09. oo - 13.oo. Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) ORG 105 GriinderLAB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09. oo - 13.oo. Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) ORG 105 GriinderLAB"

Transkript

1 ORG 105 GriinderLAB Eksamen vår 2012 Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) 09. oo - 13.oo Karakterskala: A points/poeng B points/poeng C points/poeng D points/poeng E points/poeng F (fail/ikke bestått) 54 points or less/eller mindre Les nøye igjennom spørsmålene. Bruk kulepenn kun når du skal avgi sluttsvaret. Alle svar skal merkes på det offisielle eksamensarket, som levers inn. Åpne spørsmål kan besvares enten på engelsk eller på norsk og på et eget ark. Husk å skrive tydelig og stort nok, slik at det er lett å kunne lese.

2 Del I Multiple Choice Spørsmål(60 poeng) Svar på følgende 20 spørsmål (3 poeng for hvert riktige svar) 1. Hva kjennetegneren entreprenør? Lav kompetanse innen ledelses men høy grad av kreativitet og innovasjon. Lav grad av kreativitet og innovasjon og høy kompetanse innen ledelse. Høy kompetanse innen ledelses og høy grad av kreativitet og innovasjon. Lav kompetanse innen ledelses og lav grad av kreativitet og innovasjon. Ingen av de nevnte 2. Hva er ikke et typisk entreprenørielttrekk? Ambisiøs i henhold til egne mål Sterk trang til uavhengighet Beredt til å ta risiko Mangel på selvtillit og troen på at egne valg styrer utfallet Kreativ 3. Hvorfor er det viktig å ha med en økonomidel i forretningsplanen? Viser verdien av foretaket til investorer Viser foretakets tilstand og verdi til banker. Gir et utgangspunkt for måling og vurdering av foretakets utvikling. Kun a og b. a, b og c. 4. Hva kan bidra til å lage en realistisk plan? Informasjon fra kundeundersøkelser Konkurrenters årsrapporter Entreprenørens ønsker og magefølelser Pristilbud fra mulige leverandører Alle utenom d Alle utenom c. 5) Hva viser hvor godt eller dårlig et foretak har gjort det over tid? Resultatregnskapet Kontantstrømanalysen Balansen Alle Ingen

3 6) Hvilke finansieringskilder er det mest sannsynlige for et firma i tidlig fase å treffe på? Banklån Venture kapital Egne midler Børsnotering (IPO) Angel kapital 7) Hva bør en entreprenør tenke nøye gjennom når han/hun forhandler med en potensiell investor? Er han/hun villig til å avgi kontroll over eget selskap og dele med andre? I hvilken grad er teknologien testet og forretningskonseptet utprøvd? Hvor lang tid tar det til investeringen er tjent inn? Kun a og c. a, b, og c 8) Tilgang til venture kapital er mest sannsynlig hvis...? Teknologien er hemmeligholdt og ikke utprøvd. Produktet eller tjenesten er testet og fungerer bedre enn konkurrentenes løsninger Entreprenøren ønsker å ha full kontroll over forretningen. Folkene bak bærer på skjulte talenter, som bare venter på å bli oppdaget Markedet er i vekst og domineres av få hovedaktører 9) Hvilken vekststrategi er den minst risikable for små bedrifter? Diversifisere satsing på nye markeder og markedssegmenter Diversifisere satsing på nye produkter og tjenester Diversifisere satsing både på nye produkter og nye markeder Kjøpe eller overta en konkurrent Ingen av dem 10) Hva er typisk for "vekstfasen" i produktets livssyklus? Lite eller ingen konkurranse Mange konkurrenter, men ingen dominerende aktører Høy konkurranse blant dominerende aktører Et fåtall kontrollerer markedet Ingen av de nevnte

4 11) Hvilke faktorer har innflytelse på hvor raskt produktet, tjenesten eller konseptet kan slå igjennom på markedet? I den grad det er enkelt å teste og prøve. I den grad det er vanskelig å presenterer og komplisert å forstå. I den grad kunden og/eller brukeren ser behovet som produktet, tjenesten eller konseptet dekker. Kun a og b. a, b og c. 12) Hva er det som best kjennetegner ei attraktiv målgruppe? Lett å identifisere, stor nok, stabil, voksende og mulig å nå Lett å påvirke, ingen konkurrenter Høy kvalitet, lav kvantitet, høy kjøpekraft Alle de nevnte Kun b og c 13) Hva er resultatet av en skimming prisstrategi? Tjene mest mulig på alle kundegrupper Bygge image og eksklusivitet rundt et nytt produkte eller rundt en re-/nylansering Kundene vil først ikke være villige til å kjøpe produktet, men vente til prisen blir redusert eller muligens ikke kjøpe det i det hele tatt Alt stemmer Ingenting stemmer 14. Hva er det som ikke er lurt å legge til grunn når du skal velge et målmarked? Unngå å tiltrekke deg kunder, som aldri blir fornøyde Unngå å tiltrekke deg kunder, som du ikke har kapasitet til å levere til Unngå å tiltrekke deg kunder fra konkurrenter, som muligens vil hevne seg Kun a og b Ingen av dem 15. Hvilke produktkategorier er mest egnet for massedistribusjon? Etablerte, ofte kjøpte dagligvarer Nye spesielle og kostbare produkter Sjeldent kjøpte high tech produkter Produkter med høy servicegrad og oppfølging Ingen av de nevnte

5 16. Hva er vanlige feil i forretningsplanen til en fersk gründer? Overvurderer kostnader og tida det tar for å komme ut på markedet Undervurderer inntekter og resultat Undervurderer eller overser etablerte og/eller potensielle konkurrenter Bruker altfor mye ressurser på markedsføring i stedet for produktutvikling Ingen av de nevnte 17. Hva er vanlige feil i økonomidelen av til en fersk gründer? Forventer at mesteparten av kapitalbehovet blir dekket av offentlige tilskudd og banklån. Forventer ingen inntekt i første driftsår Forventer positive resultater allerede i løpet av de første driftsmånedene Kun a og c a, b og c 18. Hva er en angel investor? Stort sett rike venner og slektninger, som putter penger i selskapet for å unngå at det skal gå konkurs. Ofte erfarne entreprenører, som investerer i nye foretak uten å blande seg for mye inn i daglig drift. Banker som gir lån med lav rente. Alle de nevnte. Ingen av dem. 19. Hvilken prisstrategi er best egnet for "modningsfasen" i produktets livssyklus? Verdibasert Premium Kostnadsbasert Konkurransebasert Auksjonspris 20. Hva er det viktigste når du skal prøve å formidle markedsverdien av et produkt, en tjeneste eller et konsept? At løsningen gir svar på et problem og samtidig dekker et kundebehov. At kapitalbehovet ved oppstart ikke er for høyt. At det finnes få konkurrenter på målmarkedet jeg har valgt Kun a og c. Kun b og c.

6 Del II Definisjoner (20 poeng) Sett riktig definisjon til hvert konsept (4 poeng for hver riktige definisjon): Konsepter: Kontantstrømfinansiering - Segmentering - Resultatregnskap - Eksklusiv distribusjon Inntrengningspris - Definisjoner: Nødvendig salgsvolum for å dekke alle kostnader. Lån med sikkerhet og pant Å dele markedet inn i forskjellige kundegrupper med felles behov og egenskaper. Usikker finansiering, basert på foretakets evne til å generere inntekter for å dekke gjeld. En distributør for et definert marked. t) Prissetting basert på produktets verdi for kunden, ikke i henhold til kostnader og konkurrenter. Prisstrategi for å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste på markedet ved å først sette prisen høyt, for deretter å gradvis senke den, slik at man oppnår maksimal inntjening over tid i tråd med kundenes betalingsvillighet. Utvikle identiteten til et produkt eller en tjeneste for å danne en assosiasjon hos kundegruppen av det spesielle og det unike i forhold til konkurrentene. Økonomisk oversikt over alle transaksjonsarter, og som gir et bilde av bedriftens tilstand og utvikling over tid. Bruk av utvalgte distributører pga deres overlegne tilgang til spesielle målgrupper. En sammenslåing av to eller flere enheter for å på sikt oppnå strategisk viktige fellesmål. 1)Iverksette tiltak for å fa til en utveksling mellom to eller flere parter, i tråd med deres behov og ønsker. Prisstrategi for å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste på markedet ved å først sette prisen lavt for å fa folk til å prøve produktet eller tjenesten, for deretter å gradvis øke prisen i takt med at produktet eller tjenesten og behovet det dekker blir kjent for flere. Økonomisk oversikt over alle bedriftens materielle og immaterielle verdier på et gitt tidspunkt. En tilstand når kunder opplever et sprik mellom tenkt og opplevd virkelighet.

7 Del III Åpent spørsmål (20 poeng) Svar på følgende oppgave. Ta utgangspunkt i pensum og erfaringer fra emnet. Oppgaven har fire delspørsmål (5 poeng hver) Ikke skriv mer enn en halv side på hvert delspørsmål. Hva er en forretningsplan? Hvorfor er den viktig? (5 poeng) Økonomi er en viktig del av forretningsplanen og bør inneholde resultatregnskap (1), kostnadsbudsjett (2) og kapitalbehov (3) med oversikt over mulige kilder. Ta for deg hver enkelt av dem og forklar: hva de bør inneholde og gi svar på? Vis i kortetrekkhvordan disse tre punktene ble behandlet i rammen av din egen forretningsplan. (5 poeng pr. svar, 15 totalt).

8 ORG 105 Grunder Lab Exam spring 2012 Instructions: 1) The exam is divided into three sections: Multiple choice questions (60%) Definitions (20%) Open question (20%) 2) Grades will be given according to the following: A points B points C points D points E points F (fail) 54 points of less 3) Read questions carefully. 4) Only the use of pens is allowed when providing final answers to the exam questions. 5) All answers must be marked on the exam sheet itself. The original exam sheets with marked answers must be delivered back to the examiners. 6) Open question can be answered in either English or Norwegian on a separate page. Here, please write clearly with big fonts and do not use connected hand writing.

9 PartI MultipleChoiceQuestions(60 points) Answerthe following20 questions(3 pointsper correctanswer) 1) Which of the following characterizes an entrepreneur? Low management skills but high levels of creativity and innovation. Low levels of creativity and innovation, and high management skills. High levels of both management skills and creativity and innovation. Low levels of both management skills and creativity and innovation. None of the above- 2) Which of the following is not a dimension of entrepreneurial tendencies? Need for achievement. Desire for autonomy/ independence. Risk taking orientation. Lack of self-belief in ability to influence own destiny. Creativity. 3) Why do we need to include a financial plan in a business plan? Demonstrate value of company to investors. Demonstrate health and value of company to credit providers. Set a baseline for monitoring and measuring company development. Only a and b. a, b and c. 4) Which of the following can help us make a realistic financial plan? Buyer behavior findings from customer surveys. Financial reports of competitors. Entrepreneur's own wishes and gut feelings. Price offers from potential suppliers. All except d. All except c. 5) Which of the following financial statements presents how well a company is performing within a set period of time? Income statement. Cash flow. Balance sheet. All of the above.

10 6) In a firm's early stages, which of the following is the most likely source of financing it will tap into? Debt-based bank loans. Venture capital. Entrepreneur's own resources. Initial public offering (IP0). Angel investors. 7) When negotiating equity-based financing with potential investors, which of the following are important issues to consider? Is the entrepreneur willing to share control over his/her firm with others. Whether the technology and business concept been validated. The period of time needed for the investment to be recovered. Only a and c. a, b and c. 8) Venture capital funding is most likely when...? The technology is kept as a secret and not even tried before. Product/service concept proven and performs better than competitors. The entrepreneur wants to manage the business independently. Venture staff is unknown hidden talents waiting to be discovered. Markets are growing and dominated by a few key players. 9) Which of the following growth strategies is the least risky for small firms? Diversify operations into new markets and segments. Diversify product portfolio to new products and services. Diversify into both new products and new markets. Buy/ takeover competitor firms. 10) Which of the following characterizes the "growth stage" of the product life cycle? Little or no competition. Many competitors, no clearly dominant players. Intensive competition with clear dominant players. Few dominant competitors controlling the market.

11 11)Which of the following factors influences the speed of diffusion of new products/ services/ technologies into a market? The extent to which it is easy to try the product/service/technology. The extent to which the product/service/technology is complex and difficult to present and understand. The extent to which customers recognize the need the product/ service/ technology is said to satisfy. Only a and b. a, b and c. 12)Which of the following best describes an effective target segment? Easy to identify, sufficiently large, stable or growing and reachable. Easy to influence and not served by other competitors. High quality, small quantity, and high purchasing power. All of the above. Only b and c. 13)Which of the following describes outcomes of a skimming price strategy? Tapping into maximum profits from all groups. Providing exclusive image to new released versions of products. Customers may not be willing to buy the products early and wait until its prices are reduced, or completely avoid buying it. All of the above. 14)Which of the following reasons is not a good reason for choosing market segments to focus on? Avoid attracting consumers that camtot be satisfied. Avoid attracting consumers we have no capacity to serve. Avoid attracting consumers from competitors that may retaliate. Only a and b. 15) Which of the following types of products are most suitable for distribution via intensive distribution channel? Mature, frequently purchased convenience product. New highly prices special products. Infrequently purchased highly technical products. Service intensive products.

12 16)Which of the following is a common mistake in new entrepreneurs' business plans? Overestimating costs and time to market. Underestimating income and revenue generation. Underestimating or not recognizing existing and/or potential competition. Invest too many resources in marketing and too little in product development/ technology. 17)Which of the following is a common mistake in new entrepreneurs' financial plans? Expecting that the majority of early funding will come from support agencies and bank loans. Expecting no income in the first year of operation. Expecting wide profit margins within a few months of operation. Only a and c. a, b and c. 18)What are angel investors? Mostly rich friends and family members that save our business by injecting money into it before the venture collapses. Experienced independent entrepreneurs who invest in new venture with relative minimum intervention in daily business practice. Banks providing loans to firms at low interest rates. All of the above. 19)Which of the following price strategy is most suitable in the maturity stage of the product life cycle? Value-based pricing. Premium pricing. Cost-based pricing. Competitive pricing. Auction-based pricing. 20) When trying to evaluate market value of a new product/ service/ technology, what is the most important thing to know? That the offering is answering a concrete customer problem, while satisfying a real need. That the amount of initial funding needed is not too high. That there are few competitors in the market segment chosen. Only a and c. Only b and c.

13 PartII Definitions(20 points) Matchthe correctdefinitionwith eachof the conceptsbelow(4 pointsper correct definition): Concepts: Cash flow financing Segmentation - Income statement - Exclusive distribution - Penetration pricing - Definitions: The volume of sales needed to at least cover all costs. Loan granted based on collateralized assets (accounts receivable, physical facilities, etc.). The process of dividing a market into subsets of customers with common needs or characteristics. Unsecure financing based on firm's ability to generate cash for covering debt. Distribution through one intermediary in a defined market. Price setting based on perceived value by the customer, and not based on actual costs and competition. Price strategy used when introducing new product/service into the market, where initial price is set high and gradually decreased through time, so as to allow maximum profit making based on customer willingness to pay. Developing a distinct image of the product/service in the mind of the consumer, while highlighting unique benefits and selling proposition versus competitors. Financial statement representing both cash and non-cash transactions, showing health and performance of a firm with a certain period of time (year, quarter, etc.). Distribution through a number of selected intermediaries based on their superior coverage of concrete market segments. A Coalition of two or more organizations to achieve strategically significant goals that are mutually beneflcial. (1) Activities aimed at facilitating an exchange between two parties or more, which satisfies needs and wants. (m)price strategy used when introducing new product/service into the market, where initial price is set low to encourage trial, and gradually increased through time as customers are being familiarized with the product/service and its benefits. (n) Financial statement representing a snap shot account of the value of all the company's assets, liabilities and share holder equity in a particular point in time. A situation where consumers recognize a gap between their actual state and their desired state.

14 Part III Open Question (20 points) Answer the following question based on the course materials and your course work. The question has four sub-questions (5 points each). Do your best not to write longer than half a page on each sub-question. What is a business plan? And why do we need it? ( 5 points) The financial analysis is one of the most important parts of the business plan, and should include (1) revenue/income analysis, (2) cost analysis, and (3) capital needs and sources. For each of these three analyses: Explain what they should cover/ include? Describe briefly what did you do in your own business plan concerning each of these three sections. (5 points for each section x 3 sections/analyses).

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE

FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE FINANSIERINGSORDRINGER FOR INNVANDRERETABLERERE Identifisering og utvikling av gode modeller av Elisabet Ljunggren Gisle Solvoll Evgueni Vinogradov NF-rapport nr. 6/2012 ISBN-nr.: 978-82-7321-628-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Finansieringsordninger for innvandreretablerere

Finansieringsordninger for innvandreretablerere NF-rapport nr. 6/2012 Finansieringsordninger for innvandreretablerere Identifisering og utvikling av gode modeller 20 15 Elisabet Ljunggren Gisle Solvoll Evgueni Vinogradov 10 5 FINANSIERINGSORDRINGER

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

INNOVATION. 7 HOT trends for BI MARKETING MAGAZINE 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER FRA KLIKK TIL KJØP RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN

INNOVATION. 7 HOT trends for BI MARKETING MAGAZINE 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER FRA KLIKK TIL KJØP RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN 2 0 1 1 BI MARKETING MAGAZINE 7 HOT trends for INNOVATION 6 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER 10 FRA KLIKK TIL KJØP 14 RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN 22 ETIKK I BUTIKK 26 Å SELGE SEG SOM NORSK BI

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer