Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program for leverandørutvikling

2 Side 2 Invitasjon Trondheim kommune, kommunalteknikk, ønsker med dette å invitere rådgivere med nødvendige kvalifikasjoner til åpen dialogkonferanse vedrørende anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet VIKÅSEN VANNTUNNEL Dialogkonferansen vil bli gjennomført torsdag 9. april fra kl og avsluttes innen kl samme dag. Det vil bli servert en enkel lunsj. Sted: Trondheim kommune, Tinghusplassen 3,. Miljøpakkens møterom Påmelding per epost til innen torsdag 26. mars kl Oppgi antall personer som kommer fra hvert firma, navn og e-post + telefonnummer til hver enkelt person. Leverandørdialogen vil bli gjennomført på norsk. Deltagelse i leverandørdialogen (konferanse og/eller en-til-en-møter) er ikke en forutsetning for å delta i planlagt rådgiverkonkurranse.

3 Side 3 Innholdsfortegnelse Invitasjon Oppdragsgiver Bakgrunn for anskaffelsen rådgivertjenester for prosjekt Vikåsen vanntunnel Status, hva er utredet så langt i prosjektet "Ny Vikåsen vanntunnel" Oppgaver knyttet til evt. funksjonsbeskrivelse/detaljprosjekteringen Leverandørdialog Foreløpig fremdriftsplan for anskaffelse av rådgivertjenester Utfordringer og tema for dialogen Program dialogkonferanse... 10

4 Side 4 VIKÅSEN VANNTUNNEL 1 Oppdragsgiver Trondheim kommune, Kommunalteknikk er en enhet som har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale parkene, byrom, de bynære grøntområdene og kommunale veger, vann- og avløpsanlegg i kommunen. Enheten har fire fagavdelinger; veg, vann- og avløp, landskapsarkitektur og geoteknikk. Enheten har ca. 50 ansatte og ledes av teknisk sjef Anne Kristine Misund. Fagavdelingen for vann- og avløp har til en hver tid ca 200 investeringsprosjekter av ulikt omfang og kompleksitet gående. Investeringene fremmes og vedtas i forbindelse med politisk behandling av handlingsplaner i hovedplaner for vann og avløp. 2 Bakgrunn for anskaffelsen rådgivertjenester for prosjekt Vikåsen vanntunnel I det forberedende arbeidet knyttet til Hovedplan for vannforsyning , ble det foretatt en risikoanalyse for vannforsyningen. Basert på denne, ble det i 2007 utredet en del risikoreduserende tiltak knyttet til vannforsyning på strekket fra inntak i Jonsvatnet til Fortuna ventilhus. Utredninger og konklusjoner ble presentert i rapporten Sikkerhet ved vannforsyningen. Her ble bl.a. eksisterende rentvannstunnel som fører ferdig behandlet drikkevann fra Vikåsen vannbehandlingsanlegg i en råsprengt tunnel ut til forbrukerne vurdert. Konklusjonen var at tunnelen representerer en kvalitativ risiko til vannforsyningen med hensyn til innlekking av forurenset overflate- og grunnvann, og en kvantitativ risiko på grunn av mulig blokkering eller innsnevring av tunnelløpet ved ras i tunnelen. Hendelsen ble ansett som såpass kritisk at tiltak dvs. etablering av ny rentvanstunnel ble satt opp med 1. prioritet på lista over risikoreduserende tiltak. Dette var bakgrunnen for at prosjektet ny Vikåsen vanntunnel ble tatt inn i Hovedplan for vannforsyning Før selve bygge-prosjektet "Ny Vikåsen vanntunnel" settes i verk, skal Trondheim kommune anskaffe rådgivertjenester knyttet til prosjektet. Kommunen har behov for kompetanse og bistand i tråd med oppgaver og utfordringer bygge-prosjektet omfatter, og formålet med anskaffelsen av rådgivertjenester er å gjennomføre en så optimal anskaffelsesprosess som mulig slik at den beste og mest hensiktsmessige kompetanse kjøpes inn. En innovativ dimensjon legges til både denne anskaffelsen, og anskaffelser knyttet til bygge-prosjektet. Prosjektet har vært utsatt bl.a. i påvente av at ny reservevannsforsyning for Trondheim kommune er blitt etablert. Dette vil nå være på plass når MeTroVann-prosjektet som sikrer gjensidig reserve drikkevann mellom Trondheim kommune og Melhus kommune blir ferdigstilt i løpet av 2015.

5 Side 5 3 Status, hva er utredet så langt i prosjektet "Ny Vikåsen vanntunnel" Anbudskonkurranse for forprosjektet ble gjennomført våren Det ble inngått kontrakt med Rambøll Norge as. I forprosjektet skulle trasé og løsning for ny vanntunnel med ledningsføringer, basseng, pumpeløsninger og sammenføyninger / tilpasning til eksisterende ledningsnett vurderes. Undervegs oppsto det spørsmålsstillinger og behov for tilleggsvurderinger, slik at følgende også ble utredet: - 3 ulike tunneltraséer - 2 traséer for ledning i grøft som alternativ til tunnelløsning - tunneltverrsnittets størrelse - adkomstveg fra Jonsvannsvegen til tunnelmunning på Fortuna - bassengplassering - bassengstørrelse - løsning for vannforsyning til Malvik kommune - alternative løsninger for bruk av eksisterende tunnel Deler av dette tilleggsarbeidet ble utført av Asplan Viak. Parallelt ble det også satt i gang et prosjekt for utvidet vannbehandling ved Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg. Også her ble Rambøll engasjert. Bygging av utvidet vannbehandling ble imidlertid besluttet utsatt i tid og Rambøll ble derfor bedt om å se på en tunnelløsning som skulle tilrettelegge for fremtidig utvidet vannbehandling uten å låse kommunen ift. valg av løsning. Forprosjektet ble på dette grunnlag revidert i januar Den endelige forprosjektrapporten inneholder vurderinger og konklusjoner som er gjort i hele perioden fra 2008 til Det foreløpige kostnadsoverslaget i forprosjektet angir en anleggskostnad på i overkant av 200 mill. kr (prisnivå 4. kvartal 2010). 4 Oppgaver knyttet til evt. funksjonsbeskrivelse/detaljprosjekteringen Oppdraget for ekstern rådgiver består i kvalitetssikring av forprosjekt, bistand i nødvendig gjenstående avklaringer, vurdering av geotekniske rapporter og vurdering av behovet for ytterligere undersøkelser, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for bygging av Vikåsen vanntunnel inkl. deltagelse på møter i nødvendig omfang. Detaljprosjektering utføres på basis av foreliggende forprosjekt og tilleggsutredninger, samt kvalitetssikring og konklusjoner i innledende fase av oppdraget. Vikåsen vanntunnel består grovt sett av en fjelltunnel (tunneltverrsnitt ca. 39 m 2 ) med kjørebane, ledningsføringer og høydebasseng i fjell, pumpeløsninger, montering av 2 parallelle Ø1200 mm ledninger for overføring av vann fra Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg med tilkopling til eksisterende forsyningsnett til Trondheim, Malvik og Melhus. Prosjektet omfatter adkomst fra Jonsvannsvegen til tunnelmunning ved Fortuna og skal også hensynta gjensidig reservevannsforsyning mellom Trondheim kommune og Melhus kommune, samt fremtidig ombygging til utvidet vannbehandling ved Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg. Følgende arbeider er så langt planlagt å inngå i rådgiveroppdraget i detaljprosjekteringsfasen:

6 Side 6 Gjennomgang og kvalitetssikring av forprosjekt inkl. tegninger og tilleggsutredninger Avklaring av behov for og evt. gjennomføring av supplerende materiale Forberedelse og gjennomføring av leverandørdialog mot entreprenører Vurdering og tilrådning entreprisemodell(er) Geotekniske vurderinger/ingeniørgeologi Detaljprosjektering av adkomstveg til tunnelmunning ved Fortuna Detaljprosjektering av portal og kulvert med adkomst og tilknytning til ledningsnett ved Fortuna Detaljprosjektering av portal og kulvert integrert med utvidelse av Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg, med adkomst og tilknytninger til eksisterende anlegg/ledningsnett Detaljprosjektering av tunnel (ca meter) med kjørebane og 2 parallelle vannledninger samt evt. tilpasninger ift. eksisterende ledningsnett Prosjektering av høydebasseng i fjell inkl. vurdering av bassengutforming Prosjektering av pumpestasjon i fjell til erstatning for Jakobsli og Fortuna pumpestasjoner Ombygging av Jakobsli pumpestasjon til sentralkum Elektro, automasjon og driftskontroll (inkl. kommunikasjon/styring mot eksisterende overordnede system for vannverket) Grensesnitt/avslutning av eksisterende vanntunnel og Fortuna pumpestasjon og evt. ombygging av denne Detaljprosjektering av styrt boring til fra tunnel til Vikåsen høydebasseng inkl. tilkoblinger til eksisterende anlegg Fjellsikring i tunnel og ved tunnelåpninger Utarbeidelse av komplette anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranser for alle entrepriser Nødvendig kontakt og avklaringer mot eksterne aktører som f.eks. kabelselskaper, Statens Vegvesen, NVE og Trønderendergi. Utarbeide og følge opp søknad om byggetillatelse mm Nødvendig omfang av prosjekt og særmøter i prosjekteringsfasen, samt bistand i byggeperioden. 5 Leverandørdialog 5.1 Generelt Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin strategi om god ressursstyring. Anskaffelsesstrategien for perioden 2014 til 2017 skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd, slik at kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg, effektivt bidrar til at kommunen når sine mål. I hovedmålet for anskaffelser legges det også vekt på innovasjon. Trondheim kommune er partner i Regionalt program for leverandørutvikling som er en pådriver og fasilitator for at offentlige innkjøp blir et verktøy for innovasjon og omstilling, så vel i offentlig sektor som i næringslivet. NHO, KS og Difi er programeiere. Flere departement, store statlige virksomheter og nøkkelaktører som Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og de største by-kommunene er partnere, se Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert i 2010 med mål om å øke kunnskapen

7 Side 7 om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser. Resultatene etter perioden er så gode at partnerne ønsket 5 nye år. Målet for programmet frem mot 2019 er: Utnytte offentlige innkjøp som verktøy for innovasjon og omstilling. Norge skal være blant de ledende land i Europa i innovative offentlige anskaffelser innen Innen 2019 skal innovative offentlige anskaffelser ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge. Med leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser menes i denne sammenheng et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørenes innovasjons- og konkurranseevne, slik at de er i stand til å dekke oppdragsgivers fremtidige behov på en bedre måte, og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets felles ressurser. Kjernen i samspillet mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene og fagmiljø, er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet på hvordan behovene kan løses og hvilke alternative løsninger som finnes. Samtidig får markedet/leverandørene informasjon om kundens/oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere og evt. utvikle nye og bedre løsninger. 5.2 Vikåsen vanntunnel I prosjektet Vikåsen vanntunnel ønsker Trondheim kommune å være åpne for og lytte til innspill fra både rådgivere og entreprenører som har erfaring og kompetanse i denne type prosjekter. Det ønskes i første omgang at kommunen blir bedre bestillere av konsulent/rådgiver-tjenester innenfor kommunalteknikk og vil derfor gå inn i en dialog med potensielle leverandører av dette for å gjennomføre bedre anskaffelser for både leverandør og oppdragsgiver. Overordnet ønskes dialog for å bli bedre i stand til å etterspørre riktig kompetanse og øke sannsynligheten for tilbud om de beste tjenestene, få en oversikt over hva bransjen er i stand til å levere, få en bedre oversikt over mulige leverandører og skape interesse for oppdraget. Vi ønsker å utfordre leverandørene på oppdatert og eventuelt ny kunnskap innenfor de fagområder byggeprosjektet omfatter, hvordan leverandørene kan tenkes å fange opp ny og nyttig, relevant kunnskap, og hvordan oppdragsgiver og rådgiver best og mest effektivt kan arbeide sammen underveis. Leverandørdialogen annonseres åpent på Doffin (veiledende kunngjøring) og består av en dialogkonferanse med påfølgende en-til-en-møter. Alle interesserte har anledning til å melde seg på konferanse og/eller en-til-en-møter. I første omgang åpner vi for en dialog med rådgiverne. Leverandørdialogen er en innledende fase før selve anskaffelsen av rådgiver. 5.3 Dialogkonferanse I dialogkonferansen vil byggherren presentere prosjektet på et overordnet nivå, si noe om prosjektets organisering, tidsplan og planlagt gjennomføring av konkurranse for rådgivertjenester. Det vil bli reist tema og "problemstillinger" knyttet til anskaffelse av kompetanse og hvordan slike anskaffelser best kan gjennomføres for å sikre best kvalitet

8 Side 8 Dialogen gir rådgiverne mulighet til å bruke erfaring og kompetanse til å bidra til en best mulig konkurranse tilpasset akkurat dette oppdraget. Byggherren får dermed verdifulle tips og synspunkter på hvordan forespørsel og konkurranse bør utformes for å finne riktig(e) rådgiver(e) for oppdraget, samt for å sikre en best mulig kvalitet på gjennomføring av prosjekt og på det ferdige produktet. 5.4 En-til-en-møter Etter dialogkonferansen vil alle som ønsker det bli invitert til en-til-en-møter. Disse møtene gir hver enkelt rådgiver muligheter for å presentere eget firma, kompetanse og referanseprosjekter. I tillegg så er det ønskelig at rådgiverne gir sine innspill når det gjelder en del tema som oppdragsgiver har definert i forkant (se kapittel om utfordringer). Det vil også bli anledning til å ta opp tema og synspunkter som ikke er forhåndsdefinerte, men som rådgiver/leverandør synes er relevant og nyttige innspill. For de som absolutt ikke har anledning til å møte til en-til-en-møte i Trondheim, kan det være aktuelt å avtale alternative, f.eks. digitale løsninger. 6 Foreløpig fremdriftsplan for anskaffelse av rådgivertjenester Planlagt uke Aktivitet 11 Invitasjon til leverandørdialog med rådgivere legges ut på Doffin 15 Dialogkonferanse 9. april 17 En-til-en-møter 24 Konkurransegrunnlag for anskaffelse rådgivertjenester legges ut på Doffin Videre forløp vi avhenge av anskaffelsesprosedyre, men det tas sikte på å inngå kontrakt med rådgiver for detaljprosjektering etter sommerferien Driftsetting av komplett anlegg etter prøvedrift 7 Utfordringer og tema for dialogen For å få et inntrykk av rådgivernes kompetanse, ønskes bl.a innspill og tilbakemeldinger på disse spørsmålene i dialogen: 1. I perioden fra arbeidet med forprosjektet for Vikåsen vanntunnel ble påstartet i 2008 frem til i dag, har det vært gjort mange vurderinger og tatt mange beslutninger. Før vi går videre i arbeidet med detaljprosjektering, er det ønskelig med en kvalitetssikring av disse. Hvordan kan dette gjøres på en best mulig måte? 2. Det er også slik at en del forhold kanskje ikke er tilstrekkelig utredet eller konkludert. Hvordan skal disse avdekkes og når bør arbeidet utføres? Vil det for eksempel være hensiktsmessig at det gjennomføres en usikkerhetsanalyse med fokus på kvalitet, økonomi og fremdrift tidlig i detaljprosjekteringsfasen?

9 Side 9 3. Ny Vikåsen vanntunnel med høydebasseng, ledningsanlegg og pumpeløsninger er planlagt ferdigstilt og igangsatt innen Ser rådgiverbransjen på dette som realistisk? 4. Hva med masseoverskudd hvordan kan vi sikre oss at denne ressursen bidrar i positiv retning i prosjektets totaløkonomi? 5. Oppdragsgiver ønsker også en leverandørdialog med utførende. Dette medfører at vi skal være åpne for innspill og ikke binde oss til løsninger før denne dialogen er gjennomført. Erfaringer eller synspunkter på denne metoden er interessant å diskutere. 6. Hvilke synspunkt har rådgiverne på hvordan vi skal få gode tall bl.a. for kostnader knyttet til prosjektering og utførelse som vil gi grunnlag for god og forutsigbar økonomistyring? Bør og i tilfelle hvordan pris være et tildelingskriterie? 7. Hvordan kan vi lage en forespørsel som sikrer mest mulig interesse for oppdraget? Hvilke kvalifikasjonskrav bør stilles og hvordan bør vi vekte tildelingen for at den riktige rådgiveren blir valgt? Kan valg av anskaffelsesprosedyre og entreprisemodell øke både vår og tilbyders sjanse til å inngå en best mulig kontrakt? Av tidsramme ser vi for oss maks 2 timer for hvert møte. Alle som melder seg på en-til-en-møter vil få tilsendt forslag til møtetid. Møtene er fortrolige og taushetsplikt gjelder f.eks for det som kan anses som "forretningshemmeligheter". Det er ønskelig at det sendes inn et innspills-notat i forkant av en-til-en-møtene. Dette bør være kort og overordnet, ikke detaljer, maks 4 sider. Sendes til Senest 19. april. Mottak bekreftes.

10 Side 10 8 Program dialogkonferanse Innlegg 1. Velkommen og innledning: Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi og fokus på Innovasjon v/ rådmann Stein A. Ytterdahl 2. Hvorfor inviterer vi til dialog i forkant av anskaffelse av rådgivertjeneste? Organisering av prosjektet Vikåsen Vanntunnel v/teknisk sjef Anne Kristine Misund Kl Kl Om innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog Hva er det og hva kan vi oppnå? v/hilde Sætertrø, Regionalt program for Leverandørutvikling Kl Kaffepause Kl Gode offentlige anskaffelser sett fra rådgiverbransjens side. Erfaringer med offentlige innkjøp av rådgivertjenester - og om Best Value Procurement, v/utviklingssjef RIF Ari Soilammi Avtaler mellom offentlige oppdragsgivere og rådgivere, v/jurist RIF LUNSJ 5. Om prosjektet Vikåsen vanntunnel; Bakgrunn - Hva, hvorfor, foreløpige planer/forprosjekt ved kvalitetsleder Hilde Bellingmo Kl Kl Kl Om planlagt rådgivertjeneste og kontraktsformer, utfordringer som ønskes innspill på både i leverandørdialog og en-til-en-møter ved prosjektleder Elisabeth Nordskag og prosjekteringsleder Vidar Figenschou Kl Evt. tilbakemeldinger fra salen, spørsmål, diskusjon Kl Påmelding til en-til-en-møter gjøres etter dialogkonferansen.

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer