RÅDHUSGATA 4 MÅLING AV STØY FRA UTESTEDER I TOLLBODGATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDHUSGATA 4 MÅLING AV STØY FRA UTESTEDER I TOLLBODGATA"

Transkript

1 RAPPORT : Dato : Antall sider : 17 Antall vedlegg : - RÅDHUSGATA 4 MÅLING AV STØY FRA UTESTEDER I TOLLBODGATA Oppdragsgiver: Christianssand Brygghus/Comer AS v/ Geir Legreid Utført av: Kontrollert av: Jon Hansson Helge Forsdal SAMMENDRAG Beboere i Rådhusgata 4, Kristiansand har klaget på musikkstøy fra virksomhetene Harveys Sportsbar, Tollboden (nå Burger Bordello), Bakgården Bar og Christianssand Brygghus som alle ligger i Tollbodgata. I forbindelse med dette har Kristiansand Kommune pålagt næringene å dokumentere støy fra virksomhetene i forhold til omkringliggende naboer. Det er målt støy utenfor fasade og innendørs i Rådhusgata 4 ved tre måletilfeller. Målte støynivå fra musikk på utestedene er klart over anbefalte grenseverdier innendørs i veileder "Musikkanlegg og helse", IS Det er ikke mulig å nøyaktig bestemme hvor støyen kommer fra, men basert på høreinntrykket under målingene vurderes det at musikk og stemmebruk fra gjester på Bakgården Bar gir størst bidrag i boligene i Rådhusgata 4. Det anbefales at det blir foretatt kontrollerte målinger utenfor Rådhusgata 4 for å justere volumet på musikken ved de ulike utestedene slik at anbefalte grenseverdi ikke overskrides i boligene i Rådhusgata Første utgave JH HF Rev. Dato Endringer Utført Kontroll SINUS AS Avd. Kristiansand: Hovedkontor: Rådgivende Ingeniører MRIF Adr: Skippergata 4, 4611 Kristiansand Adr: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger Akustikk Støy Vibrasjoner Tlf.: Tlf./Fax.: / Foretaksreg.: NO MVA E-post: E-post:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING GRENSEVERDIER VEILEDER IS-0327 MUSIKKANLEGG OG HELSE ANDRE GRENSEVERDIER VURDERING/KOMMENTARER GRENSEVERDIER MÅLEOPPLEGG GENERELT MÅLEPUNKTER MÅLERESULTATER GENERELT MÅLT NIVÅ UTENDØRS (LANGTIDSMÅLINGER) MÅLTE NIVÅ INNENDØRS KONKLUSJON Side 2 av 17

3 1 Innledning Beboere i Rådhusgata 4, Kristiansand har klaget på musikkstøy fra virksomhetene Harveys Sportsbar, Tollboden (nå Burger Bordello), Bakgården Bar og Christianssand Brygghus som alle ligger i Tollbodgata. I forbindelse med dette har Kristiansand Kommune i møtereferat , datert pålagt næringene å dokumentere "den totale støyproduksjonen fra virksomhetene i forhold til omkringliggende naboer" samt at "dersom det er støy over anbefalt grenseverdi, må firmaet komme med forslag til støyreduserende tiltak". Det er noe uklart om dette inkluderer lyd fra gjester, dvs. stemmer/rop/latterbrøl (stemmebruk). Det er i utgangspunktet tolket som at det støy fra musikk som skal kartlegges da det først og fremst er nevnt musikkstøy i klagebrev fra beboere i Rådhusgata 4, datert Bedriftene har også blitt pålagt å bestemme bidraget fra de ulike bedriftene i boligene i Rådhusgata 4. Sinus AS er engasjert av virksomhetene til å foreta målingene. Dette notat oppsummerer måleresultatene fra de til nå utførte målingene. Hensikten med disse første målingene har vært å gi et bilde av støynivå i boligene i Rådhusgata 4 ved normal drift på dager med høy aktivitet på utestedene. Vurdering av støyreduserende tiltak vil utføres ved senere anledning. 2 Grenseverdier 2.1 Veileder IS-0327 Musikkanlegg og helse Det finnes ikke nasjonale forskriftskrav eller andre juridisk bindende krav som fastsetter hvor høyt lydnivå man skal akseptere fra musikkaktiviteter ved naboer. I 2011 utga Helsedirektoratet en veileder "IS-0327 Musikkanlegg og helse. Veileder til arrangører og kommuner" som gir anbefalte grenseverdier som kan benyttes ved store konserter, festivaler, treningssentre, diskoteker, restauranter o.l. Disse anbefalte grenseverdiene gjelder kun for forsterket lyd/musikk, dvs. ikke for stemmebruk fra gjester/publikum. Følgende grenseverdier anbefales utendørs ved naboer ved inntil 6 arrangementsdager pr. år med varighet inntil to timer eller over to timers varighet. Tabell 1 - Grenseverdier i IS-0327 ved inntil 6 arrangementer pr. år. Anbefalte øvre grenseverdier for lydnivå utendørs ved naboer Antall arrangementsdager pr. år og varighet pr. døgn 1-6 dager/år og < 2 t/døgn 1-6 dager/år og > 2 t/døgn Dag kl L p,aeq,30min 80 db L p,aeq,30min 75 db Kveld kl L p,aeq,30min 75 db L p,aeq,30min 70 db Natt kl L p,afmax 55 db Grenseverdiene er angitt som frittfeltsverdier utenfor omkringliggende bygninger med støyfølsom bruk, herunder boliger. Side 3 av 17

4 Lp,Aeq,T er det gjennomsnittlige lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode (T) hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter. Lp,AFmax er det høyeste lydnivået for varierende lyd målt med A-veiefilter og med en tidskonstant "fast" på 125 ms. Lp,CFmax er det høyeste lydnivået for varierende lyd målt med C-veiefilter og med en tidskonstant "fast" på 125 ms. Ved mer enn 6 arrangementsdager pr. år anbefaler veilederen "IS-0327" at man stiller krav til lydnivået innendørs i nærliggende boliger. Det angis følgende anbefalte grenseverdi til innendørs lydnivå i oppholdsrom i boliger: Tabell 2 - Grenseverdier i IS-0327 ved flere enn 6 arrangementer pr. år. Anbefalt øvre grenseverdier for innendørs lydnivå Lydnivå L p,aeq,t L p,afmax L p,cfmax 25 db 27 db 47 db For utendørs arrangementer og arrangementer i et annet bygg i nabolaget sier veileder "IS-0327" at et helsefaglig skjønn kan være aktuelt, hvor grenseverdier avveies i forhold til hyppighet, akseptabelt lydnivå og muligheter for avbøtende tiltak. 2.2 Andre grenseverdier Stemmebruk er ikke regulert i noen forskrifter. Det kan dog vurderes å regulere også denne type støy. Nedenfor vises eksempler på grenseverdier som gjelder utendørs ved/i boliger på natt (kl ) i andre støysituasjoner og for andre støykilder. Samtlige verdier er frittfeltsverdier utenfor fasade av bolig (soverom). Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442:/2012: Veitrafikk : L5AF 70 dba Jernbane, trikk, etc. : L5AF 75 dba Flytrafikk : L5AS 80 dba Industri, havner og terminaler : LAFmax 60 dba og Lnight 45 dba I de tidligere retningslinjene TA-506 fra SFT "Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v." angis følgende grenseverdier utendørs ved boliger: Side 4 av 17

5 Tabell 3 - Grenseverdier i TA-506 (industri) Døgnperiode Grenseverdier i de "gamle" retningslinjene for industristøy : TA-506 Ekvivalentnivå L ekv (dba) Maksimalnivå L maks (dba) Dag kl Kveld kl Natt kl I nå gjeldende Norsk Standard "Lydforhold i bygninger" NS 8175:2012 stilles det krav til maksimalnivå fra utendørs lydkilder (veitrafikk) i soverom. Kravet er Lp,AF,max 45 db ved ti eller flere hendelser i løpet av nattperioden (kl ). Lekv er det gjennomsnittlige lydnivået for varierende lyd over en periode hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter. Lnight er det gjennomsnittlige lydnivået for varierende lyd over 8 timer i nattperioden (kl ) hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter. Lp,AFmax/LAFmax/Lmaks er det høyeste lydnivået for varierende lyd målt med A-veiefilter og med en tidskonstant "fast" på 125 ms. L5AF/L5AS er det statistisk A-veide maksimalnivå målt med tidskonstant "Fast" respektive "Slow" som overskrides av 5% av hendelsene i løpet av en angitt periode. 2.3 Vurdering/kommentarer grenseverdier Støy fra utesteder (musikk og stemmebruk) er i utgangspunktet ikke klart regulert i forskrifter/regelverk. Det går derfor å gjøre ulike vurderinger hvor grenseverdiene bør settes. En lempelig tolkning er å gå ut fra grenseverdier for industristøy i nattperioden. Det vil imidlertid være uhensiktsmessig å tillate industridrift i bakgård med boliger og dagens industristøygrenser er trolig "for snille" i denne situasjonen. De gamle industristøygrensene utendørs foran boligfasade er 5-10 db strengere enn de nåværende. Veilederen fra Helsedirektoratet angir også en grenseverdi på natt utenfor fasade (Lp,AF,max 55 db) som ligger i intervallet mellom de gamle og nye industristøygrensene. Grenseverdien tolkes imidlertid kun å gjelde for tilfeller med færre enn 6 arrangement per år og arrangement som varer mindre enn 2 timer, dvs. at grenseverdi med "helårsdrift" som her kanskje bør settes strengere. På bakgrunn av ovennevnte kan følgende grenseverdier være relevante for støy (musikk og stemmebruk) utenfor boligfasader: Maksimalnivå i nattperioden (kl ) : LA maks = dba utendørs frittfeltsnivå foran boligfasade. Ekvivalentnivå i nattperioden: L ekv 8 timer = dba Innendørsgrensene som er angitt i Tabell 2 passer godt der hvor boliger jevnlig over året utsettes for høy musikk på sen kveld og natt fra "utesteder" eksempelvis boliger i samme bygning eller i Side 5 av 17

6 nabobygninger til diskoteker, pub'er, restauranter eller faste konsertarenaer med daglige/ukentlige arrangementer. Disse grenseverdiene gjelder i utgangspunktet kun forsterket lyd, men det vurderes at disse også bør kunne legges til grunn for å regulere støy fra stemmebruk i tilfeller som dette. Støy fra stemmebruk er til dels koplet til lydnivået på musikken (nivå for stemmebruket følger nivå på musikken og vice versa) og det kan argumenteres for at denne støyen også er en del av driften. Det er imidlertid ikke entydig hvilke grenseverdier som bør legges til grunn for total støy fra utestedene (musikk og stemmer). Det er i utgangspunktet opp til de stedlige myndigheter og regulere denne type virksomhet. Blant annet kan kommunehelselegen med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven sette grenser for denne type støyforhold. Grensene til innendørs støynivå i Tabell 2 utgjør også dagens forskriftskrav (TEK10) der det bygges boliger i samme bygg eller i nabobygg til "utesteder", treningssentre, m.v. I slike situasjoner der driften også pågår inn i nattperioden, er det viktig å sikre beboere mulighet for hvile, nattero og søvn. Nattperioden er definert som kl I dette tilfellet er det drift på utestedene i Tollbodgata frem til kl Det er kommunen som setter de endelige grensene, men vår anbefaling ved drift flere dager i uka som her er å benytte de grenseverdiene som er angitt i Tabell 2 ovenfor for den totale støyen fra utestedene, dvs. både støy fra musikk og stemmebruk. Grenseverdiene gjelder kun innendørs i boligene, der det naturlig er mest sjenanse i nattperioden (uteplasser benyttes ikke i nattperioden). For å tilfredsstille kravene til innendørsnivå gitt i Tabell 2, innebærer det utendørs støynivå i størrelsesorden: LAeq : db eller så lavt som db ved mye bassinnhold LAmax : 55 db LCmax : 65 db Disse nivåene kan være lavere ved ekstrem bass og er også avhengig av lydreduksjonen i ulike typer av fasadekonstruksjoner. Side 6 av 17

7 3 Måleopplegg 3.1 Generelt Det er ikke mulig å isolere kun støyen fra utestedene. Målte nivå inneholder også bakgrunnsstøy fra trafikk, ventilasjonsstøy og generell bakgrunnsstøy i byen. Ved målingene var det drift på samtlige virksomheter. Det ble først foretatt en måling i september Ifølge beboere i Rådhusgata 4 opplevdes det imidlertid da at det var lite støy/aktivitet på måledagen. Det ble derfor bestemt at det skulle bli foretatt nye målinger i løpet av sommeren Beboere i Rådhusgata 4 bemerktet også at det kan være mye støy fra de ulike utestedene ulike dager i uka. Det ble nevnt at Harveys har studenttilbud på torsdager og at det dermed er mye aktivitet der da. Spesielt ved studiestart i august oppfattes det som det er spesielt mye aktivitet. Bakgården har på sin side mest aktivitet på fredager og lørdager. Det ble derfor foretatt målinger en torsdag i studiestartuka i august 2015 og en måling natt til søndag. Måletilfeller og kort generell beskrivelse av aktivitet: Måling Dato Aktivitet Måletilfelle 1 Natt til lørdag Måletilfelle 2 Natt til søndag sept Harveys Musikk spilles innendørs, fremst på dansegolv i 2. etasje. Oppfattes som generelt lite kunder. Dør til røykeområde i bakgård i 3. etasje står åpen. Musikk spilles ikke eller på lavt nivå i 3. etasje. Bakgården Musikk spilles på høyt nivå i bakgården. Mye kunder og høy aktivitet. Burger Bordello Musikk spilles på høyt nivå innendørs. Forholdsvis lite kunder. Dør til røykeområde/bakgård i hovedsak stengt (åpnes kun når kunder går inn/ut). Lite folk ute på røykeområdet. Christianssand Brygghus ingen musikk spilles. Enkelte personer på røykeområdet i bakgård. 8-9 aug Harveys Mye folk og lang kø utenfor. Musikk spilles innendørs på dansegolv i 2. etasje. Dør til røykeområde i bakgård i 3. etasje står åpen. Musikk spilles ikke eller på lavt nivå i 3. etasje. Røykeområdet fullt av kunder. Bakgården Musikk spilles på høyt nivå i bakgården. Høy aktivitet og mye folk (fullt). Burger Bordello Musikk spilles på høyt nivå innendørs. Halvfullt. Åpen dør til røykeområde/bakgård. Oppfattes ikke som mye bråk i bakgården. Christianssand Brygghus ingen musikk spilles. Enkelte personer på røykeområdet i bakgård. Side 7 av 17

8 Måletilfelle 3 Studiestart / natt til fredag aug Harveys Studiestart og fullt inne og veldig lang kø utenfor. Musikk spilles høyt innendørs på dansegolv i 2. etasje. Dør til røykeområde i bakgård i 3. etasje står åpen. Musikk spilles ikke eller på lavt nivå i 3. etasje. Musikken er knapt hørbar på uteområdet. Mye skrål/stemmer på røykeområdet. Røykeområdet helt fullt. Bakgården Musikk spilles på betydelig lavere nivå i bakgården enn ved forrige måletilfeller. Ikke like mye folk som ved måletilfelle 1 og 2. Burger Bordello Musikk spilles på høyt nivå innendørs. Oppleves som noe lavere nivå enn ved måletilfelle 2. Halvfullt. Åpen dør til røykeområde/bakgård. Omtrent 20 personer i bakgård/røykområdet. Christianssand Brygghus ingen musikk spilles. Enkelte personer på røykeområdet i bakgård. Det bemerkes at aktiviteten ved de ulike utestedene ikke ble observert i hele måleperioden. Meteorologi Ved samtlige målinger var lite eller ingen skyer og svakt trekk/vekslende vind med vindstyrke 1-2m/s. Ved målingene i sept var det 10-13ºC under målingene. Ved målingene i aug var det omkring 17ºC. Værforholdene vurderes ikke å ha påvirket måleresultatene i nevnverdig grad ved noen av måletilfellene. De meteorologiske forholdene anses som tilfredsstillende for målingene. Side 8 av 17

9 3.2 Målepunkter Det er målt støynivå både utendørs foran fasade av leilighet 502 og innendørs i leilighet 502 og 503 i 5. etasje. Leilighetene 503 går over to plan og det ble også målt på loft/6. etasje. Målingen utendørs logget støynivået i hele måleperioden, dvs. fra omtrent kl /00 00 til Det ble målt både A-veid og C-veid ekvivalent støynivå samt maksimalnivå. Omtrentlig plassering av målepunktene utendørs ved de to leilighetene (leilighet A og B) er markert i kartutsnittet nedenfor: Figur 1 - Målepunkter B leil. 503 A leil. 502 Christianssand Brygghus Harveys Sportsbar Burger Bordello Bakgården Bar Side 9 av 17

10 4 Måleresultater 4.1 Generelt Målte støynivå inneholder også støy fra kilder som ikke omfattes av anbefalte grenseverdi (stemmebruk og annen bakgrunnsstøy). Da bakgrunnsstøyen vil variere ut over kvelden er det ikke mulig å korrigere for dette i målingene. 4.2 Målt nivå utendørs (langtidsmålinger) Nedenfor i figur 2-4 er det vist målt støynivå utenfor fasade over hele måleperioden for de ulike måletilfellene. Figur 2 - Målt støynivå utenfor fasade i 5. etasje ved måletilfelle 1 (korrigert til frittfeltsverdi) :03:17 23:08:47 23:14:17 23:19:47 23:25:17 23:30:47 23:36:17 23:41:47 23:47:17 23:52:47 23:58:17 00:03:47 00:09:17 00:14:47 00:20:17 00:25:47 00:31:17 00:36:47 00:42:17 00:47:47 00:56:00 01:01:30 01:07:00 01:12:30 01:18:00 01:23:30 01:29:00 01:34:30 01:40:00 01:45:30 01:51:00 01:56:30 02:02:00 02:07:30 02:13:00 02:18:30 02:24:00 02:29:30 02:35:00 02:40:30 A Leq A FMax C Leq Side 10 av 17

11 Figur 3 - Målt støynivå utenfor fasade i 5. etasje ved måletilfelle 2 (korrigert til frittfeltsverdi) :01:35 00:05:34 00:09:33 00:13:32 00:17:31 00:21:30 00:25:29 00:29:28 00:33:27 00:37:26 00:41:25 00:45:24 00:49:23 00:53:22 00:57:21 01:01:20 01:05:19 01:09:18 01:13:17 01:17:16 01:21:15 01:25:14 01:29:13 01:33:12 01:37:11 01:41:10 01:45:09 01:49:08 01:53:07 01:57:06 02:01:05 02:05:04 02:09:03 02:13:02 02:17:01 02:21:00 02:24:59 02:28:58 02:32:55 02:36:50 LAeq LAFmax LCeq Side 11 av 17

12 Figur 4 - Målt støynivå utenfor fasade i 5. etasje ved måletilfelle 3 (korrigert til frittfeltsverdi) :59:02 00:02:42 00:06:22 00:10:02 00:13:42 00:17:22 00:21:02 00:24:42 00:28:22 00:32:02 00:35:42 00:39:22 00:43:02 00:46:42 00:50:22 00:54:02 00:57:42 01:01:22 01:05:02 01:08:42 01:12:22 01:16:02 01:19:42 01:23:22 01:27:02 01:30:42 01:34:22 01:38:02 01:41:42 01:45:22 01:49:02 01:52:42 01:56:22 02:00:02 02:03:42 02:07:22 02:11:02 02:14:42 02:18:22 02:22:02 LAeq LAFmax LCFmax Kommentar Figurene viser at A-veid ekvivalent støynivå (rødt strek) foran fasade i 5. etasje ligger omkring 60 db, når det er som høyest aktivitet. For å tilfredsstille anbefalte grenseverdier innendørs vurderes det at A-veid ekvivalent støynivå utendørs må ligge omkring db. Målt A-veid maksimalnivå (svart strek) viser flere maksimalnivå over 60 db og opp mot 65 db. Målt A-veid ekvivalentnivå ligger forholdsvis stabilt omkring 60 db i måleperiodene foruten i starten og etter kl. 02 når musikken blir slått av og kundene forlater utestedene. Kurvene fra måletilfelle 1 viser også at støynivået typisk øker utover natten. Dette kan delvis bero på at utestedene fylles opp og det blir flere folk og bedre stemning. C-veid støynivå, der lavfrekvent lyd (bass) vektlegges høyere enn i A-veide nivå, øker også. Dette indikerer at lydnivået på musikkanleggene ble skrudd opp i løpet av natta ved første måletilfellet. Kurvene for målt C-veid nivå viser også tydelig når musikken blir slått av omkring kl Høreinntrykket fra målingene tilsier at det er musikk fra Bakgården Bar som dominerer støynivået utenfor fasade til Rådhusgata 4. Stemmebruk fra gjester er også godt hørbart med enkelte A-veide maksimalnivå opp over 70 db. Det kan ikke utelukkes at Burger Bordello og Harveys også bidrar med noe musikkstøy, først og fremst i lave frekvenser men musikk fra Bakgården Bar synes å være klart dominerende. Det er generelt vanskelig å bestemme kilde/retning for lavfrekvent lyd. Side 12 av 17

13 Bakgrunnsstøy fra andre kilder enn utestedene som trafikk, ventilasjon o.l. er ikke mulig å bestemme nøyaktig men dette vurderes ikke å ha påvirket målte støynivå i stor utstrekning. Det er i etterhand foretatt målinger av støy fra ventilasjon i bakgården på dagtid. Dette bidraget har blitt bestemt til å ligge omkring 50 db A-veid ekvivalentnivå utenfor fasade i 5. etasje. Målte nivå utendørs i nattperioden viser også at støynivået "bunner" omkring LAeq 50 db etter at utestedene er stengt. 4.3 Målte nivå innendørs Følgende typiske nivå ble målt i og utenfor leilighetene under de tre målingene (inkl. bakgrunnsstøy): Tabell 4 - Resultattabell, målte nivå innendørs Målepunkt Ekvivalentnivå L paeq Maksimalnivå L p,af,max Maksimalnivå L p,af,max 100/160 Hz * A Leilighet 502 soverom, 5. etasje med vindu mot bakgård/utestedene Maksimalnivå L p,cf,max Kommentarer Måletilfelle 1 31 db db db Måletilfelle 2 34 db db db db Måletilfelle 3 30 db db db Målt i et punkt midt i rommet. Spalteventil i vindu åpen. Effektiv måletid 5-10 min. B Leilighet 503 lite soverom, 5. etasje med vindu mot bakgård/utestedene Måletilfelle 1 30 db db db Ventil delvis åpen Måletilfelle 2 40 db db db db (ikke fullt åpningsbar). Måletilfelle 3 34 db db db Effektiv måleperiode 5 min. B Leilighet 503 stue, 5+1. etasje (loft) med vindu mot bakgård/utestedene Måletilfelle 1 33 db db db Målt ved skrivebord/midt i Måletilfelle 2 36 db db db db rom. Effektiv måleperiode 2-5 Måletilfelle 3 35 db db db min. Ingen ventiler i fasade. * Målt A-veid maksimalnivå i 1/3 oktavbåndene 100 og 160 Hz sannsynlig minimum støybidrag fra musikk. Side 13 av 17

14 Målte nivå i tabellen ovenfor inkluderer også eventuell bakgrunnsstøy fra andre kilder enn utestedene (bakgrunnsstøy) samt lyd fra stemmebruk. Det også vist enkelte måleresultater i 1/3 oktavbåndene 100 Hz og 160 Hz. Målte nivå i disse frekvensene ved måletilfelle 2 var tydelig dominert av musikkstøy og indikerer et sannsynlig bidrag fra musikken på utestedene. Det er også registrert flere betydelig høyere A-veide maksimalnivå fra enkelte rop/skrik/latter. Figur 5 og Figur 6 nedenfor viser typiske nivå ved måletilfelle 2 i to av soverommene. Anbefalte grenseverdier er markert med stiplet linje. Figur 5 Måletilfelle 2 - Målte støynivå inne i soverom i leilighet 502, db :26:40 00:26:48 00:26:56 00:27:04 00:27:12 00:27:20 00:27:28 00:27:36 00:27:44 00:27:52 00:28:00 00:28:08 00:28:16 00:28:24 00:28:32 00:28:40 00:28:48 00:28:56 00:29:04 00:29:12 00:29:20 00:29:28 00:29:36 00:29:44 00:29:50 00:29:58 00:30:04 00:30:12 00:30:20 00:30:28 00:30:36 00:30:44 00:30:52 00:31:00 00:31:08 00:31:16 00:31:24 00:31:32 00:31:40 00:31:48 Laeq,inne LAFmax LCFmax Grense LAmax Grense LCmax Side 14 av 17

15 Figur 6 Måletilfelle 2 - Målte nivå i soverom i leilighet 503, db :23 01:23 01:23 01:23 01:23 01:23 01:23 01:24 01:24 01:24 01:24 01:24 01:24 01:24 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:25 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26 01:26 01:27 01:27 01:27 01:27 01:27 01:27 01:27 01:27 01:28 LAeq LAFmax LCFmax Grense LAmax Grense LCmax Vurdering mot grenseverdier Målte nivå ved de ulike måletilfellene viser at støynivået fra utestedene kan variere betydelig, først og fremst avhengig av lydstyrke på musikken og antallet gjester/stemningen på utestedene. Aktiviteten på utestedene (musikk og summing av stemmer/latterbrøl) er godt hørbar og dominerer støyen inne i soverommene. Målte støynivå innendørs ligger kontinuerlig over de anbefalte grenseverdiene. Ved måletilfelle 2 da det var spesielt høy aktivitet på Bakgården Bar var bidraget fra musikk tydelig. De tydelige toppene i Figur 5 kommer fra en sang med spesiell karakter som ble spilt på Bakgården Bar. Under dette måletilfellet ble det også registrert et tydelig støybidrag fra musikken i 1/3 oktavbåndene 100Hz og 160 Hz inne i leilighetene. Støy fra stemmebruk ligger typisk høyere i frekvens, rundt 1000 Hz. Målt støynivå i 100 Hz og 160 Hz er dermed dominert av musikken på utestedene. Målingene viser at støybidraget fra musikk i 1/3 oktavbåndene 100 Hz og 160 Hz alene er mellom db, dvs. klart over anbefalt grenseverdi som er LAmax 27 dba. Det bemerkes at disse verdiene er et minimum bidrag fra musikken, totalt støybidrag innendørs i leilighetene fra musikken vil være høyere da støybidraget i flere frekvensbånd summeres. Målt C-veid maksimalnivå er også Side 15 av 17

16 klart over de anbefalte grenseverdiene. Dette viser at musikken alene kan gi tydelige avvik i forhold til de anbefalte grenseverdiene i IS Støybidrag fra de ulike utestedene Ut fra målingene er det ikke mulig å tallfeste støybidraget fra de individuelle virksomhetene hver for seg. Høreinntrykket tilsier imidlertid at musikk fra Bakgården bar er klart dominerende hva gjelder musikken som oppfattes ved Rådhusgata 4. Stemmebruk fra gjester på Bakgården Bar er også svært godt hørbart. Noe bass (musikk) fra Burger Bordello er hørbar i perioder, spesielt når dør til røykeområdet står åpen. Harveys spiller ikke musikk på røykeområdet i bakgården og spilte ikke høy musikk innendørs i samme etasje som røykeområdet ved noen av måletilfellene. Christianssand Brygghus spiller ikke musikk hverken ute eller inne. Kun enkelte latter/skrål var hørbart fra røykeområdet til Christianssand Brygghus ved første måletilfellet. 5 Konklusjon Siden det er drift flere ganger i uka ved utestedene i Tollbodgata anbefales det at det legges til grunn de anbefalte grenseverdiene i veilederen fra Helsedirektoratet som angis for virksomheter med flere enn 6 arrangementer i året. Disse grenseverdiene gjelder støynivå innendørs og i utgangspunktet kun støy fra forsterket musikk. Det anbefales imidlertid at disse grenseverdiene også benyttes for å vurdere det totale støybidraget fra utestedene i Tollbodgata, dvs. støy både fra musikk og stemmebruk fra gjester. Målingene viser at anbefalt grenseverdi klart overskrides innendørs i begge leilighetene der det er foretatt målinger ved normal drift. Musikken og stemmebruk på utestedene er godt hørbar innendørs i soverommene i Rådhusgata 4 og bidrar til overskridelse av de anbefalte grenseverdiene. Under måletilfelle 2 da det var spesielt høy aktivitet på Bakgården Bar, ble det registrert tydelig støybidrag fra musikken (bass) som klart overskrider anbefalte grenseverdier, dvs. at støybidraget fra musikken alene fører til overskridelser av de anbefalte grenseverdiene. For å klare å tilfredsstille anbefalte grenseverdi innendørs vil det være nødvendig å redusere A-veid ekvivalent støynivå utenfor fasade til et sted mellom db. Dette innebærer en minimum reduksjon på omkring db i forhold til støynivået under målingene. Det er ikke mulig å nøyaktig angi hvor støyen kom fra under måletilfellene. Basert på høreinntrykket og en vurdering av aktiviteten på de ulike utestedene vurderes det at musikk på Bakgården Bar dominerer utenfor fasade til Rådhusgata 4. Noe støybidrag fra musikk på Burger Bordello og kanskje også Harveys kan dog ikke utelukkes. Side 16 av 17

17 Videre arbeid En måte å komme videre på er å foreta kontrollerte støymålinger når det spilles musikk på hver enkelte utested for seg. Målingene må foretas når det er forholdsvis stille forøvrig, dvs. når det er lavt bakgrunnsstøynivå. Dette kan for eksempel utføres en søndag formiddag når det er lite trafikk og aktivitet i øvrig i byen. Under en slik måling vil det være mulig å justere lydstyrken på musikken som spilles på de ulike utestedene og på slik måte kunne si noe om hvor høyt det går å spille på hvert enkelt utested, uten at de anbefalte grenseverdiene overskrides innendørs i soverommene i Rådhusgata 4. Musikkanleggene kan da "låses" ved bruk av limiter, slik at det ikke går å spille høyere under daglig drift. Det finnes også utstyr som reduserer bassinneholdet i musikken (f.eks. BassCreator), noe som vil kunne hjelpe i forhold til opplevd sjenanse fra musikken i leilighetene i Rådhusgata 4. Side 17 av 17

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 1010786400-00- R01 Dato : 09.09.2015 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 1 KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: BoligPartner v/monika

Detaljer

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk Notat RIA-04 rev. 2 Oppdrag: Solasplitten - Støy Dato: 28. mars 2007 Emne: Oppdr.nr.: 211665 Til: Statens vegvesen Finn Estensen Kopi: Utarbeidet av: Richard Johan Holm Sign.: RJH Kontrollert av: Arne

Detaljer

AKTUELLE STØYGRENSER...

AKTUELLE STØYGRENSER... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 3 2.2 REGULERINGSPLAN HARESTAD INDUSTRIOMRÅDE... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE

Detaljer

N o t a t R I A - 0 2

N o t a t R I A - 0 2 N o t a t R I A - 0 2 Oppdrag: Hausmannskvartalene - Støy fra vegtrafikk Dato: 29. november 2005 Emne: Oppdr.nr.: 114452 Til: arch unoas Knut Nesje Kopi: Utarbeidet av: Stein Christiansen Kontrollert av:

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy.

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy. Tanngarden Holding as Skriverveien COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 www.cowi.no Veitrafikk- og jernbanestøy. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Brann Stadion - studentboliger DOKUMENTKODE 616806-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Constructa Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen KONTAKTPERSON Kari Saarisilta

Detaljer

SINUS BK NOTAT Nr.: 1

SINUS BK NOTAT Nr.: 1 SINUS BK NOTAT Nr.: 1 Side Dato Vår ref. 1 av 9 22.01.2015 406205-1.N01.doc PROSJEKT: Reguleringsplan 0408, Risavika Nord, vestre del - Sola kommune OPPDRAGSGIVER: Dimensjon Rådgivning AS v/ Helene Østmoe

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

Erling J. Andreassen. Tønnes A. Ognedal

Erling J. Andreassen. Tønnes A. Ognedal PROSJEKT: SAK: Plan 0462 Rundkjøring Madlavegen Grannessletta, Sola kommune Måling av trafikkstøy OPPDRAGSGIVER: Dato: 22.05.2015 Skanska AS v/jostein Hegreberg Referanse: Antall sider: 7 Vedlegg: 0 Utført

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 METODE... 5 3.2 TRAFIKKFORHOLD... 5 4 UTENDØRS

Detaljer

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan RAPPORT : Dato : 08.09.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 1 KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av:

Detaljer

Støyberegninger. Tanfetten-Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger.

Støyberegninger. Tanfetten-Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger. Støyberegninger Tanfetten-Nord grustak Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for K.F. Stor-Elvdal Kommuneskoger Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Helge Bakke Prosjekt nr: 31404 Dokument

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger Side : 1 av 5 Dato : 09.01.2015 Vår ref. : Vedlegg: : - PROSJEKT: Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger OPPDRAGSGIVER: SAK: DISTR. TIL: Eiendomsgruppen

Detaljer

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10811100-0-R01 Dato : 23.02.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Kristiansen

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen RAPPORT Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen OPPDRAGSGIVER GK Boligutvikling AS v/prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 28. april 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217676-RIA-RAP-001-rev01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering RAPPORT : 7650-0-R01 PLAN 02, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering Dato : 30.04.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 3 Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Asplan Viak AS v/margrete Stople

Detaljer

Vurdering av støy fra idrettsanlegg til nytt boligområde

Vurdering av støy fra idrettsanlegg til nytt boligområde NOTAT Nr.: 1, rev. 1 Side : 1 av 10 Dato : 18.06.15 Revisjon : 1 Vår ref. : PROSJEKT: OPPDRAGSGIVER: SAK: Solsletta, Tveit Solsletta Eiendom AS Vurdering av støy fra idrettsanlegg til nytt boligområde

Detaljer

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet Rørosmeieriet Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet 2015-01-28 Oppdragsnr.: 5144932 Dokument nr.: Aku01 0 28.01.2015 Rapport som levert oppdragsgiver PRAND ADSUL PESIM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KONSEPTBYGG AS Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15244001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ MARITA SØRBØ Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE KONTR. AV UTARB. AV 0

Detaljer

PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE

PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE RAPPORT : 10581303-0-R01 Dato : 19.10.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 3 (5 sider) PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE STØYKONSEKVENSER SOM FØLGE AV ØKT TRAFIKKMENGDE Oppdragsgiver:

Detaljer

Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011

Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011 Forum for miljø og helse Konferanse om Miljø og helse i Ålesund 23. 24. mai 2011 Nye retningslinjer konsertstøy Eyjolf Osmundsen, Miljøakustikk AS Helsedirektoratet har i forståelse med Helse-og omsorgsdepartementet

Detaljer

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 R AP P O RT RAVNANGER HUS AS Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 BEREGNING AV UTENDØR S STØY SWECO NORGE AS - AKUSTIKK 30.9.2015 Utarbeidet av Jenny Luneng Kontrollert

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 4 OM BEREGNINGENE... 5 4.1 TRAFIKKTALL... 5 4.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 6 4.3 BEREGNINGSSITUASJONER...

Detaljer

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4 UNIKUS AS VOLLGATA 44 FAUSKE STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

KVENVIKMOEN KONTROLLSTASJON STØYUTREDNING

KVENVIKMOEN KONTROLLSTASJON STØYUTREDNING Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region nord Rapporttype Støyutredning Dato 2013-10-21 KVENVIKMOEN KONTROLLSTASJON STØYUTREDNING KONTROLLSTASJON STØYUTREDNING Revisjon 00 Dato 2013-10-21 Utført av Beate

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

NOTAT. Notat vedrørende støy i Svebergmarka B7 1. Innledning

NOTAT. Notat vedrørende støy i Svebergmarka B7 1. Innledning NOTAT Oppdrag Svebergmarka B7 1350000001 Kunde Sveberg Panorama AS Notat nr. 001 Dato 21.11.2013 Til Fra Åse Karen Volden Søreng (TOBB/Sveberg Panorama AS) Robert Hoven (Rambøll) Notat vedrørende støy

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Støyrapport 2013-02-25 TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 3 (14) TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1110220 Oppdragsnavn: Trikk til Tonsenhagen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T N o t a t RIA-01 Oppdrag: Børstad idrettspark Dato: 17. februar 2010 Emne: Oppdr.nr.: 120388 Til: Børstad Idrettspark AS Dag Georg Jørgensen Kopi: Hamar kommune, Arealplan Tor Harald Tusvik Utarbeidet

Detaljer

SJØGATA 29-33 STØYUTREDNING

SJØGATA 29-33 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Sjøgata Utvikling Bodø Rapporttype Støyutredning 2015-09-18 SJØGATA 29-33 STØYUTREDNING 2 (13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350009630 Oppdragsnavn: Sjøgata 29-33 - Støyutredning Dokument nr.:

Detaljer

Planforum Sarpsborg. Svein Klausen februar 2013

Planforum Sarpsborg. Svein Klausen februar 2013 Planforum Sarpsborg Svein Klausen februar 2013 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Fra 1.7.2013 slår vi oss sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og blir Miljødirektoratet Vi ligger under Miljøverndepartementet

Detaljer

SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD

SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING

STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Stålverksveien 1 KS Rapporttype Støyutredning 2014-03-18 STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING 2-(12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350002531 Oppdragsnavn: Stålverksveien 1 Dokument nr.: c-rap-001

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 3 2.3 M-128: VEILEDEREN TIL

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan.

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. Knudsen Eiendomsselskap as Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98459002 Kunde: Knudsen Eiendomsselskap as Boliger

Detaljer

Uten impulslyd: L den 55 db. L night 45 db L AFmax 60 db. L night 55 db L AFmax 80 db L den 50 db. L den 60 db L evening = 45 db.

Uten impulslyd: L den 55 db. L night 45 db L AFmax 60 db. L night 55 db L AFmax 80 db L den 50 db. L den 60 db L evening = 45 db. INNLEDNING Det planlegges etablering av 6 nye omsorgsboliger i Høgedalslia i Arendal kommune. 3 av boenhetene oppføres i nye bygninger, de andre 3 boenhetene etableres ved ombygging av et eksisterende

Detaljer

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10793500-0-R01 Dato : 26.10.2015 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 2 B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Terra Eiendomsutvikling

Detaljer

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger Franzefoss Pukk AS Lia Pukkverk Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 6 462251 Kunde: Franzefoss Pukk AS Støyberegninger, Lia Pukkverk Sammendrag: På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS har

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS)

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS) USTEDALEN HOTELL AS RIAKU Ustedalen Hotell - VTS OPPDRAGSNUMMER 19837001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK HALLVARD GRANSETH EDVARD FALCH (KS) Endringsliste VER DATO REVIDERT KONTR. AV UTARB. AV 00 Edvard Falch

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon...

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon... Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYVURDERING SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN F O R E VE N RØ D VE I E N 2

D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN F O R E VE N RØ D VE I E N 2 DK BYGGCON SU LT AS D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN F O R E VE N RØ D VE I E N 2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURD E

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 3 MÅLSETTING... 6 4 GENERELT OM PLANEN... 6

1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 3 MÅLSETTING... 6 4 GENERELT OM PLANEN... 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 2.1 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 3 2.2 INNENDØRS LYDNIVÅ FRA UTENDØRS KILDER... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 GENERELT OM PLANEN...

Detaljer

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012 RAPPORT Løkenåsen Kunde: Siv.Ing Hans P. Brekkan v/ Hans P. Brekkan Sammendrag: Vurderingen bygger på at følgende punkter følges: Det bygges støyvoll med skjerm (høyde topp voll = 5 m over veibane og en

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001.

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av SMF Invest AS for

Detaljer

Orienterende støymålinger.

Orienterende støymålinger. Orienterende støymålinger. Noe for meg? Siv. ing. Ole Anton Engen, Brekke og Strand Akustikk AS Forum for miljø og helse, Årskonferanse tirsdag 7.5.2012. Hva er en orienterende måling? I bransjen omtaler

Detaljer

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik ECO-bygg AS Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik 2015-03-24 Oppdragsnr.: 5150955 0 20150324 Jicla Adsul Ivver Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Begrep Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i dba). Lydtrykknivå er den

Detaljer

Oppdragsnr: 68013-00 Dato: 26. August 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. August 2015

Oppdragsnr: 68013-00 Dato: 26. August 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. August 2015 RAPPORT Sørnessa - Frøya Kunde: Frøy Eiendom AS /v May I. Andreassen Sammendrag: Målingene viser at støynivåene på deler av byggetomten er innenfor grenseverdien L den for industri med helkontinuerlig

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Bernhard Nilsen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 15/34 Arkiv: U63 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI Utendørsarrangementer

Detaljer

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT N OTAT Oppdragsgiver : Voll Arkitekter AS Oppdrag: 526671 Spongdal boligfelt - Støyvurderinger Del: Dato: 2011-02 - 25 Skrevet av : Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYBEREGNI N G SPON

Detaljer

Oppdragsgiver. Trygve Rud 2013-02-20 STØYVURDERING RUD VEST, SPIKKESTAD

Oppdragsgiver. Trygve Rud 2013-02-20 STØYVURDERING RUD VEST, SPIKKESTAD Oppdragsgiver Trygve Rud 2013-02-20 STØYVURDERING RUD VEST, SPIKKESTAD 2 (16) STØYVURDERING Oppdragsnr.: 1121217 Oppdragsnavn: Rud vest, Spikkestad Dokument nr.: 0 Filnavn: 1121217.docx Revisjon 0 Dato

Detaljer

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger.

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger. VEDLEGG F7 Bergen kommune Etat for bygdesak og private planer Seksjon bygdesak Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 18.01.16 Redegjørelse til Bergen kommune, tilleggsopplysninger. Sak nr 201531269 Ramsviksvegen

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE STØYUTREDNING

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Arken Arkitektkontor AS Rapporttype Støyutredning 2013-01-11 ØSTRE PORSGRUNN KIRKE STØYUTREDNING 2-(12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1120840 Oppdragsnavn: Østre Porsgrunn kirke Dokument nr.:

Detaljer

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3 VIKERSUND KURBAD VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 3 3 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Støyuvurdering Sorperogarden

Støyuvurdering Sorperogarden Støyuvurdering Sorperogarden Oppdragsgiver: Per Kolås Rev. 0 Dato 2015-03-17 Utarb. Lars Erik Solbraa Innhold 1. Innledning... 3 2. Lydkrav... 4 3. Beregningsgrunnlag... 5 4. Resultater... 6 4.1 Støysonekart...

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GSV LANGS FV 179 HAUERSETER-NORDKISA STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR GSV LANGS FV 179 HAUERSETER-NORDKISA STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ullensaker kommune Rapporttype Støyutredning 2012-11-16 REGULERINGSPLAN FOR GSV LANGS FV 179 HAUERSETER-NORDKISA STØYUTREDNING 2-(13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 112239 Oppdragsnavn: Reguleringsplan

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune STØYVURDERING Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.04.2014 På forespørsel fra Trysilhus AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

STØYVURDERING. Ervika barnehage - Bjugn Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04.

STØYVURDERING. Ervika barnehage - Bjugn Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04. STØYVURDERING Ervika barnehage - Bjugn Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04.2015 På forespørsel PLAN 1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Elvebakken 2 i Time kommune skal rives og det skal bygges tre nye boliger på tomten. Boligene vil få uteplass mot sør.

Elvebakken 2 i Time kommune skal rives og det skal bygges tre nye boliger på tomten. Boligene vil få uteplass mot sør. RAPPORT : 756400-0-R01 Revisjon : O Dato : 21.11.2014 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 2 ELVEBAKKEN 2, TIME KOMMUNE Vurdering av utendørs støynivå Oppdragsgiver : Prosjektil Areal AS v/margrete Skålvik

Detaljer

SLETTENVEGEN, BERGEN KOMMUNE

SLETTENVEGEN, BERGEN KOMMUNE RAPPORT : 10822600-0-R01 Dato : 13.05.2016 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 0 SLETTENVEGEN, BERGEN KOMMUNE VURDERING AV INNENDØRS OG UTENDØRS LYDNIVÅ FRA FLYSTØY FOR GNR/BNR 108/190 Oppdragsgiver: Jørgen

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07. Bestemmelse av støy fra ballbinger til omgivelser

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07. Bestemmelse av støy fra ballbinger til omgivelser SWECO GRØNER TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 457641 25.04.07 Oppdragsnavn: Støy fra ballbinger Kunde: Kompan Norge AS Emneord: Sammendrag: Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Trond Iver

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Frode Atterås OPPRETTET AV. Bernt Heggøy. Florelandet Nord. Støy ved boliger nær industri og båthavn

OPPDRAGSLEDER. Frode Atterås OPPRETTET AV. Bernt Heggøy. Florelandet Nord. Støy ved boliger nær industri og båthavn OPPDRAG Florelandet Nord OPPDRAGSNUMMER 98494001 OPPDRAGSLEDER Frode Atterås OPPRETTET AV Bernt Heggøy DATO Florelandet Nord. Støy ved boliger nær og båthavn Flora kommune har bedt Sweco Norge AS om å

Detaljer

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS STØYUTREDNING STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes RAPPORT Sammendrag fra Norefjellsveien mot Norehammaren Område A Hammaren hyttefelt viser at: 3 nye tomter (A1, A3 og A4) har dele av tomten med et støynivå over L den = 55 db. For disse tomtene bør det

Detaljer

NEDRE PRINSDALSVEI STØYANALYSE

NEDRE PRINSDALSVEI STØYANALYSE Oppdragsgiver Hauketo Terrasse AS Rapporttype Støyanalyse 2014-05-07 NEDRE PRINSDALSVEI STØYANALYSE 2 (17) STØYANALYSE Oppdragsnr.: 1350003500 Oppdragsnavn: ROS- og støyanalyse for Nedre Prinsdalsvei 186/2

Detaljer

Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø

Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø Verkstedbygg Bodø AS Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø Støyrapport 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5140626 Dokument nr.: Aku01 0 07.05.2015 Industristøy JICLA AMF EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Hastighet. Hastighet. Det er antatt at det ikke er innslag av impulslyd i støyen og ikke tatt hensyn til dette.

Hastighet. Hastighet. Det er antatt at det ikke er innslag av impulslyd i støyen og ikke tatt hensyn til dette. NOTAT Oppdrag Engelsviken Canning Kunde Engelsviken Eiendom AS Notat nr. c-not-01 Dato 2012-12-20 Til Fra Kopi Jørgen Grythe Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273

Detaljer

RØYKEN SVØMMEHALL STØYUTREDNING

RØYKEN SVØMMEHALL STØYUTREDNING Oppdragsgiver Røyken Eiendom AS Rapporttype Støyutredning Dato 2014-11-14 RØYKEN SVØMMEHALL STØYUTREDNING RØYKEN SVØMMEHALL Revisjon 02 Dato 2014-11-14 Utført av Eirik Kristensen Kontrollert av Beate Myrstad

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter Rådgivende ingeniører og konsulenter Kjøita 42, 4630 Kristiansand Tlf.: 38 60 34 60, Faks: 45 40 45 71 Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Eneboliger Kvåle Vurdering av støyforhold på uteplasser Oppdragsgiver

Detaljer

Dikkedokken. Støyrapport. Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu. Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl., Georgernes verft

Dikkedokken. Støyrapport. Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu. Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl., Georgernes verft LIE ØYEN ARKITEKTER AS Balders gate 26 N-0263 Oslo tlf.: +47 22 55 01 21 post@lieoyen.no Registreringsnr. NO-946 736 953-MVA Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl., Dikkedokken

Detaljer

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Kilde Akustikk AS Rapport 3229-1 Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Utendørs støynivå fra veitrafikk for Asplan Viak Bergen AS juni 06 Rapport 3229-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer