkt i 15. november G. Oppdragsgivers ytelser Byggherre har engasjert prosjekteringsgruppe med fagområdene ARK, LARK, RIB, RIV, RIE, RIBr, RIaku til å utarbeide tilbudsunderlaget. Materialet er prosjektert så langt tilbudsunderlaget viser. ARK, RIB og RIV har prosjektert i Revit. RIBr har prosjektert i AutoCad. Digitalt underlag vil bli overlevert valgte tilbyder innen 2 virkedager etter kontrakt. Byggherre kan evt konverterer underlag til dwg eller ifc. Byggherre og deres representanter har ikke ansvar for evt. feil i tegningsunderlag. Underlaget skal kontrolleres og overtas av valgte entreprenør. Det gis en frist på 5 uker til å kontrollere underlaget og evt fremsette av som endrer forutsetningene i tilbud. Vedlegg Vedlegg iht. dokumentplan Side

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer