PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Forfall: Monica Korsli Solberg og Hele Tryggeseth, Saker som ble behandlet 05/12 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /12 KONSTITUERING AV STYRET /12 STIPENDTILDELING /12 STIPEND REVIDERING AV STATUTTER /12 MØTEPLAN 2012/ Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Utskrift av enkeltsaker sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune 6/12 7/12 Musikk i Hedmark Søkerne Kort presentasjon bakgrunn fra hvert styremedlem. KH: Synger i Fagforeningens mannskor, pensjonist jobbet i Forsvaret m.m. (sanitet) TV: Spiller bratsj, nyvalgt leder i Åmot kulturråd, jobber v HiHM på Rena EB: sjukepleier SI Hamar, danser folkedans i Bygdedanslaget i Hamar og Hedmark danselag EA: eget firma, bedriftsutvikling Aune Consulting, dirigerer korps på Toten. Side 1 av 8

2 05/12 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Solveig Rønningen Aksept, stilling som fagkonsulent, Løten kommune Akustikkmålinger, kommunale lokaler til kulturformål, Åsnes musikkråd Årsmøte, fra årsmeldingen: bidratt v/tv-aksjonen, møter ombygging kinoen, fordeling av kommunale kulturmidler, administrasjon av legat. Gjenvalg på leder: Ole Sjulstad 4. NTL Hedmark og Oppland Oppstartsmøte, nytt styre, 5.5. Oddvar Eimstad, Vågå leder interimstyret for kretsleddet, som har ok økonomi. 5. Åsnes musikkråd Innspill kulturutredningen, Støtter våre 4 hovedpunkter (jfr invitasjonen vi sendte) 6. Nord-Aurdal musikkforum Vedtekter og regnskap, Har vedtekter som sier NAM er ikke tilsluttet noen sentral organisasjon vedtatt på årsmøtet i Ble tatt kontakt med for å vurdere endring. 7. Musikk i Hedmark Styremøte saksliste, Sparebanken Hedmark Gavetildeling - storbandsommerkurs, kr 9. Telemark kulturnettverk Statleg forskjellsbehandling av fylkeskommunene, 8.6. Innspill til Kulturutredningen 2014 Saker sendt til: 10. Kommuner Søknad, kommunalt tilskudd til voksenopplæring, høst 12, Ringsaker, Sør-Odal, Eidskog, Trysil, Engerdal, Øyer, Vågå yter slike tilskudd. Tilskudd er hjemlet i lov om voksenopplæring, men er strøket i mange kommuner de siste årene. 11. Hedmark fylkeskommune Notat til dialogmøte, Kirkeforvalteren i Hamar Akustikkmåling, Vang kirke, Måling av akustikken med og uten løper på gulvet i kirkeskipet 13. Hamar bispedømme Notat kirken som konsert- og øvingslokale, Musikkens studieforbund Avtale om overføring av driftstilskudd, Hedmark fylkeskommune Spørreskjema, rytmiske kompetansesentra og regionale musikkorg., Lokalrevisjon AS Uttalelse fra ledelsen, årsregnskapet 2011, Hedmark fylkeskommune Innspill til økonomiplanen og revidert budsjett 2012, 30.4 Anmodning om dobling av driftstilskuddet f.o.m og en økning på kr for Totens sparebank Søknad om gavetildeling ( kr til storbandkurs), Medlemsorg/lok musikkråd Støtteordninger påminning og MVA-kompensasjon, Norsk musikkråd MVA-kompensasjon, skjema for 2011, Også for musikkrådene i: Hamar og Folldal (Åsnes ordner selv) 21. Bruvoll fengsel Informasjon om MIFF og mulig utstyrspakke/undervisning, Kjetil Lundemoen Anmodning om møte med komitéen for kultur, miljø og næring, 5.6. Ønsker å presentere oss for OFK-politikerne i møte Fra administrasjonen: 23. Kursplaner skoleåret 12/13 Storbandkurs august 12 ungdoms/voksne/bandleder Kan-synge-litt kurs Lillehammer sept/nov 12 Egenvaktkurs pilotprosjekt sammen med Hamar bispedømme 24. Akustikkrapporter Ferdige rapporter til orientering (Alvdal, Løten, Hamar) 25. Økonomi Resultat1. tertial, (legger ved enkel resultatrapport) 26. Økonomi sangkurs Resultat fra KIS-kurset på Lillehammer (overskudd deles på tre) 27. Evt innmelding Norsk kulturforum innmelding eller ikke? Kr 950,-/år Se for mer informasjon C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 2 av 8

3 Invitasjoner/innkallinger: Hvem? 28. Prøysenhuset Møte om Prøysen-jubileum, Rudshøgda, Trond Arbeidstittel: Prøysen Hamarregionen utvikling Lunsjmøte med foredrag, 5.6. Trond 30. Musikkarkiv for Hedmark Møte i styringsgruppa, Elverum, Trond 31. NMR Kontrollutvalg, Frifond, Oslo, Trond 32. Buskerud musikkråd Dagmøte, lokale musikkråd, Drammen, Trond Sakene tas til orientering innmelding i Norsk kulturforum gjøres 06/12 Konstituering av styret I vedtektenes 5 står dette om styrets sammensetning, mandat og oppgaver: 5. 1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet Styret velger selv nestleder 5.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede rådet i perioden mellom årsmøtene Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i Hedmark og Oppland musikkråd Iverksette årsmøtets vedtak Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/fylkeskommunale organer Utarbeide melding om virksomheten og årlige regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Utarbeide retningslinjer for valgkomité og kontrollkomité Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i regionen Invitere gjester til årsmøtet Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. Hedmark musikkråd har de siste periodene praktisert at leder, nestleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg som kan ta avgjørelser i hastesaker og gjøre forberedelser i saker som er ekstra krevende/kompliserte. Styret oppnevnte i mai 2008 disse representantene til andre institusjoner, disse oppnevningene må fornyes eller endres i år: Musikk i Hedmarks styre (for 4 år) - styremedlem Paul Inge Tønseth, Kongsvinger - vara Solveig Løkse Iversen, Grue Musikk i Hedmarks råd (for 4 år) - representant Amund Aasgaard, Hamar til nestleder velges - Helge Tryggeseth, Brandbu til styret i Musikk i Hedmark oppnevnes - Paul Inge Tønseth, Brandval - vara Solveig Løkse Iversen, Grue til Musikk i Hedmarks råd oppnevnes - Elin Bjørnsmoen, Vang H C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 3 av 8

4 07/12 Stipendtildeling Saksdokumenter 1. Søknader (tidligere utsendt) 2. Statutter for stipendet 3. Forslag til vedtak fra Helge Tryggeseth Bakgrunn Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2012 er det satt av kr til dette. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Det har kommet inn færre søkere enn tidligere, og en oppjustering av beløpet bør kanskje diskuteres ved neste budsjettbehandling. Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Hanna Dahl Fåberg/Lepsøy Sang Maren Søberg Vang på Hedmark Trompet Esten Sørhus Rena Trompet/kornett 1998 MÅL: musikkprodusent/-designer eller regissør (Univ of London) Koraktiviteter fra 1997 (!) Barnekor og tensing + fiolin (kulturskole) Går 1. år på Kongshaug musikkgymnas (privatskole) v Bergen MÅL: videre musikkutdanning Spilt i korps og kulturskole siden 2005 Deltatt på sommerkurs i storbandspill (2011) Går 1. år på Stange vgs (musikklinje) MÅL: videre musikkutdanning - utøver Spilt trompet/kornett i kulturskole og korps siden 2007 Tar privattimer hos Karsten Dalsrud Talentpris i 2011 fra Norsk Tipping/ NMF Hedmark og Oppland Elev ved Rena ungdomsskole Til skolepenger på Kongshaug + reiser hjem Kostnad: kr/år Til kursavgift storbandkurs (Moelv) Kostnad: 3.100,- Til kursavgift storbandkurs (Moelv) Kostnad: 3.100,- C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 4 av 8

5 Vurdering Siden daglig leder vurderer seg inhabil i denne saken, har tre styremedlemmer (Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang) blitt invitert til å gjøre innstillingen. Stipend 2012 Med noen forutsetninger som kanskje noen andre i styret event kan si noe mer om er mitt forslag til mottager av vårt stipend i år slik: 1. Esten Sørhus Det virker som om Sørhus har nådd et høyt nivå, også sammenlignet med de to andre. Han er tydeligvis allsidig og satser videre som utøver. Jeg er usikker på om han oppfyller kravet i statuttene om videregående musikkutdanning da han fremdeles er i grunnskolen, men såfremt hans fem år på kulturskolen samt hos Dalsrud på Toneheim kvalifiserer til videregående er han mitt førstevalg. I likhet med Søberg søkes det her om stipend til sommerkurs og begge de oppfyller statuttene fullt ut her. 2. Maren Søberg Virker noe tynn i sin beskrivelse av sin bakgrunn og også noe mer usikker på sin eventuelle musikalske fremtid. Her kan noen som kjenner henne muligens få frem noe mer, men hun virker ikke så sulten på dette som Sørhus. 3. Hanna Dahl Jeg synes hun ikke oppfyller statuttene på samme måte som de to over. Hun planlegger heller ikke en videre vei som utøvende kunstner og selv om hun delvis er det nå så faller hun litt gjennom hos meg. Hennes mer generelle bruk av et eventuelt stipend virker også noe diskvalifiserende. Her tar jeg nok engang noen forutsetninger muligens på utrygg grunn, men korriger dem gjerne de av dere som kan/vet mer om dette enn meg. Som dere ser har jeg utelukkende basert min innstilling på søknadene og har ingen kjennskap til noen av kandidatene som sikkert er gode alle tre. Har imidlertid rangert og håper jeg ikke har bommet veldig. Synes uansett at det er søknadene i seg selv som primært bør danne grunnlaget for slike valg da området vårt er rimelig stort og det lett kan være kandidater ingen av oss kjenner. Brandbu Helge Tryggeseth Hedmark og Oppland musikkråds stipend for 2012 deles mellom Maren Søberg og Esten Sørhus, med kr til hver. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 5 av 8

6 08/12 Stipend revidering av statutter Gjeldende statutter Hedmark og Oppland musikkråd s stipend er opprettet av styret i Hedmark musikkråd i Stipendet utbetales hvert år etter søknad til spesielt talentfull ungdom som er under musikkutdanning og/eller trenger midler til ekskursjoner trenger midler til timer med musikkpedagog(er) innenlands eller i utlandet trenger midler til hospitantopphold eller annet som positivt bevirker til at søkeren får en særlig stimulans i sin musikkutdanning/-utøvelse Det skal søkes på eget søknadsskjema innen 1. mai til Hedmark og Oppland musikkråd. Dersom søker ønsker å legge ved attestasjon som underbygger søknaden, kan dette gjøres ved eget bilag og/eller at attestator skriver under med navn, tittel og tjenestested. Veiledning ved utfylling fås hos Hedmark og Oppland musikkråd Statutter: Stipend deles ut til unge sangere/musikere i Hedmark og Oppland under videregående musikkutdanning 1. Stipendet deles ut etter søknad - til en eller flere kandidater 2. Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikkgenre 3. Stipendet er fortrinnsvis knyttet til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende 4. Stipendets størrelse fastsettes i budsjettbehandlingen for årsmøteperioden 5. Søknadsfrist er 1. mai og kunngjøres hvert år i brev til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd, samt på musikkrådets hjemmesider Bakgrunn Statuttene eller retningslinjene for tildeling av stipend har ikke vært endret på en stund, og i forbindelse med forrige års tildeling kom det et initiativ til en revidering. Dette ble ikke gjort i tide til årets utlysning, og kan være gunstig å ta opp nå, da forrige tildeling er fersk i minnet. Vurdering Det er i tildelingen ønskelig å fokusere på at dette ikke er et generelt stipend, og det foreslås derfor en spesifisering av hvilken aldersgruppe vi ønsker å nå, og en klarere presisering av at det skal gå til en konkret opplegg som kan stimulere til videreutvikling. Endringer/tillegg er markert i rødt. Statutter: Stipend deles ut til unge sangere/musikere i Hedmark og Oppland i alderen år 1. Stipendet deles ut etter søknad - til en eller flere kandidater 2. Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangre 3. Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende 4. Stipendet kan ikke brukes til utdanning som støttes av Lånekassen 5. Stipendets størrelse fastsettes i budsjettbehandlingen for årsmøteperioden 6. Søknadsfrist er 1. mai og kunngjøres hvert år i brev til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd, samt på musikkrådets hjemmesider C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 6 av 8

7 09/12 Møteplan 2012/2013 Saksdokumenter 1. Møteplan Musikkens studieforbund 2. Om styrearbeidet Bakgrunn Møteplanen for styret har vi satt opp slik at det henger sammen med møter i sentralleddet, og etter det årsplanen vi har etablert selv. Tid Sted/type Aktuelle saker September Fysisk Økonomistatus 1. halvår. Status handlingsprogrammet Varamedlemmer innkalles Desember Fysisk Statsbudsjett nye rammevilkår. Budsjett neste år Julebord Februar Fysisk Årsregnskap/-melding Budsjett neste år Planer for årsmøte evt. ledermøte Mars/april Telefon Årsmøte/Ledermøte forberedelser Status voksenopplæring Mai/juni Fysisk Stipendtildeling Kursplaner neste skoleår Budsjettinnspill - fylket Antallet møter forsøker vi å holde nede, og oppstår det noe som krever avgjørelse mellom de ordinære møtene, kan arbeidsutvalget møtes raskt. Møteplan skoleåret 2012/2013: tirsdag kl tirsdag kl tirsdag kl tirsdag kl lørdag (ledermøte) tirsdag kl C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 7 av 8

8 Drøftingssaker: Idèdugnad: oppfølging av medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd KH og TEJ orienterer om historie/bakgrunn og behovet for revitalisering av det lokale musikkrådsarbeidet. må styrke egen organisasjon felles målsettinger. konferanse til høsten for de lokale musikkrådene mål; skape felles holdninger ift lokale utfordringer: egnede øvingslokaler til gode vilkår, forutsigbar økonomi, god dialog med administrasjonen og politikerne i kommunen, dirigent-/instruksjonstjenester AU jobber videre med en skisse til en dagskonferanse klart til neste møte Endring i tippenøkkelen TEJ orienterte om arbeidet med å komme med en reaksjon på forslaget, som vil innebære en økt konkurranse om kommunale kulturbevilgninger. AU lager et notat som sendes Kulturutredningen 2014 og politisk/adm ledelse på fylkesnivå frist Møte med Innlandsbenken på Stortinget forsøkes avtalt med Knut Storberget. Erik Aune kontakter leder i KS Innlandet, Hans Seierstad for et snarlig møte. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2012\Møteprotokoll 0612.docx Side 8 av 8

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer