ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

2 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert sjømatkonsern Integrated seafood group 3 Nøkkeltall Key figures Finanskalender 2010 Financial calendar Fra finansdirektøren aksjonærinformasjon From the CFO shareholder information 8-15 Styrets årsberetning Directors report 16 Styret The board of directors Regnskap konsern Accounts Group Regnskap Domstein ASA Accounts Domstein ASA Revisors beretning Auditor s report Eierstyring og selskapsledelse Corporate governance 62 Nøkkelpersoner og adresser Key personnel and contact information Domsteins visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat. Domsteins forretningsidé: Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Konsernoversikt Company structure Domstein fish As 100 % AVDELINGER Departments Måløy Raudeberg Trondheim Domstein service As 100 % Domstein sverige AB 100 % AVDELINGER Departments Kungshamn Lysekil Vardø Domstein s vision: To be a natural choice in fish and seafood. Domstein s business concept: Domstein shall be the preferred supplier of marine raw material to the international processing industry and also the preferred supplier of marine value added products in selected markets. Domstein AsA tilknyttede selskaper Associated companies ervik havfiske As (50 %) Domstein eiendom As (49 %) enghav As (45 %) norway PeLAGic As (32 %) Sustainable seafood norbait DA (50 %) vadsø fryselager As (36 %) Integrert sjømatkonsern Integrated seafood group Domstein har en sterk posisjon i norsk og internasjonal fiskerinæring. Med en verdikjede som strekker seg fra eierskap i fiskeflåten via industrielle foredlingsanlegg til effektivt distribusjonsnett og sterke merkevarer, står Domstein sterkt rustet til å møte industriens og forbrukernes behov. Domstein Fish leverer fersk og frosset hvitfisk hovedsakelig i det europeiske markedet, med fokus på produkter med høy kvalitets og miljøstandard. Norway Pelagic ble etablert i 2007 som en fusjon mellom 5 selskaper i den pelagiske bearbeidings industrien. Domsteins eierandel er 32 %. Norway Pelagic er verdens største selskap innen pelagisk fisk til menneskemat. Naustvik Enghav ble etablert i 2008 som en fusjon mellom Domstein Enghavs norske virksomhet og Naustvik. Domsteins eierandel er 45 %. Naustvik Enghav er den største leverandøren av fisk og sjømat i det norske markedet. Domstein Sverige er ferdigvareleverandøren i det nordiske marked. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi. Domsteins eierandel er 50 %. Dette sikrer stabile leveranser av linefanget fisk. Domstein has a strong position in the Norwegian and international fishing industry. With a value chain that extends from ownership in the fishing fleet, via industrial processing plants to an efficient distribution network and strong brands, Domstein is fully equipped to meet the industry and the consumers needs. Domstein Fish supplies fresh and frozen white fish mainly to the European market focusing on high quality products with environmental standard. Domstein Sverige is a VAP product supplier in the Nordic market. Norway Pelagic was established in 2007 following merger of 5 companies in the pelagic processing industry. Domstein has a 32% ownership interest. Norway Pelagic is the largest company in the world that supplies pelagic fish for human consumption. Naustvik Enghav was established in 2008 as a merger between Domstein Enghav s Norwegian business and Naustvik. Domstein has a 45% ownership interest. Naustvik Enghav is the largest supplier of fish and seafood in the Norwegian market. Ervik Havfiske is the largest line fishing company in Norway. Domstein has a 50% ownership interest. This ensures a steady year round supply of line caught fish. 2

3 Nøkkeltall 2009 Key figures 2009 forklaring ** 2007* 2006* 2005 Explanation MNOK Figures in MNOK. ifrs ifrs ifrs ifrs ifrs Netto driftsinntekter 523,8 490, , , ,8 Net operating income Driftsresultat 0,4 27,4 84,4 23,2 14,8 Operating result Resultat før skatt og minoriteter 6,7 40,1 52,7 60,2 182,0 Profit before tax and minorities Resultat etter skatt 7,4 41,0 51,2 46,2 148,9 Profit after tax Sum eiendeler 658,7 667, , , ,7 Total assets Egenkapital 215,3 214,9 318,9 273,0 323,8 Equity Driftsmargin 1 0,1 % 5,6 % 5,2 % 1,7 % 0,9 % Operating margin Egenkapital andel 2 32,7 % 32,2 % 28,1 % 20,5 % 26,8 % Equity ratio Soliditet inkl. konv. obligasjoner 3 40,1 % 39,4 % 32,4 % 24,1 % 30,5 % Solidity incl. convertible bonds Egenkapitalrentabilitet 4 3,45 % 14,81 % 17,3 % 15,5 % 57,9 % Return on equity Avkastning på sysselsatt kapital 5 6,33 % 2,81 % 23,6 % 4,45 % 22,7 % Return on capital employed Resultat pr. aksje 6 0,10 0,54 0,72 0,66 2,30 Profit per share Utvannet resultat pr. aksje 7 0,14 0,47 0,72 0,56 2,12 Diluted profit per share ** 2008 tallene er for videreført virksomhet. * I 2007 er den pelagiske virksomheten inkludert frem til fusjonen pr. 30/ Tallene for 2006 er omarbeidet tilsvarende for å gi sammenlignbare tall. Tallene er i samsvar med delårsrapporteringen i ** The 2008 figures are for continuing operations. * In 2007, the pelagic business has been included up to the merger on 30 June The 2006 figures have been adjusted correspondingly to give comparable figures. The figures are in accordance with the interim reporting in forklaring 1 Driftsresultat dividert på nettosalg 2 Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3 Samlet egenkapital + konvertible obligasjoner dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 4 Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 5 Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 6 Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 7 Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. Explanation 1 Operating profit divided by net sales. 2 Total equity divided by book value equity and liabilities 3 Total equity + convertible bonds divided by book value equity and liabilities 4 Annual profit divided by average total equity 5 Result after financial items plus financial costs, divided by the average capital employed 6 Majority share of annual profit divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 7 Majority share of annual profit adjusted for capital expenses convertible loan, divided by diluted, time weighed number of shares. Finanskalender 2010 Financial calendar Foreløpig årsregnskap 2009 Preliminary annual results 2009 Ordinær generalforsamling Annual General Meeting 1. kvartal 2010 Q kvartal 2010 Q kvartal 2010 Q DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

4 Aksjonærinformasjon 2009 Keith Elliott Finansdirektør AKSJEN Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs hovedliste siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Selskapet hadde ved utgangen av 2009 en markedsverdi på NOK 143 mill. (NOK 135 mill. i 2008) Kursutvikling ,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1, AKSJONÆRSTRUKTUR Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 56 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,42 %. Administrerende direktør Rolf Domstein og styremedlemmene Knut Magne Domstein og Gunnar Domstein er deltakere i R. Domstein & Co AS, som eier 49,27 % i Domstein ASA. 1, pr. 31. mars 2,40 2,20 2,00 DOMS OSEBX De 20 største aksjonærer utgjør en eierandel på 75,33 %. 1,80 1, EGNE AKSJER Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt NOK I 2009 har selskapet ikke kjøpt eller solgt egne aksjer. 1,40 1,20 1,00 DOMS OSEBX AKSJONÆR- OG INFORMASJONSPOLITIKK Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: Aksjestatistikk Aksjeklasse OB standard OB standard OB match OB match OB match Antall aksjonærer Utenlandsk andel 1,42% 1,62% 1,73% 1,72% 1,36% Aksjekurs høy/lav 2,25 / 1,40 5,00 / 1,50 6,40 / 4,01 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 Aksjekurs 31/12 1,75 1,75 4,59 5,00 5,45 Markedsverdi Mnok Antall aksjer omsatt Antall transaksjoner Antall handledager Omløpshastighet 13,00 4,80 17,00 44,10 46,20 Fra børsintroduksjonen i 2001 ble likviditeten i aksjen forbedret frem til I 2007 og 2008 har omsetningen vært preget av nedgangen på Oslo Børs og påvirket i negativ retning. I 2009 er likviditeten forbedret og tendensen fortsetter hittil i STØRSTE AKSJONÆRER Eier Antall Eierandel R.Domstein & Co AS ,27% Mp Pensjon ,60% Skagen Vekst ,60% Spectatio AS ,29% Caiano AS ,08% NRP Seafood AS ,75% Caiano Fisk AS ,43% Vestkapp Invest AS ,22% Myklebust Ivar Arve ,93% Endre Dyrøy AS ,71% Fondsavanse AS ,69% Vicama AS ,65% Borgestad ASA ,65% Kyle Odd Terje ,62% Horpestad Andreas ,53% Skjæret, Åge Christian ,49% Kielland Torhild Bjørg ,47% Danske Bank AS ,45% Vidsjå AS ,45% Neptun Stavanger Holding AS ,44% ,33% 4

5 Aksjeomsetning Antall ,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Hastighet Antall aksjer omsatt Omløpshastighet Domstein-familien har en eierandel på 49 %. UTBYTTEPOLITIKK Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. Over tid forventes hovedverdiøkningen å skje gjennom kursøkning på aksjene. Kroner Selskapet betalte ikke utbytte i Utbytte pr. aksje 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Fullmakter Den ordinære generalforsamlingen i 2009 har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10 % av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 20. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret gies fullmakt til, i henhold til allmennaksjeloven, å treffe beslutning om å oppta konvertible lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 10 mill. ved konvertering av lån. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån etter allmennaksjelovens 11-4, jf 10-4 og 10-5 skal kunne fravikes. Bakgrunnen for forslaget er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling IR kontakter Rolf Domstein CEO Keith Elliott CFO Anne I. Refvik konsernsekretær Generalforsamling Domstein ASA avholder sin generalforsamling onsdag 19. mai 2010 ved hovedkontoret i Måløy. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

6 Shareholder information 2009 Keith Elliott CFO The share The shares in Domstein ASA have been listed on Oslo Børs since June 2001, with ticker DOM. The share capital of the company is NOK 38,473,700 divided into 76,947,400 shares, each with a nominal value of NOK At the end of 2009, the company had a market value of MNOK 143. (MNOK 135 in 2008) Share price trend ,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1, Shareholder structure At the end of 2009, the company had 1,442 shareholders, of which 56 were foreign. The foreign shareholders own 1.42% of the shares. CEO Rolf Domstein and directors Knut Magne Domstein and Gunnar Domstein are partners in R. Domstein & Co AS, which owns 49.27% of Domstein ASA. The 20 largest shareholders own 75.33% of the shares. 1, per 31 march 2,40 2,20 2,00 1,80 DOMS OSEBX Own shares As at 31 December 2009, the company has 39,998 own shares, acquired for a total of NOK 227,989. In 2009, the company neither purchased nor sold own shares. Shareholders and information policy One of the aims of the company is to give all the owners the best possible return on capital employed over a period. Good management and shareholder policy will ensure that the company has the possibility to finance itself in the equity market on favourable terms. Domstein will ensure at any time that all relevant information regarding the company is available to the whole market. The stock exchange regulations state the basis for the company s information standard. The information work will help the company s business concept and development possibilities to be known and understood in the market. The market will be ensured the correct information about the company s status, development and plans. All press releases and reports are available on our website at: 1,60 1,40 1,20 1,00 Share statistics Since introduction to the stock exchange in 2001, the liquidity of the share has improved up to In 2007 and 2008, there was a fall in share prices due to the global financial crisis. In 2009, liquidity has improved and this trend has continued year-to-date in DOMS OSEBX Share class OB standard OB standard OB match OB match OB match No. of shareholders 1,442 1,407 1,420 1,529 1,412 % foreign shareholders 1,42% 1,62% 1,73% 1,72% 1,36% Share price - high/low 2,25 / 1,40 5,00 / 1,50 6,40 / 4,01 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 Share price 31/12 1,75 1,75 4,59 5,00 5,45 Market value MNOK No. of shares sold 9,993 3,551 11,879 30,878 30,821 No. of transactions 1, ,789 4,969 3,225 No. of trading days Turnover rate 13,00 4,80 17,00 44,10 46,20 20 main shareholders Owner No. of Ownership shares interest R.Domstein & Co AS ,27% Mp Pensjon ,60% Skagen Vekst ,60% Spectatio AS ,29% Caiano AS ,08% NRP Seafood AS ,75% Caiano Fisk AS ,43% Vestkapp Invest AS ,22% Myklebust Ivar Arve ,93% Endre Dyrøy AS ,71% Fondsavanse AS ,69% Vicama AS ,65% Borgestad ASA ,65% Kyle Odd Terje ,62% Horpestad Andreas ,53% Skjæret, Åge Christian ,49% Kielland Torhild Bjørg ,47% Danske Bank AS ,45% Vidsjå AS ,45% Neptun Stavanger Holding AS ,44% ,33% 6

7 Share trading No ,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Turnoover No. of share sold Turnover rate The Domstein family owns 49% of the shares. Dividend policy The shareholders will receive return through increased value of the shares and dividend. The aim of the company is to pay a dividend equal to one third of the profit for the year, but the dividend will also depend on the financial strength of the company and what opportunities the company sees in the market with regard to acquisition or other expansion. Over time, the main increase in value is expected to take place through a rise in the share price. Kroner The company did not pay divided in Dividend per share 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Authority In 2009, the Ordinary General Meeting has given the Board of Directors the following authority: 1. The Board of Directors has the authority to purchase up to 7,694,740 shares, each with a nominal value of NOK 0.50 and a total highest nominal value of up to NOK 3,847,370, which is 10% of the share capital in the company. The lowest purchase price for the shares may be the share s nominal value, and the highest purchase price may be NOK 20. The authority also includes sale of own shares. If own shares are sold, the authority also includes purchase of new shares to replace the sold shares, as long as the total number of own shares does not exceed a total nominal value of NOK 3,847,370. In the event of any sale of own shares to existing shareholders, the other shareholders will have a pre-emptive right as they have in the case of a capital injection. In other respects, the Board of Directors is free to purchase and sell shares within the framework of the authority. The authority applies up to the Ordinary General Meeting in The Board of Directors is given the authority to increase the share capital by up to NOK 19,236,850. The reason for this is that the company will be in a position to implement relatively quickly mergers and acquisitions, participate in other structural and industrial or financially based transactions, finance business in the subsidiaries in an adequate manner and introduce employee incentive schemes. It must be possible to use the authority for full or partial acquisition of or merger with other businesses, and also includes capital injection in return for a non-cash payment. The Board of Directors may determine the subscription rate and resolve to deviate from the shareholders pre-emptive right to subscribe for shares. The authority includes the right to make the necessary amendments to articles of association and applies up to the Ordinary General Meeting in In accordance with the Public Companies Act, the Board of Directors is given the authority to establish a convertible loan for a total amount of MNOK 50. It will be possible to increase the share capital by a maximum MNOK 10 through conversion of the loan. It will be possible to deviate from the shareholders pre-emptive right to subscription for the loan in accordance with 11-4, cf and The reason for the proposal is that a convertible loan is regarded as being a practical means of funding for the company and that given the Board of Directors authority will mean greater flexibility and simpler processing in connection with establishment of such loans. The authority applies up to the Ordinary General Meeting in IR CONTACTS Rolf Domstein CEO Keith Elliott CFO Anne I. Refvik Executive Secretary General Meeting Domstein ASA will hold its General Meeting on Wednesday 19 May 2010 at the head office in Måløy. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

8 Styrets årsberetning for Domstein ASA Domstein er en ledende aktør i norsk og internasjonal fiskerinæring. Konsernet omfatter Domstein Fish som er leverandør av ferske og frosne hvitfiskprodukter med høy kvalitets og miljøprofil, og Domstein Sverige som driver produksjon og markedsføring av sjømat i Sverige. Hovedproduktene er fersk og frossen hvitfiskfilet, panert fisk, fiskegrateng, ferdigretter og kaviar. Domstein har også vesentlige eierinteresser i Norway Pelagic, Naustvik Enghav, Ervik Havfiske og Domstein Eiendom som alle behandles som tilknyttede selskaper i konsernregnskapet. ØKonomisKe resultater Regnskapet avlegges i henhold til IFRS, der virksomhet holdt for salg tas ut av de konsoliderte tallene og presenteres på egen linje før årsresultatet. Konsernet hadde i 2009 netto driftsinntekter på kr 523,8 mill., EBITDA på kr 14,4 mill., driftsresultat EBIT på kr 0,4 mill. Tilknyttede selskaper bidro med kr 33,9 mill., mens netto finanskostnader var kr 27,6 mill. Resultat etter skatt ble kr 7,4 mill. Konsernets balanse utgjorde pr kr 658,7 mill., og den bokførte egenkapitalen var kr 215,3 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 32,7 %. Hensyntatt konvertible obligasjoner var soliditeten 40,1 %. Styret har en målsetning om at soliditeten skal være minst 30 %. Netto rentebærende gjeld pr var kr 338,6 mill. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på kr 6,3 mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på kr 4,4 mill. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på kr 6,9 mill. Kontantbeholdningen ved utgangen av 2009 var på kr 8,0 mill. mot kr 25,8 mill. ved utgangen av Domstein fish Forretningsområdet omfatter en filetfabrikk i Måløy, et fryselager på Raudeberg og en salgsavdeling i Trondheim. Markedet for hvitfisk Hovedmarkedene for Domstein Fish er Norden og Vest Europa. Selskapet leverer ferske og frosne produkter til dagligvarekjeder og distributører. Markedet for hvitfisk i Europa har vært preget av høye volumer og sterk konkurranse fra nye fiskeslag som pangasius. Norsk konkurransekraft er blitt svekket som følge av at den norske kronen har styrket seg i forhold til de viktigste markedsvalutaene, og i forhold til Island som er hovedkonkurrent i ferskfiskmarkedet. Dette har ført til sterkt prispress, spesielt for torsk. Domstein Fish og Ervik Havfiskes fiskerier etter torsk og hyse ble i februar 2009 miljøsertifisert etter den internasjonale MSCstandarden. Domstein Fish har lansert en serie miljømerkede produkter som er blitt godt mottatt i markedet. I Sverige som er det største markedet for frossen filet, økte salget av torsk og hyse med nærmere 30 % i Råstofftilgang Det viktigste råstoffet til filetproduksjonen er linefanget torsk og hyse som har svært høy kvalitet og blir fanget på en miljøvennlig måte. Eierskapet i Ervik Havfiske gjør at Domstein Fish har god tilgang på slikt råstoff. Bestandene av torsk og hyse i det nordlige Atlanterhavet er i positiv utvikling, og fiskekvotene forventes å øke de neste årene. Lønnsomhetsutvikling Lønnsomheten i Domstein Fish har utviklet seg positivt i Det forventes at satsingen på miljømerkede produkter vil gi økt salg og positiv lønnsomhetsutvikling også i Domstein sverige Domstein Sverige består av salgsorganisasjon for ferdigvarer i Sverige, og produksjonsbedrifter i Kungshamn og Lysekil (Sverige), og Vardø. Markedet for ferdigvarer Hovedproduktene er panert fisk, fiskegratenger og kaviar som hovedsakelig selges i dagligvare og storhusholdningsmarkedet i Norge og Sverige. Det har vært positiv salgsutvikling i 2009, spesielt for kaviar. Lønnsomhetsutvikling Lønnsomheten har utviklet seg positivt som følge av økt kapasitetsutnyttelse og økt produktivitet. Styret forventer at salget og lønnsomheten vil utvikle seg positivt også i ervik havfiske Domstein eier 50 % av aksjene i Ervik Havfiske. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For 2009 er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 0,4 mill. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi med kontrollerende eierinteresser og management for 10 havgående fiskebåter. Rederiet disponerer 14 torskekvoter og 14 hysekvoter i Norge. Flere av rederiets båter fisker på utenlandske kvoter. Både inntekter og resultat for Ervik Havfiske er kraftig redusert som følge av lave fiskepriser. Resultatet er belastet med negative engangsposter på kr 15,9 mill. i forbindelse med Domstein fish Domstein sverige Domstein eiendom MNOK 2005 * Netto driftsinntekter 214,6 268,1 382,5 292,9 316,0 EBITDA -8,3 4,0 9,7-17,7 6,5 EBIT -14,8-4,2 2,2-24,2 1,5 Driftsmargin -6,9 % -1,6 % 0,6 % -8,3 % 0,5 % * proforma MNOK Netto driftsinntekter 232,9 230,0 243,4 236,3 258,3 EBITDA 12,3 13,8 16,4 12,3 17,4 EBIT 7,8 8,7 10,9 6,8 10,2 Driftsmargin 3,4 % 3,8 % 4,5 % 2,9 % 4,0 % * proforma MNOK Netto driftsinntekter 12,1 24,8 25,4 EBITDA 11,0 22,9 25,0 EBIT 5,3 11,5 13,7 Driftsmargin 43,8 % 46,3 % 53,9 % 8

9 nedskriving av fordringer. I 2008 var det netto positive engangsposter på ca. kr 30 mill. Fortsatt lave priser, spesielt for torsk, forventes å gi svak inntjening også i 2010, men det vil delvis bli kompensert ved høyere fiskekvoter. Domstein eiendom Domstein eier 49 % av aksjene i Domstein Eiendom. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som resultat av virksomhet holdt for salg. For 2009 er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 2,2 mill. Domstein Eiendom omfatter alle konsernets eiendommer i Norge som leies ut til Norway Pelagic og Domstein ASA. Leieavtalene har en løpetid på 15 år med opsjon for ytterligere 10 år. Årlig leie beløper seg til kr 25,9 mill. i 2010, og justeres årlig med 80 % av KPI. naustvik enghav Domstein eier 45 % av Naustvik Enghav. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For 2009 er konsernregnskapet belastet med en andel av resultat etter skatt på kr 1,6 mill. Naustvik Enghav gjennomførte i januar 2009 en emisjon mot eierne på kr 20 mill. Domstein deltok med kr 10,5 mill. i emisjonen. Naustvik Enghav ble etablert 1. juli 2008 gjennom fusjon mellom Naustvik og Domstein Enghavs norske virksomhet. Regnskapstallene for 2008 omfatter derfor bare andre halvår. Utviklingen i Naustvik Enghav følger integrasjonsplanen som lå til grunn for fusjonen. Inntjeningen er kraftig forbedret som følge av kostnadskutt og økt produktivitet. Det forventes ytterligere resultatforbedring i norway PeLAGic Domstein eier 32 % av Norway Pelagic. Andelen av resultatet er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For 2009 er konsernregnskapet godskrevet med en andel av resultat etter skatt på kr 35,1 mill. Økt tilgang på råstoff, god etterspørsel og god drift har bidratt til svært positiv resultatutvikling for Norway Pelagic i Det forventes høy aktivitet og god lønnsomhet også i Styret i Norway Pelagic har foreslått at det betales et utbytte for 2009 på kr 3,50 pr. aksje. Domsteins andel av utbyttet vil utgjøre kr 17,6 mill. fremtidsutsikter Styret er tilfreds med at etterspørselen etter konsernets produkter utvikler seg positivt. Det er spesielt gledelig at de miljømerkede produktene er blitt godt mottatt i markedet. Styret vil videreføre og styrke satsingen på produktdifferensiering gjennom å fokusere på kvalitet, sporbarhet og miljø. Styret vektlegger også tiltak for å øke produktiviteten i alle deler av konsernet. Det forventes at økt salg og økt produktivitet vil bidra til økt lønnsomhet også i Domstein har vært pådriver i restruktureringen av norsk fiskerinæring. De siste årene har Domstein deltatt i etableringen av Norway Pelagic og Naustvik Enghav. Domstein er hovedaksjonær i disse selskapene som er markedsledere innenfor sine sektorer. Formålet med etableringene har vært å oppnå større konkurransekraft gjennom uttak av synergier og styrking av markedsposisjonen. Styret forventer at utviklingen i disse selskapene i 2010 vil bidra til vesentlig verdiskapning også for aksjonærene i Domstein. Styret er positivt til å bidra til ytterligere konsolidering i næringen. organisasjon og ArBeiDsforhoLD Styret vil takke de ansatte og deres organisasjoner for et godt samarbeid. Det er utført 214 årsverk i 2009 mot 213 årsverk for tilsvarende virksomhet året før. I 2009 er det ikke registrert yrkesskader som har medført langtidsfravær. Rapportert sykefravær er fortsatt synkende. Fraværet varierer i de forskjellige selskapene mellom 1,2 % og 5,9 %, med gjennomsnitt på 5,3 %. Styret vektlegger at Domstein fortsatt vil ha fokus på fravær og fraværsårsaker og videreføre avtalen om inkluderende arbeidsliv. Konsernet har omtrent like mange ansatte av hvert kjønn. Kvinneandelen er høyest i produksjonen og lavest i ledende stillinger, men aktiv rekrutteringspolitikk har bidratt til å jevne ut kjønnsforskjellene. Domstein arbeider for å gi kvinner og menn like muligheter til utvikling og karriere. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Styret består av tre kvinner og fire menn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og arbeider derfor for å fremme diskrimineringslovens formål i virksomheten. Dette omfatter aktiviteter som blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og utforming og tilretteleggelse av de fysiske forholdene blant virksomhetens ulike funksjoner, slik at disse kan benyttes av flest mulig. eierstyring og selskapsledelse Domsteins retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert i tråd med anbefalingen for Eierstyring og Selskapsledelse, datert 21. oktober ervik havfiske norway PeLAGic naustvik enghav MNOK Netto driftsinntekter 235,5 236,9 230,2 278,5 219,1 EBITDA 58,6 59,8 50,8 84,9 6,3 EBIT 35,7 45,4 33,9 67,2-4,2 Driftsmargin 15,2 % 19,2 % 14,7 % 24,1% -1,9 % MNOK Netto driftsinntekter 1 118, , ,8 EBITDA 83,9 183,3 191,1 EBIT 76,0 165,2 168,4 Driftsmargin 6,8 % 7,4 % 6,4 % MNOK Netto driftsinntekter 490,6 841,4 EBITDA -15,8 12,7 EBIT -24,0-0,5 Driftsmargin -4,9 % -0,1 % DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

10 Retningslinjene finnes i årsrapporten og på internettsidene. YTRE MILJØ Styret mener at fiskerinæringens framtid er avhengig av at fiskeressursene forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Domstein skal kunne dokumentere at alle produkter er produsert av fisk som kommer fra bærekraftige bestander og er lovlig fanget. En sterkt økende andel av råstoffet er miljøsertifisert i henhold til KRAV- eller MSC-standarden. Styret legger stor vekt på at alle deler av konsernet skal ha en høy miljøstandard. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi som energikilde, og fryseribedriftene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Det forekommer ikke utslipp til luft. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann, og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning, og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Farlig avfall begrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekompressorene og truckbatterier. Dette leveres til godkjente mottaksstasjoner. AKSJER / AKSJONÆRFORHOLD Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 143 mill., basert på kurs kr 1,86. Selskapet har totalt aksjer. Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer herav 56 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,42 %. Domstein-familien eier direkte og indirekte 49,27 % av selskapets aksjer. Selskapet eide pr egne aksjer, anskaffet for totalt kr RISIKOFORHOLD Finansielle Av konsernets rentebærende gjeld på kr 348 mill. er kr 190 mill. klassifisert som langsiktig gjeld, bestående av konvertibelt obligasjonslån på kr 50 mill., langsiktig gjeld i Sverige med pant i anleggsmidler på kr 13 mill. og langsiktig gjeld i Norge med pant i anleggsmidler på kr 127 mill. Kortsiktig gjeld kr 157 mill. består av kr 61 mill. med pant i anleggsmidler og kr 96 mill. driftskreditt med pant i varelager og fordringer. All rentebærende gjeld med unntak av obligasjonslånet er basert på flytende rente. Det er i juni 2009 inngått ny finansieringsavtale for den norske virksomheten med Nordea Bank, Innovasjon Norge og Sparebanken Sogn og Fjordane. Innovasjon Norge bidro med et nytt langsiktig lån på kr 70 mill. Den nye finansieringsavtalen økte ikke den totale rentebærende gjelden, men førte til at totalt kr 120 mill. av den kortsiktige gjelden ble langsiktig. Dette gav en betydelig forbedring av konsernets arbeidskapital. Styret er tilfreds med at konsernet har fått en mer langsiktig finansiering. Styret har vurdert konsernets balanseverdier og er av den oppfatning at den fremtidige inntjening forsvarer balanseføringen av disse verdier. Valuta Den største delen av omsetningen til konsernet er eksport av varer som betyr at konsernets inntekter i stor grad er påvirket av den norske kronekursen. Den løpende omsetningen i utenlandsk valuta, herunder også kontrakter, blir i sin helhet sikret, delvis ved lån i tilsvarende valuta eller ved bruk av terminkontrakter. I den grad varer kjøpes i en utenlandsk valuta blir dette sikret mot tilsvarende salg i samme valuta. De utenlandske datterselskapene har ekstern finansiering i sin egen valuta. Investering som tilsvarer egenkapitalen og merverdiene i selskapene er derimot ikke sikret tilsvarende. Marked / kreditt Leverandørkreditter til kunder unntatt selskaper i konsernet, tilknyttede selskaper og dagligvarekjeder i Norden er forsikret. Styret vurderer derfor kredittrisikoen som begrenset. FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. DOMSTEIN ASA Domstein ASA er morselskapet for Domsteinkonsernet. Selskapets virksomhet omfatter konsernadministrasjon samt stabsfunksjoner for organisasjon og økonomi. Selskapet hadde i 2009 driftsinntekter på kr 9,6 mill. og et årsresultat på kr -31,6 mill. Styret foreslår at årsresultatet på kr dekkes med overføring fra annen egenkapital. Den bokførte egenkapitalen i selskapet er kr 209,6 mill. som gir en egenkapitalandel på 40,9 %. Selskapet har kr 149,7 mill. i fri egenkapital. Måløy, 16. april 2010 Hanne Refsholt Styrets leder Morten Frogner Styremedlem Inger Myklebust Styremedlem Gunnar Domstein Styremedlem Knut Magne Domstein Styremedlem Tove Svensen Styremedlem Helge Bruvoll Styremedlem Rolf Domstein Konsernsjef 10

11 Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder i Domstein ASA har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Domstein ASA, konsern og morselskap for kalenderåret Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med kravene i de EU-godkjente IFRSer samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk pr Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet 2009 for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i perioden og deres innflytelse på årsregnskapet. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir beskrivelsen en rettvisende oversikt over de risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Måløy, 16. april 2010 Styret og daglig leder i Domstein ASA Hanne Refsholt Styrets leder Morten Frogner Styremedlem Inger Myklebust Styremedlem Gunnar Domstein Styremedlem Knut Magne Domstein Styremedlem Tove Svensen Styremedlem Helge Bruvoll Styremedlem Rolf Domstein Konsernsjef DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

12 Directors report for Domstein ASA Domstein is a leading company in the Norwegian and international fishing industry. The group consists of Domstein Fish, which supplies top quality fresh and frozen white fish products with a strong green image, and Domstein Sverige, which produces and markets seafood in Sweden. The main products are fresh and frozen white fish fillets, breaded fish, fish gratin, ready meals and roe products. Domstein also has significant ownership interests in Norway Pelagic, Naustvik Enghav, Ervik Havfiske and Domstein Eiendom, which are all treated as associated companies in the consolidated accounts. PerformAnce The accounts are presented in accordance with IFRS, where business held for sale is removed from the consolidated figures and presented on a separate line before the profit for the year. In 2009, the group s net operating revenues were MNOK 523.8, EBITDA was MNOK 14.4, and operating profit EBIT was MNOK 0.4. Associated companies contributed MNOK 33.9, whereas net financial costs were MNOK Profit after tax was MNOK 7.4. As at 31 December 2009, the group s balance sheet figure was MNOK mill, and book equity was MNOK 215.3, which is equivalent to an equity ratio of 32.7%. Taking into consideration convertible bonds, capital adequacy ratio was 40,1%. The aim of the Board of Directors is a capital adequacy ratio of at least 30%. As at 31 December 2009, net interest bearing debt was MNOK Net cash flow from operations was MNOK 6.3. Net cash flow from investments was MNOK 4.4. Net cash flow from financing was MNOK 6.9. Cash reserves at the end of 2009 were MNOK 8.0 compared with MNOK 25.8 at the end of Domstein fish This business area includes a filleting plant in Måløy, freezer storage at Raudeberg and a sales unit in Trondheim. The white fish market The main markets for Domstein Fish are the Nordic region and Western Europe. The company supplies fresh and frozen products to supermarket chains and distributors. High volumes and strong competition from new species of fish, such as Pangasius have prevailed in the white fish market in Europe. Norwegian competitive power has been weakened due to a strong Norwegian krone against key market currencies and against Iceland, which is our main competitor in the fresh fish market. This has resulted in strong pressure on prices, especially cod. In 2009, Domstein Fish and Ervik Havfiske s cod and haddock fisheries gained environmental certification in accordance with the international MSC standard. Domstein Fish has launched a series of eco labelled products that have been well received in the market. In Sweden, which is the largest market for frozen fillets, cod and haddock, sales rose by almost 30% in Raw material supplies The most important raw material for fillet production is line caught cod and haddock that has a superior quality and is caught using environmentally friendly methods. Ownership in Ervik Havfiske means that Domstein Fish has a good supply of such raw material. The cod and haddock stocks in the northern Atlantic Ocean are in a positive trend and fishing quotas are expected to be increased in the next few years. Profitability trend Profitability in Domstein Fish has had a positive trend in Focus on eco labelled products is also expected to give increased sales and a positive profitability trend in Domstein sverige Domstein Sverige consists of a sales organization for VAP products in Sweden and production plants in Kungshamn and Lysekil (Sweden), and Vardø. VAP market The main products are breaded fish, fish gratins and roe products, which are mainly sold in the retail and catering sector in Norway and Sweden. There has been a positive sales trend in 2009, especially for roe products. Profitability trend There has been a positive trend in profitability due to increased use of capacity and higher productivity. The Board of Directors expects sales and profitability to continue this positive trend in ervik havfiske Domstein owns 50% of the shares in Ervik Havfiske. The share of the annual result is incorporated in the consolidated accounts as income on investment in associated companies. A share of annual result after tax of MNOK 0.4 has been carried to the consolidated accounts for Domstein fish Domstein sverige Domstein eiendom MNOK 2005 * Net operating revenues 214,6 268,1 382,5 292,9 316,0 EBITDA -8,3 4,0 9,7-17,7 6,5 EBIT -14,8-4,2 2,2-24,2 1,5 Operating margin -6,9 % -1,6 % 0,6 % -8,3 % 0,5 % * pro forma MNOK Net operating revenues 232,9 230,0 243,4 236,3 258,3 EBITDA 12,3 13,8 16,4 12,3 17,4 EBIT 7,8 8,7 10,9 6,8 10,2 Operating margin 3,4 % 3,8 % 4,5 % 2,9 % 4,0 % * pro forma MNOK Net operating revenues 12,1 24,8 25,4 EBITDA 11,0 22,9 25,0 EBIT 5,3 11,5 13,7 Operating margin 43,8 % 46,3 % 53,9 % 12

13 Ervik Havfiske is the largest line fishing company in Norway with controlling interests and management of 10 sea going fishing vessels. The company controls 14 cod quotas and 14 haddock quotas in Norway. Several of the company s fishing boats fish on foreign quotas. Low fish prices have had a negative effect on both income and profit in Ervik Havfiske. Negative non recurring items amounting to MNOK 15,9 have been charged against the annual result in connection with write down of receivables. In 2008, there were net positive non recurring items of around MNOK 30. Continuing low prices, especially for cod, are expected to give weak earnings also in 2010, but higher fishing quotas will partly compensate for this. Domstein eiendom Domstein owns 49% of the shares in Domstein Eiendom. The share of the annual result is incorporated in the consolidated accounts as profit on business held for sale. A share of annual result after tax of MNOK 2,2 has been carried to the consolidated accounts for Domstein Eiendom includes all the group s properties in Norway that are leased to Norway Pelagic and Domstein ASA. The lease agreements have a term of 15 years with the option of a 10 year extension. In 2010, the annual rent is MNOK 25,9 and is adjusted annually by 80% of CPI. naustvik enghav Domstein owns 45% of Naustvik Enghav. The share of the annual result has been included in the consolidated accounts as income on investments in associated companies. A share of annual profit after tax of MNOK 1,6 has been charged against the consolidated accounts for In January 2009, Naustvik Enghav implemented a share issue of MNOK 20 directed toward the owners. Domstein participated in the issue with MNOK 10,5. Naustvik Enghav was established 1. July 2008 by a merger between Naustvik and Domstein Enghav s Norwegian activities. The 2008 figures are therefore from the same date. The trend in Naustvik Enghav follows the integration plan used for the merger. Earnings have improved significantly due to cost cuts and higher productivity. A further profit improvement is expected in norway PeLAGic Domstein owns 32% of Norway Pelagic. The share of the annual result has been incorporated in the consolidated accounts as income on investment in associated companies. A share of annual result after tax of MNOK 35,1 has been carried to the consolidated accounts for An increased supply of raw materials, good demand and production have contributed to a very positive profit trend for Norway Pelagic in A high level of activity and good profitability is also expected in The Board of Directors has proposed payment of a dividend of NOK 3.50 per share for Domstein s share of the dividend will be MNOK 17,6l. future outlook The Board of Directors is satisfied that there is growing demand for the group s products. It is especially good to see that the eco labelled products have been well received in the market. The Board of Directors will continue and strengthen focus on product differentiation through focus on quality, traceability and the environment. The Board of Directors also focuses on measures to improve productivity in all parts of the group. Increased sales and productivity are also expected to contribute toward improved profitability in Domstein has been a driving force in the restructuring of the Norwegian fishing industry. In the last few years, Domstein has participated in establishment of Norway Pelagic and Naustvik Enghav. Domstein is the main shareholder in these companies, which are market leaders within their sectors. The object of establishing these companies has been to achieve greater competitive power through taking out synergies and strengthening market position. The Board of Directors expects the development in these companies to also contribute toward significant value creation for the shareholders in Domstein in The Board of Directors is positive toward contributing to further consolidation in the industry organization AnD working environment The Board of Directors would like to thank the employees and their organizations for their good co operation. In 2009, there were 214 full time employees, compared with 213 the previous year. No occupational injuries, which resulted in long term sick leave, have been registered in Reported absenteeism continues to fall. In the various companies, absenteeism varies between 1.2% and 5.9%, with an average of 5.3%. The Board of Directors emphasizes that ervik havfiske norway PeLAGic naustvik enghav MNOK Net operating revenues 235,5 236,9 230,2 278,5 219,1 EBITDA 58,6 59,8 50,8 84,9 6,3 EBIT 35,7 45,4 33,9 67,2-4,2 Operating margin 15,2 % 19,2 % 14,7 % 24,1 % -1,9% MNOK Net operating revenues 1 118, , ,8 EBITDA 83,9 183,3 191,1 EBIT 76,0 165,2 168,4 Operating margin 6,8 % 7,4 % 6,4 % MNOK Net operating revenues 490,6 841,4 EBITDA -15,8 12,7 EBIT -24,0-0,5 Operating margin -4,9 % -0,1 % DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

14 Domstein will continue to focus on absenteeism and the reasons for this and will continue the agreement regarding inclusive working life. There is almost an even distribution of the sexes in the group. The percentage of female employees is highest in production and lowest in executive posts, but an active recruitment policy has helped to even out the difference. Domstein works toward giving men and women equal development and career opportunities. There must be no discrimination between the sexes in matters such as wages, promotion, in-service training and recruitment. The Board of Directors is made up of 3 women and 4 men. One of the aims of the company is to be a workplace where there is no discrimination and therefore the company focuses on promoting the object of the Anti-discrimination Act. This includes activities, such as recruitment, wage and working terms, promotion, development opportunities, protection against harassment and design and adaptation of the physical conditions in the company s various functions, so that these may be used by as many employees as possible. CORPORATE GOVERNANCE Domstein s corporate governance guidelines have been updated in line with the recommendation for Corporate Governance, dated 21 October The guidelines may be found in the annual report and on our website. EXTERNAL ENVIRONMENT The Board of Directors believes that the future of the fishing industry depends on responsible and sustainable management of the fisheries resources. It must be possible for Domstein to document that all products have been produced from fish that come from sustainable stocks and have been lawfully caught. An increasing percentage of the raw materials have environmental certification in accordance with the KRAV or MSC-standard. The Board of Directors strongly emphasizes that all parts of the group must have a high environmental standard. Products and the use of raw materials and other production factors must be assessed with regard to the natural resources and environmental impact. Emphasis is placed on stimulating environmental awareness among the employees during training and in information. The group only uses electrical energy as a source of energy and the frozen product companies use surplus energy from waste heat recovery. There are no emissions to air. All the group companies have process water discharge permits and have installed the necessary purification facilities required by this permit. No uncontrolled discharges have been registered. Packing material is sorted at source for recycling and waste to municipal landfills is reduced compared with previous years. Hazardous waste is mainly spill oil from the freezer compressors and fork-lift truck batteries. This is delivered to approved receiving stations. SHARES / SHAREHOLDERS Domstein ASA is listed on Oslo Børs with ticker DOM. As at 31 December 2009, the market value of the company was MNOK 143, based on a share price of NOK 1,86. The company has a total of 76,947,400 shares. At the end of 2009, the company had 1,442 shareholders, of which 56 were foreign. The foreign shareholders have an ownership interest of 1.42%. The Domstein family owns directly or indirectly 49.27% of the company s shares. As at 31 December 2009, the company owned 39,998 own shares, acquired for a total of NOK 227,989. RISK FACTORS Financial MNOK 190 of the group s interest-bearing debt of MNOK 348 is classified as non-current liabilities, consisting of a convertible bond loan of MNOK 50, non-current liabilities in Sweden with security in fixed assets of MNOK 13, and non-current liabilities in Norway with security in fixed assets of MNOK 127. MNOK 157 in current liabilities consists of MNOK 61 with security in fixed assets and MNOK 96 in operating credit with security in stock and receivables. All interest-bearing debt, with the exception of the bond loan, has a floating interest rate. In June 2009, a new financing agreement was entered into for the Norwegian business with Nordea Bank, Innovasjon Norge and Sparebanken Sogn & Fjordane. Innovasjon Norge provided a new non-current loan of MNOK 70. The new financing agreement did not increase the total interest-bearing debt, but resulted in MNOK 120 of the current liabilities becoming non-current liabilities. This significantly improved the group s working capital. The Board of Directors is satisfied with the establishment of more long-term financing. The Board of Directors has assessed the group s balance sheet assets and is of the opinion that the future earnings justify recognition of these assets in the balance sheet. Foreign currency Most of the group s turnover is export of products, which means that the strength of the Norwegian krone mainly affects the group s revenues. The current turnover in foreign currency, including contracts, is hedged in full, partly through loans in equivalent currency or through use of forward exchange contracts. If goods are purchased in a foreign currency, this is netted against the corresponding sale in the same currency. The foreign subsidiaries have external financing in their own currency. However, investments that correspond to the equity and added values in the companies are not hedged correspondingly. Market / credit Supplier credit to customers, except group companies, associated companies and supermarket chains in the Nordic region, are insured. Therefore, the Board of Directors considers the credit risk to be limited. GOING CONCERN Pursuant to 3-3a of the Accounting Act, it is confirmed that the assumption of a going concern has been used when preparing the accounts. 14

15 DOMSTEIN ASA Domstein ASA is the parent company of the Domstein group. The company s business includes the group administration and also staff functions for organization and finance. In 2009, the company had MNOK 9.6 in operating revenues and a deficit for the year of MNOK The Board of Directors proposes that the deficit for the year of NOK -31,606,804 is covered through transfer from other reserves. The book equity in the company is MNOK 209.6, which gives an equity ratio of 40.9%. The company has MNOK in free reserves. Måløy, 16 April 2010 Hanne Refsholt Chairman Morten Frogner Director Inger Myklebust Director Gunnar Domstein Director Knut Magne Domstein Director Tove Svensen Director Helge Bruvoll Director Rolf Domstein CEO Declaration from the Board of Directors and the CEO The Board of Directors and the General Manager in Domstein ASA have discussed and adopted the 2009 annual report and accounts for Domstein ASA, the group and the parent company. The consolidated accounts have been presented in accordance with the requirements in the EU-approved IFRS and also Norwegian additional requirements in the Securities Trading Act. The parent company accounts have been presented in accordance with Accounting Act and generally accepted Norwegian accounting standards as at 31 December In the view of the Board of Directors and the General Manager, the 2009 annual accounts for the group and the parent company have been prepared in accordance with the applicable accounting standards and the information in the accounts gives a fair view of the group s assets, liabilities and financial position and profit as a whole as at 31 December The annual report gives a fair view of important events during the period and their impact on the annual accounts. In the view of the Board of Directors and the General Manager, the description gives a fair view of the risk and uncertainties the enterprise faces in the next accounting period, and also of significant transactions with related parties. Måløy, 16 April 2010 Board of Directors and CEO in Domstein ASA Hanne Refsholt Chairman Morten Frogner Director Inger Myklebust Director Gunnar Domstein Director Knut Magne Domstein Director Tove Svensen Director Helge Bruvoll Director Rolf Domstein CEO DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

16 Styret The Board of Directors Hanne refsholt Styrets leder Konsernsjef TINE BA Chairman of the board CEO TINE BA Morten frogner Aksjonærvalgt Direktør Umoe AS Shareholder elected Executive Vice President Umoe AS Inger a. myklebust Aksjonærvalgt Business Development Executive IBM Shareholder elected Business Development Executive IBM Knut magne domstein Aksjonærvalgt Salgssjef Norway Pelagic Shareholder elected Sales manager Norway Pelagic gunnar domstein Aksjonærvalgt Konsernsjef Norway Pelagic Shareholder elected CEO Norway Pelagic. HELGE JARL BRUVOLL Ansattes representant Produksjonsarbeider Domstein Fish Employee representative Production worker Domstein Fish tove svensen Ansattes representant Produksjonsarbeider Domstein Fish Employee representative Production worker Domstein Fish 16

17 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group IFRS IFRS Beløp i tusen kroner Figures in NOK Note DRIFTSINNTEKTER OPERATING INCOME Salgsinntekt Sales revenues DRIFTSKOSTNADER OPERATING EXPENSES Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Changes in work in process and manufactured goods Varekostnad Raw materials and consumables used Lønnskostnad Payroll and related costs 2, Ordinære avskrivninger Depreciation 3, Annen driftskostnad Other operating expenses 2, 9, Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat Operating result FINANSPOSTER FINANCIAL ITEMS Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Income from investment in associated companies Finansinntekt Financial income Finanskostnad Financial expenses Netto finansresultat Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad Result before tax and extraordinary items Skattekostnad på ordinært resultat Tax on ordinary result Årsresultat fra videreført virksomhet Annual result from continued business Årsresultat fra hold salg/avviklet virksomhet Annual result from held for sale / liquidated business Årsresultat Result for the year Andre inntekter og kostnader: Other income and expenses: Omregningsdifferanser Conversion differences Emisjonskostnader Issue costs Sum totalresultat for perioden Total result for the period Tilordnet Assigned Aksjonærene Shareholders Resultat pr. aksje Earnings per share 0,10 1,52 Utvannet resultat pr. aksje Diluted earnings per share 0,14 1,30 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

18 Balanse konsern Consolidated balance sheet Group IFRS IFRS Beløp i tusen kroner Figures in NOK Note EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed assets Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. Concessions, patents, licenses, trademarks, etc Goodwill Goodwill Sum immaterielle eiendeler Total intangible fixed assets Varige driftsmidler Tangible fixed assets Tomter, bygninger og annen fast eiendom Land, buildings, and other property 3, Maskiner og anlegg Machinery and plant 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner leaset Fixtures and fittings, furniture, office machinery, leased 3,15, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Fixtures and fittings, furniture, office machinery, etc. 3, Sum varige driftsmidler Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Investeringer i tilknyttede selskaper Investment in associated companies 7, Lån til tilknyttede selskaper Loans to associated companies 8, Investeringer i aksjer og andeler Investments in shares Obligasjoner og andre fordringer Liabilities and other receivables Sum finansielle anleggsmidler Total financial fixed assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current assets Varer Goods (inventory) 10, Fordringer Receivables Kundefordringer Accounts receivable 9, Andre fordringer Other receivables Sum fordringer Total receivables Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank deposits, cash in hand, etc. 11, Eiendeler klassifisert som holdt for salg Assets classified as held for sale 7, Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS

19 IFRS IFRS Beløp i tusen kroner Figures in NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL EQUITY Aksjekapital Share capital 18, Beholdning av egne aksjer Own Shares 18, Overkursfond Reserves 18, Annen egenkapital Other equity 18, Sum egenkapital Total equity GJELD LIABILITIES Avsetning for forpliktelser Provisions Pensjonsforpliktelser Pension commitments Utsatt skatt Deferred tax Andre avsetninger for forpliktelser Other provisions 7, Sum avsetning for forpliktelser Total provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Konvertible lån Convertible loans 14, Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions 14, Øvrig langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum annen langsiktig gjeld Total other long-term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Første års avdrag langsiktig gjeld First year down-payment for long-term liabilities 14, Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions 14, Leverandørgjeld Trade creditors Skyldig offentlige avgifter Public duties payable Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD Total equity and Liabilities Måløy, 16. april 2010 Måløy, 16 April 2010 Hanne Refsholt Styreleder Chairman Gunnar Domstein Knut Magne Domstein Morten Frogner Inger A. Myklebust Helge Jarl Bruvoll Tove Svensen Rolf Domstein Adm. dir CEO DOMSTEIN ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

20 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group IFRS IFRS Beløp i tusen kroner Figures in NOK OPERASJONELLE AKTIVITETER OPERATING ACTIVITIES Resultat før skatt fra videreført virksomhet Annual result from continued business Resultat før skatt fra avviklet virksomhet Annual result from liquidated business Skatt Tax Ordinære avskrivninger/nedskrivninger videreført virksomhet Depreciation/write-downs, continued business Ordinære avskrivninger/nedskrivninger avviklet virksomhet Depreciation/write-downs, discontinued business Endring pensjonsforpliktelser Effect from changes in pension liabilities Inntekt fra tilknyttede selskaper Income from associated companies Gevinst/tap ved salg anleggsmidler Profit/loss on sale of fixed assets Endring i varer Change in inventory Endring kundefordringer Change in accounts receivable Endring leverandørgjeld Change in accounts payable Endring i andre omløpsmidler og gjeldsposter Change in other current assets and other liabilities Sum kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Total cash flow from operating activities INVESTERINGSAKTIVITETER INVESTING ACTIVITIES Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler Proceeds from sales of tangible fixed assets Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Purchase of tangible fixed assets Utbetalinger fra finansielle anleggsmidler Purchase from fixed asset investments Investering i finansielle anleggsmidler Investment in financial fixed assets Utbet. investering andre eiendeler Paid investment in other assets Sum kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Total cash flow from investing activities FINANSIERINGSAKTIVITETER FINANCING ACTIVITIES Nedbetaling langsiktig gjeld Repayment of long-term debt Opptak langsiktig gjeld Establishment of long-term deb Opptak kortsiktig gjeld Establishment of short-term debt Endring kassakreditt Change in bank overdraft Innbet/tilbakebet. selskapskapital Paid/repaid nominal capital Utbetalt utbytte Dividends paid Sum kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Total cash flow from financing activities Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Change in cash, cash equivalents and credit facilities used Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Cash, cash equivalents and credit facilities used as at January 1 Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Agio/disagio on cash, cash equivalents and credit facilities used Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr Cash, cash equivalents and credit facilities used as at December 31 20

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Ordinær generalforsamling multiconsult.no

Ordinær generalforsamling multiconsult.no Ordinær generalforsamling 26.04.2016 Christian Nørgaard Madsen Konsernsjef 2 2015 a milestone in Multiconsult s long history Successful initial public offering (IPO) and public listing 22 May Significant

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Oslo, 03. november 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 («NattoPharma»/"Selskapet"), innkalles

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12 Styrets beretning 13-31

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer